keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 542/12.11.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2020

12.11.2019

Hotararea Consiliului Local 542/12.11.2019
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive Nr.SC2019-24421/27.09.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2020, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. IF2019-058195/27.09.2019 al Direcţiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Nota de Fundamentare - anexa la raportul de specialitate al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara nr.IF2019 - 058195/27.09.2019;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 01.10.2019 - anexa la raportul de specialitate nr. IF2019 - 058195/27.09.2019 al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Luand in considerare necesitatea cresterii veniturilor proprii ale bugetului local din impozite si taxe locale, in scopul satisfacerii necesitatilor bugetare locale, asigurarii cheltuielilor publice si dezvoltarii economice si sociale in cadrul Municipiului Timisoara, raportat inclusiv la conditiile specifice zonei ;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata, Titlul IX (art.456 alin.2; art.457 alin.1; art.458 alin.1 si alin.2; art.460 alin.1, 2 si alin.10; art.462 alin.2; art.464 alin.2; art.465 alin.9; art.467 alin.2; art.470 alin.2 pct.II; art.470 alin.3; art.470 alin.8 pct.4; art.472 alin.2; art.474 alin.1, alin.4, alin.10, alin.14, alin.15, alin.16 ; art.475 alin.1, alin.2, alin.3, alin.4; art.476 alin.2; art.477 alin.5; art.478 alin.2; art.481 alin.2; art.484 alin.1; art.485 alin.1; art.486; art.487, art. 489 alin.1-3);
Avand in vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
Avand in vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata si actualizata;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinului nr.1846 din 28.11.2014 emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale / nr. 2408 din 03.12.2014 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, privind punerea in aplicare a prevederilor art.5 alin.1 din Legea nr.145/2014, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinului nr.20 din 13.01.2015 emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale/208 din 26.01.2015 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, privind punerea in aplicare a prevederilor art.9 alin.1 din Legea nr.145/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 7/1996 republicata, a cadastrului si publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata si actualizata, si ale Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor, emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.197/15.04.2014 privind reglementarea procedurilor de inscriere/radiere a constructiilor realizate fara Autorizatie de Construire/Desfiintare si descrierea corecta a regimului de inaltime a constructiilor inscrise in cartea funciara, modificata prin art.16 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.405/16.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2016;
Avand in vedere prevederile art.24 alin.2 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata; art.8 alin.4 din HG nr.727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, actualizata; HG nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, actualizata; art.15 alin.5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
Avand in vedere art.2 lit.d din Ordonanţa Guvernului nr.58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, actualizata;
Avand in vedere prevederile pct.161 lit.b si lit.c din Hotărârea de Guvernu nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.1 si ale art.2 alin.2 din Ordonanta de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizata;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.157/11.04.2019 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale si a amenzilor pentru anul fiscal 2020, pe baza indicelui de inflatie, a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevazute la art.493 alin.3, alin.4 si alin.4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, aplicabila la stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara in anul 2020;
Avand in vedere dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala, republicata;
Având în vedere Minuta dezbaterii publice nr. SC2019 - 28674/11.11.2019;
Avand in vedere prevederile art. 129 alin.2 lit. b) şi alin.4 lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
In temeiul art. 139 alin.3 lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2020, dupa cum urmeaza:
(1) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,08 % asupra valorii impozabile a cladirii.
(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,6% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta;
b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
(3) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii.
(4) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,3% asupra valorii impozabile a cladirii.
(5) Impozitul/taxa pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, prevazut/prevazuta la alin.4 al prezentului articol, se majoreaza in conformitate cu prevederile art.489 alin.1 si alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu o cota aditionala de 50% din cota de impozit stabilita.
(6) Impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoanele fizice sau de persoanele juridice se majoreaza in conformitate cu prevederile art.489 alin.1 si alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, cu o cota aditionala de 50% fata de nivelul impozitului stabilit.
(7) Cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate este de 3%;
(8) Cota de impozit in cazul impozitului pe spectacole este de:
a) 0%, pentru spectacolul de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala;
b) 0% , in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a).
(9) Nivelurile impozitelor/taxelor locale stabilite in sume fixe sunt prevazute in Anexa nr.1 la prezenta hotarare.


Art.2: Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren sau a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabilii persoane fizice, pana la data de 31 martie a anului 2020 se acorda o bonificatie de 10%.


Art.3: (1) Se acorda scutirea impozitului/taxei pe cladiri datorate pentru urmatoarele cladiri, astfel:
a) Cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice de tipul muzee ori case memoriale, altele decat cele prevazute la art.456 alin.1 lit.x din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata.
Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:
- cerere;
- buletin/carte de identitate /CUI/CIF solicitant;
- actul de dobandire al cladirii;
- extras de carte funciara;
- scutirea se aplica pentru cladirile de tipul muzeu sau casa memoriala, incadrate in categoria monument istoric - monument conform art.3 lit.a din Legea nr.422/2001 republicata si actualizata privind protejarea monumentelor istorice, care se regasesc ca muzeu/casa memoriala in lista monumentelor istorice - anexă la Ordinul Ministrului Culturii, nr. 2.361/2010.
b) Cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.
Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:
- cerere;
- actul de dobandire al cladirii;
- extras de carte funciara;
- actele de infiintare a organizatiei neguvernamentale sau a intreprinderii sociale, cu toate modificarile survenite;
- statutul organizatiei neguvernamentale sau al intreprinderii sociale, cu toate modificarile survenite;
- certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale; decizia de acordare a acreditarii;
- licenta de functionare pentru serviciul social acreditat; decizia de acordare a licenţei de funcţionare a serviciului social;
- memoriu de activitate pe ultimele 12 luni, din care sa rezulte ca activitatea s-a realizat pe tot parcursul anului fiscal;
- ultimul raport de inspectie/monitorizare efectuat de catre inspectorii sociali;
- declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al solicitantului privind activitatile pentru care este utilizat imobilul care face obiectul cererii de scutire, scutirea neaplicandu-se pentru spatiile/incaperile/suprafetele folosite pentru activitati economice sau de agrement.
c) Cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public.
Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:
- cerere;
- buletin/carte de identitate /CUI/CIF solicitant;
- actul de proprietate din care rezulta restituirea imobilului in temeiul art.16 din Legea nr.10/2001;
- extras de carte funciara;
- documente din care rezulta mentinerea afectatiunii de interes public;
d) Cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public.
Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:
- cerere;
- actul de infiintare/constituire al solicitantului, cu toate modificarile survenite, respectiv documentele de recunoastere a calitatii de cult;
- actul de proprietate din care rezulta retrocedarea imobilului in temeiul art.1 alin.(10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- documente din care rezulta mentinerea afectatiunii de interes public;
- extras de carte funciara.
e) Cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public.
Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:
- cerere;
- actul de constituire al solicitantului, cu toate modificarile survenite
- actul de proprietate din care rezulta restituirea potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata;
- documente din care rezulta mentinerea afectatiunii de interes public, respectiv ca imobilele sunt afectate unor activitati de interes public;
- extras de carte funciara.
f) Cladirile afectate de calamitati naturale (cutremure, inundati sau incendii provocate de fenomene naturale, alunecari sau prabusiri de teren etc.), pentru o perioada de 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul.
Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:
- cerere;
- buletin/carte de identitate /CUI/CIF solicitant;
- documentul eliberat de autoritatile abilitate din care sa reiasa care sunt evenimentele produse si urmarile acestora, respectiv sa ateste afectarea cladirii ca urmare a unei calamitati naturale;
- extras de carte funciara.
g) Cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:
- cerere;
- copie buletin/carte de identitate a solicitantului;
- certificat din care rezulta incadrarea in prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- extras de carte funciara.
h) Cladirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, in raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, conform procedurii prevazute in Anexa nr.2 la prezenta hotarare.
i) Cladirile unde au fost executate lucrari în conditiile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare, conform procedurii prevazute in Anexa nr.3 la prezenta hotarare.
j) Cladirile detinute de asociatiile de dezvoltare intercomunitara.
Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:
- cerere;
- actul de infiintare si statutul asociatiei de dezvoltare intracomunitara, cu toate modificarile survenite;
- memoriu de activitate
- extras de carte funciara.
k) Cladirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevazut de legislatia în domeniul ajutorului de stat.
Cuantumul scutirii/reducerii, conditiile si documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii se precizeaza expres in cadrul schemei de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevazut de legislatia în domeniul ajutorului de stat, aprobata printr-o hotarare de consiliu local emisa in acest sens.
l) Cladirile detinute de cooperatiile de consum sau mestesugaresti si de societatile cooperative agricole, în conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevazut de legislatia în domeniul ajutorului de stat.
Cuantumul scutirii/reducerii, conditiile si documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii se precizeaza expres in cadrul schemei de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevazut de legislatia în domeniul ajutorului de stat aprobata printr-o hotarare de consiliu local emisa in acest sens.
(2) In vederea aplicarii scutirii vor putea fi solicitate in completare si alte documente justificative care sa ateste indeplinirea condiţiilor necesare acordarii scutirii, in functie de fiecare caz in parte.
(3) In cazul in care, compartimentul de specialitate care aplica scutirea, detine documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii, nu mai este necesara depunerea acestora de catre contribuabil.
(4) Scutirea de la plata impozitului/taxei, stabilita conform alin. (1), se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.


Art.4: Se acorda scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru urmatoarele terenuri, astfel:
a) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
b) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
c) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
e) terenurile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul;
f) terenul aferent cladirii de domiciliu aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art.4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) terenul situat in extravilanul localitatilor, pe o perioada de 5 ani ulteriori celui in care proprietarul efectueaza intabularea in cartea funciara pe cheltuiala proprie;
h) suprafetele terenurilor afectate de cercetarile arheologice, pe intreaga durata a efectuarii cercetarilor.
i) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevazut de legislatia în domeniul ajutorului de stat.


Art.5: Se acorda scutirea sau reducerea, dupa caz, a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, pentru cladirea folosita ca domiciliu si/sau terenul aferent acesteia, aflate in proprietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social, prevazuta la art. 456 alin.2 lit.k si art.464 alin.2 lit.j din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, in cuantumul si in conditiile Anexei nr.4 la prezenta hotarare.


Art.6: In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100%.


Art.7: (1) Se acorda scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, pentru:
a) lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite in Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizeaza, integral aceste lucrari pe cheltuiala proprie;
b) lucrari destinate pastrarii integritatii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite in Legea nr. 422/2001, republicata, cu modificarile ulterioare, finantate de proprietarii imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice, in concordanta cu reglementarile cuprinse in documentatiile de urbanism intocmite potrivit legii;
c) lucrari executate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) lucrari executate in zone de regenerare urbana, delimitate in conditiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrari in care se desfasoara operatiuni de regenerare urbana coordonate de administratia locala, in perioada derularii operatiunilor respective.
(2) Reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, pentru lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite in Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, datorata de proprietarii persoane fizice care realizeaza partial aceste lucrari pe cheltuiala proprie, se acorda in functie de cota de participare la lucrarile pentru care se datoreaza taxa prevazuta in prezentul alineat.


Art.8: Se acorda scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484 din codul fiscal, pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) persoanele prevazute la art.1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si persoanele fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;

d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate si reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor încadrati în gradul I de invaliditate.


Art.9: Se acorda scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 487 din codul fiscal, pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice:
a)veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b)persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
c)instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
d)fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
e)organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială ţi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.


Art.10: Taxele speciale instituite prin prezenta hotarare si cuantumul acestora, sunt prevazute in Anexa nr.5 la prezenta hotarare.


Art.11: Regulamentul privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare este prevazut in Anexa nr.6 la prezenta hotarare.


Art.12: Regulamentul privind stabilirea si aplicarea taxelor speciale pentru furnizarea unor servicii in cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor este prevazut in Anexa nr.7 la prezenta hotarare.


Art.13: (1) Regulamentul privind modul de instituire si utilizare a taxei speciale pentru promovarea turistica a municipiului Timisoara este prevazut in Anexa nr.8 la prezenta hotarare.
(2) Declaratia-decont privind sumele încasate reprezentand taxa speciala pentru promovarea turistica a municipiului Timisoara este prevazuta in Anexa nr.9 la prezenta hotarare.


Art.14: Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu 01.01.2020.


Art.15: Anexele nr.1-9 fac parte integranta din prezenta hotarare.


Art.16: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza: Directia Fiscala a Municipiului Timisoara; Directia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi; Directia Secretariat General; Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est/II Vest; Arhitectul Sef; Directia Urbanism; Direcţia Dezvoltare ; Directia de Mediu; Biroul Salubrizare; Biroul Autorizare Activitati Comerciale; Directia Comunicare-Relationare; Casa de Cultura a Municipiului Timisoara; Directia de Evidenta a Persoanelor.


Art. 17: Prezenta hotarare se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Secretariat General;
- Directiei Economice;
- Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Directiei Urbanism;
- Direcţia Dezvoltare;
- Arhitectului Sef;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST;
- Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST
- Biroului Autorizare Activitati Comerciale;
- Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
- Compartimentului Monumente;
- Biroului Salubrizare;
- Serviciului Resurse Umane;
- Serviciului Juridic;
- Serviciul Achizitii Publice;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control si Antifrauda al Primarului;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Serviciului Scoli-Spitale şi Baze Sportive ;
- Compartimentului Sport;
- Serviciului Public Asistenta Medicala Scolara;
- Biroului Gestiune Populatie Canina, Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie;
- Biroului Administrativ;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Directiei Politia Locala Timisoara;
- Directiei de Evidenta a Persoanelor Timisoara;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: expunere_motive_semnaturi.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. 9 /12705.80/5 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2020 Sectiunea a 2-a Motivul emiterii proiectului de hotarare I. Descrierea situatiei actuale Conform art. 5 alin.1 lit.a din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata: "(1) Veniturile bugetare locale se constituie din: a) „Venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit;" Conform art.16 alin.1 si alin2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata: (1),„Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care autorităţile administraţiei publice locale le pot utiliza în exercitarea atribuțiilor lor, pe baza şi în limitele prevăzute de lege.” (2) „Autorităţile administrației publice locale au competenta stabilirii nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, în condițiile legii.” Pentru anul 2019, impozitele si taxele locale in Municipiul Timisoara au fost stabilite prin HCLMT nr.655/12.12.2018, cu luarea in considerare a tuturor veniturilor proprii ale bugetului local, conform contextului legislativ existent la acea data, context care nu s-a modificat semnificativ. Chiar daca, in anul 2019 cota defalcata din impozitul pe venit care se transfera bugetelor locale ale municipiilor a crescut de la 43% la 60%, conform Legii nr. 50/2019 legea bugetului de stat pe anul 2019, aceasta crestere a veniturilor nu acopera cheltuielile care cad in sarcina administratiei publice locale, acestea fiind in crestere pentru o parte din motivele aratate mai jos: - a fost aprobat prin HCL nr.179/19.04.2019 graficul de plăți pentru achiziția certificatelor verzi, PMT trebuind să asigure finanțarea COLTERM pentru a achiziționa aceste certificate; - obligativitatea acordării voucerelor de vacanță pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap; - plata pierderilor induse tehnologice aferente anului 2017 (sub formă de subvenție la COLTERM) conform HCL nr.42/05.02.2019; - înființarea de linii metropolitane noi pentru care se acorda subvenții de la bugetul local (M46, M36, M4S, M41, M42); - obligații de plată noi prin contractarea creditului pentru energie termică sezonul rece 2018- 2019 conform OUG nr.89/2018; - achiziţionarea utilajului pentru situații de urgență de 3.806.810 lei; - majorarea cotelor din impozitul pe venit nu acoperă majorarea cheltuielilor sociale cu indemnizaţiile persoanelor cu handicap şi asistenți personali. De asemenea, in ceea ce priveste cheltuielile, precizam si faptul ca: Cod FO53-03,Ver.l

- până în anul 2018 bursele au fost acordate din bugetul local, cuantumul minim fiind stabilit prin hotărâre a guvernului, iar numarul de beneficiari prin hotărâre de consiliu local. Prin modificarea Legii 1/2001 Legea Educației Naționale la această dată nu se cunoaşte cuantumul minim al acestui tip de cheltuieli care va fi suportat din bugetul local. La nivelul Municipiului Timișoara bursele au fost prevăzute în bugetul local al anului 2018 în valoare de 7.522,39 mii lei. - unitățile administrativ teritoriale au obligația asigurării cheltuielilor de întreținere pentru cantine și internate, iar o mare parte din copii sunt din alte localități. Precizăm acest aspect ținând cont de faptul că la repartizarea cheltuielilor de personal se iau în calcul şi elevii care iau masa la cantină. - in conformitate cu prevederile art.5 alin.7 din Legea bugetului de stat pe anul 2019 (Legea nr.50/2019) finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul judeţelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti se asigură din veniturile proprii ale acestora și, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz, iar finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti se asigură din veniturile proprii ale acestora şi, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz. -conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice este obligatorie acordarea indemnizatiei de hrana incepand cu luna ianuarie 2019, iar bugetele locale vor suporta inclusiv acordarea acestor indemnizatii de hrana pentru asistentii personali; -creşterea salariilor in domeniul constructiilor afecteaza bugetele locale ale municipiilor cu cel putin 10%, creşteri ce se reflectă în majorarea sumelor contractate cu furnizorii de servicii din domeniul construcțiilor. Raportat la necesitatile bugetare locale, este necesara cel putin mentinerea la acelasi nivel a veniturilor proprii ale bugetului local din impozite si taxe locale, in scopul satisfacerii necesitatilor bugetare locale, asigurarii cheltuielilor publice si dezvoltarii economice si sociale in cadrul Municipiului Timisoara in anul 2020, avand in vedere inclusiv conditiile specifice zonei . Conform art. 454 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza: " Impozite și taxe locale Impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează: a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri; b) impozitul pe teren şi taxa pe teren; c) impozitul pe mijloacele de transport; d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; f) impozitul pe spectacole; g) taxele speciale; h) alte taxe locale." In baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul local are competenta: - sa stabileasca cotele impozitelor si taxelor locale cand acestea se determina pe baza de cota procentuala, iar prin lege se stabilesc limite minime si maxime (art.457 alin.1, art.458 alin.1 si alin.2; art.460 alin.1, alin.2 si alin.10; art.477 alin.5, art. 481 alin.2 Cod fiscal); - sa stabileasca cuantumul impozitelor si taxelor locale, cand acestea sunt prevazute in suma fixa si prin lege sunt stabilite limitele minime si maxime (art.465 alin.2, alin.7 si alin.9; art.470 alin.2 pct.Il; art.470 alin.8 pct.4; art.474 alin.1, alin.4, alin.10, alin.14, alin.15, alin.16 ; art.475 alin.1, alin.2, alin.3, alin.4, art.478 alin.2 Cod fiscal); Cod FO53-03, Ver.l

- sa stabileasca acordarea si nivelului bonificaţiei de până la 10% conform prevederilor art. 462 alin.2, art. 467 alin.2, si art. 472 alin.2 din Codul fiscal; - sa adopte "taxe speciale" in temeiul prevederilor art.484 din Codul fiscal; - sa instituie "alte taxe" conform prevederilor art.486 din Codul fiscal; - sa acorde scutiri/reduceri de la plata impozitelor si taxelor locale, a taxelor speciale si a taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, in cazurile expres prevazute de lege in acest sens (art.456 alin.2; art.464 alin.2; art.469 alin.2; art.470 alin.3;art.476 alin.2; art. 485 alin.1, art.487 din Codul fiscal); - sa majoreze impozitele si taxele locale conform prevederilor art. 489 din Codul fiscal; - sa procedeze la indexarea anuala a impozitelor si taxelor locale, conform prevederilor art.491 Cod fiscal si la actualizarea limitelor amenzilor raportat la prevederile art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata. Se retine ca, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.157/11.04.2019, Consiliului Local al Municipiului Timisoara a aprobat indexarea pentru anul fiscal 2020, cu rata inflatiei de 4,6 %, a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si actualizarea pentru anul fiscal 2020, cu rata inflatiei de 4,6 %, a limitelor amenzilor prevazute la art.493 alin.3, alin.4 si alin.4*] din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, hotarare care va fi avuta in vedere la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, prezentand astfel relevanta inclusiv la emiterea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2020. Referitor la taxele speciale, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum si pentru promovarea turistica a localitatii, consiliile locale pot adopta taxe speciale, in conformitate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal. Raportat la aceste prevederi legale, domeniile în care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia/ serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. Potrivit art.30 alin.1, alin.2 si alin.6 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale: (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, aprobă taxe speciale. (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii. (6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. II. Schimbari preconizate si rezultate asteptate: Pentru anul 2019, impozitele si taxele locale a caror stabilire intra in competenta consiliului local, fac obiectul Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 655/12.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2019. Avand in vedere ca, hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale se emite anual, se impune stabilirea de catre Consiliul Local a impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2020, sens in care se arata urmatoarele: Cod FO53-03, Ver.1

1. In ceea ce priveste impozitul pe cladiri: A. In cazul persoanelor fizice: a. Pentru clădirile rezidențiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice (Art.457 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal actualizata): - In anul 2019 cota avuta in vedere la calcului impozitului este de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii; - Pentru anul 2020 se propune cota de 0.08% asupra valorii impozabile a cladirii. b. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice (Art.458 alin. si alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal actualizata) : - In anul 2019 cota avuta in vedere la calcului impozitului este de 0,6% asupra valorii cladirii stabilita conform art.458 alin.1 lit.a-c. - Pentru anul 2020 se propune cota de 0,6% asupra valorii cladirii stabilita conform art.458 alin.1 lit.a-c. B. In cazul persoanelor juridice a. Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice (Art.460 alin.1 si alin.10 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal actualizata): - In anul 2019 cota avuta in vedere la calculul impozitului/taxei pe cladiri este de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii ; - Pentru anul 2020 se propune cota de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii. b.Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice (Art.460 alin.2 si alin.10 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal actualizata): - In anul 2019 cota avuta in vedere la calculul impozitului/taxei pe cladiri este de 1,3 % asupra valorii impozabile a cladirii; - Pentru anul 2020 se propune cota de1,3% asupra valorii impozabile a cladirii. 2. In ceea ce priveste taxa pentru servicii de reclama si publicitate (Art.477 alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal actualizata): - Si in anul 2020 se propune cota de 3 % (avuta in vedere la stabilirea taxei si in anul 2019). 3.In ceea ce priveste impozitul pe spectacole (Art.481 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal actualizata): Conform art. 480 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, conform carora:" Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole." In conformitate cu prevederile art. 481 alin.2 din Codul fiscal, Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează: a) până la 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internaţională; b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) În vederea incurajarii organizarii de spectacole, de evenimente culturale, artistice și sportive, raportat la faptul ca, Timisoara este desemnat pentru anul 2021 oras Capitală Europeană a Culturii, si pentru anul 2020 se propun urmatoarele cote de impozit: a) 0% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională; b)0% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). Cod FO53-03, Ver.1

4. In ceea ce priveste acordarea bonificatiei de 10% prevazuta de art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata: - Si in anul 2020, se propune acordarea catre contribuabilii persoane fizice a bonificatie de 10%, pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabilii persoane fizice, pana la data de 31 martie a anului 2020. 5. In ceea ce priveste cazurile de scutire de la plata impozitului/taxei pe cladiri prevazute la art.456 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal: - In anul 2020 se propune mentinerea scutirilor acordate in anul 2019 prin HCLMT nr. 655/12.12.2018. Aratam ca, scutirea prevazuta de art.456 alin.2 lit.m din Codul Fiscal, pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanței energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se va acorda in anul 2020 conform procedurii prevazute in Anexa nr.2 la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. De asemenea, scutirea prevazuta la art.456 alin.2 lit.n din Codul Fiscal, pentru clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare, se va acorda in anul 2020 conform procedurii prevazute in Anexa nr.3 la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. 6. In ceea ce priveste cazurile de scutire la plata impozitului/taxei pe teren, prevazute la art.464 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal: In anul 2020 se propun aceleasi scutiri acordate in anul 2019 prin HCLMT nr. 655/12.12.2018. In anul 2020, procedura de acordare a scutirii/reducerii a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren prevazuta de art.456 alin.2 lit.k si si art.464 alin.2 lit.j din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, este prevazuta in Anexa nr.4 la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. 7. In ceea ce priveste cazurile de scutire/reducere la plata impozitului pe mijloacele de transport, prevazute la art.469 alin.2 si art.470 alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal: Se propune acordarea si in anul 2020 a reducerii de 100%, pentru mijloacele de transport hibride in conformitate cu art. 470 alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, acordata si in anul 2019 prin HCLMT nr. 655/12.12.2018. 8. In ceea ce priveste cazurile de scutire de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, prevazute la art.476 alin.2 din Codul fiscal actualizat: - In anul 2020 se propun aceleasi scutiri acordate in anul 2019 prin HCLMT nr. 655/12.12.2019. Cod FO53-03,Ver.1

9. In ceea ce priveste cazurile de scutire de la plata taxelor speciale, prevazute la art.485 alin.1 din Codul fiscal actualizat: - În anul 2020 se propun aceleasi scutiri acordate in anul 2019 prin HCLMT nr. 655/12.12.2018. 10. In ceea ce priveste cazurile de scutire de la plata taxelor instituite in temeiul art.486 Cod fiscal (ALTE TAXE), prevazute la art.487 din Codul fiscal actualizat: - In anul 2020 se propun aceleasi scutiri acordate in anul 2019 prin HCLMT nr. 655/12.12.2018. 11. In ceea ce priveste nivelurile impozitelor/taxelor locale stabilite in sume fixe, prevazute in Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata: art.465 alin.2 si alin.7; art. 457 alin.6, art.470 alin.2 pct.lI din legea nr.227/2015 - Vehicule inregistrate; art.471 alin.8 pct.4 din legea nr.227/2015 - Nave de sport si agrement; art. 474 alin. (1) ; art. 474 alin. (4); art. 474 alin. (10) ; art. 474 alin. (14); art. 474 alin. (15); art. 474 alin. (16); art. 475 alin. (1); art. 475 alin. (2); art. 475 alin. (3): - Nivelurile propuse pentru anul 2020 se regasesc in Anexa nr.l la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. In cuprinsul Anexei 1 la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 (pct.5 "Alte taxe locale - Titlul IX Cap.IX) sunt prevazute si taxele propuse a fi instituite conform prevederilor art.486 din Codul fiscal impreuna cu cuantumul acestora. Fata de anul 2019, in cuprinsul Anexei 1, ca urmare a indexarii aplicate conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 157/11.04.2019, s-a modificat: a. Cuantumul taxelor prevazute in Anexa | la pct.3 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor - Titlul IX cap.V : art.474 alin.1 lit. e şi f ( Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban - între 751 şi 1.000 m? inclusiv și peste 1.000 m?) si art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, astfel: * Art. 474 alin. (1) Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban : - lit. e) între 751 şi 1.000 m? inclusiv : 13 lei - lit. f) peste 1.000 m?: 14,84+0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste suprafata de 1.000 mi * PI 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă : 9 lei. b. Cuantumul Taxei pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa, prevazuta in Anexa 1 la pct.5 Alte taxe locale — Art.486 alin.(4), cuantumul acesteia fiind de 530 lei. 12. In ceea ce priveste taxele speciale reglementate de art.484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal : Pentru anul 2020, taxele speciale si cuantumul acestora se regasesc in Anexa nr.5 la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. Fata de anul 2019, in cuprinsul Anexei 5 se introduce o noua taxa speciala: - Taxa atestat administratori (cei atestați deja inițial pe Legea 230/2007) conform prevederilor Legii 196/2018 (Compartiment Asociaţii Proprietari) — în cuantum de 50 de lei. De asemenea, față de anul 2019 au fost modificate următoarele taxe speciale: 12.1. Poziţia 4 : Taxa speciala de salubrizare Pentru anul 2019 taxa specială a fost prevăzută sub următoarea formă: - pentru persoane fizice din gospodării individuale: 7,89 lei/persoana/lună - pentru persoane fizice asociate: 7,89 lei/persoană/lună - pentru persoane juridice:113,17 lei/mc pentru deşeurile reziduale; 21,38 lei/mc pentru deșeurile reciclabile Cod FO53-03, Ver.1

Pentru anul 2020 este propusă următoarea formă: - pentru persoane fizice din gospodării individuale și asociații de proprietari: 9,91 lei/persoana/lună - operatori economici şi instituţii publice 330,05 lei 12.2. Poziţia 11 : Taxa eliberare planuri de situatie și planse -persoane fizice si juridice: -FORMAT DIGITAL (în format pdf, sunt expediate pe e-mail): sc.1:500 format A3 —de la 12 lei - la 25 lei; sc. :5000 format A3 — de la 12 lei —la 25 lei -FORMAT ANALOGIC (pe hârtie, se ridică de la ghişcu): sc.1:500 format A3 —de la 14lei- la 28 lei; sc.I:5000 format A3 — de la 14lei- la 28 lei sc. 1:10000, P.U.Z-uri, P.U.D.-uri, P.U.G,, P.A.T. — format A3 — 76 lei planga A4 si 25lei plansa A3 -FORMAT DIGITAL (în format pdf, sunt expediate pe e-mail): sc.I:500 format A4 — 25 lei; sc. 1:5000 format A4 — 25 lei -FORMAT ANALOGIC (pe hârtie, se ridică de la ghişeu): sc.1:500 format A4 — 28 lei; sc.1:5000 format A4 — 28 lei -TAXA DE URGENŢĂ pentru toate planurile enumerate mai sus este de la 10 lei — la 30 lei + contravaloarea planului 12.3. Poziţia 12 : Taxa emitere Harta Municipiului Timişoara, P.U.G., P.A.T. - Harta Municipiului Timişoara în format A0, la scara 1:10 000 ÎN REGIM NORMAL:de la 100 lei - la 200 lei TAXA DE URGENŢĂ este de la 50 lei - la 100 lei + contravaloarea planului - Planşa P.U.G. în forma A0 ÎN REGIM NORMAL: de la 80 lei-la 200 lei TAXA DE URGENȚĂ este de la 50 lei - la 100 lei + contravaloarea planului Planşa P.U.Z. în forma 43, ÎN REGIM NORMAL: 30 lei In format A4 în regim normal: 25lei TAXA DE URGENŢĂ este de 100 lei + contravaloarea planului Planşa P.A.T. în format Al ÎN REGIM NORMAL: de la 40 de lei -la 100 lei TAXA DE URGENŢĂ este de la 50 de lei- la 100 lei + contravaloarea planului 12.4.Poziţia 14 : Taxa eliberare proces-verbal de vecinatati persoane fizice/juridice si proces-verbal de vecinatati conform HG nr. 834/1991 a) pana la 1000 mp inclusiv: de la 20 de lei — la 100 lei b)peste 1000 mp: de la 20 de lei + 1 leu/mp pentru fiecare mp ce depăşeşte suprafața de 1000 mp — la 100 lei + 1 leu/mp pentru fiecare mp ce depaseste suprafata de 1000 mp 12.5. Poziţia 15 : Taxa eliberare certificat de atestare a edificarii/extinderii/desfintarii constructiei pentru intabulare/ radiere constructii executate cu autorizatie de construire -IN REGIM NORMAL:de la 200 lei- la 400 lei -TAXA DE URGENTA este de la 1000 lei +contravaloarea certificatului doar pentru constructiile executate/desfiintate cu A.C./A.D — la 2000 lei+contravaloarea certificatului doar pentru constructiile executate/desfiintate cu A.C/A.D. 12.6.Poziţia 16 : Taxa emitere adeverinte teren intravilan si adeverinte teritoriu administrativ -IN REGIM NORMAL:de la 25 lei - la 40 lei Cod FO53-03,Ver.1

-TAXA DE URGENTA este de la 50 lei + contravaloarea adeverintei — la 100 lei + contravaloarea adeverintei 12.7.Poziţia 18 : Taxa căutare documente in arhiva - de la 30 lei — la 50 lei /(document 12.8.Poziţia 20 : Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in regim de urgenta — in termen de 7 zile lucrătoare - de la 500 lei + contravaloarea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism (conform Anexei 1) —la 1000 lei + contravaloarea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism (conform Anexei 1) 12.9. Poziţia 21 : Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire in regim de urgenţă (inclusiv prelungiri) — in termen de 7 zile lucrătoare - de la 10% din contravaloarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire — la 3000lei + contravaloarea taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire 12.10. Poziţia 22 : Taxa inscriere la examenul de atestare a persoanelor fizice pentru functia de administrator de imobile - de la 10 lei — la 100 lei 12.11.Poziţia 23 - Taxa de autorizare a persoanelor juridice pentru desfasurarea activitatii de administrare condominii conform prevederilor Legii 196/2018 - de la 60 lei - la 100 lei 12.12.Poziţia 34 - Taxa pentru emiterea Avizului de oportunitate, Avizul Arhitectului Sef al Municipiului Timisoara si taxa etapa I PUZ de informare si consultare a publicului - de la 100 lei — la 200 lei 12.13.Poziţia 35 - Taxa pentru activităţile de informare şi consultare a publicului pentru planurile urbanistice (etapa II PUZ/ etapa I PUD) -de la 400 lei — la 500 lei 12.14.Poziţia 36 - Taxa pentru avizare PUZ/PUD si inaintarea documentatiilor Plan Urbanistic Zonal/Plan Urbanistic de Detaliu (PUZ/PUD) in plenul Consiliului Local al Municipiului Timisoara - de la 100lei- la 500 lei 12.15. Poziția 37 - Taxa de urgenţă pentru eliberare certificat de nomenclatură stradală şi adresă - TAXA DE URGENŢĂ este de la 50 lei + 1 leu contravaloarea certificatului conform Anexei nr. 1, Art. 474 alin. (16) - la 100 lei + 9 lei contravaloarea certificatului conform Anexei nr. 1, Art. 474 alin. (16) 12.16. Poziţia 45 - Taxa eliberare a certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei a) pentru certificarea existentei/inexistentei constructiilor fara autorizatie de construire si adeverintei pentru certificarea existentei / inexistentei autorizatiei de construire -de la 2% din valoarea impozabila a constructiilor cu destinatia de locuinte sau anexe la locuinte, actualizata pe baza certificatului fiscal - la 400lei+0,5% din valoarea impozabila a constructiilor cu destinatia de locuinte sau anexe la locuinte, actualizata pe baza certificatului fiscal; Cod FO53-03,Ver.1

SAU -de la 4% din valoarea impozabila a constructiilor pentru restul constructiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, actualizata pe baza certificatului fiscal - la 400lei+1% din valoarea impozabila a constructiilor pentru restul constructiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, actualizata pe baza certificatului fiscal TAXA DE URGENTA este de 2000 lei+taxa doar pentru constructiile executate/desfiintate fara A.C. b) pentru reglementarea regimului de inaltime al constructiilor -400 lei -TAXA DE URGENTA este de 2000 lei+400lei Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare este prevazut in Anexa nr.6 la Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. Regulamentul privind stabilirea si aplicarea taxelor speciale pentru furnizarea unor servicii in cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor este prevazut in Anexa nr.7 la Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. Regulamentul privind modul de instituire si utilizare a taxei speciale pentru promovarea turistica a municipiului Timisoara este prevazut in Anexa nr.8 la Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. Declaratia-decont privind sumele încasate reprezentând taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Timişoara este prevazuta in Anexa nr.9 la Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019. Taxa speciala pentru promovarea turistica a municipiului Timişoara se instituie raportat la prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale pct.161 litb si lite din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, conform caruia: “b) în vederea asigurării resurselor financiare pentru promovarea turistică, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot institui taxe speciale, ca de exemplu: pentru cazarea în structuri de cazare, de agrement sau pentru alte activităţi turistice, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în limitele şi în condițiile legii; c) taxele speciale, instituite potrivit prevederilor art. 484 din Codul fiscal, se fac venit la bugetul local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înființate. (...)”. Instituirea aceastei taxa speciale are ca obiectiv promovarea turistica a municipi Timisoara prin cresterea calitatii serviciilor publice si crearea de noi servicii publice destinate turistilor, in vederea atragerii unui numar cat mai mare de turisti si prelungirii duratei de sedere a acestora in municipiului Timisoara. In ceea ce priveste urmatoarele taxe speciale : taxa de eliberare a certificatului de existenta pentru certificarea existentei constructiilor fara autorizatie de construire si adeverintei pentru certificarea existentei / inexistentei autorizatiei de construire si taxa eliberare a certificatului de inexistenta pentru certificarea inexistentei constructiilor fara autorizatie de desfiintare si adeverintei pentru certificarea existentei/ inexistentei autorizatiei de desfiintare, in vederea unei reglementari unitare a taxelor speciale, prin HCLMT nr.405/16.10.2015 au fost revocate art.7, 9 si 10 din HCLMT 197/2014, restul prevederilor referitoare la metodologia si documentatia aferenta ramanand in vigoare. 13. In ceea ce priveste majorarea impozitelor si taxelor locale in conformitate cu prevederile art.489 alin.1 si alin.2 din Legea nr.227/2015 actualizata : Conform art.489 alin.1 -3 din Legea nr.227/2015 actualizata : Cod FO53-03,Ver.1

"Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene (1) Autoritatea deliberativă a administrației publice locale, la propunerea autorității executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesitățile bugetare locale, cu excepția taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi c). (2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu. (3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale." In anul 2019 consiliul local a stabilit cote aditionale in vederea majorarii impozitelor şi taxelor locale in conditiile art. 489 alin.1 si alin.2 din Legea nr.227/2015 actualizata. - majorarea, in conformitate cu prevederile art.489 alin.1 si alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, a impozitului/taxei pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, prevazuta la art.l alin.4 din proiectul de hotarare, cu o cota aditionala de 50% din cota de impozit stabilita; - majorarea, in conformitate cu prevederile art.489 alin.l si alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, a impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoanele fizice sau de persoanele juridice, cu o cota aditionala de 50% fata de nivelul impozitului stabilit. Pentru anul 2020, se propune menţinerea acestora. 14. In ceea ce priveste majorarea impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv prevazuta de art.489 alin.4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal si majorarea impozitului pe cladiri si impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan prevazuta de art.489 alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, nu fac obiectul prezentului proiect de hotarare, fiind reglementate prin hotarari distincte ale Consiliului Local al Municipiului Timisoara. II.Alte informatii : Nu este cazul IV. Concluzii: Avand in vedere cele expuse, propunem emiterea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara a hotararii privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2020, in sensul celor prezentate mai sus. PRIMAR VICEPRI FA IM DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV APRIA BODO DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL SECRETAR CA| Ws ȘULI Cod FO53-03,Ver.1

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R. DIRECTOR CULIȚĂ CHIȘ / DIRECȚIA URBANISM [ / DIRECTOR EXECUTIV SORIN CIURARIY/ DIRECȚIA DEZVOLTARE. IMA RBA EN: NICOARĂ DIRECTIA DE MEDIU DIRECTOR SEMEREDI ADRIA / DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST DIRECTOR MIHAI BONCEA Ca, fete ) BIROUL SALUBRIZARE SEF BIROU DANIEL CORAS / 0 DIRECŢIA DE EVIDENŢA PERSOANEI TIMIȘOARA ( DIRECTOR EXECUTIV RADU BOGDAN SPERNEAC / DIRECTIA COMUNICARE-RELATIONARE DIRECTOR EXECUTIV CIPRIAN CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI Sos Cu) DIRECTOR EXECUTIV PAVEL DEHELEAN | A A CONSILIER LOCAL A RADU DIMECA Initiator taxa speciala pentru promovarea fiiristrea a municipiului Timisoara Cod FO53-03,Ver.1

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03, Ver.1

Atasament: ANEXA_5_semnaturi.pdf

Anexa nr.5 la HCLMT nr. TAXELE SPECIALE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2020 72019 Nr. Crt. Denumirea taxei speciale Nivelul taxei speciale Denumirea Directici/ -lei- compartimentului de specialitate care presteaza serviciul taxabil 1, Taxa cazare Vila Bistra 15 lei/noapte + TVA pentru angajati Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse 20 lei/noapte + TVA — pentru consilierii locali 20 lei/noapte + TVA pentru persoanele invitate 2. Taxa imprimat 6lei Directia Urbanism Compartiment Spatii Publicitare 3. Cost autocolant 10lei Directia Urbanism Compartiment Spatii Publicitare Serviciul Certificari Autorizari si Control Constructii 4. Taxa speciala de salubrizare - pentru persoane fizice din gospodării individuale și asociaţii de proprietari: 9,91 lei/persoana/lună Biroul Salubrizare - operatori economici şi instituţii publice 330,05 lei 5. | Taxa urgenta eliberare acte — in termen de -in cazul persoanelor fizice si juridice: Toate seviciile si compartimentele 3 zile de la data depuncrii, exclusiv ziua 100 lei/act de specialitate din cadrul depunerii Primariei Municipiului Timisoara si serviciilor şi direcțiilor cu personalitate juridică aflate în subordinea Primarului Municipiului Timişoara sau a Consiliului Local Obs: Cu exceptia Directiei de Evidenta a Persoanelor Timisoara 6. Taxa permise de intervenție 100 lei Directia Generală D.P.P.R.U 7, Taxa avize de principiu 100 lei Directia Generală D.P.P.R.U 8. Taxa predări de amplasament 100 lei Directia Generală D.P.P.R.U 5 Taxa permise de spargere 150 lei Directia Generală D.P.P.R.U 10. Taxă aviz de principiu mediu urban si 100 lei Direcţia Mediu Serviciul gestiune deseuri Reglementare Monitorizare Protectie si Ameliorare Mediu

11. Taxa eliberare planuri de situatie şi planse -persoane fizice si juridice FORMAT DIGITAL (în format pdf, sunt expediate pe e-mail): sc.1:500 format A3 — 25 lei; sc. 1:5000 format A3 — 25lei FORMAT ANALOGIC (pe hârtie, se ridică de la ghişeu): sc.1:500 format A3 — 28 lei; sc.1:5000 format A3 — 28 lei sc. 1:10000, P.U.Z-uri, P.U.D.-uri, P.U.G., P.A.T. — format A3 — 16 lei planga A4 si 25lei plansa A3 FORMAT DIGITAL (în format pdf, sunt expediate pe e-mail): sc.I:500 format A4 — 25 lei; sc. 1:5000 format A4 — 25 lei FORMAT ANALOGIC (pe hârtie, se ridică de la ghişeu): sc.I:500 format A4 — 28 lei; sc.1:5000 format A4 — 28 lei TAXA DE URGENŢĂ pentru toate planurile enumerate mai sus este de 30 lei + contravaloarea planului Directia Urbanism Biroul Banca de Date Urbana 12. Taxa emitere Harta Municipiului Timişoara, P.U.G., P.A.T. Harta Municipiului Timişoara în format Ad, la scara 1:10 000 ÎN REGIM NORMAL: 200 lei TAXA DE URGENȚĂ coste de 100 lei + contravaloarea planului Planşa P.U.G. în forma A0 ÎN REGIM NORMAL: 200 lei TAXA DE URGENŢĂ este de 100 lei + contravaloarea planului Planşa P.U.Z.. în forma A3, ÎN REGIM NORMAL: 30 lei In format 4 in regim normal: 25lei TAXA DE URGENȚĂ coste de 100 lei + contravaloarea planului Directia Urbanism Biroul Banca de Date Urbana

Planşa P.A.T. în format Al ÎN REGIM NORMAL: 100 lei TAXA DE URGENŢĂ este de 100 lei + contravaloarea planului 13.| Taxă imprimare nomenclator stradal şi Format A4 color — 4 lei / fila Directia Urbanism parte scrisa Format A4 alb-negru —2 lei / fila Biroul Banca de Date Urbana D.T.A.C./D.T.A.D./P.U.G./P.U.Z./ Format A3 color — 5 lei / fila P.U.D. Format A3 alb-negru — 4 lei / fila 14.| Taxa eliberare proces-verbal de vecinatati |a) pana la 1000 mp inclusiv: 100 lei Directia Urbanism persoane fizice/juridice si proces-verbal de |b) peste 1000 mp: 100 lei + 1 leu/mp pentru Biroul Banca de Date Urbana vecinatati conform HG nr. 834/1991 fiecare mp ce depaseste suprafata de 1000 mp 15. Taxa eliberare certificat de atestare a IN REGIM NORMAL: 400 lei Directia Urbanism edificarii/extinderii/desfintarii constructiei TAXA DE URGENTA este de 2000 Biroul Banca de Date Urbana pentru intabulare/ radiere constructii leitcontravaloarea certificatului doar pentru executate cu autorizatie de construire constructiile executate/desfiintate cu A.C/A.D. 16.| Taxa emitere adeverinte teren intravilan si | IN REGIM NORMAL: 40 lei Directia Urbanism adeverinte teritoriu administrativ TAXA DE URGENTA este de 100 lei + Biroul Banca de Date Urbana contravaloarea adeverintei 17.| Abonament G.LS. — consultare Banca de | 6 luni — 600 lei Directia Urbanism Date 12 luni — 1000 lei Biroul Banca de Date Urbana 18. Taxa căutare documente in arhiva 50 lei /document Directia Secretariat General Compartiment arhivă Directia Fiscala a Municipiului Timisoara 19. Taxa eliberare copii documente Format A4 — 5 lei/filă Directia Secretariat General Format A3 — 10 lei/filă Compartiment arhivă Directia Fiscala a Municipiului Timisoara 20.| Taxa pentru eliberarea certificatului de 1000 lei + contravaloarea taxei pentru eliberarea Directia Urbanism urbanism in regim de urgenta — in termen certificatului de urbanism (conform Anexei 1 Serviciul Certificari, Autorizari si de 7 zile lucrătoare Control Constructii 21. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 3000lei + contravaloarea taxei pentru eliberarea Directia Urbanism construire in regim de urgenţă (inclusiv autorizatiei de construire Serviciul Certificari, Autorizari si prelungiri) — in termen de 7 zile lucrătoare Control Constructii 22.| Taxa inscriere la examenul de atestare a 100 lei Directia Secretariat General persoanelor fizice pentru functia de administrator de imobile Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii

23.| Taxa de autorizare a persoanelor juridice 100 lei Directia Secretariat General pentru desfasurarea activitatii de Serviciul Relationare Directa cu administrare condominii conform Cetatenii prevederilor Legii 196/2018 24.| Taxa pentru eliberarea acordurilor pentru 69 lei Biroul Autorizare Activitati desfăşurarea unei activităţi economice si Comerciale pentru publicitate temporara 25.| Viza anuala pentru activitatile economice 50% din cuantumul taxei de autorizare Biroul Autorizare Activitati ce fac obiectul Legii nr. 650/2002, altele Comerciale decat cele de alimentatie publica 26. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 332 lei Directia Generală D.P.P.R.U transport 27.| Taxa pentru eliberarea copiei conforme a 244 lei Directia Generală D.P.P.R.U autorizaţiei de transport 28. Taxa pentru inlocuirea autorizatiei de 20% din tariful iniţial Directia Generală D.P.P.R.U transport, a copiei conforme a autorizatiei de transport sau a licentei de traseu, ocazionate de schimbarea denumirii operatorului de transport/intreprinderii, si/sau a persoanei desemnate, adresei sediului social/domiciliului acestuia sau de schimbarea autovehiculului utilizat pentru serviciul de transport 29. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 500 lei Directia Generală D.P.P.R.U dispecerat taxi (valabila 5 ani) 30. Taxa pentru eliberarea duplicatului 250 lei Directia Generală D.P.P.R.U autorizaţiei de dispecerat taxi 31. Taxa pentru eliberarea cazierului de SO lei Directia Generală D.P.P.R.U conduită profesională 32. Taxa de eliberare a avizului pentru 50 lei/autovehicul/an Directia Generală D.P.P.R.U aplicarea de inscrisuri si simboluri care reprezinta publicitate pentru terti pe autovehiculele ce efectueaza serviciul de transport public de persoane in regim de taxi si in regim de inchiriere

33.| Taxa pentru eliberarea copiei conforme a 244 lei Directia Generală D.P.P.R.U certificatului de inregistrare la Registrul Comertului, pentru transportul public de persoane in regim de inchiriere (serviciul de inchiriere) 34. Taxa pentru emiterea Avizului de 200 lei Directia Urbanism oportunitate, Biroul Avizare Conformitati Avizul Arhitectului Sef al Municipiului PUG/PUD/PUZ Timisoara si taxa etapa I PUZ de informare si consultare a publicului 35.| Taxa pentru activităţile de informare şi 500 lei Directia Urbanism consultare a publicului pentru planurile Biroul Avizare Conformitati urbanistice(etapa II PUZ/ etapa I PUD) PUG/PUD/PUZ 36. Taxa pentru avizare PUZ/PUD si 500 lei Directia Urbanism inaintarea documentatiilor Plan Urbanistic Biroul Avizare Conformitati Zonal/Plan Urbanistic de Detaliu PUG/PUD/PUZ (PUZ/PUD) in plenul Consiliului Local al Municipiului Timisoara 37.| Taxa de urgenţă pentru eliberare certificat TAXA DE URGENȚĂ este de 100 lei + 9 lei Directia Urbanism de nomenclatură stradală şi adresă contravaloarea certificatului conform Anexei nr. 1, Biroul Banca de Date Urbana Art. 474 alin. (16) 38. Taxa pentru vizarea autorizaţiei de 10% din tariful iniţial Directia Generală D.P.P.R.U transport public de persoane în regim de taxi şi în regim de închiriere; pentru transportul public de mărfuri sau bunuri în regim de taxi 39. Taxa pentru eliberarea duplicatului 110lei Directia Generală D.P.P.R.U autorizaţiei de transport, al unei copi conforme a autorizaţiei de transport, sau al unei licenţe de traseu 40.| Taxa pentru eliberarea copiei conforme a 332 lei Directia Generală D.P.P.R.U autorizaţiei de transport, ocazionate de suspendarea celei eliberate 41. Taxa pentru vizarea listei de tarife 5 lei/bucata Directia Generală D.P.P.R.U

42. Taxa de tranzit, pentru vehiculele de 200 lei Directia Generală D.P.P.R.U transport marfă de peste 7,5 tone 43.| Taxa duplicate acord pentru desfasurarea Biroul Autorizare Ac! unei activitati economice 69 lei Comerciale 44.| Taxa de modificare a acordurilor pentru Biroul Autorizare Activitati desfasurarea unei activitati economice 50% din cuantumul taxei de autorizare Comerciale 45.| - Taxa eliberare a certificatului de a) 400lci+0,5% din valoarea impozabila a constructiilor Directia Urbanism atestare a edificarii/extinderii cu destinatia de locuinte sau anexe la locuinte, Biroul Banca de Date Urbana n actualizata pe baza certificatului fiscal; constructiei SAU a) pentru certificarea 400lei+1% din valoarea impozabila a constructiilor existentei/inexistentei constructiilor pentru restul constructiilor cu alta destinatie decat cea fara autorizatie de construire si de locuinta, actualizata pe baza certificatului fiscal adeverintei pentru certificarea TAXA DE URGENTA este de 2000 lei+taxa doar existentei / incxistentei autorizatiei de pentru constructiile executate/desfiintate fara A.C. construire : b) pentru reglementarea regimului de b) 400lei inaltime al constructiilor TAXA DE URGENTA este de 2000 lei+400lei 46. | Taxa eliberare a certificatului de inexistenta 2% din valoarea impozabila a constructiilor, actualizata Directia Urbanism pentru certificarea inexistentei constructiilor pe baza certificatului fiscal Biroul Banca de Date Urbana fara autorizatie de desfiintare si adeverintei pentru certificarea existentei/ inexistentei autorizatiei de desfiintare 47.| Taxă pt. eliberarea duplicatelor de pe 200lei Directia de Evidenta a certificatele de stare civilă, a extraselor Persoanelor multilingve, a adeverinţelor de celibat, în regim de urgenţă — maximum 3 zile lucrătoare 48.| Taxă pt. eliberarea extraselor multilingve de 100 lei Directia de Evidenta a stare civilă, a adeverinţelor de celibat - Persoanelor documente folosite la autorităţile din străinătate 49.| Taxă pt. cliberarea actelor de identitate, în 100lei Directia de Evidenta a regim de urgenţă — maximum 5 zile lucrătoare Persoanelor 50.| Taxa pentru promovarea turistica a 2% la tarifele de cazare, exclusiv TVA, practicate de Directia Comunicare- municipiului Timisoara unităţile de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului si se datoreaza pentru intreaga perioada de cazare Relationare; Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

51.| Taxa pentru oficierea casatoriei in alta 1000 lei Directia de Evidenta a locatie decat "Casa Casatoriilor" Persoanelor Exceptii de la de la plata taxei: -oficierea căsătoriei persoanelor internate în unităţi sanitare şi care sunt în imposibilitate de a se deplasa, fapt care poate fi dovedit cu documente emise de către medic, sau persoanele aflate în detenție sau arest preventiv, fapt dovedit de către unitatea de detenție sau de arest preventiv - persoanele cu dizabilitati 52.| Taxa atestat administratori (cei atestați 50 lei DIRECȚIA deja inițial pe Legea 230/2007) conform SECRETARIAT prevederilor Legii 196/2018 GENERAL (Compartiment Asociaţii Proprietari) xa de urgenta, prevăzută la pet. 5 se datorează în toate cazurile în care este posibilă cliberarea în regim de urgenta a anexa 5 s-a stabilit expres o taxa speciala de urgență, și se încasează pe baza notei de plata întocmite de către angaja Il. Referitor la taxele prevazute la pet.45 si 46: 'axa de 2% peniru constructiile cu destinatia de locuinte sau anexe la locuinte si taxa de 4% pentru restul constructiilor, din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri in conditiile codului fiscal. comunicata de catre Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, care reprezinta taxa care ar fi fost perceputa pentru emiterea Autorizatiei de construire a constructiei respective, actualizata la data eliberarii Certificatului de existenta a constructiei/Adeverintei. Pentru construci rise in cartea funciara pentru care prin Adeverinta se va specifica regimul de inaltime, se achita doar taxa de emitere a certificatului de existenta a constructiei/Adeverintei: 'axa de 2% din valoarea impozabila a constructiei. stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri in conditiile codului fiscal, comunicata de catre Directia Fiscala a Municipiului Tii care reprezinta taxa care ar fi fost perceputa pentru emiterea Autorizatici de desfiintare a constructiei respective, actualizata la data eliberarii Certificatului de inexistenta a constructiei/Adeverintei. Taxa pentru emiterea adeverintei este echivalenta cu taxa de emitere a certificatului de existenta/inexistenta constru Metodologia de aplicare este reglementata prin HCLMT nr.197/15.04.2014 asa cum a fost modificata prin HCLMT nr.405/16.10.2015. itate de contribuabili, cu excepția celor pentru care in iberarea acestora. PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMISOAR NICOLAE ROBU/“* “ a DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR ADRIAN BODO a DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DIRECTOR FLORIN RĂVĂȘILĂ. DIVERSE 1 EST / DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST DIRECTOR MIHAI BONCFEA

NVATAHAd TIAVA ALLODAIXA HOLOISUIA .LIOTAIIDINANW V VUALTIND HA VSYO YdID ALLODIXA HOLIIUIA AUVNOLLVTIN-TUVIINAWOD VILOTUIA NVIDOA NAIVI SYdod 7IINYO: Noua 1aS aV YOLIIUIA NIAMAW Ad VLLIIUIA NOS WSINVAYA VILOTUIA SIHD VITA HOLDIUIA 1118 SAIVD VILOIUIA

Atasament: ANEXA_1_semnaturi.pdf

Anexa nr.1 la HCLMT nr. /2019 Nivelurile impozitelor/taxelor locale stabilite în sume fixe - An 2020 1.Nivelurile impozitului/taxei pe teren pe raza municipiului Timişoara, stabilite în conformitate cu prevederile art.465 alin.2 si alin.7 din Legea nr.227/2015: (1) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: Zona în cadrul localității Nivelurile impozitului/taxei pe teren pe raza municipiului Timişoara - lei/ha 13.756 10.398 7.116 3.380 (2)În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulțirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6): Nr.crt. Categoria de folosință Impozit - lei - Il Teren cu construcţii 31 2 Teren arabil 50 3 Păşune 28 4 Fâneaţă 28 5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 55 5.1. Vie până la intrarea pe rod 0 6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 55 6.1. Livadă până la intrarea pe rod 0 7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia 16 celui prevăzut la nr. crt. 7. 1 7.1, Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de 0 protecţie 8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 8.1. Teren cu amenajări piscicole 34 9 Drumuri şi căi ferate o 10 Teren neproductiv 0 2. Impozitul pe mijloacele de transport: (1) Art.470 alin.2 pet.ll din legea nr.227/2015 - Vehicule înregistrate: Il Vehicule cu capacitate cilindrică Lei/200 cmc LI. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc 4 lei/200 cme 1.2, | Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc 6 lei/200 cme 2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 150 lei/an (2) Art.471 alin.8 pct.4 din legea nr.227/2015 - Nave de sport si agrement: Nave de sport si agrement 500 lei

3.Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor - Titlul IX cap.V Tipul taxei Nivelul pentru anul 2020 Art. 474 alin. (1) Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban : Taxa -lei- a) până la 150 m? inclusiv 5 b) între 151 şi 250 m? inclusiv 6 c) între 251 şi 500 m? inclusiv 1 d) între 501 şi 750 m? inclusiv 9 e) între 751 şi 1.000 m? inclusiv 13 f) peste 1.000 m? 14,84 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste suprafata de 1.000 mp Art. 474 alin. (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean 15 Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări 8 lei pentru fiecare mp afectat Art. 474 alin. (14) Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi a panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice 8 lei pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrările de racorduri și branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 5 lei pentru fiecare racord Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă Art. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor Sanitare de functionare 20 Art. 475 alin. (2): - Taxa pentru eliberarea atestatului de producator - Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 40 40 Art. 475 alin. (3) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activitatilor înregistrate în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activități de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative și distractive, potrivit Clasificări acti.vităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificări activităţilor din economia naţională - CAEN Taxa se datoreaza in functie de suprafetele aferente activitatilor respective, astfel: a. Pentru o suprafata de pana la 50 mp inclusiv b. Pentru o suprafata cuprinsa intre intre Slmp si 100 mp inclusiv c. Pentru o suprafata cuprinsa intre 101 mp si 500 mp inclusiv d.Pentru o suprafata cuprinsa intre 501 mp si 700 mp inclusiv a. 600 lei b. 1.000 lei c. 1.400 lei d. 2.000 lei N

e. Pentru o suprafata cuprinsa intre 701 mp si 900 mp inclusiv f. Pentru o suprafata mai mare de 900 mp OBS. Referitor la activitatile înregistrate în grupa CAEN 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, acestea nu se supun autorizarii conform Legii 650/2002, Ordinului 601/2002 si Ordinului 337/2007 3.000 lei e. f. 4.000 lei 4. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate - Titlul IX Cap. VI Art.478 alin.(2) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate : a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate Lei/ mp sau fractiune de mp 32 23 5. Alte taxe locale - Titlul IX Cap. IX Art. 486 alin. (1) Taxa zilnică pentru utilizarea temporara a locurilor publice 1. Taxa pentru depozitarea de materiale 2 a. Taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări, în chioşcuri, tonete amplasate de-a lungul drumurilor publice, rulote, etc. 2 b. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu sisteme publicitare 3. Taxa de ocupare a domeniului public pentru desfacere de produse ce fac obiectul comerţului pe terasele sezoniere 4. Taxa de ocupare a domeniului public cu terase sezoniere neutilizate 5. Taxa pentru utilizarea în scopuri publicitare a panourilor de afişaj proprietate a Primăriei Municipiului Timişoara amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara 6. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea comercializării sau distribuirii de presă (vânzători ambulanți) 7. Taxa pentru distribuirea de pliante publicitare 8. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu schele necesare executarii lucrarilor de restaurare si conservare efectuate in conditiile legii, la imobile clasificate ca monumente istorice in sensul art.3 din lei/mp/zi 1 leu/mp/zi 3 lei/mp/zi in zona A 2 lei in celelalte zone 3 lei/mp/zi în zona A 2 lei/mp/zi în celelalte zone 2 lei/mp/zi pentru lunile mai, iunie, iulie, august l leu/mp/zi pentru lunile martie, aprilie, septembrie, octombrie 0,50 lei/mp/zi pentru lunile februarie, noiembrie, decembrie ianuarie, 0,25 lei/mp/zi 1,50 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 0,01 lei/mp/zi vo

Legea nr.422/2001, monument istoric, ansamblu si sit 9. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu schele necesare executarii lucrarilor in conditiile Legii 153/2001 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor cu modificari si completari ulterioare 10. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu schele necesare executarii lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice in conformitate cu prevederile OUG nr.18/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, lucrari ce sunt executate pe cheltuiala proprie a proprietarilor cladirii 11. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu schele, altele decat cele prevazute la pct.8-10 0,01 lei/mp/zi 0,01 lei/mp/zi 1 leu/mp/zi Art.486 alin.(1) Taxa pentru vizitarea Gradinii | 0 lei pentru persoanele cu dizabilitati; Zoologice Timisoara 3 lei pentru copii; 5 lei pentru adulti; 10 lei pentru familia compusa din doi adulti si copiii acestora. Art.486 alin.(4) Taxa pentru indeplinirea 530 lei |_procedurii de divort pe cale administrativa Art.486 alin.(5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 32 lei asemenea planuri, deținute de consiliile locale PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMISOARA — NICOLAE ROBU DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR ADRIAN BODO, DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL SECRETAR CAIUS $ DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R: DIRECTOR CULITA CHIS DIRECȚIA URBANISM DIRECTOR SORIN CIURARIU DIRECTIA DE MEDIU DIRECTOR SEMEREDI A d BIROU AUTORIZA OMERCIALE RADU BOGDAN SPERNEAC OMÂN

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01,Ver.1 Page 1

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMARIA DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA Nr. IF2019-058195/27.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2020

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timisoara NR.SC2019- 24421/27.09.2019 înregistrată la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara cu nr.IA2019- 005002/27.09.2019, prin care se propune emiterea hotararii privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2020, Avand in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizata, Titlul IX si ale HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata,

Facem urmatoarele precizari:

I. Conform art. 5 alin.1 lit.a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata: Conform art. 5 alin.1 lit.a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata: "(1) Veniturile bugetare locale se constituie din: a) „venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit;" Conform art.16 alin.1 si alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata: (1)„Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care autorităţile administraţiei publice locale le pot utiliza în exercitarea atribuţiilor lor, pe baza şi în limitele prevăzute de lege.” (2) „Autorităţile administraţiei publice locale au competenta stabilirii nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile legii.” Conform art. 454 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza: „Impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează: a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri; b) impozitul pe teren şi taxa pe teren; c) impozitul pe mijloacele de transport; d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; f) impozitul pe spectacole;

Cod FO53-01,Ver.1 Page 2

g) taxele speciale; h) alte taxe locale." In baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul local are competenta: - sa stabileasca cotele impozitelor si taxelor locale cand acestea se determina pe baza de cota procentuala, iar prin lege se stabilesc limite minime si maxime (art.457 alin.1, art.458 alin.1 si alin.2; art.460 alin.1, alin.2 si alin.10; art.477 alin.5, art. 481 alin.2 Cod fiscal); - sa stabileasca cuantumul impozitelor si taxelor locale, cand acestea sunt prevazute in suma fixa si prin lege sunt stabilite limitele minime si maxime (art.465 alin.2, alin.7 si alin.9; art.470 alin.2 pct.II; art.470 alin.8 pct.4; art.474 alin.1, alin.4, alin.10, alin.14, alin.15, alin.16 ; art.475 alin.1, alin.2, alin.3, alin.4, art.478 alin.2 Cod fiscal); - sa stabileasca acordarea si nivelului bonificaţiei de până la 10% conform prevederilor art. 462 alin.2, art. 467 alin.2, si art. 472 alin.2 din Codul fiscal; - sa adopte "taxe speciale" in temeiul prevederilor art.484 din Codul fiscal; - sa instituie "alte taxe" conform prevederilor art.486 din Codul fiscal; - sa acorde scutiri/reduceri de la plata impozitelor si taxelor locale, a taxelor speciale si a taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, in cazurile expres prevazute de lege in acest sens (art.456 alin.2; art.464 alin.2; art.469 alin.2; art.470 alin.3;art.476 alin.2; art. 485 alin.1, art.487 din Codul fiscal); - sa majoreze impozitele si taxele locale conform prevederilor art. 489 din Codul fiscal; - sa procedeze la indexarea anuala a impozitelor si taxelor locale, conform prevederilor art.491 Cod fiscal si la actualizarea limitelor amenzilor raportat la prevederile art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata.

Se retine ca, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.157/11.04.2019, Consiliului Local al Municipiului Timisoara a aprobat indexarea pentru anul fiscal 2020, cu rata inflatiei de 4,6 %, a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si actualizarea pentru anul fiscal 2020, cu rata inflatiei de 4,6 %, a limitelor amenzilor prevazute la art.493 alin.3, alin.4 si alin.4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, hotarare care va fi avuta in vedere la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, prezentand astfel relevanta inclusiv la emiterea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2020.

Referitor la taxele speciale, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum si pentru promovarea turistica a localitatii, consiliile locale pot adopta taxe speciale, in conformitate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal.

Raportat la aceste prevederi legale, domeniile în care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia/ serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

Potrivit art.30 alin.1, alin.2 si alin.6 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale: (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz,

Cod FO53-01,Ver.1 Page 3

aprobă taxe speciale. (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii. (6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. II. Schimbari preconizate si rezultate asteptate: Pentru anul 2019, impozitele si taxele locale a caror stabilire intra in competenta consiliului local, fac obiectul Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 655/12.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2019. Avand in vedere ca, hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale se emite anual, se impune stabilirea de catre Consiliul Local a impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2020, sens in care se arata urmatoarele:

1. In ceea ce priveste impozitul pe cladiri: A. In cazul persoanelor fizice: a. Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice (Art.457 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal actualizata):

- In anul 2019 cota avuta in vedere la calculul impozitului este de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii;

- Pentru anul 2020 se propune cota de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii. b. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

(Art.458 alin.1 si alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal actualizata) : - In anul 2019 cota avuta in vedere la calculul impozitului este de 0,6% asupra valorii cladirii stabilita conform art.458 alin.1 lit.a-c. - Pentru anul 2020 se propune cota de 0,6% asupra valorii cladirii stabilita conform art.458 alin.1 lit.a-c.

A. In cazul persoanelor fizice: a. Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice (Art.457 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal actualizata):

- In anul 2019 cota avuta in vedere la calculul impozitului este de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii;

- Pentru anul 2020 se propune cota de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii. b. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

(Art.458 alin.1 si alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal actualizata) : - In anul 2019 cota avuta in vedere la calculul impozitului este de 0,6% asupra valorii cladirii stabilita conform art.458 alin.1 lit.a-c. - Pentru anul 2020 se propune cota de 0,6% asupra valorii cladirii stabilita conform art.458 alin.1 lit.a-c.

B. In cazul persoanelor juridice a. Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice (Art.460 alin.1 si alin.10 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal actualizata):

Cod FO53-01,Ver.1 Page 4

- In anul 2019 cota avuta in vedere la calculul impozitului/taxei pe cladiri este de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii ;

- Pentru anul 2020 se propune cota de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii. b.Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice (Art.460 alin.2 si alin.10 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal actualizata):

- In anul 2019 cota avuta in vedere la calculul impozitului/taxei pe cladiri este de 1,3 % asupra valorii impozabile a cladirii;

- Pentru anul 2020 se propune cota de1,3% asupra valorii impozabile a cladirii. B. In cazul persoanelor juridice a. Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice (Art.460 alin.1 si alin.10 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal actualizata):

- In anul 2019 cota avuta in vedere la calculul impozitului/taxei pe cladiri este de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii ;

- Pentru anul 2020 se propune cota de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii. b.Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice (Art.460 alin.2 si alin.10 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal actualizata):

- In anul 2019 cota avuta in vedere la calculul impozitului/taxei pe cladiri este de 1,3 % asupra valorii impozabile a cladirii;

- Pentru anul 2020 se propune cota de1,3% asupra valorii impozabile a cladirii.

2. In ceea ce priveste taxa pentru servicii de reclama si publicitate (Art.477 alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal actualizata):

- Si in anul 2020 se propune cota de 3 % (avuta in vedere la stabilirea taxei si in anul 2019). 3.In ceea ce priveste impozitul pe spectacole (Art.481 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal actualizata): Conform art. 480 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, conform carora:" Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole." In conformitate cu prevederile art. 481 alin.2 din Codul fiscal, Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează: a) până la 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională; b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) In vederea incurajarii organizarii de spectacole, de evenimente culturale, artistice și sportive, raportat la faptul ca, Timisoara este desemnat pentru anul 2021 oras Capitală Europeană a Culturii, si pentru anul 2020 se propun urmatoarele cote de impozit: a) 0% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională; b) 0 % în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 4. In ceea ce priveste acordarea bonificatiei de 10% prevazuta de art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata:

Cod FO53-01,Ver.1 Page 5

- Si in anul 2020, se propune acordarea catre contribuabilii persoane fizice a bonificatie de 10%, pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabilii persoane fizice, pana la data de 31 martie a anului 2020. 5. In ceea ce priveste cazurile de scutire de la plata impozitului/taxei pe cladiri prevazute la art.456 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal: - In anul 2020 se propune mentinerea scutirilor acordate in anul 2019 prin HCLMT nr. 655/12.12.2018. Scutirea prevazuta de art.456 alin.2 lit.m din Codul Fiscal, pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se va acorda in anul 2020 conform procedurii prevazute in Anexa nr.2 la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. Scutirea prevazuta la art.456 alin.2 lit.n din Codul Fiscal, pentru clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare, se va acorda in anul 2020 conform procedurii prevazute in Anexa nr.3 la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. 6. In ceea ce priveste cazurile de scutire la plata impozitului/taxei pe teren, prevazute la art.464 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal: In anul 2020 se propun aceleasi scutiri acordate in anul 2019 prin HCLMT nr. 655/12.12.2018.

In anul 2020, procedura de acordare a scutirii/reducerii a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren prevazuta de art.456 alin.2 lit.k si si art.464 alin.2 lit.j din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, este prevazuta in Anexa nr.4 la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. 7. In ceea ce priveste cazurile de scutire/reducere la plata impozitului pe mijloacele de transport, prevazute la art.469 alin.2 si art.470 alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal: Se propune acordarea si in anul 2020 a reducerii de 100%, pentru mijloacele de transport hibride in conformitate cu art. 470 alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, acordata si in anul 2019 prin HCLMT nr. 655/12.12.2018. 8. In ceea ce priveste cazurile de scutire de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, prevazute la art.476 alin.2 din Codul fiscal actualizat: - In anul 2020 se propun aceleasi scutiri acordate in anul 2019 prin HCLMT nr. 655/12.12.2019.

Cod FO53-01,Ver.1 Page 6

9. In ceea ce priveste cazurile de scutire de la plata taxelor speciale, prevazute la art.485 alin.1 din Codul fiscal actualizat: - In anul 2020 se propun aceleasi scutiri acordate in anul 2019 prin HCLMT nr. 655/12.12.2018. 10. In ceea ce priveste cazurile de scutire de la plata taxelor instituite in temeiul art.486 Cod fiscal (ALTE TAXE), prevazute la art.487 din Codul fiscal actualizat: - In anul 2020 se propun aceleasi scutiri acordate in anul 2019 prin HCLMT nr. 655/12.12.2018. 11. In ceea ce priveste nivelurile impozitelor/taxelor locale stabilite in sume fixe, prevazute in Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata: art.465 alin.2 si alin.7; art. 457 alin.6, art.470 alin.2 pct.II din legea nr.227/2015 - Vehicule inregistrate; art.471 alin.8 pct.4 din legea nr.227/2015 - Nave de sport si agrement; art. 474 alin. (1) ; art. 474 alin. (4); art. 474 alin. (10) ; art. 474 alin. (14); art. 474 alin. (15); art. 474 alin. (16); art. 475 alin. (1); art. 475 alin. (2); art. 475 alin. (3): - Nivelurile propuse pentru anul 2020 se regasesc in Anexa nr.1 la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. In cuprinsul Anexei 1 la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 (pct.5 "Alte taxe locale - Titlul IX Cap.IX) sunt prevazute si taxele propuse a fi instituite conform prevederilor art.486 din Codul fiscal impreuna cu cuantumul acestora. 12. In ceea ce priveste taxele speciale reglementate de art.484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal : Pentru anul 2020, taxele speciale si cuantumul acestora se regasesc in Anexa nr.5 la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare este prevazut in Anexa nr.6 la Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. Regulamentul privind stabilirea si aplicarea taxelor speciale pentru furnizarea unor servicii in cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor este prevazut in Anexa nr.7 la Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020.

Regulamentul privind modul de instituire si utilizare a taxei speciale pentru promovarea turistica a municipiului Timișoara este prevazut in Anexa nr.8 la prezenta hotarare.

(3) Declaratia-decont privind sumele încasate reprezentând taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Timișoara este prevazuta in Anexa nr.9 la prezenta hotarare. Taxa speciala pentru promovarea turistica a municipiului Timișoara se instituie raportat la prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si la prevederile pct.161 lit.b si lit.c din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, conform caruia: b) în vederea asigurării resurselor financiare pentru promovarea turistică, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot institui taxe speciale, ca de exemplu: pentru cazarea în structuri de cazare, de agrement sau pentru alte activităţi turistice, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în limitele şi în condiţiile legii; c) taxele speciale, instituite potrivit prevederilor art. 484 din Codul fiscal, se fac venit la bugetul local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate. (...)”.

Cod FO53-01,Ver.1 Page 7

In ceea ce priveste urmatoarele taxe speciale : taxa de eliberare a certificatului de existenta pentru certificarea existentei constructiilor fara autorizatie de construire si adeverintei pentru certificarea existentei / inexistentei autorizatiei de construire si taxa eliberare a certificatului de inexistenta pentru certificarea inexistentei constructiilor fara autorizatie de desfiintare si adeverintei pentru certificarea existentei/ inexistentei autorizatiei de desfiintare, in vederea unei reglementari unitare a taxelor speciale, prin HCLMT nr.405/16.10.2015 au fost revocate art.7, 9 si 10 din HCLMT 197/2014, restul prevederilor referitoare la metodologia si documentatia aferenta ramanand in vigoare.

13. In ceea ce priveste majorarea impozitelor si taxelor locale in conformitate cu prevederile art.489 alin.1 si alin.2 din Legea nr.227/2015 actualizata :

Conform art.489 alin.1 -3 din Legea nr.227/2015 actualizata : "Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene (1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi c). (2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu. (3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale."

In anul 2019 consiliul local a stabilit cote aditionale in vederea majorarii impozitelor şi taxelor locale in conditiile art. 489 alin.1 si alin.2 din Legea nr.227/2015 actualizata, astfel: - majorarea, in conformitate cu prevederile art.489 alin.1 si alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, a impozitului/taxei pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, prevazut/a la art.1 alin.4 din proiectul de hotarare, cu o cota aditionala de 50% din cota de impozit stabilita; - majorarea, in conformitate cu prevederile art.489 alin.1 si alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, a impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoanele fizice sau de persoanele juridice, cu o cota aditionala de 50% fata de nivelul impozitului stabilit.

Pentru anul 2020, se propune menținerea acestora.

14. In ceea ce priveste majorarea impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv prevazuta de art.489 alin.4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal si majorarea impozitului pe cladiri si impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan prevazuta de art.489 alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, nu fac obiectul prezentului proiect de hotarare, fiind reglementate prin hotarari distincte ale Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Raportat la aspectele de mai sus, se constata ca, propunerile vizand impozitele si taxele locale prevazute in Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, cu anexele aferente, se incadreaza in prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.173/24.04.2018.

Cod FO53-01,Ver.1 Page 8

III. In concluzie: Avand in vedere aspectele si prevederile legale expuse in prezentul raport, tinand cont de atributiile si specificul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, apreciez ca, proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului consiliului local.

DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO

Atasament: Nota_fundamentare.pdf

Cod FO53-12,Ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA Anexă la raportul de specialitate nr. _______________________________________

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Vizand "Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2020"

Secţiunea 1

Impactul socio-economic al proiectului de hotărâre

Proiectul de hotărâre are impact asupra: DA NU

1.Mediului macro-economic NU

(Dacă raspunsul este da, se vor prezenta consecinţele macro-economice produse în urma aplicării actului normativ)

11. Mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat NU

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat produse în urma aplicării actului normativ)

2. Mediului de afaceri DA

Va afecta cheltuielile cu impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice la acele companii care vor include in salariul brut al angajatiior partea aferenta reprezentand Ccontributiile la Asigurarile Sociale ale angajatorului.

In cazul in care nu vor fi majorate salariile brute corespunzator celor prezentate mai sus impactul va fii unul minor.

21 Sarcinilor administrative ori adăugarea unora noi NU

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra sarcinilor administrative produse în urma aplicării actului normativ)

22 Intreprinderilor mici şi mijlocii NU

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra întreprinderilor mici şi mijlocii produse în urma aplicării actului normativ)

Cod FO53-12,Ver.1

3. Mediului social NU

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele sociale produse în urma aplicării actului normativ)

4. Mediului natural NU

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra mediului produse în urma aplicării actului normativ)

5.Altor domenii NU

(Se va completa în cazul în care este necesară prezentarea unor informaţii în plus faţă de cele prezentate la pct. 1-4 supra )

Secţiunea a 2-a Efectele proiectului de hotărâre asupra legislaţiei in vigoare

1. Este necesară adoptarea de măsuri normative pentru aplicarea prevederilor proiectului de hotărâre (Hotărâri ale Consiliului Local în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării in vigoare a proiectului de hotărâre)

NU

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 655/12.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2019

Secţiunea a 3-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Aplicarea HCL va avea impact asupra Bugetului Local? Da

Cod FO53-12,Ver.1

Dacă răspunsul este DA se va completa tabelul de mai jos:

Sumele necesare sunt prevăzute în bugetul local pe anul _______

- in mii lei (RON) -

Indicatori Anul Urmatorii Media pe

referinta patru ani cinci ani 1 2 3 4 5 6 7

1.Modificări ale veniturilor bugetare, in plus fata de anul 2019, din care: - Impozit pe cladiri - Impozit pe teren - Impozit mijloace de transport - Taxa speciala pt.promovarea turismului

0

- - - - -

0 0 0 0

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

i. cheltuieli de personal - ii. bunuri şi servicii -

3. Impact financiar, plus asupra bugetului local:

0

- - - - -

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare

7. Alte informaţii

Secţiunea a 6-a Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de hotărâre de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente - Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. 2. Alte informaţii - Nu este cazul.

ADRIAN BODO DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Atasament: ANEXA_9.pdf

Anexanr. _“% la HCLMT nr. /2019 DECLARAŢIE-DECONT privind sumele încasate reprezentând taxa specială pentru promovarea turistică, datorată în temeiul Legii nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal SUDSCISA re E GE PE EEE EEE RE „ cu sediul in Romania, judetul municipiul/orasul/comuna. inregistrata la Ol reprezentata prin dl/dn: sa in calitate de actionar unic/asociat/administrator/imputernicit, identificat prin actul de identitate SETiA „Ar. şi codul numeric personal domiciliat în ROMÂNIA/ as „ codul comuna/oraşul/municipiul ., satul/sectorul GR CORT SETI nr. ap „ str. declar că taxa specială pentru promovarea turistică încasată în luna „ de către unitatea de cazare ., Situată la adresa ETER AR FATADA RETR REITERAT TA TA TAPET ATA TARA A iii aa rent nn a E E EEE E „a fost în sumă de .. lei şi s-a vărsat la bugetul local cu ordinul de plată/chitanta nr. data de suie în contul nr. Taxa specială pentru promovarea ti ică s-a determinat pe baza cotei de 2 % stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. . la tarifele de cazare practicate şi numărul zilelor de cazare, sau la tariful practicat pentru o noapte de cazare. Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. (data întocmirii declaraţiei) ŞEFUL COMPARTIMENTULUI L.S. DIRECTOR, CONTABIL, (prenumele, numele şi semnătura) (prenumele, numele şi semnătura) COD FO53-02, Ver.1

Atasament: ANEXA_8.pdf

ANEXA NR. £ LA HCLMT nr. REGULAMENT PRIVIND MODUL DE INSTITUIRE SI UTILIZARE A TAXEI SPECIALE PENTRU PRUMOVAREA TURISTICA A MUNICIPIULUI TIMISOARA Art.l. Obiectivele urmărite prin instituirea taxei speciale pentru promovarea. turistica a municipiului Timisoara sunt: - cresterea numarului de turisti in municipiul Timisoara; - cresterea duratei de sedere a turistilor în municipiul Timisoara; - cresterea veniturilor obtinute din turism in municipiul Timisoara; - cresterea calitatii serviciilor publice şi crearea de noi servicii publice destinate turistilor. Art.2. Actiuni avute în vedere pentru indeplinirea obicctivelor: - promovarea atractiilor, evenimentelor si obiectivelor turistice din Timisoara si a destinatiei turistice Timişoara in ansamblul ei, prin actiuni desfasurate de autoritatea locala la nivel national, international cat si in mediul online si social media, in cadrul unor evenimente de profil sau special create in vederea promovarii turismului in municipiul Timisoara, care sa prezinte cele mai reprezentative elemente ale destinatiei turistice Timisoara in asamblul sau; - susținerea activitatilor culturale care pot creşte numărul de turişti in Timişoara, prin actiuni realizate in vederea crearii, sustinerii si/sau dezvoltarii de evenimente si activitati culturale care pot contribui pozitiv la atractivitatea turistica a orasului Timisoara ; - realizarea de servicii de turism efectuate in vederea promovarii destinatiei turistice Timisoara, constand in servicii publice prin care se ofera informatii si materiale turistice, special concepute, vizitatorilor municipiului Timisoara si operatorilor locali din domeniul turismului; - crearea și consolidarea brandului turistic al oraşului Timişoara, constand in cocept/viziune de dezvoltare turistica a municipiului Timisoara cu valori si teluri clar exprimate si un set de actiuni/masuri cuantificabile pentru atingerea obiectivelor/viziunii propuse. Acesta va fi insotit si de clemente vizuale, verbale, audio/video etc. distinctive si reprezentative pentru oras si valorile acestuia; - dezvoltarea de proiecte, finanțate din fonduri europene direct legate de activitatea turistică; - participarca și înscrierea orașului în rețele/organizații/structuri europene sau globale care pot creşte valoarea turistică a orașului; - imbunătățirea și gestionarea informațiilor de interes turistic de pe cele mai importante platforme turistice online. Art.3. (Actiunile susmentionate se realizeaza de catre Directia Comunicare-Relationare prin Compartimentul Centrul de Informare Turistică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, precum și Casa de Cultură a Municipiului Timișoara - structuri de specialitate cu atributii in acest sens, in limitele si cu respectarea prevederilor legale in vigoare. (2)ln vederea indeplinirii obiectivelor vizate, Directia Comunicare-Relationare prin Compartimentul Centrul de Informare Turistică si Casa de Cultura a Municipiului Timisoara vor colabora cu asociatii din domeniu , in limitele si cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Art.4. Taxa speciala pentru promovarea turismului in municipiul Timisoara este datorata de persoanele care beneficiază de servicii de cazare si se retinc, incaseaza si vireaza la bugetul local de catre unitățile de cazare care desfasoara activitati specifice pe raza municipiului Timișoara. Art.5. Prin unitate de cazare se intelege: hotel, hotâl-apartament, motel, vile turistice, cabane, campinguri, pensiuni turistice, pensiuni agroturistice, precum si orice alte structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica definite ca atare la art.2 lit.d din OG nr.58/1998 privind COD FO53-02, Ver.1

tii de turism in Romania, actuslizate, care functioneaza pe raza organizarea si desfasurarea actixi teritoriala & municipiului Timisoara. Art.6.Taxa speciala pentru promovarea turismului i în municipiul Timisoara se colcuteuza. de catre unitatea de cazare prin aplicarea unei cotei de 7% la tarifele de cazare, exelusiv TVA, practicate: de unităţile de cazare pentru fiecare zi de seţur a turistului si sc datoreaza pentru intreaga de: cazare. Ar.7. Unitatea de cazare are obligatia de n varsa taxa speciala colectata la tugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in roza careia este situata aceasta, lunar, termenul de plasa fiind pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare: celei in care s-a colectat aceasta taxa. Ar.8. Pentru neplata la termenul scadent 4. taxei speciale, se datoreaza majorari da interzicre la nivelul celor prevazute la art.183 din Legea nr.207/2015 privind codul de procedura fiscala, actualizata. Art.9. Unitatea de cazare are obligatia de a. depune lunar, Declaraţia - decont, la registratura Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare cefei in care s-a colectat taxa. Formatul declerutiei este prevazut în Anexa 9 la prezenta hotarare. Art.10. Sumele incasate cu titlu de taxa speciala vor avea in principal următoarele destinaţ e elaborarea strategiei jsentru dezvoltarea turismului și a studiilor aferente, cu o primă focalizare pe Timișoara — Capitală Culturală Europeană 2021 e finanţarea cheltuielilor de participare la târguri, expoziții de turism la nivel naţional şi internațional; * finanţarea acţiunilor și evenimentelor culturale care au un impact direct sau indirect la dezvoltarea turismului și atragerea unui număr mai mare de turişti; e realizarea activităților de promovare marketing în scopul atragerii de turişti sau investiții în servicii turistice; + crearea sau finanțarea serviciilor şi produselor oferite contra cost sau gratuit turiştilor sau agenților economici locali din domeniul turismului; * altele asemenea, necesare indeplinirii obiectivelor stabilite, in limitele legii. Art 11. (1) Constituie contraventii, următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni: a). depunerea peste termen a declaratiilor - decont de catre unitatile de cazare; b). nedepunerea declaratiilor-decont, de catre unitatile de cazare (2) Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 71 lei la 283 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 283 lei la 705 lei. (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre Directia Fiscala a Municipiului Timisoara. Direcţia Comunicare-Relatioanare Casa de Cultură a Minjcipiului Timişoara Director Executiv Director E veChtiv Ciprimy Nyari — Pavey Dehelfan Directia Fiscala A Municipiului Timisoara Director Executiv Adrian Bodo - se COD FO53-02, Ver.l

Atasament: ANEXA_7.pdf

Anexa nr. Ela HCLMT nr. 1 REGULAMENT privind aplicarea taxelor speciale pentru furnizarea unor servicii în cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Prezentul regulament stabileşte modul de aplicare a taxelor speciale instituite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru furnizarea unor servicii în cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor, precum şi excepţiile de la aplicarea acestor taxe, după cum urmează: 1. Taxă oficiere căsătorie în altă locaţie decât Casa Căsătoriilor Condiţii de aplicare a taxei Căsătoria se poate oficia în altă locaţie numai înainte de începerea programului de oficiere a căsătoriilor la Casa Căsătoriilor, sau după terminarea programului de oficiere a căsătoriilor la Casa Căsătoriilor. Programul de oficiere a toriilor la Casa Căsătoriilor este stabilit în funcţie de numărul solicitărilor înregistrate pentru ziua respectivă, astfel încât să se asigure continuitatea oficierilor la intervale de timp de cel puţin 10 minute. Intervalul de programare a căsătoriilor în altă locaţie este de 45 de minute, timpul necesar atât pentru oficicre, cât și pentru deplasarea până la următoarea locaţie. Taxa se achită înainte de prestarea serviciului, dar numai după verificarea și preluarea tuturor documentelor necesare încheierii căsătoriei în condiţiile şi termenele legale şi după stabilirea orei, de comun acord cu ofiţerul de stare civilă delegat. Taxa se achită la casieria din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor, prin virament bancar, sau online. Dovada achitării taxei, în original se ataşează la cererea de oficiere a căsătoriei în altă locaţie. Dosarul cuprinzând documentele necesare încheierii căsătoriei, împreună cu cererea privind oficierea căsătoriei în altă locație şi dovada achitării taxei se înaintează către primar în vederea aprobării cererii, potrivit reglementărilor în domeniu. Transportul până la şi de la locaţie a ofițerului de stare civilă este asigurat de către Biroul Logistică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Exepţii de la plata taxei Oficierea căsătoriei persoanelor internate în unităţi sanitare şi care sunt în imposibilitate de a se deplasa — fapt dovedit cu documente emise de către medic, a persoanelor aflate în detenție / arest preventiv — fapt dovedit cu adresa emisă de către unitatea de detenție / arest preventiv, precum şi a persoanelor cu dizabilități. 2 T pt. eliberarea duplicatelor de pe certificatele de stare civilă, a extrasclor multilingve, a adeverinţelor de cclibat, în regim de urgenţă - 3 zile lucrătoare Condiţii de aplicare a taxei Taxa se aplică numai pentru cererile depuse în condițiile legale (personal, de către reprezentantul legal, prin împuternicit, etc.) la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, privind duplicatele de pe certificatele de stare civilă, extrasele multilingve de stare civilă, adeverințele de celibat care se eliberează în baza actelor de stare civilă aflate în arhiva proprie (acte de stare civilă întocmite în Timişoara). Taxa se achită înainte de prestarea serviciului, dar numai după verificarea și preluarea tuturor documentelor necesare, de către ofițerul de stare civilă Taxa se achită la casieria din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor, prin virament bancar. sau online, iar dovada achitării taxei, în original se ataşează la cerere. Exepţii de la plata taxei Urgenţe medicale dovedite cu documente emise de către medic. Scutirea de la plata taxei se face în baza cererii şi a documentelor justificative.

deverinţelor de celibat 3. Ta - documente folosite la autorităţile din str: Condiţii de aplicare a taxei Taxa se aplică numai pentru cererile depuse în condiţiile legale (personal, de către reprezentantul legal, prin împuternicit, etc.) la sediul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor, privind extrasele multilingve de stare civilă, adeverințele de celibat care se eliberează în baza actelor de stare civilă aflate în arhiva proprie (acte de stare civilă întocmite în Timișoara). Taxa se achită înainte de prestarea serviciului, dar numai după verificarea şi preluarea tuturor documentelor necesare, de către ofiţerul de stare civilă. Taxa se achită la casicria din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor, prin virament bancar, sau online, iar dovada achitării taxei, în original se ataşcază la cerere. Exepţii de la plata taxei Urgenţe medicale în străinătate dovedite cu documente emise de către medic. Scutirea de la plata taxei se face în baza cererii şi a documentelor justificative. vă pt. eliberarea extraselor multilingve de stare civilă, ătate 4. Taxă pt. eliberarea actelor de identitate în regim de urgenţă - 5 zile lucrătoare Condiţii de aplicare a taxei Taxa se achită înainte de prestarea serviciului, dar numai după verificarea, preluarea tuturor documentelor necesare emiterii actului de identitate în condiţiile şi termencle legale, înregistrarea cererii, verificarea în RNEP a datelor şi avizarea cererii de către şeful serviciului. Taxa se achită pe baza dovezii înmânate de către lucrătorul de evidență a persoanelor, în care se menționează numărul de înregistrare a cererii şi faptul că în urma verificărilor efectuate cererea poate fi soluționată în regim de urgență — dovadă prezentată la casierie în vederea achitării taxei. Taxa se achită la casieria din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor, prin virament bancar, sau online. Dovada achitării taxei, în original se ataşează la cerere, după care dosarul se repartizează, de îndată pentru culegerea datelor în vederea producerii cărţii de identitate. Cererile privind eliberarea cărţilor de identitate pentru a căror soluționare sunt necesare verificări efectuate în teren, de către organele de poliție, sau verificări efectuate de către alte instituții abilitate prevăzute de legislația în domeniu (Direcţia Generală de Paşapoarte, Autoritatea Naţională pt. Cetăţenie, alte primării / spclep pt. verificări în actele de stare civilă, ctc.), nu pot fi soluționate în regim de urgență, în aceste situații nefiind astfel, aplicabilă taxa de urgență. Exepţii de la plata taxei Urgenţe medicale dovedite cu documente emise de către medic. Persoanele care solicită eliberarea în regim de urgență a actului de identitate pentru aceste motive sunt îndrumate să se adreseze în audiență la şeful serviciului. Scutirea de la plata taxei se face în baza cererii şi a documentelor justificative. Taxa nu este aplicabilă cererilor privind: eliberarea cărților de identitate provizorii, stabilirea reşedinţei (flotant). DIRECI EXECUTIV Spofne: e Rădu-Bogdan 1

Atasament: ANEXA_6.pdf

AHEXA6 Anexa la H.C.L. nr. din REGULAMENT privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare DISPOZIŢII GENERALE În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale actualizată, coroborate cu prevederile art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, Consiliul Local poate adopta taxe speciale, stabilind cuantumul acestora anual şi aprobând regulamentul de stabilire a modului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de interes local pentru care se propun taxele respective. Potrivit prevederilor art. 26 alin. | din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată şi modificată, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin (...): taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual/fără contraci. Potrivit alin.3 al articolului mai sus menţionat, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin.l lit.c), şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract. Conform art.6 alin.l litk) din legea mai sus menţionată, autorităţile deliberative ale unităților administrative-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce priveşte înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor având atribuții în stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare. La art. 16 alin.2 din Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C nr.82/9.03.2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților, intrat în vigoare la data de 24.03.2015, se prevede că autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale aprobă/instituie tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanțării activităţii. Taxa de salubrizare este o taxă cu destinaţie specială, fiind utilizată în scopul pentru care a fost stabilită și se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în fiecare an, pentru anul fiscal următor. Taxa are drept scop acoperirea cheltuielilor serviciului de salubrizare efectuat pentru colectarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor municipale nepericuloase de la utilizatorii serviciului efectuat pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiat un contract pentru prestarea serviciilor de salubrizare cu operatorul de servicii publice de salubrizare stabilit de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare este stabilit în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 269 din 28.07.2017. Operatorul de salubrizare are exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza administrativ-teritorială a Municipiului Timişoara. Persoanele fizice şi juridice care nu sunt în relaţii contractuale cu operatorul de servicii publice de salubrizare şi produc la rândul lor deşeuri, similar cu cei care au contractat aceste servicii, beneficiază de aceleaşi servicii de care beneficiază şi acele persoane care au încheiate contracte

pentru aceste servicii, în sensul că deşeurile pe care le generează aceste persoane sunt colectate și transportate în vederea eliminării la depozitul Ghizela, situaţie faţă de care se impune instituirea taxei speciale de salubrizare. Destinația taxei speciale de salubrizare este acoperirea serviciilor prestate de către operator în baza documentelor justificative prezentate precum şi acoperirea costului colectarii taxei, MODALITATI Şi CONDIŢII DE STABILIRE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE l. (1) Taxa specială de salubrizare se instituie în sarcina persoanelor fizice/juridice care produc deşeuri menajere și/sau nemenajere, pe raza Municipiului Timişoara, care nu au încheiat un contract pentru prestarea serviciilor de salubrizare cu operatorul de servicii publice stabilit, în acest scop de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. (2) Taxa specială de salubrizare se datorează de către: a) persoanele fizice cu domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Timişoara care nu au încheiat contract de presări servicii cu operatorul de servicii publice de salubrizare; b) persoanele juridice cu sediul sau punct de lucru în Municipiul Timişoara care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul de servicii publice de salubrizare; c) persoanele fizice şi persoanele juridice ale căror contracte au fost denunțate în mod unilateral de către operatorul de servicii publice de salubrizare, pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată, prevăzut în contract; d) chiriaşii imobilelor aflate în proprietatea statului, a Municipiului Timişoara sau proprietate privată, care beneficiază de serviciul de salubrizare şi care nu au încheiate contracte cu operatorul de servicii publice de salubrizare sau a căror contracte au fost reziliate pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată, prevăzut în contract; e) persoanele fizice/juridice care ocupă imobile aflate în proprietatea statului, a Municipiului Timișoara sau proprietate privată, care beneficiază de serviciul de salubrizare şi care nu au încheiate contracte cu operatorul de servicii publice de salubrizare sau a căror contracte au fost reziliate pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată, prevăzut în contract. 2, Cuantumul taxei de salubrizare aferent colectării separate, transportului, depozitării şi neutralizării deșeurilor menajere este stabilit în funcţie de numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatarilor existenţi la respectiva adresă; în cazul persoanelor fizice şi în funcție de volumul de deşeu generat/luna comunicat de către operatorul de servicii de salubrizare, în cazul persoanelor juridice, astfel: - pentru persoane fizice din gospodării individuale si asociaţii de proprietari — 9.91 lei/persoana/lună - operatori economici și instituții publice - 330,05 lei/tonă Aceste tarife sunt în strict concordanță cu tarifele prevăzute în contractual de concesiune dintre operator și ADID Timiş şi sunt modificate prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 21/21.01.2019 privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare practicate de către RETIM

ECOLOGIC SERVICE SA, în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare şi transport a deşeurilor municipale defășurată în Zona | a Judeţului Timiş, în baza Contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deşeurilor nr. 2303/08.12.2017. 3. (1) In cazul utilizatorilor persoane fizice locatare a unui imobil şi beneficiare a serviciului de salubrizare fără contract, operatorul de servicii de salubrizare va proceda la somarea acestora în vederea încheierii contractului de prestări servicii. În cazul in care persoanele somate nu se prezintă la sediul operatorului de servicii publice de salubrizare în termen de 5 zile lucrătoare de la data somării, în vederea semnării contractului, ori refuză semnarea acestuia, operatorul este îndreptățit să solicite Direcţiei Poliţiei Locale obţinerea datelor referitoare la persoanele fizice din respectivele imobile. Pentru determinarea numărului de persoane, operatorul de salubrizare va înștiinţa Direcţia Poliţiei Locale despre unitățile locative unde se regăsesc persoane care beneficiază de serviciu de salubrizare fără contract, urmând ca în termen de 20 de zile de la înştiintare, Direcţia Poliţiei Locale Timișoara, în urma identificării persoanelor din respectivele unități locative, să comunice operatorului de salubrizare datele solicitate, astfel încât aceste date să fie transmise municipiului Timişoara în vederea instituirii taxei de salubrizare. Direcţia Poliţiei Locale Timişoara este autoritatea care va efectua verificări în teren în vederea depistării şi identificării persoanelor fizice beneficiare ale serviciului public de salubrizare fara contract, intocmind in acest sens o lista, Lista intocmită de Direcţia Poliţiei Locale Timişoara va conţine date de identificare a persoanelor fizice asupra cărora se va institui taxa specială de salubrizare (nume, prenume, CNP, adresa), numărul persoanelor din fiecare familie şi/sau numărul persoanelor care locuiesc la o anumită adresă/imobil si care sunt beneficare a serviciului de salubrizare fara contract. Datele astfel obținute de Direcţia Poliţiei Locale vor fi transmise Biroului Salubrizare din cadrul aparatului de specialitate a Municipiului Timişoara până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, respectiv lista utilizatorilor (persoane fizice) identificaţi fară contract pentru prestarea serviciilor de salubrizare sau a căror contracte au fost reziliate in vederea instituirii în sarcina acestora a taxei speciale de salubrizare. (2) In cazul persoanelor juridice beneficiare ale serviciului de salubrizare fără contract, Direcţia Poliţiei Locale va transmite lunar Biroului Salubrizare datele de identificare a acestora iar operatorul de salubrizare, volumul de deşeuri generat şi tarifele prestaţiei, pe fracții, în vederea instituirii taxei de salubrizare și deconării lunare a serviciului de salubrizare. (3) În cazul persoanelor fizice şi juridice ale căror contracte pentru prestarea serviciilor de salubrizare au fost denunțate în mod unilateral de către operatorul de servicii de salubrizare, pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată, acesta va proceda la preavizarea beneficiarului serviciului, urmând ca taxa specială de salubrizare sa se datoreze incepând cu data de | a lunii următoare datei la care s-a denunţat contractul pentru prestarea serviciilor de salubrizare, pe baza datelor existente in baza de date a operatorului de salubritate. (4) Biroul Salubrizare verifică informaţiile transmise de către operatorul de salubrizare şi transmite pana la data de 10 a fiecarei luni pentru luna anterioara Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara un tabel (lista) cuprinzând persoanele fizice si juridice în sarcina cărora trebuie instituită taxa specială cu datele de identificare, adrese ale acestora cât și cuantumul taxei datorate.

(5) În baza tabelului transmis, Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara stabileşte taxa specială de salubrizare, prin decizie de impunere. (6) Taxa specială de salubrizare se plăteşte anual, în 2 rate egale până la datele de: - 31 martie pentru lunile ianuarie - iunie - 30 septembrie pentru lunile iulie- decembrie. Contravaloarea serviciului de salubrizare pentru utilizatorii serviciului fara contract se deconteaza operatorului lunar, in baza situatiei transmise de operator si confirmata de Biroul de Salubrizare. (7) Pentru neachitarea la termenul de scadență a taxei se datorează după acest termen, majorări de întârziere în cuantum de 1% din cuantumul obligațiilor principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună/fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. (8) În cazul în care pe parcursul anului fiscal intervin modificări de natura celor care duc la încetarea datorarii taxei: - Biroul Salubrizare are obligaţia de a transmite Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara în termen de cel mult 30 de zile modificările survenite în acest sens, - operatorul de salubrizare are obligația de a transmite către Biroul Salubrizare informații cu privire la încheierea de noi contracte cu persoanele care au beneficiat în lipsa unui titlu de serviciile de salubrizare, in vederea eliminarii obligatiei de plata a taxei speciale de salubrizare pentru respectivele persoane. (9) Taxa de salubrizare se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilul îndeplineşte condiţiile pentru datorarea taxei speciale. (10) Taxa încetează a se mai datora începând cu data de | a lunii următoare celei în care persoanele fizice sau juridice perfectează contracte pentru prestarea serviciilor de salubrizare cu operatorul de salubrizare sau încetează condiţiile de stabilire a taxei de salubrizare. (11) Daca taxa se datorează începând cu luna următoare primei scadente, plata se consideră în termen dacă este efectuată până la urmatoarea scadență, respectiv 30 septembrie. (12)Daca taxa se datorează incepând cu luna următoare celei de a doua scadente, plata se consideră in termen daca este efectuată până la data de 31 decembrie 2020. DISPOZIŢII FINALE Taxa specială de salubrizare se va actualiza anual prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara sau la propunerea operatorului în cazul în care intervin modificări semnificative a echilibrului contractual. Acordul persoanelor fizice și juridice la stabilirea taxei speciale de salubrizare se consideră dat ca urmare a necontestării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fară contract din Municipiul Timișoara și aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare, Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data de 01.01.2020. ȘEF BIROU SALUBRIZARE, CONSILIER, A DANIEL CORA MIHAELA VATANNU Zr d AS Aflata )

Atasament: ANEXA_4.pdf

Anexa nr. d la HCLMT nr. 72019 Procedura de acordare a scutirii/reducerii a impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren prevazuta de art. 456 alin.2 lit.k si art.464 alin.2 lit.j din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Art.l — (1) Pentru anul fiscal 2020, beneficiază de scutire/reducere de la plata impozitului pentru clădirea folosită ca locuinţă de domiciliu şi a impozitului pe terenul aferent acesteia (categoria de folosință curți construcţii), în cuantum total de maxim 400 lei inclusiv, fără a depăşi impozitul anual datorat, următoarele categorii de persoane: a) persoanele fizice ale căror venituri lunare nete sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară, pentru perioada totala de 12 luni aferente anului 2019; b) persoanele fizice ale căror venituri lunare nete constau în exclusivitate din indemnizație de şomaj sau ajutor social, pe tot parcursul anului 2019. (2) Scutirea/reducerea prevăzută la alin.(1) se acordă doar în cazul în care persoanele care se încadrează în prevederile alin.(1) literele a şi b nu deţin mai multe proprietăți (clădiri şi/sau terenuri) în afara celor de la adresa de domiciliu, cu excepția situației în care a doua proprietate este reprezentată de clădiri cu destinația de garaje. Art.2 — (1)Nu se încadrează în prevederile art.1 alin.(1) spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, chiar dacă spaţiul respectiv se află la aceeaşi adresă cu locuința de domiciliu. (2) Nu se încadrează în prevederile art.1 alin.(1) terenurile încadrate în altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcţii, chiar dacă acestea sunt situate la adresa de domiciliu. (3) În cazul clădirilor mixte, scutirea se acordă proporţional, pentru spațiul folosit cu destinația de locuință. Art.3 — În cazul persoanelor care deţin în coproprietate un imobil, scutirea se acordă, în condiţiile prezentei hotărâri, doar persoanei care îndeplineşte condiţiile precizate la art.] din prezenta anexă, şi doar pentru cota sa de proprietate. Art.4 — (1) Reducerea/scutirea de impozit se acordă numai pentru locuința de domiciliu şi terenul aferent acesteia în urma depunerii la Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara a unei cereri, împreună cu documentele justificative stipulate în prezenta. (2) In vederea aplicarii scutirii vor putea fi solicitate in completare si alte documente justificative care sa ateste indeplinirea condițiilor necesare acordarii scutirii, in functie de fiecare caz in parte. (3) In cazul in care, compartimentul de specialitate care aplica scutirea, detine documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii, nu mai este necesara depunerea acestora de catre contribuabil. (4) Scutirea de la plata impozitului/taxei se aplica pentru anul fiscal 2020, cererea si documentele justificative urmand a fi depuse pana la 31.12.2019. Art.5 - Cererea va cuprinde : - elementele de identificare a solicitantului - elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea - natura obligaţiei bugetare pentru care se solicită scutirea. - mențiunea că nu deţine alte proprietăți (clădiri, terenuri) în afara celei de domiciliu pentru care solicită scutirea. Art.6 — (1) În susținerea cererii se vor depune următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate al solicitantului, certificat în conformitate cu originalul, de către personalul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara; b) actele care stau la baza stabilirii sumelor pentru care se solicită scutirea sau reducerea, in situtia in care organul fiscal local nu detine aceste documente (ex:copie extras CF actualizat, copie contract de vânzare-cumpărare); c) acte care să dovedească veniturile solicitantului la data depunerii cererii (ex : adeverinţa de salariu net, cupon de pensie, adeverinţa din care să rezulte că beneficiază de ajutor de şomaj și/sau alocaţie de sprijin); d) declarație pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că nu realizează alte venituri decât cele pentru care a depus acte; e) in cazul persoanelor care nu realizeaza niciun fel de venit, se va depune declaratie pe proprie raspundere in acest sens. Art.7. In vederea acordarii scutirii pentru anul fiscal 2020, compartimentul de specialitate din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara va proceda pana la data de 15 martie 2020, la efectuarea de verificari in ceea ce priveste indeplinirea conditiei prevazuta la art. 1 lit a si b pe tot parcursul anului 2019, prin obtinerea de informatii de la institutiile competente cu privire la veniturile realizate de catre solicitanti, indemnizaţia de şomaj sau ajutorul social, dupa caz. Art.8 — Scutirea/reducerea prevăzută la art.1 din prezenta anexă poate fi solicitată şi acordată atât înaintea începerii executării silite cât şi în timpul executării acesteia. Art.9 — (1) Pentru a beneficia de reducerea/scutirea la plata impozitului pe clădire şi teren, prevăzută la art.1 din prezenta anexă, solicitantul trebuie să nu figureze în evidențele fiscale cu debite restante la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se acordă scutirea. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru acordarea scutirii, se iau în considerare obligaţiile fiscale de natura: impozitului/taxei pe clădiri; impozitului/taxei pe teren; impozitului pe mijloacele de transport, amenzi, precum și obligații bugetare nefiscale izvorâte din contracte de închiriere, concesiune, administrare, folosință. Art.10 — (1) Direcţia Fiscală a Municipiului Timișoara, prin serviciul de specialitate va proceda la analizarea cererilor solicitanților şi la comunicarea către aceştia a modului de soluţionare, în cazul soluționării favorabile urmând să aplice scutirea/reducerea de la plata impozitului pentru clădirea folosită ca locuinţă de domiciliu și a impozitului pe terenul aferent acesteia, in caz contrar urmand a fi emisa decizia de impunere privind obligatiile fiscale datorate pentru anul 2020. Art.11 — Persoanele fizice beneficiare ale scutirilor, respectiv ale reducerilor ce fac obiectul prezentei anexe, vor fi obligate ca, în situația în care intervin modificări cu privire la veniturile acestora, să înştiinteze compartimentul de specialitate în cel mult 30 de zile de la data modificării respective. DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO (PA gi

Atasament: ANEXA_3.pdf

Anexa nr. 2, la HCLMT nr. 1 2019 Procedura de acordare a facilităților fiscale la plata impozitului pentru clădirile In care s-au realizat lucrări în condițiile Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calității arhitectural- ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare criteriile de acordare a scutirii la plata impozitului/taxci 1, Prezenta anexa reglementează procedura ş pe clădire pentru clădirile unde au fost executate lucrări de intervenție în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Beneficiarii scutiri de la plata impozitului pe clădire sunt deţinătorii clădirilor aşa cum sunt definiți la art. 4 lit a din Legea 153/2011, cu modificările și complei ă a anvelopei clădi ile ulterioare, care execută lucrări de intervenție privind reabilitarea structural- arhitectura ilor, aşa cum sunt prevăzute la ar. 6 din Legea nr.133/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 3. Pentru a beneficia de această facilitate, persoanele fizice sau juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative: a) Să realizeze lucrările prevăzute de Legea nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viața, integritatea fizică şi siguranţa populației și/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spațiilor publice urbane. lucrari ce sunt realizate şi finalizate până la data de 31.12.2019; b) Lucrările de intervenție să fie realizate în conformitate cu programele muli creşterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor; c) Procesul verbal de recepție la terminarea luc intervenție recomandate în nota tehnică de constatare; d) Până la termenul limita de depunere a cererii privind acordarea scutiri, respectiv 31.12.2019 să aibă achitate obligațiile datorate bugetului local scadente la data de 31.12.2019 ianuale privind au realizat lucrările de ărilor din care să rezulte că 4.(1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe baza de cerere depusă la Registratura Municipiului Timişoara. Cererea împreună cu documentele justificative se depune, sub sancţiunea decăderii, până în data de 31.12.2019 a anului fiscal în care au fost finalizate lucrările de intervenție prevăzute la pet.2 ( reglementate de art. 6 din Legea nr.153/2011, cu modificările şi completările ulterioare). (2) Nerespectarea termenului de depunere a cererii de acordare a scutiri atrage respingerea de către Compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei Dezvoltare a cererii ca fiind tardiv formulată. (3) Cererea prevăzută la alin. | este însoțită de următoarele documente justificative, certificate de conformitate cu originalul; a. Copie buletin/carte de identitate a solicitantului în cazul persoanelor fizi îi istrare fiscală în cazul persoanelor juridice; b. Dovada proprietății asupra clădirii respectiv extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile. În cazul Asociaţiilor de proprietari, se va depune extras de carte funciară în extenso, în copie, nu mai vechi de 30 de zile, tabel cu persoanele care fac parte din Asociaţia de proprietari, semnat şi de către administratorul Asociaţiei de proprietai c. Nota tehni d. Autorizaţi: nr.50/1991 republicata și actualizata sau avizul tehnic prealabil al arhitectului-şef al Municipiului Timişoara, după caz; Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care să rezulte că s-au realizat lucrările de e / copie certificat de de constatare în care sunt prevazute n surile de intervenție pentru reabilitare; de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condiţiile legii & intervenție consemnate în nota tehnică de constatare şi data finalizării lucrărilor; f. Copia avizului conform al Ministerului Culturii sau al Direcţiilor Judeţene de Cultură, potrivit prevederilor legale, pentru lucrările de intervenție care sunt efectuate la clădirile monument istorie

şi a celor din zonele protejate care fac parte din Lista monumentelor istorice din Timișoar:, actualizată în 2013 ( anexa la Ordinul Ministerului Culturii nr.2.828/2015); 8. Declaraţie pe proprie răspundere a deţinătorului imobilului, că lucrările de intervenție au fost realizate pe cheltuiala proprie, însoțite de dovada efectuării lucrărilor pe cheltuiala proprie (copie facturi, chitanţe fiscale) atât pentru materialele de construcţie utilizate. cât şi pentru lucrările efectuate; 5. Întreaga documentație anexată cererii pentru acordarea scutirii la plata impozitului pe clădire se ă de către funcționarii compatimentului de specialitate de la Direcţia Dezvoltare desemnați cu această ind analizea: activitate, care întocmesc un document de îndeplinire/ neîndeplinire a condiţiilor tehnice, după caz pri încadrarea lucrărilor efectuate în condiţiile prezentei proceduri. Documentul de îndeplinire/ ncîndeplinire a condițiilor tehnice va fi comunicat persoanei care a formulat cererea de scutire. scuti! 6. (1) În vederea apli compatimentul de specialitate de la Direcţia Dezvoltare va transmite Dirccţici Fiscale a Municipiului Timişoara, documentul de îndeplinire a condițiilor tehnice însotit de urmatoarele documente: - Extrasul de carte funciară în extenso al imobilului; - Copie buletin/carte de identitate a solicitantului în cazul persoanelor fizice / copie certificat de înregistrare fiscală în cazul persoanelor juridice. (2) În urma comunicării documentul de îndeplinire a condițiilor tehnice însoțit de documentele prevăzute la alin.1, Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara verifică îndeplinirea condiţiilor referitoare la achitarea obligațiilor restante datorate bugetului local la 31.12.2019, (3) În cazul în care solicitantul scutirii nu achită până în data de 31.12.2019 obliga! Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara nu va acorda scutirea de la plata impozitului pe clădire şi va înștiința solicitantul despre motivele neacordării facilități fiscale, iar compatimentului de specialitate de la Direcţiei Dezvoltare i se v-a transmite o situație privind scutirile neacordate. (4) Dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare a scutiri, Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara va emite decizia privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădire, Decizia se va comunica persoanei care a formulat cererea de scutire, iar compatimentului de specialitate de la Direcţiei Dezvoltare i se v-a transmite o situație privind scutirile acordate, e restante, 7. În aplicarea prevederilor prezentei anexe, compatimentul de specialitate de la Direcţia Dezvoltare are competențe privind verificarea și îndeplinirea condiţiilor tehnice, a termenului în interiorul căreia trebuie formulată cererea şi a documetației anexate acesteia iar Direcţia ală a Municipiului Timişoara are competențe privind verificarea îndeplinirii condițiilor referitoare la achitarea obligațiilor datorate bugetului local şi aplicarea scutirii de la plata impozitului pe clădire. 8. (1) Scutirea se acordă pentru anul fiscal 2020. (2) Scutirea se menține în cazul soțului supravicțuitor şi în cazul moştenitorilor legali; (3) În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia; Primar, Nicofae BI. Sb Director Direcţia Dezvoltare, Magdalena NI Intocmit, 'ompartiment Reabilitare Clădiri de Patrimoniu, Daniela ȚEICU [Au

Atasament: ANEXA_2.pdf

Anexanr. od la HCLMT. 201% PROCEDURA, CRITERIILE SI CONDITIILE DE ACORDARE A SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PENTRU CLADIRILE LA CARE PROPRIETARII AU EXECUTAT PE CHELTUIALĂ PROPRIE LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE l.Prezenta anexa reglementeaza procedura si criteriile de acordare a scutirii la plata impozitului/taxei pe cladire pentru cladirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice, pe baza procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetic sau, dupa caz, in raporul de audit energetic, astfel cum este prevazut in OUG nr. 18/2009 actualizată, privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si compeltari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 2.(1) Beneficiarii scutirii sunt persoanele fizice proprictarii apartamentelor din blocurile de locuinţe/cladirilor cu destinatia de locuinta construite după proiecte elaborate până la 31.12.2005 și reabilitate termic pe cheltuială proprie, asigurându-se creşterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100kWh/mp arie utilă, în condiții de eficiență economică. (2) Reabilitarea termică a clădirilor de locuit cuprinde următoarele etape: a. Expertizarea tehnică, certificarea energetică şi auditul energetic al clădirii existente, realizate înaintea lucrărilor de intervenție; b. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție; c. Elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție şi obținerea autorizaţiei de construire; d. Executarea lucrărilor de intervenție recomandate în auditul energetic iniţial; e. Întocmirea auditului energetic final şi certificarea energetică a clădirii, după finalizarea lucrărilor de intervenție; = f. Recepția la terminarea lucrărilor conform HG 273/1994 (Procesul verbal de recepție trebuie să menţioneze categoriile de lucrări executate, dintre cele recomandate în auditul energetic iniţial); g. Recepția finală, la expirarea perioadei de garanție de bună execuție a lucrărilor. 3. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulativ: a) să realizeze la blocurile de locuințe cu destinaţia de locuință, lucrările de intervenție prevăzute la art.4, alin. 1, 2, 3 din QUG nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, privind creşterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kwh/mp arie utilă, în condiții de eficiență economică; b) lucrările de intervenție trebuie să fie efectuate la întregul bloc de locuinţe, eventual pe tronsoane sau la întreg imobilul cu destinația de locuinţă; c) la finalul lucrărilor, proprietarii trebuie să obțină auditul energetic şi certificatul energetic, întocmite de către auditorul energetic pentru clădiri; d) realizarea lucrărilor de intervenție trebuie să aiba ca scop creşterea performanței energetice a blocurilor de locuinţe/imobilelor cu destinația de locuință, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWh/m? arie utilă, în condiții de eficiență economică; e) din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, semnat de inspectorul din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, întocmit în condiţiile legii, trebuie să reiasă expres categoriile de lucrări executate, dintre cele recomandate de auditorul energetic; 1

f) lucrările de intervenție să fie executate exclusiv din surse proprii si finalizate pana la data de 31.12.2019; g) imobilul sa fie construit dupa proiecte elaborate pana la 31.12.2005; h) să aibă achitate obligațiile datorate bugetului local scadente la data de 31.12. 2019 pana la termenul limita de depunere a cererii privind acordarea scutirii, respectiv 31.12.2019. 4.(1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe baza de cerere depusă la Registratura Mun. Timisoara. Cererea impreuna cu documentele justificative se depune, sub sanctiunea decaderii, pana in data de 31.12.2019 a anului fiscal in care au fost finalizate lucrarile de interventie prevazute la pet.3. (2) Nerespectarea termenului de depunere a cererii de acordare a scutirii atrage respingerea de catre Directia Dezvoltare a cererii, ca fiind tardiv formulata. (3) Cererea prevazuta la alin. 1 va fi însoțită de următoarele documente justificative, certificate de conformitate cu originalul: a) Cerere scrisă în vederea acordării scutirii; b) Copie buletin/carte identitate în cazul persoanelor fizice/copie certificat de înregistrare fiscală în cazul persoanelor juridice; c) Dovada proprietății asupra apartamentului cu destinaţie de locuinţă; d) Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile; In cazul persoanelor juridice se vor depune documente din care să rezulte ca apartamentul din blocul de locuințe la care au fost efectuate lucrările de intervenție, are destinația de locuință. În cazul Asociaţiilor de proprietari, se va depune extras de carte funciară colectiv în extenso, în copie, nu mai vechi de 30 de zile, tabel cu persoanele care fac parte din Asociaţia de proprietari, semnat şi ştampilat de către preşedintele asociației de proprietari. e) documentele referitoare la starea inițială a blocului de locuințe: e.l. certificatul de performanță energetică şi raportul de audit energetic în original, în care sunt prevăzute măsurile de intervenție pentru reabilitarea termică recomandate de auditorul energetic; c.2. autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile Legii nr.50/1991 republicată şi actualizată; f) documentele referitoare la starea finală a imobilului: f.1 procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în original, întocmit în condițiile legii, din care trebuie să reiasă explicit categoriile de lucrări executate, din cele recomandate de auditorul energetic în raportul de audit energetic iniţial; f2 procese verbale pe faze determinante, precum şi procesele verbale de recepție calitativă (inclusiv pentru lucrări ascunse); f.3 fotografii realizate înainte, în timpul şi după executarea lucrărilor de intervenţie, pentru toate _ categoriile de lucrări executate; f.4 certificatul de performanță energetică întocmit după realizarea lucrărilor de intervenție, cu evidențierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire; f5 auditul energetic final, întocmit după realizarea lucrărilor de intervenție, în care să fie menționate explicit lucrările de intervenție efectuate şi cele recomandate în continuare; f.6 dovada efectuării lucrărilor pe cheltuială proprie (copie facturi, chitanțe fiscale, contracte de execuție lucrări), din care să rezulte efectuarea plăţilor de către asociaţia de proprietari / proprietar bloc de locuințe, atât pentru materialele de construcție utilizate, cât şi pentru lucrările efectuate; f.7 dovada construirii imobilelor dupa proiecte elaborate pana la 31.12.2005. g) auditul energetic final, prin care se certifică realizarea recomandărilor propuse de către auditorul energetic pentru clădiri. h) In cazul in care lucrarile de interventie sunt efectuate la clădirile monument istoric din zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi din zonele construite protejate, se va depune copia avizului conform al Ministerului Culturii sau al direcțiilor județene de cultură, potrivit prevederilor legale.

4. Proprietarii apartamentelor din acelaşi bloc de locuinţe vor prezenta documentațiile tehnice în 2 exemplare, original și copie (semnată pentru conformitate cu originalul). Documentele originale vor fi returnate după analiza dosarului. S.Intreaga documentatie anexata cererii pentru acordarea scutirii la plata impozitului pe cladire se analizează de către funcționarii compatimentului de specialitate de la Direcţia Dezvoltare, desemnaţi cu această activitate, care întocmesc un document de îndeplinire a condiţiilor tehnice privind incadrarea lucrarilor efectuate in conditiile prezentei proceduri. Documentul de îndeplinire a condiţiilor tehnice va fi comunicat persoanei care a formulat cererea de scutire. 6. (1)In vederea aplicarii scutiri, Direcţia Dezvoltare va transmite Directiei Fiscale a Munii Timisoara, documentul de îndeplinire a condiţiilor tehnice insotit de urmatoarele documente: - Extrasul de carte funciara al imobilului; - Copie buletin/carte de identitate a solicitantului in cazul persoanelor fizice / copie certificat de inregistrare fiscala in cazul persoanelor juridice. (2) În urma comunicarii documentului de îndeplinire a condițiilor tehnice si a documentelor prevazute la alin.1, Direcţia Fiscală a Municipiului Timișoara verifica îndeplinirii condiţiilor referitoare la achitarea obligațiilor restante datorate bugetului local la 31.12.2019. (3) In cazul in care solicitantul scutirii nu achita pana în data de 31.12.2019 obligatiile restante, Directia Fiscala a Mun. Timisoara nu va acorda scutirea de la plata impozitului pe cladire si va insitiinta solicitantul despre motivele neacordarii facilitati fiscale si Direcţia Dezvoltare. (4) Daca sunt indeplinite conditiile de acordare a scutirii, Directia Fiscala a Mun. Timisoara va emite decizia privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladire. Decizia se va comunica persoanei care a formulat cererea de scutire si Direcţiei Dezvoltare. 1. În aplicarea prevederilor prezentei anexe, Direcţia Dezvoltare are competente privind verificarea si indeplinirea conditiilor tehnice, a termenului in interiorul careia trebuie formulata cererea si a documentatiei anexate acesteia iar Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara are competenţe privind verificarea îndeplinirii condiţiilor referitoare la achitarea obligațiilor datorate bugetului local si aplicarea scutirii de la plata impozitului pe cladire. 8. (1) Scutirea se acordă pentru anul fiscal 2020. (2) Scutirea acordată în temeiul prezentei anexe se menţine şi în cazul în care imobilul cu destinația de locuință trece în proprietatea altei persoane ca urmare a înstrăinării, succesiunii, donației, a pronunțării unei hotărâri judecătoreşti, etc., precum şi în cazul în care proprietarul a decedat şi succesiunea nu a fost dezbătută, proporțional cu perioada de scutire rămasă. Director Sef Hirou Directia Dezvoltare LELICA|CRISAN MAGDALENA NICOAR AT CA / Consilier CRISTINA MICLEA X d 4 i