Consiliul Local Timisoara

Hotararea 165/27.04.2010 privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv AEM-LUXTEN Timişoara

27.04.2010

Hotararea Consiliului Local 165/27.04.2010
privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv AEM-LUXTEN Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-030728/02.04.2010 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Ţinând seama de Adresa nr. SC2009-030728/10.12.2009 a Clubului Sportiv AEM-LUXTEN Timisoara;
Având în vedere Procesele verbale cu nr. SC2010-2807/10.02.2010 si SC 2010-6166/17.03.2010 ale Comisiei de evaluare a performanţelor sportive ale cluburilor asociate cu Consiliul Local, constituite în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 516/25.11.2008;
In conformitate cu prevederile Legii 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului,actualizata;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având in vedere Hotărârea de Guvern nr.1447/2007- privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b) si e), alin. (6) lit. a), pct. 6 alin.(7) lit. a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă asocierea, pe perioada anului 2010 , între Municipiul Timişoara cu sediul în Bd.C.D.Loga nr.1 şi Clubul Sportiv AEM-LUXTEN, cu sediul în Timişoara, C.Buziasului, nr. 26, in vederea finantarii si realizarii in comun a actiunii de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de performanta, asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea sahului la nivel de performanta, imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor din Clubul Sportiv AEM-Luxten Timisoara, precum si promovarea imaginii Municipiului Timisoara, in plan national si international.

Art.2: Se aproba Contractul de asociere dintre Municipiul Timişoara şi C.S. AEM - Luxten Timişoara, pentru finanţarea şi realizarea în comun a activitatilor sportive cuprinse in calendarul competitional al echipei, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Contributia financiara a Municipiului Timisoara in cadrul contractului de asociere este de 75.000 lei pe an bugetar, de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’), pentru activitatea sportiva a CS AEM-LUXTEN , pentru calendarul competitional de sah desfasurat la nivelul seniori si juniori, feminin si masculin, la individual si pe echipe, pe parcursul anului 2010.
Contributia financiara se aloca pentru durata anuala a calendarului competitional.
Derularea contractului privind plata contributiei va fi realizata in 2 etape, cu plati in transe, astfel ca pana la finele editiei 2009-2010 a calendarului competitional, pana la data de 30.06.2010, in functie de resursele bugetare disponibile, se va acorda o suma in cuantum de maxim 50% din valoarea anuala a contributiei financiare. Suma acordata este corespunzatoare bugetului necesar acoperirii cheltuielilor din aceasta prima etapa.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Comunicare, Direcţia Economică şi Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art 5: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscala ;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitara ;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Urbanism ;
- Directiei de Comunicare ;
- Directiei de Mediu ;
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei Drumuri si Transporturi ;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Clubului Sportiv AEM-Luxten;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL RELAŢII PUBLICE,INVATAMANT, SPORT,CULTURA SC2009- 030728/02.04.2010

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi

Clubul Sportiv AEM-LUXTEN Timisoara Prin adresa nr.SC2009-030728/10.12.2009 Clubul Sportiv AEM-Luxten Timisoara solicită realizarea unui parteneriat prin asocierea între clubul sportiv si Municipiul Timişoara, în vederea finanţării şi realizării în comun a activitatilor sportive cuprinse in calendarul competitional al clubului.

Conform Proceselor verbale cu nr. SC2010-2807/10.02.2010 si SC 2010 – 6166 / 17.03.2010,Comisia de evaluare si analiza a performantelor sportive obţinute de echipele asociate cu Municipiul Timişoara, constituită în baza HCL 516/25.11.2008, a analizat solicitarea clubului sportiv pentru acordarea unei contributii financiare necesara clubului CS AEM-Luxten , pentru calendarul competitional de sah desfasurat la nivelul seniori si juniori, feminin si masculin, la individual si pe echipe, pe parcursul anului 2010. CS AEM-Luxten a obtinut in ultimii ani performante sportive deosebite la nivel de seniori si juniori, la individual si pe echipe,atat la feminin cat si la masculin, fiind cel mai bun club de sah din Romania. In anul competitional 2009 sportivii clubului au obţinut cele mai bune rezultate:

- titlurile de campioni nationali pe echipe la masculin si feminin; - campioana Romaniei la feminin individual-senioare: MM Corina Peptan; - clasari pe podium la campionate nationale de seniori- individual; - 3 titluri de campion la tineret: Cristian Chirila; - tripla campioana nationala la juniori I: Uta Adeline; - 1 titlu european, clasari internationale la campionatul european si mondial de juniori; - clasari la turnee internationale

- sportivii clubului sunt componenti ai loturilor nationale de seniori si juniori, masculin si feminin; Potrivit art. 36 alin (7) lit. a din Legea 215 a administraţiei publice locale republicate (Consiliul Local „hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local”), iar potrivit art. 3 alin (1) din Legea 69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului (actualizată) (autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale). În urma analizei, Comisia de evaluare si analiza a performantelor sportive obţinute de echipele asociate cu Municipiul Timişoara a propus aprobarea asocierii cu C.S.AEM- LuxtenTimisoara.

COD FP 53 – 01 ver.1 .

1

COD FP 53 – 01 ver.1 .

2

Avand in vedere cele mai sus mentionate propunem aprobarea asocierii dintre Municipiul Timisoara si C.S. AEM-Luxten Timisoara , pentru anul 2010 si stabilirea contributiei Municipiului Timisoara, la suma de 75.000lei. Derularea asocierii se va face in urmatoarele conditii: 1. Prezenta asociere are ca obiect finantarea si realizarea in comun, de catre partile contractante, a actiunii de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de performanta, asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea sahului la nivel de performanta, imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor din Clubul Sportiv AEM-Luxten Timisoara, precum si promovarea imaginii municipiului Timisoara, in plan national si international. 2. Municipiul Timişoara contribuie în cadrul asocierii, cu următoarele: 1. Sprijină financiar , in conditiile legii, cu suma de 75.000 lei, pe anul 2010, de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive ’’) activitatea sportiva a clubului sportiv; 2.(1)Contributia financiara se acorda clubului CS AEM-LUXTEN , pentru calendarul competitional de sah desfasurat la nivelul seniori si juniori, feminin si masculin, la individual si pe echipe, pe parcursul anului 2010. (2)Derularea contractului privind plata contributiei va fi realizata in 2 etape, cu plati in transe, astfel ca pana la finele primei etape, pana la data de 30.06.2010, va fi acordata din valoarea anuala a contributiei financiare, o suma in cuantum corespunzator bugetului necesar acoperirii cheltuielilor din aceasta prima etapa si in functie de resursele bugetare disponibile. Contributia anuala este detaliata in Bugetul de cheltuieli al clubului sportiv, anexa la contract. 3.Clubul Sportiv AEM-LUXTEN Timisoara contribuie in cadrul asocierii, cu urmatoarele: 1. administreaza sumele alocate de la bugetul local pentru acoperirea in mod exclusiv a cheltuielilor sectiilor clubului, conform prevederilor HG nr.1447/2007, a altor prevederi legale, si numai in scopul pentru care a fost incheiata prezenta asociere ; 2. asigura acoperirea tuturor cheltuielilor, cu exceptia celor acoperite din bugetul local prin alocarea sumei prevazute la pct.2.1., necesare asigurarii conditiilor organizatorice si materiale pentru desfasurarea activitatii de sah de performanta in cadrul sectiilor clubului; 3. acorda la toate competitiile de sah organizate acces gratuit, tuturor persoanelor, cu exceptia actiunilor caritabile ; 4. promoveaza imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inscriptionarea vizibila pe echipamentele de concurs, a insemnelor acestora, respectiv pe toate materialele promoţionale aferente competiţiei şi evenimentele media; 5. participa la actiunile organizate de consiliul local la care este invitat, prin actiuni sportive demonstrative ; 6. are obligatia realizarii pe durata asocierii a obiectivelor de performanta: - 2 medalii la campionate nationale de seniori, individual, masculin si feminin; - 2 medalii la campionate nationale de seniori, echipe, masculin si feminin; - 8 -10 medalii la campionate nationale de juniori,masculin si feminin; - 1 medalie la campionate mondiale sau campionate europene de juniori; - participare si clasare internationala la campionate europene de seniori, masculin si feminin. 7. realizarea de protocoale de colaborare cu cluburile locale de juniori din Municipiul Timisoara, in vederea promovarii in cadrul clubului de sahisti tineri,din cadrul acestora. 8. prin atitudinea, comportamentul si manifestarile lor, conducatorii, sportivii si angajatii C.S.AEM-Luxten, vor promova un climat de fair-play si nu vor afecta imaginea Municipiului Timisoara. 9.(1)La sfarsitul calendarului competitional, C.S.AEM-Luxten va prezenta situatia rezultatelor sportive obtinute, iar Directia Comunicare va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea

COD FP 53 – 01 ver.1 .

3

obiectivelor sportive pentru aceasta etapa, pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.516/2008. (2)Neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva cuprinse la pct.3.6., duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate, conform pct.1.Dovada cheltuirii acestor sume in scopurile mai sus mentionate, se va face cu acte justificative puse la dispozitia Municipiului Timisoara. 4. Cap.Clauze speciale va cuprinde urmatoarele : 4.1.Directia Comunicare va urmari modul de derulare al contractului de asociere, privind actiunile sportive din calendarul competitional al clubului si va intocmi la sfarsitul calendarului competitional,Raportul de evaluare a activitatii sportive desfasurate de catre clubul sportiv, pe care il va prezenta Comisiei de evaluare si analiza. 4.2.Activitatea financiară a Clubului Sportiv AEM-Luxten, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre comisia numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara.În acest sens, clubul sportiv va pune la dispoziţia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate prin prezenta hotărâre. Conform documentelor anexate propunem aprobarea asocierii intre Municipiul Timisoara şi Clubul Sportiv AEM-Luxten, precum şi alocarea sumei de 75.000 lei pe anul 2010, ca si contributie a Municipiului Timisoara, in vederea sprijinirii activităţilor clubului.

Director comunicare Violeta Mihalache Biroul Relatii Publice, Invatamant, Cultura, Sport Alina Pintilie Mihai Costa -consilier

Director economic Smaranda Haracicu

Avizat Juridic Mirela Lasuschevici

Atasament: Anexa_1_Contract_asociere.pdf

ANEXA NR.1 la CONTRACTUL DE ASOCIERE nr.___________, aprobat prin HCL nr. ___________ Cap.I. Consideratii generale În înţelesul H.G. nr. 1447 /2007, termenii şi expresiile utilizate au următoarele semnificaţii: 1. activitate sportivă - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive; 2. acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive; 3. competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei; 4. alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea; 5. alimentaţie de efort - tip de alimentaţie specială, necesară compensării pierderilor de nutrienţi în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire şi de participare în competiţii; 6. susţinătoare de efort - substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ şi accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susţinerea biologică a efortului următor; substanţe care nu sunt incluse pe lista substanţelor interzise întocmită de Agenţia Mondială Antidoping (WADA); 7. organizaţii sportive - persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului de înfiinţare sau statutului, pot organiza, participa şi/sau finanţa, după caz, acţiuni sportive. 8. participanţii la acţiunile sportive : a. la acţiunile de pregătire sportivă interne şi internaţionale : (1)- sportivi; (2)- antrenori; (3)- medici, asistenţi medicali, maseuri, fizioterapeuţi, cercetători, operatori video, alţi specialişti care contribuie la realizarea pregătirii.Acestia pot beneficia pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă de aceleaşi drepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazurilor în care acţiunile sunt organizate în localităţile în care îşi au domiciliul aceste persoane şi organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonaţi, situaţie în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz.

1

Numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă se stabilesc de organizaţiile sportive organizatoare, în funcţie de ramura de sport, de scopul şi importanţa acţiunii şi de resursele financiare prevăzute în buget. b. la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi internaţionale : (1) La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenţi medicali, fizioterapeuţi, operatori video, alţi specialişti, precum şi alte persoane din cadrul autorităţii, instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiţie şi realizării obiectivelor propuse. (2) Sportivii şi celelalte persoane care participă la competiţiile sportive alcătuiesc delegaţia sportivă a organizaţiei sportive pe care o reprezintă. (3) Numărul, structura şi componenţa nominală ale delegaţiei sportive care participă la competiţii sportive şi perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizaţia sportivă pe care o reprezintă, în raport cu regulamentul competiţiei, necesităţile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget. c. La celelalte acţiuni sportive interne şi internaţionale prevăzute de norme, numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor se stabilesc, după caz, de organizaţia sportivă organizatoare sau participantă la acţiune, în raport cu regulamentele ori condiţiile de participare comunicate de organizatori, scopul şi obiectivele acţiunii şi prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie. d. Numărul arbitrilor la competiţiile sportive interne şi internaţionale se stabileşte de federaţiile sportive naţionale, respectiv de federaţiile sportive internaţionale, conform regulamentelor proprii. Cap.II. Categorii de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea actiunilor sportive, aferente contributiei Municipiului Timisoara – conform H.G. nr. 1447 / 2007 1.Cheltuieli de transport 1.1. (1) Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul aceştia : conform art.9(1) ; (2) La acţiunile de pregătire sportivă care se desfăşoară în localitatea în care îşi au domiciliul : conform art.9 (2); (3) Transportul participanţilor de la locul de cazare la locul de desfăşurare a acţiunii sportive :conform art.9 (3) ; 1.2. Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în străinătate: conform art.10; 1.3. Alte cheltuieli de transport: conform art.11(1) si (2); 2. Cheltuieli de cazare 2.1. (1) Cazarea participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă organizate în ţară şi la competiţiile sportive interne :conform art.12(1); (2) Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale organizate în ţară :conform art.12(2) ; (3) La acţiunile sportive organizate în străinătate:conform art.12(3);

2

(4) În cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif:conform art. 12(5); 3. Cheltuieli de masă (1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în ţară se diferenţiază pe

categorii de acţiuni, conform art.13 (1),(2),(3),(4); (2) La acţiunile sportive organizate în străinătate: conform art.13(5),(6),(7),(8),(9),(10); 4. Cheltuieli privind alimentaţia de efort:conform art.14,art.15,art.16; 5. Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane: conform art.17, coroborat cu regulamentele federatiilor sportive; 6. Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri:conform art.18; 7. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipamente sportive:conform art.19 ; 8. Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping:conform art.20(2), art.21; 9. Alte categorii de cheltuieli: (1) pentru organizarea, respectiv desfasurarea actiunilor sportive,conform art.22(1): a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor; b) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea; c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive; d) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale; e) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori; f) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile; g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor; h) activităţi culturale; i) plata lectorilor şi a translatorilor; j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 13 lei/zi/persoană, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire; k) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale; l) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei ; (2) Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, conform art.22(2):

3

a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului; b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv; c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu; d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităţii sportive; e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului; f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului; g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor. (3) La acţiunile sportive internaţionale, delegaţiilor sportive străine li se pot oferi cadouri, in conformitate cu art.23. 10. Premii, indemnizatii, prime si alte drepturi a. premii pentru sportivi : conform art. 25 alin.(1) pct.l),m),n) si alin.(3) ;art. 26,art.27,art.28,art.29,art.30(3),(4);art.31 ; b. premii pentru antrenori, tehnicieni si alti specialisti :conform art. 32,art.33 ; c. premii acordate la competitii sportive interne, conform art.40,art.43(3),art.46; d. indemnizatii, conform art.47(3) Pentru categoriile de cheltuieli enumerate se aplica dispozitiile finale cuprinse in HG nr.1447/2007, respectiv art. 51,art.52, art.53,art.54 si art.56. Cap.III. Categorii de cheltuieli care vor fi suportate de catre clubul sportiv, ca si contributie proprie 1.cheltuieli pentru achizitionarea sportivilor ; 2. plati pentru transferul sportivilor de la alte cluburi ; 3. cheltuieli cu salariile sportivilor, antrenorilor, staffului tehnic, personalului angajat ; 4. diferente de indemnizatii, prime si alte cheltuieli,pentru valoarea ce depaseste cuantumul legal aprobat de catre finantator, in baza HG nr.1447/2007; 5. amenzi si penalitati de ordin sportiv ; 6. amenzi, penalitati la contracte si din alte acorduri cu terti ; 7. cheltuieli cu onorarii, reprezentare in instante judecatoresti ; 8. alte cheltuieli neeligibile , conform HG nr. 1447/2007. Directia Comunicare Reprezentant legal, Club sportiv

4

Atasament: Anexa.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE BIROUL RELAŢII PUBLICE,INVATAMANT, SPORT,CULTURA Nr.SC2010- _____/______.2010

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro ANEXA LA HCL nr. ________ / ____________

CONTRACT DE ASOCIERE Cap.I. PARTILE CONTRACTANTE Art.1. Prezentul contract se incheie intre : 1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat prin Primar- Gheorghe Ciuhandu si Secretar-dl. Ioan Cojocari, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536, si 1.2. CLUBUL SPORTIV AEM LUXTEN TIMISOARA, cu sediul in Timisoara,C.Buziasului, nr.26, cod fiscal nr.14355607 , cont bancar nr. RO05RNCB0249049283990001, deschis la BCR Timisoara, reprezentat prin d-nul Sergiu Grunberg, in calitate de presedinte. Cap.II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.2. Prezenta asociere are ca obiect finantarea si realizarea in comun, de catre partile contractante, a actiunii de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de performanta, asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea sahului la nivel de performanta, imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor din Clubul Sportiv AEM-Luxten Timisoara, precum si promovarea imaginii municipiului Timisoara, in plan national si international. Cap. III. DURATA CONTRACTULUI Art.3. Prezentul contract se incheie pe perioada anului 2010, incepand cu data intrarii in vigoare a hotaririi Consiliului Local prin care s-a aprobat asocierea si pana la data de 31.12.2010. Cap.IV. CONTRIBUTIA PARTILOR Art.4.Contributia partilor contractante in cadrul asocierii, este urmatoarea: 4.1. Municipiul Timişoara contribuie în cadrul asocierii, cu următoarele: 1. Contribuie financiar , in conditiile legii, cu suma de 75.000 lei, pe anul 2010, de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive ’’), pentru activitatea sportiva a clubului sportiv; 2.(1)Contributia financiara se acorda clubului CS AEM-LUXTEN , pentru calendarul competitional de sah desfasurat la nivelul seniori si juniori, feminin si masculin, la individual si pe echipe, pe parcursul anului 2010.

Cod FP 26 – 05 ver. 1 1

(2) Derularea contractului privind plata contributiei va fi realizata in 2 etape, cu plati in transe, astfel ca pana la finele editiei 2009-2010 a calendarului competitional, pana la data de 30.06.2010, in functie de resursele bugetare disponibile, se va acorda o suma in cuantum de maxim 50% din valoarea anuala a contributiei financiare. Suma acordata este corespunzatoare bugetului necesar acoperirii cheltuielilor din aceasta prima etapa. 3. Categoriile de cheltuieli care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara, conform HG nr. 1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, sunt precizate detaliat in cap.II din Anexa 1,la prezentul contract. 4.2. Clubul Sportiv AEM-LUXTEN Timisoara contribuie in cadrul asocierii, cu urmatoarele: 1. administreaza sumele alocate de la bugetul local pentru acoperirea in mod exclusiv a cheltuielilor sectiilor clubului, conform prevederilor HG nr.1447/2007, a altor prevederi legale, si numai in scopul pentru care a fost incheiata prezenta asociere ; 2. asigura acoperirea tuturor cheltuielilor, cu exceptia celor acoperite din bugetul local prin alocarea sumei prevazute la pct.4.1.subpct.1, necesare asigurarii conditiilor organizatorice si materiale pentru desfasurarea activitatii de sah de performanta in cadrul sectiilor clubului. Categoriile de cheltuieli pe care C.S.AEM-Luxten le suporta ca si contributie proprie, sunt cuprinse detaliat in cap.III din Anexa 1, la prezentul contract. 3. acorda la toate competitiile de sah organizate acces gratuit, tuturor persoanelor, cu exceptia actiunilor caritabile ; 4. promoveaza imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inscriptionarea vizibila pe echipamentele de concurs, a insemnelor acestora, respectiv pe toate materialele promoţionale aferente competiţiei şi evenimentele media; 5. participa la actiunile organizate de consiliul local la care este invitat, prin actiuni sportive demonstrative ; 6. are obligatia realizarii pe durata asocierii a obiectivelor de performanta: - 2 medalii la campionate nationale de seniori, individual, masculin si feminin; - 2 medalii la campionate nationale de seniori, echipe, masculin si feminin; - 8 -10 medalii la campionate nationale de juniori,masculin si feminine; - 1 medalie la campionate mondiale sau campionate europene de juniori; - participare si clasare internationala la campionate europene de seniori, masculin si feminin. 7. realizarea de protocoale de colaborare cu cluburile locale de juniori din Municipiul Timisoara, in vederea promovarii in cadrul clubului de sahisti tineri,din cadrul acestora. 8. prin atitudinea, comportamentul si manifestarile lor, conducatorii, sportivii si angajatii C.S.AEM-Luxten, vor promova un climat de fair-play si nu vor afecta imaginea Municipiului Timisoara. 9.(1)La sfarsitul calendarului competitional, C.S.AEM-Luxten va prezenta situatia rezultatelor sportive obtinute, iar Directia Comunicare va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor sportive pentru aceasta etapa, pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.516/2008. (2)Neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva cuprinse la pct.4.2.,subpct.6., duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate, conform pct.4.1.,subpct.1 si 2.Dovada cheltuirii acestor sume in scopurile mai

Cod FP 26 – 05 ver. 1 2

sus mentionate, se va face cu acte justificative puse la dispozitia Primariei Municipiului Timisoara. Cap.V. MODALITATI DE PLATA Art.5. Municipiul Timisoara efectueaza platile prezentului contract astfel: 1.In baza contractului de asociere,se va achita un avans de maxim 30% din contributia aferenta primei etape prevazute la pct.4.1.subpct.2, in limita bugetului disponibil, in baza referatului transmis de catre clubul sportiv; 2. Diferenta din contributia anuala se va achita in transe lunare sau trimestriale, in limita bugetului disponibil, in baza referatelor transmise de catre clubul sportiv si a documentelor justificative depuse. Cap.VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI Art.6. Modificarea contractului poate interveni prin acordul de vointa exprimat al partilor, prin act aditional. Art.7. In cazul neindeplinirii vreuneia dintre obligatiile contractuale din partea C.S. AEM-Luxten Timişoara , Municipiul Timisoara poate proceda la rezilierea sau la modificarea unilaterala a contractului de asociere. Cap.VII. INCETAREA CONTRACTULUI Art.8. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri : 1. la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 2. înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor doua părţi, la iniţiativa uneia dintre acestea, cu restituirea sumelor alocate de la bugetul local ; 3. pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelor prezentului contract. În această situaţie sumele alocate de la bugetul local şi neutilizate vor fi restituite bugetului local. 4.dacă se constată că sumele alocate din bugetul local nu sunt administrate corespunzător, în conformitate cu prevederile prezentului contract şi a prevederilor legale în vigoare, situaţie în care C.S.AEM-Luxten are obligaţia restituirii acestora la bugetul local. Cap.VIII. CLAUZE SPECIALE Art.9:(1) Activitatea financiară a C.S.AEM-Luxten Timişoara, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie care va fi numita prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara. (2) În acest sens, C.S.AEM-Luxten Timişoara va pune la dispoziţia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate prin prezenta hotărâre. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarul competitional de sah se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii. (3) Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primariei Timisoara va audita modul de derulare al contractului in conformitate cu legislatia specifica activitatii de audit public intern, clubul sportiv punand la dispozitie intreaga documentatie solicitata. Art.10. Municipiul Timisoara nu preia si nu răspunde în nici un fel de eventuale debite sau obligaţii financiare sau de altă natură ale Clubului Sportiv Municipal Timisoara , contracte încheiate anterior intrării în vigoare a prezentului contract

Cod FP 26 – 05 ver. 1 3

Cap.IX. LITIGII Art.11. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente din punct de vedere teritorial si material. Art.12. Prezentul contract a fost incheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta. MUNICIPIUL TIMISOARA, CLUBUL SPORTIV AEM-LUXTEN PRIMAR, PRESEDINTE,

GHEORGHE CIUHANDU

SECRETAR,

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECŢIA COMUNICARE

DIRECTIA PATRIMONIU AVIZAT JURIDIC

Cod FP 26 – 05 ver. 1 4