keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 271/14.05.2013 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 250/ 12.07.2011 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană"

14.05.2013

Hotararea Consiliului Local 271/14.05.2013
privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 250/ 12.07.2011 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-13027/ 13.05.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 82/29.03.2011- privind susţinerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 250/12.07.2011 - privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei " Timişoara Capitală Culturală Europeană".
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(7) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.250/ 12.07.2011 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană" după cum urmează:
Art.4: " Se aprobă cotizaţia anuală a Municipiului Timişoara în cuantum de 12.000 lei . "

Art. 2: Restul articolelor rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Directiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE SC 2013-

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro REFERAT

privind aprobarea modificării HCL nr.250/ 12.07.2011 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei

"Timişoara Capitală Culturală Europeană"

Prin H.C.L. nr. 82/29.03.2011 s-a aprobat susţinerea demersurilor privind candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019, iar prin HCL nr.250/ 12.07.2011 s-au aprobat participarea Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană", sediul Asociaţiei “ Timişoara Capitală Culturală Europeană, alocarea din bugetul local a sumei de 100 lei reprezentând constituirea patrimoniului iniţial la Asociaţiei „ Timişoara Capitală Culturală Europeană ” şi cotizaţia anuală a Municipiului Timişoara în cuantum de 100 lei .

În urma Adunării Generale a Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană",din data de 08.05.2013, prin votul membriilor s-a decis, conform procesului verbal anexat prezentului referat, modificarea cuantumului cotizaţiei anuale de membru astfel:

- Persoane fizice- 100 lei - Persoane juridice,şi instituţii publice- 12.000 lei - Organizaţii non-guvernamnetale- 200 lei

Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem: 1. Modificarea art.4 din HCL nr.250/ 12.07.2011 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană" în ceea ce priveşte cuantumul cotizaţiei anuale a Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator al Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană" şi aprobarea cotizaţiei anuale de membru a Municipiului Timişoara în cuantum de 12.000 lei .

Dan Diaconu Viceprimar

Alina Pintilie Smaranda Haracicu Director Directia Comunicare Director

Directia Economica Lavinia Simion Avizat juridic Consilier

FP53-01 ver1