keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 208/19.06.2007 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia - etapa III A realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani

19.06.2007

Hotararea Consiliului Local 208/19.06.2007
privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia - etapa III A realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 13418/08.06.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ ,Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăşământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.962/27.09.2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.588/19.12.2006 modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.80/27.03.2007 privind Criteriile -Cadru - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.589/19.12.2006 privind Criteriile de ierarhizarestabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.131/2007 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2007, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia - etapa III A realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
Luând în considerare adresa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Direcţia Generală Construcţii Locuinţe nr. 556/DGDC/2007 din 23.02.2007, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2007-004460/26.02.2007;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă Lista de repartizare a locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia - etapa III A realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, listă care cuprinde un număr de 80 de solicitanţi de locuinţă.

Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe ANL;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_-_Lista_ANL.pdf

1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA ANEXA 1 DIRECŢIA PATRIMONIU LA H.C.L. NR. ________/______________ SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI

LISTA DE REPARTIZARE A LOCUINŢELOR CONSTRUITE PRIN A.N.L. SITUATE ÎN STR. MILOIA – ETAPA III A

Nr. crt.

Nume prenume solicitant/

data naşterii solicitantului Numărul şi data cererii Opţiune

Numărul membrilor

familiei/ handicap

1

BERDEIU SIMONA CLAUDIA 24.09.1977 D82004-1650/ 16.03.2004

Miloia Bloc B3 Etaj I Ap.7 2 camere + dependinţe 3

2 TIUCA LUCIAN 04.06.1977 D82003-4822/ 09.07.2003

Miloia Bloc B5 Etaj II Ap.10 2 camere + dependinţe 2

3 HAMZA LAZĂR 06.04.1973 D82003-3549/ 02.06.2003

Miloia Bloc B3 Etaj II Ap.11 2 camere + dependinţe 3

4 TUFIŞ ROXANA 10.09.1978 D72004-435/ 23.01.2004

Miloia Bloc B5 Mansardă Ap.14 2 camere + dependinţe 3

5

GĂVRUŢĂ CĂLINA DANIELA 30.10.1971 D72003-2655/ 19.05.2003

Miloia Bloc B4 Etaj II Ap.10 2 camere + dependinţe 4

6 NOVAC ZSOLT 26.07.1980 D82003-7468/ 16.09.2003

Miloia Bloc B3 Etaj II Ap.12 1 cameră + dependinţe 1

7

PETROVICI LAURENŢIU 14.03.1983 D82003-8906/ 10.11.2003

Miloia Bloc B3 Etaj I Ap.8 1 cameră + dependinţe 1

2

8

ILINA RĂZVAN ŞTEFAN 14.06.1971 D72004-752/ 29.01.2004

Miloia Bloc B5 Etaj I Ap.6 2 camere + dependinţe 4

9

GHIOCEL ANDREI ALIN 10.091976 D82003-3198/ 26.05.2003

Miloia Bloc B3 Etaj II Ap.10 2 camere + dependinţe 3

10 BÎTCĂ BLANCA 07.07.1974 D82003-3518/ 30.05.2003

Miloia Bloc B5 Etaj I Ap.7 2 camere + dependinţe 2

11 BARBU RAMONA 03.12.1977 D82003-3522/ 30.05.2003

Miloia Bloc B3 Etaj I Ap.6 2 camere + dependinţe 3

12 OSOEANU ION 22.12.1973 D82003-4253/ 18.06.2003

Miloia Bloc B4 Etaj I Ap.6 2 camere + dependinţe 3

13 MARIONI COSTICĂ 03.04.1976 D82003-5674/ 30.07.2003

Miloia Bloc B4 Etaj I Ap.7 2 camere + dependinţe 2

14 DANILIŞ NATALIA 14.03.1975 D82003-6216/ 14.08.2003

Miloia Bloc B4 Etaj II Ap.11 2 camere + dependinţe 3

15

MAER EUGENIA CRISTINA 12.01.1983 D82003-9136/ 21.11.2003

Miloia Bloc B6 Etaj II Ap.10 2 camere + dependinţe 3

16 PARALESCU CORINA 12.05.1976 D82003-9277/ 27.11.2003

Miloia Bloc B5 Etaj II Ap.11 2 camere + dependinţe 4

17 BELICI MIODRAG 30.04.1981 D72003-4381/ 10.12.2003

Miloia Bloc B6 Etaj II Ap.11 2 camere + dependinţe 3

18 STOIN DANIELA 01.06.1975 SC2004-137/ 06.01.2004

Miloia Bloc B5 Mansardă Ap.15 2 camere + dependinţe 2

19 MORARU MARCEL 23.06.1977 SC2004-126/ 06.01.2004

Miloia Bloc B7 Etaj II Ap.11 2 camere + dependinţe 2

20 IONESCU LILIANA 23.01.1979 SC2004-212/ 08.01.2004

Miloia Bloc B3 Mansardă Ap.15 2 camere + dependinţe 2

21 STAICU DUMITRU 21.09.1972 D72004-200/ 15.01.2004

Miloia Bloc B6 Etaj I Ap.6 2 camere + dependinţe 2

22 DIDUŞCĂ RADU DAN 23.07.1972 D82003-311/ 26.01.2004

Miloia Bloc B7 Etaj II Ap.10 2 camere + dependinţe 4

3

23

DUCEAG PETRU MARIUS 02.09.1975 D82004-592/ 29.01.2004

Miloia Bloc B6 Etaj I Ap.7 2 camere + dependinţe 3

24 DEGĂU ALINA 23.10.1977 D82004-747/ 30.01.2004

Miloia Bloc B3 Mansardă Ap.14 2 camere + dependinţe 4

25

CAPEŢEAN LEONTIN MINODOR 25.02.1974 D82004-2634/ 05.05.2004

Miloia Bloc B7 Etaj I Ap.6 2 camere + dependinţe 3

26 GRECU LAURENŢIU 04.01.1979 D82004-3568/ 04.06.2004

Miloia Bloc B7 Etaj I Ap.7 2 camere + dependinţe 3

27 MIEREA MARIUS 12.12.1974 D82004-6462/ 11.10.2004

Miloia Bloc B6 Mansardă Ap.15 2 camere + dependinţe 3

28

BOCIU ADRIAN RAFAEL 20.05.1980 D82004-6471/ 12.10.2004

Miloia Bloc B4 Mansardă Ap.14 2 camere + dependinţe 3

29

HÎNCIU MIHAELA CORINA 16.07.1975 D72004-7491/ 15.12.2004

Miloia Bloc B7 Mansardă Ap.14 2 camere + dependinţe 3

30

HANEŞ LILIANA ROXANA 18.06.1981 D82003-3230/ 27.05.2003

Miloia Bloc B4 Mansardă Ap.15 2 camere + dependinţe 2

31 RĂDUCU DUMITRU 04.10.1979 D82003-3500/ 30.05.2003

Miloia Bloc B6 Mansardă Ap.14 2 camere + dependinţe 3

32

HORABALAGA NICOLAE MARINEL 07.12.1975 D82003-3670/ 04.06.2003

Miloia Bloc B5 Etaj I Ap.5 1 cameră + dependinţe 2

33

MICLEA LENUŢA MARIA 15.08.1977 D82003-2964/ 01.07.2003

Miloia Bloc B5 Etaj II Ap.9 1 cameră + dependinţe 1

34 RĂDOI MUGUREL 19.06.1976 D82003-8279/ 08.10.2003

Miloia Bloc B6 Etaj I Ap.5 1 cameră + dependinţe 1

35 RUSU DARIAN 12.05.1978 D72003-4198/ 28.11.2003

Miloia Bloc B3 Etaj I Ap.5 1 cameră + dependinţe

1

4

36 POPOVICI MIHAELA 12.06.1973 D82003-9414/ 04.12.2003

Miloia Bloc B4 Etaj II Ap.9 1 cameră + dependinţe 1

37

MIŞA ALEXANDRU RĂZVAN 05.11.1973 D72003-4285/ 05.12.2003

Miloia Bloc B5 Mansardă Ap.13 1 cameră + dependinţe 2

38 JURJ MARIN FLORIN 08.01.1973 D82003-9509/ 10.12.2003

Miloia Bloc B6 Etaj II Ap.9 1 cameră + dependinţe 2

39 BLAGOEV DRAGAN 18.12.1977 D82003-9528/ 10.12.2003

Miloia Bloc B4 Etaj I Ap.8 1 cameră + dependinţe 2

40

MIHĂILESCU ADRIANA 24.08.1979 SC2003-22398/ 18.12.2003

Miloia Bloc B4 Etaj II Ap.12 1 cameră + dependinţe 2

41 CAREBA NICOLETA 20.03.1979 SC2003-22465/ 19.12.2003

Miloia Bloc B3 Mansardă Ap.16 1 cameră + dependinţe 1

42

URECHIATU ROMEO ANTONIU 23.09.1971 D82004-372/ 27.01.2004

Miloia Bloc B7 Etaj I Ap.8 1 cameră + dependinţe 2

43 STOICHESCU ION 16.10.1976 D72004-627/ 28.01.2004

Miloia Bloc B7 Mansardă Ap.15 1 cameră + dependinţe 4

44 COVACI LEONARDO 18.01.1975 D72004-625/ 28.01.2004

Miloia Bloc B7 Parter Ap.3 1 cameră + dependinţe 1

45

ADAMOVICI SILVANA BILIANA 26.11.1981 D82004-449/ 28.01.2004

Miloia Bloc B3 Etaj II Ap.9 1 cameră + dependinţe 1

46

CURUŢ CARMEN ILINCA 24.04.1972 D82004-500/ 29.01.2004

Miloia Bloc B5 Mansardă Ap.16 1 cameră + dependinţe 1

47 CHISS OANA ANCA 26.09.1977 D72004-776/ 29.01.2004

Miloia Bloc B6 Mansardă Ap.13 1 cameră + dependinţe 2

48

BOCICU ANA CLAUDIA 28.03.1974 D82004-607/ 29.01.2004

Miloia Bloc B6 Etaj II Ap.12 1 cameră + dependinţe 2

5

49

STRATON FLORIN RADU 10.01.1974 D72004-673/ 29.01.2004

Miloia Bloc B7 Etaj II Ap.12 1 cameră + dependinţe 2

50 TRANCĂ CIPRIAN DAN 06.03.1977 D82004-520/ 29.01.2004

Miloia Bloc B3 Mansardă Ap.13 1 cameră + dependinţe 2

51 FRĂŢILĂ MIHAELA 31.10.1978 D82004-521/ 29.01.2004

Miloia Bloc B4 Mansardă Ap.16 1 cameră + dependinţe 2

52 MALIŞ ANIELA 29.04.1977 D82004-560/ 29.01.2004

Miloia Bloc B5 Etaj II Ap.12 1 cameră + dependinţe 2

53

LUPEAN SANDA AURELIA 17.12.1980 D72004-840/ 30.01.2004

Miloia Bloc B4 Mansardă Ap.13 1 cameră + dependinţe 2

54

MĂRGUŞ COSMIN GEORGE 05.11.1977 D72004-1252/ 12.02.2004

Miloia Bloc B4 Etaj I Ap.5 1 cameră + dependinţe 3

55 DRAGOTĂ PAUL ALIN 16.03.1976 D82004-3280/ 27.05.2004

Miloia Bloc B5 Etaj I Ap.8 1 cameră + dependinţe 4

56 RUS DANIEL 30.01.1979 D72003-3163/ 11.07.2003

Miloia Bloc B7 Mansardă Ap.16 1 cameră + dependinţe 3

57

NEDESCU CAMELIA MIHAELA 04.04.1979 D82003-9318/ 29.11.2003

Miloia Bloc B6 Etaj I Ap.8 1 cameră + dependinţe 2

58

POPA IULIANA SIMONA 21.01.1978 SC2003-22246/ 17.12.2003

Miloia Bloc B6 Mansardă Ap.16 1 cameră + dependinţe 3

59 VIZITEU BENONE 24.10.1971 D72004-330/ 20.01.2004

Miloia Bloc B7 Etaj I Ap.5 1 cameră + dependinţe 2

60

TOTOESCU ALINA ELEONORA 31.05.1974 D72004-440/ 23.01.2004

Miloia Bloc B5 Parter Ap.4 1 cameră + dependinţe

2 handicap

61

BĂRBIERU EUGENIA CRISTIANA 22.01.1975 D72004-538/ 27.01.2004

Miloia Bloc B5 Parter Ap.3 1 cameră + dependinţe 3

6

62 BOT TIBIANA 13.04.1975 D82004-543/ 29.01.2004

Miloia Bloc B7 Etaj II Ap.9 1 cameră + dependinţe 2

63

ALBU GABRIELA CAMELIA 12.05.1976 D82004.732/ 30.01.2004

Miloia Bloc B7 Mansardă Ap.13 1 cameră + dependinţe 2

64 ARDELEAN MIRELA 15.02.1976 D82004-645/ 30.01.2004

Miloia Bloc B6 Parter Ap.1 1 cameră + dependinţe 3

65

MILOSAV MIHAELA DORINA 16.03.1977 D82004-632/ 30.01.2004

Miloia Bloc B3 Parter Ap.1 1 cameră + dependinţe 2

66 VUŢAN ANA MARIA 04.01.1979 D82004-1078/ 18.02.2004

Miloia Bloc B7 Parter Ap.1 1 cameră + dependinţe 2

67

DOMOKOS MARTIN PETRU 27.03.1973 D72004-2381/ 29.03.2004

Miloia Bloc B6 Parter Ap.3 1 cameră + dependinţe 2

68 BURTIC ANTONELA 06.04.1979 D72004-357/ 16.04.2004

Miloia Bloc B6 Parter Ap.4 1 cameră + dependinţe 2

69 CUMPĂNAŞU ILIUŢĂ 19.02.1978 D82004-3467/ 31.05.2004

Miloia Bloc B5 Parter Ap.2 1 cameră + dependinţe 3

70 TINCU OANA CORINA 26.05.1978 D82004-4664/ 26.07.2004

Miloia Bloc B4 Parter Ap.2 1 cameră + dependinţe 2

71

DIACONU DANA MARIA 19.08.1974 D82004-5475/ 23.08.2004

Miloia Bloc B4 Parter Ap.3 1 cameră + dependinţe 3

72

BELEI CRISTIAN PETRU 29.05.1975 D82004-7403/ 09.12.2004

Miloia Bloc B3 Parter Ap.3 1 cameră + dependinţe 3

73

CRISTIAN GABRIEL OCTAVIAN 07.10.1976 D82004-7475/ 14.12.2004

Miloia Bloc B7 Parter Ap.4 1 cameră + dependinţe 2

74

DAMIAN IONICA GIANINA 12.10.1978 D82004-7467/ 14.12.2004

Miloia Bloc B7 Parter Ap.2 1 cameră + dependinţe 2

7

75

MUNTEANU RAMONA ELENA 12.04.1975 D72004-7595/ 17.12.2004

Miloia Bloc B6 Parter Ap.2 1 cameră + dependinţe 3

76 HONGU CIPRIAN 24.05.1972 D82003-3484/ 30.05.2003

Miloia Bloc B3 Parter Ap.2 1 cameră + dependinţe 1

77 ILINCA SORIN DANIEL 13.05.1974 D82003-3458/ 30.05.2003

Miloia Bloc B3 Parter Ap.4 1 cameră + dependinţe 4

78 SULEA MIRCEA ALIN 26.08.1980 D82003-4245/ 18.06.2003

Miloia Bloc B4 Parter Ap.4 1 cameră + dependinţe 1

79

ZOICAŞ OLIMPIA ANCUŢA D72003-3134/ 10.07.2003

Miloia Bloc B4 Parter Ap.1 1 cameră + dependinţe 1

80 MIŞCU TRAIAN 10.09.1975 D82003-5141/ 17.07.2003

Miloia Bloc B5 Parter Ap.1 1 cameră + dependinţe 1

V I C E P R I M A R, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor C-tin Miuţ SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI, Ing. Otilia Sîrca

Atasament: Referat_-_Lista_ANL.pdf

1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU A p r o b a t: SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE P R I M A R, LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI Nr. _______________________________ Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia – etapa III A

realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate

închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.962/27.09.2001 – actualizată la 29.05.2006 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, respectiv art.15 din prezenta, se impune a se supune aprobării Consiliului Local lista de repartizare a locuinţelor construite în etapa III A str. Miloia, realizat de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani. Având în vedere prevederile art.15 alin.5 din actul normativ mai sus amintit, s-a procedat la invitarea primilor 80 de solicitanţi înscrişi pe lista de priorităţi ANL întocmită pentru anul 2007, aprobată prin HCLMT nr.131/24.04.2007, deoarece lista de repartizare a locuinţelor se întocmeşte prin preluarea solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate aprobată de către Consiliul Local pentru anul 2007.

În data de 31.05.2007 s-a prezentat oferta pentru blocurile de locuinţe realizate în etapa III A - str. Miloia compusă din 80 de apartamente din care : - 50 apartamente cu 1 cameră + dependinţe, - 30 apartamente cu 2 camere + dependinţe,

Apartamentele sunt situate în cadrul blocului după cum urmează: - Bloc B 3

Apartamente cu o cameră şi dependinţe: Parter- ap.1, 2, 3, 4 Etaj I- ap.5, 8 Etaj II- ap.9, 12 Mansardă- ap.13, 16 Apartamente cu 2 camere şi dependinţe: Etaj I- ap.6, 7 Etaj II- ap.10, 11 Mansardă- ap.14, 15

2

- Bloc B4 Apartamente cu o cameră şi dependinţe: Parter- ap.1, 2, 3, 4 Etaj I- ap.5, 8 Etaj II- ap.9, 12 Mansardă- ap.13, 16

Apartamente cu 2 camere şi dependinţe: Etaj I- ap.6, 7 Etaj II- ap.10, 11 Mansardă- ap.14, 15

- Bloc B5 Apartamente cu o cameră şi dependinţe: Parter- ap.1, 2, 3, 4 Etaj I- ap.5, 8 Etaj II- ap.9, 12 Mansardă- ap.13, 16

Apartamente cu 2 camere şi dependinţe: Etaj I- ap.6, 7 Etaj II- ap.10, 11 Mansardă- ap.14, 15

- Bloc B6 Apartamente cu o cameră şi dependinţe: Parter- ap.1, 2, 3, 4 Etaj I- ap.5, 8 Etaj II- ap.9, 12 Mansardă- ap.13, 16

Apartamente cu 2 camere şi dependinţe: Etaj I- ap.6, 7 Etaj II- ap.10, 11 Mansardă- ap.14, 15

- Bloc B7 Apartamente cu o cameră şi dependinţe: Parter- ap.1, 2, 3, 4 Etaj I- ap.5, 8 Etaj II- ap.9, 12 Mansardă- ap.13, 16

Apartamente cu 2 camere şi dependinţe: Etaj I- ap.6, 7 Etaj II- ap.10, 11 Mansardă- ap.14, 15

Pentru locuinţele realizate în etapa III A –Miloia, compusă din 80 de unităţi locative, solicitanţii înscrişi pe lista de priorităţi aprobată prin H.C.L.M.T. nr.131/2007 au putut să-şi exprime opţiunea în ordinea de prioritate, după ce aceştia au reconfirmat îndeplinirea criteriilor de acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii în conformitate cu art.14 din H.G. nr.962/2001 actualizată la 29.05.2006.

Din primii 80 de solicitanţi de pe lista aprobată conform HCLMT nr.131/2007 au fost prezenţi 77 de solicitanţi, iar numitul Balace Silviu Constantin a renunţat prin cererea nr. D72007-

3

002720/31.05.2007 la atribuirea unei locuinţe construite în cadrul acestui program deoarece a devenit proprietar iar numiţii Popescu Claudia şi Jurji Ioan au fost absenţi.

Cele 80 de persoane au fost invitate în ordine pentru a prezenta actele necesare în vederea reconfirmării criteriilor de acces la locuinţă, iar după constatarea faptului că le îndeplinesc au fost invitaţi să-şi exprime opţiunea asupra unui apartament, avându-se în vedere respectarea prevederilor art.15 alin.5 din H.G. nr.962/2001, urmărindu-se asigurarea spaţiului locative la care au dreptul solicitanţii de locuinţă, evitându-se repartizarea unor spaţii excedentare.

În prezenţa membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor ANL a fost întocmit la data de 31.05.2007 un proces-verbal, iar pentru celelalte 3 locuinţe rămase disponibile ca urmare a primei redistribuiri s-a întocmit acest proces-verbal la data de 08.06.2007. Aceste procese verbale, care fac parte integrantă din prezentul referat, cuprind lista cu persoanele îndreptăţite să fie beneficiare a unei locuinţe construite prin ANL destinate închirierii, construite în etapa III A – Miloia, listă care cuprinde un număr de 80 de solicitanţi de locuinţă şi care au fost ordonaţi în funcţie de punctajul acumulat, calculat pe baza actelor depuse de către aceştia în conformitate cu H.C.L.M.T. nr.589/2006 şi şi-au exprimat opţiunea luând în considerare planurile de arhitectură ale blocurilor care le-au fost prezentate. Având în vedere cele de mai sus propunem aprobarea listei de repartizare pentru anul 2007, a locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia – etapa III A realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, conform Anexei 1 la prezentul referat. V I C E P R I M A R, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor C-tin Miuţ Şef Serviciu Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi, Ing. Otilia Sîrca AVIZAT JURIDIC, Jur. Mirela Lasuschevici