keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 193/22.04.2008 privind aprobarea Listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2008, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 193/22.04.2008
privind aprobarea Listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2008, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2008 - 7813/11.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizeleComisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăşământ, sămnătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.962/27.09.2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.80/27.03.2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 588/19.12.2006 - privind aprobarea Criteriilor - cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.589/19.12.2006 privind Criteriilede ierarhizare stabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri;
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 962/2001;
În conformitate cu H.G. nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(d) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă Lista de priorităţi A.N.L. pe anul 2008, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, listă care cuprinde un număr de 570 solicitanţi.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitate;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe ANL;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU A p r o b a t: SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE P R I M A R, LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI Nr. _______________________________ Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2008, în vederea repartizării

locuinţelor construite în Timişoara de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe

pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.962/27.09.2001 – actualizată şi modificată – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, respectiv art.15 din prezenta, se impune a se aproba lista de priorităţi pentru anul 2008, în vederea repartizării locuinţelor care se vor construi de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, şi care au fost construite şi vor deveni disponibile în cursul anului 2008, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Prin H.C.L.M.T. nr.588/19.12.2006 modificată cu H.C.L.M.T. nr.80/27.03.2007 au fost aprobate CRITERIILE-CADRU - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri şi prin H.C.L.M.T. nr.589/19.12.2006 au fost aprobate CRITERIILE DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri . În vederea repartizării locuinţelor care se vor finaliza sau disponibiliza în anul 2008, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, constituită prin H.C.L.M.T. nr.300/27.06.2006 şi Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr.1996/27.07.2006 şi Dispoziţia Primarului nr.710/06.03.2008, a centralizat toate cererile şi completările depuse de către petenţi până la data de 31.12.2007 precum şi solicitările rămase nesoluţionate din anii anteriori. Pe baza actelor depuse de petenţi, pentru solicitanţii care au dovedit că în anul 2007 au îndeplinit criteriile de acces la locuinţă, s-a stabilit punctajul acumulat de fiecare solicitant în conformitate cu H.C.L.M.T. nr.588/2006 şi nr.589/2006, rezultând ordinea de prioritate.

Cod FP 53-01 ver.1

2

Astfel, a fost întocmită Anexa 1 la prezentul referat care cuprinde lista cu persoanele îndreptăţite să fie beneficiare a unei locuinţe construite prin ANL destinate închirierii, listă care cuprinde un număr de 570 de petenţi şi care au fost ordonaţi în funcţie de punctajul acumulat, calculat pe baza actelor depuse de către aceştia în conformitate cu H.C.L.M.T. nr.589/2006. În cazurile în care s-au înregistrat punctaje egale, solicitanţii au fost departajaţi în funcţie de vechimea cererii solicitantului luând în considerare numărul şi data efectivă a înregistrării cererii (zi, lună, an) având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are o vechime mai mare. Având în vedere cele de mai sus propunem aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2008, în vederea repartizării locuinţelor construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, conform Anexei 1 la prezentul referat. V I C E P R I M A R, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU

Ing. Otilia Sîrca

AVIZAT JURIDIC, Jur. Mirela Lasuschevici

Cod FP 53-01 ver.1

Atasament: ANL_2008-Finala.pdf

LISTA A.N.L. 2008

În conformitate cu H.C.L.M.T. nr.588/2006 şi 589/2006 a fost întocmită lista de priorităţi ANL pentru anul 2008 în

vederea repartizării locuinţelor construite de către A.N.L. în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Astfel, pentru lista de priorităţi pentru anul 2008 s-au luat în considerare toate cererile şi completările depuse de către petenţi în vederea înscrierii pe lista de priorităţi, până la data de 31.12.2007.

Pe baza actelor depuse în dovedire, pentru solicitanţii care au dovedit că în anul 2007 au îndeplinit criteriile de acces la locuinţă, s-a stabilit punctajul acumulat de fiecare solicitant în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local nr.588/2006 şi 589/2006, rezultând ordinea de prioritate, respectiv de la poziţia 1 la poziţia 570.

Lista poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, www.primariatm.ro, la secţiunea Activităţi în derulare, categoria Locuinţe ANL.

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

48 13 611 POPOVICI CRISTIAN VASILE D82003-8637 24/10/2003 30/11/1978

52 9 612 GROZAVU ADRIAN D72004-4016 25/05/2004 10/06/1982

47 13 603 POPESCU CLAUDIA D82003-8220 07/10/2003 22/07/1981

47 13 604 CATELINA DENISA MARCELA D82003-9434 05/12/2003 15/08/1979

47 13 605 GADAU LOREDANA ALINA D82004-593 29/01/2004 21/04/1977

47 13 606 MATEI LENUTA FELICIA D82004-855 04/02/2004 15/10/1975

46 13 597 PETRESCU CODRUTA ILEANA D82004-408 27/01/2004 30/09/1975

45 13 588 BEJAN MARIUS CRISTIAN D82003-3501 30/05/2003 26/08/1979

45 13 589 TRUSCA OCTAVIA D82003-6930 04/09/2003 15/11/1979

45 13 5810 GIURA MANUEL RAZVAN D82003-8171 03/10/2003 03/02/1985

45 13 5811 VLAD- OROS BEATRICE ANNA D72003-4414 12/12/2003 18/08/1976

45 13 5812 MUNTEANU CLAUDIU D72004/42 12/01/2004 20/04/1974

45 13 5813 LUNGU ILEANA SIMONA D72004-15 12/01/2004 01/12/1974

45 13 5814 BIRO MAGDALENA D82004-68 13/01/2004 10/06/1979

45 13 5815 CHIHAIA MARIOARA CARMEN D82004-424 27/01/2004 05/10/1978

45 13 5816 FOALE LACRAMIOARA D72004-731 29/01/2004 17/11/1977

45 13 5817 CUZA ALIN MIHAI D82004-574 29/01/2004 13/09/1976

45 13 5818 TRIFAN (CHIRU) NICOLETA VIORICA D72004-781 30/01/2004 11/03/1980

55 3 5819 CAREBA CALIN CRISTIAN D72006-3534 30/05/2006 15/04/1976

44 13 5720 BRAUN ANDREEA D82003-4310 19/06/2003 17/11/1981

44 13 5721 TOADER FLAVIUS NOEL D82003-6450 22/08/2003 25/12/1976

44 13 5722 TUGUI ION D82003-6760 01/09/2003 26/03/1974

44 13 5723 VELICEVICI GIANCARLA D72004-392 22/01/2004 02/08/1978

48 9 5724 TATARU SARA D82004-3820 24/06/2004 24/12/1977

43 13 5625 LATCU PETRU COSMIN D82003-3498 30/05/2003 16/11/1973

43 13 5626 BALUTA DANIELA-OTILIA D82003-5911 05/08/2003 20/09/1974

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

43 13 5627 ROSOGA TITINA MIRELA D82003-5994 07/08/2003 18/05/1978

43 13 5628 BIBAN VALERICA DANIELA D82003-6470 22/08/2003 26/11/1975

43 13 5629 PEPA ION DAN D82003-6589 27/08/2003 21/12/1975

43 13 5630 NEDELCOV MARIETA D82003-6711 29/08/2003 25/04/1973

43 13 5631 BUZATU AURELIA D82003-6929 04/09/2003 01/10/1975

43 13 5632 ANDRONIC MIHAELA D82003-6987 05/09/2003 08/03/1977

43 13 5633 OLARU PETRE MIHAI D82003-9192 24/11/2003 25/07/1977

43 13 5634 MINCIU CORNELIA D82003-9371 03/12/2003 23/07/1973

43 13 5635 LELEU LIDIA MARIA D72003-4265 04/12/2003 31/01/1977

43 13 5636 BOLDA BOGDAN ILIE SC2003-22221 17/12/2003 30/01/1981

43 13 5637 SIMEDRU SORINA VIOLETA SC2003-22223 17/12/2003 15/04/1982

43 13 5638 BARBU LEON SEBASTIAN SC2003-22581 23/12/2003 17/04/1975

43 13 5639 BURTIC PAUL LUCIAN D72004-356 21/01/2004 24/08/1983

43 13 5640 DURLA ADRIAN D72004-554 27/01/2004 15/01/1974

43 13 5641 CRETESCU IULIANA D82004-438 28/01/2004 07/05/1973

43 13 5642 GHIMBASANU SONIA IOANA D82004-469 28/01/2004 08/05/1975

43 13 5643 DRUIA IONELA DALIA D82004-573 29/01/2004 03/11/1974

43 13 5644 KISS EVA MARIA D72004-743 29/01/2004 02/05/1973

43 13 5645 DANEASA DANIEL VALENTIN D82004-1680 16/02/2004 15/09/1976

43 13 5646 ILIN RODICA MIHAELA D72004-1479 24/02/2004 13/03/1975

47 9 5647 JORZ AIDA DIANA D72004-3444 07/05/2004 23/11/1977

47 9 5648 CUMPANASU ILIUTA D82004-3467 31/05/2004 19/02/1978

47 9 5649 JUGANARU CONSTANTA MARILEN D82004-7503 14/12/2004 01/11/1976

47 9 5650 NICOLICI SANELA EMANUELA D82005-49 11/01/2005 28/05/1980

47 9 5651 LAZAR DANIELA MONICA D82005-448 31/01/2005 27/10/1978

47 9 5652 DONEA LUMINITA RODICA D82005-614 10/02/2005 11/02/1978

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

55 1 5653 HANUR KARLA JOHANNA SC2007-29048 27/12/2007 21/12/1977

42 13 5554 SOLOMON ILEANA D82003-3123 22/05/2003 23/08/1972

42 13 5555 HERTA CANDIDA D82003-3229 27/05/2003 01/04/1975

42 13 5556 CHIRIAC CRISTINA MARIANA D82003-6155 13/08/2003 03/07/1977

42 13 5557 STRUGARI CRISTIAN MARIUS D82003-6582 27/08/2003 23/09/1975

42 13 5558 STAMATE FLORENTINA CORINA D82003-6719 29/08/2003 06/03/1979

42 13 5559 ACONI VALENTIN MIHAI D82003-9134 20/11/2003 20/04/1978

42 13 5560 BURMAZ IRINA FLORENTINA SC2003-22611 23/12/2003 18/08/1978

42 13 5561 NEAGOE PREDA ELENA D82004-306 23/01/2004 19/10/1979

42 13 5562 FODOR IONICA MIHAELA D72004-485 26/01/2004 13/08/1975

42 13 5563 GABOR MIRELA D82004-389 27/01/2004 27/01/1978

42 13 5564 MARINICA ELENA D82004-465 28/01/2004 25/05/1979

42 13 5565 DOANA GRATIELA DOINA D72004-748 29/01/2004 29/12/1976

42 13 5566 AFRENIE MIHAITA D72004-721 29/01/2004 01/10/1978

42 13 5567 PAU ALINA CRISTINA D82004-698 30/01/2004 22/09/1977

42 13 5568 ALBU FELICIA D82004-1284 26/02/2004 09/02/1979

46 9 5569 JURCA NINA RAMONA D82004-3362 28/05/2004 23/05/1977

46 9 5570 BARBOSU OVIDIU MARIAN D72004-4839 24/06/2004 15/08/1973

41 13 5471 SARAFOLEAN DIANA DORA D82003-3361 28/05/2003 10/04/1981

41 13 5472 ROBU MARIAN D82003-3499 30/05/2003 04/02/1975

41 13 5473 BIRLIBESCU GEORGETA D82003-6449 21/08/2003 29/09/1974

41 13 5474 SPATACEAN GHEORGHE D82003-9491 09/12/2003 25/10/1978

41 13 5475 STRAUT SERGIU D82003-9566 11/12/2003 28/03/1985

41 13 5476 TOMA CLAUDIA ELENA D82004-378 27/01/2004 11/03/1979

41 13 5477 FARCAS STEFAN ADRIAN D72004-573 27/01/2004 24/11/1978

41 13 5478 CROITORU GABRIELA D82004-610 29/01/2004 10/10/1973

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

41 13 5479 METELIAUCA DANIELA D72004-679 29/01/2004 26/10/1980

41 13 5480 SZILAGY RODICA D72004-702 29/01/2004 19/02/1979

41 13 5481 BOIER RODICA RAMONA D72004-812 30/01/2004 24/11/1979

41 13 5482 PATRULESCU DANIELA D82004-675 30/01/2004 12/11/1974

45 9 5483 GHEORGHIU COSMIN D82004-1443 04/03/2004 30/07/1978

45 9 5484 MARTIN ANGELA D82004-1494 08/03/2004 30/07/1975

45 9 5485 BOGDAN CRISTIAN DAN D72004-2135 18/03/2004 02/03/1981

45 9 5486 PENCOV MIHAELA D82004-1982 05/04/2004 13/05/1972

45 9 5487 DUMITRU BOGDAN GHEORGHE D82004-3211 26/05/2004 14/01/1981

45 9 5488 DOOGARU DANIELA STELA D72004-4148 27/05/2004 05/05/1977

45 9 5489 PAREAN MIHAI OLIMPIU D72004-4142 27/05/2004 10/04/1976

45 9 5490 BADERCA ALINA MIHAELA D72004-4348 01/06/2004 04/05/1974

45 9 5491 LUPA IULIAN PETRISOR D82004-3885 30/06/2004 10/03/1980

45 9 5492 CIUNGAN COSMIN MUGUREL D82004-4569 22/07/2004 31/12/1979

45 9 5493 PRUNEANU SERGIU OCTAVIAN D82004-4657 26/07/2004 28/05/1981

45 9 5494 DODA ANA D82004-5617 27/08/2004 29/11/1974

45 9 5495 STRUGARIU CLAUDIA IONELA D82004-6898 11/11/2004 22/11/1984

45 9 5496 STRUGARIU IONEL COSMIN D82004-6900 11/11/2004 20/12/1982

45 9 5497 BIRO CATALIN RAZVAN D72004-7103 26/11/2004 15/01/1979

45 9 5498 CIALMA LUCIAN ION D72004-7312 07/12/2004 10/04/1978

45 9 5499 BOARTES REMUS CRISTIAN D82004-7623 17/12/2004 17/04/1981

40 13 53100 RATA ADRIAN D82007-5116 13/06/1983 22/06/1983

40 13 53101 GAJE IOANA CAMELIA D72003-2662 20/05/2003 01/04/1979

40 13 53102 SILAGHI COSMIN SILVIU D82003-4579 27/06/2003 12/02/1980

40 13 53103 HUSULEI EMANUEL CONSTANT D72003-6780 02/09/2003 06/01/1979

40 13 53104 TINTOI DOINA D82003-8646 24/10/2003 18/02/1979

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

40 13 53105 GRADINARU CAMELIA DANA D82004-326 26/01/2004 26/11/1980

40 13 53106 JARAVETE CONSTANTIN MILICA D82004-332 26/01/2004 19/05/1977

40 13 53107 SFERA OVIDIU D72004-616 28/01/2004 09/01/1977

40 13 53108 PREDA SANZIANA FLORINA D82004-488 29/01/2004 21/04/1978

40 13 53109 HORVATH CRISTINA MARIA D82004-736 30/01/2004 07/06/1979

40 13 53110 COTUNA MIHAELA D72004-824 30/01/2004 06/03/1978

40 13 53111 STANCIU STELIANA D82004-700 30/01/2004 02/04/1975

44 9 53112 SIRB CRISTIAN D72004-1623 27/02/2004 16/08/1975

44 9 53113 BULUBASA NELU ADRIAN D72004-2085 16/03/2004 02/03/1977

44 9 53114 DUMITRESCU MIRCEA D72004-2401 30/03/2004 12/02/1975

44 9 53115 CRISTISOR LILIANA CRINA D82004-3245 27/05/2004 01/07/1980

44 9 53116 MIHOC TUDOREL D72004-4220 28/05/2004 12/02/1978

44 9 53117 STANOEV IRINA MIHAELA D82004-3437 31/05/2004 24/11/1976

44 9 53118 OLARIU DANIEL FLORIN D82004-3647 11/06/2004 19/09/1978

44 9 53119 COVACI ELISABETA D72004-4932 30/06/2004 26/05/1973

44 9 53120 MARCU SMARANDA MARIA D72004-6919 18/11/2004 01/08/1977

44 9 53121 BOGHICEVICI IASNA SIMONA D72004-7414 13/12/2004 10/03/1978

44 9 53122 PAIUSAN GHEORGHE D82005-493 02/02/2005 25/10/1977

47 6 53123 BADEA ALINA MARIA D72005-5649 06/12/2005 24/10/1978

47 6 53124 CHIRU DALIBORCA RAMONA D72005-5680 07/12/2005 25/09/1975

47 6 53125 FAUR OLIVIA CORINA D72005-5883 15/12/2005 15/06/1972

47 6 53126 DAVID CRISTIAN MIRCEA D82006-337 15/02/2006 02/11/1978

39 13 52127 VETRES SIMONA VIOLETA D82003-3097 22/05/2003 25/12/1974

39 13 52128 TODERESC GABRIEL D82003-3595 03/06/2003 28/08/1975

39 13 52129 JURESCU FLORIN NICOLAE D82003-3743 05/06/2003 01/12/1976

39 13 52130 PANDURU MARIA DANIELA D82003-7472 16/09/2003 29/04/1973

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

39 13 52131 HAIDU BOGDAN D82003-9459 08/12/2003 10/01/1979

39 13 52132 BUTA FLAVIUS ADRIAN D82004-134 15/01/2004 13/03/1973

39 13 52133 MOMIR MIHAELA D72004-400 22/01/2004 01/12/1981

39 13 52134 TODEA MIHAELA D82004-329 26/01/2004 06/03/1974

39 13 52135 PASZTORI MIHAELA IOANA D82004-615 29/01/2004 24/04/1975

39 13 52136 NEDA IOANA MONICA D72004-724 29/01/2004 27/09/1977

39 13 52137 MIHAILA IONELA SILVANA D82004-505 29/01/2004 20/06/1978

39 13 52138 CRETAN ELISABETA MARIA D82004-516 29/01/2004 08/09/1974

39 13 52139 ARDELEAN DAN COSMIN ION D72004-655 29/01/2004 12/02/1984

39 13 52140 ASAFTEI RODICA D82004-585 29/01/2004 26/07/1973

39 13 52141 POPA CODRUTA MANUELA D72004-667 29/01/2004 14/12/1977

39 13 52142 LAMBU CORNELIA FLORENTIN D82004-653 30/01/2004 21/10/1978

39 13 52143 COZMA ION ALIN D72004-852 30/01/2004 24/04/1979

39 13 52144 CATARIG ADELINA CRINA D72004-844 30/01/2004 29/12/1977

43 9 52145 DAN LAURA MARIA D82004-3385 31/05/2004 17/07/1978

43 9 52146 SAFTOIU EMANUEL NICOLAE D82004-3468 31/05/2004 27/11/1978

43 9 52147 BOTINESTEAN IULIANA D82004-4910 03/08/2004 27/05/1976

43 9 52148 BOTINESTEAN LIVIA OLGA D82004-4911 03/08/2004 22/09/1978

43 9 52149 FAT CARMEN MARIA D72004-7569 17/12/2004 28/09/1976

38 13 51150 GEROEZ GABRIEL NICOLAE D82003-3419 29/05/2003 23/11/1976

38 13 51151 VARAN LIANA MINODORA D82004-381 27/01/2004 27/05/1977

38 13 51152 BEREGATA MIRELA D82004-399 27/01/2004 15/09/1973

38 13 51153 CRISTIU FLORINA LUCICA D82004-522 29/01/2004 12/05/1979

42 9 51154 SORESCU CLAUDIA ADINA D82004-6071 22/09/2004 08/06/1980

42 9 51155 VUCESCU ALINA D72004-6085 08/10/2004 25/05/1974

42 9 51156 NEICONI EMANUEL D82004-6813 09/11/2004 19/12/1977

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

50 1 51157 CONSTANTIN NICOLAE SC2007-29018 27/12/2007 19/04/1977

37 13 50158 CARADJOV ADELA GEORGIANA D82003-5143 17/07/2003 22/04/1983

37 13 50159 CIUCIU CARMENUSA D82003-6815 02/09/2003 21/03/1975

37 13 50160 CHELU MARIAN CLAUDIU D82003-8251 07/10/2003 24/05/1981

37 13 50161 VOICU VALENTIN CIPRIAN D72003-3988 18/11/2003 29/08/1979

37 13 50162 MINCIU IONELA D72003-4232 03/12/2003 18/09/1979

37 13 50163 ERDOS ROBERT D82004-273 22/01/2004 04/11/1976

37 13 50164 BURUEAN TATIANA LAURA D72004-484 26/01/2004 03/12/1976

37 13 50165 ROSU ADRIANA LENUTA D82004-450 28/01/2004 30/07/1977

37 13 50166 OPRISOREANU DANIELA D82004-513 29/01/2004 17/05/1978

37 13 50167 CRISAN LIA D82004-743 30/01/2004 02/11/1980

37 13 50168 GROZAVU RODICA MARINELA D82004-690 30/01/2004 05/02/1975

37 13 50169 FRAIU MIHAELA GIANINA D82004-1050 17/02/2004 13/08/1977

41 9 50170 ZANOAGA ALINA CLAUDIA D72004-1787 04/03/2004 24/07/1978

41 9 50171 IONESCU IOAN ALIN D82004-1530 09/03/2004 09/08/1980

41 9 50172 MAROSI MARIA D82004-1597 12/03/2004 11/05/1973

41 9 50173 LIPCSAI CSABA D72004-2345 26/03/2004 21/05/1973

41 9 50174 CIORTUZ MARIA D82004-2685 07/04/2004 19/11/1979

41 9 50175 MOLDOVAN NICOLETA MIHAELA D72004-2622 07/04/2004 30/04/1980

41 9 50176 FILIMON ELIZA CLAUDIA D82004-2787 12/05/2004 05/07/1976

41 9 50177 ECSEGI VALERICA ARONICA D82004-3410 31/05/2004 01/09/1977

41 9 50178 GIRBACI MARIUS CONSTANTIN D82004-3841 28/06/2004 13/05/1979

41 9 50179 BORDIANU GABRIELA D82005-749 21/02/2005 23/08/1978

44 6 50180 LAMPING PUSA MONICA D72005-2385 21/04/2005 09/05/1980

44 6 50181 FEIMAR MAGDALENA D82005-6349 15/12/2005 05/09/1980

47 3 50182 CARAGEA VIRGIL GABRIEL D72006-1509 08/03/2006 14/10/1977

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

47 3 50183 TARCIATU VASILE D72006-4493 28/07/2006 11/10/1978

47 3 50184 BODEA (TATAR) IOANA ADELA D72006-5191 15/09/2006 05/01/1982

47 3 50185 BUTNARASU ANDREEA CRISTINA D72006-6995 23/11/2006 16/01/1978

36 13 49186 DRAGOMIR ELENA D72003-3176 01/09/2003 08/11/1976

36 13 49187 URSACHI CLAUDIU VICTOR D72004-475 26/01/2004 22/10/1980

36 13 49188 OLARIU ELENA MARIA D72004-583 27/01/2004 25/02/1979

36 13 49189 PREDA NICOLAE OVIDIU D82004-561 29/01/2004 13/01/1977

36 13 49190 PADURARU CAMELIA D72004-738 29/01/2004 18/03/1979

36 13 49191 CIOACA DANUT D72004-952 03/02/2004 27/03/1977

40 9 49192 CONDEA OCTAVIAN D72004-2318 25/03/2004 07/07/1977

40 9 49193 ZAGAICEANU TUBI D82004-3315 28/05/2004 09/02/1974

40 9 49194 FESU CORNELIA D72004-6637 09/11/2004 26/02/1979

40 9 49195 CIURDAR SEBASTIAN GHEORGH SC2004-22645 28/12/2004 26/09/1980

40 9 49196 BUCOVICEAN CARMEN MARIA D82005-534 04/02/2005 18/09/1978

43 6 49197 DUMINICA CODRUT COSMIN D72005-2521 28/04/2005 13/10/1981

46 3 49198 CORNISCHI COSMINA MIHAELA D82006-2917 24/08/2006 02/12/1975

35 13 48199 BARBULESCU SERGIU D72003-2794 23/05/2003 13/07/1980

35 13 48200 NASTASE VIOLETA ANGELICA D72004-618 28/01/2004 27/03/1976

35 13 48201 NICOARA CRISTINA MARIA D82004-677 30/01/2004 15/08/1972

35 13 48202 VASINCA DANIEL D72004-782 30/01/2004 17/06/1981

39 9 48203 CHIOREAN SANDA DELIA D82004-1313 27/02/2004 30/05/1979

39 9 48204 VARGA ESTERA D72004-1854 09/03/2004 27/04/1977

39 9 48205 FAT ELIZA EUNICE D82004-2009 06/04/2004 07/09/1977

39 9 48206 BEC CRISTINA DANA D82004-3068 21/05/2004 08/07/1977

39 9 48207 MAXIMOVITY UROS D82004-3215 26/05/2004 16/01/1974

39 9 48208 BACRAU DORU DANIEL D82004-3293 27/05/2004 12/12/1980

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

39 9 48209 BARBU DIANA ANDREEA D82004-3353 28/05/2004 23/07/1979

39 9 48210 CIRJOI PAUL MIHAIL D82004-341 31/05/2004 08/11/1980

39 9 48211 SCHMIDT ELENA D72004-4734 21/06/2004 08/06/1974

39 9 48212 GRECESCU ANDREEA DANIELA D72004-7553 17/12/2004 23/02/1978

39 9 48213 BOERU ADINA LUMINITA D72004-1351 18/12/2004 10/04/1972

39 9 48214 IRIMIA ALEXANDRA PAULA D72005-129 12/01/2005 28/06/1983

39 9 48215 ALBU OFELIA ZOE D72005-742 08/02/2005 20/06/1974

39 9 48216 FRNCA ANDREEA D82005-632 11/02/2005 18/01/1980

42 6 48217 IENESEL SNEJENA D72005-3110 03/06/2005 19/03/1976

42 6 48218 PIRVANEL CLAUDIA MARIA D82005-2939 06/07/2005 25/10/1979

45 3 48219 ICMA DANIELA EUGENIA D82006-2463 14/08/2006 10/06/1973

45 3 48220 GAVADESCU CARMEN IONELA D82006-2535 15/08/2006 24/01/1976

45 3 48221 GROZAV AIDA D72006-5408 26/09/2006 08/01/1979

45 3 48222 FULGA ENACHE D82006-4426 11/12/2006 08/01/1981

45 3 48223 ADAM FLAVIUS ALEXANDR D72007-303 22/01/2007 10/10/1982

47 1 48224 NASTASE ADRIAN D82007-1988 08/05/2007 10/10/1980

47 1 48225 BADEA PAVEL D72007-2479 17/05/2007 21/03/1980

47 1 48226 VINTER CLAUDIU ARON GHER D72007-3097 18/06/2007 19/06/1975

47 1 48227 MARIAN LAURA MIHAELA D82007-3494 04/09/2007 10/04/1973

34 13 47228 CRISAN ANCA D82003-5394 28/07/2003 24/11/1978

34 13 47229 MECHES CORNELIA GEORGETA D82004-386 27/01/2004 30/01/1978

34 13 47230 POTARNICHIE ALINA D82004-564 29/01/2004 17/06/1972

34 13 47231 CATARIG CATALIN GEORGE D72004-831 30/01/2004 17/12/1978

34 13 47232 CRISMARU EUGEN CLAUDIU D72004-1243 12/02/2004 05/04/1975

41 6 47233 MUNTOIU CATALIN D72005-1257 02/03/2005 21/02/1983

41 6 47234 ROGOJAN BRINDUSA ELENA D82005-2889 05/07/2005 12/03/1979

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

41 6 47235 BALC TIMEEA CRISTINA D82005-5127 04/10/2005 21/10/1979

41 6 47236 STANIC IOANA MIRELA D82005-5436 24/10/2005 29/03/1979

41 6 47237 POPA SERGIU D82005-5960 25/11/2005 12/12/1979

41 6 47238 DAIA FLORINA IONELIA D72005-5877 15/12/2005 09/04/1981

44 3 47239 BITEA CAMELIA D72006-5414 26/09/2006 23/07/1973

44 3 47240 TURCU ELENA CLAUDIA D82006-4421 11/12/2006 18/05/1981

37 9 46241 ONCIU CRISTINA IOANA D82005-40 11/01/2005 06/05/1979

37 9 46242 PARVU COSMIN BOGDAN D82005-326 25/01/2005 15/06/1978

37 9 46243 FRANTIA JANETA LIDIA D82005-713 17/02/2005 04/10/1977

37 9 46244 CALUSERU LAVINIA ALINA D72005-1097 22/02/2005 02/08/1977

43 3 46245 MURG OANA MARIA D72006-3521 30/05/2006 07/08/1981

43 3 46246 SINCARI FLORIN NICOLAE D82006-3375 31/08/2006 21/11/1977

43 3 46247 BOTEANU FELICIA LUMINITA D72006-6524 07/11/2006 12/09/1976

43 3 46248 TRIPON IULIAN D82006-4351 30/11/2006 01/12/1979

43 3 46249 JULEAN CALIN ALEXANDRU D82006-4350 30/11/2006 22/05/1979

45 1 46250 MARIAN IRINA MARIA D72007-3762 23/07/2007 04/02/1982

45 1 46251 SICHITIU VALENTINA DENISA D72007-6971 05/12/2007 04/09/1975

45 1 46252 PETRICESCU COSMINA D72007-7130 10/12/2007 27/11/1983

32 13 45253 BUMBAR LUCIAN D82003-4498 26/06/2003 27/11/1978

32 13 45254 BONCU VALERIU IULIAN D82003-4475 26/06/2003 28/07/1976

32 13 45255 PINTEAN MIHAELA CAMELIA D82003-3917 10/07/2003 16/12/1974

32 13 45256 SCHIOPU DANIEL D82003-5236 21/07/2003 26/01/1984

32 13 45257 PEIOV SEBASTIAN D72004-678 29/01/2004 24/02/1985

32 13 45258 MORARITA CONSTANTIN EUGEN D82004-600 29/01/2004 23/12/1977

32 13 45259 SZASZU-HODUT FLORICA D72004-725 29/01/2004 03/06/1974

36 9 45260 IANCOVICI MILORAD D82004-3665 14/06/2004 21/03/1972

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

36 9 45261 COSTEA LAURA D82004-4106 09/07/2004 07/08/1977

36 9 45262 UNGUREANU VASILE CRISTIAN D82004-5756 06/09/2004 22/07/1979

36 9 45263 BOICEAN MARIA CRISTINA D82004-7566 16/12/2004 31/10/1978

36 9 45264 TIRITEU CIPRIAN ADRIAN D72005-1161 24/02/2005 31/01/1980

39 6 45265 ARGANE NICOLETA MARIA D72005-1302 03/03/2005 20/10/1978

39 6 45266 ANITEI CRISTINA MIHAELA D72005-3831 08/09/2005 04/03/1981

39 6 45267 TARAU ADRIAN NICOLAE D82005-5615 03/11/2005 25/01/1980

42 3 45268 CAPRARIU ADRIAN NICOLAE D82006-936 16/05/2006 02/02/1981

42 3 45269 ODAIE CERASELA MARIANA D72006-3302 19/05/2006 10/08/1981

42 3 45270 LUCHIAN LENUTA D72006-4453 27/07/2006 05/03/1976

42 3 45271 IERCOSAN ANCUTA RALUCA D82006-2202 27/07/2006 09/11/1980

42 3 45272 LIMBASAN LAURA D72006-4479 28/07/2006 06/10/1979

42 3 45273 CUCU CAMELIA D82006-2268 31/07/2006 02/09/1972

42 3 45274 POENAR ALINA D72006-4616 01/08/2006 28/03/1980

42 3 45275 IANSEVSCHI ANDA D82006-4042 30/10/2006 26/12/1981

44 1 45276 ISZLAY DIANA CLAUDIA D72007-3370 05/07/2007 08/05/1977

44 1 45277 ORBAN OANA D82007-4144 30/10/2007 03/01/1978

44 1 45278 FERESCU ION D82007-4512 22/11/2007 03/01/1977

44 1 45279 CONSTANTIN MARIA D82007-4725 30/11/2007 07/08/1981

44 1 45280 PANCIU CIPRIAN IOAN LUCIAN D72007-7239 13/12/2007 15/02/1976

35 9 44281 CIOBANU DARIUS COSMIN D82004-1590 11/03/2004 06/06/1983

35 9 44282 SABAU IOAN CATALIN D72004-4319 01/06/2004 09/02/1978

35 9 44283 COVACI ADRIAN D82004-4704 27/07/2004 12/10/1974

35 9 44284 SABO CLAUDIA MARIA D72004-7222 02/12/2004 09/07/1982

35 9 44285 MIREA CRISTIAN FLORIN D72004-7279 07/12/2004 13/04/1976

35 9 44286 BLAGA ANDREEA AMALIA D72005-962 17/02/2005 10/01/1977

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

41 3 44287 DUMITRESCU VIOREL VASILE D82006-2033 14/07/2006 28/12/1974

41 3 44288 CORNEA REMUS D72006-4142 19/07/2006 29/03/1980

41 3 44289 DADULESCU ALEXANDRU COSMIN D72006-4255 21/07/2006 27/07/1980

41 3 44290 MAITA CRISTIAN STEFAN D82006-2695 18/08/2006 26/01/1978

41 3 44291 CIUCUR ELENA EMILIA D82006-3048 25/08/2006 21/05/1975

41 3 44292 DRAGHIA ALIN OVIDIU DORU D82006-4481 14/12/2006 27/08/1980

41 3 44293 BOBIRCI PAUL VLAD D82006-4485 14/12/2006 15/01/1978

41 3 44294 BOSTIOCA SUZANA NICULINA D82007-399 13/02/2007 15/11/1983

43 1 44295 OPRIS LAURA VICTORIA D72007-1251 02/03/2007 16/10/1975

43 1 44296 CRISTE MIHAELA D82007-975 16/03/2007 08/02/1982

43 1 44297 DEACONU ADRIANA D82007-2448 30/05/2007 04/12/1978

43 1 44298 IACOBONI RADU COSMIN D82007-3026 05/07/2007 27/11/1977

43 1 44299 CODREANU CRISTINA D72007-4705 10/09/2007 24/01/1978

43 1 44300 DAMIAN ALINA ELENA D72007-5223 03/10/2007 26/06/1980

43 1 44301 SZABO ANNAMARIA D72007-5798 25/10/2007 03/08/1980

43 1 44302 LAUX IONUT GABRIEL D82007-4562 26/11/2007 06/01/1979

43 1 44303 NACU IOANA ALICE D82007-4587 27/11/2007 10/06/1977

43 1 44304 BUDULAN VICEA D72007-6980 05/12/2007 20/03/1980

43 1 44305 TRIF CRISTIAN D82007-5068 12/12/2007 18/02/1981

43 1 44306 BULUCEA VALERIA EULALIA SC2007-29051 27/12/2007 15/05/1984

30 13 43307 ISTODOR CONSTANTIN D82003-5773 31/07/2003 15/03/1978

30 13 43308 CHIFU RADU ILIE D82004-278 22/01/2004 27/11/1979

30 13 43309 STEFAN RAMONA ALINA D72004-726 29/01/2004 18/05/1979

30 13 43310 BOBIC ADRIANA ANICA D82004-483 29/01/2004 23/07/1983

30 13 43311 SAUCA CRISTIAN D82004-606 29/01/2004 17/05/1982

34 9 43312 GHEORGHIU SANDRA CORA D82004-1442 04/03/2004 30/01/1981

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

34 9 43313 SCHIPOR MIHAELA PETRONELA D82004-1972 01/04/2004 28/08/1978

34 9 43314 BITA ILEANA MIRELA D72004-2498 01/04/2004 15/10/1978

34 9 43315 BITTE AURICA D72004-7451 14/12/2004 28/03/1974

34 9 43316 BACIU DANIEL MARIUS D72005-892 14/02/2005 04/10/1983

40 3 43317 TRANDAFIROIU ADINA D72006-1292 27/02/2006 16/12/1980

40 3 43318 VARGATU FLORENTINA ANDREE D82006-2191 27/07/2006 17/03/1984

42 1 43319 OANT CORINA D82007-937 15/03/2007 20/01/1981

42 1 43320 TRAILA ADINA OTILIA D82007-1257 29/03/2007 17/01/1979

42 1 43321 STAICU ALINA RODICA D82007-1387 05/04/2007 11/11/1980

42 1 43322 UNGOR ALEXANDRU D82007-1768 24/04/2007 08/10/1987

42 1 43323 MANEA ECATERINA VIOLETA D72007-3077 18/06/2007 05/08/1978

42 1 43324 UNTARIU COSMIN D82007-3774 27/09/2007 18/06/1979

42 1 43325 BREBU PETRU D72007-7103 10/12/2007 08/03/1981

42 1 43326 DRAGHICI CRISTINA RALUCA D82007-5199 14/12/2007 09/09/1985

29 13 42327 GAL LAVINIA PATRICIA D72004-855 30/01/2004 21/04/1974

33 9 42328 STRICKER (STRUTGEORGETA DELIA D82004-4851 02/08/2004 17/05/1979

36 6 42329 HARABAGIU MIHAI STEFAN D82005-1324 22/03/2005 24/05/1974

39 3 42330 BURUEAN LOREDANA DELIA D72006-4483 28/07/2006 29/06/1979

39 3 42331 CRACIUN SEBASTIAN GEORGE D82006-2265 31/07/2006 17/09/1977

39 3 42332 CRETAN JANINA D82006-3203 30/08/2006 16/07/1979

39 3 42333 BONCEA MIHAI FANICA D82006-3364 31/08/2006 05/03/1979

39 3 42334 ROTARU ADRIAN D72006-5042 12/09/2006 16/06/1978

39 3 42335 BOSTINA FLORIN CRISTIAN D72006-5421 26/09/2006 25/10/1975

39 3 42336 NEGREA ALINA D72006-5434 27/09/2006 03/06/1975

39 3 42337 POPA SEBASTIAN CONSTAN D72006-6506 07/11/2006 24/05/1980

39 3 42338 SPINANT DANIELA ROXANA D82006-4225 20/11/2006 13/05/1980

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

39 3 42339 ROTARIU MARINELA D82006-4322 27/11/2006 05/08/1974

39 3 42340 PIRVAN SORINA FLORENTINA D72006-7385 07/12/2006 01/05/1983

39 3 42341 LAZAROV GEORGE ANDREI D72006-7587 14/12/2006 13/03/1982

41 1 42342 COZMA IRIS ECATERINA D72007-3924 27/07/2007 11/08/1980

41 1 42343 SPANTIOC ADINA OTILIA D72007-4093 03/08/2007 25/05/1979

41 1 42344 LADANYI HORGOSMARIA MIHAELA D72007-6047 02/11/2007 31/01/1978

41 1 42345 PLESOIANU ANGELICA LIVIA D72007-6530 22/11/2007 15/02/1982

41 1 42346 BOGDEA VICA D72007-6710 28/11/2007 30/09/1976

41 1 42347 TORCEA MARA D82007-4623 28/11/2007 15/02/1982

41 1 42348 TALVAN TOMA CRISTIAN SC2007-29044 27/12/2007 12/05/1978

28 13 41349 IRINA MOISESCU CONSTANTIN ALEXAN D82004-595 29/01/2004 21/02/1983

28 13 41350 SCHILIGIU LELIA MARIANA D82004-1134 20/02/2004 13/02/1976

32 9 41351 PODAC BIANCA MARIA D82004-7570 16/12/2004 10/08/1977

32 9 41352 DUDAU MARIA D72004-7571 17/12/2004 03/03/1978

32 9 41353 BRISCAN ANDREEA COSMINA D82005-733 18/02/2005 15/02/1983

35 6 41354 GAVRILESCU VASILE D72005-1912 31/03/2005 01/01/1978

35 6 41355 ILEA ADRIANA D82005-2464 02/06/2005 26/07/1978

35 6 41356 CIRLIG FLORIN CIPRIAN D82005-6319 14/12/2005 05/10/1981

38 3 41357 GHERMAN AURICA VERONICA D82006-3341 31/08/2006 10/08/1981

38 3 41358 COSTESCU STELUTA CARMEN D72006-5992 17/10/2006 13/02/1978

38 3 41359 GRAVILA OVIDIU TIBERIU D82006-3996 24/10/2006 01/02/1982

38 3 41360 BALANESCU ALEXANDRA SOFIA D72006-6522 07/11/2006 24/01/1987

38 3 41361 BALAS NICOLAE D72006-7471 11/12/2006 13/01/1975

38 3 41362 VAIDA DANIELA MARIOARA D82007-213 02/02/2007 28/09/1977

40 1 41363 STEFANITA GEORGE D82007-818 07/03/2007 23/04/1979

40 1 41364 KELEMEN ILONA D82007-815 07/03/2007 13/06/1976

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

40 1 41365 DRAGUT SILVIU SORINEL D72007-2470 17/05/2007 06/09/1982

40 1 41366 BASTIAN ALEXANDRU DANIEL D82007-2514 04/06/2007 23/08/1978

40 1 41367 HARAGA GEORGETA CORINA D72007-2794 05/06/2007 04/07/1984

40 1 41368 JUPANEANT RALUCA ANDREEA D72007-3911 27/07/2007 25/06/1983

40 1 41369 JUPANEANT OVIDIU MIRCEA D72007-3906 27/07/2007 14/02/1982

40 1 41370 SEBESTYEN ADRIANA RAMONA D82007-3426 24/08/2007 25/04/1980

40 1 41371 MATIS DANIELA MARIA D82007-4099 26/10/2007 01/09/1978

40 1 41372 COSTESCU CORINA IULIANA D72007-6116 06/11/2007 03/03/1980

40 1 41373 VUSCAN MIHAELA D72007-6266 13/11/2007 10/09/1983

40 1 41374 STAMIN IOANA D82007-4427 20/11/2007 18/09/1976

40 1 41375 BALULESCU CLAUDIA D72007-6857 30/11/2007 13/11/1978

40 1 41376 TARNAUCEANU ALINA SORINA D82007-4758 03/12/2007 23/07/1975

27 13 40377 NAROS CRISTIAN IONEL D72003-3317 09/10/2003 14/03/1978

27 13 40378 DUTA ANDREEA GABRIELA D72004-1106 09/02/2004 09/12/1972

37 3 40379 SCAFARU PETRONELA D72006-1683 14/03/2006 11/07/1976

37 3 40380 SOLTUZU (PALIMAMARTA GABRIELA D72006-3343 22/05/2006 12/03/1976

37 3 40381 ARCUS RADU BOGDAN D72006-4034 13/07/2006 25/05/1980

39 1 40382 URSU PAUL SEBASTIAN D72007-2061 19/04/2007 05/11/1982

39 1 40383 VASS MIRELA D72007-2744 01/06/2007 05/04/1975

39 1 40384 STRUNGARIU IONELA D72007-4564 03/09/2007 23/06/1978

39 1 40385 HORGOS OANA ELENA D72007-5149 01/10/2007 21/11/1984

39 1 40386 URBAN MONICA D72007-6298 14/11/2007 01/01/1977

39 1 40387 ANDRIESCU GABRIEL D72007-7019 06/12/2007 02/03/1982

39 1 40388 BOTA MIHAELA D72007-7084 10/12/2007 09/07/1977

39 1 40389 CAVASI ROXANA ELENA D82007-5022 11/12/2007 19/06/1981

39 1 40390 BUTNARIUC CLAUDIU CIPRIAN D82007-5138 13/12/2007 23/09/1983

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

39 1 40391 CONDRAT IONEL MIHAI D72007-7247 13/12/2007 25/06/1976

39 1 40392 SUCIU SILVIU VIOREL D72007-7306 14/12/2007 06/09/1979

30 9 39393 MIHAILESCU STEFAN DORIN D72004-4180 28/05/2004 15/10/1978

30 9 39394 TELESCU STELUTA EMANUELA D82004-5676 31/08/2004 25/10/1979

30 9 39395 VINTILA ELIODORA D82004-6489 12/10/2004 02/06/1978

30 9 39396 APOSTOL MADALIN MARIUS D72005-950 16/02/2005 06/07/1978

36 3 39397 BILGAR EMANOIL MARIAN D82006-1728 04/07/2006 10/06/1979

36 3 39398 KOVACS MIHAELA D82006-2885 23/08/2006 23/11/1975

36 3 39399 KETSEK INDIRA CRISTINA D72006-6314 31/10/2006 10/03/1975

38 1 39400 TOTH IANOS D82007-1725 23/04/2007 18/09/1980

38 1 39401 BADALAU RAMONA CORINA D82007-1757 24/04/2007 13/12/1979

38 1 39402 GRUESCU FELIX CONSTANTIN D82007-2657 13/06/2007 05/11/1976

38 1 39403 OLARU ADRIANA CORINA D82007-2943 28/06/2007 26/05/1976

38 1 39404 CHITICARU ANDRA ALEXANDRA D72007-3361 04/07/2007 09/06/1985

38 1 39405 HACIU CONSTANTIN D72007-6304 14/11/2007 01/08/1980

38 1 39406 SITARIU ALEXANDRU D72007-6660 27/11/2007 26/03/1988

38 1 39407 PRISNEANU RAMONA D72007-6723 28/11/2007 28/10/1977

38 1 39408 HOSU MIHAI D72007-7077 07/12/2007 24/04/1984

38 1 39409 PLESCA FLORIN D82007-5208 14/12/2007 23/06/1984

38 1 39410 STANA IASMINA SORINA SC2007-29115 31/12/2007 05/10/1986

25 13 38411 CSATLOS DIMA JANINA MARINELA D82003-5983 07/08/2003 14/08/1976

25 13 38412 STANCIU RAILEANGEORGIAN D82003-8010 29/09/2003 01/05/1980

25 13 38413 VLAD DORINA GABRIELA D82004-492 29/01/2004 03/12/1974

25 13 38414 CATAN LILIANA ECATERINA D72004-785 30/01/2004 16/08/1979

29 9 38415 IORDACONIU MARIA D82004-3438 31/05/2004 23/01/1980

32 6 38416 POP DUMI DANIEL SORIN D82005-5959 25/11/2005 14/06/1977

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

32 6 38417 VINISZKI REMUS D72005-5629 05/12/2005 13/05/1978

35 3 38418 POTRA ELENA ALINA D72006-6117 20/10/2006 26/12/1974

35 3 38419 STANCIU MARCELA D82006-4188 16/11/2006 22/04/1977

35 3 38420 MARINCU MARIA SIMONA D72006-7339 06/12/2006 25/08/1985

35 3 38421 SILAGI DANIEL D82006-4395 07/12/2006 27/12/1985

37 1 38422 NITA MIHAITA D72007-1521 19/03/2007 14/04/1979

37 1 38423 DORHOI SEBASTIAN D82007-1184 26/03/2007 22/02/1981

37 1 38424 LUPASCU NICOLETA D82007-2110 15/05/2007 06/08/1981

37 1 38425 BADESCU CALIN STELIAN D72007-3373 05/07/2007 06/07/1978

37 1 38426 BARSAN DACIANA D72007-4228 10/08/2007 30/08/1975

37 1 38427 VAIDA ANDRADA IOANA D82007-3821 03/10/2007 05/08/1980

37 1 38428 FARDA MIOARA D72007-5917 30/10/2007 11/02/1979

37 1 38429 CIONCA ANIELA DANA D72007-6044 02/11/2007 08/05/1978

37 1 38430 DULIGA ILEANA D72007-7160 11/12/2007 19/05/1977

37 1 38431 SANDOR FLORENTIN DANIEL D82007-7142 11/12/2007 12/06/1982

37 1 38432 NISTOR GEORGE CRISTINEL D72007-7292 14/12/2007 10/08/1981

37 1 38433 SUCIU CORNEL CIPRIAN D72007-7285 14/12/2007 28/07/1977

28 9 37434 HRIOR MARIA DANIELA D82004-1936 30/03/2004 03/09/1972

34 3 37435 IELCHICI RADIVOI MILUTIN D72006-6948 22/11/2006 10/01/1985

36 1 37436 LUPU SEBASTIAN DANIEL D82007-4349 15/11/2007 08/06/1989

23 13 36437 BILEA IULIA CASANDRA D72003-3048 04/07/2003 16/07/1978

23 13 36438 TURTA DORINA D82003-7600 18/09/2003 25/10/1976

23 13 36439 SOROCEAC MIHAELA D82003-9117 20/11/2003 07/11/1978

23 13 36440 GIURCHI DIANA MARIA D82004-457 28/01/2004 26/08/1973

30 6 36441 IORDACHE MARIA SIMONA D82005-1726 14/04/2005 15/02/1975

30 6 36442 BORLOVAN VALERIU COSMIN D82005-3228 12/07/2005 29/04/1979

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

30 6 36443 CRUCIERU ALIN D72005-5824 13/12/2005 19/08/1979

33 3 36444 LALU AURELIAN D72006-4033 13/07/2006 21/09/1980

33 3 36445 SARBU CIPRIAN NICOLAE D82006-3212 30/08/2006 13/11/1978

35 1 36446 NICOARA ADRIAN D72007-2575 23/05/2007 05/03/1981

35 1 36447 TODICI SILVANA D72007-6419 19/11/2007 03/08/1978

35 1 36448 BANI MUSTAFA KHALED D72007-6444 20/11/2007 01/05/1978

35 1 36449 MAXIM LORENA D72007-6854 30/11/2007 06/08/1984

35 1 36450 LEUCUTA RAFAEL BOGDAN D72007-7110 10/12/2007 23/03/1985

35 1 36451 ESCHER CRISTINA SIMONA D82007-4987 11/12/2007 20/01/1985

35 1 36452 DUDAS GYONGYI KRISZTINA D72007-7161 11/12/2007 16/05/1982

35 1 36453 OPREA ANDREEA MANUELA D82007-5002 11/12/2007 15/11/1979

35 1 36454 RAICA CAMELIA ELENA D72007-7153 11/12/2007 12/07/1986

35 1 36455 SZABO DORICA D82007-5049 12/12/2007 17/02/1977

35 1 36456 ADOCH MIHAELA GEORGETA D72007-7233 13/12/2007 22/04/1974

35 1 36457 GOIAN NADINA RIANA D72007-7337 14/12/2007 27/01/1984

22 13 35458 STAN IRINA ELENA D82003-6914 04/09/2003 21/06/1977

32 3 35459 DAMIAN MANUELA VALENTINA D72006-2118 31/03/2006 12/08/1976

32 3 35460 BODEA LAURA MONICA D82006-3067 28/08/2006 24/04/1979

32 3 35461 FOCA ALINA FLORIANA D82006-3310 31/08/2006 07/03/1981

32 3 35462 LOCHINGER ZOLTAN D82006-3773 04/10/2006 11/08/1972

32 3 35463 PANTIN SLAVITA D72006-5943 16/10/2006 16/01/1977

32 3 35464 POTRA CATALIN AUREL D72006-6116 20/10/2006 31/07/1981

32 3 35465 MIUCIN SIMONA D72006-6440 03/11/2006 06/02/1981

34 1 35466 SORODOC MIHAELA D82007-1997 09/05/2007 14/08/1986

34 1 35467 CIORTAN IONELA D82007-2472 31/05/2007 30/06/1976

34 1 35468 VIDICAN SERGIU CLAUDIU D82007-3423 24/08/2007 18/03/1982

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

34 1 35469 MATARINGA VASILICA MONICA D72007-4901 19/09/2007 11/05/1985

34 1 35470 LAZIC COSMINA VIORICA D82007-5960 31/10/2007 17/07/1984

34 1 35471 LUCA MADALIN DRAGOS D82007-4933 07/12/2007 20/07/1979

34 1 35472 CEREAN GHEJU ADRIAN IONEL D82007-4976 11/12/2007 19/05/1980

34 1 35473 DRAGAVEI ALINA FLORINA D82007-5221 14/12/2007 23/08/1978

25 9 34474 ILCHI ADELA D72004-3191 29/04/2004 29/04/1977

25 9 34475 PACURARU LAURA DANIELA D82004-7571 16/12/2004 03/11/1980

25 9 34476 BUGARIU ALIN IOAN D72005-451 26/01/2005 07/08/1977

33 1 34477 ZAMOSTIANU ALEXANDRU D72007-6532 22/11/2007 28/06/1982

33 1 34478 TUTUIEANU ION D72007-6807 29/11/2007 12/03/1983

33 1 34479 DUSOI ALEXANDRU EUGEN D82007-4796 04/12/2007 19/09/1981

33 1 34480 AVANU CATALIN GHEORGHE D82007-5010 11/12/2007 22/08/1984

33 1 34481 HABAN TOADER FLROIN D72007-7312 14/12/2007 03/01/1982

33 1 34482 TUTUNARU CAMELIA ROXANA D72007-7278 14/12/2007 23/03/1981

20 13 33483 HAUER SRETO D82004-352 26/01/2004 02/03/1973

24 9 33484 CIRCA FLORIN CRISTIAN D82004-3286 27/05/2004 15/04/1973

27 6 33485 BLASCA ALAIS IOSIF D82006-420 21/02/2006 03/02/1979

30 3 33486 BUHA ANA D82006-966 18/05/2006 07/11/1975

30 3 33487 BOTA RAUL WILIAM D72006-4378 26/07/2006 01/06/1975

30 3 33488 STOIU SILVIU D82006-4119 08/11/2006 28/04/1986

30 3 33489 CIONTEA NICOLETA OANA MAR D82006-4349 30/11/2006 25/09/1980

30 3 33490 TOMA FRANCESCA MIRUNA D82006-4468 13/12/2006 17/02/1982

32 1 33491 ROMAN BOGDAN MIHAI D82007-2377 25/05/2007 02/05/1983

32 1 33492 IGNEA ION VICTOR D72007-5269 04/10/2007 11/11/1981

32 1 33493 TIMIS IONICA IRINEL D72007-5571 16/10/2007 21/10/1986

32 1 33494 MIULESCU RALUCA SARAH DENIS D82007-4645 28/11/2007 24/06/1986

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

32 1 33495 DUMINICA RAZVAN CIPRIAN D82007-5067 12/12/2007 29/09/1978

32 1 33496 JISA CORINA ALEXANDRA D82007-5108 13/12/2007 07/05/1987

32 1 33497 GIUCHI MANUELA D72007-7274 14/12/2007 19/03/1978

23 9 32498 STEFAN RAMONA STELA D72004-4085 26/05/2004 21/11/1978

31 1 32499 RADU SILVIU GELU D72007-5771 24/10/2007 18/03/1982

18 13 31500 JURITA NELI D72004-463 20/01/2004 19/04/1973

25 6 31501 BUCATARIU MIHAELA RAMONA D82006-226 03/02/2006 09/08/1982

28 3 31502 POSTEUCA TODOR VASILE D72006-2553 18/04/2006 31/12/1976

28 3 31503 TOMUT IOAN D82006-2301 01/08/2006 21/08/1979

30 1 31504 LUNG VLAD D72007-2045 19/04/2007 19/09/1983

30 1 31505 MILOS ELENA D72007-3988 31/07/2007 13/04/1980

30 1 31506 TOFAN ILEANA VIRGINIA D72007-4818 14/09/2007 14/09/1975

30 1 31507 VASCKO SIMONA FLORICA D72007-5490 15/10/2007 02/04/1976

30 1 31508 SCURTU PAUL GABRIEL D72007-6719 28/11/2007 21/03/1980

30 1 31509 BAGIU NICOLAE D72007-6879 03/12/2007 29/08/1980

30 1 31510 BUTA MIHAELA D82007-4800 04/12/2007 22/06/1983

30 1 31511 SZABO MIHAI ZOLTAN D82007-4894 06/12/2007 07/09/1976

30 1 31512 MANTA IOAN CALIN D82007-4982 11/12/2007 16/07/1983

30 1 31513 PEIOV ANCA D72007-7171 12/12/2007 24/02/1985

30 1 31514 VINCA TRAIAN D82007-5142 13/12/2007 03/04/1978

30 1 31515 LAZAR DELIA OLIMPIA D82007-5147 13/12/2007 23/07/1980

30 1 31516 PASCA EUGEN CIPRIAN D82007-5210 14/12/2007 22/02/1987

30 1 31517 BLANZEANU ANCA SC2007-28871 20/12/2007 03/01/1985

21 9 30518 BALICA SIMONA D72005-161 13/01/2005 01/01/1978

27 3 30519 STERIAN CRISTINA MARIA D82006-2266 31/07/2006 09/06/1983

27 3 30520 MARSA COSMIN D82006-3049 25/08/2006 04/08/1980

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

27 3 30521 BENDA MIHAELA GABRIELA D72007-311 22/01/2007 01/09/1985

29 1 30522 POPA OANA ROXANA D72007-7256 13/12/2007 20/11/1979

23 6 29523 LUTA GEORGETA D82005-1883 26/04/2005 19/05/1978

23 6 29524 ZBARCEA MIHAELA ADELA D72005-2523 28/04/2005 19/04/1980

28 1 29525 DOCTOR SANELA MARA D82007-5059 12/12/2007 13/04/1983

25 3 28526 OLARU RAMONA D72006-4510 31/07/2006 29/03/1984

27 1 28527 BRUSTURE ELENA GEORGETA D72007-6317 14/11/2007 21/02/1974

18 9 27528 MACICASAN NATALIA MIHAELA D82004-5228 12/08/2004 08/01/1976

18 9 27529 CRETU VALENTIN IONEL D82004-7080 22/11/2004 19/06/1977

21 6 27530 ACHIM EUGENIA ELENA D82005-1271 18/03/2005 06/09/1974

24 3 27531 ILIN JIVA D82006-3316 31/08/2006 14/03/1976

26 1 27532 BOGHEAN NISTORMARIA D72007-2177 26/04/2007 22/06/1976

26 1 27533 STRATULAT GABRIELA D82007-4871 06/12/2007 14/09/1978

23 3 26534 SERPE EMIL D82006-2069 18/07/2006 03/05/1981

23 3 26535 CIORECAN CRISTINEL DANIEL D72006-4231 20/07/2006 23/12/1976

23 3 26536 BOJINESCU MARIA D72006-7424 07/12/2006 21/01/1979

23 3 26537 OGICA DOINITA CAMELIA D72007-937 15/02/2007 09/10/1975

25 1 26538 RUS OANA D82007-3174 03/08/2007 26/06/1979

25 1 26539 TOPLICIANU NICU GABRIEL D82007-3907 10/10/2007 30/11/1983

25 1 26540 BOGDAN CAMELIA MARINELA D72007-7000 06/12/2007 26/08/1978

25 1 26541 MAG MIHAELA ANDREEA D82007-5155 14/12/2007 19/08/1982

16 9 25542 ANGHEL IONEL DUMITRU D72004-5347 14/09/2004 26/07/1981

16 9 25543 CARPEAN IOAN D82004-7447 13/12/2004 27/07/1976

22 3 25544 BURISUC DINU D82006-2303 01/08/2006 24/10/1983

22 3 25545 SAVESCU RAZVAN D82006-3257 30/08/2006 15/01/1985

22 3 25546 FONOS EVA D82006-3300 31/08/2006 19/12/1980

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

24 1 25547 NECHIFOR ALEXANDRU D82007-4932 07/12/2007 02/01/1986

18 6 24548 MOSTERESCU LILIANA RODICA D82005-1619 08/04/2005 28/05/1976

23 1 24549 DUDAS MARCELA TATIANA D72007-2943 08/06/2007 15/06/1983

23 1 24550 STOIA ADELINA ELENA D82007-2812 21/06/2007 02/02/1980

23 1 24551 MEGAN FLORENTINA CRISTINAD72007-6181 08/11/2007 08/05/1983

23 1 24552 ARDELEAN AMOS CIPRIAN D72007-6472 20/11/2007 16/09/1980

23 1 24553 BARBULESCU CONSTANTIN D82007-4644 28/11/2007 20/05/1982

23 1 24554 ROSU ION D72007-7121 10/12/2007 25/10/1977

23 1 24555 STAN PETRICA LAURENTIU D72007-7336 14/12/2007 10/06/1974

23 1 24556 NICOLA CAROLINA SC2008-57 03/01/2008 18/03/1978

20 3 23557 LUNGU LAURA D82006-2038 14/07/2006 04/06/1979

22 1 23558 TEPES FOCSA LUIZA CLAUDIA D72007-7287 14/12/2007 19/11/1979

18 3 21559 SANDRU VALERIA D72006-5990 17/10/2006 11/05/1972

18 3 21560 CARRA NICOLAE D72006-6850 20/11/2006 28/12/1985

18 3 21561 TIGANELE DRAGOS DANIEL D72006-7593 14/12/2006 12/09/1983

18 3 21562 CHISITA ALINA MARIA D82007-156 30/01/2007 01/06/1985

18 3 21563 FULOP ECATERINA CLARA D82007-397 13/02/2007 25/06/1985

20 1 21564 ARDELEAN ESMERALDA D72007-6878 03/12/2007 06/11/1974

18 1 19565 MATLINSCHI SILVIU IOAN VASILE D72007-2201 27/04/2007 11/05/1983

18 1 19566 GRIGOR PAMELA CAMELIA D72007-5914 30/10/2007 18/09/1981

18 1 19567 DOGARIU LOREDANA D82007-4928 07/12/2007 11/08/1983

16 1 17568 SARBU VERONICA D82007-4003 18/10/2007 22/11/1976

0 13 13569 PAVALUCA NICU D82004-444 28/01/2004 26/10/1978

8 1 9570 RADU CRISTIAN RADOVAN D82007-5202 14/12/2007 15/02/1975