keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 154/18.04.2006 privind repartizarea parcelelor în baza Listei de priorităţi aprobată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 350/27.09.2005 şi a Planului Urbanistic Zonal "Calea Lipovei-str. Armoniei" Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.90/30.03.2004

18.04.2006

Hotararea Consiliului Local 154/18.04.2006
privind repartizarea parcelelor în baza Listei de priorităţi aprobată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 350/27.09.2005 şi a Planului Urbanistic Zonal "Calea Lipovei-str. Armoniei" Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.90/30.03.2004


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 4986/17.03.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.1 din Legea15/2003-privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.101/2003 şi Legea nr.175/2004;
Având în vedere prevederile Hotărârile Guvernului nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.350/27.09.2005 - privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea punctajului, conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.90/30.03.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Calea Lipovei-str. Armoniei", Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.47/28.02.2006 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţelor a 40 de parcele, pe str. Armoniei nr.4-6, conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit.(f) şi alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă repartizarea terenului în baza Legii nr.15/2003 conform Tabelului nominal din Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit în conformitate cu Procesul verbal nr.SC2006-4804/16.03.2006, cu ocazia repartizării parcelelor, în baza Listei de priorităţi aprobată cu Hotărârea Consiliului Local nr.350/27.09.2005 şi a Planului Urbanistic Zonal "Calea Lipovei-str. Armoniei", Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.90/30.03.2006.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ref_HCL_rep_parcele-L15.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU A p r o b a t: SERVICIUL ADMINISTRARE SPAŢII ŞI TERENURI PRIMAR, Nr. _______________________________ GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T privind aprobarea repartizării parcelelor în baza Listei de priorităţi aprobată cu HCL

nr.350/27.09.2005-, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

Având în vedere prevederile Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală modificată şi completată cu Legea nr.175/2004, a H.G. nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003, a Ordonanţei de urgenţă nr.101/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.15/2003, a H.C.L.M.T. nr.111/2004, privind criteriile de departajare în baza Legii/15/2003, a H.C.L.M.T. nr.120/2004, privind atribuirea în folosinţă gratuită a parcelelor de teren, pe durata existenţei locuinţelor a şi a H.C.L.M.T. nr.178/2004 privind stabilirea termenului limită pentru completarea dosarelor depuse în baza Legii nr.15/2003, având în vedere prevederile Hotărârile Guvernului nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.350/27.09.2005 privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea punctajului, conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.90/3030.03.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Calea Lipovei-str. Armoniei", Timişoara, având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.47/28.02.2006 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţelor a 40 de parcele, pe str. Armoniei nr.4-6, conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;.

În conformitate cu prevederile art.38 alin.2 lit. f şi alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. În baza art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

În vederea repartizării parcelelor, Comisia privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr.15/2003, a convocat la data de 16.03.2006, ora 9, primii cincizeci de solicitanţi aflaţi pe lista de priorităţi aprobată cu Hotărârea Consiliului Local nr.350/27.09.2005. Repartizarea parcelelor s-a făcut în conformitate cu Procesul verbal nr.SC2006-4804/16.03.2006.

Propunem aprobarea Anexei 1 la prezentul referat care conţine Tabelul nominal întocmit în conformitate cu Procesul verbal nr.SC2006-4804/16.03.2006

VICEPRIMAR Ing. Adrian Orza

D I R E C T O R, ŞEF SERVICIU ADMINISTRARE SPAŢII ŞI TERENURI, Ec. Nicuşor C-tin Miuţ Ing. Monica Rudneanu CONSILIER JURIDIC AVIZAT JURIDIC,

2

Jr. Daniel Văcărescu Jur. Mirela Lasuschevici Red/dact HM

Atasament: Anexa_-_Repartizare_parcele_L.15.pdf

Anexa 1

TABEL Conform procesului verbal nr.SC2006-4804/16.03.2006, încheiat cu ocazia repartizării parcelelor,

În baza Listei de priorităţi aprobată cu HCL nr.350/27.09.2005-privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe conform Legeii nr.15/2003, şi a Planului Urbanistic Zonal Calea Lipovei-Strada Armoniei aprobat cu HCL nr.47/28.02.2006

Nr. crt.

Ordinea de prioritate

Nume/Prenume solicitant

Punctaj Numărul /Data cererii Opţiune (parcela

nr.)

Observaţii

1. 1. Mereu Cristian Petru 84 D82003-5046/16.07.2003 43 2. 2. Stoia Laurenţiu 83 D72004-0210/15.01.2004 46 3. 3. Kalamar Marius Claudiu 79 D82004-5046/23.08.2004 44 4. 4. Cociorva Dan Codruţ 78 D82003-6820/02.09.2003 37 5. 5. Cioancă Elena Loredana 78 D82004-0270/22.01.2004 39 6. 6. Magheţ Ramona Emanuela 78 D82004-3506/02.06.2004 42 7. 7. Drăgoi Simona Daniela 77 D72004-5311/10.09.2004 41 8. 8. Ionescu Oana Laura 76 D72004-1307/16.02.2004 40 9. 9. Muţiu Ramona Mihaela 75 D72004-4914/29.06.2004 38 10. 10. Popovici Simona Mirela 74 D82003-8126/01.10.2003 45 11. 11. Balmez Marius 74 D72003-4164/27.11.2003 6 12. 12. Moll Eduard Paul 74 D72004-4870/25.06.2004 10 13. 13. Fermendjin Antonius Rafael 73 D72003-3165/11.07.2003 14 14. 14. Circa Radu 73 D82003-6981/05.09.2003 8 15. 15. Benec Ciprian Ioan 73 D82003-7407/16.09.2003 9

16. 16. Frenţ Marius Cristian 73 D72003-3338/13.10.2003 12 17. 17. Ionescu Carmen Laura 73 D82004-3871/29.06.2004 13 18. 18. Andrei Radu Laurenţiu 72 D82003-7813/23.09.2003 18 19. 19. Subota Daniel Nelu 72 D72004-0434/23.01.2004 7 20. 20. Bobu Gabriela Alina 72 D82004-0532/29.01.2004 11 21. 21. Costache Cristian Sorin 72 D72004-1702/02.03.2004 24 22. 22. Ardelean Tabita Maria 72 D72004-2036/16.03.2004 25 23. 23. Colibăşanu Horia Dan 72 D82004-5914/15.09.2004 17 24. 24. Filipescu Răzvan Ştefan 71 D82003-5053/16.07.2003 5 25. 25. Antonie C-tin Nicolae Alex. 71 D82004-3685/15.06.2004 - Absent 26. 26. Ceorneschi George Nicolae 70 D82003-7354/15.09.2003 16 27. 27. Ladanyi Horgoş Eugen 70 D72004-3329/04.05.2004 19 28. 28. Sănduleanu Silviu 68 SC2003-10296/13.06.2003 15 29. 29. Nagy Scridon Francisc Liviu 68 D82003-7885/25.09.2003 21 30. 30. Bica Alina Elena 68 D82004-1230/24.02.2004 20 31. 31. Pălălău Loredana Theodora 68 D82004-1840/25.03.2004 23 32. 32. Marinca Manuela Olivia 68 D82004-5357/17.08.2004 32 33. 33. Tranculov Ioan 67 D72003-2953/01.07.2003 22 34. 34. Andrei Luminiţa Carmen 67 D82003-5251/21.07.2003 26 35. 35. Dumitraş Cătălin Dacian 67 D72003-3602/28.10.2003 29 36. 36. Gavrilă Sorin Cosmin 67 D82004-0143/16.01.2004 2 37. 37. Pop Ileana Florentina 67 D72004-0283/19.01.2004 31 38. 38. Hudişteanu Daniel 67 D72004-4923/29.06.2004 27 39. 39. Belei Oana Andreea 67 D72004-5832/30.09.2004 28 40. 40. Simedru Cristian Daniel 66 D82003-7518/17.09.2003 30 41. 41. Stanciu Dănuţ Tomică 66 D82004-2077/09.04.2004 4 42. 42. Mitrescu Camelia 66 D72004-3190/29.04.2004 3

43. 43. Botiş Radu Alexandru 66 D82004-5235/12.08.2004 33 44. 44. Fenyvesi Ferdinand 65 D72004-1994/12.03.2004 1 45. 45. Grecu Gabael Teofil 65 D72004-5442/16.09.2004 35 46. 46. Gatea Nicolae Gabriel 65 D72004-5693/27.09.2004 - Absent 47. Gugoaşă Gărăiman G. Alis 64 D82003-4859/10.07.2003 36 48. Drăgoi Alin Petru Cristian 64 D72004-1527/24.02.2004 - Refuză 49. Roşca Ciprian Aurel 64 D82004-3465/31.05.2004 34 50. Rădescu Mihaela Elena 63 D82003-7750/23.09.2003 - Absentă

DIRECTOR ŞEF SERVICIU ADMINISTRARE SPAŢII ŞI TERENURI ec. Nicuşor Constantin Miuţ ing. Monica Rudneanu ÎNTOCMIT sing Mircea Hărăbor