keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 131/24.04.2007 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2007, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia - etapa III A realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani

24.04.2007

Hotararea Consiliului Local 131/24.04.2007
privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2007, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia - etapa III A realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr8606/13.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.962/27.09.2001 - actualizată la 29.05.2006 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.588/19.12.2006 modificată cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.80/27.03.2007 privind CRITERIILE-CADRU - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri;
Având în vedere H.C.L.M.T. nr.589/19.12.2006 privind CRITERIILE DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri;
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea de Guvern 962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
Luând în considerare adresa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Direcţia Generală Construcţii Locuinţe nr. 556/DGDC/2007 din 23.02.2007, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2007-004460/26.02.2007;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.9 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă Lista de priorităţi A.N.L. pe anul 2007, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia - etapa III A realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, listă care cuprinde un număr de 849 solicitanţi.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitate;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe ANL;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: LISTA_ANL_2007.pdf

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

61 6 671 BERDEIU SIMONA-CLAUDIA D82004-1650 16/03/2004 24/09/1977

54 9 632 TIUCA LUCIAN D82003-4822 09/07/2003 04/06/1977

49 9 583 HAMZA LAZAR D82003-3549 02/06/2003 06/04/1973

49 9 584 TUFIS ROXANA D72004-435 23/01/2004 10/09/1978

48 9 575 GAVRUTA CALINA DANIELA D72003-2655 19/05/2003 30/10/1971

48 9 576 NOVAC ZSOLT D82003-7468 16/09/2003 26/07/1980

48 9 577 PETROVICI LAURENTIU D82003-8906 10/11/2003 14/03/1983

48 9 578 ILINA RAZVAN STEFAN D72004-752 29/01/2004 14/06/1971

47 9 569 GHIOCEL ANDREI ALIN D82003-3198 26/05/2003 10/09/1976

47 9 5610 BITCA BLANCA D82003-3518 30/05/2003 07/07/1974

47 9 5611 BARBU RAMONA D82003-3522 30/05/2003 03/12/1977

47 9 5612 OSOEANU ION D82003-4253 18/06/2003 22/12/1973

47 9 5613 MARIONI COSTICA D82003-5674 30/07/2003 03/04/1976

47 9 5614 DANILIS NATALIA D82003-6216 14/08/2003 14/03/1975

47 9 5615 POPESCU CLAUDIA D82003-8220 07/10/2003 22/07/1981

47 9 5616 MAER EUGENIA CRISTINA D82003-9136 21/11/2003 12/01/1983

47 9 5617 PARALESCU CORINA D82003-9277 27/11/2003 12/05/1976

47 9 5618 BELICI MIODRAG D72003-4381 10/12/2003 30/04/1981

47 9 5619 STOIN DANIELA SC2004-137 06/01/2004 01/06/1975

47 9 5620 MORARU MARCEL SC2004-126 06/01/2004 23/06/1977

47 9 5621 IONESCU LILIANA SC2004-212 08/01/2004 23/01/1979

47 9 5622 STAICU DUMITRU D72004-200 15/01/2004 21/09/1972

47 9 5623 DIDUSCA RADU DAN D82003-311 26/01/2004 23/07/1972

47 9 5624 DUCEAG PETRU MARIUS D82004-592 29/01/2004 02/09/1975

46 9 5525 DEGAU ALINA D82004-747 30/01/2004 23/10/1977

49 6 5526 BALACE SILVIU D72004-2223 23/03/2004 13/11/1978

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

49 6 5527 CAPETEAN LEONTIN MINODOR D82004-2634 05/05/2004 25/02/1974

49 6 5528 GRECU LAURENTIU D82004-3568 04/06/2004 04/01/1979

49 6 5529 MIEREA MARIUS D82004-6462 11/10/2004 12/12/1974

49 6 5530 BOCIU ADRIAN RAFAEL D82004-6471 12/10/2004 20/05/1980

49 6 5531 HINCIU MIHAELA CORINA D72004-7491 15/12/2004 16/07/1975

45 9 5432 HANES LIANA ROXANA D82003-3230 27/05/2003 18/06/1981

45 9 5433 RADUCU DUMITRU D82003-3500 30/05/2003 04/10/1979

45 9 5434 HORABLAGA NICOLAE MARINEL D82003-3670 04/06/2003 07/12/1975

45 9 5435 MICLEA LENUTA MARIA D82003-2964 01/07/2003 15/08/1977

45 9 5436 RADOI MUGUREL D82003-8279 08/10/2003 19/06/1976

45 9 5437 RUSU DARIAN D72003-4198 28/11/2003 12/05/1978

45 9 5438 POPOVICI MIHAELA D82003-9414 04/12/2003 12/06/1973

45 9 5439 MISA ALEXANDRU RAZVAN D72003-4285 05/12/2003 05/11/1973

45 9 5440 JURJ MARIN FLORIN D82003-9509 10/12/2003 08/01/1973

45 9 5441 BLAGOEV DRAGAN D82003-9528 10/12/2003 18/12/1977

45 9 5442 MIHAILESCU ADRIANA SC2003-22398 18/12/2003 24/08/1979

45 9 5443 CAREBA NICOLETA SC2003-22465 19/12/2003 20/03/1979

45 9 5444 URECHIATU ROMEO ANTONIU D82004-372 27/01/2004 23/09/1971

45 9 5445 STOICHESCU ION D72004-627 28/01/2004 16/10/1976

45 9 5446 COVACI LEONARDO D72004-625 28/01/2004 18/01/1975

45 9 5447 ADAMOVICI SILVANA BILIANA D82004-449 28/01/2004 26/11/1981

45 9 5448 CURUT CARMEN ILINCA D82004-500 29/01/2004 24/04/1972

45 9 5449 CHISS OANA ANCA D72004-776 29/01/2004 26/09/1977

45 9 5450 BOCICU ANA CLAUDIA D82004-607 29/01/2004 28/03/1974

45 9 5451 STRATON FLORIN RADU D72004-673 29/01/2004 10/01/1974

45 9 5452 TRANCA CIPRIAN DAN D82004-520 29/01/2004 06/03/1977

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

45 9 5453 FRATILA MIHAELA D82004-521 29/01/2004 31/10/1978

45 9 5454 MALIS ANIELA D82004-560 29/01/2004 29/04/1977

45 9 5455 LUPEAN SANDA AURELIA D72004-840 30/01/2004 17/12/1980

45 9 5456 MARGUS COSMIN GEORGE D72004-1252 12/02/2004 05/11/1977

48 6 5457 DRAGOTA PAUL ALIN D82004-3280 27/05/2004 16/03/1976

44 9 5358 RUS DANIEL D72003-3163 11/07/2003 30/01/1979

44 9 5359 JURJI IOAN D82003-6340 19/08/2003 11/11/1971

44 9 5360 NEDESCU CAMELIA MIHAELA D82003-9318 29/11/2003 04/04/1979

44 9 5361 POPA IULIANA SIMONA SC2003-22246 17/12/2003 21/01/1978

44 9 5362 VIZITEU BENONE D72004-330 20/01/2004 24/10/1971

44 9 5363 TOTOESCU ALINA ELEONORA D72004-440 23/01/2004 31/05/1974

44 9 5364 BARBIERU EUGENIA CRISTIANA D72004-538 27/01/2004 22/01/1975

44 9 5365 BOT TIBIANA D82004-543 29/01/2004 13/04/1975

44 9 5366 ALBU GABRIELA CAMELIA D82004-732 30/01/2004 12/05/1976

44 9 5367 ARDELEAN MIRELA D82004-645 30/01/2004 15/02/1976

44 9 5368 MILOSAV MIHAELA DORINA D82004-632 30/01/2004 16/03/1977

44 9 5369 VUTAN ANA MARIA D82004-1078 18/02/2004 04/01/1979

47 6 5370 DOMOKOS MARTIN PETRU D72004-2381 29/03/2004 27/03/1973

47 6 5371 BURTIC ANTONELA D72004-357 16/04/2004 06/04/1979

47 6 5372 CUMPANASU ILIUTA D82004-3467 31/05/2004 19/02/1978

47 6 5373 TINCU OANA CORINA D82004-4664 26/07/2004 26/05/1978

47 6 5374 DIACONU DANA MARIA D82004-5475 23/08/2004 19/08/1974

47 6 5375 BELEI CRISTIAN PETRU D82004-7403 09/12/2004 29/05/1975

47 6 5376 CRISTIAN GABRIEL OCTAVIAN D82004-7475 14/12/2004 07/10/1976

47 6 5377 DAMIAN IONICA GIANINA D82004-7467 14/12/2004 12/10/1978

47 6 5378 MUNTEANU RAMONA ELENA D72004-7595 17/12/2004 12/04/1975

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

43 9 5279 HONGU CIPRIAN D82003-3484 30/05/2003 24/05/1972

43 9 5280 ILINCA SORIN DANIEL D82003-3458 30/05/2003 13/05/1974

43 9 5281 SULEA MIRCEA ALIN D82003-4245 18/06/2003 26/08/1980

43 9 5282 ZOICAS OLIMPIA ANCUTA D72003-3134 10/07/2003 19/07/1980

43 9 5283 MISCU TRAIAN D82003-5141 17/07/2003 10/09/1975

43 9 5284 TANASA VALERIA D82003-5654 29/07/2003 09/08/1975

43 9 5285 REGEP DANIELA D82003-6149 13/08/2003 27/10/1976

43 9 5286 BUZATU AURELIA D82003-6929 04/09/2003 01/10/1975

43 9 5287 OLARU PETRE MIHAI D82003-9192 24/11/2003 25/07/1977

43 9 5288 MINCIU COSMIN D82003-9371 03/12/2003 23/02/1976

43 9 5289 LELEU LIDIA MARIA D72003-4265 04/12/2003 31/01/1977

43 9 5290 GHEORGHESCU MARIA D82003-9499 09/12/2003 20/04/1971

43 9 5291 SIMEDRU SORINA VIOLETA SC2003-22223 17/12/2003 15/04/1982

43 9 5292 LUNGU ILEANA SIMONA D72004-15 12/01/2004 01/12/1974

43 9 5293 KISS EVA MARIA D72004-743 29/01/2004 02/05/1973

43 9 5294 DRUIA IONELA DALIA D82004-573 29/01/2004 03/11/1974

43 9 5295 AFRENIE MIHAITA D72004-721 29/01/2004 01/10/1978

43 9 5296 MUNTEANU LENUTA FELICIA D82004-855 04/02/2004 15/10/1975

43 9 5297 DANEASA DANIEL VALENTIN D82004-1680 16/02/2004 15/09/1976

43 9 5298 ILIN RODICA MIHAELA D72004-1479 24/02/2004 13/03/1975

46 6 5299 JOLDES CAMELIA CORINA D82004-2343 23/04/2004 17/07/1976

46 6 52100 JURCA NINA RAMONA D82004-3362 28/05/2004 23/05/1977

46 6 52101 TATARU SARA D82004-3820 24/06/2004 24/12/1977

46 6 52102 BARBOSU OVIDIU MARIAN D72004-4839 24/06/2004 15/08/1973

42 9 51103 SOLOMON ILEANA D82003-3123 22/05/2003 23/08/1972

42 9 51104 HERTA CANDIDA D82003-3229 27/05/2003 01/04/1975

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

42 9 51105 BALUTA DANIELA-OTILIA D82003-5911 05/08/2003 20/09/1974

42 9 51106 SIRBU LILIANA IOANA D82003-8161 02/10/2003 12/03/1971

42 9 51107 ACONI VALENTIN MIHAI D82003-9134 20/11/2003 20/04/1978

42 9 51108 BICA LAURENTIU COSMIN D82003-9431 05/12/2003 06/04/1976

42 9 51109 MUNTEANU CLAUDIU D72004/42 12/01/2004 20/04/1974

42 9 51110 NEAGOE PREDA ELENA D82004-306 23/01/2004 31/08/1980

42 9 51111 FODOR IONICA MIHAELA D72004-485 26/01/2004 13/08/1975

42 9 51112 GABOR MIRELA D82004-389 27/01/2004 27/01/1978

42 9 51113 GAVA CONSTANTIN DANIEL D72004-842 30/01/2004 07/07/1978

42 9 51114 TUTELCA MIHAI ADRIAN D72004-801 30/01/2004 12/02/1973

42 9 51115 ALBU FELICIA D82004-1284 26/02/2004 09/02/1979

42 9 51116 SIRB CRISTIAN D72004-1623 27/02/2004 16/08/1975

45 6 51117 BOGDAN CRISTIAN DAN D72004-2135 18/03/2004 02/03/1981

45 6 51118 PENCOV MIHAELA D82004-1982 05/04/2004 13/05/1972

45 6 51119 JORZ AIDA DIANA D72004-3444 07/05/2004 23/11/1977

45 6 51120 DUMITRU BOGDAN GHEORGHE D82004-3211 26/05/2004 14/01/1981

45 6 51121 BADERCA ALINA MIHAELA D72004-4348 01/06/2004 04/05/1974

45 6 51122 PRUNEANU SERGIU OCTAVIAN D82004-4657 26/07/2004 28/05/1981

45 6 51123 DODA ANA D82004-5617 27/08/2004 29/11/1974

45 6 51124 VUIA LAVINIA LUCRETIA D82004-5863 10/09/2004 25/11/1978

45 6 51125 BIRO CATALIN RAZVAN D72004-7103 26/11/2004 15/01/1979

45 6 51126 CIALMA LUCIAN ION D72004-7312 07/12/2004 10/04/1978

41 9 50127 KOZAK LEVENTE D82003-3234 27/05/2003 02/06/1971

41 9 50128 SARAFOLEAN DIANA DORA D82003-3361 28/05/2003 10/04/1981

41 9 50129 TUTANIS JULIETA LILIANA D82003-6232 15/08/2003 03/10/1979

41 9 50130 DRAGOI SIMONA DANIELA D82003-6250 15/08/2003 28/02/1972

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

41 9 50131 BIRLIBESCU GEORGETA D82003-6449 21/08/2003 29/09/1974

41 9 50132 ANDRONIC MIHAELA D82003-6987 05/09/2003 08/03/1977

41 9 50133 STRAUT SERGIU D82003-9566 11/12/2003 28/03/1985

41 9 50134 MURESAN NICULINA D82003-9612 12/12/2003 24/06/1976

41 9 50135 VLAD- OROS BEATRICE ANNA D72003-4414 12/12/2003 18/08/1976

41 9 50136 PETRESCU CODRUTA ILEANA D82004-408 27/01/2004 30/09/1975

41 9 50137 FARCAS STEFAN ADRIAN D72004-573 27/01/2004 24/11/1978

41 9 50138 DURLA ADRIAN D72004-554 27/01/2004 15/01/1974

41 9 50139 FRENT MARIUS CRISTIAN D82004-524 29/01/2004 22/06/1973

41 9 50140 METELIAUCA DANIELA D72004-679 29/01/2004 26/10/1980

41 9 50141 SZABO ZOLTAN ADY D82004-541 29/01/2004 01/07/1974

41 9 50142 POPA LOREDANA CLAUDIA D82004-489 29/01/2004 17/12/1974

41 9 50143 PATRULESCU DANIELA D82004-675 30/01/2004 12/11/1974

41 9 50144 TABACARU IULIA ELENA D72004-783 30/01/2004 12/09/1977

41 9 50145 BOIER RODICA RAMONA D72004-812 30/01/2004 24/11/1979

44 6 50146 BULUBASA NELU ADRIAN D72004-2085 16/03/2004 02/03/1977

44 6 50147 DUMITRESCU MIRCEA D72004-2401 30/03/2004 12/02/1975

44 6 50148 TOMA MARIAN D72004-4268 31/05/2004 21/01/1976

44 6 50149 STANOEV IRINA MIHAELA D82004-3437 31/05/2004 24/11/1976

44 6 50150 OLARIU DANIEL FLORIN D82004-3647 11/06/2004 29/10/1979

44 6 50151 PALADOIU DANIELA CRISTINA D72004-6241 15/10/2004 12/07/1975

44 6 50152 VERENDEANU IONEL D82004-7343 06/12/2004 15/01/1973

44 6 50153 BOGHICEVICI IASNA SIMONA D72004-7414 13/12/2004 10/03/1978

44 6 50154 VETELEANU ADRIAN FLORIN D82004-7498 14/12/2004 08/09/1975

44 6 50155 STIUBEA SEBASTIAN MITRUT SC2004-22575 23/12/2004 22/09/1973

44 6 50156 NADISAN DANIELA MONICA D82005-448 31/01/2005 27/10/1978

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

44 6 50157 PAIUSAN GHEORGHE D82005-493 02/02/2005 25/10/1977

47 3 50158 FAUR OLIVIA CORINA D72005-5883 15/12/2005 15/06/1972

40 9 49159 GEROEZ GABRIEL NICOLAE D82003-3419 29/05/2003 23/11/1976

40 9 49160 SILAGHI COSMIN SILVIU D82003-4579 27/06/2003 12/02/1980

40 9 49161 TOMUTA PETRICA VIOREL D72003-3044 04/07/2003 01/05/1971

40 9 49162 HUSULEI CARMEN AURELIA D72003-6780 02/09/2003 24/06/1972

40 9 49163 GIURA MANUEL RAZVAN D82003-8171 03/10/2003 03/02/1985

40 9 49164 TINTOI DOINA D82003-8646 24/10/2003 18/02/1979

40 9 49165 GRADINARU CAMELIA DANA D82004-326 26/01/2004 26/11/1980

40 9 49166 JARAVETE CONSTANTIN MILICA D82004-332 26/01/2004 19/05/1977

40 9 49167 CRACIUN LAVINIA D72004-559 27/01/2004 17/06/1975

40 9 49168 SFERA OVIDIU D72004-616 28/01/2004 09/01/1977

40 9 49169 FOALE LACRAMIOARA D72004-731 29/01/2004 17/11/1977

40 9 49170 LAZAROV SEBASTIANA MIHAELA D72004-728 29/01/2004 02/02/1979

40 9 49171 MAZILITA DENISA D72004-733 29/01/2004 18/07/1971

40 9 49172 LUNGU LOREDANA ALINA D82004-593 29/01/2004 21/04/1977

40 9 49173 MATEUCA MARIA ALEXANDRA D82004-620 29/01/2004 10/06/1977

40 9 49174 PREDA SANZIANA FLORINA D82004-488 29/01/2004 21/04/1978

40 9 49175 COTUNA MIHAELA D72004-824 30/01/2004 06/03/1978

43 6 49176 JARAVETE VALERIU D82004-1907 29/03/2004 24/01/1979

43 6 49177 NASTASIE ADRIANA D82004-3026 20/05/2004 07/08/1976

43 6 49178 DINU IONELA ADELA D72004-4114 27/05/2004 06/08/1977

43 6 49179 LAZEA COZMIN RAZVAN D82004-3358 28/05/2004 11/07/1978

43 6 49180 GYALUS FLORIN D82004-3782 23/06/2004 26/09/1977

43 6 49181 BOTINESTEAN IULIANA D82004-4910 03/08/2004 27/05/1976

43 6 49182 CIUI CERASELA D72004-7385 10/12/2004 08/09/1979

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

43 6 49183 SARBU MIHAELA SABINA D72004-7495 15/12/2004 14/09/1978

43 6 49184 IONITESCU MARIUS IULIUS AUREL D72005-221 17/01/2005 14/03/1972

39 9 48185 VETRES SIMONA VIOLETA D82003-3097 22/05/2003 25/12/1974

39 9 48186 BALMUS LUCIAN-ADRIAN D82003-3504 30/05/2003 14/03/1971

39 9 48187 TODERESC GABRIEL D82003-3595 03/06/2003 28/08/1975

39 9 48188 JURESCU FLORIN NICOLAE D82003-3743 05/06/2003 01/12/1976

39 9 48189 ION LAURA D82003-4018 12/06/2003 16/05/1972

39 9 48190 ANDREI CLAUDIU IONEL D82003-4707 02/07/2003 30/03/1973

39 9 48191 PATRUS DANUT D82003-5811 01/08/2003 13/11/1971

39 9 48192 DAMSA AUREL D82003-5871 05/08/2003 19/04/1976

39 9 48193 PEPA ION DAN D82003-6589 27/08/2003 21/12/1975

39 9 48194 OPRISOREANU CLAUDIU IONEL D82003-6618 28/08/2003 15/05/1974

39 9 48195 DRAGUTA ILEANA D82003-6657 28/08/2003 20/03/1977

39 9 48196 PUIA DANA MIRELA D82003-6670 28/08/2003 08/06/1971

39 9 48197 HAIDU BOGDAN D82003-9459 08/12/2003 10/01/1979

39 9 48198 CICLOVAN DANIEL COSTIN SC2003-22156 16/12/2003 28/10/1971

39 9 48199 BUTA FLAVIUS ADRIAN D82004-134 15/01/2004 13/03/1973

39 9 48200 MOMIR MIHAELA D72004-400 22/01/2004 01/12/1981

39 9 48201 TODEA MIHAELA D82004-329 26/01/2004 06/03/1974

39 9 48202 BANU NICOLAE D72004-517 27/01/2004 30/12/1973

39 9 48203 CHIHAIA NICOLAE MARIUS D82004-424 27/01/2004 05/10/1978

39 9 48204 BOCIAT CALIN D72004-630 28/01/2004 25/04/1973

39 9 48205 SOMOSAN SIMONA CORINA D72004-601 28/01/2004 22/07/1975

39 9 48206 GHIMBASANU SONIA IOANA D82004-469 28/01/2004 08/05/1975

39 9 48207 PASZTORI MIHAELA IOANA D82004-615 29/01/2004 24/04/1975

39 9 48208 POPA CODRUTA D72004-665 29/01/2004 31/12/1976

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

39 9 48209 CRETAN ELISABETA MARIA D82004-516 29/01/2004 08/09/1974

39 9 48210 BODEA MIRABELA ANCA D82004-587 29/01/2004 10/06/1975

39 9 48211 ASAFTEI RODICA D82004-585 29/01/2004 26/07/1973

39 9 48212 POPA CODRUTA MANUELA D72004-667 29/01/2004 14/12/1977

39 9 48213 CROITORU GABRIELA D82004-610 29/01/2004 10/10/1973

39 9 48214 ISTRATE LOREDANA DIVNA D82004-487 29/01/2004 17/12/1974

39 9 48215 NEDA IOANA MONICA D72004-724 29/01/2004 27/09/1977

39 9 48216 MAGYAR ANDOR D82004-491 29/01/2004 15/11/1971

39 9 48217 MIHAILA IONELA SILVANA D82004-505 29/01/2004 20/06/1978

39 9 48218 LAMBU CORNELIA FLORENTIN D82004-653 30/01/2004 21/10/1978

39 9 48219 NEDELCU CALIN D72004-797 30/01/2004 13/11/1979

39 9 48220 COZMA ION ALIN D72004-852 30/01/2004 24/04/1979

39 9 48221 STANCIU STELIANA D82004-700 30/01/2004 02/04/1975

39 9 48222 BOCSA CRISTINA MARIA D82004-627 30/01/2004 05/02/1971

39 9 48223 CATARIG ADELINA CRINA D72004-844 30/01/2004 29/12/1977

39 9 48224 CHIOREAN SANDA DELIA D82004-1313 27/02/2004 30/05/1979

42 6 48225 BUZATU DANIELA NICOLETA D72004-3985 25/05/2004 25/11/1980

42 6 48226 CRISTISOR LILIANA CRINA D82004-3245 27/05/2004 01/07/1980

42 6 48227 MURARU DAN STEFAN D82004-3385 31/05/2004 12/02/1972

42 6 48228 MANEA SIMONA FLORENTINA D82004-3645 11/06/2004 14/02/1977

42 6 48229 SORESCU CLAUDIA ADINA D82004-6071 22/09/2004 08/06/1980

42 6 48230 STOICANESCU DAN CONSTANTIN D72004-6316 19/10/2004 18/01/1978

42 6 48231 NEICONI EMANUEL D82004-6813 09/11/2004 19/12/1977

42 6 48232 FAT CARMEN MARIA D72004-7569 17/12/2004 28/09/1976

45 3 48233 DAVID CRISTIAN MIRCEA D82006-337 15/02/2006 02/11/1978

47 1 48234 POP ABRUDAN DENISA BOGDANA D82006-1353 21/06/2006 23/12/1971

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

47 1 48235 STERIAN CRISTINA MARIA D82006-2266 31/07/2006 09/06/1983

38 9 47236 MAFTEI MIHAELA D82003-3477 30/05/2003 27/04/1973

38 9 47237 STRUGARI CRISTIAN MARIUS D82003-6582 27/08/2003 23/09/1975

38 9 47238 INSTITORIS KARINA D82003-9463 08/12/2003 20/11/1981

38 9 47239 BIRO MAGDALENA D82004-68 13/01/2004 10/06/1979

38 9 47240 GAB OANA NICOLETA D72004-93 13/01/2004 06/12/1978

38 9 47241 JURITA NELI D72004-463 20/01/2004 19/04/1973

38 9 47242 BEREGATA MIRELA D82004-399 27/01/2004 15/09/1973

38 9 47243 PAUL DUMITRU FLORIAN D72004-639 28/01/2004 03/04/1975

38 9 47244 ZIDARU FLORIN TIBERIU D82004-565 29/01/2004 20/01/1974

38 9 47245 IRINA MOISESCU CONSTANTIN ALEXAN D82004-595 29/01/2004 21/02/1983

38 9 47246 NICA ELIADE D82004-617 29/01/2004 26/01/1980

38 9 47247 MIHUT MARIN D82004-537 29/01/2004 30/04/1976

38 9 47248 MIHAILA DANA ALINA D72003-760 29/01/2004 11/01/1982

38 9 47249 CRISTIU FLORINA LUCICA D82004-522 29/01/2004 12/05/1979

38 9 47250 HORVATH CRISTINA MARIA D82004-736 30/01/2004 07/06/1979

41 6 47251 GHEORGHIU COSMIN D82004-1443 04/03/2004 30/07/1978

41 6 47252 ZANOAGA ALINA CLAUDIA D72004-1787 04/03/2004 24/07/1978

41 6 47253 IONESCU IOAN ALIN D82004-1530 09/03/2004 09/08/1980

41 6 47254 MAROSI MARIA D82004-1597 12/03/2004 11/05/1973

41 6 47255 LIPCSAI CSABA D72004-2345 26/03/2004 21/05/1973

41 6 47256 MOLDOVAN NICOLETA D72004-2622 07/04/2004 30/04/1980

41 6 47257 CIOBANU SIMONA GEORGETA D82004-2324 22/04/2004 15/02/1976

41 6 47258 FILIMON ELIZA CLAUDIA D82004-2787 12/05/2004 05/07/1976

41 6 47259 TRUICA PETRE CODRUT D82004-3164 25/05/2004 30/08/1974

41 6 47260 ECSEGI VALERICA ARONICA D82004-3410 31/05/2004 01/09/1977

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

41 6 47261 GIRBACI MARIUS CONSTANTIN D82004-3841 28/06/2004 13/05/1979

41 6 47262 CRISTEA MARIUS CRISTIAN D72004-5259 08/09/2004 14/03/1980

41 6 47263 CHIS OVIDIU MARIAN D72004-6797 16/11/2004 20/09/1978

41 6 47264 STEPAN VERONICA ELENA D82004-7099 23/11/2004 17/10/1977

41 6 47265 BALICA SIMONA D72005-161 13/01/2005 01/01/1978

41 6 47266 DONEA LUMINITA RODICA D82005-614 10/02/2005 11/02/1978

41 6 47267 BORDIANU GABRIELA D82005-749 21/02/2005 23/08/1978

44 3 47268 LAMPING PUSA MONICA D72005-2385 21/04/2005 09/05/1980

46 1 47269 CORNISCHI COSMINA MIHAELA D82006-2917 24/08/2006 02/12/1975

37 9 46270 BRAUN ANDREEA D82003-4310 19/06/2003 17/11/1981

37 9 46271 ACATRINEI SORIN ION D82003-4628 30/06/2003 12/08/1970

37 9 46272 MURESAN VLAD CATALIN D82003-6609 28/08/2003 22/07/1978

37 9 46273 SANDU FLORIN OVIDIU D72003-3171 01/09/2003 31/03/1980

37 9 46274 AVARVARI LAURA ELIZA D82003-7353 15/09/2003 21/07/1972

37 9 46275 POPOVICI CRISTIAN VASILE D82003-8637 24/10/2003 30/11/1978

37 9 46276 VOICU VALENTIN CIPRIAN D72003-3988 18/11/2003 29/08/1979

37 9 46277 MINCIU IONELA D72003-4232 03/12/2003 18/09/1979

37 9 46278 CATELINA DENISA MARCELA D82003-9434 05/12/2003 15/08/1979

37 9 46279 LEAHU VASILE CRISTIAN D82003-9660 12/12/2003 22/01/1971

37 9 46280 BURUEAN TATIANA LAURA D72004-484 26/01/2004 03/12/1976

37 9 46281 ROSU ADRIANA LENUTA D82004-450 28/01/2004 30/07/1977

37 9 46282 POPII CARMINA DIANA D82004-597 29/01/2004 28/03/1979

37 9 46283 CRISAN CIPRIAN CONSTANTIN D82004-556 29/01/2004 26/11/1974

37 9 46284 OPRISOREANU DANIELA D82004-513 29/01/2004 17/05/1978

37 9 46285 LAZAR SORIN NICOLAE D72004-815 30/01/2004 05/12/1971

37 9 46286 PAU CATALIN D82004-698 30/01/2004 10/12/1974

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

37 9 46287 GROZAVU RODICA MARINELA D82004-690 30/01/2004 05/02/1975

37 9 46288 DRAGAN CLAUDIA ALINA D72004-787 30/01/2004 20/07/1976

37 9 46289 CRISAN LIA D82004-743 30/01/2004 02/11/1980

37 9 46290 SANDRA PETRESCCRISTINA IONELA D72004-869 02/02/2004 21/10/1976

37 9 46291 PALAGESIU TITUS IOAN SC2004-1843 03/02/2004 26/08/1975

37 9 46292 MILITARU VIORICA D82004-984 12/02/2004 22/08/1980

37 9 46293 FRAIU MIHAELA GIANINA D82004-1050 17/02/2004 13/08/1977

37 9 46294 PALANCEAN VICTOR D72004-1391 19/02/2004 17/07/1977

40 6 46295 SCURTU GHEORGHE ALEXAND D82004-1433 04/03/2004 13/09/1980

40 6 46296 BIRAU EMIL SILVIU D72004-1860 09/03/2004 14/11/1977

40 6 46297 TURTURICA MIHAI D82004-1861 26/03/2004 08/11/1979

40 6 46298 PIETROSU ALEXANDRU D82004-2793 12/05/2004 07/05/1971

40 6 46299 TRIFA CRISTINA NICOLETA D82004-3345 28/05/2004 07/03/1979

40 6 46300 ZAGAICEANU TUBI D82004-3315 28/05/2004 09/02/1974

40 6 46301 VILVOI ION D82004-3842 28/06/2004 17/11/1971

40 6 46302 POBEGA ANDREEA DANIELA D82004-3917 01/07/2004 27/08/1980

40 6 46303 AVRAMESCU CORINA MIHAELA D72004-5149 03/09/2004 04/09/1982

40 6 46304 FESU CORNELIA D72004-6637 09/11/2004 26/02/1979

40 6 46305 CIURDAR SEBASTIAN GHEORGH SC2004-22645 28/12/2004 26/09/1980

40 6 46306 BUCOVICEAN CARMEN MARIA D82005-534 04/02/2005 18/09/1978

43 3 46307 DUMINICA CODRUT COSMIN D72005-2521 28/04/2005 13/10/1981

45 1 46308 ICMA DANIELA EUGENIA D82006-2463 14/08/2006 10/06/1973

45 1 46309 GROZAV AIDA D72006-5408 26/09/2006 08/01/1979

45 1 46310 FULGA ENACHE D82006-4426 11/12/2006 08/01/1981

36 9 45311 CHIRIAC CRISTINA MARIANA D82003-6155 13/08/2003 03/07/1977

36 9 45312 STAMATE FLORENTINA CORINA D82003-6719 29/08/2003 06/03/1979

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

36 9 45313 DRAGOMIR ELENA D72003-3176 01/09/2003 08/11/1976

36 9 45314 URSACHI CLAUDIU VICTOR D72004-475 26/01/2004 22/10/1980

36 9 45315 OLARIU ELENA MARIA D72004-583 27/01/2004 25/02/1979

36 9 45316 NACEV ALINA MIHAELA D82004-475 28/01/2004 04/10/1975

36 9 45317 POPA LEONTIN SORIN D72004-612 28/01/2004 27/07/1974

36 9 45318 PREDA NICOLAE OVIDIU D82004-561 29/01/2004 13/01/1977

36 9 45319 TOZSER MARIUS IOSIF D72004-720 29/01/2004 29/01/1977

36 9 45320 PADURARU CAMELIA D72004-738 29/01/2004 18/03/1979

36 9 45321 CIOACA DANUT D72004-952 03/02/2004 27/03/1977

39 6 45322 DOBRINCU GETA D72004-1675 02/03/2004 26/09/1978

39 6 45323 VARGA ESTERA D72004-1854 09/03/2004 27/04/1977

39 6 45324 FAT ELIZA EUNICE D82004-2009 06/04/2004 07/09/1977

39 6 45325 BOGDAN CLAUDIU OCTAVIAN D72004-2663 08/04/2004 13/04/1979

39 6 45326 ORBULESCU CATALINA D72004-3160 28/04/2004 15/03/1981

39 6 45327 IVAN LAURA MIHAELA D72004-3920 21/05/2004 04/10/1978

39 6 45328 BEC CRISTINA DANA D82004-3068 21/05/2004 08/07/1977

39 6 45329 MAXIMOVITY UROS D82004-3215 26/05/2004 16/01/1974

39 6 45330 COSMA SABIN VICTOR D72004-4144 27/05/2004 30/07/1974

39 6 45331 BARBU DIANA ANDREEA D82004-3353 28/05/2004 23/07/1979

39 6 45332 ROMAN RAMONA MIRELA D82004-3457 31/05/2004 15/05/1973

39 6 45333 POPAT SIMINA FLOAREA D72004-4271 31/05/2004 28/05/1973

39 6 45334 COZMIUC CLAUDIU GHEORGHE D82004-3705 16/06/2004 02/12/1973

39 6 45335 SCHMIDT ELENA D72004-4734 21/06/2004 08/06/1974

39 6 45336 COVACI ELISABETA D72004-4932 30/06/2004 26/05/1973

39 6 45337 SIMA VIOLETA DIANA D72004-5512 20/09/2004 31/01/1977

39 6 45338 TRUIA CLAUDIUS FLORIN D82004-7479 14/12/2004 19/02/1975

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

39 6 45339 GRECESCU ANDREEA DANIELA D72004-7553 17/12/2004 23/02/1978

39 6 45340 BOERU ADINA LUMINITA D72004-1351 18/12/2004 10/04/1972

39 6 45341 IRIMIA ALEXANDRA PAULA D72005-129 12/01/2005 28/06/1983

39 6 45342 FRNCA ANDREEA D82005-632 11/02/2005 18/01/1980

42 3 45343 IENESEL SNEJENA D72005-3110 03/06/2005 19/03/1976

42 3 45344 PIRVANEL CLAUDIA MARIA D82005-2939 06/07/2005 25/10/1979

44 1 45345 BODNAR CLAUDIU D72006-2502 17/04/2006 17/02/1979

44 1 45346 ZWEAN ALINA MINODORA D82006-3378 31/08/2006 20/01/1981

44 1 45347 TATAR IOANA ADELA D72006-5191 15/09/2006 05/01/1982

44 1 45348 BITEA CAMELIA D72006-5414 26/09/2006 23/07/1973

44 1 45349 BORDAS DANIELA MONICA D72006-6647 13/11/2006 22/04/1975

44 1 45350 COTARCEA LAURA FLORINA SC2006-26373 27/12/2006 15/05/1982

35 9 44351 BARBULESCU SERGIU D72003-2794 23/05/2003 13/07/1980

35 9 44352 MICULITA ALINA LUMINITA D82003-6659 28/08/2003 05/03/1980

35 9 44353 STURZU GHEORGHE VASILE D82003-6707 29/08/2003 20/04/1980

35 9 44354 DARAMUS CRISTIAN PUIU D82003-6964 05/09/2003 09/01/1973

35 9 44355 HORICEANU MIHAELA D82003-9440 05/12/2003 02/03/1975

35 9 44356 NASTASE VIOLETA ANGELICA D72004-618 28/01/2004 27/03/1976

35 9 44357 MARINICA ELENA D82004-465 28/01/2004 25/05/1979

35 9 44358 GHEORGHE FULVIA D82004-497 29/01/2004 19/09/1980

35 9 44359 NICOARA CRISTINA MARIA D82004-677 30/01/2004 15/08/1972

35 9 44360 CHIRU NICOLETA VIORICA D72004-781 30/01/2004 11/03/1980

35 9 44361 BADEA MADALIN D82004-631 30/01/2004 27/08/1976

35 9 44362 BOGDAN MARIANA D72004-818 30/01/2004 07/06/1972

35 9 44363 MANDRU MIHAELA D72004-960 03/02/2004 12/08/1976

38 6 44364 CIORTUZ MARIA D82004-2685 07/04/2004 19/11/1979

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

38 6 44365 BARNA CALIN PETRU D82004-3418 13/05/2004 27/04/1978

38 6 44366 TRUTI DANIEL MIRCEA D82004-3300 27/05/2004 22/08/1978

38 6 44367 PREDA IULIAN GHITA D82004-3427 31/05/2004 24/03/1974

38 6 44368 VIDREAN CRISTIAN D82004-3565 04/06/2004 04/08/1977

38 6 44369 IRINICI ADRIANA GEORGETA D82004-3638 10/06/2004 23/04/1973

38 6 44370 BERLOVAN CLAUDIU ALIN D82004-7610 17/12/2004 02/06/1973

41 3 44371 POPESCU OCTAVIAN D82005-3332 14/07/2005 28/11/1979

41 3 44372 BALC TIMEEA CRISTINA D82005-5127 04/10/2005 21/10/1979

41 3 44373 STANIC IOANA MIRELA D82005-5436 24/10/2005 29/03/1979

41 3 44374 POPA SERGIU D82005-5960 25/11/2005 12/12/1979

43 1 44375 TARCIATU VASILE D72006-4493 28/07/2006 11/10/1978

43 1 44376 SINCARI FLORIN NICOLAE D82006-3375 31/08/2006 21/11/1977

43 1 44377 BOTEANU FELICIA LUMINITA D72006-6524 07/11/2006 12/09/1976

43 1 44378 TRIPON IULIAN D82006-4351 30/11/2006 01/12/1979

43 1 44379 JULEAN CALIN ALEXANDRU D82006-4350 30/11/2006 22/05/1979

43 1 44380 MILITARU CARMIN D82006-4462 13/12/2006 27/08/1972

34 9 43381 MARINCU CORNELIU GABRIEL D82003-3769 06/06/2003 28/04/1981

34 9 43382 MAGDAS NICOLAE D72003-2835 24/06/2003 24/09/1978

34 9 43383 CRISAN ANCA D82003-5394 28/07/2003 24/11/1978

34 9 43384 GALE DUMITRU ROMEO D82003-5735 31/07/2003 21/12/1975

34 9 43385 MATEAS COSTIN FLORIN D82003-6598 27/08/2003 21/05/1976

34 9 43386 BRANDA GRATIAN D82003-6688 29/08/2003 27/11/1976

34 9 43387 JUGARIU ALIN D82003-9230 25/11/2003 05/04/1979

34 9 43388 MARZA MARCEL D82003-9461 08/12/2003 28/03/1983

34 9 43389 POP DINU CONSTANTIN D82003-9462 08/12/2003 25/01/1982

34 9 43390 MUSCA SORIN IORDAN SC2003-22159 16/12/2003 17/02/1974

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

34 9 43391 PUSCAS GABRIELA MIHAELA D72004-358 21/01/2004 11/04/1977

34 9 43392 TOMA CIPRIAN IOAN D82004-378 27/01/2004 19/09/1980

34 9 43393 NICOLAESCU VIOREL D82004-519 29/01/2004 16/06/1974

34 9 43394 ARDELEAN DAN COSMIN ION D72004-655 29/01/2004 12/02/1984

34 9 43395 POTARNICHIE ALINA D82004-564 29/01/2004 17/06/1972

34 9 43396 NOVAC FELICIA ALINA D82004-711 30/01/2004 17/07/1976

34 9 43397 CATARIG CATALIN GEORGE D72004-831 30/01/2004 17/12/1978

34 9 43398 POPA LILIANA D82004-692 30/01/2004 05/09/1974

34 9 43399 SCURTU IRINA D82004-680 30/01/2004 28/05/1979

34 9 43400 CRISMARU EUGEN CLAUDIU D72004-1243 12/02/2004 05/04/1975

37 6 43401 OPREA ADRIAN D72004-2406 30/03/2004 17/01/1977

37 6 43402 ORB ELENA CRISTINA D82004-1911 30/03/2004 07/10/1976

37 6 43403 STAMOREAN DANIEL D82004-2153 16/04/2004 13/12/1974

37 6 43404 GROZAVU ADRIAN D72004-4016 25/05/2004 10/06/1982

37 6 43405 FAZEKAS FLOARE MIHAELA D72004-4169 27/05/2004 16/01/1977

37 6 43406 MIHOC TUDOREL D72004-4220 28/05/2004 12/02/1978

37 6 43407 CRISTE MONICA D72004-4290 31/05/2004 01/05/1983

37 6 43408 ATANASOE ILIE D82004-5538 25/08/2004 30/07/1978

37 6 43409 FARCAS CRISTIAN ARITON D72004-6912 18/11/2004 01/10/1974

37 6 43410 IVANESCU ION PETRISOR D82004-7417 09/12/2004 24/06/1981

37 6 43411 PONORAN ANGELICA PARASCHIV D82004-7408 09/12/2004 14/10/1976

37 6 43412 ONCIU CRISTINA IOANA D82005-40 11/01/2005 06/05/1979

37 6 43413 NECHIFOR CATALIN COSTEL D82005-228 20/01/2005 28/03/1977

37 6 43414 PARVU COSMIN BOGDAN D82005-326 25/01/2005 15/06/1978

37 6 43415 FRANTIA JANETA LIDIA D82005-713 17/02/2005 04/10/1977

37 6 43416 CALUSERU LAVINIA ALINA D72005-1097 22/02/2005 02/08/1977

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

40 3 43417 GHILEZAN DORIN NICOLAE D82005-3762 28/07/2005 15/12/1980

40 3 43418 IANCU MIHAI D72005-5904 16/12/2005 23/01/1979

42 1 43419 ROSCA MIHAELA LENUTA D82006-751 11/04/2006 09/01/1982

42 1 43420 PACSANOVSKI ELISABETA D82006-892 04/05/2006 04/06/1971

42 1 43421 DADULESCU ALEXANDRU COSMIN D72006-4255 21/07/2006 27/07/1980

42 1 43422 LUCHIAN LENUTA D72006-4453 27/07/2006 05/03/1976

42 1 43423 IERCOSAN ANCUTA RALUCA D82006-2202 27/07/2006 09/11/1980

42 1 43424 CUCU CAMELIA D82006-2268 31/07/2006 02/09/1972

42 1 43425 POENAR ALINA D72006-4616 01/08/2006 28/03/1980

42 1 43426 ANGHEL VALERIU VIOREL D82006-3046 25/08/2006 08/09/1976

42 1 43427 IANSEVSCHI ANDA D82006-4042 30/10/2006 26/12/1981

33 9 42428 BILEA IULIA CASANDRA D72003-3048 04/07/2003 16/07/1978

33 9 42429 BIBAN VALERICA DANIELA D82003-6470 22/08/2003 26/11/1975

33 9 42430 AZGUR IOSIF EMANUEL D82003-9523 10/12/2003 31/01/1975

33 9 42431 VARAN LIANA MINODORA D82004-381 27/01/2004 27/05/1977

36 6 42432 SOFRAN MONA D82004-2470 29/04/2004 25/07/1976

36 6 42433 BEJINARU MARIANA GHEORGHIT D72004-3616 13/05/2004 24/01/1976

36 6 42434 HRISCA EUGEN D82004-2827 13/05/2004 30/06/1974

36 6 42435 IANCOVICI MILORAD D82004-3665 14/06/2004 21/03/1972

36 6 42436 COSTEA LAURA D82004-4106 09/07/2004 07/08/1977

36 6 42437 UNGUREANU VASILE CRISTIAN D82004-5756 06/09/2004 22/07/1979

36 6 42438 ILE ALINA IOANA D72004-5502 17/09/2004 11/10/1978

36 6 42439 BOICEAN MARIA CRISTINA D82004-7566 16/12/2004 31/10/1978

39 3 42440 COPREAN ANCA VALERIA D82005-4197 22/08/2005 19/12/1977

39 3 42441 ANITEI CRISTINA MIHAELA D72005-3831 08/09/2005 04/03/1981

39 3 42442 ANITEI IULIA CORINA D82005-5030 28/09/2005 06/01/1980

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

39 3 42443 PARASCHIV MARIANA GEORGETA D82005-6217 08/12/2005 27/12/1979

39 3 42444 FEIMAR FLORIN CODIN D82005-6349 15/12/2005 27/04/1979

39 3 42445 MIAT IONEL DANIEL D72006-400 25/01/2006 01/04/1972

41 1 42446 DUMITRESCU VIOREL VASILE D82006-2033 14/07/2006 28/12/1974

41 1 42447 MAITA CRISTIAN STEFAN D82006-2695 18/08/2006 26/01/1978

41 1 42448 CIUCUR ELENA EMILIA D82006-3048 25/08/2006 21/05/1975

41 1 42449 ARHIONI OLIMPIU STELIAN D72006-7139 28/11/2006 05/02/1977

41 1 42450 CRAIUT ROMULUS D72006-7196 29/11/2006 21/01/1972

41 1 42451 TURCU ELENA CLAUDIA D82006-4421 11/12/2006 18/05/1981

41 1 42452 DRAGHIA ALIN OVIDIU DORU D82006-4481 14/12/2006 27/08/1980

41 1 42453 BOBIRCI PAUL VLAD D82006-4485 14/12/2006 15/01/1978

32 9 41454 BONCU VALERIU IULIAN D82003-4475 26/06/2003 28/07/1976

32 9 41455 CARADJOV ADELA GEORGIANA D82003-5143 17/07/2003 22/04/1983

32 9 41456 SCHIOPU DANIEL D82003-5236 21/07/2003 26/01/1984

32 9 41457 CSATLOS DIMA JANINA MARINELA D82003-5983 07/08/2003 14/08/1976

32 9 41458 TOADER FLAVIUS NOEL D82003-6450 22/08/2003 25/12/1976

32 9 41459 SICLOVAN FLORENTINA D82003-6477 25/08/2003 14/07/1979

32 9 41460 BOGDAN ROXANA MARIA D82004-6540 26/08/2003 11/08/1976

32 9 41461 RUMEGA ALINA LOREDANA D82003-6574 27/08/2003 29/12/1980

32 9 41462 JIVAN VINCIUS ALIN D82003-6720 29/08/2003 26/04/1978

32 9 41463 VINCU DOINA D82003-6892 04/09/2003 30/06/1971

32 9 41464 LUSCA IOAN OCTAVIAN D82003-8673 28/10/2003 26/05/1980

32 9 41465 VEVERITA COSMIN CONSTANTIN D2003-9032 17/11/2003 05/02/1983

32 9 41466 CIOVICA ANDREEA ANA D82003-9412 04/12/2003 09/11/1978

32 9 41467 LAZAROV MILOIE OLIVER D82003-9610 12/12/2003 12/04/1971

32 9 41468 BOLOGA DANIELA D72004-270 19/01/2004 12/04/1982

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

32 9 41469 MECHES CORNELIA GEORGETA D82004-386 27/01/2004 30/01/1978

32 9 41470 PEIOV SEBASTIAN D72004-678 29/01/2004 24/02/1985

32 9 41471 SZASZU-HODUT FLORICA D72004-725 29/01/2004 03/06/1974

32 9 41472 COJOCARI LIVIU D72004-843 30/01/2004 04/08/1977

32 9 41473 ANDREI FLORIN D72004-859 30/01/2004 13/06/1975

32 9 41474 VASINCA DANIEL D72004-782 30/01/2004 17/06/1981

35 6 41475 CIOBANU DARIUS COSMIN D82004-1590 11/03/2004 06/06/1983

35 6 41476 BACRAU DORU DANIEL D82004-3293 27/05/2004 12/12/1980

35 6 41477 SABAU IOAN CATALIN D72004-4319 01/06/2004 09/02/1978

35 6 41478 LUPA IULIAN PETRISOR D82004-3885 30/06/2004 10/03/1980

35 6 41479 BALINT DANIEL IOSIF D82004-4099 08/07/2004 26/07/1978

35 6 41480 COVACI ADRIAN D82004-4704 27/07/2004 12/10/1974

35 6 41481 SABO CLAUDIA MARIA D72004-7222 02/12/2004 09/07/1982

35 6 41482 MIREA CRISTIAN FLORIN D72004-7279 07/12/2004 13/04/1976

35 6 41483 IACOB NICOLETA CRISTINA D82004-7629 17/12/2004 07/12/1974

35 6 41484 CHIRITA ADRIAN D72004-7584 17/12/2004 02/01/1977

35 6 41485 SLATINA FLORIN SC2004-22566 23/12/2004 02/04/1977

35 6 41486 BLAGA ANDREEA AMALIA D72005-962 17/02/2005 10/01/1977

38 3 41487 NEBUNU ADRIANA MIHAELA D82005-1421 30/03/2005 17/07/1978

40 1 41488 TRANDAFIROIU ADINA D72006-1292 27/02/2006 16/12/1980

40 1 41489 POTRA DAN NICOLAE D72006/4714 10/08/2006 28/07/1978

40 1 41490 GROZI MARIUS NELU D82006-3223 30/08/2006 09/04/1975

40 1 41491 VILCEANU ADRIAN LAURENTIU D82006-4392 07/12/2006 09/01/1978

31 9 40492 LUPENCIA MONICA ELISABETA D82004-695 30/01/2004 12/07/1973

34 6 40493 GHEORGHIU SANDRA CORA D82004-1442 04/03/2004 30/01/1981

34 6 40494 SCHIPOR MIHAELA PETRONELA D82004-1972 01/04/2004 28/08/1978

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

34 6 40495 CIRJOI PAUL MIHAIL D82004-341 31/05/2004 08/11/1980

34 6 40496 CIOBOTEA AMIRA DANA D82004-4691 27/07/2004 16/01/1972

34 6 40497 BITTE AURICA D72004-7451 14/12/2004 28/03/1974

34 6 40498 BACIU DANIEL MARIUS D72005-892 14/02/2005 04/10/1983

34 6 40499 TIRITEU CIPRIAN ADRIAN D72005-1161 24/02/2005 31/01/1980

37 3 40500 LUNGU BRINDUSA ELENA D82005-2889 05/07/2005 12/03/1979

37 3 40501 ROTARU RALUCA BOGDANA D82005-2995 07/07/2005 22/12/1980

37 3 40502 MURAU FLORIN D82005-5081 30/09/2005 15/07/1978

37 3 40503 STEFAN LENUTA ANDREEA D82005-6385 16/12/2005 16/11/1986

37 3 40504 OPRIS SILVIU IOAN SC2006-49 03/01/2006 21/07/1979

39 1 40505 BALACI CLARISSA GINA D82006-1116 07/06/2006 08/05/1979

39 1 40506 BURUEAN LOREDANA DELIA D72006-4483 28/07/2006 29/06/1979

39 1 40507 CRACIUN SEBASTIAN GEORGE D82006-2265 31/07/2006 17/09/1977

39 1 40508 GAVADESCU CARMEN IONELA D82006-2535 15/08/2006 24/01/1976

39 1 40509 JEBELEAN SOREL LIDIAN D82006-2979 24/08/2006 13/10/1978

39 1 40510 CRETAN JANINA D82006-3203 30/08/2006 16/07/1979

39 1 40511 BONCEA MIHAI FANICA D82006-3364 31/08/2006 05/03/1979

39 1 40512 ROTARU ADRIAN D72006-5042 12/09/2006 16/06/1978

39 1 40513 BOSTINA FLORIN CRISTIAN D72006-5421 26/09/2006 25/10/1975

39 1 40514 NEGREA ALINA D72006-5434 27/09/2006 03/06/1975

39 1 40515 POPA SEBASTIAN CONSTAN D72006-6506 07/11/2006 24/05/1980

39 1 40516 SPINANT DANIELA ROXANA D82006-4225 20/11/2006 13/05/1980

39 1 40517 POPESCU VASILE LUCIAN D72006-7410 07/12/2006 21/04/1985

39 1 40518 JELCHICI MIRIANA MIRELA D72006-7383 07/12/2006 03/12/1980

39 1 40519 LAZAROV GEORGE ANDREI D72006-7587 14/12/2006 13/03/1982

39 1 40520 MAGUREAN IOAN TIBERIU SC2006-26230 21/12/2006 02/12/1979

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

30 9 39521 BUMBAR LUCIAN D82003-4498 26/06/2003 27/11/1978

30 9 39522 PINTEAN MIHAELA CAMELIA D82003-3917 10/07/2003 16/12/1974

30 9 39523 ISTODOR CONSTANTIN D82003-5773 31/07/2003 15/03/1978

30 9 39524 OLTEAN MIHAELA DIANA D82003-5756 31/07/2003 23/05/1973

30 9 39525 ROSOGA TITINA MIRELA D82003-5994 07/08/2003 18/05/1978

30 9 39526 BALAS ALINA IONELA D82003-8472 15/10/2003 08/01/1983

30 9 39527 TRUICA DALINA ANDREEA D72003-4105 25/11/2003 30/03/1978

30 9 39528 SZASZ ANDREEA SC2003-22453 19/12/2003 12/06/1983

30 9 39529 CHIFU RADU ILIE D82004-278 22/01/2004 27/11/1979

30 9 39530 BORBELY BRIGITTE D82004-342 26/01/2004 15/12/1975

30 9 39531 COZMOLICI FLORENTINA D82004-367 27/01/2004 01/07/1976

30 9 39532 KOVACS ANGELICA D82004-437 28/01/2004 14/09/1978

30 9 39533 FLOREA DAN GHEORGHE D72004-723 29/01/2004 05/11/1974

30 9 39534 BOBIC ADRIANA ANICA D82004-483 29/01/2004 23/07/1983

30 9 39535 SAUCA CRISTIAN D82004-606 29/01/2004 17/05/1982

30 9 39536 SZLAHOTKA ZOLTAN MARCEL D82004-694 30/01/2004 03/05/1977

30 9 39537 BIRNA MONI RAFAIEL D82004-713 30/01/2004 08/04/1974

30 9 39538 JIVKOV EMILIA ANTONELA D82004-670 30/01/2004 19/03/1978

30 9 39539 PENESCU ANA MIHAELA D72004-802 30/01/2004 07/11/1979

33 6 39540 SAFTOIU EMANUEL NICOLAE D82004-3468 31/05/2004 27/11/1978

33 6 39541 SUPRON ERIKA D82004-5726 02/09/2004 14/10/1982

33 6 39542 BALA FLOAREA MARIA D82004-7529 15/12/2004 26/04/1974

33 6 39543 SLATINA MARIA SC2004-22565 23/12/2004 19/12/1974

33 6 39544 LUCA OFELIA ZOE D72005-742 08/02/2005 20/06/1974

36 3 39545 HARABAGIU MIHAI STEFAN D82005-1324 22/03/2005 24/05/1974

38 1 39546 IVANOV IANCOV PAVELUSA D82006-2447 10/08/2006 28/04/1979

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

38 1 39547 GHERMAN AURICA VERONICA D82006-3341 31/08/2006 10/08/1981

38 1 39548 SANDRU VALERIA D72006-5990 17/10/2006 11/05/1972

38 1 39549 COSTESCU STELUTA CARMEN D72006-5992 17/10/2006 13/02/1978

38 1 39550 GRAVILA OVIDIU TIBERIU D82006-3996 24/10/2006 01/02/1982

38 1 39551 BALANESCU ALEXANDRA SOFIA D72006-6522 07/11/2006 24/01/1987

38 1 39552 ROTARIU MARINELA D82006-4322 27/11/2006 05/08/1974

38 1 39553 BALAS NICOLAE D72006-7471 11/12/2006 13/01/1975

29 9 38554 FRANCULESCU PETRE D82003-8652 27/10/2003 11/10/1978

29 9 38555 SIRBULESCU ELENA D72004-305 20/01/2004 17/02/1972

32 6 38556 IENCIU ALEXANDRA D72004-2051 16/03/2004 16/10/1977

32 6 38557 BOT OCTAVIAN D72004-2318 25/03/2004 07/07/1977

32 6 38558 DOOGARU DANIELA STELA D72004-4148 27/05/2004 05/05/1977

32 6 38559 PAREAN MIHAI OLIMPIU D72004-4142 27/05/2004 10/04/1976

32 6 38560 BOB BIANCA CRISTINA D72004-4254 31/05/2004 06/10/1970

32 6 38561 LUCAT ANDA CAMELIA D72004-6937 19/11/2004 03/06/1976

32 6 38562 SCAUERIU OANA DOROTHEIA D82004-7097 25/11/2004 02/09/1978

32 6 38563 BOLOS SORIN D82004-7364 08/12/2004 25/11/1980

32 6 38564 JUGANARU ADRIAN D82004-7503 14/12/2004 01/11/1976

32 6 38565 PODAC BIANCA MARIA D82004-7570 16/12/2004 10/08/1977

32 6 38566 SIRCA SORIN D72004-7604 17/12/2004 28/04/1977

32 6 38567 BRISCAN ANDREEA COSMINA D82005-733 18/02/2005 15/02/1983

35 3 38568 ILEA ADRIANA D82005-2464 02/06/2005 26/07/1978

35 3 38569 CIRLIG FLORIN CIPRIAN D82005-6319 14/12/2005 05/10/1981

37 1 38570 PESCARIU COSMIN D72006-1428 03/03/2006 27/07/1974

37 1 38571 AFILIPOAIE CRISTINA D82006-635 28/03/2006 10/01/1981

37 1 38572 SOLTUZU (PALIMAMARTA GABRIELA D72006-3343 22/05/2006 12/03/1976

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

37 1 38573 CORNEA REMUS D72006-4142 19/07/2006 29/03/1980

37 1 38574 VALEA CORINA VIORICA D82006-2591 17/08/2006 25/02/1979

37 1 38575 NOLL ADRIAN D72006-5289 20/09/2006 18/02/1974

37 1 38576 NILCA MARIUS VASILE D72006-5521 29/09/2006 17/03/1982

37 1 38577 JIVAN MARIUS D72006-7244 30/11/2006 16/07/1978

28 9 37578 AIOANEI SILVIA D82003-8625 23/10/2003 17/11/1973

28 9 37579 TOSE LOREDANA IOANA D72004-460 26/01/2004 09/09/1979

28 9 37580 NECHIFOR ARTEMIA CORNELIA D72004-551 27/01/2004 14/02/1975

28 9 37581 BOGDANEL EMANUEL D82004-554 29/01/2004 06/09/1979

28 9 37582 CSEH IOAN ADRIAN D72004-692 29/01/2004 25/09/1977

28 9 37583 MATRESCU MANUELA D82004-644 30/01/2004 07/08/1980

28 9 37584 SCHILIGIU LELIA MARIANA D82004-1134 20/02/2004 13/02/1976

31 6 37585 MUSTATA DRAGOS CONSTANTIN D72004-3526 11/05/2004 03/08/1981

34 3 37586 CHIRU RADISLAV ALIN D72005-5680 07/12/2005 02/12/1975

34 3 37587 BOLOSIN COSMIN CIPRIAN D82005-6264 12/12/2005 02/03/1974

36 1 37588 MURESAN MARIANA D82006-1587 29/06/2006 31/08/1977

36 1 37589 BILGAR EMANOIL MARIAN D82006-1728 04/07/2006 10/06/1979

36 1 37590 KOVACS MIHAELA D82006-2885 23/08/2006 23/11/1975

36 1 37591 MITRUT MIHAELA D82006-3158 29/08/2006 13/06/1978

36 1 37592 KETSEK INDIRA CRISTINA D72006-6314 31/10/2006 10/03/1975

27 9 36593 NAROS CRISTIAN IONEL D72003-3317 09/10/2003 14/03/1978

27 9 36594 BRADEAN LILIANA DORINA D72004-2002 15/01/2004 22/01/1977

27 9 36595 LENGYEL DANA MIRELA D82004-327 26/01/2004 22/06/1975

27 9 36596 MUSELIN FLORIN D72004-670 29/01/2004 09/03/1976

27 9 36597 BERKOVITS RAMONA D82004-641 30/01/2004 17/05/1975

27 9 36598 GAL LAVINIA PATRICIA D72004-855 30/01/2004 21/04/1974

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

27 9 36599 IANCU CAMELIA D82004-1125 20/02/2004 02/08/1975

30 6 36600 ALEXA SEBASTIAN ADRIAN D72004-1795 04/03/2004 18/11/1971

30 6 36601 STANCIU CRISTIAN D82004-2833 13/05/2004 24/02/1976

30 6 36602 MOLDOVAN VASILE D82004-3365 28/05/2004 25/03/1978

30 6 36603 MIHAILESCU STEFAN DORIN D72004-4180 28/05/2004 15/10/1978

30 6 36604 BOCICA LAURA ALINA D82004-3354 28/05/2004 16/05/1977

30 6 36605 TELESCU STELUTA EMANUELA D82004-5676 31/08/2004 25/10/1979

30 6 36606 VUCESCU ALINA D72004-6085 08/10/2004 25/05/1974

30 6 36607 VINTILA ELIODORA D82004-6489 12/10/2004 02/06/1978

30 6 36608 CIOLAC MARIUS CIPRIAN D82004-7490 14/12/2004 03/07/1979

30 6 36609 AGOSTON ATILA D82004-7508 15/12/2004 19/06/1977

30 6 36610 UDULI MARKO D82004-7575 16/12/2004 23/01/1980

30 6 36611 BUGARIU NICOLETA DANA D72005-147 13/01/2005 02/11/1979

30 6 36612 BATE RAMONA IULIANA D72005-383 24/01/2005 30/05/1981

33 3 36613 MUSTACILA CARMEN D72005-1476 11/03/2005 15/09/1972

33 3 36614 TUDOR GHEORGHE D82005-4262 23/08/2005 13/01/1983

33 3 36615 DUMITRESCU ADRIAN NICUSOR D72005-4788 21/10/2005 18/08/1980

35 1 36616 VARGATU FLORENTINA ANDREE D82006-2191 27/07/2006 17/03/1984

35 1 36617 POTRA ELENA ALINA D72006-6117 20/10/2006 26/12/1974

35 1 36618 STANCIU MARCELA D82006-4188 16/11/2006 22/04/1977

35 1 36619 MARINCU MARIA SIMONA D72006-7339 06/12/2006 25/08/1985

35 1 36620 SILAGI DANIEL D82006-4395 07/12/2006 27/12/1985

29 6 35621 BOC IULIA D82004-2445 28/04/2004 20/03/1976

29 6 35622 TIGLER LOREDANA LEONTINA D82004-3259 27/05/2004 30/07/1981

29 6 35623 BARAN MARILENA BIANCA D72004-6916 18/11/2004 03/01/1976

32 3 35624 HELER DENISA CRISTINA D72005-1667 21/03/2005 22/08/1979

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

32 3 35625 POP DUMI DANIEL SORIN D82005-5959 25/11/2005 14/06/1977

34 1 35626 CARAGEA VIRGIL GABRIEL D72006-1509 08/03/2006 14/10/1977

34 1 35627 POPA SORIN NICOLAE D82006-3260 30/08/2006 21/01/1981

34 1 35628 GIJU LUCIAN D82006-3382 31/08/2006 31/07/1978

34 1 35629 MOHAN CONSTANTIN D82006-4104 07/11/2006 29/09/1977

34 1 35630 IELCHICI RADIVOI MILUTIN D72006-6948 22/11/2006 10/01/1985

25 9 34631 RAMNEANTU DORA D82003-4288 19/06/2003 16/09/1971

25 9 34632 MORARIU PAVEL VALENTIN D72003-2933 30/06/2003 01/12/1972

25 9 34633 LUPASCU MARIETA D82003-6711 29/08/2003 25/04/1973

25 9 34634 STANCIU RAILEANGEORGIAN D82003-8010 29/09/2003 01/05/1980

25 9 34635 SPATACEAN GHEORGHE D82003-9491 09/12/2003 25/10/1978

25 9 34636 BORZ CRISTINA SC2003-22602 23/12/2003 07/05/1978

25 9 34637 TIPA IONELA LIDIA D82004-217 20/01/2004 29/01/1978

25 9 34638 VELICEVICI GIANCARLA D72004-392 22/01/2004 02/08/1978

25 9 34639 MARIAN ADINA CRISTINA D72004-416 22/01/2004 28/07/1976

25 9 34640 MIULESCU ANA JULIETA D82004-421 27/01/2004 14/12/1976

25 9 34641 DRAGALINA LORENA JANETA D82004-406 27/01/2004 18/08/1978

25 9 34642 BANATEAN DUNEAIOAN D72004-566 27/01/2004 07/01/1977

25 9 34643 PETRIA REUT ANCUTA CAMELIA D82004-571 29/01/2004 27/12/1977

25 9 34644 CUZA ALIN MIHAI D82004-574 29/01/2004 13/09/1976

25 9 34645 VLAD DORINA GABRIELA D82004-492 29/01/2004 03/12/1974

25 9 34646 PETEANU MARIUS MIHAI D82004-663 30/01/2004 20/09/1977

25 9 34647 DUMITRESCU DANIEL D72004-795 30/01/2004 07/08/1974

25 9 34648 CURCA LAURA MARIA D82004-753 30/01/2004 14/10/1977

25 9 34649 KISS MIRELA VENERA D82004-1236 24/02/2004 11/06/1971

28 6 34650 HRIOR MARIA DANIELA D82004-1936 30/03/2004 03/09/1972

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

28 6 34651 NISTE ALINA D82004-1939 01/04/2004 26/12/1980

28 6 34652 TUTA CRISTIAN TOMA D82004-5771 07/09/2004 13/05/1979

33 1 34653 ARCUS RADU BOGDAN D72006-4034 13/07/2006 25/05/1980

33 1 34654 LALU AURELIAN D72006-4033 13/07/2006 21/09/1980

33 1 34655 LIMBASAN LAURA D72006-4479 28/07/2006 06/10/1979

33 1 34656 PAPA ADRIAN D72006-4546 31/07/2006 06/07/1979

33 1 34657 BELECCIU SORINA LACRAMIOAR D82006-2829 22/08/2006 20/12/1979

33 1 34658 SARBU CIPRIAN NICOLAE D82006-3212 30/08/2006 13/11/1978

33 1 34659 JUCUT NADIA IONELA D72006-7389 07/12/2006 25/05/1978

33 1 34660 BACANU CRISTIAN DANIEL D82006-4463 13/12/2006 26/08/1977

24 9 33661 PANUTESCU FLORIN D82003-6642 28/08/2003 23/09/1972

27 6 33662 MANOVICI VICTOR RMANUEL D82004-2895 17/05/2004 28/07/1979

27 6 33663 DINCA DIANA STELUTA D72004-3945 24/05/2004 17/01/1976

27 6 33664 ONACA LUNGU LAURA CORALIA D72004-4315 31/05/2004 16/09/1973

27 6 33665 ARDELEANU ROXANA SORANA D72003-4905 29/06/2004 09/05/1972

27 6 33666 LASCU MARIAN D82004-4031 07/07/2004 07/10/1978

27 6 33667 DAMACSEK IOSIF D82004-4143 09/07/2004 20/01/1972

27 6 33668 DESPA DORINA D82004-5236 12/08/2004 22/04/1974

27 6 33669 MIHUT IOAN D82004-5928 15/09/2004 29/05/1976

27 6 33670 PASALIU LILIANA NAUSICA D82004-5912 15/09/2004 01/02/1975

27 6 33671 CIRLIG ADINA D72004-6084 08/10/2004 20/03/1977

27 6 33672 MARCU SMARANDA MARIA D72004-6919 18/11/2004 01/08/1977

27 6 33673 OBERSTERESCU AURELIAN GEORGE D72004-7498 05/12/2004 15/02/1980

27 6 33674 PODEANU ANCUTA D82004-7482 14/12/2004 10/03/1979

27 6 33675 NICOLICI SANELA EMANUELA D82005-49 11/01/2005 28/05/1980

27 6 33676 TESAN FLORIN D82005-269 24/01/2005 03/04/1977

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

30 3 33677 GAVRILESCU VASILE D72005-1912 31/03/2005 01/01/1978

30 3 33678 IORDACHE MARIA SIMONA D82005-1726 14/04/2005 15/02/1975

30 3 33679 LUTA GEORGETA D82005-1883 26/04/2005 19/05/1978

30 3 33680 TOMICI GRINDEANCLARA D82005-1920 28/04/2005 04/12/1978

30 3 33681 AMARANDEI GIANINA FLORENTINA D72005-3209 09/06/2005 09/07/1980

30 3 33682 BORLOVAN VALERIU COSMIN D82005-3228 12/07/2005 29/04/1979

30 3 33683 CRUCIERU ALIN D72005-5824 13/12/2005 19/08/1979

32 1 33684 DAMIAN MANUELA VALENTINA D72006-2118 31/03/2006 12/08/1976

32 1 33685 BODEA ADRIAN IONUT D82006-3067 28/08/2006 17/01/1979

32 1 33686 MANOLACHE ION D82006-3171 29/08/2006 03/03/1976

32 1 33687 FOCA ALINA FLORIANA D82006-3310 31/08/2006 07/03/1981

32 1 33688 LOCHINGER ZOLTAN D82006-3773 04/10/2006 11/08/1972

32 1 33689 PANTIN SLAVITA D72006-5943 16/10/2006 16/01/1977

32 1 33690 MIUCIN SIMONA D72006-6440 03/11/2006 06/02/1981

23 9 32691 CHIRA OANA D82003-3214 26/05/2003 30/03/1977

23 9 32692 MELCIU ROXANA D82003-3288 27/05/2003 03/02/1982

23 9 32693 AXINESCU COSMIN ONUT D72003-3087 08/07/2003 11/10/1976

23 9 32694 BIJNEA CRISTINA D82003-5562 25/07/2003 13/04/1974

23 9 32695 STANGA MIRCEA D82003-5643 29/07/2003 02/06/1978

23 9 32696 SUCIU FLORENTINA D82003-6099 12/08/2003 10/03/1978

23 9 32697 TRUSCA OCTAVIA D82003-6930 04/09/2003 15/11/1979

23 9 32698 DRAGOIANU ILEANA D82003-6891 04/09/2003 25/11/1973

23 9 32699 OLTEANU CRISTINA D82003-7897 25/09/2003 24/09/1973

23 9 32700 SOROCEAC MIHAELA D82003-9117 20/11/2003 07/11/1978

23 9 32701 MARILA DUMITRU CLAUDIU D82004-9531 10/12/2003 28/05/1980

23 9 32702 MUNTEANU EMILIAN MARIUS D82003-9622 12/12/2003 12/01/1980

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

23 9 32703 MATEI IRINA SC2003-22611 23/12/2003 18/08/1978

23 9 32704 TIRON CRISTIAN NICOLAI D72004-445 23/01/2004 18/07/1975

23 9 32705 BUTNARIU MONICA D72004-567 27/01/2004 07/03/1971

23 9 32706 CRETESCU IULIANA D82004-438 28/01/2004 07/05/1973

23 9 32707 GIURCHI DIANA MARIA D82004-457 28/01/2004 26/08/1973

23 9 32708 TUSAN EUGEN D82004-660 30/01/2004 26/07/1972

23 9 32709 STAICUTOIU GEORGIANA D82004-754 30/01/2004 11/12/1978

23 9 32710 VLADUTU IONELA D82004-1166 23/02/2004 26/07/1977

23 9 32711 BURTEA STEFANIA CRISTINA D72004-1580 26/02/2004 11/07/1971

26 6 32712 MAMUT MARINICA D82004-6556 18/10/2004 18/03/1971

31 1 32713 LUPAS LIDIA RODICA D82006-801 18/04/2006 06/08/1976

31 1 32714 ANTON LUCIAN D82006-2984 24/08/2006 28/09/1976

31 1 32715 SARBESCU LUCIAN GHEORGHE D82006-4486 14/12/2006 28/12/1982

22 9 31716 STAN IRINA ELENA D82003-6914 04/09/2003 21/06/1977

22 9 31717 LAPUGEAN CONSTANTIN CLAUDIU D82004-441 28/01/2004 05/03/1977

22 9 31718 SERES ANA MARIA D72004-657 29/01/2004 09/07/1971

25 6 31719 MARTIN ANGELA D82004-1494 08/03/2004 30/07/1975

25 6 31720 ILCHI ADELA D72004-3191 29/04/2004 29/04/1977

25 6 31721 KUKOVET MANUELA CRISTINA D82004-5769 07/09/2004 08/07/1983

25 6 31722 CODREA MIRELA D72004-6924 19/11/2004 11/02/1973

25 6 31723 FRUMOSU LEONA VIOLETA D72004-7076 25/11/2004 14/11/1979

25 6 31724 DOBRE ANGELA CORINA D82004-7352 07/12/2004 30/06/1982

25 6 31725 PACURARU LAURA DANIELA D82004-7571 16/12/2004 03/11/1980

25 6 31726 BUGARIU ALIN IOAN D72005-451 26/01/2005 07/08/1977

25 6 31727 BOSCA MARIUS ADRIAN D72005-958 16/02/2005 22/11/1972

28 3 31728 DAIA FLORINA IONELIA D72005-5877 15/12/2005 09/04/1981

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

30 1 31729 PRIMAC INGA D72006-2218 05/04/2006 10/07/1975

30 1 31730 CAPRARIU ADRIAN NICOLAE D82006-936 16/05/2006 02/02/1981

30 1 31731 ODAIE CERASELA MARIANA D72006-3302 19/05/2006 10/08/1981

30 1 31732 MURG OANA MARIA D72006-3521 30/05/2006 07/08/1981

30 1 31733 IANU MARIUS OCTAVIAN D72006-4314 25/07/2006 11/06/1976

30 1 31734 BOTA RAUL WILIAM D72006-4378 26/07/2006 01/06/1975

30 1 31735 KOVACS MARINELA D72006-4561 31/07/2006 16/08/1977

30 1 31736 DUMITRU DELIA ILEANA D82006-3357 31/08/2006 06/04/1983

30 1 31737 SZLAHOTKA ALEXANDRU D82006-3326 31/08/2006 06/09/1981

30 1 31738 GHERASE RALUCA ANDREEA D72006-5045 12/09/2006 09/08/1983

30 1 31739 ALBU BOGDAN COSMIN D82006-3741 29/09/2006 25/09/1976

30 1 31740 STOIU SILVIU D82006-4119 08/11/2006 28/04/1986

30 1 31741 CIONTEA NICOLETA OANA MAR D82006-4349 30/11/2006 25/09/1980

30 1 31742 PETRIC SORINA FLORENTINA D72006-7385 07/12/2006 01/05/1983

30 1 31743 TOMA FRANCESCA MIRUNA D82006-4468 13/12/2006 17/02/1982

30 1 31744 MILOSAVLEVICI BORIANCA SC2006-26308 22/12/2006 09/01/1980

21 9 30745 DRAGOMIR MADALINA MARIA D82003-3657 04/06/2003 29/09/1979

21 9 30746 PIRVANESCU MONICA D82003-4463 25/06/2003 17/08/1977

21 9 30747 DIMIERU RODICA D82003-5095 17/07/2003 31/05/1975

21 9 30748 JITARIU TATIANA D82003-9271 27/11/2003 27/11/1971

21 9 30749 ERDOS ROBERT D82004-273 22/01/2004 04/11/1976

21 9 30750 CIUTA NADIA D82004-507 29/01/2004 23/01/1980

24 6 30751 CICLOVAN CATALIN D72004-3825 19/05/2004 02/01/1978

27 3 30752 LUPUT FLORICA D82005-3495 19/07/2005 16/12/1977

27 3 30753 VINISZKI REMUS D72005-5629 05/12/2005 13/05/1978

27 3 30754 BLASCA ALAIS IOSIF D82006-420 21/02/2006 03/02/1979

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

20 9 29755 GULA CRISTIAN D82003-5168 17/07/2003 01/09/1975

20 9 29756 BACESCU STATE D82003-6374 20/08/2003 23/07/1972

20 9 29757 CIUCIU GEORGE D82003-6815 02/09/2003 19/05/1972

20 9 29758 HAUER SRETO D82004-352 26/01/2004 02/03/1973

20 9 29759 DUTA ANDREEA GABRIELA D72004-1106 09/02/2004 09/12/1972

23 6 29760 JEBELEAN CALIN VIOREL D72004-2027 15/03/2004 09/09/1978

23 6 29761 DINU DACIA ANTONELA D82004-2593 04/05/2004 04/05/1972

23 6 29762 PETROV SEBASTIAN ANDREI D72004-4002 25/05/2004 19/09/1974

23 6 29763 STEFAN RAMONA STELA D72004-4085 26/05/2004 21/11/1978

23 6 29764 LUPULESCU GABRIELA LAURA D82004-3287 27/05/2004 13/09/1978

23 6 29765 VACARIU VICTOR IONUT D72004-4206 28/05/2004 22/07/1977

23 6 29766 PORAI VASILE DANIEL D72004-4267 31/05/2004 18/08/1972

23 6 29767 SAVU LUCIAN D82004-3627 10/06/2004 15/02/1980

23 6 29768 BOTINESTEAN LIVIA OLGA D82004-4911 03/08/2004 22/09/1978

23 6 29769 PLESA COSMIN DORU D82004-5658 27/08/2004 06/08/1975

23 6 29770 CHIRIGEL RADU COSMIN D72004-5166 03/09/2004 01/12/1980

23 6 29771 ANDRIES COSTEL D72004-6291 18/10/2004 21/01/1978

23 6 29772 OLEACOV MAIA D82004-6902 11/11/2004 08/05/1977

23 6 29773 CIULACU CRISTIAN TIBERIU D82004-7383 09/12/2004 14/10/1977

23 6 29774 BALA ALINA CORINA D82004-7528 15/12/2004 29/06/1972

23 6 29775 GRANGORE DANIELA CAMELIA D82005-178 19/01/2005 28/10/1976

23 6 29776 STAICU MIHAELA D82005-226 20/01/2005 17/09/1977

23 6 29777 SIMION MONIKA D82005-558 08/02/2005 16/09/1971

28 1 29778 TOMUT IOAN D82006-2301 01/08/2006 21/08/1979

22 6 28779 PINZARU VERONICA D72004-2490 31/03/2004 12/04/1975

22 6 28780 NECHITA VIOREL GHEORGHE D72004-4093 27/05/2004 06/02/1977

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

22 6 28781 CIRCA FLORIN CRISTIAN D82004-3286 27/05/2004 15/04/1973

25 3 28782 BUCATARIU MIHAELA RAMONA D82006-226 03/02/2006 09/08/1982

27 1 28783 SCAFARU PETRONELA D72006-1683 14/03/2006 11/07/1976

27 1 28784 CAREBA CALIN CRISTIAN D72006-3534 30/05/2006 15/04/1976

27 1 28785 COJOCARU STELA D82006-1730 04/07/2006 21/02/1973

27 1 28786 KANKAM-DON EMANUELA LAVINIA D72006-3973 11/07/2006 29/12/1974

27 1 28787 MADARAS ALIN FLORIAN D82006-2235 28/07/2006 17/10/1982

27 1 28788 MARSA COSMIN D82006-3049 25/08/2006 04/08/1980

27 1 28789 JABA ROBERT MIHAI D82006-4254 22/11/2006 20/04/1979

27 1 28790 BUTNARASU ANDREEA CRISTINA D72006-6995 23/11/2006 16/01/1978

18 9 27791 DOBRITOIU MARIUS D82004-420 27/01/2004 15/12/1977

18 9 27792 BIRDEA DANIEL D72004-717 29/01/2004 21/12/1971

18 9 27793 APOSTOL AURICA D82004-739 30/01/2004 04/04/1973

21 6 27794 STRUT GEORGETA DELIA D82004-4851 02/08/2004 17/05/1979

21 6 27795 KISS ROSE MARIA D82004-7567 16/12/2004 22/02/1981

24 3 27796 ARGANE NICOLETA MARIA D72005-1302 03/03/2005 20/10/1978

24 3 27797 HOHAN MARIUS LUCIAN D72005-5878 15/12/2005 22/01/1981

26 1 27798 SOCACI LACRAMIOARA MIRELAD72006-4613 01/08/2006 30/05/1977

26 1 27799 GEORGESCU DANIELA LACRAMIOAR D82006-3388 31/08/2006 26/10/1977

20 6 26800 BUMB AVRAM D72004-1897 10/03/2004 19/08/1971

20 6 26801 MUNTEAN IOAN D82004-3185 26/05/2004 14/05/1971

20 6 26802 IORDACONIU MARIA D82004-3438 31/05/2004 23/01/1980

20 6 26803 CIOFU LENUTA D82004-3381 31/05/2004 11/09/1973

20 6 26804 MATU MANUELA LILIANA D82004-3604 08/06/2004 23/09/1972

20 6 26805 BUTARIU LUCIAN AUREL D82005-482 01/02/2005 16/03/1975

23 3 26806 RADU RAMONA D82005-990 07/03/2005 06/11/1979

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

23 3 26807 PAP VIORICA D82005-1451 01/04/2005 16/01/1973

23 3 26808 ZBARCEA MIHAELA ADELA D72005-2523 28/04/2005 19/04/1980

23 3 26809 DABICI RALUCA ELENA D72005-5165 11/11/2005 09/05/1982

23 3 26810 BADEA ALINA MRIA D72005-5649 06/12/2005 24/10/1978

23 3 26811 DRAGHICI ALINA MIHAELA D82005-6245 09/12/2005 19/11/1981

23 3 26812 BEBEI PETRU SILVIU D72006-530 31/01/2006 14/01/1980

25 1 26813 BUF COSMIN MIRCEA D82006-1069 05/06/2006 21/09/1985

25 1 26814 OLARU RAMONA D72006-4510 31/07/2006 29/03/1984

25 1 26815 LIMBAN ION MARIAN D72006-4601 01/08/2006 26/07/1982

19 6 25816 PETCOV SEBASTIAN D72004-5861 30/09/2004 20/11/1976

22 3 25817 PETROVICI RODICA DORINA D82005-2614 16/06/2005 05/05/1976

24 1 25818 ILIN JIVA D82006-3316 31/08/2006 14/03/1976

18 6 24819 VERDIS VASILE D82004-3824 25/06/2004 28/11/1972

18 6 24820 MACICASAN NATALIA MIHAELA D82004-5228 12/08/2004 08/01/1976

18 6 24821 CRETU VALENTIN IONEL D82004-7080 22/11/2004 19/06/1977

18 6 24822 LEUCUTA SANDA MARIANA D82004-7212 26/11/2004 19/01/1983

18 6 24823 BOARTES REMUS CRISTIAN D82004-7623 17/12/2004 17/04/1981

21 3 24824 ACHIM EUGENIA ELENA D82005-1271 18/03/2005 06/09/1974

23 1 24825 FLOREA MARIA MAGDALENA D72006-2414 12/04/2006 12/09/1979

23 1 24826 BUHA ANA D82006-966 18/05/2006 07/11/1975

23 1 24827 SERPE EMIL D82006-2069 18/07/2006 03/05/1981

23 1 24828 MIHAESCU ADRIAN PETRISOR D82006-2106 20/07/2006 07/04/1977

23 1 24829 CIORECAN CRISTINEL DANIEL D72006-4231 20/07/2006 23/12/1976

23 1 24830 BADALUTA MINDAIONELA CODRUTA D82006-2826 22/08/2006 07/01/1981

23 1 24831 IURISTA MARIA DANIELA D72006-6142 23/10/2006 31/08/1981

23 1 24832 BOJINESCU MARIA D72006-7424 07/12/2006 21/01/1979

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

23 1 24833 PASTRAVANU AMALIA D82006-4439 12/12/2006 12/09/1979

22 1 23834 BURISUC DINU D82006-2303 01/08/2006 24/10/1983

22 1 23835 SAVESCU RAZVAN D82006-3257 30/08/2006 15/01/1985

22 1 23836 FONOS EVA D82006-3300 31/08/2006 19/12/1980

13 9 22837 MIREA TATIAN D72004-934 30/01/2004 19/12/1970

16 6 22838 ANGHEL IONEL DUMITRU D72004-5347 14/09/2004 26/07/1981

16 6 22839 CARPEAN IOAN D82004-7447 13/12/2004 27/07/1976

16 6 22840 DUDAU MARIA D72004-7571 17/12/2004 03/03/1978

21 1 22841 POSTEUCA TODOR VASILE D72006-2553 18/04/2006 31/12/1976

18 3 21842 MOSTERESCU LILIANA RODICA D82005-1619 08/04/2005 28/05/1976

20 1 21843 LUNGU LAURA D82006-2038 14/07/2006 04/06/1979

20 1 21844 CANICEANU VIOREL ADRIAN D82006-3496 06/09/2006 28/05/1982

18 1 19845 CARRA NICOLAE D72006-6850 20/11/2006 28/12/1985

18 1 19846 TIGANELE DRAGOS DANIEL D72006-7593 14/12/2006 12/09/1983

12 6 18847 BANTIU ANCA MARIA D72004-4256 31/05/2004 08/09/1976

8 1 9848 TRUTA IRIS CRISTINA D72006-3018 10/05/2006 09/10/1982

8 1 9849 PASARICA CORA SORIN D72006-4688 09/08/2006 18/01/1982