keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 579/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Drum de legătură Calea Buziaşului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziaşului, parcare publică"

21.11.2013

Hotararea Consiliului Local 579/21.11.2013
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Drum de legătură Calea Buziaşului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziaşului, parcare publică"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2013-31088/31.10.2013- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 245/29.10.2013 a Comisiei tehnico-economice;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Drum de legătură Calea Buziaşului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziaşului, parcare publică", întocmit de S.C. PROEXCO S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 39/23.04.2013 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control
- Biroului Audit ;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,, Drum de legătură Calea Buziaşului – str. Siemens, sens giratoriu calea Buziaşului, parcare publică"

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. PRO EX CO S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,, Drum de legătură Calea Buziaşului – str. Siemens, sens giratoriu calea Buziaşului, parcare publică”, conform contractului de proiectare nr. 39 din data de 23.04.2013 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Valoare de investitie (INV) 7.632,290 mii lei (inclusiv TVA)

1.683,346 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 6.667,227 mii lei (inclusiv TVA)

1.470,496 mii euro (inclusiv TVA)

Capacităţi: - Suprafaţă carosabil 10.675,00 mp - Suprafaţă trotuare 3.950,00 mp - Suprafaţă pistă ciclişti 2.070,00 mp - Parcare publică 8.580,00 mp - Piste de biciclete 2.070,00 mp - Zone verzi 4.580,00 mp - Reţele edilitare 815,00 ml - Guri scurgere 44,00 buc - Retea alimentare cu apa 358,00 ml

-Canal tehnic 358,00 ml

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER VASILE OLAR VIOLA DUMITRU

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2013 –

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie

,,Drum de legătură Calea Buziaşului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziaşului, parcare publică”

Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul 2013 obiectivul de investiţii ,, Drum de legătură Calea Buziaşului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziaşului, parcare publică”

Amplasamentul zonei studiate este situat în partea de sud-est a Municipiului Timişoara, pe Calea Buziaşului la intersecţia cu strada Matei Millo şi la nord de această intersecţie (până la strada Siemens) şi are o lungime de 297,92 ml.

Structura rutieră actuală este alcătuită dintr-o îmbrăcăminte din beton de ciment veche şi deteriorată cu gropi, denivelări, fisuri şi crapături în beton.

Tronsonul de drum la care se face referire nu beneficiază de utilităţile urbane: canalizare, reţea de alimentare cu apă potabilă, gaze naturale şi reţea de alimentare cu energie electrică.

Amenajarea acestui drum are o importanţă deosebită pentru locuitorii municipiului Timişoara din punct de vedere economic şi social. Necesitatea investiţiei proiectului se fundamentează, totodată şi pe următoarele considerente:

- Nevoia de îmbunătăţire a accesibilităţii în şi zonele periferice - Nevoia de îmbunătăţire a accesibilităţii la zona industriala - Necesitatea ameliorării calităţii mediului şi a diminuării surselor de poluare - Nevoia revitalizării zonei - Nevoia de amenajare de parcari în zonele industriale pentru sistematizarea zonei şi pentru

accesibilitate În ceea ce priveşte structura de transport, realizarea proiectului propus va aduce beneficiu zonei, influenţând benefic strategia de dezvoltare a reţelei de transport şi a zonei prin următoarele aspecte:

- Fluidizarea circulaţiei rutiere - Decongestionarea traficului prin amenajarea sensului giratoriu - Amenajarea corespunzătoare a parcării care deserveşte o zonă industrială - Amenajarea corespunzătoare a unei intersecţii aglomerate Având în vedere cele menţionate, este necesară şi oportună, realizarea lucrărilor de drum propuse,

acest fapt conducând la îmbunătăţirea accesului rutier şi pietonal în zonă. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Străzi, Cap. C Studii şi proiecte.

Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat Studiul de Fezabilitate pentru ,,Drum de legătură Calea Buziaşului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziaşului, parcare publică”, realizat de SC PRO EX CO SRL conform contractului de prestări servicii nr.39/23.04.2013. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate. Valoarea totală a investiţiei ,,Drum de legătură Calea Buziaşului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziaşului,parcare publică” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 7.632,29 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 1.683,346 mii Euro (1 euro =4,5340 lei la data de 20.06.2013). Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 6 luni.

Având în vedere faptul că finanţare studiului de fezabilitate ,,Drum de legătură Calea Buziaşului - str. Siemens sens giratoriu Calea Buziaşului, parcare publică” se face din Bugetul local, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

VICEPRIMAR, P SECRETAR, DAN DIACONU SIMONA DRAGOI

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DP CONSILIER VASILE OLAR VIOLA DUMITRU AVIZAT JURIDIC Red. VD Cod FO 53-01,ver.2