keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 588/19.12.2006 privind aprobarea CRITERIILOR-CADRU - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri

19.12.2006

Hotararea Consiliului Local 588/19.12.2006
privind aprobarea CRITERIILOR-CADRU - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006-25157 / 11.12.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe modificată şi completată;
În conformitate cu Legea nr.10/2006 privind aprobarea Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.816/14.07.2005 şi Hotărârea Guvernului nr.592/10.05.2006 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 962/2001
Având în vedere adresa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Direcţia Generală Construcţii Locuinţe nr. 2244/DGCL/27.10.2005, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2005-018764/01.11.2005,
Având în vedere adresa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Direcţia Generală Construcţii Locuinţe nr. 2469/DGDC/14.08.2006, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2006-016517/18.08.2006,
Având în vedere adresa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Direcţia Generală Construcţii Locuinţe nr. 3314/DGDC/27.10.2006, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2006-022194/03.11.2006,
Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş nr. 12300/D/II/d 1 din 08.11.2006, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2006-023158/16.11.2006,
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.9 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006.


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă CRITERIILE-CADRU - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri , conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art 2:Se aprobă lista cu acte necesare pentru a fi prezentată împreună cu solicitarea de atribuire a unei locuinţe realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinată închirierii , conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.377/26.09.2006 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi.

Art 5: Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
Primarului Municipiului Timişoara;
Direcţiei Patrimoniu;
Direcţiei Economice;
Direcţiei Urbanism;
Direcţiei Edilitare;
Serviciului Juridic;
Biroului Relaţii Publice;
Biroului Control Intern;
Serviciului Centrul de Consiliere Pentru Cetăţeni;
Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Criterii-cadru_Locuinte_ANL.pdf

1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU A p r o b a t: SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE PRIMAR, LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI Nr. ____________________________ GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind aprobarea criteriilor de repartizare a unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională

pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii,

destinate tinerilor şi familiilor de tineri Prin H.C.L. nr.219/30.05.2006 privind criteriile de repartizare a locuinţelor realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, au fost aprobate criteriile de stabilire a ordinii de prioritate precum şi punctajul acordat pt. fiecare criteriu în parte în vederea întocmirii listelor de priorităţi pt. repartizarea locuinţelor realizate de către ANL destinate închirierii şi construite în cadrul acestui program. Prin H.G. nr.592/10.05.2006 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.464/29.05.2006 au fost introduse în criteriile de acces la locuinţă şi în criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj 3 note, care nu au fost cuprinse în H.C.L. nr. 219/30.05.2006. Precizăm că nu au fost modificate punctajele acordate fiecărui criteriu de ierarhizare ci au fost introduse aceste note care în fapt precizează modul de punctare al solicitanţilor.

Având în vedere cele arătate mai sus precum şi adresa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului – Direcţia Generală Construcţii Locuinţe nr. 2469/DGDC/14.08.2006, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2006-016517/18.08.2006, criteriile adoptate prin H.C.L. nr.219/30.05.2006, au fost considerate neavizate şi astfel s-a impus revocarea H.C.L.M.T. nr.219/2006 şi a fost emisă o nouă hotărâre în acest sens, respectiv H.C.L.M.T. nr.377 din 26.09.2006.

Având în vedere cele arătate mai sus precum şi adresa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului – Direcţia Generală de Dezvoltare în Construcţii nr. 3314/DGDC/27.10.2006, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2006- 022194/03.11.2006, criteriile adoptate prin H.C.L. nr.377/26.09.2006, se consideră neavizate dacă nu se vor aduce modificări.

Astfel se impune revocarea H.C.L.M.T. nr.377/2006 şi emiterea a două noi hotărâri în acest sens, după cum urmează:

1). Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind aprobarea CRITERIILOR-CADRU - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri

2

2). Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind aprobarea CRITERIILOR DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri

Precizăm că şi Instituţia Prefectului –Judeţul Timiş a transmis instituţiei noastre adresa cu nr. 12300/D/II/d 1 din 08.11.2006, prin care ne solicită să luăm măsuri pentru modificarea HCL nr.377/2006 în conformitate cu cele transmise de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului – Direcţia Generală de Dezvoltare în Construcţii. Astfel, în conformitate cu anexa la H.G. 816/14.07.2005 şi Legea nr.10/2006, propunem următoarele criterii care să fie aplicate în vederea soluţionării cererilor formulate de petenţi pentru repartizarea unei locuinţe realizate de către A.N.L. în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri: CRITERII-CADRU - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii A. Criterii de acces la locuinta: 1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii trebuie sa fie major, în vârsta de până la 35 de ani la data depunerii cererii şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuinţa se efectuează numai individual şi în nume propriu. 2. Titularul cererii de locuinţa şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia -, să nu deţină şi să nu fi deţinut o alta locuinţa în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea Timişoara

Acte doveditoare: declaraţii autentificate, ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia. NOTA: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţe trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natura. De asemenea restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţeleg clădiri dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. 3. Titularul cererii de locuinţa să îşi desfăşoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuinţele (respectiv în localitatea Timişoara). Cuprinderea teritorială a localităţii Timişoara se extinde pentru platformele industriale, puncte de lucru ale unor unităţi economice din localitate, aşezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, nave maritime şi fluviale, unităţi turistice, cultural- sportive şi de agrement sau alte asemenea cazuri, în care îşi desfăşoară activitatea solicitanţii de locuinţe. NOTĂ: Prin excepţie, în cazul când se extinde cuprinderea teritorială a criteriului, solicitanţii care îşi desfăşoară activitatea în afara localităţii în care sunt amplasate locuinţele trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puţin un an în această localitate. 4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor

3

obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. NOTA: - Lista de priorităţi se stabileşte anual; - Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor prevăzute la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită. B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj: 1. SITUAŢIA LOCATIVĂ ACTUALĂ 1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat ........................................................... 10 pct. 1.2. Tolerat în spaţiu ………………………………............................................... 7 pct. 1.3. Suprafaţa locuibilă deţinuta (cu chirie, tolerat în spaţiu): - mp/locatar - a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv ...................................................... 5 pct. b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv ...................................................... 7 pct. c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv ............................................................................. 9 pct. d) mai mică de 8 mp ................................................................................................ 10 pct. NOTĂ: În cazul celor toleraţi în spaţiu toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membrii ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct.2. 2. STAREA CIVILĂ ACTUALĂ 2.1. Stare civilă: a) căsătorit ........................................................................................................ 10 pct. b) necasatorit .................................................................................................... 8 pct. 2.2. Nr. de persoane aflate în întreţinere: a) Copii ● 1 copil ..................................................................................................................... 2 pct. ● 2 copii ..................................................................................................................... 3 pct. ● 3 copii ..................................................................................................................... 4 pct. ● 4 copii ..................................................................................................................... 5 pct. ● > 4 copii ................................................................................... 5 pct. + 1 pct. pentru fiecare copil b) alte persoane aflate în întreţinere, indiferent de numărul acestora ........................ 2 pct. 3. STAREA DE SĂNĂTATE ACTUALĂ Boala de care suferă solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat în întreţinere necesita, potrivit legii, însoţitor sau o camera în plus ............ 2 pct. 4. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI 4.1. până la 1 an .......................................................................................................... 1 pct. 4.2. între 1 şi 2 ani ...................................................................................................... 3 pct. 4.3. între 2 şi 3 ani ...................................................................................................... 6 pct. 4.4. între 3 şi 4 ani ...................................................................................................... 9 pct. 4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ............................................................................... 4 pct.

4

5. NIVELUL DE STUDII ŞI/SAU PREGĂTIRE PROESIONALĂ 5.1. fără studii şi fără pregătire profesională .............................................................. 5 pct. 5.2. cu şcoala generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ……………………………………………………8 pct. 5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă..............................................................................10 pct. 5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurta durata ........................................................ 13 pct. 5.5. cu studii superioare ............................................................................................. 15 pct. NOTĂ: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii. 6. SITUAŢII LOCATIVE SAU SOCIALE DEOSEBITE 6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani ................ 15 pct. 6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ................................................................ 10 pct. 6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate..................................................................... 5 pct. NOTA: - Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplica numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus. - În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în consideraţie data efectivă a înregistrării cererii (zi/luna/an), având prioritate, în acest caz, solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

V I C E P R I M A R, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor C-tin Miuţ Şef Serviciu Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi, Ing. Otilia Sîrca AVIZAT JURIDIC, Jur. Mirela Lasuschievici