keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 312/29.07.2010 privind repartizarea apartamentului 11 din str. Miloia bl.B1 sc.B, către Farcaş Ştefan Adrian

29.07.2010

Hotararea Consiliului Local 312/29.07.2010
privind repartizarea apartamentului 11 din str. Miloia bl.B1 sc.B, către Farcaş Ştefan Adrian


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 -17286/19.07.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.588/19.12.2006 privind aprobarea CRITERIILOR-CADRU - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.80/27.03.2007;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.589/19.12.2006 privind aprobarea CRITERIILOR DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.116/2009 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă repartizarea ap.11 din str. Miloia bl.B1 sc.B, către Farcaş Ştefan Adrian, înscris pe lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2009 , la poziţia 97.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, Serviciul Locuinţe şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe ANL;
- Domnului Farcaş Ştefan Adrian;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL LOCUINŢE Nr. ________________ A p r o b a t:

P R I M A R,

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T privind repartizarea apartamentului 11 din str. Miloia bl.B1 sc.B

Prin H.C.L.M.T. nr.116/24.03.2009 s-a aprobat lista de priorităţi A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani. Prin cererea nr. DP2010-6381/15.07.2010, numitul Hădărugă Daniel Ioan, chiriaş al apartamentului 11 din str. Miloia bl.B1 sc.B, compus din 1 cameră şi dependinţe, renunţă la această locuinţă şi predă contractul de închiriere, efectuându-se şi predarea efectivă a apartamentului către inspectorii Biroului locuinţe.

Până în prezent au fost soluţionate cererile primelor 96 de persoane înscrise pe lista de priorităţi. Astfel, la data de 20.07.2010, a fost invitată următoarea persoană înscrisă pe lista de priorităţi A.N.L. aprobată prin H.C.L.M.T. nr.116/2009, respectiv domnul Farcaş Ştefan Adrian, iar în prezenţa membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor ANL acesta a reconfirmat criteriile de acces la locuinţă şi astfel s-a întocmit un proces-verbal care face parte integrantă din prezentul referat. Având în vedere cele de mai sus şi opţiunii exprimate de susnumitul, propunem repartizarea ap.11 din str. Miloia bl.B1 sc.B către Farcaş Ştefan Adrian, înscris la poziţia 97 pe lista de priorităţi A.N.L. întocmită pentru anul 2009, aprobată prin H.C.L.M.T.nr.116/2009. V I C E P R I M A R, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU, Ing. Otilia Sîrca Avizat juridic, Jur. Mirela Lasuschievici

Cod FP 53-01 vers.1

  • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
    • R E F E R A T