keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 80/27.03.2007 privind modificarea Hotîrârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.588/19.12.2006- privind aprobarea Criteriilor - cadru pentru stabilirea ordinii de proirotate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în reprtizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii , destinate tinerilor şi famililor de tineri

27.03.2007

Hotararea Consiliului Local 80/27.03.2007
privind modificarea Hotîrârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.588/19.12.2006- privind aprobarea Criteriilor - cadru pentru stabilirea ordinii de proirotate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în reprtizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii , destinate tinerilor şi famililor de tineri


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 5328/06.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.588/19.12.2006 privind aprobarea CRITERIILOR-CADRU - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri;
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
Luând în considerare adresa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Direcţia Generală Construcţii Locuinţe nr. 556/DGDC/2007 din 23.02.2007, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2007-004460/26.02.2007, aceştia ne solicită nuanţarea, respectiv clarificarea criteriului de acces la locuinţele pentru tineri, în care se face referire la cuprinderea teritorială în care trebuie să-şi desfăşoare activitatea solicitanţii de locuinţă, respectiv criteriul referitor la extinderea cuprinderii teritoriale aşa cum a fost prevăzut în "nota" din pct.3 cap.A din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.588/19.12.2006.
În conformitate cu prevederile art.36 alin.9 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă modificarea pct.2 cap.A din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişora nr.588/2006, după cum urmează:
"Titularul cererii de locuinţa şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia, să nu deţină şi să nu fi deţinut o alta locuinţa în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea Timişoara cât şi în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea".

Art.2 : Se aprobă modificarea pct.3 cap.A din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.588/2006, după cum urmează:
"Titularul cererii de locuinţă de regulă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Timişoara. Titularii cererii de locuinţă care îşi desfăşoară activitatea în afara municipiului Timişoara, în cazul unor platforme industriale, sucursale, filiale sau puncte de lucru ale unor unităţi economice cu sediul central în municipiul Timişoara, aşezăminte de ocrotire socială, nave maritime sau fluviale, unităţi turistice, cultural-sportive şi de agrement sau alte asemenea cazuri, trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puţin 1 an în Timişoara".

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta dispoziţie se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru cetăţeni;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Mass-mediei locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Modificare_HCL_588-2006.pdf

1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU A p r o b a t: SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE PRIMAR, LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI Nr.SC2007-5328/06.03.2007 GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind modificarea H.C.L.M.T. nr.588/19.12.2006,

Având în vedere prevederile :

-Legii nr.10/2006 privind aprobarea O.U.G. nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,

-H.G. nr.962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată şi completată,

-adresa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului – Direcţia Generală Construcţii Locuinţe nr. 168/DGDC/22.01.2007, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2007-2207/31.01.2007,

-H.G. nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin H.G. 962/2001,

-H.C.L. nr.588/19.12.2006 privind aprobarea CRITERIILOR-CADRU - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri.

Prin adresa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului – Direcţia Generală

Construcţii Locuinţe nr. 556/DGDC/2007 din 23.02.2007, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2007-004460/26.02.2007, aceştia ne solicită nuanţarea, respectiv clarificarea criteriului de acces la locuinţele pentru tineri, în care se face referire la cuprinderea teritorială în care trebuie să-şi desfăşoare activitatea solicitanţii de locuinţă, respectiv criteriul referitor la extinderea cuprinderii teritoriale aşa cum a fost prevăzut în „nota” din pct.3 cap.A din Anexa 1 la H.C.L. nr.588/19.12.2006.

Prin art.1 din HCL 588/19.12.2006 s-au aprobat CRITERIILE-CADRU - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri, cuprinse în Anexa 1 la prezenta HCL iar prin pct.3 cap.A din aceasta a fost extinsă cuprinderea teritorială a localităţii Timişoara impunându-se ca pentru solicitanţii care-şi desfăşoară activitatea în altă localitate, să facă dovada faptului că au domiciliul stabil de cel puţin 1 an în această localitate. Având în vedere faptul că exprimarea nu reliefează clar faptul că aceste persoane trebuie să aibă domiciliul stabil în Timişoara de cel puţin 1 an faţă de momentul analizării dosarului de locuinţă.

De asemenea în cazul persoanelor care-şi desfăşoară activitatea în afara localităţii trebuie să nu deţină, să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ teritoriale sau a unităţii în care îşi

2

desfăşoară activitatea, respectiv atât în Timişoara cât şi în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea.

Având în vedere cele mai sus arătate propunem modificarea H.C.L.M.T. nr.588/19.12.2006.

V I C E P R I M A R, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor C-tin Miuţ Şef Serviciu Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi, Ing. Otilia Sîrca AVIZAT JURIDIC, Jur. Mirela Lasuschevici