keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 179/19.04.2019 privind aprobarea graficului de plăţi aferente contractului de achiziţie certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu Termoficare Oradea SA

19.04.2019

Hotararea Consiliului Local 179/19.04.2019
privind aprobarea graficului de plăţi aferente contractului de achiziţie certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu Termoficare Oradea SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 9755 /18.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 9755/18.04.2019 al Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Directiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019- 9755/18.04.2019;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.04.2019- Anexă la Raportul de specialitate SC2019- 9755/18.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societăti comerciale, Comisiei pentru cultură, stiintă, învătământ, sănătate, protectie socială, turism , ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 325/14.07.2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, art. 35 alin. 1, litera e) si prevederile Ordonantei nr. 36/2006- privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate - art.5^2 alin. 1;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si d), alin. (3) lit. c), alin. (6), lit. a) , pct. 14 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publică locală, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publică locală, republicată si modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă graficul de plăti către Colterm SA - cu destinaţia achizitie certificate de gaze cu efect de seră (EUA), care conţine sumele aferente plăţilor din Contractul de vânzare-cumpărare certificate de gaze cu efect de seră (EUA) nr. 5740/18.04.2019, Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se dă acordul pentru preluarea, în limita graficului de plată menţionat la art.1, a datoriei Colterm SA referitoare la achiziţia certificatelor de gaze cu efect de seră (EUA), în cazul neachitării la termenele stabilite a sumelor datorate de către Colterm SA pentru achiziţia certificatelor menţionate mai sus.

Art.3: Se mandatează Primarul Municipiului Timisoara pentru a semna în numele Municipiului Timişoara documentele privind preluarea sumelor prevăzute la art.2.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2019 - 9755/18.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de plăţi aferente contractului de achiziţie certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu Termoficare Oradea SA

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-9755/18.04.2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea graficului de plăți aferente contractului de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu Termoficare Oradea SA, Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa nr. RE2019-909/17.04.2019 a Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. Timişoara şi obligativitatea societăţii, conform art. 28 din HG 780/14.06.2006 de a preda pentru conformarea anului 2018 un număr de 249.194 certificate de emisii, aferente emisiilor de CO2 verificate. Pentru realizarea conformării în termenul legal (30 aprilie 2019), este necesar ca aceste certificate să existe în conturile Colterm SA până cel târziu în data de 24.04.2019. După predarea certificatelor care existau în contul Colterm SA, mai lipsesc un număr de aproape 219.000 de certificate, care trebuiesc a fi achiziționate.

În cazul nerespectării termenului de conformare, la suma necesară achiziționării acestora, se mai adaugă o amenda de 100 Euro pentru fiecare certificat de emisii nepredat, la cursul leu-Euro valabil la 1 mai 2019. În cazul nepredării în totalitate a cantității de 219.000 de certificate, amenda ar înregistra o valoare de cca 21,9 milioane Euro (104,05 milioane lei la un curs de 4,75 lei/Euro).

În vederea conformării, Colterm SA a transmis cereri de ofertă pentru împrumut certificate CO2, conform prevederilor legale (livrare certificate până în data de 24.04.2019, plata finală a certificatelor urmând a se face până cel mai târziu la 15.10.2019). În cererile de ofertă, transmise mai multor potențiali ofertanți, Colterm SA, neputând oferi garanții bancare, a oferit ca și garanție suma de 36 milioane lei din majorarea de capital social aprobată prin HCL 202/15.11.2016.

Conform HCL 202/15.11.2016 prin care a fost aprobata majorarea de capital 83.950.000 lei, Municipiul Timisoara mai are de cuprins in buget suma de 44.871.000 lei.

Până la ora limită de transmitere a ofertelor, a fost înregistrată o singură ofertă validă, din partea firmei ,,Termoficare Oradea”.

Aceasta este dispusă să transfere în conturile Colterm SA cantitatea de 219.000 certificate EUA, până în cel târziu 24.04.2019, la un cost total de 5.700.570 Euro (27.082.268 lei, la un curs de 4,7508 lei/Euro).

Pentru încheierea unui contract în vederea achiziționării certificatelor necesare pentru conformare, ofertantul solicită următoarele:

- plata în rate egale, până la data de 15 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 15.10.2019; - constituirea unui depozit de minim 7 000 000 lei, într-un termen de maxim 48 ore după semnarea

contractului, într-un cont de garanții la dispoziția ofertantului; - oferta își va produce efectele doar sub condiția garantării integrale a resurselor financiare de către

Municipiul Timișoara conform contractelor mentionate și emiterea unui HCL în acest sens. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, precum și cele din legea

325/14.07.2006, Art.35 aliniat 1, litera e și Ordonanța 36/2006 art.5^2 aliniatul 1, apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea graficului de plăți aferente contractului de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu Termoficare Oradea SA, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECŢIA G.D.P.P.R.U. ŞEF SERVICIU S.E.M.S.U.P. CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2019- 9755/18.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de plăţi aferente contractului de achiziţie certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu Termoficare Oradea SA

Prin adresa nr. RE2019-909/17.04.2019, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Timişoara solicită promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru aprobarea graficului de plăți aferente contractului de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu Termoficare Oradea SA, ca urmare a înţelegerii dintre părţi.

Părţile au convenit semnarea unui contract de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA),

cu livrare până în data de 24.04.2019 și efectuarea plății contravalorii acestora până în data de 15.10.2019, în rate lunare egale.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea graficului de plăți

aferente contractului de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu Termoficare Oradea SA  şi-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA G.D.P.P.R.U.

NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA 2 GRAFIC PLATI Plata pretului contractual se va efectua dupa urmatorul grafic: pâna la data de 15.05.2019 suma de 1.149.750 Euro pâna la data de 15.06.2019 suma de 1.149.750 Euro pâna la data de 15.07.2019 suma de 1.149.750 Euro pâna la data de 15.08.2019 suma de 1.149.750 Euro pâna la data de 15.09.2019 suma de 1.149.750 Euro pâna la data de 15.10.2019 suma de 1.149.750 Euro Graficul estimativ de plati prezentat in Anexa va fi actualizat si asumat de catre Parti, dupa stabilirea pretului contractual conform Art. 2.1 din contract. Plata se va face in lei, la cursul BNR valabil la data efectuarii platii fiecarei rate. CUMPĂRĂTOR: VÂNZĂTOR: ASOCIEREA COLTERM S.A. TIMIȘOARA TERMOFICARE ORADEA S.A. TDR ENERGY SRL prin 1 prin prin Director Generaj, Director General, Director General, Ing. Serpe a Ing. Necula Stanel lonel Teodorescu Bogdan | NI