keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 252/26.05.2015 privind aprobarea majorării cotizaţiei anuale pe care Municipiului Timişoara o plăteşte, în calitate de membru fondator, la Asociaţia "Timişoara Capitală Culturală Europeană"

26.05.2015

Hotararea Consiliului Local 252/26.05.2015
privind aprobarea majorării cotizaţiei anuale pe care Municipiului Timişoara o plăteşte, în calitate de membru fondator, la Asociaţia "Timişoara Capitală Culturală Europeană"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2015- 13083/18.05.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 273/ 2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art.46, alin.1, lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 actualizată, cu privire la asociaţii şi fundaţii;
În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.82/ 29.03.2011 privind susţinerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 250/ 12.07.2011 - privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/14.05.2013 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 250/ 12.07.2011 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană";
În conformitate cu Procesul Verbal al Adunării Generale a membrilor fondatori ai Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană din data de 26.03.2015;
În conformitate cu Încheierea Civilă nr. 5366 din 17.04.2015 a Judecătoriei Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (7) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă majorarea cotizaţiei anuale a Municipiului Timişoara la Asociaţia "Timişoara Capitală Culturală Europeană", aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 250/ 2011 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.271 / 2013, de la 12 000 lei la 420 000 lei, conform Actului adiţional la Statutul şi Actul Constitutiv al Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană" nr.122/26.03.2015, Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RAMONA OLTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP53-01 ver1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE SC 2015-

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea majorării cotizaţiei anuale pe care Municipiului Timişoara o plăteşte, în

calitate de membru fondator, la Asociaţia "Timişoara Capitală Culturală Europeană"

Prin HCLMT nr. 82/29.03.2011 s-a aprobat susţinerea demersurilor privind candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019, iar prin HCLMT nr.250/ 12.07.2011 s-au aprobat participarea Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană, sediul Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană, alocarea din bugetul local a sumei de 100 lei reprezentând constituirea patrimoniului iniţial la Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană şi cotizaţia anuală a Municipiului Timişoara în cuantum de 100 lei . În urma Adunării Generale a Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană,din data de 08.05.2013, prin votul membriilor s-a decis, conform procesului verbal anexat prezentului referat, modificarea cuantumului cotizaţiei anuale de membru, astfel că Primăria Municipiului Timişoara a plătit în 2013 o taxa de 12 000 lei, suma aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 271/14.05.2013.

Candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană în 2021 este un demers al oraşului, susţinut în primul rând de Primăria Municipiului Timişoara, prin Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană, al cărui membru fondator este. Competiţia pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021 a fost lansată de către Ministerul Culturii în decembrie 2014, având ca termen limită de depunere a dosarului de candidatură pentru etapa de preselecţie data de 10 octombrie 2015. Lunile care urmează sunt extrem de importante pentru dezvoltarea conceptului, a programelor cultural, a creării parteneriatelor, a strategiei de implicare a cetăţenilor şi a întăriri capacităţii instituţionale a unităţii de management de creare a conţinutului dosarului de candidatură al Timişoarei pentru etapa de preselecţie. Acesta se va elabora şi va fi implementat de Asociatie, în numele oraşului În perioada octombrie-noiembrie 2015 va avea loc pregătirea susţinerii candidaturii în faţa juriului de concurs format din 10 experţi internaţionali şi 2 experţi nominalizaţi de Guvernul României.. În anul 2016 va continua evaluarea dosarelor de candidatură, în două etape, iar la începutul anului 2017 va fi anunţat oraşul cîştigător.

Până în 2017 principalii finanţatori ai acestui demers sunt din mediul local, Primăria Municipiului Timişoara având un rol esenţial. Dupa 2017 candidatura selectata va primi finanţare atât din plan local şi judeţean, cât şi din partea Guvernului României şi de la Uniunea Europeană.

Prin adresa SC 2015- 3212/ 06.02.2015, depusă de Asociaţia Timişoara Capitală Culturală

Europeană, se solicită aprobarea măririi cuantumului cotizatiei pentru anul 2015 pentru acoperirea cheltuielilor legate de formarea unei echipe de lucru de minim 12 persoane, fără director executiv şi asistent, care să lucreze la întocmirea dosarului de candidatură. Ca urmare, în

FP53-01 ver1

bugetul local al municipiului Timişoara a fost prevăzută suma de 420.000 lei pentru plata cotizaţiei municipiului la Asociaţie.

În data de 26 martie 2015 a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană, la care, cu majoritate de voturi, s-a aprobat mărirea cotizaţiei anuale a municipiului Timişoara de la 12.000 lei la 420.000 lei, conform Procesului Verbal al Adunarii Generale din data de 26.03.2015, majorare înscrisă în actul adiţional nr. 122/ 26.03.2015 care se va constitui în anexă la hotărâre, iar prin Încheierea Civilă nr. 5366/ 17.04.2015 Judecătoria Timişoara a încuviinţat modificarea actelor constitutive ale Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană şi a dispus înscrierea modificărilor astfel survenite, în Registrul Special- Asociaţii, aflat la grefa Judecătoriei Timişoara.

În adresa SC 2015- 012860/ 15.04.2015, depusă de Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană, se justifică importanţa perioadei următoare în pregătirea dosarului de candidatură, activităţile principale care urmează să se desfăşoare anul acesta şi necesitatea sprijinului financiar acordat de Municipiul Timişoara prin taxa de membru modificată pentru succesul întregului demers, acela ca oraşul să devină în anul 2021 Capitala Europeană a Culturii.

Menţionăm că plata cotizaţiei anuale se va face trimestrial, iar Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană va depune rapoarte privind activitatea întreprinsă, înainte de fiecare plată.

Având în vedere cele menţionate mai sus, Propunem:

Emiterea unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe modificarea cuantumului cotizaţiei anuale a Municipiului Timişoara la Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană, aprobat prin HCLMT nr. 250/ 2011 şi modificat prin HCLMT nr.271 / 2013, de la 12 000 lei la 420 000 lei. Ioan Cojocari Secretar Alina Pintilie Smaranda Haracicu Director Director Directia Comunicare Directia Economica Lavinia Simion Avizat juridic Consilier Alin Stoica

Atasament: Anexa_taxa.pdf

6. TEATRUL PENTRU Cop Ș Timişoara, str. Regele Carol 3, d de înregistrare fiscală 4269096, 7, FUNDAŢIA INTERART TRIADE, cu sediul în Timi Martirilor nr.51/45, având c Î iul în Timişoara, gistrare fiscală nr. 18911098 D, Cantemir îir,1, Inregistrare fiscală nr.1 8271398, IL, ASOCIAȚIA CULTURALĂ ARTE FACTUM, cu sediul în Ti » AVând cod de înregistrare fiscală 23 840082, mişoara, manoil Un fiscală nr. 28414126, n Timișoara, str. Peneș Curcanul nr.4-15, ct] ap, 33, având “scală 27886384, n E cod de înregistrare lă278 "17: FUNDAȚIA TIMIȘOARA c 2 A n + TIMISOARA CAPITALA CULTURALĂ | BUROPEANA asociatie

are fistălă- ur. 4248972, 22, S.C, AQUATIM, cu sediul având cod de înregistrare fiscală nr. 3041480, - - 23. UNIVERSITATEA POLITEHNICA, cu sediul în Victoriei nr, 2, având cod de înregistrare fiscală nr, RO 42692 82, a 24, ROTARY-CLUB-TIMIŞ OARA;-cu-sediul având cod de înregistrare fiscală nr. 11194685, 23. LIONS CLUB TIMIȘOARA, cu sediul în Timişoara, str, Odobescu nr.5, având cod de înregistrare fiscală 14941 851, înregistrare fiscală nr. 7267533, 30. CRISTESCU EMIL, cetăţean român, ', în Municipiul Timişoara, judeţul Timiş, -_. județul Timiş, cod poştal 300253, p eliberată de Poliţia Munici Sex masculin, născut la data de domiciliat în Timişoara, osesor al Cl, seria ' piului Timișoara la data de , având CNP 31. CRISTESCU ALINA. domiciliată în Timișoara, str. *: identificată cu Cl seria "- -+, eliberat de SPCLEP Timişoara, 32, TITZ DOREL BUGEN, domiciliat în Timişoara, *- identificat cu Cl seria eliberat de SPCLEP Tim işoara, 33. TITZ MARCELA, domiciliat în Timişoara, identificat cu Cl seria „eliberat de SPCLEP Timişoara, 34. DANIEL TEODOR VIGHI, domiciliat în Timişoara, * identificat cu Cl seria ' , eliberat de SPCLEP Timişoara, 35. EMANDI CODRIN — ADRIAN, domiciliat în Timişoara, -- identificat cu CI seria eliberat de SPCLEP Timişoara, 36. SUCIU MARCEL, domiciliat în Timişoara, DEI SN identificat cu Cl seric eliberat de SPCLEP Timişoara, 37, COCIORVĂ OCTAVIAN, domiciliat în Timişoara, * identificat cu Cl seria "-, eliberat de SPCLEP Timişoara, 38. RUSMIR. CARMEN IOSEFINA, domiciliată în Timişoara, „identificat cu Cl seria “liberat de SPCLEP Timișoara, 39:-TURMA EMILIAN PAVEL, domiciliat în Timişoara, i =, identificat cu Cl seria” eliberat de SPCLEP Timişoara; -40;- MARCU ADRIAN, domiciliat în Timişoara, identificat cu Cl seria "= i , eliberat de SPCLEP Timişoara, 41. EPURE LIA LUCIA, domiciliată în Timişoara, 7” "» identificat cu Cl seria 7” - 1, eliberat de SPCELP Timişoara, 42. HEHN DORIN OLIMPIU, domiciliat în Timişoara, + “ ! . ", identificat cu Cl seria * eliberat de SPCLEP Timişoara, CONFORM CU ORIGINALUL Eat | CAPITALA CULTURALA : EUROPEANA |. asociatie EEE | RR n TU Nea “în Timişoara;str: 11; N

43. IRIMIA ALEXANDRA PAULA, domiciliată în Timişoara, e e CI , identificată cu CI seria " „eli SPCELP Timişoara, 44 CODRUȚA - GARRIELA: POPOV, doificiliată în Timişoara, * ni n OANE Se , identificată cu Cl seria eliberat de SPCLEP Timişoara, RO TORI 45. RĂCEANU CORINA MARIA GEROGETA, domiciliată în Timișoara str, Sa o NE SERI m - - „identificată cu Cl seria 7 eliberat de SPCLEP Timişoara, 46. JURCA IOAN, domiciliat în Timişoara, str, „ identificat cu Cl seria „eliberat de SPCLrpP Timişoara, 47. DUMA CONSTANTIN, domiciliat în sat Ghiroda, identificat cu CI seria _. eliberat de SPCLEP Timişoara, 48. POPESCU LIVIU, domiciliat în Timişoara, i a _ i, identificat cu Cl seria: _... de SPCELP Timişoara, sn ded da a, "49: DIA INGRID CARMEN-GABRIBLA, domiciiață în Timişoara str. - identificat cu Cl seria „ eliberat de SPCLEP , identificat cu Cl seria “ eliberat de SPCLEP Timişoara, Sl. CHRISTI MIHAELA AURORA, domiciliată în Timişoara, - „identificat cu CI seria '. eliberat de SPCELP 52. VILCEA FLORIN — STELIAN, domiciliat în Balk, jud. Olt, SRI » identificat cu Cl seria * eliberat de Poliţia Balş 33. PUREC MIHAELA, domiciliată în Timişoara, £ 7 ” „identificat cu Cl seria , eliberat de SPCLEP T imişoara, 54. VĂDINEANU ȘTEFAN, domiciliat în Timişoara, . | identificat cu CI seria « eliberat de SPCELP Timişoara, 53. TUDOR DAN, domiciliat în Craiova, ; „identificat cu CI seria... -- eliberat de Poliţia Craiova , 56. CHRISTINA ANGELICA BUGARIU, domiciliată în Timişoara, -* identificată cu CI seria" , 57. ADETIM cu sediul în Timişoara, ” * 1, având cod de :înregistrare fiscală nr.7419686 reprezentată de dl.Sergiu Bălaşa, domiciliat în comuna “Săcălaz, e dentificat cu CI seria '' .-, sliberat de Poliţia Municipiului Timişoara, 58. ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A TIMIȘOAREI cu sediul în “Timişoara, str, C.D, Loga, nr.7, având cod de înregistrare fiscală nr.4483587, reprezentată de dl. Pereş Zaharia, domiciliat în Timişoara, NI 7 “identificat cu Clseria” _-, eliberat de SPCLEP Timişoara, IE 59, ASOCIAȚIA 1 BANAT.EU, cu sediul în Timişoara, str. P, Chinezu, nr.3, .. AVând cod de înfegistrare fiscală nr. 18686999, reprezentată de dl Dani Raţiu, domiciliat în Timişoara; . ' „ identificat cu Cl seria * + eliberat de 'SPCLEP Timişoara, 60.ASOCIAŢIA CLUB ROTARACT cu sediul în Timişoara, str. Romulus, 1r.34A, având cod de înregistrare fiscală nr.14372896, reprezentată de dl. Cărămidariu Ban Adrian, domiciliat în Timişoara, identificat cu CI seria TM, -, eliberat de SPCLEP Timişoara, 61. CULTURALĂ „AM O IDEE MAI ARTFEL” cu sediul în Timişoara, str, Al. Miniş, nr.6, bLCI, sc, A, ap.10, având cod de înregistrare fiscală nr. 29008312, a CONFORM CU ORIGINALUL = e fr ne a PF

teprezentată de dna, Vlaicu Ana Maria, domiciliată în Timişoara, str. _ -, identificată cu CI seria” eliberat de SPCLEP Timiloa 02.ASOCIAŢIA CULTURALĂ „BĂGRINU str. Rusu-Şirianu, nr.7, L ALB” cu sediul în Timi având cod de înregistrare fiscală 1.24046072; fe prezentată dex Milenco Luchin, domiciliat în Timişoara, identificat cu CI seria”. " elibera de SPCLEP Timişoara, m CULTURALĂ- ROMANIAN BRASS"SOCIETY"” cu sediul în Timişoara, str. Abrud, nrl, având cod de înregistrare fiscală nr.21578784, reprezentătă de dl, Cârstea Sergiu, domiciliat în Timişoara, Ia, identificat cu Cl seria 2 3, eliberat de SPCLEP Timişoara, 64, SOCIAŢIA CULTURA LĂ ARTACT cu sediul în Cluj Napoca, str, Constantin Brâncuși, nr.153 ap.113 » ap.113, având cod de înregistrare fiscală nr.22257995, „reprezentată de dl.Onică Daniel, domiciliat în Floreşti, str, " ul - __ , de SPCLEP Cluj-Napoca, e 65, ASOCIAŢIA CULTURALA FASCINAȚIA SUNETULUI, c sedi Gura Humorului, str, Bucovina, b[.7, sc.C, ap.2, având cod de înregistrare fiscală reprezentată de dl. Marcu Traian, domiciliat î a -, identificat cu Cl seria ' CHI cu sediul în comuna Şag, str. XI, nr. 30, - Dan Ceplinschi, în Timişoara, identificat cu CI serie 7 . eliberat de SPCLEP iul în Timișoara, str, Circumvalațiunii, -6, având cod de înregistrare fiscală nr.26439531, reprezentată iciliată în comuna Livada, judeţul Arad, "„ identificată -_-_liberat de SPCLEP Arad, A” cu sediul în Timişoara *, identificat cu Cl seria * „0, eliberat de SPCLEP Limişoara, în calitate de persoană fizică, 71. INSTITUTUL FRANCEZ cu sediul în imişoara, b-dul, C.D. Loga, nr.46, ieprezentat de dl. Thierry Sete, cetăţean francez, 72. CIURARIU EMILIAN SORIN, dornici] a „identificat cu CI seria „ eliberat de SPCLEP -— Tinişoara, în calitate de persoană fizică, 1-13. COLHON "ADRIAN, domiciliat în Timişoara, str, at ES 7 " identificat cu Cl seria eliberat de. SPCLEP Timişoara, în calitate de persoană fizică, 74. DANIELA STRUSEVICI, domiciliată în Timişoara, : _", identificată cu Cl seria | - -, eliberat de SPCLEP Timişoara, în calitate de persoană fizică, 73. FUNDAȚIA 360 cu sediul înregistrare fiscală nr.26115012, rep iat în Timișoara,

Timişoara, „ identificat cu CI seria - e eliberat de SPOLEP Timişoara, 76. FUNDAȚIA CALINA, cu sediul având cod de înregistrare fiscal domiciliată în Timişoara, str. " de SPCLEP Timişoara, ENI -TI-FUNBAȚIA-BEGA-cu-sediul-în- Timişoara; str; 37 avândeod IT i de î înregistrare fiscală nr, 20060406, repr ezentată de dl. Emil Cristescu domiciliat î în Timişoara, -: . „identificat cu Cl seria * * -iyeliberat' de SPCLEP Timişoara, 78. FUNDAŢIA CULTURALĂ JAZZ BANAT, "August 1919, nr.21, a ap.12, având cod de Înregistrare fi scală nr. 16300772, reprezentată dedl, Giura Marius, domiciliat î în Timișoara, „ identifi cat cu CI seria eliberat de SPCLEP Titrișoara, 79.GEANINA JIANRU, domiciliată în Timişoara, sir. : IT 7, eliberat de SPCLEP Piatra Neamț, i în n calitate de' în Timişoara, str. Horia Creangă, ă nr.18666272, reprezentată de dna. Alina. Crisfes ar. 1,identificată cu Cl seria * cu sediul în Timișoara, str, 3 - identificată cu Cl seria, persoană fizică, 80. GHEORGHE CIUHANDU, domicili iat în Timişoara, = 1 identifi cat cu CI seria „ eliberat de SPCLEP Timişoara, în calitate de persoană fi fizică, 81. HITCH&MOSHER S.R.L, „ Cu sediul în Timişoara, str, Paul l Chinezu, nr.2, et.2, ap.1, având cod de înregistrare fiscală nt. 181 89299, reprezentată de dna, Schiopola Simona Daniela, domiciliată î în Timişoara, identificată cu Cl seria . ;, eliberat de SPCLEP Timişoara, CENT: 82. HOLENDER IOAN, domiciliat î în Viena, * Em calitate de persoană fizică, 83. MATEI LUCIAN EMILIAN, domiciliat î în Târgu Mureş, * “, identificat cu CI seria , eliberat de e! LEP Mureş, în calitate de persoană fizică, a 84. MÂȚ RALUCA, domiciliată în Timişoara, :* 7 i ntificată cu Cl seria , eliberat de SPCLEP Timişoara, în calitate de Persoană fizică, 83. MEDIȘANU ALEX IONEL, domicili _ . identificat cu Cl seria Gulitate de persoană fizică, Rf MOLCUȚ OANA CARLA MARIA, domiciliată î în Lovrin, + : 1, identificat cu Cl seria , în calitate de persoană fizică, sr 87 MOLDOVAN IOANA, domiciliată în Timişoara, n identificată cu Cl seria eliberat de SPCLEP Ti imișoara, calitate de persoană fi zică, -—88:-MUZEUL BANATULUI cu sediul în Timişoara, Piaţa Huniade, nr.1, având d-de înregistrare fiscală nr. 2490952, Teprezentant de dl: Ciubotaru Dan; domiciliat î în şoara, . , „ identificat cu Cl seria * i, eliberat _de SPCLEP Timişoara, 85. MUZEUL DE ARTĂ TIMI lat în Timişoara, : „ eliberat de SPCLEP Timișoara, 1 în ŞOARA cu sediul în Ti imişoara, str. Piata Unirii, nel, reprezentat de dl. Tolcea Marcel, domiciliat în Timişoara, identificat cu CI seria - eliberat de SPCLEP Timişoara, 90. MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN cu sediul în Timișoara, având cod de înregistrare fiscală nr. 12546597, reprezentant de dl. Claudiu llaş, domiciliat în Buziaş, identificat cu CI seri * - eliberaţ de SPCLEP Buziaş, |CONFORII CU ORIGNALUL _ | tibi Ge

91. POPA RADU VALENTIN, domicil n identificat cu CI seria . în calitate de persoană fizică, N 4%, 92. RAMONA OLASZ ÎI cu sediul în Timişoara, ; a „ având cod de înregistrare fiscală nr.26250370, reprezentată de dna.Olasz Ramon; domiciliată în Timişoara, 7 '„eliberat de SPCLEP Timișoara, | iat în Bucureşti, str, * identificată cu Cl seria 93. SC. ART-HIT SRL, cu sediul în Timişoara, str, C. Brediceanu, nr.4, având cod. de înregistrare. fiscală nr.1812170; reprezentată de d[. Popovici Donici Mihai Corneliu, domiciliat în Timişoara, * pu "7, identificat cu "„ eliberat de SPCLEP Timişoara, 94. SINDICATUL FILARMONICII BANATUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timişoara, sti. C.D. Loga nr2, având cod de înregistrare fiscală nr.14590394, Teprezentat de dl; Stan Victor, domiciliat în Timişoara, n ET, , identificat. II cu CI seria” de SPCLEP Timişoara, 93. SOCIETATEA CULTURALĂ BANATUL cu sediul în Timişoara, str.C. Rădulescu Motru, bLB7, sc.B, ap], având cod de înregistrare fiscală nr.7033757, reprezentată de dl. Ioan Haţegan, domiciliat în Timişoara, str, - -, identificat cu Cl seria“. - 96, TOMOIOAGA VASILE, domiciliat în Chevereşu Mare, identificat cu CI seria”. „eliberat de SPCLEP Buziaş, în calitate de persoană fizică, 97. UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI FILIALA TIMIŞOARA cu sediul în | Timişoara, str. G, Enescu, nr.l, având cod de înregistrare fiscală nr.2010637508, reprezentată de dl. Szekernyes Ioan, domiciliat în Timişoara, ! E SE ', identificat cu Cl seri * "eliberat de SPCLEP Timişoata, 98. UNIUNEA EUROPEANĂ BANAT ROMÂNIA cu sediul în Timişoara, str. - Dragalina nr 16, având codul de înregistrare 0968988, reprezentată prin dna. Epure Lia Lucia, identificată cu 99. VICTOR NEUMANN domiciliat în Timişoara, " identificat cu Cl seria - eliberat de SPCLEP Timişoara, în calitate de persoană fizică, „6. CENTRUL DE RESURSE PENTRU REGENERARE URBANĂ, cu sediul | în Timişoara, str. Vasile Goldiş, nr.2, sc.C, ap.14, reprezentat de dl. Mirescu Adrian Alin, domiciliat în Timişoara, identificat cu Cl seria , eliberat de SPCLEP Timişoara, 101. PASCA GEORGE FLAVIU, domici liat în Timişoara, ** ein i DT, „identificat cu Cl seria ". eliberat de SPCLEP Timișoara, în calitate de persoană fizică, 102, ASOCIAȚIA ROMILOR-CENTRUL ROMILOR PENTR STUDII ȘI SOLIDARITATE SOCIAI -având- cod de înregistrare fiscală nr.2 domiciliat în T, imişoara; str eliberat de SPCLEP Timișoara, 103, CLUBUL ECONOMIC GERMAN BANAT, cu sediul Take Ionescu, nr.46, bl.46, blB, având reprezentat de dl. Peter Hochmuth, domic „eliberat de SPCLEP Timişoara, U INTEGRARE, „A, cu sediul în Timișoara, str, Luncani, nr.2, 7133424, reprezentată de dl. Făcăleţ Victor, „identificat cu Cl seria '- E în Timișoara, b-dul, cod de înregistrare fiscală nr.14571465, iliat în Timişoara, - 2 104, GORACEL ION, domiciliat în Vulcan, identificat cu Cl seria :„ eliberat de Poliţia Vulcan, 7921 a 2 7783 TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA asociatie

domiciliată în- Municipiului Lugoj," sit, ntificat cu CI seria eliberat de SPCLEP Lugoj, 06. SC RA-TRAVEL SRL, AGENȚIA DE TURISM RA-TRAVEL, cu sediul rezentată de dl, Tirpe Radu, domiciliat în Timişoara, str. “identificat cu Cl seria” -., eliberat de SPCLEP Timişoara; 107, UNIVERSITATEA DE VEST din TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, k Vasile Pârvan, nt. 4, jud. Timiş; cod fiscale nr. 4250670, reprezentată prin torul UVT, prof univ, Dr. Marilen Pirtea, 108. ASOCIAŢIA CULTURALĂ FESTIVALUL BAROC DIN TIMIŞOARA pistrul Special al Asociaţiilor şi Fundațiilor sub nr. “87P012, având CUL 53314, reprezentătă prin membru fondator Gaita Marius 109, FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS, cu sediul i - Timis, Timisoara, str. Aries nr.19, CIF RO 5016320 110. societatea MYGOY DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul in Satu Mare, Gheorghe Baritiu nr.2], jud. Satu — Mare, inregistrata la OR.C, sub nt. STOINEL ILIE LUCIAN, domiciliat in Timisoara, . sor CI seria „CNP eliberat de SPCLEP Tin imisoăra ti statutar in data de 26.03.2015 orele 16.00 în cadrul Adunarii generale a iatiei la a doua convocare am hotărât: barea raportul comisiei de cenzori pentru anul 2014. hotărât ratificarea tuturor actelor întocmite de către Consiliul Director pentru și hotărât ratificarea tuturor actelor întocmite de către Comisia de cenzori pentru mele Asociaţiei până în prezent. Director d-lui-KOZMA LEVENTE, domiciliat in Timisoara, 7: det «=. posesor CI seria 7. , , CNP euberat de P Timisoara la data de 10.11 2008, in calitate de membru al Consiliului imişoara;-Bd; Revoluţiei;-nr:14;-având-cod-de- înregistrare“fi scală-nr. 27433839; diul în Timişoara, str. Dina Lipatti, nr 2, SG Bye 1, ap. 3, înregistrată îm -luat-act de retagerea- d-nei JECZA SORINA din calitatea sa de membru al | | |

- d-na: RINGLER -— PASCU ELEONORA - posesoare CI seria Timişoara - 10, Adunarea generala a | următorii membrii: - Mygov Development SRI, ——— LASOCiatia Dan-Ceplinschi--: “e i m II 1. Majorarea cotizației anuale datorate de catre Primaria Municipiului Timisoara în sensul că aceasta-va fi de 420.000 lei: ! 12. Majorarea cotizației anuale datorate de catre Consiliul Judeţean Timiș în sensul că aceasta va fi de 112.000 lei, 13. Modificarea dispozitiilor art. 20 alin.2 din Statutul VA aVea Urmatorul cuprins: Ada rar Asociatiei in sensul ca acesta pe cererile de adeziune/notificări de modificare precum şi prin Publicarea convocatorului pe site-ul asociației “cu cel puţin 7 zile înainte de data desfăşurării acesteia, Convocatorul va trebui să cuprindă data, locul şi ordinea de zi brecum şi data/ora celei de-a doua convocări a Adunării generale, 14, Eliminarea aliniatului 2 al articolului 24 din cadrul Statutului Asociaţiei, Se împuterniceşte Directorul executiv d-na SIMONA adițional şi hotărârea Adunăr ale, Asociaţiei să ducă la_în efectuate în cadrul Asociaţiei, Prezentul Act Adiţional s-a încheiat azi 26.03.2015 în Timişoara în 7 exemplare originale. NEUMANN să semneze actul ii Generale în vederea modificării Actelor Constituive deplinire formalităţile necesare înscrierii modificătilor Semnătura împaternici il i Asociaţiei TIMIȘOARA- CAPITALA CULTURALĂ EUROPEANĂ, SIMONA NEUMANN , 4 Uniunea Avocatilor din România Baroul Timis: -. 3 alin, teza a 3-a din Legea nr. tinutul prezentului act fedaciat de "TIMISOARA CAPITALĂ CULTURALA EUROPEANA asociatie