keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 250/12.07.2011 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană"

12.07.2011

Hotararea Consiliului Local 250/12.07.2011
privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-14034 /30.06.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 82/29.03.2011- privind susţinerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(7) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană".

Art. 2: Se aprobă sediul Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană", în judeţul Timiş, localitatea Timişoara, Bd.C.D.Loga nr.1.

Art. 3: Se aprobă alocarea în bugetul local a sumei de 100 lei reprezentând constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană".

Art. 4: Se aprobă cotizaţia anuală a Municipiului Timişoara în cuantum de 100 lei.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Comunicare şi Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Instiuţiei Arhitect Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Fiscale;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartiment Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2011- / 30.06.2011

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei “ Timişoara Capitală Culturală Europeană”

Prin H.C.L. nr. 82/29.03.2011 s-a aprobat susţinerea demersurilor privind candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019.

Având în vedere că procesul de selecţie a unei capitale culturale începe cu 6 ani înainte de eveniment, cu lansarea de către guvern a unei competiţii interne între oraşe, se impune ca o necesitate începerea pregătirilor pentru participarea municipiului Timişoara la această competiţie naţională. Acţiunile care vor avea loc în cadrul acestui eveniment presupune realizarea unor activităţi de interes general la nivelul şi în interesul comunităţii timişorene, activităţi culturale, artistice, sociale, instructiv-educative, sportive, arhitectonice şi urbanistice de mare anvergură. Întrucât la pregătirea, organizarea şi derularea acestor acţiuni de mare anvergură vor participa instituţii şi organizaţii din diverse domenii de activitate, societăţi comerciale, artişti, arhitecţi, cetăţeni ai municipiului Timişoara etc. se impune ca o necesitate înfiinţarea unei asociaţii culturale care să unească toate entităţile timişorene care doresc să participe la acest eveniment cultural. În acest scop, la iniţiativa Teatrului Naţional din Timişoara, au început demersurile în vederea înfiinţării unei asociaţii având ca scop principal pregătirea programului de desfăşurare a evenimentului “ Timişoara Capitală Culturală Europeană”, coordonarea acţiunilor din cadrul acestui eveniment, precum şi colectarea fondurilor necesare. Pentru ca această asociaţie să poată funcţiona sunt necesare: existenţa unui sediu, a unui patrimoniu şi a unei surse permanente şi sigure de finanţare.

2

Patrimoniul iniţial se va constitui prin contribuţia de minim 100 lei a fiecărui membru fondator, taxa de înscriere, precum şi din aportul în natură al acestora. Sursa permanentă de finanţare este reprezentată de cotizaţia anuală de 100 lei/ membru. Deoarece Primăria Municipiului Timişoara principalul iniţiator al acestui proiect şi Având în vedere cele menţionate mai sus, Propunem:

1. Aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la

constituirea Asociaţiei “ Timişoara Capitală Culturală Europeană ; 2. Aprobarea sediului Asociaţiei “ Timişoara Capitală Culturală Europeană , în

judeţul Timiş, localitatea Timişoara, Bd.C.D.Loga nr.1; 3. Alocarea în bugetul local a sumei de 100 lei reprezentând constituirea

patrimoniului iniţial la Asociaţiei „ Timişoara Capitală Culturală Europeană ”, 4. Aprobarea cotizaţiei anuale a Municipiului Timişoara în cuantum de 100 lei . DIRECŢIA COMUNICARE DIRECŢIA ECONOMICĂ Director Executiv, Director Executiv Violeta Mihalache Smaranda Haracicu Avizat juridic, Cod FP53-01,ver.1