keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 676/12.12.2018 privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Calea Circumvalatiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazar 42", cod smis 121543 si a cheltuielilor aferente

12.12.2018

Hotararea Consiliului Local 676/12.12.2018
privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Calea Circumvalatiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazar 42", cod smis 121543 si a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-29275 din 06.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-29276 din 06.12.2018 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-29276/07.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 29276/06.12.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Programului Operational Regional 2014-2020;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum si normele de punere in aplicare;
In conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba cererea de finantare cu titlul "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Calea Circumvalatiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazar 42" depusa in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale.

Art. 2: Se aproba valoarea totala a proiectului "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Calea Circumvalatiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazar 42",,cod smis 121543 , in cuantum de 10.857.214,22 lei (inclusiv TVA), din care valoare totala eligibila 10.778.457,38 lei si valoare totala neeligibila de 78.764,84 lei.

Art. 3: Se aproba alocarea din bugetul local a contributiei proprii in proiect a Municipiului Timisoara in cuantum de 4.390.139,81 lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia de 40% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 4.311.382,97 lei, reprezentand cofinantarea proiectului "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Calea Circumvalatiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazar 42", cod smis 121543.

Art. 4: Se aproba efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finantare, in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 5: Se aproba recuperarea contributiei ce revine asociatiilor de proprietari, in cuantum de 2.658.871,84 lei, in conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termica si a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, pentru blocurile de locuinte finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020, reprezentand:
o contributia asociatiei de proprietari la cheltuielile eligibile in cuantum de 2.579.815,00 lei;
o contributia asociatiei de proprietari la cheltuielile neeligibile in cuantum de 78.756,84 lei.

Art. 6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Dezvoltare si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 7: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse II Vest;;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Aviz_SERV_JURIDIC_SMIS_121543.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-29276/06.12.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC Nr.SC2018-29276/07.12.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea cererii de finanțare „Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42", cod SMIS 121543 şi a cheltuielilor aferente Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare nr. SC2018-29276/06.12.2018 conform cărora este necesară aprobarea cererii de finanțare „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42“, cod SMIS 121543 și a cheltuielilor aferente; În conformitate cu Programul Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 3 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, prioritarea de investiții 3.1. Creşterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, operațiunea A - clădiri rezidențiale; Având în vedere Adresa Direcţiei Economice cu nr. SC2018-29275/06.12.2018 prin care se comunică faptul că nu necesită aviz din partea Direcţiei Economice deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local a cererii ; În conformitate cu cerinţele din ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte POR/173/3/1/Creşterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare; În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. b) „atribuții privind dezvoltarea economico- socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;”, lit. e) "atribuții privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”, alin. 4 lit. alin. 7 lit. a) Hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-29276/06.12.2018 conform cărora este necesară aprobarea cererii de finanțare „Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42“, cod SMIS 121543 şi a cheltuielilor aferente;

Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind „cererii de finanțare „Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42“, cod SMIS 121543 şi a cheltuielilor aferente şi nu valorează aviz / viza de legalitate conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie şi nu priveşte indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1   

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA DEZVOLTARE NR. SC2018-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Calea Circumvalaţiunii 67,

Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42“, cod SMIS 121543 şi a cheltuielilor aferente

Având în vedere Expunerea de motive nr. __________________ a Primarului Municipiului

Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Calea Circumvalaţiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42“, cod smis 121543 şi a cheltuielilor aferente, prin care se propune:

 Se aprobă cererea de finanţare cu titlul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Calea Circumvalaţiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42“, depusă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale;

 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Calea Circumvalaţiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42“, cod smis 121543, în cuantum de 10.857.214,22 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 10.778.457,38 lei şi valoare totală neeligibilă de 78.764,84 lei.

 Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 4.390.139,81 lei, , reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât şi contribuţia de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 4.311.382,97 lei reprezentând cofinanţarea proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Calea Circumvalaţiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42“, cod smis 121543.

 Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale,

 Se aprobă recuperarea contribuţiei ce revine asociaţiilor de proprietari, în cuantum de 2.658.571,84 lei, în conformitate cu HCLMT nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, reprezentând:

2   

o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 2.579.815,00 lei;

o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 78.756,84 lei;

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice la blocurile de locuinţe din Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrări de intervenţie care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încalzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii. Investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe vor contribui astfel la reducerea emisiilor de CO2, la reducerea sărăciei energetice în România prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, contribuind la îmbunătăţirea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate. Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:  Îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic interior pentru clădirile rezidenţiale/ apartamentele supuse reabilitării.  Creşterea eficienţei energetice în clădirile care fac obiectul proiectului.  Creşterea nivelului de protecţie a mediului înconjurător.

Pentru a realiza activităţile propuse în cererea de finanţare cu titlul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Calea Circumvalaţiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42“ este posibilă accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional 2014-2020, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite de finanţator, în temeiul actelor normative menţionate în preambulul Proiectului de hotărâre. În conformitate cu cerinţele din ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte POR/173/3/1/Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, cu declaraţia de angajament, precum şi cu ultima formă a bugetului este necesară aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Calea Circumvalaţiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42“, cod smis 121543 şi a cheltuielilor aferente.

În proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv recuperarii de la asociatiile de proprietari a cheltuielilor care le revin (cheltuieli eligibile şi neeligibile). Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Calea Circumvalaţiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42“, cod smis 121543 şi a cheltuielilor aferente, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Şef Serviciul G.M.P.F.I.N.L. Intocmit, Magdalena Nicoară Ioan Dominteanu

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2018-__________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Calea Circumvalaţiunii 67,

Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42“, cod SMIS 121543 şi a cheltuielilor aferente

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Municipiul Timişoara a depus cererea de finanţare cu titlul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Calea Circumvalaţiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42“, cod smis 121543, în cadrul apelului POR/173/3/1/Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice la blocurile de locuinţe din Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrări de intervenţie care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încalzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii. Investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe vor contribui astfel la reducerea emisiilor de CO2, la reducerea sărăciei energetice în România prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, contribuind la îmbunătăţirea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate. Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:  Îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic interior pentru clădirile rezidenţiale/ apartamentele supuse reabilitării.  Creşterea eficienţei energetice în clădirile care fac obiectul proiectului.  Creşterea nivelului de protecţie a mediului înconjurător. 3. Alte informaţii Implementarea acestui proiect presupune reabilitarea termică a unui bloc de locuinţe, respectiv a unui număr de 588 de apartamente; reducerea pierderilor de căldura şi a consumurilor energetice în clădirile / apartamentele reabilitate şi la reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie.

Cod FO53-03,Ver.1

4. Concluzii În data de 14.11.2018, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a aprobat cererea de finanţare cu titlul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Calea Circumvalaţiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42“, cod smis 121543. Pentru semnarea contractului de finanţare în vederea implementării proiectului este necesară aprobarea tuturor cheltuielilor pe care Municipiul Timişoara trebuie să le asigure pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv recuperării de la asociaţiile de proprietari a cheltuielilor care le revin (cheltuieli eligibile şi neeligibile).

PRIMAR Şef Serviciul G.M.P.F.I.N.L. NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ  

Atasament: Aviz_DIR_ECON_SMIS_121543.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIREȚIA ECONOMICĂ Nr. SC2018 —29275/06.12.2018 Către, DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Avand în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2018 — 29275/06.12.2018, privind aprobarea cererii de finanțare „Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42“, cod SMIS 121543 şia cheltuielilor aferente, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcţiei Economice, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local a cererii de finantare a proiectului. Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timisoara, cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timisoara, defalcata pe surse de finantare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finantele Publice Locale.