keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 82/29.03.2011 privind susţinerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019

29.03.2011

Hotararea Consiliului Local 82/29.03.2011
privind susţinerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 5170/15.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi ale Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile articolului 36 alin.2 lit.(d) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă susţinerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA COMUNICARE BIROUL RELAŢII PUBLICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ SC2011 –

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind susţinerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019

Titlul de Capitală Culturală Europeană este o iniţiativă a Uniunii Europene, lansată în

anul 1985 de către Consiliul de Miniştri, la propunerea ministrului culturii din Grecia, Melina Mercouri.

Din 1985 şi până în prezent, mai mult de 40 de oraşe europene s-au bucurat de acest titlu, aducând prestigiu, recunoaştere la nivel continental şi mondial, dezvoltare culturală şi socio-economică pentru comunităţile lor.

Rolul titlului de Capitală Culturală Europeană este de a scoate în evidenţă bogăţia şi diversitatea culturii europene, de a o promova în rândul cetăţenilor europeni şi de a încuraja sentimentul că toţi aparţinem aceleiaşi comunităţi europene. În prezent este în vigoare Decizia 1622/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a unei acţiuni comunitare în favoarea evenimentului „Capitala europeană a culturii” pentru anii 2007-2019, care stabileşte ordinea statelor care desemnează Capitalele culturale europene, până în anul 2019. Până în 2019, România nu mai figurează pe această listă. Ce se va întâmpla după anul 2019 se află într-un proces de consultare publică la Comisia Europeană care va înainta o propunere de Decizie, care va fi aprobată în perioada 2013-2014. Această nouă Decizie va cuprinde ordinea în care statele membre își vor nominaliza Capitalele Culturale după anul 2019.

Procesul de selecţie a unei capitale culturale începe cu 6 ani înainte de eveniment cu lansarea de către guvern a unei competiţii interne între oraşe. Capitala Culturală este desemnată de Parlamentul Europei cu 4 ani înainte de eveniment. Până în 2019 s-a hotărât:

2011: Turku (Finlanda) şi Tallinn (Estonia) 2012: Guimarães (Portugalia) şi Maribor (Slovenia) 2013 : Marseille (Franţa) şi Kosice (Slovacia) 2014: Umeå (Suedia) şi Riga (Letonia) 2015: Mons (Belgia) şi probabil Plzn (Cehia) – a trecut de procedurile de

selecţie şi evaluare şi urmează anunţul oficial 2016: Spania şi Polonia 2018: Olanda şi Malta

Red. 2ex Cod FP 53-01 ver 1

Red. 2ex Cod FP 53-01 ver 1

2017: Danemarca şi Cipru 2019: Italia şi Bulgaria

Anunţul privind intenţia Timişoarei de a candida pentru acest titlu european a creat un val de simpatie şi susţinere din partea opiniei publice timişorene. În cursul acestei luni, au avut loc întâlniri cu mediul de afaceri, cu Cluburile Rotary şi Lions, cu mediul politic – parlamentari şi conducerea partidelor politice - care şi-au asumat prin semnătură „Angajamentului de susţinere a demersului privind candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană”. De asemenea, la acest proiect şi-a declarat intenţia de susţinere şi Consiliul Judeţean Timiş.

Proiectul Capitalei Culturale a Europei nu este proiectul administraţiei locale, ci al întregii comunităţi, iar fără susţinerea comunităţii demersul este inutil. Susţinerea politică şi economică sunt două dintre condiţiile importante care trebuie îndeplinite în derularea acţiunilor premergătoare participării Timişoarei în competiţia de proiecte, pentru titlul de Capitală Culturală a Europei, şi toate demersurile de până acum au avut în vedere acest lucru. Având în vedere importanţa acestui proiect, dar şi faptul că se derulează pe parcursul mai multor ani, solicităm acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind susţinerea demersurilor privind candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019.

Violeta Mihalache

Director Comunicare

Alina Pintilie

Sef Birou

Avizat Juridic,