keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 435/13.09.2018 privind schimbarea destinaţiei spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, în vederea închirierii prin licitaţie publică, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor şi cadrelor didactice

13.09.2018

Hotararea Consiliului Local 435/13.09.2018
privind schimbarea destinaţiei spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, în vederea închirierii prin licitaţie publică, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor şi cadrelor didactice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 19551/22.08.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 19551/22.08.2018 al Serviciului Şcoli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din 23.08.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 19551/22.08.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 112, alin. 2 , alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;
Având în vedere Ordinul nr. 5819/2016 privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi condiţiile necesare acordării acestuia;
Având în vedere Avizul conform nr. 10171/01.08.2018 al Ministrul Educaţiei Naţionale;
Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, cu destinaţia de învăţământ, în spaţii necesare desfăşurării activităţii de comercializare a produselor alimentare permise elevilor, respectiv amplasării bufetelor de incintă, destinate excusiv elevilor şi cadrelor didactice, pe o perioadă de 3 ani, în vederea închirierii prin licitaţie publică, după cum urmează:
- Spaţiul în suprafaţă de 9 mp, situat la parterul corpului A - clădire şcoală, aferent Şcolii Gimnazialei nr. 30, situată în Timişoara, str. Aştrilor nr. 13;
- Spaţiul în suprafaţă de 16 mp, situat la parterul căminul internat- corp C1, aferent Colegiului Tehnic de Vest, situat în Timişoara, Bv. Regele Carol I nr. 11;
- Spaţiul în suprafaţă de 1,00 mp, situat la parterul corpului A - clădire şcoală, din Timişoara, str. I.L. Caragiale nr. 6, aferent Liceului Teoretic William Shakespeare;
- Spaţiul în suprafaţă de 1,00 mp, situat la parterul Corpului B - clădire şcoală, din Timişoara, Piaţa Romană nr. 2, aferent Liceului Teoretic William Shakespeare;
- Spaţiul în suprafaţă de 9,61 mp, situat la etajul II al corpului de clădire şcoală aferent Liceului Teoretic Grigore Moisil, situat în Timişoara, str. Ghirlandei nr. 4;
- Spaţiul în suprafaţă de 12 mp situat la parterul Corpui B- clădire şcoală, aferent Liceului Tehnologic Transporturi Auto, situat în Timişoara, str. Ardealului nr. 1;
- Spaţiul constând în teren în suprafaţă de 12 mp situat în curtea Liceul cu Program Sportiv Banatul, situat în Timişoara, str. F.C Ripensia nr.29;
- Spaţiul constând în teren suprafaţă de 30 mp, situat în curtea Colegiului Naţional Bănăţean, situat în Timişoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26;

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara, pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciul Şcoli-Spitale;
- Direcţiei Comunicare- Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Liceului Teoretic Grigore Moisil;
- Colegiului Naţional Bănăţean
- Şcolii Gimnaziale nr. 30;
- Liceului Teoretic William Shakespeare;
- Colegiului Tehnic de Vest;
- Liceului cu Program Sportiv Banatul;
- Liceului Tehnologic Transporturi Auto;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO 53-03, ver. 1 Page 1

ROMĂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. SC2018- 19551/22.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE- privind schimbarea destinaţiei spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, în vederea închirierii prin licitaţie publică, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor şi cadrelor didactice Având în vedere Hotărârea Consiliul Local nr. 116/20.03.2018 prin care s-a aprobat propunerea de schimbare a destinaţiei a spaţiilor temporar disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în vederea închirierii prin licitaţie publică, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor, pe o perioadă de 3 ani; Având în vedere că Ministrul Educaţiei Naţionale a emis Avizul conform nr. 10171/01.08.2018 pentru schimbarea destinaţiei pe o perioadă de 3 ani, a unor spaţii aflate în incinta unităţilor de învăţământ, din spaţii de învăţământ în spaţii necesare desfăşurării activităţii de comercializare a produselor alimentare permise elevilor, respectiv amplasării bufetelor de incintă,destinate excusiv elevilor şi cadrelor didactice; - Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, în vederea închirierii prin licitaţie publică, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor şi cadrelor didactice.

PRIMAR VICEPRIMAR Nicolae Robu Dan Diaconu ŞEF SERVICIU ŞCOLI-SPITALE

Anca Lăudatu

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-03, ver. 1 Page 1

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI SPITALE Nr. SC2018- 19551/22.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind schimbarea destinaţiei spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, în vederea închirierii prin licitaţie publică, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor şi cadrelor didactice

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara nr. SC2018- 19551/28.08.2018 şi Proiectul de hotărâre privind schimbarea destinaţiei spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, în vederea închirierii prin licitaţie publică, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor cadrelor didactice. Facem următoarele precizări: Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au transmis solicitări pentru închirierea unor spaţii aflate în incinta imobilelor cu destinaţia de învăţământ, pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor. Conform prevederilor art. 112, alin. 6 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi Ordinului nr. 5819/2016 al Ministerului Educaţiei Naţionale privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, închirierea, darea în administrare sau folosinţă gratuită a unui spaţiu se poate face după obţinerea avizului conform al Ministrului Educaţiei Naţionale de schimbare a destinaţiei spaţiului respectiv. Pentru obţinerea avizului conform al Ministrului Educaţiei Naţionale a fost adoptată Hotărârea Consiliul Local nr. 116/20.03.2018 prin care s-a aprobat propunerea de schimbare a destinaţiei a spaţiilor temporar disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în vederea închirierii prin licitaţie publică, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor, pe o perioadă de 3 ani, pentru următoarele unităţi de învăţământ:

- Liceul Teoretic Grigore Moisil, str. Ghirlandei nr. 4, amplasare chioşc în incintă - clădire şcoală, etaj 2, în suprafaţă de S=9,61 mp;

- Colegiul Naţional Bănăţean, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, amplasare chioşc în incintă - teren în curtea şcolii, în suprafaţă de S=30 mp;

- Şcoala Gimnazială nr. 30, str. Aştrilor nr. 13, amplasare chioşc în incintă - clădire şcoală, parter, în suprafaţă de S=9 mp;

- Liceul Teoretic William Shakespeare, str. I.L. Caragiale nr. 6, amplasare chioşc în incintă - clădire şcoală, Corp A (str. I.L. Caragiale nr. 6), în suprafaţă de S=1 mp şi Corp B (Piaţa Romană nr.2) în suprafaţă de S=1 mp;

- Colegiul Tehnic de Vest, Bv. Regele Carol I nr. 11, amplasare chioşc în incintă - clădire cămin I, parter, în suprafaţă de S=16 mp;

- Liceul cu Program Sportiv Banatul, str. FC Ripensia nr.29, amplasare chioşc în incintă - teren în curtea şcolii, în suprafaţă de S=12 mp;

- Liceul Tehnologic Transporturi Auto, str. Ardealului nr. 1, amplasare chioşc în incintă - clădire şcoală, Corp B în suprafaţă de S=12 mp;

Cod FO 53-03, ver. 1 Page 2

Ministrul Educaţiei Naţionale a emis Avizul conform nr. 10171/01.08.2018 privind schimbarea destinaţiei pe o perioadă de 3 ani, a spaţiilor mai sus menţionate, din spaţii de învăţământ în spaţii necesare desfăşurării activităţii de comercializare a produselor alimentare permise elevilor, respectiv amplasării bufetelor de incintă, destinate excusiv elevilor şi cadrelor didactice. Faţă de cele prezentate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind schimbarea destinaţiei spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, în vederea închirierii prin licitaţie publică, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor şi cadrelor didactice, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara. ŞEF SERVICIU CONSILIER Anca Lăudatu Ciucur Ioana