keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 328/25.09.2007 privind repartizarea apartamentului 2 din str. Miloia bloc B5 parter, către Tănasa Valeria

25.09.2007

Hotararea Consiliului Local 328/25.09.2007
privind repartizarea apartamentului 2 din str. Miloia bloc B5 parter, către Tănasa Valeria


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 20655/17.09.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.962/27.09.2001 - actualizată la 29.05.2006 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.588/19.12.2006 modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.80/27.03.2007 privind CRITERIILE-CADRU - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri;
Având în vedere Hotărârea Cobnsiliului Local nr.589/19.12.2006 privind CRITERIILE DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.131/2007 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2007, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia - etapa III A realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea O.U.G. nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
Luând în considerare adresa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Direcţia Generală Construcţii Locuinţe nr. 556/DGDC/2007 din 23.02.2007, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2007-004460/26.02.2007;
În conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 actualizată la 29.05.2006 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. (c) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă repartizarea ap.2 din str. Miloia bl.B5 parter, către Tănasa Valeria înscrisă pe lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.131/2007 la poziţia 84.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitate;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe ANL;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Mass mediei locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Locuinta_str._Miloia.pdf

1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI A p r o b a t: Nr. _______________________________ P R I M A R,

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T privind repartizarea apartamentului 2 din str. Miloia bloc B5 parter,

către Tănasa Valeria Prin H.C.L.M.T. nr.131/24.04.2007 s-a aprobat lista de priorităţi A.N.L. pentru anul 2007, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia – etapa III A realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani. Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.962/27.09.2001 – actualizată la 29.05.2006 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, respectiv art.15 din lege, s-a emis H.C.L.M.T. nr.208/19.06.2007, privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia – etapa III A realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani. Prin cererea nr. D72007-004253 din 13.08.2007, numitul Cumpănaşu Iliuţă, beneficiar al ap.2 din str. Miloia bl.B5 parter, renunţă la locuinţa repartizată şi solicită să rămână înscris pe lista de priorităţi întocmită în vederea repartizării unei locuinţe construită prin A.N.L. Precizăm că acesta figurează pe tabelul din Anexa 1 la H.C.L.M.T. nr.208/19.06.2007, la poziţia 69.

Potrivit art.7^1 din H.G.nr.962/2001 „locuintele rămase vacante pe perioada exploatării acestora se repartizează solicitanţilor care au înregistrate cereri în condiţiile prevederilor art. 14 alin. (1) şi (3) şi care îndeplinesc criteriile de acces adoptate în

2

condiţiile prevederilor art. 14 alin. (4). Repartizarea acestor locuinţe se face în următoarea ordine de prioritate: a) în ordinea stabilită prin lista anuala de prioritati întocmită sau refăcută în condiţiile prevederilor alin. (1); b) în ordinea crescatoare a datei de înregistrare a cererilor de locuinta, în cazul când nu se pot aplica prevederile lit. a). Astfel, la data de 14.08.2007, a fost invitată următoarea persoană înscrisă pe lista de priorităţi A.N.L. aprobată prin H.C.L.M.T. nr.131/24.04.2007, respectiv doamna Tănasa Valeria, iar în prezenţa membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor ANL aceasta a reconfirmat criteriile de acces la locuinţă şi astfel s-a întocmit un proces-verbal care face parte integrantă din prezentul referat. Având în vedere cele de mai sus propunem repartizarea ap.2 din str. Miloia bl.B5 către Tănasă Valeria, înscrisă la poz. 84 pe lista de priorităţi A.N.L. întocmită pentru anul 2007, aprobată prin H.C.L.M.T.nr.131/24.04.2007 V I C E P R I M A R, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor C-tin Miuţ Şef Serviciu Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi, Ing. Otilia Sîrca Avizat juridic, Jur. Mirela Lasuschievici