keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 70/26.02.2008 privind aprobarea atribuirii parcelei nr. top. 2179;2181/34 înscrisă în C.F. nr.2729-Timişoara, solicitantei Rădescu Mihaela-Elena în baza Listei de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.350/27.09.2005

26.02.2008

Hotararea Consiliului Local 70/26.02.2008
privind aprobarea atribuirii parcelei nr. top. 2179;2181/34 înscrisă în C.F. nr.2729-Timişoara, solicitantei Rădescu Mihaela-Elena în baza Listei de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.350/27.09.2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2008-1857/31.01.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală si Hotărârea de Guvern nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003:
Avind in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.111/2004 privind criteriile suplimentare de departajare în baza Legii nr. 15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; Hotărârii Consiliului Local nr.178/2004 privind stabilirea termenului limită pentru completarea dosarelor depuse în baza Legii nr.15/2003; Hotărârii Consiliului Local nr.350/2005 privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea punctajului conform Legii nr.15/2003 , privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe; Hotărârea Consiliului Local nr.90/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Calea Lipovei-str. Armoniei" Timişoara; Hotărârea Consiliului Local nr.47/2006 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţelor a 40 de parcele, pe str. Armoniei nr.4-6, conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
Tinând seama de Procesul Verbal incheiat la data de 29.01.2008 si inregistrat cu nr.SC2008-2533/ 11.02.2008 al Comisiei privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr.15/2003, prin care s-a hotărât atribuirea parcelei, următorului clasat în ordinea punctajului obţinut în conformitate cu Lista de Priorităţi şi anume solicitantei Rădescu Mihaela-Elena;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c şi alin.9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În baza art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea parcelei nr.top.2179;2181/34 înscrisă în C.F. nr.2729-Timişoara, solicitantei Rădescu Mihaela-Elena, conform Procesului Verbal incheiat la data de 29.01.2008 si inregistrat cu nr.SC2008-2533 din 11.02.2008 al Comisiei privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr.15/2003, care face parte integranta din prezenta hotarire.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- D-nei Rădescu Mihaela-Elena
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
FLORICA PUŞCAŞ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat : DIRECŢIA PATRIMONIU PRIMAR SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE GHEORGHE CIUHANDU Nr. ………………………din ……………………

REFERAT

privind aprobarea atribuirii parcelei de teren nr.top. 2179; 2181/34 înscrisă în C.F. nr.2729- Timişoara, de pe str. Armoniei nr. 4-6, solicitantei Rădescu Mihaela –Elena în baza Listei de

priorităţi aprobată cu H.C.L. nr.350/27.09.2005

În conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, a fost aprobată prin Hotărîrea Consiliului Local nr. 350/27.09.2005, lista de priorităţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea punctajului, tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. Prin procesul Verbal nr.SC2006-4804/16.03.2006, parcela nr.top. 2179;2181/34 înscrisă în C.F. nr.2729-Timişoara, a fost repartizată solicitantului Moll Eduard-Paul însă acesta nu s-a prezentat în data de 08.12.2006 la faţa locului în vederea atribuirii, şi nici ulterior nu a răspuns solicitărilor noastre. Având în vedere acest lucru, parcela nr.top. 2179;2181/34 înscrisă în C.F. nr.2729-Timişoara a rămas neatribuită, astfel că la data de 29.01.2008 Comisia privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003, a hotărât atribuirea parcelei. În acest sens a fost încheiat Procesul Verbal nr.SC2008-2533 prin care s-a hotărât atribuirea parcelei, următorului clasat în ordinea punctajului obţinut în conformitate cu Lista de priorităţi şi anume solicitantei Rădescu Mihaela-Elena Având în vedere cele de mai sus, PROPUNEM Atribuirea parcelei nr.top. 2179;2181/34 înscrisă în C.F. nr.2729-Timişoara, solicitantei Rădescu Mihaela-Elena. VICEPRIMAR ing. Adrian Orza DIRECTOR PT. ŞEF SERVICIU

ADMINISTRARE IMOBILE ec. Nicuşor Constantin Miuţ ing. Călin Pîrva

AVIZAT JURIDIC jr. Mirela Lasuschievici

red.dact.MH