keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 185/15.04.2014 privind aprobarea evaluării terenurilor atestate în domeniul public al Municipiului Timişoara conform Hotărârii Guvernului nr. 1016/ 2005, precum şi înregistrarea în contabilitate a valorii terenurilor evaluate conform Anexei

15.04.2014

Hotararea Consiliului Local 185/15.04.2014
privind aprobarea evaluării terenurilor atestate în domeniul public al Municipiului Timişoara conform Hotărârii Guvernului nr. 1016/ 2005, precum şi înregistrarea în contabilitate a valorii terenurilor evaluate conform Anexei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 6388/12.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1031/14.12.1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţiilor administrativ teritoriale;
Având în vedere Legea Contabilităţii nr. 82/1991, art. 13 privind evidenţierea mijloacelor fixe în contabilitate sintetică şi analitică, precum şi înregistrarea în bilanţul contabil a elementelor patrimoniale;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1016 / 2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;
Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 500/1994 - privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă evaluarea terenurilor intabulate în Cartea Funciară în baza Hotărârii de Guvern numărul 1016/2005, evidenţiate în Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2: Se aprobă înregistrarea în contabilitate a valorii terenurilor evaluate conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroul Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

        ROMÂNIA                                                                                                                        APROBAT      MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                                                               PRIMAR   DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE                                                                BIROUL EVIDENȚA PATRIMONIULUI                                                                     NICOLAE ROBU      NR. SC2014 ‐  6388/ 12.03.2014                                                                                                                                                                                  

REFERAT  Privind aprobarea evaluării terenurilor atestate în domeniul public al Municipiului Timişoara  conform H.G. 1016/ 2005, precum şi înregistrarea în contabilitate a valorii terenurilor evaluate 

conform anexei         

   Prin Hotărârea de Guvern numărul 1016/2005 se prevede atestarea domeniului public al  județului Timiş, precum  şi al muncipiilor, oraşelor  şi comunelor  în  județul Timiş, astfel au  fost  stabilite terenurile care se află în domeniul public al Municipiului Timişoara.    Conform  Legii  215/  2001  care  reglementează  regimul  general  al  autonomiei  locale,  precum  şi  organizarea  şi  funcționarea  administrației  publice  locale,  se  aprobă  constituirea  patrimoniului admistrativ‐teritorial, bunuri care aparțin domeniului public, precum şi drepturile  şi obligațiile cu caracter patrimonial, care sunt supuse inventarierii şi evaluării.    Terenurile,  domeniul  public  al Municipiului  Timişoara,  sunt  evidențiate  în  baza  Legii  82/1991 în contabilitatea mijloacelor fixe în conturi specifice urmând a fi înregistrate în bilanțul  contabil, reflectând astfel situația reală a elementelor patrimoniale. 

 În anexa  la prezentul  referat este evidențiat modul de evaluare a  terenurilor care  fac  obiectul Hotărârii de Guvern numărul 1016 din 2005. Evaluarea a  fost efectuată de către  ing.  Petru Opra, din cadrul Compartimentului Terenuri în luna decembrie 2013. 

  Față de cele de mai sus: 

   

PROPUNEM:     

  Emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe:     Evaluarea terenurilor intabulate în Cartea Funciară în baza Hotărârii de Guvern numărul  1016/2005, precum şi înregistrarea în contabilitate a valorii terenurilor evaluate conform anexei  la prezenta.                 

       

              Viceprimar,                       Pt. Secretar                        Traian Stoia                     Simona Drăgoi                                                                                                                  

    Director,  Martin Staia        Director, 

                                                                                                    Direcția Economică                                                                                                       Smaranda Haracicu                                                                                                                           Şef Birou,                                                                                                                      Călin Nicuşor Pîrva                                                                                                                       Redactat,                                                                                                            Loredana Oprişor         

    AVIZAT                                                      Serviciul juridic                                                                                                                   

Atasament: 1016-conta.pdf

ANEXA

Nr. crt. Descriere Adresa

Nr. C.F. Nr.top

Supraf. C.F. (mp)

Nr.top .

Sarme s Propr.

Domeniu public H.G./

pozitie

Domeniu privat H.C.L. Situaţia C.F. actuală Nr.inventar

Valoare inventar (LEI)

1

Casa si curte P-ta Badea Cârţan 8

13176 411757

5490-5491 1569,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1456

Mun.TM d.public asupra A1

1150

2

Teren arabil Str. Marginii 4 56786 adus din CF

nr.17 202356 426498

2131 6726,00 - Statul Roman nationalizare adm. Electrobanat

1016 / 2005 poz.1457

Mun.TM d.public asupra A1

1152

3

Gradina Str. Marginii 4 56786 adus din CF

nr.17 202357 426469

2129/1 336,00 - Statul Roman nationalizare adm. Electrobanat

1016 / 2005 poz.1458

Mun.TM d.public asupra A1

1151

4

Gradina Str. Marginii 4 56786 adus din CF

nr.17 202358 426467

2129/2 418,00 - Statul Roman nationalizare adm. Electrobanat

1016 / 2005 poz.1459

Mun.TM d.public asupra A1

1151

5

Gradina Str. Marginii 4 56786 adus din CF

nr.17 202359 426522

2129/3 6300,00 - Statul Roman nationalizare adm. Electrobanat

1016 / 2005 poz.1460

Mun.TM d.public asupra A1

1151

6 Grădină casă şi curte

Armoniei 38 B Armoniei 38 A

29594 408263

2119/1 2120/1

5414 975

Statul Roman teren Proprietar partc - asupra ctii

1016 / 2005 poz.1461

Mun.TM d.public asupra A1 dr de propr.dobandit prin Lege cota de 681/6389 - Morosanu Octav 1153

7

Teren arabil Str. Armoniei 24

2181 421605

2155/a 17433,00 - Statul Roman expropr.44076/1 949

1016 / 2005 poz.1462

Mun.TM d.public asupra A1

1155

8

Teren arabil Str. Armoniei 20A

2180 2180

426479 405444

2161 2161/1 2161/2 2161/3

17322 5562 1791 9969

- Statul Roman expropr.44076/1 949

1016 / 2005 poz.1463

Mun.TM d.public top.2161/2

1154

9

Gradina Str. Armoniei 20A

2180 408328

2162/1 800,00 - Statul Roman expropr.44076/1 949

1016 / 2005 poz.1464

Alexandru Didina Dorina si Olariu Nicolae asupra

A1 prin contract de cumparare 3101 109600,00

EVALUAREA TERENURILOR INTABULATE IN DOMENIUL PUBLIC CONFORM H.G. 1016/2005

10

Teren arabil Str. Armoniei 6 2177 2729

2179 2179, 2181

9323,00 - Statul Roman expropr.44076/1 949

1016 / 2005 poz.1465

HCL 46/2006

HCL 47/2006

Mun.TM d.privat asupra A1, top.2179, 2181 - top dezmembrat in 49 parcele

1156

11

Teren arabil Str. Armoniei 4 2729 2181 2179, 2181

10158,00 - Statul Roman expropr.44076/1 949

1016 / 2005 poz.1466

HCL 46/2006

HCL 47/2006

Mun.TM d.privat asupra A1, top.2179, 2181 - top dezmembrat in 49 parcele

1156

12

Gradina Str. Armoniei 23

2189 407205

2100 2100-2101

7632 8198

- Statul Roman cump.41/1981 Adm ICRAL

1016 / 2005 poz.1467

Mun.TM d.public aupra A1

1265

13

Casa si curte ` 2189 407205

2101 2100-2101

566 8198

- Statul Roman cump.41/1981 Adm ICRAL

1016 / 2005 poz.1468

Mun.TM d.public aupra A1

1265

14

Gradina Str. Armoniei 3 53414 202368 426474

2054/2 2900,00 - Statul Roman donatie

1016 / 2005 poz.1469

Mun.TM d.public aupra A1

1158

15

Gradina Câmpina 8 53414 202369

2060/1/1 1400,00 - Statul Roman donatie

1016 / 2005 poz.1470

Mun.TM d.public aupra A1

1160

16

Teren Câmpina 8 53414 202370 426472

2067/1 1400,00 - Statul Roman donatie

1016 / 2005 poz.1471

Mun.TM d.public asupra A1

1160

17

Gradina Str. Armoniei 5 2370 424690

2061 2061, 2062

2416 2925

- Statul Roman D223/1974

1016 / 2005 poz.1472

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1159

18

Casa si curte Str. Armoniei 5 2370 424690

2062 2061, 2062

509 2925

- Statul Roman D223/1974

1016 / 2005 poz.1473

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1159

19

Teren Calea Sever Bocu 100

1 202355 426524

2188/1/1 8556,00 -

Prim.Timisoara

1016 / 2005 poz.1474

Mun.TM d.public asupra A1

1163

20

Teren I. I. de la Brad 1

2472 202347 426525

2193/1/2 869,00 - Statul Roman D92/1950

1016 / 2005 poz.1475

Mun.TM d.public asupra A1

1164

21

Teren Str. Irlanda 2 2472 140292 413370

2972/1 418,00 - Statul Roman D92/1950

1016 / 2005 poz.1476

Mun.TM d.public asupra A1

3102 186.010,00

22

Teren cu 3 apart.

I. I. de la Brad 32

112235 415433

29939/1 1065,00 2464 Statul Roman expr2554/1949

1016 / 2005 poz.1477

Mun.TM d.public asupra A1

3103 143.775,00

23

Teren I. I. de la Brad 32

2160 422568

29939/2 1539,00 2461 Statul Roman exp44076/1949

1016 / 2005 poz.1478

Mun.TM d.public asupra A1

3104 207.765,00

24

Casa si curte Piata Sf. Gheorghe 4

92 92

149579

326 326/1 326/2

838 711 127

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1479

Mun.TM d.public asupra A1 pentru top 326/2

3105 745.820,00

25

Casa si curte Piata Sf. Gheorghe 4

133009 405070-C1-

U17

326/1/XVII SAD 2

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1479

Mun.TM d.public asupra A1

3106

26

Casa si curte Piata Sf. Gheorghe 4

133009 405070-C1-

U18

326/1/XIX SAD 4

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1479

Mun.TM d.public asupra A1

3107

27

Casa si curte Piata Sf. Gheorghe 4

133009 405070-C1-

U12

326/1/XX SAD 5

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1479

Mun.TM d.public asupra A1

3108

28

Casa si curte Piata Sf. Gheorghe 4

133009 405070-C1-

U13

326/1/XXI SAD 6

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1479

Mun.TM d.public asupra A1

3109

29

Casa si curte Piata Sf. Gheorghe 4

133009 405070-C1-

U19

326/1/XVIII/ B

SAD 3/B

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1479

Mun.TM d.public asupra A1

3110

30

Casa si curte Piata Sf. Gheorghe 4

133009 405070-C1-

U11

326/XIII AP.13

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1479

HCL 235/04.12.20

12

Mun.TM d.privat asupra A1

3111

31

Parc de cartier Boemia - Linistei

47996 202260 426506

28863/1/1/1/1 16324,00 1754 1755 1744 1740

1761/2 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1480

Mun.TM d.public asupra A1

1341

32

Teren C. Aradului- Piata verde

56670 56670

149292

29787 29787/1 29787/2

1635 1345 290

23208

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1481

Mun.TM d.privat

top.29787/2 conf.HCL 245/2007

Mun.TM d.public asupra A1 asupra top 29787/1, Propr.part.SC Mondo

Plast asupra top 29787/2 1340

33

Teren arabil Aleea Viilor- Alexandrescu

16975 202348 426500

23333 6629,00 - Statul Roman cedare

1016 / 2005 poz.1482

Mun.TM d.public asupra A1

1266

34

Teren cu cladiri industriale

(Lic.Ind.Alim.)

C. Maresal Ion Antonescu

32/A

34521 411536

26614/1 21100,00 20660 20659 20657

Statul Roman Adm.Munic. Timisoara

1016 / 2005 poz.1483

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1342

35

Spatii verzi si alei pietonale

C. Maresal Ion Antonescu

32/A

34521 424973

26612 650,00 20661 20659 20658

Statul Roman Adm.Munic. Timisoara

1016 / 2005 poz.1484

Mun.TM d.public asupra A1

1338

36

Spatii verzi si alei pietonale

C. Maresal Ion Antonescu

32/A

34521 419838

26609/1 8770,00 20660 20659 20658 20661 20668 20669

Statul Roman Adm.Munic. Timisoara

1016 / 2005 poz.1484

Mun.TM d.public asupra A1 3112

37

Spatii verzi si alei pietonale

C. Maresal Ion Antonescu

32/A

34521 425828

26604 1800,00 20661 20662 20664 20665 20667 20668

Statul Roman Adm.Munic. Timisoara

1016 / 2005 poz.1484

Mun.TM d.public asupra A1 1339

38

Spatii verzi Torontal- Felix 56673 426508

29797 1565,00 Nu deţine

m Statul Roman 1016 / 2005

poz.1485

Mun.TM d.public asupra A1

1267

39

Zona verde si alei

C. Lipovei 2 65926 147758 426478

30207/1 30207/1

30207/1/2

2825 2825 225

2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2912 2913 2914 2944

Statul Roman expr1815/1991

1016 / 2005 poz.1486

Mun.TM d.public 1336 1337

40

Casa si teren C.Aradului 57 10049 143508 400216

29726/1 29726/1- 29726/2,

23223/9/1/a- 2/a

304 4186

23228 23229 23221 23222 Statul Roman

admICRAL

1016 / 2005 poz.1487

Grup Imobiliar Trustee SA Timisoara asupra A1

1335

41

Teren intravilan pt. drum

Torontal- Augustin

Coman(extinde re strada)

134930 426480

23227/1-2/23 1181,00 - Statul Roman Donatie nr.9632/2002

1016 / 2005 poz.1488

Mun.TM d.public asupra A1

1334

42

Teren Calea Buziasului

19266 202366 426529

8572/1/1/1/2/ 2/

1574,00 - Statul Roman Posesor la loc.

1016 / 2005 poz.1489

Mun.TM d.public asupra A1

1332

43

Teren Calea Buziasului

19266 202367 426526

8572/1/1/5/b 549,00 - Statul Roman Posesor la loc.

1016 / 2005 poz.1489

Mun.TM d.public asupra A1

1333

44

Teren Calea Buziasului

1 202354 413100

8573/1/1/2/3 4328,00 - Primaria Timisoara

1016 / 2005 poz.1490

Mun.TM d.public asupra A1

1328

45

Teren Calea Buziasului

1 202353 426468

8573/1/1/2/6 7432,00 - Primaria Timisoara

1016 / 2005 poz.1491

Mun.TM d.public asupra A1

1329

46

Teren Calea Buziasului

1 202352 422789

8573/1/1/2/2/ 2

8573/1/1/2/2/ 2/a

6681 6681

-

Primaria Timisoara

1016 / 2005 poz.1491

Mun.TM d.public asupra A1

1330

47

Teren Calea Buziasului

1 202351 426470

8574/2/4/2 2203,00 - Primaria Timisoara

1016 / 2005 poz.1491

Mun.TM d.public asupra A1

1331

48

Teren Calea Buziasului

1 202350 422613

8575/1/2/2 8575/1/2/2/a

864 (8229) 864

- Primaria Timisoara

1016 / 2005 poz.1491

Mun.TM d.public asupra A1

1327

49

Teren Calea Buziasului

19266 202363 426519

8571/1/3 420,00 - Statul Roman Posesor la localizare

1016 / 2005 poz.1492

Mun.TM d.public asupra A1

1325

50

Teren Calea Buziasului

19266 202362 426477

8571/1/5 420,00 - Statul Roman Posesor la localizare

1016 / 2005 poz.1492

Mun.TM d.public asupra A1

1326

51

Teren Calea Buziasului

19266 202364 426504

8567/1/1/2/3 1970,00 - Statul Roman Posesor la localizare

1016 / 2005 poz.1492

Mun.TM d.public asupra A1

1322

52

Teren Calea Buziasului

19266 202365 426474

8572/1/1/1/2/ 1/3

436,00 - Statul Roman Posesor la localizare

1016 / 2005 poz.1492

Mun.TM d.public asupra A1

1323

53

Teren Calea Buziasului

19266 19266

422589

8567/1/1/2/1/ 1

8567/1/1/2/1/ 1/2

7099 135

- Statul Roman Posesor la localizare

1016 / 2005 poz.1492

Mun.TM d.public asupra A1

1324

54

Teren Calea Buziasului

19266 48197

410646

8571/1/1/2, 8571/1/1/2,

8574/2/2

1561 1729

- Statul Roman Posesor la localizare

1016 / 2005 poz.1492

Mun.TM d.public asupra A1

3113 210735,00

55

Teren Calea Buziasului

19266 422954

8572/1/1/1/2/ 1/1/1/1/1/1

8572/1/1/1/2/ 1/1/1/1/1/1/1

39781 39133

- Statul Roman Posesor la localizare

1016 / 2005 poz.1492

Mun.TM d.public asupra A1 asupra top

8572/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/ 1 1320

56

Teren Calea Buziasului

19266 202360 426503

8572/3/1/1 4553,00 - Statul Roman Posesor la localizare

1016 / 2005 poz.1492

Mun.TM d.public asupra A1

1319

57

Teren Diaconu Coresi 19266 142750 420388

14167/2/1/1 18697,00 - Statul Roman Adm.C.P.M. Timisoara

1016 / 2005 poz.1493

Mun.TM d.public asupra A1

1315

58

Teren Diaconu Coresi 19266 142750 426517

14165/2/3/1 1935,00 - Statul Roman Adm.C.P.M. Timisoara

1016 / 2005 poz.1493

Mun.TM d.public asupra A1

1316

59

Teren Diaconu Coresi 19266 142750 426518

14167/2/4/1 1360,00 - Statul Roman Adm.C.P.M. Timisoara

1016 / 2005 poz.1493

Mun.TM d.public asupra A1

1317

60

Teren Diaconu Coresi 19266 202361 426476

14168/4/1 363,00 - Statul Roman Adm.CPMTim

1016 / 2005 poz.1494

Mun.TM d.public asupra A1

1318

61

Teren Diaconu Coresi 19266 142750 426520

14165/2/1/1/1 /3/1

14166/2/1/1/1 /3/1

2491,00 -

Statul Roman Adm.CPMTim

1016 / 2005 poz.1495

Mun.TM d.public asupra A1

1314

62

Teren Diaconu Coresi 19266 142750 418904

14169/1/1 11712,00 - Statul Roman Adm.CPMTim

1016 / 2005 poz.1495

Mun.TM d.public asupra A1

1311

63

Teren Diaconu Coresi 19266 142750 142750 424232

14166/2/2/1/1 /1/1

14166/2/2/1/1 /1/1/1/1/1/1/a 14166/2/2/1/1

/1/1/1/1/b

45412 35185 7475

-

Statul Roman Adm.CPMTim

1016 / 2005 poz.1495

Mun.TM d.public asupra top

14166/2/2/1/1/1/1/1/1/1/a sup.32960 si

top.14166/2/2/1/1/1/1/1/1 /1/b sup.9700 1312

64

Teren Piata Sf. Petru 5

1 140750/A 407888

9497/1/1 9497/1/1/1

3476 11168 - Primaria Timisoara

1016 / 2005 poz.1496

Primaria Mun.TM asupra A1

1309

65

Teren Siret 1 7789 404257

9572, 9573/1/2/1

726,00 - Statul Ro prin Sfatul Popular al

orasului TM

1016 / 2005 poz.1497

Mun.TM d.public asupra A1

3114 323.070,00

66

Teren arabil Calea Sagului 4432 Chişoda

432827 TM

692- 693/1/2/1/a/1/

3

4086,00 - Statul Roman Nr.4179/1982 Sent.civila 826/21.01.2001

1016 / 2005 poz.1498

Mun.TM d.public asupra A1

1268

67

Teren arabil Calea Sagului 4432 Chişoda 405325

692- 693/1/2/1/a/1/

1/2

680,00 - Statul Roman Nr.4179/1982 Sent.civila 826/21.01.2001

1016 / 2005 poz.1498

Mun.TM d.public asupra A1

1269

68

Teren cu cladiri industriale

Calea Sagului 4432 Chişoda

432834 TM

692- 693/1/2/2/1/1/

1

975,00 - Statul Roman Nr.4179/1982 Sent.civila 826/21.01.2001

1016 / 2005 poz.1498

Mun.TM d.public asupra A1

1270

69

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426484

692-693/5 309,00 - Statul Roman Nr.825/1972 Sent.civila 826/21.01.2001

1016 / 2005 poz.1499

Mun.TM d.public asupra A1

1271

70

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426485

692-693/6 97,00 - Statul Roman Nr.825/1972 Sent.civila 826/21.01.2001

1016 / 2005 poz.1499

Mun.TM d.public asupra A1

1272

71

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426486

692-693/12 309,00 - Statul Roman Nr.825/1972 Sent.civila 826/21.01.2001

1016 / 2005 poz.1499

Mun.TM d.public asupra A1

1273

72

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426487

695/2 309,00 - Statul Roman Nr.825/1972 Sent.civila 826/21.01.2001

1016 / 2005 poz.1499

Mun.TM d.public asupra A1

1274

73

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426488

695/5 619,00 - Statul Roman Nr.825/1972 Sent.civila 826/21.01.2001

1016 / 2005 poz.1499

Mun.TM d.public asupra A1

1275

74

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426489

695/6 619,00 - Statul Roman Nr.825/1972 Sent.civila 826/21.01.2001

1016 / 2005 poz.1499

Mun.TM d.public asupra A1

1276

75

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426490

695/12 385,00 - Statul Roman Nr.825/1972 Sent.civila 826/21.01.2001

1016 / 2005 poz.1499

Mun.TM d.public asupra A1

1277

76

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426492

695/13 352,00 - Statul Roman Nr.825/1972 Sent.civila 826/21.01.2001

1016 / 2005 poz.1499

Mun.TM d.public asupra A1

1278

77

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426493

695/15 342,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1500

Mun.TM d.public asupra A1

1279

78

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426494

695/17 14,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra A1

1280

79

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426495

694/2 309,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra A1

1281

80

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426497

694/4 619,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra A1

1282

81

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426499

694/5 309,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra A1

1283

82

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426501

694/7 147,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra A1

1284

83

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426502

694/8 180,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra A1

1285

84

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426505

694/9 115,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra A1

1286

85

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426507

694/10 36,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra A1

1287

86

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda

8653 Chisoda 416497

695/1/1 694/1/1, 694/1/2, 695/1/1,

695/1/2/4

40681 25000

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra A1

1289

87

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda

694/1/1 21696,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra A1

1288

88

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426509

695/14 320,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra A1

1299

89

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda

8442

694/1/2 8255,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.privat c.f

8442 1295

90

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda

8442

695/1/2 31722,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.privat c.f

8442 1296

91

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426510

695/7 583,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra A1

1300

92

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426511

695/8 525,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra A1

1301

93

Teren arabil si casa

Radisciev 17 3865 Chişoda 426512

695/9 482,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1502

Mun.TM d.public asupra A1

1302

94

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426513

692-693/11/1 589,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1503

Mun.TM d.public asupra A1

1290

95

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426514

692- 693/1/2/2/2/1

692- 693/1/2/2/2/3

164,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1503

Mun.TM d.public asupra A1

1291

96

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 422542

692- 693/1/2/1/a/2/

1

7126,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1504

Mun.TM d.public asupra A1

1292

97

Teren arabil Calea Sagului 3865 Chişoda 426515

692- 693/1/2/1/a/2/

3

80,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1504

Mun.TM d.public asupra A1

1293

98

Teren arabil Str. Pelinului 8 10149 426491

18888 18888- 18889/1

2371 2246

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1505

contract vinzare- cumparare KOVALCSIK

IOAN 1294

99

Teren arabil Str. Pelinului 10

10149 426491

18889 18888- 18889/1

2122 2246

- Statul RomAn cota1/2 Adm.Rom Telecom

1016 / 2005 poz.1506

contract vinzare- cumparare KOVALCSIK

IOAN 1294

100

Teren Str. Spitalul Nou 13/A

102205 400894

4544/2 1275,00 - Statul RomAn cota1/2 Adm.Rom Telecom

1016 / 2005 poz.1507

Mun.TM d.public asupra A1

1305

101

Teren Str. Spitalul Nou 13/A

102205 418516

4545/1/1/1/3/ 2/2/1/2

704,00 - Statul RomAn adm. Centru de Cardiologie

1016 / 2005 poz.1507

Mun.TM d.public asupra A1

1306

102

Teren cu clădire P+2E şi capelă

Str. Spitalul Nou 13/A

Str.Gh.Adam nr.13 / A

102205 418517

4545/1/1/1/2/ 2/1,

4545/1/1/1/2/ 2/1,

4545/1/1/1/1/ 1-3,

4545/1/1/1/2/ 1/1-3/1/b

9504 10504 -

Statul RomAn adm. Centru de Cardiologie

1016 / 2005 poz.1507

S.RO dr.de.adm.op. Institutul de boli

cardio.vasc.

1307

103

Pasune impadurita

Al. Padurea Verde

16630 426528

3565/1/3/1/1 29349,00 - Statul RomAn adm. Centru de Cardiologie

1016 / 2005 poz.1508

Mun.TM d.public asupra A1

1303

104

Pasune impadurita

Calea Dorobantilor

59

17127 402024

3565/2 7500,00 - Statul RomAn adm. Prim. Mun. Tim.

1016 / 2005 poz.1509

Mun.TM d.public asupra A1

1304

105

Padure Calea Dorobantilor

16630 426531

3571/1/1/1/1 3571/1/1/1/1/

1

22596 122362

-

Statul RomAn.

1016 / 2005 poz.1510

S.RO in adm.Sfatului Popular al orasului TM

1308

106

Teren arabil Str. Câmpului 13737 435207

8104/3 7568,00 -

Statul RomAn adm. Prim. Timisoara

1016 / 2005 poz.1511

Mun.TM d.public asupra A1 dr.de folosinta gratuit

Postelor si Telecomunicatilor

3115 1021680,00

107

Teren arabil Calea Moşnitei 4

3214 407631

8380/2/1 1716,00 - Statul RomAn in fol. Adm. Postelor si Tel. Bucuresti

1016 / 2005 poz.1512

Mun.TM d.public asupra A1

3116 231660,00

108

Spatii verzi si alei

B-dul Sudului 53734 423946

29097 1737,00 14173 14193 14175 14194 14195 14171

Statul RomAn expr.44076/49

1016 / 2005 poz.1513

Mun.TM d.public asupra A1

3117 234495,00

109

Parc si alei pietonale

Str. Lidia 53720 409015

29076/1 29076/1/1

77677 76250

14182

Statul Roman.

1016 / 2005 poz.1514

Mun.TM d.public asupra A1

3118 6100000,00

110

Casa si teren Bv. V. Pârvan 5

17719 414775

9512 3463,00 -

Statul Roman.

1016 / 2005 poz.1515

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

3119 3082070,00

111

Splai Tudor Vladimirescu

19413 403925

17294/2 1295,00 - Statul Roman. Adm.Scolii Sportive Timisoara

1016 / 2005 poz.1516

Mun.TM d.public asupra A1, drept de folosinta permanenta asupa A1 -

SC MODEX GRUP 3120 1152550,00

112

Casa si curte T.Vladimirescu 19/a

19413 404526

17295 4443,00 - Statul Roman.Fol.U.J.C oop.Timis

1016 / 2005 poz.1517

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1 - SC MODEX

GRUP 3121 1977135,00

113

Teren arabil Horticultura

Socrates 1 1 404948

9504/1/1 7957,00 - Statul Roman.Fol.U.J.C oop.Timis

1016 / 2005 poz.1518

Mun.TM d.public asupra A1

1922

114

Teren Calea Buziasului

48201 405663

8572/1/1/3/1 5105,00 -

Primaria Timisoara

1016 / 2005 poz.1519

Mun.TM d.public asupra A1, drept.de

adm.operativa UJCM Timis 3122 689175,00

115

Teren Calea Buziasului

48201 422676 - C.F.sistat 425253

8567/1/1/2/2/ 1/1

8567/1/1/2/2/ 1/1/2

425253

10558 7473 2121

-

Statul Roman.AdmUJC Timis

1016 / 2005 poz.1519

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1 -

Univ.Pol.Timisoara

3123 1425330,00

116

Teren Calea Buziasului

48201 422676 - C.F.sistat 425255

4024,00 1016 / 2005 poz.1519

Mun.TM d.public asupra A1

3124 543240,00

117

Teren Calea Buziasului

48201 422676 - C.F.sistat 426758

14320,00 1016 / 2005 poz.1519

Mun.TM d.public asupra A1

3125 1933200,00

118

Teren Calea Buziasului

48201 422677 - C.F.sistat 425218

8567/1/1/2/2/ 1/3

8567/1/1/2/2/ 1/1/3

425218

188 2277 1404

-

Statul Roman.AdmUJC Timis

1016 / 2005 poz.1519

Mun.TM d.public asupra A1

3126 189540,00

119

Teren Str. Orion 53930 426464

29295 762,00 8581 Statul Roman.AdmUJC Timis

1016 / 2005 poz.1520

Mun.TM d.public asupra A1

3127 102870,00

120

Teren Str Orion 53932 142750 426613

29297/2 4265,00 8639 8581

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1521

Mun.TM d.public asupra A1

3128 1158435,00

121

Spatiu verde Str. Orion 53928 422295

29293 1330,00 8579

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1522

Mun.TM d.public asupra A1

3129 1158165,00

122

Spatiu verde si alei

Str. Sirius 53755 417618

29118 1172,00 14193 14194 14195 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1523

Mun.TM d.public asupra A1

3130 158220,00

123

Teren Str. Aurelianus 117455 419849

9498/2 185,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1524

Mun.TM d.public asupra A1

3131 164650,00

124

Teren (cu cantina 4C)

P-ta Sf. Petru 5 117455 409917

9497/2 2352,00 - Statul Roman si Primaria Timisoara asupra terenurilor

1016 / 2005 poz.1525

Mun.TM d.public asupra A1

3132 2093280,00

125

Teren P-ta Sf. Petru 5 117455 419851

9497/3 774,00 - Statul Roman si Primaria Timisoara asupra terenurilor

1016 / 2005 poz.1525

Mun.TM d.public asupra A1

3133 688860,00

126

Teren (cu cantina 1C)

P-ta Sf. Petru 5 117455 9496/2 1622,00 - Statul Roman si Primaria Timisoara asupra terenurilor

1016 / 2005 poz.1525

probleme, C.F.419855 sistat, transcris in C.F.

403020 unde UNIV.POL.TIMISOARA

proprietar A1, A1.1 3134 1443580,00

127

Teren P-ta Sf. Petru 5 117455 414960

9612/1/6 9612/1/6, 9612/2/3

1210 1380

-

Univ.Polit.Tim Asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1525

Mun.TM d.public A1,UNIV.

POL.TIMISOARA asupra A1.1 3135 1228200,00

128

Teren (cu camin 19C si

corp de legatura)

P-ta Sf. Petru 5 117455 414960

9612/2/3 9612/1/6, 9612/2/3

175 1380

- Statul Roman si Primaria Timisoara

1016 / 2005 poz.1525

Mun.TM d.public A1,UNIV.

POL.TIMISOARA asupra A1.1 3136 155750,00

129

Teren cu camin 20C

P-ta Sf. Petru 5 117455 419459

9612/1/5 9612/1/5, 9612/2/2

794 869

- Statul Roman si Primaria Timisoara

1016 / 2005 poz.1525

Mun.TM d.public A1,UNIV.

POL.TIMISOARA asupra A1.1 3137 706660,00

130

Teren P-ta Sf. Petru 5 117455 419459

9612/2/2 9612/1/5, 9612/2/2

75 869

- Statul Roman si Primaria Timisoara asupra terenurilor

1016 / 2005 poz.1525

Mun.TM d.public A1,UNIV.

POL.TIMISOARA asupra A1.1

3138 66750,00

131

Teren cu corp de legatura

P-ta Sf. Petru 5 117455 425202

9612/1/4 175,00 -

Statul Roman si Primaria Timisoara asupra terenurilor Posesor la loc.Univ.Polit.Ti m Asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1525

Mun.TM d.public A1 si A1.1

3139 155750,00

132

Teren cu camin 21C

P-ta Sf. Petru 5 117455 419461

9612/1/3 869,00 -

Statul Roman si Primaria Timisoara asupra terenurilor Posesor la loc.Univ.Polit.Ti m Asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1525

Mun.TM d.public A1,UNIV.

POL.TIMISOARA asupra A1.1

3140 773410,00

133

Teren cu camin 22C si corp de

legatura

P-ta Sf. Petru 5 117455 413410

9612/1/2 1480,00 -

Statul Roman si Primaria Timisoara asupra terenurilor Posesor la loc.Univ.Polit.Ti m Asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1526

Mun.TM d.public A1,UNIV.

POL.TIMISOARA asupra A1.1

3141 1317200,00

134

Teren Calea Buziasului

45579 426481

8575/1/1/b 483,00 -

Statul Roman si Primaria Timisoara asupra terenurilor Posesor la loc.Univ.Polit.Ti m Asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1527

Mun.TM d.public asupra A1

3142 65205,00

135

Teren Calea Buziasului

45579 426483

8573/1/1/1/b 1446,00 - Statul Roman Adm. Intr.Victoria

1016 / 2005 poz.1528

Mun.TM d.public asupra A1

3143 195210,00

136

Teren cu cladiri Calea Buziasului

48198 405931

8574/2/3 8574/2/3,

8573/1/1/2/5

1985 6469

- Statul Roman Adm. Intr.Victoria

1016 / 2005 poz.1529

Mun.TM d.public asupra A1, Statul RO asupra

A1.1 3144 267975,00

137

Teren cu cladiri Calea Buziasului

48198 405931

8573/1/1/2/5 8574/2/3,

8573/1/1/2/5

4484 6469

- Statul Roman Adm. Coop.Colortex

1016 / 2005 poz.1530

Mun.TM d.public asupra A1, Statul RO asupra

A1.1 3145 605340,00

138

Teren cu c-tii Calea Buziasului

48200 408416

8567/1/1/2/4/ 1

8567/1/1/2/4, 8567/1/1/2/4/

2, 8573/1/1/2/1/

1, 8573/1/1/2/1/

3, 8572/1/1/4/1, 8572/1/1/4/3, 8571/1/4/1, 8571/1/4/3

123 9932

-

Statul Roman Adm. Coop.Colortex

1016 / 2005 poz.1531

Mun.TM d.public asupra A1, MONOLIT

TIMISOARA asupra A1.1, promisiune de v-c

asupra c-tii in fav.SC CONSTRUCT EXPRES

SRL

3146 16605,00

139

Teren cu c-tii Calea Buziasului

48200 408416

8567/1/1/2/4/ 2

8567/1/1/2/4, 8567/1/1/2/4/

2, 8573/1/1/2/1/

1, 8573/1/1/2/1/

3, 8572/1/1/4/1

124 9932

-

Statul Roman asupra terenurilor Coop. Monolit Timisoara asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1531

Mun.TM d.public asupra A1, MONOLIT

TIMISOARA asupra A1.1, promisiune de v-c

asupra c-tii in fav.SC CONSTRUCT EXPRES

SRL

3147 16605,00

140

Teren cu c-tii Calea Buziasului

48200 408416

8573/1/1/2/1/ 1

8567/1/1/2/4, 8567/1/1/2/4/

2, 8573/1/1/2/1/

1, 8573/1/1/2/1/

3, 8572/1/1/4/1, 8572/1/1/4/3, 8571/1/4/1, 8571/1/4/3

581 9932

-

Statul Roman asupra terenurilor Coop. Monolit Timisoara asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1531

Mun.TM d.public asupra A1, MONOLIT

TIMISOARA asupra A1.1, promisiune de v-c

asupra c-tii in fav.SC CONSTRUCT EXPRES

SRL

3148 78435,00

141

Teren cu c-tii Calea Buziasului

48200 408416

8573/1/1/2/1/ 3

8567/1/1/2/4, 8567/1/1/2/4/

2, 8573/1/1/2/1/

1, 8573/1/1/2/1/

3, 8572/1/1/4/1, 8572/1/1/4/3, 8571/1/4/1, 8571/1/4/3

582 9932

-

Statul Roman asupra terenurilor Coop. Monolit Timisoara asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1532

Mun.TM d.public asupra A1, MONOLIT

TIMISOARA asupra A1.1, promisiune de v-c

asupra c-tii in fav.SC CONSTRUCT EXPRES

SRL

3149 78570,00

142

Teren cu c-tii Calea Buziasului

48200 408416

8572/1/1/4/1 8567/1/1/2/4, 8567/1/1/2/4/

2, 8573/1/1/2/1/

1, 8573/1/1/2/1/

3, 8572/1/1/4/1, 8572/1/1/4/3, 8571/1/4/1, 8571/1/4/3

4013 9932

- 1016 / 2005 poz.1533

Mun.TM d.public asupra A1, MONOLIT

TIMISOARA asupra A1.1, promisiune de v-c

asupra c-tii in fav.SC CONSTRUCT EXPRES

SRL

3150 541755,00

143

Teren cu c-tii Calea Buziasului

48200 408416

8572/1/1/4/3 8567/1/1/2/4, 8567/1/1/2/4/

2, 8573/1/1/2/1/

1, 8573/1/1/2/1/

3, 8572/1/1/4/1, 8572/1/1/4/3, 8571/1/4/1, 8571/1/4/3

4014 9932

-

Statul Roman asupra terenurilor Coop. Monolit Timisoara asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1533

Mun.TM d.public asupra A1, MONOLIT

TIMISOARA asupra A1.1, promisiune de v-c

asupra c-tii in fav.SC CONSTRUCT EXPRES

SRL

3151 541755,00

144

Teren cu c-tii Calea Buziasului

48200 408416

8571/1/4/1 8567/1/1/2/4, 8567/1/1/2/4/

2, 8573/1/1/2/1/

1, 8573/1/1/2/1/

3, 8572/1/1/4/1, 8572/1/1/4/3, 8571/1/4/1, 8571/1/4/3

247 9932

-

Statul Roman asupra terenurilor Coop. Monolit Timisoara asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1533

Mun.TM d.public asupra A1, MONOLIT

TIMISOARA asupra A1.1, promisiune de v-c

asupra c-tii in fav.SC CONSTRUCT EXPRES

SRL

3152 33345,00

145

Teren cu c-tii Calea Buziasului

48200 408416

8571/1/4/3 8567/1/1/2/4, 8567/1/1/2/4/

2, 8573/1/1/2/1/

1, 8573/1/1/2/1/

3, 8572/1/1/4/1, 8572/1/1/4/3, 8571/1/4/1, 8571/1/4/3

248 9932

-

Statul Roman asupra terenurilor Coop. Monolit Timisoara asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1533

Mun.TM d.public asupra A1, MONOLIT

TIMISOARA asupra A1.1, promisiune de v-c

asupra c-tii in fav.SC CONSTRUCT EXPRES

SRL

3153 33488,00

146

Teren Str. Socrates 1 119431 9503/2 342,00 - Statul Roman asupra terenurilor Coop. Monolit Timisoara asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1534

3154

147

Teren Str. Socrates 1 119431 410778

9500/1/2 147,00 - Statul Roman Confiscare 2397/56,D111 Nr. 1885/1960

1016 / 2005 poz.1534

Mun.TM d.public asupra A1

3155 130830,00

148

Teren Str. Socrates 1 119431 405510

9504/1/2 1211,00 - Statul Roman Confiscare 2397/56,D111 Nr. 1885/1960

1016 / 2005 poz.1534

H.C.L 421/30.11.20

10

Mun.TM d.privat asupra A1

3156 1077790,00

149

Teren Str. Aurelianus 2

6741 407270

9500/1/1 280,00 - Statul Roman Confiscare 2397/56,D111 Nr. 1885/1960

1016 / 2005 poz.1535

Mun.TM d.public asupra A1

3157 249200,00

150

Teren cu statie PECO

B-dul Eroilor 117390 406468

9146/2/1 2000,00 -

Statul Roman confiscare

1016 / 2005 poz.1536

Mun.TM d.public asupra A1, SC LUKOIL

ROMANIA asupra A1.1 3158 1780000,00

151

Casa si curte Str. Albinelor 26

2634 403867

3308 821,00 - StRoman-teren Adm.PMT Avanti Oil- asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1537

Mun.TM d.public asupra A1

3159 365345,00

152

Teren cu cladiri Str. Demetriade 13

99178 409149

1723/2/3/2/1 1723/2/3/2

1000 22948 -

Statul Roman D223/1974

1016 / 2005 poz.1538

S.RO , in adm.TIM CON SA, RESPINGERE top dezmembrat neoperat in

C.F. 3160 10211860,00

153

Teren intravilan pt. drum

Str. Wilhelm Tell

4423 Freidorf 410944

315/a-317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2 /1/1/1/1/1/a/2;

3/1/1/2

25000,00 -

Statul Roman asupraterenului TIMCON c-tii

1016 / 2005 poz.1539

Mun.TM d.public asupra A1

3161 11125000,00

154

Teren pt. drum Str. Wilhelm Tell

4423 Freidorf 426466

1007/1/1/2 4092,00 - Mun.TimisoaraD omeniuPublicL2 13/1998

1016 / 2005 poz.1540

Mun.TM d.public asupra A1

3162 1820940,00

155

Teren pt. drum Calea Urseni 22-Mures

130173 407368

14238 14238,

14240/28

4734,00 - Mun.TimisoaraD omeniuPublicL2 13/1998

1016 / 2005 poz.1541

Mun.TM d.public asupra A1

3163 2106630,00

156

Teren Str. Diaconu Coresi

63469 411344 - C.F.sistat 425244

8567/1/1/1/1 8567/1/1/1/1/

1 425244

9739 9242 7517

-

Prim. Timisoara, Donatie13931

1016 / 2005 poz.1542

Mun.TM d.public asupra A1, drept de adm.op.in

fav.Institutului Politehnic Traian Vuia

3164 4333855,00

157

Gradina Calea Buziasului 11

16333 411321

8496 3121,00 - Statul Roman Adm.Inst.Polit.

1016 / 2005 poz.1543

Mun.TM d.public asupra A1

3165 1388845,00

158

Gradina Calea Buziasului 11

16333 411320

8493/1 1176,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1543

Mun.TM d.public asupra A1

3166 523320,00

159

Gradina Calea Buziasului 11

16333 411323

8494/1 605,00 -

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1543

Mun.TM d.public asupra A1

3167 269225,00

160

Gradina Calea Buziasului 11

16333 411324

8495/1 2641,00 - Statul Roman Adm.Gosp.Agr.S tat

1016 / 2005 poz.1543

Mun.TM d.public asupra A1

3168 1175245,00

161

Gradina Calea Buziasului 11

16333 411325

8497/1 499,00 - Statul Roman Adm.Gosp.Agr.S tat

1016 / 2005 poz.1543

Mun.TM d.public asupra A1

3169 222055,00

162

Gradina Calea Buziasului 11

16333 411327

8492/1/1 223,00 - Statul Roman Adm.Gosp.Agr.S tat

1016 / 2005 poz.1543

Mun.TM d.public asupra A1

3170 99235,00

163

Gradina Str. Armoniei 24

39074 408203

2156/3 2156/3, 2157/3

1693 2010

- Statul Roman Adm.Gosp.Agr.S tat

1016 / 2005 poz.1544

Mun.TM d.public asupra A1

3171 228555,00

164

Curte Str. Armoniei 24

39074 408203

2157/3 5156/3, 2157/3

317 2010

- Statul Roman L.4/1973

1016 / 2005 poz.1544

Mun.TM d.public asupra A1

3172 42795,00

165

Teren Str. Albinelor 70A,B

18212 408581

3450/1 11992,00 -

Statul Roman L.4/1973

1016 / 2005 poz.1545

Mun.TM d.public in adm.

Soc.Nat.Imbunatatiri Funciare asupra A1 3173 5336440,00

166

Teren Str. Albinelor 70A,B

18212 408573

3450/3 2169,00 -

Statul Roman Adm.Dir.Gosp.A pelor Banat

1016 / 2005 poz.1545

Mun.TM d.public in adm.

Op.Dir.Gospodarirea Apelor Mures-Banat

asupra A1 3174 965205,00

167

Teren Str. Albinelor 70A,B

18212 408575

3450/4 1183,00 -

Statul Roman Adm.Dir.Gosp.A pelor Banat

1016 / 2005 poz.1545

Mun.TM d.public in adm.

Op.Dir.Gospodarirea Apelor Mures-Banat

asupra A1 3175 526435,00

168

Gradina Str. Brediceanu 35

20324 409456

1235 300,00 - Statul Roman Adm.Dir.Gosp.A pelor Banat

1016 / 2005 poz.1546

Mun.TM d.public in adm. Grup Scolar Henry

Coanda asupra A1 3176 133500,00

169

Gradina Str. Brediceanu 39

20324 409462

1237 600,00 - Statul Roman Adm. Gr.Sc.Henry Coanda

1016 / 2005 poz.1547

Mun.TM d.public in adm. Grup Scolar Henry

Coanda asupra A1 3177 267000,00

170

Loc de casa Circumvalatiun ii 2 si 4

20324 409472

1243/1/8 229,00 - Statul Roman Adm. Gr.Sc.Henry Coanda

1016 / 2005 poz.1548

Mun.TM d.public in adm. Grup Scolar Henry

Coanda asupra A1 3178 101905,00

171

Teren Circumvalatiun ii 2

20324 409473

1243/1/9/2 1200,00 - Statul Roman Adm. Gr.Sc.Henry Coanda

1016 / 2005 poz.1549

Mun.TM d.public in adm. Grup Scolar Henry

Coanda asupra A1 3179 534000,00

172

Gradina cu cantina

Circumvalatiun ii

20324 409479

1243/1/9/1/1/ 1/1

14738,00 - Statul Roman Adm. Gr.Sc.Henry Coanda

1016 / 2005 poz.1550

Mun.TM d.public in adm. Grup Scolar Henry

Coanda asupra A1 si A1.1 3180 6558410,00

173

Gradina Str. Brediceanu 37

20324 409476

1236 500,00 - Statul Roman Adm. Gr.Sc.Henry Coanda

1016 / 2005 poz.1551

Mun.TM d.public in adm. Grup Scolar Henry

Coanda asupra A1 3181 222500,00

174

Teren (cu Biserica

Carmel)

Str. Madona 7 65532 409202

18240/1/13 18240/1/13, 18240/1/14, 18242/2/1,

18241/2

826 3980

- Statul Roman Adm. Gr.Sc.Henry Coanda

1016 / 2005 poz.1552

Mun.TM d.public asupra A1

3182 367570,00

175

Teren (cu Biserica

Carmel)

Str. Madona 7 65532 409202

18240/1/14 18240/1/13, 18240/1/14, 18242/2/1,

18241/2

834 3980

-

Statul Roman Prop.teren,fol.ter en+prop.c-tii

1016 / 2005 poz.1552

Mun.TM d.public asupra A1

3183 371130,00

176

Teren (cu Biserica

Carmel)

Str. Madona 7 65532 409202

18242/2/1 18240/1/13, 18240/1/14, 18242/2/1,

18241/2

1480 3980

-

Statul Roman Prop.teren,fol.ter en+prop.c-tii

1016 / 2005 poz.1552

Mun.TM d.public asupra A1

3184 658600,00

177

Teren (cu Biserica

Carmel)

Str. Madona 7 65532 409202

18241/2 18240/1/13, 18240/1/14, 18242/2/1,

18241/2

840 3980

-

Statul Roman Prop.teren,fol.ter en+prop.c-tii

1016 / 2005 poz.1552

Mun.TM d.public asupra A1

3185 373800,00

178

Teren Intravilan Str. Rozelor 4 40652 405932

4269 13898,00 -

Statul Roman Prop.teren,fol.ter en+prop.c-tii Bis.Carmel

1016 / 2005 poz.1553

Mun.TM d.public , drept de adm.op. Statiunea

Experimentala Republicana a Tinerilor

Naturalisti din Timisoara asupra A1 3186 6184610,00

179

Teren Intravilan Str. Rozelor 4 40652 405933

4271 12059,00 - Statul Roman Posesor la localizare Adm.Statiunea exp.a tinerilor naturalisti

1016 / 2005 poz.1553

Mun.TM d.public , drept de adm.op. Statiunea

Experimentala Republicana a Tinerilor

Naturalisti din Timisoara asupra A1 3187 5366255,00

180

Casa si curte Str. Rozelor 4 40652 405934

4272 1244,00 - Statul Roman Posesor la localizare Adm.Statiunea exp.a tinerilor naturalisti

1016 / 2005 poz.1553

Mun.TM d.public , drept de adm.op. Statiunea

Experimentala Republicana a Tinerilor

Naturalisti din Timisoara asupra A1 3188 553580,00

181

Teren intravilan Str. Rozelor 4 40652 405935

4273 18786,00 - Statul Roman Posesor la localizare Adm.Statiunea exp.a tinerilor naturalisti

1016 / 2005 poz.1553

Mun.TM d.public , drept de adm.op. Statiunea

Experimentala Republicana a Tinerilor

Naturalisti din Timisoara asupra A1 3189 8359770,00

182

Cladiri si curte Spitalul Nou 13 27675 409172

4544/1 4544/1/a

25843 17672

- Statul Roman Posesor la localizare Adm.Statiunea exp.a tinerilor naturalisti

1016 / 2005 poz.1554

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1, drept de

adm.Spitalul Clinic Nr.4 "Victor Babes"

3190 7864040,00

183

27675 409180

4544/1/c 6116,00 - Statul Roman Adm. Spital V.Babes

1016 / 2005 poz.1554

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1, drept de

adm.Spitalul Clinic Nr.4 "Victor Babes" 3191 2721620,00

184

27675 409181

4544/1/d 1155,00 - Statul Roman Adm. Spital V.Babes

1016 / 2005 poz.1554

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1, drept de

adm.Spitalul Clinic Nr.4 "Victor Babes" 3192 513975,00

185

Teren Spitalul Nou 13 27675 401359

4545/1/1/1/3/ 2/2/1/1

6062,00 - Statul Roman Adm. Min.Ed.Nat.

1016 / 2005 poz.1555

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1, drept de

adm.Spitalul Clinic Nr.4 "Victor Babes" 3193 2697590,00

186

Teren cu 2 cladiri

Str. Lorena 17398 408172

4545/1/2/2 21786,00 - Statul Roman AdmIntr.Aprov Tehn.materiale

1016 / 2005 poz.1556

Universitatea de Vest din Timisoara, asupra A1,

A1.1 3194 9694770,00

187

Teren Str. Nasaud 1 18265 408433

17730/1 12572,00 - Statul Roman AdmIntr.Aprov Tehn.materiale

1016 / 2005 poz.1557

Mun.TM d.public asupra A1

3195 5594540,00

188

Teren Str. Nasaud 1 18265 408435

17730/3 294,00 - Statul Roman posesor loc. adm.Antr.Centr. Termice

1016 / 2005 poz.1557

Mun.TM d.public asupra A1

3196 130830,00

189

Drum Sp. N. Titulescu

61007 406464

17741/2/3 887,00 -

Statul Roman adm. RATT

1016 / 2005 poz.1558

Mun.TM d.public drept de adm. Antepriza de Montaj si Reparatii Centrale Termice

Timisoara Vest asupra A1, 3197 394715,00

190

Cantina si curte Remiza de

tramvai

B-dul Take Ionescu 83

16778 5611 14969,00 - Statul Roman adm. RATT

1016 / 2005 poz.1559

top dezmembrat, de verificat daca este

intabulat - vb cu Ioana 3198 6661205,00

191

Casa, atelier, curte

B-dul Take Ionescu 56

16778 407464

5618 11980,00 - Statul Roman adm. RATT

1016 / 2005 poz.1560

Mun.TM d.public in adm.RATT asupra A1,

A1.1 3199 5331100,00

192

Gradina B-dul Take Ionescu 58

16778 407465

5619 1092,00 - Statul Roman adm. RATT

1016 / 2005 poz.1561

Mun.TM d.public in adm.RATT asupra A1

3200 485940,00

193

Teren cu minihotel si statie transf

Str. Renasterii 28

16778 407468

4546/1/1 7581,00 - Statul Roman adm. RATT

1016 / 2005 poz.1562

Mun.TM d.public in adm.RATT asupra A1

3201 3373545,00

194

Edificii si curte Str. 1 Decembrie 58

16778 403424

C.F.sistat 413832

C.F.sistat 435064

8543/1/1/1 8543/1/1/1

413832 435064

20111 20111 17411 14983

- Statul Roman posesor loc.Adm.RAApel e Rom.,propr.c- tii Apele Rom.

1016 / 2005 poz.1563

Mun.TM d.public in adm.RATT asupra A1,

A1.1 -de vazut H.C.L.197/2012 -

dezmembrare 3202 6667435,00

195

Teren cu c-tii Str. Spitalul Nou 15

23045 408000

4545/1/1/1/1/ 1-3;

4545/1/1/1/2/ 1/1-3/1/a

49307 48307

- Statul Roman posesor loc.Adm.RAApel e Rom.,propr.c- tii Apele Rom.

1016 / 2005 poz.1564

Mun.TM d.public drept de adm. Op.directa RA Apele Romane Filiala Timi;oara asupra A1

3203 6521445,00

196

Casa, curte, gradina

Str. Virtutii 14 2120 407154

5552-5553/2 1318,00 - Statul Roman adm. ILL

1016 / 2005 poz.1565

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

3204 586510,00

197

Gradina Str. Virtutii 12 Str.Virtutii 14

2121 202125

5551 555/1

1003 595

- Statul Roman D1111951

1016 / 2005 poz.1566

Propr. particular

3205 711110,00

198

Casa si curte Str. Enric Baader 6

2121 407603

5554 6296,00 - Statul Roman D1111951 Adm.Intr.Com.d e Stat, Met.- chimice

1016 / 2005 poz.1567

Mun.TM d.public asupra A1. A1.1

3206 2801720,00

199

Spatii verzi Negoi-Culturii 126647 410301 41489

27889 2306,00 8746 8745 8744 8742 8741 8740 8747 8737 8736 8735 8734

Statul Roman Expr1227/1980

1016 / 2005 poz.1568

Mun.TM d.public asupra A1

3207 1026170,00

200

Gradina Str. Brancoveanu 9

118319 407903

12333/1/1 2293,00 - Statul Roman D92/1950

1016 / 2005 poz.1569

Mun.TM d.public asupra A1

3208 1020385,00

201

Teren C. Torontalului- Brandusei

116453 409178

26272/1/1 38911,00 1707 1706 1708 1710 1705 1704 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1570

Mun.TM d.public asupra A1

3209 17315395,00

202

Z. verde Str. Madrid 83597 407470

31161 1270,00 20703 20704 20705 20713 20665 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1571

Mun.TM d.public asupra A1

3210 565150,00

203

Z. verde Str. Brezeanu 83597 407472

31165 610,00 20749 20750

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1572

Mun.TM d.public asupra A1

3211 271450,00

204

Z. verde Deportatii din Baragan

83597 407471

31183 490,00 20754 20753 20751 21692 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1573

Mun.TM d.public asupra A1

3212 218050,00

205

Z. verde Str. Martir P. Mutascu

83597 407473

31238 1973,00 20804

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1574

Mun.TM d.public asupra A1

3213 877985,00

206

Z. verde Str. Martir P. Mutascu

83597 407474

31242 96,00 20732

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1575

Mun.TM d.public asupra A1

3214 42720,00

207

Z. verde Reg.6Artilerie Grea

83597 407495

31145/a 829,00 20671 20672 20683 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1576

Mun.TM d.public asupra A1

3215 368905,00

208

Gradina Str. Pasteur 1 3869 408823

3037 715,00 - Statul Roman Succ.vacanta

1016 / 2005 poz.1577

Propr. particular , drept de propr.dobindit prin

succesiune 3216 318175,00

209

Statia Radiotelegrafie

Str. Banul Udrea 2

14 402565 18113 28271,00

Statul Roman prin CFR cump. 1949

1016 / 2005 poz.1578

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

3217 3816585,00

210

Gradina Str. Homorod 1 Str.N.Popescu

nr.5

14 402562 18622 1411,00

Statul Roman prin CFR cump. 1949

1016 / 2005 poz.1579

Mun.TM d.public asupra A1

3218 190485,00

211

Teren arabil Str. Homorod 3 Str.N.Popescu

nr.1

14 409192 18625 6387,00

Statul Roman prin CFR cump. 1949

1016 / 2005 poz.1580

H.C.L 421/30.11.20

10

Mun.TM d.privat asupra A1

3219 862245,00

212 Gradina Str. Magdi 45 14 402559 18116/2 513,00

Statul Roman prin CFR cump. 1949

1016 / 2005 poz.1581

Mun.TM d.public asupra A1

3220 69255,00

213 Teren arabil Str.Lt.O.Balea 63

14 402560 18783 13063,00

Statul Roman prin CFR cump. 1949

1016 / 2005 poz.1582

Mun.TM d.public asupra A1

3221 1763505,00

214 Gradina Str.Lt.O.Balea 57

14 402566 18798/2/1 297,00

Statul Roman prin CFR cump. 1949

1016 / 2005 poz.1583

Mun.TM d.public asupra A1

3222 40095,00

215 Gradina Str.Lt.O.Balea 61

14 402567 18796/1/2/1 1885,00

Statul Roman prin CFR cump. 1949

1016 / 2005 poz.1584

Mun.TM d.public asupra A1

3223 254475,00

216

Teren cu Autoservice şi 4 hale producţie

Str. Dorobanţilor nr.63

17127 402027

3565/1/1 3565/1/1,3565

/1/2

9818 14565

Statul Roman asupra terenului Adm.si propr.c- tii SCAutorecord

1016 / 2005 poz.1585

Mun.TM d.public asupra A1 Soc.Coop.Autorecord

asupra A1.1

3224 4369010,00

217

Teren cu Autoservice şi 4 hale producţie

Str. Dorobanţilor nr.64

17127 402027

3565/1/2 3565/1/1,3565

/1/2

4647 14565

Statul Roman asupra terenului Adm.si propr.c- tii SCAutorecord

1016 / 2005 poz.1585

Mun.TM d.public asupra A1 Soc.Coop.Autorecord

asupra A1.1

3225 2067915,00

218 Drum Al. CFR 16469 427261 3551 1138,00

Statul Roman Adm.PMT

1016 / 2005 poz.1586

Mun.TM d.public asupra A1

3226 153630,00

219 Pasune Al. CFR 16469 427272

3552 3552/1 9368 150

Statul Roman Adm.PMT

1016 / 2005 poz.1586 HCL

445/2008

Mun.TM d.privat asupra A1

3227 66750,00

220 Pasune Al. CFR 16469 427263 3553 670,00

Statul Roman Adm.PMT

1016 / 2005 poz.1586

Mun.TM d.public asupra A1

3228 90450,00

221

Casa si gradina

Al. CFR str.Avram Imbroane

nr.84/a

16469 405261 3550/1 4464,00 Statul Roman

Adm.PMT

1016 / 2005 poz.1586

SC ZIEGLER COMPANY SRL asupra

A1 3229 602640,00

222 Teren Al. CFR 16469 149552 3549/1 52743,00

Statul Roman Adm.PMT

1016 / 2005 poz.1586

HCL 415/2007

Mun.TM d.privat asupra A1

3230 7120305,00

223 Teren

Str. Marginenilor

17 13126

403212 17972 263,00

Statul Roman prin C.F.R.Posesor la transformare

1016 / 2005 poz.1587

Mun.TM d.public asupra A1 3231 35505,00

224 Gradina Bv. Republicii

21 13126

410637 17352/2 355,00

Statul Roman prin C.F.R.Posesor la transformare

1016 / 2005 poz.1588

Mun.TM prin CFR d.public asupra A1 3232 315950,00

225 Teren cu 2 soproane

Str. Stuparilor 6

4481 403510 3336/1/1/1 2704,00

Statul Roman nation 864/1949

1016 / 2005 poz.1589

SC TELIN CONSTRUCT SRL 3233 365040,00

226 Z. verde

Torontal- Circumvalatiun

ii 116781 26206/1/1/1/1

/1 46812,00 Statul Roman Anterior 4513/75

1016 / 2005 poz.1590

Mun.TM d.public asupra A1 3234 10532700,00

227 Teren Calea Aradului

12 117042 401437 1017/1/1

7939 5069 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1591

Mun.TM d.public asupra A1 3235 2255705,00

228 Casa si curte Str. Al.

Golescu 5

13 145803 408566

732 732/1/1

939 308

Statul Roman prin MAN

1016 / 2005 poz.1592

Mun.TM d.public asupra A1 3236 137060,00

229 Teren B-dul

Dr.I.Bulbuca 9 46995

407063

14164/2/1/1/1 /1/2

14164/2/1/1/1 /1/1/2,14167/

2/1/2 1590 7421

Statul Roman Adm.Inst.Nat.Su dura

1016 / 2005 poz.1593

Mun.TM d.public asupra A1, in adm.op. a

Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in

Sudura 3237 707550,00

230 Teren B-dul

Dr.I.Bulbuca 9 46995

407063

14167/2/1/2 14164/2/1/1/1 /1/1/2,14167/

2/1/2 5831 7421

Statul Roman Adm.Inst.Nat.Su dura

1016 / 2005 poz.1593

Mun.TM d.public asupra A1, in adm.op. a

Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in

Sudura 3238 2594795,00

231 Teren şi Sala

Olimpia Bv.Eroilor 19274

416905

9146/2/2/1/1/ 1

9146/2/2/1/1/ 1 7952,00

Statul Roman Adm. Constr.

1016 / 2005 poz.1594

Mun.TM d.public aupra A1, A1.1 - SALA

OLIMPIA 3239 3538640,00

232 Teren Bv.Eroilor 19274

427257 9146/2/2/2/2/

1 3144,00

Statul Roman Adm. Constr. Dir. si Sport Timis

1016 / 2005 poz.1594

Mun.TM d.public asupra A1 3240 1399080,00

233 Pasune Calea Urseni 9 19266 412010 8577/2/3 180,00

Statul Roman Posesor localiz.

1016 / 2005 poz.1595

Mun.TM d.public asupra A1

3241 24300,00

234 Drum Calea Urseni 9 19266 413232 8640/3/1 100,00

Statul Roman Posesor localiz.

1016 / 2005 poz.1596

Mun.TM d.public asupra A1

3242 13500,00

235 Teren Str. Negoi 19266 413235 8745/1 591,00 Adm PMT

1016 / 2005 poz.1597

Mun.TM d.public asupra A1

3243 79785,00

236 Drum Calea Urseni 9 19266 413234 8640/1 125,00 Adm PMT

1016 / 2005 poz.1598

Mun.TM d.public asupra A1

3244 16875,00

237 Drum Calea Urseni 9 19266 427265 8640/2 1290,00 Adm PMT

1016 / 2005 poz.1598

Mun.TM d.public asupra A1

3245 174150,00

238 Drum Calea Urseni 9 19266 427262 8640/5 439,00 Adm PMT

1016 / 2005 poz.1598

Mun.TM d.public asupra A1

3246 59265,00

239 Pasune Calea Urseni 9 19266 413212 8750/1 108,00 Adm PMT

1016 / 2005 poz.1599

Mun.TM d.public asupra A1

3247 14580,00

240 Arabil Str. Negoi 19266 413214 8746/1 583,00 Adm PMT

1016 / 2005 poz.1600

Mun.TM d.public asupra A1

3248 78705,00

241 Arabil Str. Negoi 19266 427264 8747/1 583,00 Adm PMT

1016 / 2005 poz.1600

Mun.TM d.public asupra A1

3249 78705,00

242 Teren Str. St. Plavat 19266 413215 14164/2/2 430,00 Adm PMT

1016 / 2005 poz.1601

Mun.TM d.public asupra A1

3250 58050,00

243 Teren Str. St. Plavat 19266 413216 14164/2/3 48,00 Adm PMT

1016 / 2005 poz.1601

Mun.TM d.public asupra A1

3251 6480,00

244 Teren Str. Diaconu Coresi

19266 413217 14166/2/2/2 1680,00 Adm PMT

1016 / 2005 poz.1602

Mun.TM d.public asupra A1

3252 226800,00

245

Teren Str. Diaconu Coresi

19266 142750 427245

14166/2/2/4 1260,00

Statul Roman Posesor localiz.Adm PMT

1016 / 2005 poz.1603

Mun.TM d.public asupra A1

3253 170100,00

246

Teren Str. Diaconu Coresi

19266 142750 427246

14167/2/5 575,00

Statul Roman Posesor localiz.Adm PMT

1016 / 2005 poz.1603

Mun.TM d.public asupra A1

3254 77625,00

247

Teren Str. Diaconu Coresi

19266 142750 420385

14168/1 4320,00

Statul Roman Posesor localiz.Adm PMT

1016 / 2005 poz.1603

Mun.TM d.public asupra A1

1503 583200,00

248 Teren

Str. F.C.Ripensia

29

19266 413219 14166/2/2/3/1 26227,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1604

Mun.TM d.public asupra A1

3255 11671015,00

249 Teren

Str. F.C.Ripensia

29

19266 427267 14166/2/2/3/4 111,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1604

Mun.TM d.public asupra A1

3256 49395,00

250 Teren

Str. F.C.Ripensia

29

19266 427268

14165/2/1/1/1 /1 3568,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1604

Mun.TM d.public asupra A1

3257 1587760,00

251 Teren

Str. F.C.Ripensia

29

19266 427269

14165/2/1/1/1 /4 69,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1604

Mun.TM d.public asupra A1

3258 30705,00

252

Teren b-dul L. Rebreanu

19266 139315 413239

14164/2/1/1/1 /1/1/1 29070,00

1016 / 2005 poz.1605

Mun.TM d.public asupra A1, SC MOL ROMANIA

SRL asupra A1.1 3259 12936150,00

253 Teren cu clădiri şi bazine

Str. Diaconu Coresi

24578 415424

14167/2/2 14167/2/2,141

68/3 4227 6839

Statul Roman asupra terenului,propr. c- tii Hidrotim

1016 / 2005 poz.1606

Mun.TM d.public asupra A1, in adm.Institutului de

Cercetari si Proiectari ptr.Echipamente

Hidroenergetice si Masini de transport si ridicat

Resita 3260 1881015,00

254 Teren cu clădiri şi bazine

Str. Diaconu Coresi

24578 415424

14168/3 14167/2/2,141

68/3 2612 6839

Statul Roman asupra terenului,propr. c- tii Hidrotim

1016 / 2005 poz.1606

Mun.TM d.public asupra A1, in adm.Institutului de

Cercetari si Proiectari ptr.Echipamente

Hidroenergetice si Masini de transport si ridicat

Resita 3261 1162340,00

255 Teren cu cladire Calea

Buziasului 48199

402705

8572/1/1/8, 8572/1/1/8,

8573/1/1/2/4 20804 22829

Statul Roman Adm. ATCOM Timis

1016 / 2005 poz.1607

Mun.TM d.public asupra A1, in adm.op.a

Soc.Coop.Modex Grup 3262 2808540,00

256 Teren cu cladire Calea

Buziasului 48199

402705

8573/1/1/2/4 8572/1/1/8,

8573/1/1/2/4 2025

22829

Statul Roman Adm. ATCOM Timis

1016 / 2005 poz.1607

Mun.TM d.public asupra A1, in adm.op.a

Soc.Coop.Modex Grup 3263 273375,00

257

Teren cu cladire Calea Buziasului calea Stan Vidrighin nr. 14-16

48198 405931

8574/2/3 8574/2/3,8573

/1/1/2/5

1985 6469

Statul Roman Adm.Coop.COL ORTEX

1016 / 2005 poz.1608

Mun.TM d.public asupra A1, dr.de

adm.op.Coop.Colortex

3264 267975,00

258

Teren cu cladire Calea Buziasului calea Stan Vidrighin nr. 14-16

48198 405931

8573/1/1/2/5

8574/2/3,8573 /1/1/2/5

4484 6469

Statul Roman Adm.Coop.COL ORTEX

1016 / 2005 poz.1608

Mun.TM d.public asupra A1, dr.de

adm.op.Coop.Colortex

3265 605340,00

259

Teren cu cladire Calea Buziasului vezi poz.1492 / HG 1016

48197 410646 8574/2/2

8571/1/1/2

986 1729

Statul Roman- teren AdmIncaltaminte a-prop. c-tii

1016 / 2005 poz.1609

Mun.TM d.public asupra A1

3266 133110,00

260

Teren cu cladire Calea Buziasului vezi poz.1492 / HG 1016

48197 8571/1/1/2 743 Statul Roman- teren AdmIncaltaminte a-prop. c-tii

1016 / 2005 poz.1609

Mun.TM d.public asupra A1

3267 100305,00

261

Teren cu c-tii Calea Buziasului

48196 409225

8574/2/1 8573/1/1/2/4,

8571/1/6, 8571/1/8,

8572/1/1/6, 8572/1/1/9, 8572/1/1/11

510 18268

Statul Roman Adm. Coop.Progresul

1016 / 2005 poz.1610

Mun.TM d.public asupra A1, dr.de

adm.op.Coo.Progresul

1321

262

Teren cu c-tii Calea Buziasului

48196 409225

8573/1/1/2/4 8573/1/1/2/4,

8571/1/6, 8571/1/8,

8572/1/1/6, 8572/1/1/9, 8572/1/1/11

2050,00

Statul Roman Adm. Coop.Progresul

1016 / 2005 poz.1610

Mun.TM d.public asupra A1, dr.de

adm.op.Coo.Progresul

3268 276750,00

263

Teren cu c-tii Calea Buziasului

48196 409225

8571/1/6 8573/1/1/2/4,

8571/1/6, 8571/1/8,

8572/1/1/6, 8572/1/1/9, 8572/1/1/11

440,00

Statul Roman Adm. Coop.Progresul

1016 / 2005 poz.1610

Mun.TM d.public asupra A1, dr.de

adm.op.Coo.Progresul

3269 59400,00

264

Teren cu c-tii Calea Buziasului

48196 409225

8571/1/8 8573/1/1/2/4,

8571/1/6, 8571/1/8,

8572/1/1/6, 8572/1/1/9, 8572/1/1/11

27,00

Statul Roman Adm. Coop.Progresul

1016 / 2005 poz.1611

Mun.TM d.public asupra A1, dr.de

adm.op.Coo.Progresul

3270 3645,00

265

Teren cu c-tii Calea Buziasului

48196 409225

8572/1/1/6 8573/1/1/2/4,

8571/1/6, 8571/1/8,

8572/1/1/6, 8572/1/1/9, 8572/1/1/11

1970,00

Statul Roman Adm. Coop.Progresul

1016 / 2005 poz.1611

Mun.TM d.public asupra A1, dr.de

adm.op.Coo.Progresul

3271 265950,00

266

Teren cu c-tii Calea Buziasului

48196 409225

8572/1/1/9 8573/1/1/2/4,

8571/1/6, 8571/1/8,

8572/1/1/6, 8572/1/1/9, 8572/1/1/11

9018,00

Statul Roman Adm. Coop.Progresul

1016 / 2005 poz.1611

Mun.TM d.public asupra A1, dr.de

adm.op.Coo.Progresul

3272 1217430,00

267

Teren cu hala producţie

Calea Buziasului

48196 409225

8572/1/1/11 8573/1/1/2/4,

8571/1/6, 8571/1/8,

8572/1/1/6, 8572/1/1/9, 8572/1/1/11

4253,00

Coop.Progresul - prop.hala prod

1016 / 2005 poz.1612

Mun.TM d.public asupra A1, dr.de

adm.op.Coo.Progresul

3273 574155,00

268

Teren Str. Diaconu Coresi 48701

406469 14165/2/3/2 3785,00 Statul Roman Adm. SC Electrometal SA

1016 / 2005 poz.1613

Mun.TM d.public asupra A1, drept de adm.SC

Electrometal SA 3274 851625,00

269

Teren Str. Diaconu Coresi 48701

406470 14167/2/4/2 13003,00 Statul Roman Adm. SC Electrometal SA

1016 / 2005 poz.1613

Mun.TM d.public asupra A1, drept de adm.SC

Electrometal SA 3275 2925675,00

270

Teren Str. Diaconu Coresi 48701

406471 14168/4/2 262,00 Statul Roman Adm. SC Electrometal SA

1016 / 2005 poz.1613

Mun.TM d.public asupra A1, drept de adm.SC

Electrometal SA 3276 116590,00

271

Teren Str. Gh. Lazar 32 110050 402179

1692/1/1/2, 1692/1/1/2,16

92/2/1/2 949 1800

Statul Roman AdmMin.Agric

1016 / 2005 poz.1614

Mun.TM d.public asupra A1, drept de adm.op.in

fav.Ministerului Agriculturii si Adm.

3277 422305,00

272

Teren Str. Gh. Lazar 32 110050 402179

1692/2/1/2 1692/1/1/2,16

92/2/1/2

851 1800 Statul Roman

AdmMin.Agric

1016 / 2005 poz.1614

Mun.TM d.public asupra A1, drept de adm.op.in

fav.Ministerului Agriculturii si Adm.

3278 378695,00

273

Teren cu c-tie Str. Gh.Lazar 32-26 15623

427452 1692/2/2/2 1514,00 Statul Roman prin Min.Agric

1016 / 2005 poz.1615

Mun.TM d.public asupra A1 3279 673730,00

274 Teren Str. Gh.Lazar 32-26

15623 427454 1693/1/2 1166,00

Statul Roman prin Min.Agric

1016 / 2005 poz.1615 Mun.TM d.public asupra

A1 3280 518870,00

275 Teren Str. Gh.Lazar 32-26

15623 427457 1693/1/4 1082,00

Statul Roman prin Min.Agric

1016 / 2005 poz.1615 Mun.TM d.public asupra

A1 3281 481490,00

276

Teren Str. Gh.Lazar 32

22783 427438

1692/2/1/1/1/ 2

717,00 Statul Roman adm.Comb.IndTi misoara

1016 / 2005 poz.1616

Statul RO drept de adm.op.Combinatul de Industrie Locala Timisoara 3282 319065,00

277 Teren cu c-tii Calea

Buziasului 14 48195

406091

8569/1, 8570/1,

8568/1/1, 8567/1/1/5, 8571/1/7,

8572/1/1/7, 8572/1/1/10,

8567/2/2, 8568/2,

8566/2/2 112

14491

Statul Roman Adm.Coop. Timis

1016 / 2005 poz.1617

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1 in

adm.op.Cooperativa Timis din Timisoara 3283 49840,00

278 Teren cu c-tii Calea

Buziasului 14 48195

406091

8570/1 8570/1,

8568/1/1, 8567/1/1/5, 8571/1/7,

8572/1/1/7, 8572/1/1/10,

8567/2/2, 8568/2,

8566/2/2 933

14491

Statul Roman Adm.Coop. Timis

1016 / 2005 poz.1617

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1 in

adm.op.Cooperativa Timis din Timisoara 3284 415185,00

279 Teren cu c-tii Calea

Buziasului 14 48195

406091

8568/1/1 8570/1,

8568/1/1, 8567/1/1/5, 8571/1/7,

8572/1/1/7, 8572/1/1/10,

8567/2/2, 8568/2,

8566/2/2 1329

14491

Statul Roman Adm.Coop. Timis

1016 / 2005 poz.1617

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1 in

adm.op.Cooperativa Timis din Timisoara 3285 591405,00

280 Teren cu c-tii Calea

Buziasului 14 48195 8567/1/1/2/5 10821,00

Statul Roman Adm.Coop. Timis

1016 / 2005 poz.1617 3286 1460835,00

281 Teren cu c-tii Calea

Buziasului 14 48195

406091

8571/1/7 8570/1,

8568/1/1, 8567/1/1/5, 8571/1/7,

8572/1/1/7, 8572/1/1/10,

8567/2/2, 8568/2,

8566/2/2 5442 14491

Statul Roman Adm.Coop. Timis

1016 / 2005 poz.1617

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1 in

adm.op.Cooperativa Timis din Timisoara 3287 734670,00

282 Teren cu c-tii Calea

Buziasului 14 48195

406091

8572/1/1/7 8570/1,

8568/1/1, 8567/1/1/5, 8571/1/7,

8572/1/1/7, 8572/1/1/10,

8567/2/2, 8568/2,

8566/2/2 1288

14491

Statul Roman Adm.Coop. Timis

1016 / 2005 poz.1617

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1 in

adm.op.Cooperativa Timis din Timisoara 3288 173880,00

283 Teren cu c-tii Calea

Buziasului 14 48195

406091

8572/1/1/10 8570/1,

8568/1/1, 8567/1/1/5, 8571/1/7,

8572/1/1/7, 8572/1/1/10,

8567/2/2, 8568/2,

8566/2/2 1206

14491

Statul Roman Adm.Coop. Timis

1016 / 2005 poz.1618

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1 in

adm.op.Cooperativa Timis din Timisoara 3289 162810,00

284 Teren cu c-tii Calea

Buziasului 14 48195

406091

8567/2/2 8570/1,

8568/1/1, 8567/1/1/5, 8571/1/7,

8572/1/1/7, 8572/1/1/10,

8567/2/2, 8568/2,

8566/2/2 2057 14491

Statul Roman Adm.Coop. Timis

1016 / 2005 poz.1618

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1 in

adm.op.Cooperativa Timis din Timisoara 3290 277695,00

285 Teren cu c-tii Calea

Buziasului 14 48195

406091

8568/2 8570/1,

8568/1/1, 8567/1/1/5, 8571/1/7,

8572/1/1/7, 8572/1/1/10,

8567/2/2, 8568/2,

8566/2/2 320

14491

Statul Roman Adm.Coop. Timis

1016 / 2005 poz.1618

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1 in

adm.op.Cooperativa Timis din Timisoara 3291 43200,00

286 Teren cu c-tii Calea

Buziasului 14 48195

406091

8566/2/2 8570/1,

8568/1/1, 8567/1/1/5, 8571/1/7,

8572/1/1/7, 8572/1/1/10,

8567/2/2, 8568/2,

8566/2/2 965

14491

Statul Roman Adm.Coop. Timis

1016 / 2005 poz.1619

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1 in

adm.op.Cooperativa Timis din Timisoara 3292 130275,00

287

Sant Colonia Kunz 4 150306 406601

8064 445,00 Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1620

Mun.TM d.public asupra A1

1354

288

Sant Colonia Kunz 4 150307 406599

8075 453,00 Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1620

Mun.TM d.public asupra A1

1347

289

Sant Colonia Kunz 4 150308 427499

8078 1160,00 Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1620

Mun.TM d.public asupra A1

1348

290

Sant Colonia Kunz 4 150309 427498

8080/1/1 358,00 Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1620

Mun.TM d.public asupra A1

1349

291

Casa si curte Str.Zefirului 7 4 150310 427501

8109 170,00 Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1621

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1350

292

Casa si curte Str.Zefirului 6 4 150311 421142

8110 340,00 Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1622

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1351

293

Casa si curte Str.Zefirului 2 4 150312 410389

8114 520,00 Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1623

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1352

294

Casa si curte Str. Suboleasa 17

4 150313 427507

8116 251,00 Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1624

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1353

295

Casa si curte Str. Suboleasa 15

4 150314 424363

8117 180,00 Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1625

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1355

296

Casa si curte Str. Suboleasa 13

4 150316 426029

8118 213,00 Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1626

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1356

297

Casa si curte Str. Suboleasa 11

4 150322 425694

8119 216,00 Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1627

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1357

298

Curte Str. Suboleasa 9 4 422640 8120 163,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1628 Statul RO. Prin Ministerul

Agriculturii si Domenilor / RESPINGERE 1358

299

Casa si curte Str. Suboleasa 7 4 150317

414754 8121 143,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1629

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1359

300

Casa si curte Str. Suboleasa 5 4 150318

427503 8122 74,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1630

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1360

301

Casa si curte Str. Suboleasa 3

4 150319 427500

8123 64,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1631

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1362

302

Casa si curte Str. Suboleasa 1 4 150320

427504 8124 32,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1632

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1361

303

Strada Str. Suboleasa 4 150321 410391 8125 2332,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1633

Mun.TM d.public asupra A1

1363

304

Casa si curte Str. Energiei 14 4

150322 425694

8126 184,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1634

Mun.TM d.public asupra A1, drept de superficie asupra 184 mp -Sein

Ileana 1364

305

Casa si curte Str. Energiei 16 4

150323 427471

8127 295,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1635

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1365

306

Casa si curte Str. Energiei 18 4

150324 427490

8128 276,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1636

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1366

307

Casa si curte Str. Suboleasa 12

4 150325 427422

8129 285,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1637

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1367

308

Casa si curte Str. Suboleasa 10

4 150326 427470

8130 132,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1638

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1368

309

Casa si curte Str. Suboleasa 8

4 150327 427489

8131 117,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1639

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1441

310

Strada Energiei 4

150328 427418

8132 386,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1640

Mun.TM d.public asupra A1

1440

311

Casa si curte Str. Energiei 19 4

150329 421075

8133 182,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1641

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1439

312

Casa si curte Str. Energiei 21 4

150330 424442

8134 408,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1642

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1438

313

Casa si curte Str. Suboleasa 6

4 150331 427468

8135 450,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1643

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1437

314

Casa si curte Str. Suboleasa 4

4 150332 427488

8136 318,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1644

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1436

315

Casa si curte Str. Suboleasa 2

4 150333 427416

8137 217,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1645

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1387

316

Casa si curte Str. Aviatorilor 18

4 150334 408120

8138 392,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1017 / 2005 poz.1646

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1388

317

Casa si curte Str. Aviatorilor 17

4 150335 427467

8139 294,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1018 / 2005 poz.1647

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1389

318

Casa si curte Str. Aviatorilor 16 4 150336

423204 8140 391,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1019 / 2005 poz.1648

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1390

319

Casa si curte Str. Aviatorilor 15

4 150337 427487

8141 290,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1020 / 2005 poz.1649

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1391

320

Casa si curte Str. Aviatorilor 14

4 150338 427415

8142 414,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1021 / 2005 poz.1650

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1392

321

Casa si curte Str. Aviatorilor 13 4 143270

427502 8143 246,00 Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1022 / 2005 poz.1651 drept de proprietate

dobandit prin uzucapiune - Patac Maria,Delamarian

Viorica 1393

322

Strada Aviatorilor 4

150339 427464

8144 40,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1022 / 2005 poz.1652

Mun.TM d.public asupra A1

1394

323

Casa si curte Str. Aviatorilor 12

4 150340 427486

8145 63,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1023 / 2005 poz.1653

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1394

324

Casa si curte Str. Aviatorilor 12

4 150341 406971

8146 237,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1024 / 2005 poz.1654

Mun.TM d.public asupra A1, drept de folosinta

cota 1/1 - Serban Maria 1394

325

Casa si curte Str. Aviatorilor 11

4 150342 427414

8147 336,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1025 / 2005 poz.1655

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1395

326

Casa si curte Str. Aviatorilor 10

4 150343 427463

8148 231,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1026 / 2005 poz.1656

Mun.TM d.public asupra A1

1396

327

Casa si curte Str. Aviatorilor 9

4 150344 424425

8149 268,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1027 / 2005 poz.1657

Mun.TM d.public asupra A1, drept de superficie

asupra 268 mp - Morcocean Ioan 1397

328

Strada Aviatorilor 4

150345 413036

8150 2403,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1028 / 2005 poz.1658

Mun.TM d.public asupra A1

1398

329

Pasune Str. fara nume 4

150346 421077

8151 4017,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1029 / 2005 poz.1659

Mun.TM d.public asupra A1

1399

330

Casa si curte Str. Energiei 1 4

150347 427485

8152 170,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1030 / 2005 poz.1660

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1400

331

Casa si curte Str. Energiei 3 4

150348 427413

8153 231,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1031 / 2005 poz.1661

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1401

332

Casa si curte Str. Energiei 7 4

150349 422134

8154 431,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1032 / 2005 poz.1662

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1402

333

Casa si curte Str. Energiei 5 4

150350 415756

8155 131,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1033 / 2005 poz.1663

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1403

334

Casa si curte Str. Energiei 9 4

418787 418787

8156 360,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1034 / 2005 poz.1664

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1404

335

Casa si curte Str. Energiei 11 4

150352 427484

8157 293,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1035 / 2005 poz.1665

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1405

336

Casa si curte Str. Energiei 13 4

150353 406425

8158 331,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1036 / 2005 poz.1666

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1406

337

Casa si curte Str. Energiei 15 4

150351 416981

8159 263,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1037 / 2005 poz.1667

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1407

338

Casa si curte Str. Energiei 17 4

150354 417449

8160 479,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1038 / 2005 poz.1668

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1252

339

Strada Str. Energiei 4

150355 413039

8161 1479,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1039 / 2005 poz.1669

Mun.TM d.public asupra A1

1259

340

Casa si curte Str. Energiei 12 4

150356 427462

8162 165,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1040 / 2005 poz.1670

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1408

341

Casa si curte Str. Satu Mare 41

4 150357 427412

8163 171,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1041 / 2005 poz.1671

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1409

342

Casa si curte Str. Energiei 4 4

150358 405488

8178 45,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1042 / 2005 poz.1672

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1410

343

Casa si curte Str. Aviatorilor 8

4 150359 424592

8180 214,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1043 / 2005 poz.1673

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1411

344

Casa si curte Str. Aviatorilor 7

4 150360 422103

8181 396,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1044 / 2005 poz.1674

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1412

345

Mlastina Str. Aviatorilor 7

4 150361 427461

8182 199,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1045 / 2005 poz.1675

Mun.TM d.public asupra A1

1413

346

Casa si curte Str. Aviatorilor 1 4

401902 8188 241,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1046 / 2005 poz.1676

Statul RO. Prin Ministerul Agriculturii si Domenilor 1414

347

Casa si curte Str. Satu Mare 1

4 150362 427483

8191 122,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1047 / 2005 poz.1677

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1415

348

Casa si curte Str. Satu Mare 3

4 150363 427411

8192 213,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1048 / 2005 poz.1678

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1416

349

Casa si curte Str. Satu Mare 5

4 150364 427460

8193 377,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1049 / 2005 poz.1679

Mun.TM d.public asupra A1

1417

350

Casa si curte Str. Poiana Marului 2

4 150365 414537

8296 210,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1050 / 2005 poz.1680

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1419

351

Casa si curte Str. Zefirului 8 4

150366 427482

8297 173,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1051 / 2005 poz.1681

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

1421

352

Teren arabil Calea Mosnitei nr.15

4 150367 409994

8322 55259,00 Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1052 / 2005 poz.1682

Statul RO- d.public asupra A1, plingere impotriva incheieri

nr.75662/01.06.2010 - Municipiul Timisoara 1422

353

Vână 4

150368 427410

8331 19069,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1053 / 2005 poz.1683

Mun.TM d.public asupra A1

1423

354

Casa si curte 4

150369 427458

8414 334,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1054 / 2005 poz.1684

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

3293 45090,00

355

Vână 4

150370 427475

8416 3414,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1055 / 2005 poz.1685

Mun.TM d.public asupra A1

3294 460890,00

356

Casa si curte 4

150371 427408

8417 580,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1056 / 2005 poz.1686

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

3295 78300,00

357

Drum 4

150372 427455

8420 812,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1057 / 2005 poz.1687

Mun.TM d.public asupra A1

3296 109620,00

358

Casa si curte 4 150373 427505 8434 410,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1058 / 2005 poz.1688

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

3297 55350,00

359

Vână 4

150374 427473

8440 3396,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1059 / 2005 poz.1689

Mun.TM d.public asupra A1

3298 458460,00

360

Casa si curte 4

150375 427409

8441 265,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1060 / 2005 poz.1690

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

3299 35775,00

361

Casa si curte 4

150376 421443

8445 375,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1061 / 2005 poz.1691

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

3300 50625,00

362

Teren arabil 4

150377 427423

8613 5090,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1062 / 2005 poz.1692

Mun.TM d.public asupra A1

3301 687150,00

363

Drum 4

150378 427478

8429 1496,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1063 / 2005 poz.1693

Mun.TM d.public asupra A1

3302 201960,00

364

Casa si curte 4

150379 427472

8431 403,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1064 / 2005 poz.1694

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

3303 54405,00

365

Drum 4

150380 427424

8433 300,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1065 / 2005 poz.1695

Mun.TM d.public asupra A1

3304 40500,00

366

Casa si curte Str. Energiei 8 4

150381 427492

8172 183,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1066 / 2005 poz.1696

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

3305 24705,00

367

Casa si curte Str. Energiei 6 4

150382 414921

8175 95,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1067 / 2005 poz.1697

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

3306 12825,00

368

Drum 4

150383 427474

8483 230,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1068 / 2005 poz.1698

Mun.TM d.public asupra A1

3307 31050,00

369

Strada 4

150384 427425

8166 12,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1069 / 2005 poz.1699

Mun.TM d.public asupra A1

3308 1620,00

370

Teren Calea Buziasului 36

4 150385 427479

8581/1/1/2/1 745,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1070 / 2005 poz.1700

Mun.TM d.public asupra A1

3309 100575,00

371

Teren Calea Buziasului 36

4 150386 427493

8581/1/1/1 1000,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1071 / 2005 poz.1701

Mun.TM d.public asupra A1

3310 135000,00

372

Teren stradal Calea Buziasului

4 150387 427497

8489/1/1

1225,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1072 / 2005 poz.1702

Mun.TM d.public asupra A1

3311 165375,00

373

Vână Calea Buziasului

4 150388 424710

8498/2

770,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1073 / 2005 poz.1703

Mun.TM d.public asupra A1

3312 103950,00

374

Teren Calea Buziasului 4

8482/1/1/1

28439,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1074 / 2005 poz.1704

3313 3839265,00

375

Teren arabil Calea Buziasului

4 150390 421321

8353/1 754,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1075 / 2005 poz.1705

Mun.TM d.public asupra A1

3314 101790,00

376

Teren arabil Calea Buziasului

4 150389 427426

8353/3

581,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1076 / 2005 poz.1706

Mun.TM d.public asupra A1

3315 78435,00

377

Teren Calea Buziasului

4 150391 427481

8526/2

92,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1077 / 2005 poz.1706

Mun.TM d.public asupra A1

3316 12420,00

378

Teren Calea Buziasului

4 150392 427494

8526/3

578,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1078 / 2005 poz.1706

Mun.TM d.public asupra A1

3317 78030,00

379

Vână Str. Bistrei 4

150393 427427

8332/1

3213,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1079 / 2005 poz.1707

Mun.TM d.public asupra A1

3318 433755,00

380

Vână Str. Bistrei 4

150394 427477

8332/3

1121,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1080 / 2005 poz.1708

Mun.TM d.public asupra A1

3319 151335,00

381

Balta Calea Mosnitei 4

150395 408178

8526/1/1

16374,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1081 / 2005 poz.1709

Mun.TM d.public asupra A1

3320 2210490,00

382

Vână Str. Poiana Marului

4 150396 427496

8326/1

619,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1082 / 2005 poz.1710

Mun.TM d.public asupra A1

3321 83565,00

383

Vână Str. Poiana Marului

4 150397 427476

8326/3

3510,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1083 / 2005 poz.1711

Mun.TM d.public asupra A1

3322 473850,00

384 Teren B-dul Industriei

4 150399 427429

8484/1/1 4121,00 StRoman Min.

Agr.

1084 / 2005 poz.1712

Mun.TM d.public asupra A1

3323 556335,00

385 Casa si curte B-dul Industriei

4 150398 427495

8439/1/1 768,00 StRoman Min.

Agr.

1085 / 2005 poz.1713

Mun.TM d.public asupra A1

3324 103680,00

386 Spatii verzi

Calea Circumvalatiun

ii

125811 405695

26180/1/1/1/1 /1/1/1/1/1 8356,00

Statul Roman 4513/1975

1016 / 2005 poz.1714

Mun.TM d.public asupra A1

3325 1128060,00

387 Spatii verzi

Calea Circumvalatiun

ii

31504 409409

26180/1/1/1/1 /1/1/2 60,00

Statul Roman 4513/1975

1016 / 2005 poz.1715

Mun.TM d.public asupra A1

3326 8100,00

388 Loc de casa I.Roata-I.Mincu 106

124915 407153 30075/1 471,00

Statul Roman asupra terenului

1016 / 2005 poz.1716

Mun.TM d.public asupra A1

3327 63585,00

389

Teren Bv. Liviu Rebreanu 152 22567

407607 14160/1/1/1/1 /1,10876/2/2 6039,00

Statul Roman Adm.Munic.Timi soara Expropriere 5123/1972

1016 / 2005 poz.1717

Mun.TM d.public asupra A1

3328 2687355,00

390

Teren cu 28 garaje

C. Circumvalatiun

ii

110904 400092

26180/1/1/1/1 /1/1/3 840,00 Statul Roman

asupra terenului

1016 / 2005 poz.1718

Mun.TM d.public asupra A1, contract de

concesiune pe 16,5 mp - Horge Ioan 3329 373800,00

391 Teren pt. 2garaje

C. Circumvalatiun

ii 114869 405936

26180/1/1/1/1 /1/1/1/2 60,00

Statul Roman- teren conces.partic

1016 / 2005 poz.1719

Mun.TM d.public asupra A1, contract de

concesiune pe 30 mp - Muia Tiberiu contract

de inchiriere pe 20 mp Ungur dumitru

3330 26700,00

392

Teren Str. Albinelor 70A 136125 402746 3450/2 4068,00 Statul Roman

Admin. Apele Romane

1016 / 2005 poz.1720

Mun.TM d.public asupra A1,in adm.op.a

Administratiei Nationala APELE ROMANE -

Directia Apelor Banat 3331 1810260,00

393 Spatii verzi C.Lipovei 2856 407076 28076/1 107,00

Statul Roman Expr.242/1982

1016 / 2005 poz.1721

Mun.TM d.public asupra A1,

3332 47615,00

394

Spatii verzi cu 8 garaje C.Lipovei

2856 407122 28076/4 375,00

Statul Roman- teren Expr.242/1982

1016 / 2005 poz.1722

Mun.TM d.public asupra A1,

3333 166875,00

395

Gradina cu 8 garaje

Z.Odobescu bl.1-B1

4619 408357 12339 515,00 Statul Roman-

teren Nation.92/1950

1016 / 2005 poz.1723

Mun.TM d.public asupra A1, contract de

concesiune pe 15,49mp - Alexe Garofita , 15,48

Cerna Dorel 3334 229175,00

396

Z. verde cu garaje Str. Clabucet

41270 401478 27548 21715,00 Statul Roman-

teren expropriere

1016 / 2005 poz.1724

Mun.TM d.public asupra A1, contract de

concesiune pe 27 mp - Gheorghita Mihai

contract de concesiune pe 27 mp - Velimirov Mihai

3335 9663175,00

397 Strada Carpati 41489 406472 27825 111,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1725

Mun.TM d.public asupra A1,

3336 49395,00

398 Strada Carturarilor 41489 406473 27827 449,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1726

Mun.TM d.public asupra A1,

3337 199805,00

399 Strada Bucegi 41489 406474 27803 3300,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1727

Mun.TM d.public asupra A1,

3338 1468500,00

400 Spatiu verde Str. Padurarilor 41489 406475 27806 183,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1728

Mun.TM d.public asupra A1,

3339 81435,00

401 Spatiu verde Str. Padurarilor 41489 406476 27808 407,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1729

Mun.TM d.public asupra A1,

3340 181115,00

402 Spatiu verde Str. Padurarilor 41489 406477 27812 1855,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1730

Mun.TM d.public asupra A1,

3341 825475,00

403 Alee Sportivilor 41489 406478 27844 3825,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1731

Mun.TM d.public asupra A1,

3342 1702125,00

404 Spatiu verde Aleea Sportivilor

41489 406479 27845 6168,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1732

Mun.TM d.public asupra A1,

3343 2744760,00

405 Spatiu verde Str. Retezat 41489 406480 27852 509,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1733

Mun.TM d.public asupra A1,

3344 226505,00

406 Spatiu verde Str. Retezat 41489 406482 27858 1519,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1734

Mun.TM d.public asupra A1,

3345 675955,00

407

Spatiu de circulatie

Retezat- 1Decembrie

41489 413327 27863 9503,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1735

Mun.TM d.public asupra A1,

3346 4228835,00

408 Strada Feleacului 41489 406483 27876 1287,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1736

Mun.TM d.public asupra A1,

3347 572715,00

409 Spatiu verde Str. Negoi 9 41489 406484 27877 683,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1737

Mun.TM d.public asupra A1,

3348 303935,00

410 Spatiu verde Str. Negoi 9 41489 406485 27879 183,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1738

Mun.TM d.public asupra A1,

3349 81435,00

411 Strada Culturii 41489 406486 27890 1203,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1739

Mun.TM d.public asupra A1,

3350 535335,00

412 Spatii verzi Culturii 41489 406487 27891 612,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1740

Mun.TM d.public asupra A1,

3351 272340,00

413

Spatii de circulatie

C.Girocului- Negoi

41489 406488 27905 5708,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1741

Mun.TM d.public asupra A1,

3352 2540060,00

414 Strada Ceaikovski 41489 406489 27907 2496,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1742

Mun.TM d.public asupra A1,

3353 1110720,00

415

Spatiu verde si alei

Str. Carturarilor

41489 406490 27829/1 571,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1743

Mun.TM d.public asupra A1,

3354 254095,00

416 Spatiu verde Str. Padurarilor 41489 406491 27842/1 935,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1744

Mun.TM d.public asupra A1,

3355 416075,00

417 Teren Str. Padurarilor 41489 406492 27842/8 605,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1745

Mun.TM d.public asupra A1,

3356 269225,00

418 Spatiu verde Str. Padurarilor 41489 413275 27842/5/1/1 8350,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1746

Mun.TM d.public asupra A1,

3357 3715750,00

419 Strada Negoi 41489 406493 27880/1 5767,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1747

Mun.TM d.public asupra A1,

3358 2566315,00

420

Teren cu garaje Str. Retezat 41521 407239 27854 360,00 Statul Roman- asupra terenului Expropriere

1016 / 2005 poz.1748

Mun.TM d.public asupra A1,

3359 160200,00

421 Spatiu verde Al. Arcasilor 42659 407543 28087 322,00

Statul Roman- Expr.

1016 / 2005 poz.1749

Mun.TM d.public asupra A1,

1188

422

Spatii verzi si alei, 9 garaje Str. Recoltei

51500 408180 29025 4157,00

Statul Roman- asupra terenului Expropriere

1016 / 2005 poz.1750

Mun.TM d.public asupra A1, contract de

concesiune pe 15 mp - Hurmuz Ioan 1189

423 Spatiu verde Str. Siderurgiei 51502 411319 29027 878,00

Statul Roman- teren Expropriere

1016 / 2005 poz.1751

Mun.TM d.public asupra A1,

1190

424

Spatii verzi si alei, 17 garaje Str. Sirius 2-8

53729 408569 29085 9074,00

Statul Roman- asupra teren

1016 / 2005 poz.1752

Mun.TM d.public asupra A1,

1191

425

Spatii verzi si alei B-dul Sudului

53780 409186 29143 775,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1753

Mun.TM d.public asupra A1,

1192

426

Teren cu 25 garaje Intrarea Vega

53781 404565 29144/1 4606,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1754

Mun.TM d.public asupra A1, contract de

concesiune - Stan Viorica 3360 2049670,00

427

Spatii verzi si alei Intrarea Vega

53779 408897 29142 1777,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1755

Mun.TM d.public asupra A1,

1193

428

Strada cu c-tii prov(15 garaje) Luminii

53842 402957 29207 10932,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1756

Mun.TM d.public asupra A1, contract de

concesiune Enaiche Dumitru, Haerman Vasile,

Frandes Dumitru 1194

429

Spatiu verde si alei Str. Luminii

53844 409382 29209 1820,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1757

Mun.TM d.public asupra A1,

1195

430

Spatiu verde si alei Str. Astrilor

53851 410628 29216 155,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1758

Mun.TM d.public asupra A1,

1196

431

Spaţiu verde şi alei cu 4 garaje

Str. Luminii 14- 44

53866 407858

29231 12843,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1759

Mun.TM d.public asupra A1, contract de

concesiune pe 23 mp - Dobritoiu Adrian contract de concesiune pe 19 mp -

Stingaciu Iosif 1197

432

Spatiu verde si alei Str. Luminii 22

53867 408845 29232 367,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1760

Mun.TM d.public asupra A1,

1198

433

Pământ industrial

Str. Lămâiţei- I.Slavici

1950 Freidorf 409941

407/5/a/1 407/5/a/1,412/

1/d/1/1

223 5693

Statul Roman adm.Sfat Pop Timisoara

1016 / 2005 poz.1761

Mun.TM d.public asupra A1,

3361 30105,00

434

Pământ industrial

Str. Lămâiţei- I.Slavici

1950 Freidorf 409941

412/1/d/1/1 407/5/a/1,412/

1/d/1/1

5470 5693

Statul Roman adm.Sfat Pop Timisoara

1016 / 2005 poz.1762

Mun.TM d.public asupra A1,

3362 738450,00

435

Pământ industrial

Str. Lămâiţei- I.Slavici

1950 Freidorf 412796

411/1/b/2/1/a 1386 4732

Statul Roman adm.Sfat Pop Timisoara

1016 / 2005 poz.1763

Mun.TM d.public asupra A1,

3363 187110,00

436

Gradina Str. Rasaritului- Boemia- Amurgului

116974 409939 28867/1 811,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1764

Mun.TM d.public asupra A1,

3364 109485,00

437

Teren Str. Rasaritului- Boemia- Amurgului

116974 409940 28866/1/1/1 3314,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1765

Mun.TM d.public asupra A1,

3365 447390,00

438 Teren cu c-tii Piata 700 112867 409357

1070/2/2/1/1/ 1/1/1/2 70,00

Statul Roman- teren c-tii Horticultura

1016 / 2005 poz.1766

Mun.TM d.public asupra A1,

3366 62300,00

439

Casa si curte Str. Mars(Alex. Golescu) nr.7

126397 402536 712 1012,00

Statul Roman adm.Primaria Timisoara

1016 / 2005 poz.1767 sc marcadi srl- vindut in

baza L550/2002 3367 900680,00

440

Casa si curte Piaţa Libertăţii 6-7 Mărăşeşti 4 129664

410857 244 4232,00

Statul Roman prin MAN

1016 / 2005 poz.1768

Mun.TM d.public asupra A1,prin Ministerul

Apararii Nationale, drept de inchiriere pe 62 mp -

Mitroi Cornel 3368 3766480,00

441

Casa si curte Str Oituz 4 133277 409587 1015/2 4687,00

Statul Roman adm.Univ.Vest

1016 / 2005 poz.1769

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1 dr.de adm.op.

Ministerul Educatiei Nationale prin univ.de

vest Timisoara 3369 4171430,00

442

Casa si curte Popa Sapca 7 21982 410254 1013 15104,00 Statul Roman adm MAInterne

1016 / 2005 poz.1770

Ministerul Afacerilor Interne prin Penitenciarul

Timisoara asupra A1, A1.1 3370 13442560,00

443

Teren si cladire P-ta Huniade 3 19906 407365 258/1 2600,00 Statul Roman- teren ATCOM-c- tii

1016 / 2005 poz.1771

Mun.TM d.public asupra A1,drept de folosinta

Uniunea Jud.a Coop.Mestesugaresti

Timis 3371 2314000,00

444 Teren Str. Paris 2/A 15815 426653 1089/2/1/2 1222,00

Statul Roman fol. Sfat.Pop.Timis.

1016 / 2005 poz.1772

Mun.TM d.public asupra A1,

3372 1087580,00

445

Teren cu parcare si acces Str. Paris 2/A

15815 409454 1089/2/1/3 547,00

Statul Roman fol. Sfat.Pop.Timis.

1016 / 2005 poz.1773

Mun.TM d.public asupra A1,

3373 486830,00

446 Teren arabil Calea Aradului 17108 411097 1713/1/1 2023,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1774

Mun.TM d.public asupra A1,

3374 1800470,00

447

Teren cu c-tii Diaconu Coresi 144 65362

407955

8563/1/2, 8563/2/1/2, 8566/2/1/2,

8567/2/1

3039 5432 Statul Roman

adm.Inst.St.Chim ice

1016 / 2005 poz.1775

Mun.TM d.public asupra A1,in adm.op.Institutul

Nat.ptr.Cercetare si Dezv.in Electrochimie si

materie condensata 3375 1352355,00

448

Teren cu c-tii Diaconu Coresi 144 65362

407955

8563/2/1/2 8563/2/1/2, 8566/2/1/2,

8567/2/1

986 5432 Statul Roman

adm.Inst.St.Chim ice

1016 / 2005 poz.1776

Mun.TM d.public asupra A1,in adm.op.Institutul

Nat.ptr.Cercetare si Dezv.in Electrochimie si

materie condensata 3376 438770,00

449

Drum Diaconu Coresi 144 65362

407955

8566/2/1/2 8563/2/1/2, 8566/2/1/2,

8567/2/1

927 5432 Statul Roman

adm.Inst.St.Chim ice

1016 / 2005 poz.1777

Mun.TM d.public asupra A1,in adm.op.Institutul

Nat.ptr.Cercetare si Dezv.in Electrochimie si

materie condensata 3377 412515,00

450

Teren cu c-tii Diaconu Coresi 144 65362

407955

8567/2/1 8563/2/1/2, 8566/2/1/2,

8567/2/1

480 5432 Statul Roman

adm.Inst.St.Chim ice

1016 / 2005 poz.1778

Mun.TM d.public asupra A1,in adm.op.Institutul

Nat.ptr.Cercetare si Dezv.in Electrochimie si

materie condensata 3378 213600,00

451

Teren intravilan Bv. Eroilor 136168 409329 9146/2/2/1/1/

2 477,00 Statul Roman fol.Dir.Tineret

1016 / 2005 poz.1779

Mun.TM d.public asupra A1,drept de folosinta gratuita Directia de

Tineret si Sport Timis 3379 424530,00

452

Teren intravilan Bv. Eroilor 136168 409331 9146/2/2/2/2/

2 273,00 Statul Roman fol.Dir.Tineret

1016 / 2005 poz.1780

Mun.TM d.public asupra A1,drept de folosinta gratuita Directia de

Tineret si Sport Timis 3380 242970,00

453

Teren Bv. Eroilor 22/b 132058 409354 9146/1/2/2 1481,00 Statul Roman si

PMT

1016 / 2005 poz.1781

Mun.TM d.public asupra A1,concesiune pe 49 ani

Camera de Comert, Industrie si Agricultura

3381 1318090,00

454

Teren Bv. Eroilor 22/b 132058 409356 9146/1/1/2 622,00 Statul Roman si

PMT

1016 / 2005 poz.1782

Mun.TM d.public asupra A1,concesiune pe 49 ani

Camera de Comert, Industrie si Agricultura

3382 553580,00

455

Teren Str

F.C.Ripensia 7/A

132059 409979 9146/1/2/1 885,00 Statul Roman si

PMT

1016 / 2005 poz.1783

Mun.TM d.public asupra A1,concesiune pe 49 ani

Boavista Sport SRL 3383 787650,00

456

Teren cu hotel Str

F.C.Ripensia 7/A

132059 407223 9146/2/2/2/1 6795,00

Statul Roman si PMT-teren Boavista propr hotel,concteren

1016 / 2005 poz.1784

Mun.TM d.public asupra A1,concesiune pe 49 ani

Boavista Sport SRL 3384 6047550,00

457 Casa si curte Str. V. Babes 18 13964 9748 2747,00

Statul Roman fol. Min. Sanatatii

1016 / 2005 poz.1785 INTABULAT S.RO -

DOMENIUL PUBLIC 3385 2444830,00

458

Spatii verzi si alei Str. Dej 9-11

56591 409296 29682 530,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1786

Mun.TM d.public asupra A1,

1200

459

Spatii verzi si alei Orsova 14-16

56588 409448 29679 707,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1787

Mun.TM d.public asupra A1,

3386 629230,00

460 Platforma beton Str. Eugen Pop Bl.E9

82244 411160 30982 500,00

Statul Roman expropriere

1016 / 2005 poz.1788

Mun.TM d.public asupra A1,

1199

461

Spatii verzi si alei cu garaje

Str. Eugen Pop Bl.E9-E10

82247 400253 30985 2007,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1789

Mun.TM d.public asupra A1,

1199

462 Zonă verde

Zona Timocului

I.Creangă 20

82270 409387 31123 781,00

Statul Roman expropriere

1016 / 2005 poz.1790

Mun.TM d.public asupra A1,

1201

463

Teren de construcţii S.Bărnuţiu 11

82285 412086 31006 81,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1791

Mun.TM d.public asupra A1,

1202

464 Zona verde Str. Telegrafului

82283 412904 31007 510,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1792

Mun.TM d.public asupra A1,

1203

465 Spatii verzi Telegrafului D20

82283 412905 31020 140,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1793

Mun.TM d.public asupra A1,

1204

466

Teren cu 24 de garaje Intrarea Portitei

111524 412063 27950/2 396,00

Statul Roman- teren

1016 / 2005 poz.1794

Mun.TM d.public asupra A1,

3387 176220,00

467

Teren cu 24 de garaje Str. Lacului 12

111614 412210 26965/2 408,00

Statul Roman- teren

1016 / 2005 poz.1795

Mun.TM d.public asupra A1,

3388 181560,00

468

Teren cu 9 de garaje

I.I.Brad B20, B21

111798 411355

30140/2, 30147/2, 30144/2

160,00 Statul Roman- teren

1016 / 2005 poz.1796

Mun.TM d.public asupra A1,

3389 71200,00

469 Teren pt. garaje Str. Dropiei 3 114871 402189 26144/2 385,00

Statul Roman- teren,1975

1016 / 2005 poz.1797

Mun.TM d.public asupra A1,

3390 171325,00

470 Teren pt. garaje Str. Dropiei 3 114871 412302 26144/3 859,00

Statul Roman- teren,1975

1016 / 2005 poz.1798

Mun.TM d.public asupra A1,

3391 382255,00

471

Spatii verzi si alei cu garaje Zona Dropiei 1 119424 26144/1 4535,00

Statul Roman- teren,ant.4513/1 975

1016 / 2005 poz.1799

Mun.TM d.public asupra A1,

3392 2018075,00

472

Spatii verzi si alei cu garaje

Str. Holdelor 9- 11

119587 409009 30140/1/1 6836,00

Statul Roman- teren expropriere

1016 / 2005 poz.1800

Mun.TM d.public asupra A1,

3393 3042020,00

473 Teren cu garaje I.I.Brad B12,B13

122743 400159 30126/1/1 7866,00

Statul Roman- teren expr.1815/1991

1016 / 2005 poz.1801

Mun.TM d.public asupra A1,

3394 3500370,00

474

Spatii verzi cu garaje Str. Negoiul 10

123033 403858

27902 27902/1/1

12201 11690

Statul Roman- teren expr1227/1980

1016 / 2005 poz.1802

Mun.TM d.public asupra A1,

3395 2630250,00

475 Casa si curte Str. Gelu 48 8307 carte sistata 17576 950,00

Statul Roman- nation119/1948a dmSf.PopTim

1016 / 2005 poz.1803

RESPINGERE 3396 422750,00

476 Gradina Str. Gelu 48 8307 carte sistata 17577 538,00

Statul Roman- nation119/1948a dmSf.PopTim

1016 / 2005 poz.1804

RESPINGERE 3397 239410,00

477 Casa si curte Str. Garii 16 8310 412898 17582 1479,00

Statul Roman- nationD92/50 Adm ILLT

1016 / 2005 poz.1805

Mun.TM d.public asupra A1,

3398 658155,00

478 Casa si curte Str. Gelu 52 8309 412215

17580, 17580,17581

575 1375

Statul Roman- nationD92/50 Fol.Sf.Pop Tim

1016 / 2005 poz.1806 SC Tellurium Chemical

CO SRL asupra A1, A1.1 3399 77625,00

479 Gradina Str. Gelu 52 8309 412215

17581 17580,17581

800 1375

Statul Roman- nationD92/50 Fol.Sf.Pop Tim

1016 / 2005 poz.1807 SC Tellurium Chemical

CO SRL asupra A1, A1.1 3400 108000,00

480 Casa si curte Str. Gelu 54 8403 412107 17583 577,00

Statul Roman- nationD111/51

1016 / 2005 poz.1808

Mun.TM d.public asupra A1,

3401 256765,00

481

Parc si alei pietonale cu

garaje

Str. Lidia- Uranus

53720 409015

29076/1 29076/1/1

77677 76250 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1809

Mun.TM d.public asupra A1,

3402 3812500,00

482 Teren Str. Mistral 1 13150 412291 3934/1 44,00

Statul Roman- D712/1966adm IGOTimisoara

1016 / 2005 poz.1810

Mun.TM d.public asupra A1,

3403 19580,00

483

Loc de casa cu casa Baader 2/a

14497 413809 5558/1/2 355,00

Statul Roman- teren si 1/2ctii 1/2ctiiprop.part

1016 / 2005 poz.1811

Mun.TM d.public asupra A1,

3404 157975,00

484 Teren Baader 4 15263 412089 5556/2/2/2 24,00

Statul Roman- nationD111/51

1016 / 2005 poz.1812

Mun.TM d.public asupra A1,

3405 10680,00

485 Casa si curte Baader 4 15263 412090 5557/1/2 451,00

Statul Roman- nationD111/51

1016 / 2005 poz.1813

Mun.TM d.public asupra A1,

3406 200695,00

486 Teren Baader 4 15263 412091 5557/1/3 93,00

Statul Roman- nationD111/51

1016 / 2005 poz.1814

Mun.TM d.public asupra A1,

3407 41385,00

487

Teren de parcare si circulatie

Bucovinei 24 43324 412896 28319 528,00 Statul Roman Expropriere

1016 / 2005 poz.1815

Mun.TM d.public asupra A1,

3408 234960,00

488

Punct Termic 36 Str. Dej 19

56521 412064 29697 446,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1816

Mun.TM d.public asupra A1,

3409 198470,00

489

Spaţiu verde cu 8 garaje

M.Kogălnicean u D4

124153 406952

31030 31030/1

1248 758

Statul Roman- teren 29277/1992

1016 / 2005 poz.1817

Mun.TM d.public asupra A1,

3410 337310,00

490

Teren cu garaje (ctii prov.)

Str. Gen.Dragalina

nr.36

125803 407219

17343/2/1/1/1 /1/1,

17344/1/3, 17345/1/1/1/1

4076,00

Statul Roman- asupra terenului

1016 / 2005 poz.1818

Mun.TM d.public asupra A1,

3411 1813820,00

491 Teren Str. Spitalul Nou 15/a

134311 407030

4545/1/1/1/3/ 1/2 18127,00

Statul Roman,posesor localizare 1974

1016 / 2005 poz.1819

Mun.TM d.public asupra A1,

3412 8066515,00

492 Strada noua Zona Dorobanti 82240 412181 30968 2730,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1820

Mun.TM d.public asupra A1,

3413 1214850,00

493

Teren intravilan pt.drum

Muzicescu- Urseni

131956 406525 14241/1/54 7465,00

Statul Roman donatie

1016 / 2005 poz.1821

Mun.TM d.public asupra A1,

3414 3321925,00

494 Casa si curte Str. Matei Corvin 1

168 413907 439 310,00

Statul Roman- Nationalizare D92/50

1016 / 2005 poz.1822

Mun.TM d.public asupra A1,

3415 137950,00

495 Casa si curte Republicii 1 258 405077 1176 1304,00

Statul Roman HCM451/1954 adm ILLT

1016 / 2005 poz.1823

Mun.TM d.public asupra A1,

1424

496 Teren intravilan I. I. de la Brad 15

2146 412900 2209/1 121,00

Statul Roman Expr.44076/49

1016 / 2005 poz.1824

Mun.TM d.public asupra A1,

1425

497 Teren intravilan I. I. de la Brad 15

2146 412902 2214/1 217,00

Statul Roman Expr.44076/49

1016 / 2005 poz.1825

Mun.TM d.public asupra A1,

1426

498 Gradina Mistral 29 3370 4235 330,00 Statul Roman- teren L58/1974

1016 / 2005 poz.1826

RESPINGERE, PROPRIETAR MOMIROV IOSIF, MOMIROV IULIANA 3416 146850,00

499 Gradina Palmierilor 7 3583 414093 3810 424,00

Statul Roman D223/1974

1016 / 2005 poz.1827

Mun.TM d.public asupra A1,

1427

500 Casa si curte Lidia 80 5037 414130 14109 462,00

Statul Roman D235/1984

1016 / 2005 poz.1828

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1

1428

501 Teren Lidia 80 5037 414131 14110/1/1 1525,00

Statul Roman D235/1984

1016 / 2005 poz.1829

Mun.TM d.public asupra A1,

1429

502 Teren Lidia 80 5037 414132 14110/1/3 275,00

Statul Roman D235/1984

1016 / 2005 poz.1830

Mun.TM d.public asupra A1,

1430

503

Gradina cu 2garaje(7,8)

Independentei 3 si nr.1

6482 413372 9984, 9983/1 208 679

Statul Roman teren expropriere adm ConsPopTim Prop.part.-ctii

1016 / 2005 poz.1831

Mun.TM d.public asupra A1,proces civil KOPNIK

ZOLTAN, KOPNI LADISLAU c/a statului

roman 1431

504

Teren cu garaje(ctii prov)

Independentei 3

6482 409153 9985/1 389,00

Statul Roman expr adm ConsPopTim Prop.part.-ctii

1016 / 2005 poz.1832

Mun.TM d.public asupra A1,proces civil KOPNIK

ZOLTAN, KOPNI LADISLAU c/a statului

roman 1432

505

Teren cu garaj Str. Filaret Barbu 11 7583

414319 11937/1 335,00 Statul Roman teren D92/1950

1016 / 2005 poz.1833

Mun.TM d.public asupra A1,drept de concesionare pe 5 ani asupra 19 mp -

GROZESCU IOAN 1433

506 Strada Ranetti 8021 414114 26278 1248,00

Statul Roman exp.D172/70 Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1834

Mun.TM d.public asupra A1,

1434

507 Strada Ranetti 8021 414115 26288 1994,00

Statul Roman exp.D172/70 Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1835

Mun.TM d.public asupra A1,

1435

508

Spatii verzi si alei pietonale

Bv. Stefan Plavat

8021 401884 26292 1420,00

Statul Roman D172 Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1836

Mun.TM d.public asupra A1,

1386

509 Strada Chiriac 8021 414116 26293 1694,00

Statul Roman D172 Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1837

Mun.TM d.public asupra A1,

1385

510 Strada Iris 8021 414117 26300 7786,00

Statul Roman D172 Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1838

Mun.TM d.public asupra A1,

1384

511

Spatii verzi si alei pietonale Mures 43

8021 414120 26313/2 1910,00

Statul Roman D172 Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1839

Mun.TM d.public asupra A1,

1383

512 Strada Ranetti 8021 414121 26316 2030,00

Statul Roman D172 Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1840

Mun.TM d.public asupra A1,

1382

513 Strada Zarand 8021 414122 26340 892,00

Statul Roman D172 Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1841

Mun.TM d.public asupra A1,

1381

514 Strada Zarand 8021 414123 26341 2886,00

Statul Roman D172 Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1842

Mun.TM d.public asupra A1,

1380

515 Strada Chiriac 8021 414124 26362 612,00

Statul Roman D172 Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1843

Mun.TM d.public asupra A1,

1379

516 Strada Ranetti 8021 414125 26369 2516,00

Statul Roman D172 Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1844

Mun.TM d.public asupra A1,

1378

517 Strada Harniciei 8021 414126 26371 3015,00

Statul Roman D172 Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1845

Mun.TM d.public asupra A1,

1343

518 Post Trafo Muzicescu 1 8021 414127 26380 56,00

Statul Roman D172 Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1846

Mun.TM d.public asupra A1,

1344

519 Strada Chiriac 8021 414128 26277/1 643,00

Statul Roman D172 Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1847

Mun.TM d.public asupra A1,

1345

520

Spatii verzi si alei Str. Muzicescu

8021 414129 26370/1 11493,00

Statul Roman D172 Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1848

Mun.TM d.public asupra A1,

1346

521 Gradina I. Vacarescu 32/a

8074 414287 17048 547,00

Statul Roman D92/1950 Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1849

Mun.TM d.public asupra A1,

1369

522 Teren si casa Iancu Vacarescu 32/a

8074 414289 17049/1 583,00

Statul Roman D92 Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1850

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1

3417 259435,00

523

Curte Str. Iuliu Maniu 29 8134

414100 16886/1 1301,00 Statul Roman D92 Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1851

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1, drept de

concesiune SC DRUMURI

MUNICIPALE SA 1370

524

Gradina Str. Iuliu Maniu 29 8134

414101 16886/2 35,00 Statul Roman D92 Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1852

Mun.TM d.public asupra A1, drept de concesiune

SC DRUMURI MUNICIPALE SA

1370

525

Teren Str. Iuliu Maniu 29 8134

414102 16885/1 628,00 Statul Roman D92 Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1853

Mun.TM d.public asupra A1, drept de concesiune

SC DRUMURI MUNICIPALE SA

1371

526 Teren Spl. N. Titulescu 10

16365 401003

17343/2/1/1/1 /1/2 174,00

Statul Roman adm ILLT

1016 / 2005 poz.1854

Mun.TM d.public asupra A1,

1372

527

Teren Spl. N. Titulescu 10 16365

401004

17343/2/1/1/1 /1/1,

17344/1/3, 17345/1/1/3

562,00 Statul Roman adm ILLT

1016 / 2005 poz.1855

Mun.TM d.public asupra A1,

1372

528

Teren Spl. N. Titulescu 10 16365

401006

17343/2/1/1/1 /1/1,

17344/1/3, 17345/1/1/4

125,00 Statul Roman adm ILLT

1016 / 2005 poz.1856

Mun.TM d.public asupra A1,

1372

529

Loc de casa cu casa P Arcidava 30

19422 414009

14664- 14666/53-

70/21 167,00

Statul Roman- teren Prop.part.c- tie

1016 / 2005 poz.1857

Mun.TM d.public asupra A1,

1373

530 Loc de casa Str. Glad 56 20476 412929

13324/1- 13324/10/11 200,00

Statul Roman Ord.2043/71

1016 / 2005 poz.1858

Mun.TM d.public asupra A1,

1374

531

Teren (cu scoala nr.25 neîntabulata)

Adolescentei 1 Cosminului

nr.42 37453 27191 9377,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1859 Mun.TM d.public

1375

532 Teren Str. Naturii 3 37445 414303 27193 176,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1860

Mun.TM d.public asupra A1,

1377

533 Zona verde

Str. Transilvania

E41

41222 414274 27500 293,00

Statul Roman Exprop 422/80

1016 / 2005 poz.1861

Mun.TM d.public asupra A1,

1376

534

Zona verde si drum Piata Prahova

41223 414096 27501 2059,00

Statul Roman Exprop 422/80

1016 / 2005 poz.1862

Mun.TM d.public asupra A1,

1376

535 Zona verde Str. Banatul E42

41224 414099 27502 537,00

Statul Roman Exprop 422/80

1016 / 2005 poz.1863

Mun.TM d.public asupra A1,

3418 238965,00

536

Zona verde cu garaje(c-tii

prov.) Piata Prahova 41225 414016 27503 683,00

Statul Roman Exprop 422/80

1016 / 2005 poz.1864

Mun.TM d.public asupra A1,

3419 303935,00

537 Teren C. Girocului 28 41554 416331 27926 530,00

Statul Roman Expr1227/1980

1016 / 2005 poz.1865

Mun.TM d.public asupra A1,

3420 235850,00

538

Strada de acces la camin Macin 4-14

44288 414312 28245/1 2164,00

Statul Roman Expr7966/80

1016 / 2005 poz.1866

Mun.TM d.public asupra A1,

3421 962980,00

539

Teren cu garaje C.

Circumvalatiun ii

49325 400393

26169/1/1/1/1 /1/1

26169/1/1/1/1 /1/1/1/1

29394 28962 Statul Roman-

Teren

1016 / 2005 poz.1867

Mun.TM d.public asupra A1,

3422 6516450,00

540 Teren C.Buziasului 30

51454 414013 28979/2 92,00

Statul Roman- expr adm Electrotimis

1016 / 2005 poz.1868

Mun.TM d.public asupra A1,

3423 40940,00

541

Teren de constructii cu

garaje(ctii prov)

Str. Rachetei- Uranus

53728 406466 29084/1/1 6644,00 Statul Roman-

Teren

1016 / 2005 poz.1869

Mun.TM d.public asupra A1,drept de concesionare pe 5 ani asupra 19 mp - BARACEL FLOREA

3424 2956580,00

542

Zona verde si alei cu garaje

b-dul Sudului 1- 8

53745 400078 29108 3630,00

Statul Roman- Teren

1016 / 2005 poz.1870

Mun.TM d.public asupra A1,

3425 1615350,00

543 Teren Str. Sirius 18 53754 414097 29117 476,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1871

Mun.TM d.public asupra A1,

3426 211820,00

544

Spatii verzi cu garaje(ctii prov)

Str. Sirius 15- 21

53804 405422 29169 4724,00

Statul Roman - Teren

1016 / 2005 poz.1872

Mun.TM d.public asupra A1,

3427 2102180,00

545

Strada cu garaje(ctii prov) Sirius

53805 405984 29170 3088,00

Statul Roman - Teren

1016 / 2005 poz.1873

Mun.TM d.public asupra A1,

3428 1374160,00

546

Spatii verzi si alei cu garaje

Aleea Azurului- Astrilor

53911 407047 29276 1488,00 Statul Roman -

Teren

1016 / 2005 poz.1874

Mun.TM d.public asupra A1, drept de concesionare asupra 15 mp, pe 5 ani -

BARBOS VIOREL 3429 662160,00

547

Spatii verzi si alei

Str. Chiriac 17- 19

55876 414098 29364/1 1910,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1875

Mun.TM d.public asupra A1,

3430 849950,00

548

Acces din str.Iris

55890 414276 29438 163,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1876

Mun.TM d.public asupra A1,

3431 72535,00

549

Spatii verzi si alei cu garaje

Str. Iris- Luceafarul

55891 405911 29440 453,00

Statul Roman - Teren

1016 / 2005 poz.1877

Mun.TM d.public asupra A1,

3432 201585,00

550

Spatii verzi si alei Str. Luceafarul

55895 414317 29445 180,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.1878

Mun.TM d.public asupra A1,

3433 80100,00

551

Spatii verzi si alei cu garaje

55913 414279 29504 344,00

Statul Roman - Teren

1016 / 2005 poz.1879

Mun.TM d.public asupra A1,

3434 153080,00

552

Loc de casa cu casa de

rugaciuni Ion Barac 22 65121 414010 16369 900,00

Statul Roman - Teren Bis.Batania-ctii

1016 / 2005 poz.1880

Mun.TM d.public asupra A1,

3435 400500,00

553 Zona verde Zona Steaua-Bujorilor

4992 Ch 414104 TM 414105 TM

2244/3 2244/3/2 2244/3/3

478 100 10

Statul Roman Exp15593/93

1016 / 2005 poz.1881

Mun.TM d.public asupra A1,

3436 212710,00

554

Zona verde Zona Steaua-Bujorilor 4992 Ch

414103 TM 2244/1/1 3955,00 Statul Roman Exp15593/93

1016 / 2005 poz.1882

Mun.TM d.public asupra A1,intabulare dr.de folosinta pe 49 ani -

parorhia ortodoxa romana 3437 1759975,00

555

Strada cu 1 garaj(ctie prov) Padurarilor

135143 414283 27826 5458,00

Statul Roman- teren Expr1227/80 Prop.part-ctie

1016 / 2005 poz.1883

Mun.TM d.public asupra A1,

3438 2428810,00

556 Teren cu c-tii Str. 1

Decembrie 58 131629 410432 8543/1/1/2 16673,00

Statul Roman- teren Ant.1479/64 Aquatim-ctii

1016 / 2005 poz.1884

Mun.TM d.public asupra A1, 3439 7419485,00

557 Teren C. Urseni- D.Coresi

129181 406574 8577/3/2 4808,00

Statul Roman Ant1969;1995

1016 / 2005 poz.1885

Mun.TM d.public asupra A1,concesionare pe o

perioada de 15 ani -FC SIRBIANCA GIUCHICI

TIMISOARA 3440 2139560,00

558

Teren C. Urseni-D.Coresi 129181 406577 8577/4/2 1320,00

Statul Roman Ant1969;1995

1016 / 2005 poz.1886

Mun.TM d.public asupra A1,concesionare pe o

perioada de 15 ani -FC SIRBIANCA GIUCHICI

TIMISOARA 3441 587400,00

559

Teren C. Urseni-D.Coresi 129181 406580 8640/4 1698,00

Statul Roman Ant1969;1995

1016 / 2005 poz.1887

Mun.TM d.public asupra A1,concesionare pe o

perioada de 15 ani -FC SIRBIANCA GIUCHICI

TIMISOARA 3442 755610,00

560

Teren C. Urseni-D.Coresi 129181 406583 14169/3/1/2 8332,00

Statul Roman Ant1969;1995

1016 / 2005 poz.1888

Mun.TM d.public asupra A1,concesionare pe o

perioada de 15 ani -FC SIRBIANCA GIUCHICI

TIMISOARA 3443 3707740,00

561

Teren cu Centru de sanatate

Aleea Sanatatii 15

127829 414313

29073/1/1/1/1 /2 3000,00

Statul Roman- teren Exp8059/83 PrimTimisoara- ctii

1016 / 2005 poz.1889

Mun.TM d.public asupra A1, drept de folosinta pe

49 ani ASOCIATIA CASA FAENZA

3444 1335000,00

562

Teren Aleea Sanatatii 15 127829 414314

29073/1/1/1/1 /1/2 480,00

Statul Roman- teren Exp8059/83 PrimTimisoara- ctii

1016 / 2005 poz.1890

Mun.TM d.public asupra A1,

3445 213600,00

563

Spatii verzi cu 1garaj(c-tie

prov) C. Martirilor 4 126307 415832 27932/1/1 1298,00

StRoman-teren Exp1227/80 Prop.part-ctie

1016 / 2005 poz.1891

Mun.TM d.public asupra A1,

3446 577610,00

564

Teren Bv. Eroilor de la Tisa 22 125367 401774

9148/2/2 9148/2/2/2, 9148/2/1/1, 9148/2/1/2, 9148/2/2/1

5600 13022

Statul Roman Anterior 3/68 Adm.PrimTim

1016 / 2005 poz.1892

Mun.TM d.public asupra A1,

3447 2492000,00

565

Teren Str. 1 Decembrie 125367 401774

9148/2/1/1 9148/2/2/2, 9148/2/1/1, 9148/2/1/2, 9148/2/2/1

1321 13022 Statul Roman Adm.PrimTim.

1016 / 2005 poz.1893

Mun.TM d.public asupra A1,

3448 587845,00

566

Teren cu parcare

Bv. Eroilor de la Tisa 22

125367 401774

9148/2/1/2 9148/2/2/2, 9148/2/1/1, 9148/2/1/2, 9148/2/2/1

2459 13022 Statul Roman

Adm.PrimTim.

1016 / 2005 poz.1894

Mun.TM d.public asupra A1,

3449 1094255,00

567

Teren Bv. Eroilor de la Tisa 22 125367 401774

9148/2/2/1 9148/2/2/2, 9148/2/1/1, 9148/2/1/2, 9148/2/2/1

3642 13022 Statul Roman

Adm.PrimTim.

1016 / 2005 poz.1895

Mun.TM d.public asupra A1,

3450 1620690,00

568

Spatii verzi si alei cu garaje

Str. Teatrului –Lacului D34-

39

123742 407701 28481 2311,00

Statul Roman- teren Exp796/81 Prop.part-ctii

1016 / 2005 poz.1896

Mun.TM d.public asupra A1, drept de concesiune asupra 17 mp pe 5 ani - GLIGORESCU IOAN

3451 1028395,00

569

Zona verde cu garaje(c-tii

prov)

Str. Meziad 16- 18

122363 416500 30269 2171,00

Statul Roman- teren Expr 9698/91 Prop.part-ctii

1016 / 2005 poz.1897

Mun.TM d.public asupra A1,

3452 966095,00

570

Teren C. Aradului 90997 415892 27209/1/1/1/2 45,00 Statul Roman Fol.S.C.Prima

1016 / 2005 poz.1898

Mun.TM d.public asupra A1, drept de folosinta SC

PRIMA SB 3453 20025,00

571

Teren C. Torontalului 90997 415894 27201/1/1/1/1

/2 2459,00 Statul Roman Fol.S.C.Prima

1016 / 2005 poz.1899

Mun.TM d.public asupra A1, drept de folosinta SC

PRIMA SB 3454 1094255,00

572 Arabil Str. Ion Slavici 1498 Fr 407232 TM 364/2/b/2 2921,00

Statul Roman Exp.2812- 2826/48

1016 / 2005 poz.1900

Mun.TM d.public asupra A1,

3455 394335,00

573 Teren Str. Bacovia 82203 415933 30898 285,00

Statul Roman Exp.11239/92

1016 / 2005 poz.1901

Mun.TM d.public asupra A1,

3456 38475,00

574 Spatii verzi Str. Bacovia 82212 415830 30909 915,00

Statul Roman Exp.11239/92

1016 / 2005 poz.1902

Mun.TM d.public asupra A1,

3457 123525,00

575 Teren cu PT 75 Str. Bacovia 82213 415889 30910 300,00

Statul Roman Exp.11239/92

1016 / 2005 poz.1903

Mun.TM d.public asupra A1,

3458 40500,00

576 Spatii verzi Str. Behelei 82217 415930 30922 164,00

Statul Roman Exp.11239/92

1016 / 2005 poz.1904

Mun.TM d.public asupra A1,

3459 22140,00

577

Spatii verzi si alei

Simion Barnutiu 46

82222 415829 30929 2000,00

Statul Roman Exp.11239/92

1016 / 2005 poz.1905

Mun.TM d.public asupra A1,

3460 270000,00

578

Teren pt. post trafo Str. Renasterii

82225 416146 30932 49,00

Statul Roman Exp.11239/92

1016 / 2005 poz.1906

Mun.TM d.public asupra A1,

3461 6615,00

579 Spatii verzi Str. Renasterii 82228 415929 30937 175,00

Statul Roman Exp.11239/92

1016 / 2005 poz.1907

Mun.TM d.public asupra A1,

3462 23625,00

580

Teren de acces la bl.D18,D19 Str. Renasterii

82229 415831 30938 592,00

Statul Roman Exp.11239/92

1016 / 2005 poz.1908

Mun.TM d.public asupra A1,

3463 79920,00

581

Inelul de circulatie 2

Bv. Antenei- Demetriadeîntr

e Confort şi Timcon

1 416337

1720/1/1/1/1/ 1/1/1/1/1/1/1/

1/1/1/1 136771,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1909

Mun.TM d.public asupra A1,

3464 18464085,00

582 Teren cu garaje Str. Luminii-Lidia

118633 405562 29296/2/1/1/1 1870,00

Statul Roman- teren 8059/83 Prop.part.ctii

1016 / 2005 poz.1910

Mun.TM d.public asupra A1,

3465 252450,00

583

Spatii verzi si alei cu

garaje(ctii prov)

Str. Ana Ipatescu- Frunzei

118606 408924 26877/1/1 7545,00

Statul Roman- teren Expr4978/78 Prop.part.ctii

1016 / 2005 poz.1911

Mun.TM d.public asupra A1,

3466 1018575,00

584

Teren cu 3 garaje Str. Stadion

116405 416340

9523- 9524/2/2 73,00

StRoman-teren 18373/1997 Prop.part.ctii

1016 / 2005 poz.1912

Mun.TM d.public asupra A1,

3467 9855,00

585 Teren cu garaje Str. Stadion 6 116401 408027 9522/2/2 119,00

StRoman-teren 18376/1997 Prop.part.ctii

1016 / 2005 poz.1913

Mun.TM d.public asupra A1,

3468 16065,00

586

Teren Z. Teatrului-Lacului 114939 411887 26950/1/1/2 1944,00 Statul Roman

549/1959

1016 / 2005 poz.1914

Mun.TM d.public asupra A1, drept de concesiune

SC AURORA SA 3469 262440,00

587

Cimitir cu capela

Str. Lt. Ovidiu Balea

112086 415931 23429/2/2 30000,00

Statul Roman- teren D111/51,1966 ParohiaRonat- capela

1016 / 2005 poz.1915

Mun.TM d.public asupra A1,

3470 4050000,00

588

Teren cu restaurant si

parcare

Bv. Iosif Bulbuca

111953 415833

14164/2/1/1/1 /1/1/2 2715,00

Statul Roman,PrimTimi soara-teren Mc Donald’s- constructii

1016 / 2005 poz.1916

Mun.TM d.public asupra A1,

3471 366525,00

589

Teren cu garaje Gh. Lazar 36 111852 401785 26154/1/2 340,00 Statul Roman- teren Prop.Part.ctii

1016 / 2005 poz.1917

Mun.TM d.public asupra A1,concesiune asupra 17 mp, pe 5 ani - DRAGAN

IULIU 3472 45900,00

590 Casa si curte Str. Iuliu Maniu 57

9272 415884

16937, 16937-16938

422 980

Statul Roman D111/1951

1016 / 2005 poz.1918

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1

3473 187790,00

591 Gradina Str. Iuliu Maniu 57

9272 415884

16938 16937-16938

558 980

Statul Roman D111/1951

1016 / 2005 poz.1919

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1

3474 248310,00

592

Teren pt.sediu vama Str. Luminii

53931 407178

29296/2/1/1/2 /1 12549,00

Statul Roman 13711/2000

1016 / 2005 poz.1920

Mun.TM d.public asupra A1,

3475 1694115,00

593

Spatii verzi si alei Ion Vidu 18

43358 415828 28361/1/1/a 1599,00

Statul Roman- Expr.6667/80

1016 / 2005 poz.1921

Mun.TM d.public asupra A1,

3476 215865,00

594

Spatii verzi si alei C. Sagului

13701 415834 26274/1 1177,00

Statul Roman- 4552-D223/74

1016 / 2005 poz.1922

Mun.TM d.public asupra A1,

3477 158895,00

595 Teren Eneas 2 13701 406896 13404/2/1 345,00

Statul Roman- 4552-D223/74

1016 / 2005 poz.1923

Mun.TM d.public asupra A1,

3478 46575,00

596

Spatii verzi si alei cu

garaje(ctii prov)

Str. Ana Ipatescu 1

116417 413882 26404/1/1 23160,00

Statul Roman- teren Expr.D172/70 Prop.part.ctii

1016 / 2005 poz.1924

Mun.TM d.public asupra A1,

3479 3126600,00

597

Teren cu 1 garaj (ctie prov)

C. Sagului 41- 47

127031 405014

26387/1 26387/1/1

26874 26526

Statul Roman- teren Expr.4516/75 Prop.part.ctie

1016 / 2005 poz.1925

Mun.TM d.public asupra A1,

3480 2122080,00

598 Teren în Seliste C. Torontalului-C.Aradului 29303 23543/2 800,00

Statul Român AdmConsPTim

1016 / 2005 poz.1926 RESPINGERE / topuri

dezmembrate 3481 108000,00

599

Drum C. Torontalului- 18055 23524 4022,00

Statul Român Adm USAB ExprD151/50, 218/60,712/66,D 409/57

1016 / 2005 poz.1927

RESPINGERE / topuri dezmembrate 3482 542970,00

600

Drum C. Torontalului- 18055 23567 4028,00

Statul Român Adm USAB ExprD151/50,21 8/60,712/66,D40 9/57

1016 / 2005 poz.1928

RESPINGERE / topuri dezmembrate 3483 543780,00

601 Şosea centură C. Torontalului- 18055 415836 23486/1/6 14812,00

Statul Român Adm USAB Expr D151/50,

1016 / 2005 poz.1929

Mun.TM d.public asupra A1,

3484 1999620,00

602

Spatii verzi şi alei

Str. Eneas 17- 21

55886 415935 29404 1156,00

Statul Român 6288/1984

1016 / 2005 poz.1930

Mun.TM d.public asupra A1,

3485 156060,00

603

Spatii verzi şi alei

(C. Aradului- Torontal)

55900 415841 29458/1 1750,00

Statul Român 6288/1984

1016 / 2005 poz.1931

Mun.TM d.public asupra A1,

3486 236250,00

604 Parcare (C. Aradului-Torontal)

55900 415844 29459/1 127,00

Statul Român 6288/1984

1016 / 2005 poz.1932

Mun.TM d.public asupra A1,

3487 17145,00

605

Spatii verzi şi alei

(C. Aradului- Torontal)

55900 415842 29459/2 383,00

Statul Român 6288/1984

1016 / 2005 poz.1933

Mun.TM d.public asupra A1,

3488 51705,00

606

Spatii verzi şi alei

(C. Aradului- Torontal)

55900 415843 29480/1/1 1553,00

Statul Român 6288/1984

1016 / 2005 poz.1934

Mun.TM d.public asupra A1,

3489 209655,00

607

Spatii verzi şi alei

(C. Aradului- Torontal)

55910 415837 29495 1995,00

Statul Român 6288/1984

1016 / 2005 poz.1935

Mun.TM d.public asupra A1,

3490 269325,00

608

Spatii verzi şi alei

(C. Aradului- Torontal)

55916 415845 29514 1112,00

Statul Român 6288/1984

1016 / 2005 poz.1936

Mun.TM d.public asupra A1,

3491 150120,00

609

Spatii verzi şi alei

(C. Aradului- Torontal)

55920 415934 29521 1629,00

Statul Român 6288/1984

1016 / 2005 poz.1937

Mun.TM d.public asupra A1,

3492 219915,00

610 Teren de sport Str. Muzicescu 30879 415946 26469 1455,00

Statul Român AdmConsPop.Ti mişoara

1016 / 2005 poz.1938

Mun.TM d.public asupra A1,

3493 196425,00

611

Complex comercial Str. Mureş

30787 405948

26301/1/1 26301/1/1/1

5635 5304 Statul Român

1016 / 2005 poz.1939

Mun.TM d.public asupra A1,

3494 2360280,00

612 Loc de casa E. Zola 158 3604Ch

416341 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /134-154/29,

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /134-154/29,

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /134-154/30

719 1438 Statul Român

1016 / 2005 poz.1940

Mun.TM d.public asupra A1, 3495 97065,00

613 Loc de casa E.Zola 158 3604Ch

416341 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /134-154/30 2121/646-

648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /134-154/29,

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /134-154/30

719 1438 Statul Român

1016 / 2005 poz.1941

Mun.TM d.public asupra A1, 3496 97065,00

614

Teren industrial Strada Polona 2123 415903

1057-1063/34- 36;1064-

1071;1076/1- 2/2/1/1/1/1

13084,00 Statul Roman Adm. Fabr. Zahar

1016 / 2005 poz.1942

Mun.TM d.public asupra A1,

3497 1766340,00 615 0,00 616 0,00

617 Teren si cladiri Str.Regina Maria nr.3

10 404739 1168

2330 1529

1016 / 2005 poz.2238

Mun.TM d.public asupra A1,

3498 1360810,00

DRUM DE EXPLOATARE POZ.1943-2181 - 238 poz. PUNCTE TERMICE POZ.2182-2237 - 61 poz.

618 Teren si cladiri Str.Regina Maria nr.3 10 405245 1169/1

1016 / 2005 poz.2238

RESPINGERE / PROPRIETAR

JUDETUL TIMIS 3499 0,00

619 Casă şi curte Str. D. Sturdza nr.2

8497 416921 16854 1302

Statul Roman Nation D92/1950

1016 / 2005 poz.2239

Mun.TM d.public asupra A1

3500 175770,00

620 Gradină Str. D. Sturdza nr.2

8497 416919 16853/1 282

Statul Roman Nation D92/1950

1016 / 2005 poz.2239

Mun.TM d.public asupra A1,

3501 38070,00

621 Gradină Str. D. Sturdza nr.2

8497 416920 16853/2/1 1002

Statul Roman Nation D92/1950

1016 / 2005 poz.2239

Mun.TM d.public asupra A1,

3502 135270,00

622 Teren cu casă Calea Şagului 193

1818 Freidorf

417057 TM 555/2 647 Statul Roman adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2240

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1 3503 87345,00

623

Spaţii verzi cu 5garaje(cţii provizorii)

Zona I.I.Brad Str. Băncii - Biruinţei

128321 411901 30047 4896

Statul Roman Expr1815/1991

1016 / 2005 poz.2241

Mun.TM d.public asupra A1, concesiune asupra 18

mp pe 5 ani - DEHAN PAVEL 3504 660960,00

624 Teren cu casă parter(2 ap.)

Str. Musorgski 18 (Titu Maiorescu)

1519 416759 6755/1 662

Satul Roman teren Prop.Part- cţii-L112

1016 / 2005 poz.2242

Mun.TM d.public asupra A1, 3505 89370,00

625 Casă şi curte Str. Macilor 22 10123

410902 21085 264

Satul Roman teren Prop.Part- cţii-L112

1016 / 2005 poz.2243

Mun.TM d.public asupra A1, 3506 35640,00

626 Grădină Str. Nepos 15 10530

417145 18158 316

Satul Roman teren Prop.Part- cţii-L112

1016 / 2005 poz.2244

Mun.TM d.public asupra A1, 3507 42660,00

627 Casă şi curte Str. Nepos 15 10530

417146 18159 384

Satul Roman teren Prop.Part- cţii-L112

1016 / 2005 poz.2244

Mun.TM d.public asupra A1, 3508 51840,00

628 Casă şi curte Str. Mircea cel Bătrân nr.14

10561 416814 21701 237

Satul Roman teren-succesiune vacantă Prop.Part-cţii- L112

1016 / 2005 poz.2245

Mun.TM d.public asupra A1, 3509 31995,00

629 Grădină Str. Căpitan Dan Nr.7 Nr.27

11216 406497

20089, 20089, 20090 444 844

Satul Roman teren Prop.Part- cţii

1016 / 2005 poz.2246

Mun.TM d.public asupra A1, 3510 197580,00

630 Casă şi curte Str. Căpitan Dan Nr.7 Nr.27

11216 406497

20090 20089, 20090

400 844

Satul Roman teren Prop.Part- cţii

1016 / 2005 poz.2246

Mun.TM d.public asupra A1, 3511 178000,00

631 Casă şi curte, garaj

Str. Prefect Buteanu Nr.12

117200 403561 607 497

Satul Roman teren Prop.Part- cţii-L112

1016 / 2005 poz.2247

Mun.TM d.public asupra A1, 3512 67095,00

632 Casă şi curte Str. Vulturilor Nr.85

118652 416806 16139 423

Satul Roman teren Prop.Part- cţii

1016 / 2005 poz.2248

Mun.TM d.public asupra A1, 3513 57105,00

633 Zonă verde cu garaje(cţii prov)

Zona Martirilor- Azuga-Mureş Bl30-38

121230 407268 30339 6643

Satul Roman teren Prop.Part- cţii

1016 / 2005 poz.2249

Mun.TM d.public asupra A1, 3514 896805,00

634 Casă şi curte 16 Decembrie 1989 nr.49

121408 407339 12678 886

Satul Roman teren Prop.Part- cţii-L112

1016 / 2005 poz.2250

Mun.TM d.public asupra A1, 3515 119610,00

635 Teren Piata 700 121465 405763

1070/2/1/1/3/ 1 178

Primăria Municipiului Timisoara

1016 / 2005 poz.2251

Mun.TM d.public asupra A1, 3516 158420,00

636 Teren 121465 416753

1070/2/2/1/3/ 1/1 1182

Primăria Municipiului Timisoara

1016 / 2005 poz.2251

Mun.TM d.public asupra A1, 3517 1051980,00

637 Teren de sport 121465 416754

1070/2/2/1/2/ 1/2 52

Primăria Municipiului Timisoara

1016 / 2005 poz.2251

Mun.TM d.public asupra A1, 3518 46280,00

638 Teren 121465 416755

1070/2/2/1/2/ 1/3 74

Primăria Municipiului Timisoara

1016 / 2005 poz.2251

Mun.TM d.public asupra A1, 3519 65860,00

639 Teren Piata 700 121465 405761

1070/2/1/1/1/ 1/2/1 3219

Primăria Municipiului Timisoara

1016 / 2005 poz.2251

Mun.TM d.public asupra A1, 3520 2864910,00

640 Str. 1 Mai 121465 416756 224 3579

Primăria Municipiului Timisoara

1016 / 2005 poz.2251

Mun.TM d.public asupra A1, 3521 3185310,00

641 Str. Sf. Ioan 121465 416757 1069 1725

Primăria Municipiului Timisoara

1016 / 2005 poz.2251

Mun.TM d.public asupra A1, 3522 1535250,00

642 Teren pt. drum 121465 416758

1070/1/2/1- 1070/2/2/2/1/

2 643

Primăria Municipiului Timisoara

1016 / 2005 poz.2251

Mun.TM d.public asupra A1, 3523 572270,00

643 Teren Piata 700 cu c-tii , parcari

121465 409204

1070/2/2/1/1/ 1/1/1/1/1/1/1; 1070/2/2/1/1/ 1/1/1/1/1/2/2 17705

Primăria Municipiului Timisoara

1016 / 2005 poz.2251

HCL 205/23.11.20

12 Mun.TM d.privat asupra

A1 3524 15757450,00

644 Teren cu post trafo

Calea Bogdăneştilor Nr.32/b

122092 413505

26615 26615, 26616

100 24800

Statul Român- teren

1016 / 2005 poz.2252

Mun.TM d.public asupra A1, 3525 8900,00

645

Grup Şcolar .Spiru Haret,2 cămine,corp tehnic,st.reglare gaze, teren sport

Calea Bogdăneştilor Nr.32/b

122092 413505

26616 26615, 26616

24700 24800

Statul Român- teren, UCECOM - c-tii

1016 / 2005 poz.2252

Mun.TM d.public asupra A1, 3526 10991500,00

646 Teren cu c-ţie metalică Str. Mureş nr. 1

126727 416894 26301/1/2 272

Statul Român- teren in fol Cons.Pop.Timiso ara, Agrotim Şag c-ţii

1016 / 2005 poz.2253

Mun.TM d.public asupra A1, 3527 242080,00

647

Spaţii verzi cu garaje (c-ţii prov)

Str. Vasile Lucaci nr.14

127554 401575 26023 9775,00

Statul Român- teren D654/1963 Prop.part.c-ţii

1016 / 2005 poz.2254

Mun.TM d.public asupra A1, 3528 8699750,00

648 Teren arabil pt. drum

Zona Bucovina - Calea Torontalului

135308 417037 A541/3/14/15 725,00

Statul Român donaţie

1016 / 2005 poz.2255

Mun.TM d.public asupra A1, 3529 645250,00

649 Teren arabil intravilan

Calea Torontalului

135054 416893 23306/1/1/2 2179,00

Statul Român donaţie pt.drum acces

1016 / 2005 poz.2256

Mun.TM d.public asupra A1, 3530 1939310,00

650 Teren arabil pt. drum

Zona Bucovina - Calea Torontalului

136029 417039 A541/3/26/28 1623,00

Statul Român prin PMT donatie

1016 / 2005 poz.2257

Mun.TM d.public asupra A1, 3531 1444470,00

651 Casă cu grădină Str. Ioan Slavici nr.6

2 Freidorf 417044 TM 3-4 / 1 519,00

Statul Român- teren1/2 Prop.part.cţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2258

Mun.TM d.public asupra A1, 3532 70065,00

652 Teren intravilan Str. Ioan Slavici

4 Freidorf 416909 TM 7-8 / c 1043,00

StRomân expr Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2259

Mun.TM d.public asupra A1, 3533 140805,00

653 Curte şi grădină Str. Podgoriei Nr.1

6 Freidorf 416801 TM 10/b 1079,00

StRomân-teren, Prop.part.ctii. L- 112/1995

1016 / 2005 poz.2260

Mun.TM d.public asupra A1, 3534 145665,00

654 Grădină Str. Bacalbaşa Nr.49

9 Freidorf 416808 TM 244 58,00

StRomân expr Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2261

Mun.TM d.public asupra A1, 3535 7830,00

655 Grădină Str. Bacalbaşa 9 Freidorf

416811 TM 306-307 2100,00 1016 / 2005

poz.2262 Mun.TM d.public asupra

A1, 3536 283500,00

656 Teren arabil 9 Freidorf

416813 TM 675/b 11510,00 1016 / 2005

poz.2263 Mun.TM d.public asupra

A1, 3537 1553850,00

657 Teren arabil 10 Freidorf 603/3 1665,00 Statul Român expropriere

1016 / 2005 poz.2264

RESPINGERE - extravilanul localitati 3538 224775,00

658 Teren arabil 10 Freidorf 537/1/3 2436,00 1016 / 2005

poz.2265 RESPINGERE -

extravilanul localitati 3539 328860,00

659 Teren arabil 10 Freidorf 832/1/1/5 6469,00 1016 / 2005

poz.2266 RESPINGERE -

extravilanul localitati 3540 873315,00

660 Teren arabil 10 Freidorf 603/1/2 1448,00 1016 / 2005

poz.2267 RESPINGERE -

extravilanul localitati 3541 195480,00

661 Teren arabil 15 Freidorf 416746 TM

1215/628/b/3/ 1 2656,00

Statul Român expropriere

1016 / 2005 poz.2268

Mun.TM d.public asupra A1, 3542 358560,00

662 Casă , teren şi 2 garaje

Str. Ioan Slavici Nr.49

19 Freidorf 400994 TM 49 2158,00

Statul Român expropriere - casa si teren CARP-Pens- garaje

1016 / 2005 poz.2269

Mun.TM d.public asupra A1, 3543 291330,00

663 Casă şi teren Str. Ioan Slavici Nr.70

20 Freidorf 412133 TM 50-52/a/2/1 1798,00

Statul Român- teren Prop.part.ctii L- 112/1995

1016 / 2005 poz.2270

Mun.TM d.public asupra A1, 3544 242730,00

664 Teren 24 Freidorf 328/1/1 1631,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2271

RESPINGERE - extravilanul localitati 3545 220185,00

665 Teren arabil 25 Freidorf 849/1 2317,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2272

RESPINGERE - extravilanul localitati 3546 312795,00

666 Teren arabil

Str. Ion Românu (Veac Nou)

26 Freidorf 416916 TM 371 9862,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2273

Mun.TM d.public asupra A1, 3547 1331370,00

667 Grădină Str. Bacalbaşa Nr.39

29 Freidorf 416912 TM 255 36,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2274

Mun.TM d.public asupra A1, 3548 4860,00

668 Teren 30 Freidorf 1002 5755,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2275

RESPINGERE - extravilanul localitati 3549 776925,00

669 Casă şi teren Str. Ioan Slavici Nr. 95

34 Freidorf 413368 TM 95-97 5701,00

Statul Român D223/1974

1016 / 2005 poz.2276

Mun.TM d.public asupra A1, 3550 769635,00

670 Casă, curte şi grădină

Str. Ioan Slavici Nr.85

36 Freidorf 409451 TM 101-103/b 2877,00

Statul Român- teren Prop.part.cţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2277

Mun.TM d.public asupra A1, 3551 388395,00

671 Teren arabil 39 Freidorf 847/1 5407,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2278

RESPINGERE - extravilanul localitati 3552 729945,00

672 Teren arabil 39 Freidorf 679/1 8578,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2279

RESPINGERE - extravilanul localitati 3553 1158030,00

673 Teren arabil

Str. A. Bacalbaşa- Muncii

44 Freidorf 416913 TM 450/b/1/1 504,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2280

Mun.TM d.public asupra A1, 3554 68040,00

674 Teren arabil 44 Freidorf 416914 TM 866/1 1621,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2281

Mun.TM d.public asupra A1, 3555 218835,00

675 Teren arabil 50 Freidorf 665 15250,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2282

RESPINGERE - extravilanul localitati 3556 2058750,00

676 Teren arabil 50 Freidorf 929/3/1 2237,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2283

RESPINGERE - extravilanul localitati 3557 301995,00

677 Teren arabil 50 Freidorf 586/a/1/1/a/1 7956,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2284

RESPINGERE - extravilanul localitati 3558 1074060,00

678 Casă, curte şi grădină

Str. Podgoriei Nr.26

62 Freidorf 416915 TM 159-160/a/1 1529,00

Statul Român- teren Prop.part.-ctii

1016 / 2005 poz.2285

Mun.TM d.public asupra A1, 3559 206415,00

679 Str. Bacalbaşa Nr.35 64 Freidorf 259 108,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2286

RESPINGERE - extravilanul localitati 3560 14580,00

680 64 Freidorf 857 11510,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2287

RESPINGERE - extravilanul localitati 3561 1553850,00

681 Teren arabil 64 Freidorf 577/2 350,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2288

RESPINGERE - extravilanul localitati 3562 47250,00

682 Teren arabil 64 Freidorf 577/4 970,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2289

RESPINGERE - extravilanul localitati 3563 130950,00

683 Teren arabil 64 Freidorf 577/6 348,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2290

RESPINGERE - extravilanul localitati 3564 46980,00

684 Casă, curte şi grădină

Str. Podgoriei Nr.38

66 Freidorf 416745 TM 167-169/1 3000,00

Statul Român- teren Prop.part.-ctii

1016 / 2005 poz.2291

Mun.TM d.public asupra A1, 3565 405000,00

685 Teren arabil 67 Freidorf 416918 TM 671 5755,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2292

Mun.TM d.public asupra A1, 3566 776925,00

686 Casă, curte şi grădină

Str. Anton Bacalbaşa Nr.3- 5

68 Freidorf 417060 TM 173-175/b 2877

Statul Român D111/1951

1016 / 2005 poz.2293

Mun.TM d.public asupra A1, 3567 388395,00

687 Casă şi teren Str. Bacalbaşa Nr.23

73 Freidorf 417296 TM 269 308

Statul Român- teren Prop.part.-ctii

1016 / 2005 poz.2294

Mun.TM d.public asupra A1, 3568 41580,00

688 Casă , curte şi grădină

Str. Podgoriei Nr.21

74 Freidorf 416784 TM 192-194 5755

Statul Român Adm ICRAL, D223

1016 / 2005 poz.2295

Mun.TM d.public asupra A1, 3569 776925,00

689 Teren arabil 76 Freidorf 928/b/2 9516

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2296

RESPINGERE - extravilanul localitati 3570 1284660,00

690 Loc de grădină Str. Bacalbaşa Nr.35-37

78 Freidorf 417023 TM 220-221 3956

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2297

Mun.TM d.public asupra A1, 3571 534060,00

691 Teren şi casă Str. N. Filimon Nr.30

79 Freidorf 404886 TM 1212/235-236 1816

Statul Român- teren Prop.part.cţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2298

Mun.TM d.public asupra A1, 3572 245160,00

692 Casă şi curte Str. Ioan Slavici Nr.15

80 Freidorf 411026 TM 206/b 1309

Statul Român Adm ICRAL, D223

1016 / 2005 poz.2299

Mun.TM d.public asupra A1, 3573 176715,00

693

Grădină suplimentară în Izlaz

Str. Nicolae Filimon Nr.18

80 Freidorf 411738 TM 228-229 3237

Statul Român- teren Adm.ICRAL, D223/1974

1016 / 2005 poz.2300

Mun.TM d.public asupra A1, 3574 436995,00

694 Teren arabil 83 Freidorf 867/a/1 6341

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2301

RESPINGERE - extravilanul localitati 3575 856035,00

695 Teren arabil 83 Freidorf 926/a/2 7648

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2302

RESPINGERE - extravilanul localitati 3576 1032480,00

696 Casă Piaţa Eliberării Nr.8

84 Freidorf 417192 TM 212-213/a 2417

Statul Român Adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2303

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1 3577 326295,00

697 Teren Piaţa Eliberării Nr.8

84 Freidorf 417195 TM 201-203/a 396

Statul Român Adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2303

Mun.TM d.public asupra A1, 3578 53460,00

698 Casă şi teren

Str. Răscoala din 1907 Nr.22

89 Freidorf 417171 TM 88/1/a 403

Statul Român- teren Prop.Part.cţii- L112

1016 / 2005 poz.2304

Mun.TM d.public asupra A1, 3579 54405,00

699 Casă şi teren Str. Răscoala din 1907 Nr.20

90 Freidorf 417267 TM 88/2 806

Statul Român- teren Prop.Part.cţii- L112

1016 / 2005 poz.2305

Mun.TM d.public asupra A1, 3580 108810,00

700 Casă şi teren Str. Răscoala din 1907 Nr.16

91 Freidorf 417091 TM 88/3/b 719

Statul Român- teren Prop.Part.cţii- L112

1016 / 2005 poz.2306

Mun.TM d.public asupra A1, 3581 97065,00

701 Casă Str. Ioan Slavici Nr.114

94 Freidorf 417227 TM 88/7/b 719

Statul Român adm.ICRAL D223/1974

1016 / 2005 poz.2307

Mun.TM d.public asupra A1, 3582 97065,00

702 Casă şi teren Str. Ioan Slavici Nr.101

99 Freidorf 417420 TM 89/4/b 719

Statul Român adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2308

Mun.TM d.public asupra A1, 3583 97065,00

703 Casă şi teren Str. Podgoriei Nr.41

100 Freidorf 411465 TM 176/a 1439

Statul RomânTeren D223

1016 / 2005 poz.2309

HCL 287 / 18.12.2012

Mun.TM d.privat asupra A1, 3584 194265,00

704 Casă şi teren Str. Paganini Nr.3

102 Freidorf

417080 TM 140-142 /a/1/a 1367

Statul Român- teren Prop.Part.cţii- L112

1016 / 2005 poz.2310

Mun.TM d.public asupra A1, 3585 184545,00

705 Casă Str. Podgoriei Nr.33

105 Freidorf 417133 TM 183-185/b 1410

Statul Român adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2311

Mun.TM d.public asupra A1, 3586 190350,00

706 Teren 109 Freidorf 417209 TM 764 6079 Statul Român

1016 / 2005 poz.2312

Mun.TM d.public asupra A1, 3587 820665,00

707 Teren arabil Str. Sulina 121 Freidorf 417164 TM 459/2/1 1378

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2313

Mun.TM d.public asupra A1, 3588 186030,00

708 Casă, curte şi grădină

Ioan Slavici Nr.68

123 Freidorf 417074 TM 50-52/b/1 908

Statul Român- teren Prop.Part.cţii- L112

1016 / 2005 poz.2314

Mun.TM d.public asupra A1, 3589 122580,00

709 Casă, curte şi grădină

Str. Podgoriei Nr.29

128 Freidorf 417186 TM 186-188/b 2644

Statul Român- teren Prop.Part.cţii

1016 / 2005 poz.2315

Mun.TM d.public asupra A1, 3590 356940,00

710 Teren intravilan cu casă

Str. Răscoala din 1907 Nr.17

133 Freidorf 403669 TM 277/1 1079

Statul Român adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2316

Mun.TM d.public asupra A1, 3591 145665,00

711 Teren cu casă

Str. Răscoala din 1907 Nr.3 A

139 Freidorf 417275 TM 277/7 1079

Statul Român- teren Prop.Part.cţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2317

Mun.TM d.public asupra A1, 3592 145665,00

712 Casă,curte şi grădină

Str. Ioan Slavici Nr.120

139 Freidorf 277/10/2 1234

Statul Român- teren Prop.Part.cţii

1016 / 2005 poz.2318

RESPINGERE /PROPRIETARI NAGY ADRIAN 3593 166590,00

713 Casă,curte şi grădină

Str. Ioan Slavici Nr.89

146 Freidorf 417416 TM 98-100/b 2877

Statul Român- teren Prop.Part.cţii

1016 / 2005 poz.2319

Mun.TM d.public asupra A1, 3594 388395,00

714 Teren cu casă Str. C. Nottara Nr.13/a

150 Freidorf 48/d/2 191

Statul Român- teren Prop.Part.cţii

1016 / 2005 poz.2320

RESPINGERE /PROPRIETARI STUPARU DAN 3595 25785,00

715 Teren intravilan cu casă

Str. C. Nottara Nr.16

151 Freidorf

410297 TM 48/7 295

Statul Român- teren D223/1974 - Prop.Part.cţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2321

Mun.TM d.public asupra A1, 3596 39825,00

716 Casă şi curte Str. Anton Bacalbaşa Nr.7

160 Freidorf

404263 TM 139/f/2 360 Statul Român- teren D223/1974

1016 / 2005 poz.2322

HCL 171/02.11.20

12 Mun.TM d.privat asupra

A1, 3597 48600,00

717 Casă şi teren

Str. Anton Bacalbaşa Nr.11

162 Freidorf 417176 TM 139/h 719

Statul Român- teren D223/1974

1016 / 2005 poz.2323

Mun.TM d.public asupra A1, 3598 97065,00

718 Casă şi teren

Str. Anton Bacalbaşa Nr.15 162 Freidorf 139/l/2 360

Statul Român teren 1/2- Prop.Part.cţii

1016 / 2005 poz.2324

RESPINGERE /PROPRIETARI KAPORNYAI IOSIF 3599 48600,00

719 Teren de casă Casa

Str. Podgoriei Nr.43

166 Freidorf 417175 TM

139/n 139/o 719 719

Statul Român- teren D223/1974 - Prop.Part.cţii

1016 / 2005 poz.2325

Mun.TM d.public asupra A1, 3600

720 Casă şi teren Podgoriei Nr.107

168 Freidorf 417082 TM 139/p 1219

Statul Român- teren M.E.N.- c- tii L84

1016 / 2005 poz.2326

Mun.TM d.public asupra A1, 3601 164565,00

721 Grădină Str. Polonă 169 Freidorf 417116 TM 703/a/1 239

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2327

Mun.TM d.public asupra A1, 3602 32265,00

722 Casă şi teren Str. Podgoriei Nr.3

184 Freidorf 417751 TM 10/a 1079

Statul Român- cump, adm. IRAL

1016 / 2005 poz.2328

Mun.TM d.public asupra A1, 3603 145665,00

723 Teren de casă Str. Ioan Slavici Nr. 97

192 Freidorf 417078 TM 92-94/a 719

Statul Român- teren Prop.Part.cţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2329

Mun.TM d.public asupra A1, 3604 97065,00

724 Teren intravilan Str. Podgoriei Nr.22

193 Freidorf 417214 TM 147/4 212

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2330

Mun.TM d.public asupra A1, 3605 28620,00

725 Teren intravilan Str. Slavici Nr.31-33

196 Freidorf 417079 TM 147/7

673 669

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2331

Mun.TM d.public asupra A1, 3606 90315,00

726 Teren intravilan Str. Slavici Nr.35

197 Freidorf 417269 TM 147/8 572

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2332

Mun.TM d.public asupra A1, 3607 77220,00

727 Teren intravilan Str. Slavici Nr.37

198 Freidorf 417100 TM 147/9 374

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2333

Mun.TM d.public asupra A1, 3608 50490,00

728 Teren Bacalbaşa 3/a 219 Freidorf 417283 TM 139/30 1700 Statul Român

1016 / 2005 poz.2334

Mun.TM d.public asupra A1, 3609 229500,00

729 Teren

Bacalbaşa- Răscoala din 1907

231 Freidorf 417250 TM 139/42 352

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2335

Mun.TM d.public asupra A1, 3610 47520,00

730 Casă şi teren Str. Romaniţei nr.6

236 Freidorf 417228 TM 86-87/b/2 935

Statul Român teren D223/1974 Prop.part.-cţii L112/1995

1016 / 2005 poz.2336

Mun.TM d.public asupra A1, 3611 126225,00

731 Casă şi teren Str. Romaniţei nr.32

238 Freidorf 411333 TM 59-61/a/3 1079

Statul Român D223/1974

1016 / 2005 poz.2337

Mun.TM d.public asupra A1, 3612 145665,00

732 Casă, curte şi grădină

Str. Podgoriei 27

239 Freidorf 411744 TM 186-188/a 3090

Statul Român - cumparare

1016 / 2005 poz.2338

Mun.TM d.public asupra A1, 3613 417150,00

733 Casă Str. C. Nottara 242 Freidorf 417458 TM 1167/45-47 522

Statul Român - cumparare

1016 / 2005 poz.2339

Mun.TM d.public asupra A1, 3614 70470,00

734 Teren Str. Polonă 248 Freidorf 1063/32 611

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2340

RESPINGERE - extravilanul localitati 3615 82485,00

735 Arabil

Str. Daniel Constantin nr.8-10 251 Freidorf 504/7/b 2690

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2341

RESPINGERE - extravilanul localitati 3616 363150,00

736 Grădină Str. Polonă 252 Freidorf 417538 TM 1121/4 1079

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2342

Mun.TM d.public asupra A1, 3617 145665,00

737 Teren cu casă Str C. Daniel nr.2 265 Freidorf 504/5 547

Statul Român D223/1974 Prop.part.-cţii L112/1995

1016 / 2005 poz.2343

RESPINGERE /PROPRIETARI MICLE DORINA 3618 73845,00

738 Teren Str. Nicolae Filimon nr.1-3 265 Freidorf 514/c 1018

Statul Român D223/1974 Prop.part.-cţii L112/1995

1016 / 2005 poz.2344

RESPINGERE /PROPRIETARI MICLE DORINA 3619 137430,00

739 Teren Str. Răscoala din 1907 273 Freidorf 1063/39/a 971

Statul Roman teren D216/1960

1016 / 2005 poz.2345

RESPINGERE - extravilanul localitati 3620 131085,00

740 Teren Spl. Sofocle nr.45

275 Freidorf 417386 TM 380/3 1047

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2346

Mun.TM d.public asupra A1, 3621 141345,00

741 Teren Spl. Sofocle nr.45

276 Freidorf 417393 TM 380/1 1831

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2347

Mun.TM d.public asupra A1, 3622 247185,00

742 Teren Str. Răscoala din 1907 nr.21

279 Freidorf 417388 TM 1063/43 842

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2348

Mun.TM d.public asupra A1, 3623 113670,00

743 Teren Str. Polonă 282 Freidorf 1121/7 1111

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2349

RESPINGERE - extravilanul localitati 3624 149985,00

744 Canal 282 Freidorf 808/1/2 250,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2350

RESPINGERE - extravilanul localitati 3625 33750,00

745 Teren

Str.Răscoala din 1907 Nr.9- 11 285 Freidorf 1063/39/b 1489,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2351

RESPINGERE - extravilanul localitati 3626 201015,00

746 Teren Aleea Sulina 287 Freidorf 414088 TM 504/53 2805,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2352

Mun.TM d.public asupra A1, 3627 378675,00

747 Teren Aleea Sulina 287 Freidorf 414091 TM 504/54 2072,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2352

Mun.TM d.public asupra A1, 3628 279720,00

748 Teren Str. Răscoala din 1907 Nr.29 289 Freidorf 1063/44 1942

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2353 3629 262170,00

749 Fâneţe

Lângă linia CFR spre Cruceni

297 Freidorf 416180 TM 1102/2/2 1718

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2354

Mun.TM d.public asupra A1, 3630 231930,00

750 Teren arabil 304 Freidorf 422123 TM

652/1/2, 652/1/3

1067 6932

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2355

Mun.TM d.public asupra A1, 3631 1079865,00

751 Teren intravilan Str. Podgoriei 18-20

321 Freidorf 421896 TM 147/5 399

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2356

Mun.TM d.public asupra A1, 3632 53865,00

752 Teren intravilan Paganini 13/a 321 Freidorf 421897 TM 280/c 529

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2357

Mun.TM d.public asupra A1, 3633 71415,00

753 Loc de casă Paganini 13/a 321 Freidorf 421898 TM 139/15/a/2 250

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2357

Mun.TM d.public asupra A1, 3634 33750,00

754 Grădină Paganini 13/a 321 Freidorf 421899 TM 139/15/a/3 39

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2357

Mun.TM d.public asupra A1, 3635 5265,00

755 Teren şi casă Str. I. Slavici 94

331 Freidorf 422051 TM 1185/71-73/a 2068

Statul Român - cumpărare

1016 / 2005 poz.2358

Mun.TM d.public asupra A1, 3636 279180,00

756 Teren intravilan Str. Anton Bacalbaşa

339 Freidorf 422036 TM 139/36/a 478

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2359

Mun.TM d.public asupra A1, 3637 64530,00

757 Teren şi casă Str. Ioan Slavici 112

343 Freidorf 422063 TM 88/7/a 719

Statul Român - cumpărare

1016 / 2005 poz.2360

Mun.TM d.public asupra A1, 3638 97065,00

758 Teren cu casă Str. Slavici 79 357 Freidorf 421891 TM 152/a-147/6/b 1322

Statul Român - teren Part.c-ţii L112

1016 / 2005 poz.2361

Mun.TM d.public asupra A1, 3639 178470,00

759 Teren cu casă Str. Ioan Slavici 4

360 Freidorf 421915 TM 1-2/b 2877

Statul Român - teren Part.c-ţii L112

1016 / 2005 poz.2362

Mun.TM d.public asupra A1, 3640 388395,00

760 Teren cu casă Str. Ioan Salvici 14

363 Freidorf 422047 TM 7-8/a 1277

Statul Român - teren Part.c-ţii L112

1016 / 2005 poz.2363

Mun.TM d.public asupra A1, 3641 172395,00

761 Teren cu casă Str. Nicolae Filimon 10

364 Freidorf 413197 TM 222-223/b 1079

Statul Român - teren Part.c-ţii L112

1016 / 2005 poz.2364

Mun.TM d.public asupra A1, 3642 145665,00

762 Teren C. Nottara 366 Freidorf 422121 TM 48/h/1 317

Statul Român - teren Part.c-ţii L112

1016 / 2005 poz.2365

Mun.TM d.public asupra A1, 3643 42795,00

763 Teren C. Nottara- Slavici

366 Freidorf 422122 TM 42-44/b/2 194

Statul Român - teren Part.c-ţii L112

1016 / 2005 poz.2366

Mun.TM d.public asupra A1, 3644 26190,00

764 Teren cu casă Str. Romaniţei 30

372 Freidorf 421948 TM 62-64/b 2158

Statul Român - teren Part.c-ţii L112

1016 / 2005 poz.2367

Mun.TM d.public asupra A1, 3645 291330,00

765 Arabil 375 Freidorf 421917 TM 806/1 5700

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2368

Mun.TM d.public asupra A1, 3646 769500,00

766 Arabil 375 Freidorf 421922 TM 806/2 2059

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2368

Mun.TM d.public asupra A1, 3647 277965,00

767 Canal 375 Freidorf 421923 TM 806/3 250

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2368

Mun.TM d.public asupra A1, 3648 33750,00

768 Casă şi teren Str. Podgoriei 22

384 Freidorf 401418 TM 147/c/2 935

Statul Român - teren Part.c-ţii L112

1016 / 2005 poz.2369

RESPINGERE /PROPRIETARI VLADU

CRISTIAN 3649 126225,00

769 Fâneaţă 388 Freidorf 794 23020

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2370 3650 3107700,00

770 Arabil 388 Freidorf 924/1 924/2 240 15792

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2371 3651 1282560,00

771 Rât În câmp 388 Freidorf 954/1 14129

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2372 3652 1907415,00

772 Arabil 388 Freidorf 631/1/1 631/1/4 15014 1180

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2373 3653 1295520,00

773 Arabil În câmp 389 Freidorf 896 11510

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2374 3654 1553850,00

774 Arabil În câmp 389 Freidorf 974-975 11510

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2375 3655 1553850,00

775 Arabil Str. Sulina 389 Freidorf 467/b/2 467/c/2 1320

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2376 3656 178200,00

776 Arabil 389 Freidorf 655/1 1941

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2377 3657 262035,00

777 Arabil 389 Freidorf 809/1/1 3277

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2378 3658 442395,00

778 Arabil 392 Freidorf 647/1 14669

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2379 3659 1980315,00

779 Rât 392 Freidorf 1075/3 1075/1/2

228 12680

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2380 3660 645400,00

780 Arabil 395 Freidorf 650/a/3 650/a/1/2

1622 310

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2381 3661 154560,00

781 Arabil 395 Freidorf 916/a/1/1 1018

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2382 3662 137430,00

782 Arabil 395 Freidorf 585/a/1/a/1 4246

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2383 3663 573210,00

783 Arabil 399 Freidorf 653 23020

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2384 3664 3107700,00

784 Arabil 399 Freidorf 1165/376/b/2/ b/2 10671

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2385 3665 1440585,00

785 Drum 402 Freidorf 556/1 709

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2386 3666 95715,00

786 Teren 402 Freidorf 556/4/3/1 224

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2386 3667 30240,00

787 Casă şi teren Str. Ioan Slavici 36

406 Freidorf 421943 TM 20-22/b 2877

Statul Român - teren Part.c-ţii L112

1016 / 2005 poz.2387

Mun.TM d.public asupra A1, 3668 388395,00

788 Arabil 409 Freidorf 871 11510

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2388 3669 1553850,00

789 Arabil 409 Freidorf 923/1 923/3 779 6795

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2389 3670 605920,00

790 Rât 409 Freidorf 1077/1/2 8558

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2390 3671 1155330,00

791 Loc de casă Str. N. Filimon 23

411 Freidorf 435271 TM 509/a/1 921

Statul Român - expropriere

1016 / 2005 poz.2391

Mun.TM d.public asupra A1, 3672 124335,00

792 Drum 411 Freidorf 435272 TM

509/a/3 504/10/2/2 1699

Statul Român - expropriere

1016 / 2005 poz.2391

Mun.TM d.public asupra A1, 3673 229365,00

793 Arabil Str. Sulina 413 Freidorf 458/1 16048

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2392 3674 2166480,00

794 Arabil 414 Freidorf 673 11510

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2393 3675 1553850,00

795 Arabil 414 Freidorf 785/1 8535

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2394 3676 1152225,00

796 Canal 414 Freidorf 785/2 290

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2394 3677 39150,00

797 Fâneţe În câmp 414 Freidorf 1106/3 5007

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2395 3678 675945,00

798 Grădină Bacalbaşa 25 423 Freidorf 435291 TM 267 50

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2396

Mun.TM d.public asupra A1, 3679 6750,00

799 Grădină

Bacalbaşa –Răscoala din 1907

423 Freidorf 435292 TM 308 719

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2397

Mun.TM d.public asupra A1, 3680 97065,00

800 Arabil 425 Freidorf 627/a/1 5755

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2398 3681 776925,00

801 Arabil 426 Freidorf 627/a/2/1 5749

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2399 3682 776115,00

802 Arabil 428 Freidorf 627/b/7 5755

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2400 3683 776925,00

803 Grădină Str. Podgoriei 26

429 Freidorf 432782 TM 284/a 719

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2401

Mun.TM d.public asupra A1, 3684 97065,00

804 Grădină Bacalbaşa 5B 429 Freidorf 432783 TM 297/b/1 719

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2402

Mun.TM d.public asupra A1, 3685 97065,00

805 Intravilan cu casă

Str. Ioan Slavici nr.22

430 Freidorf 404559 TM 15/a 1618

Statul Român- teren Prop.Part.cţii

1016 / 2005 poz.2403

Mun.TM d.public asupra A1, 3686 218430,00

806 Grădină Str. Polonă 436 Freidorf 435285 TM 700/b 719

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2404

Mun.TM d.public asupra A1, 3687 97065,00

807 Teren arabil 437 Freidorf 623 11510

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2405 3688 1553850,00

808 Teren arabil 437 Freidorf 581/2 6719

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2406 3689 907065,00

809 Teren arabil 437 Freidorf 925/2 9279

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2407 3690 1252665,00

810 Teren arabil 437 Freidorf 602/1/2 3099

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2408 3691 418365,00

811 Teren arabil Str. Octav Băncilă 441 Freidorf 405/a/1/1 396

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2409 3692 53460,00

812 Teren arabil Str. Octav Băncilă 441 Freidorf 405/a/1/7 720

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2409 3693 97200,00

813 Teren arabil Str. Octav Băncilă 441 Freidorf 405/a/1/9 720

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2409 3694 97200,00

814 Teren arabil Str. Octav Băncilă 441 Freidorf 405/a/1/10 720

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2409 3695 97200,00

815 Teren arabil Str. Octav Băncilă 441 Freidorf 405/a/1/11 720

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2409 3696 97200,00

816 Teren arabil Str. Octav Băncilă 441 Freidorf 405/a/1/12 720

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2409 3697 97200,00

817 Teren arabil Str. Octav Băncilă 441 Freidorf 405/a/1/13 720

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2409 3698 97200,00

818 Teren arabil Str. Octav Băncilă 441 Freidorf 405/a/1/14 720

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2409 3699 97200,00

819 Teren arabil Str. Anton Bacalbaşa 14 447 Freidorf 637/2/b/2 725

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2410 3700 97875,00

820 Păşune Str. Anton Bacalbaşa 448 Freidorf 300 1439

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2411 3701 194265,00

821 Teren arabil 454 Freidorf 682 23020

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2412 3702 3107700,00

822 Teren arabil 454 Freidorf 856 23020

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2413 3703 3107700,00

823 Teren arabil 454 Freidorf 927/2 8353

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2414 3704 1127655,00

824 Teren arabil 454 Freidorf 928/a/2 9296

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2415 3705 1254960,00

825 Teren arabil 454 Freidorf 929/1/1 64

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2416 3706 8640,00

826 Teren arabil 454 Freidorf 929/1/3 1732

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2416 3707 233820,00

827 Teren arabil 454 Freidorf 929/2/1 130

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2416 3708 17550,00

828 Teren arabil 454 Freidorf 929/2/3 2131

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2416 3709 287685,00

829 Teren arabil

Str. N. Andreescu nr.65 A 456 Freidorf 403/5/1 187

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2417 3710 25245,00

830 Teren arabil 456 Freidorf 536/1 4656

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2418 3711 628560,00

831 Teren intravilan Str. Podgoriei 26 477 Freidorf 159-160/c 845

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2419 3712 114075,00

832 Teren arabil 486 Freidorf 684/1 20969

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2420 3713 2830815,00

833 Teren

Str. Daniel Constantin nr.4- 6 494 Freidorf 504/6/2 1762

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2421 3714 237870,00

834 Grădină Str. Anton Bacalbaşa

496 Freidorf 435263 TM 298/a/1 577

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2422

Mun.TM d.public asupra A1, 3715 77895,00

835 Teren arabil Spl. Sofocle 25 511 Freidorf 421993 TM 374/d/1 802

Statul Român- teren Prop.Part.cţii L 112

1016 / 2005 poz.2423

Mun.TM d.public asupra A1, 3716 108270,00

836 Teren arabil Str. Ardealul 34A

513 Freidorf 420113 TM 392/11/b 683

Statul Român- teren Prop.Part.cţii L 112

1016 / 2005 poz.2424

Mun.TM d.public asupra A1, 3717 92205,00

837 Casă, curte şi grădină

Str. Ardealul 38

513 Freidorf 420110 TM 400/a/1/1/1 1448

Statul Român- teren Prop.Part.cţii L 112

1016 / 2005 poz.2425

Mun.TM d.public asupra A1, 3718 195480,00

838 Casă şi curte Str. Răscoala din 1907 nr.18

515 Freidorf 422043 TM 88/3/a 720

Statul Român- teren Prop.Part.cţii L 112

1016 / 2005 poz.2426

Mun.TM d.public asupra A1, 3719 97200,00

839 Teren Str. Răscoala din 1907 nr.1-3 520 Freidorf 1063/37 2129

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2427 NU intraba pe Badea 3720 287415,00

840 Casă şi teren Str.Romaniţei 18

521 Freidorf 406189 TM 77-79/b 719

Statul Român- teren Prop.Part.cţii L 112

1016 / 2005 poz.2428

Mun.TM d.public asupra A1, 3721 97065,00

841 Casă şi teren Str.Romaniţei 16

522 Freidorf 422185 TM 77-79/c 719

Statul Român- teren Prop.Part.cţii L 112

1016 / 2005 poz.2429

Mun.TM d.public asupra A1, 3722 97065,00

842 Casă şi teren Str. Paganini 5 524 Freidorf 421914 TM

140-142 /a/1/b 629

Statul Român- teren Prop.Part.cţii L 112

1016 / 2005 poz.2430

Mun.TM d.public asupra A1, 3723 84915,00

843 Grădină Ioan Slavici 115

549 Freidorf 435269 TM 726 1439

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2431

Mun.TM d.public asupra A1, 3724 194265,00

844 Teren cu casă Str. Romaniţei 20

553 Freidorf 421916 TM 74 -76/d 719

Statul Român- teren Prop.Part.cţii D 223/1974

1016 / 2005 poz.2432

HCL 157/23.10.20

12 Mun.TM d.privat asupra

A1, 3725 97065,00

845 Teren arabil 561 Freidorf 803/a/1/1 7009

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2433 3726 946215,00

846 Teren 562 Freidorf 803/b/1 5755

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2434 3727 776925,00

847 Grădină Str. Anton Bacalbaşa

581 Freidorf 435266 TM 276/a 214

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2435

Mun.TM d.public asupra A1, 3728 28890,00

848 Grădină Str. A. Bacalbaşa

585 Freidorf 435320 TM 275/a 144

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2436

Mun.TM d.public asupra A1, 3729 19440,00

849 Grădină Str. A. Bacalbaşa

586 Freidorf 435279 TM 275/b 129

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2437

Mun.TM d.public asupra A1, 3730 17415,00

850 Teren cu casă Str. Ardealul 3 627 Freidorf 412111 TM

1172/320 1178/319

597 867

Statul Român- teren Prop.Part.cţii L 112

1016 / 2005 poz.2438

Mun.TM d.public asupra A1, 3731 197640,00

851 Casă cu grădină Str. Nicolae Filimon 28

635 Freidorf 421892 TM 1211/235-236 1780

Statul Român- teren Prop.Part.cţii L 112

1016 / 2005 poz.2439

Mun.TM d.public asupra A1, 3732 240300,00

852 Teren arabil 637 Freidorf 850/2 15762

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2440 3733 2127870,00

853 Casă Str. Podgoriei 28

656 Freidorf 405058 TM 159-160/a/z 1144

Statul Român- teren Prop.Part.cţii L 112

1016 / 2005 poz.2441

Mun.TM d.public asupra A1, 3734 154440,00

854 Livadă Zona polonă (COMTIM) 773 Freidorf 1107/2 1066

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2442 3735 143910,00

855 Teren arabil 776 Freidorf 664/4 666/1

6863 2442

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2443 3736 1256175,00

856 Teren arabil 780 Freidorf 808/4 9432

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2444 3737 1273320,00

857 Teren arabil 780 Freidorf 807/1/1 8927

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2444 3738 1205145,00

858 Teren arabil 780 Freidorf 807/1/2 590

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2444 3739 79650,00

859 Teren arabil 780 Freidorf 807/1/3 350

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2444 3740 47250,00

860 Fâneţe Zona polonă (COMTIM) 781 Freidorf

1102/1 1105/2 1105/3

554 137

5258

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2445 3741 803115,00

861 Teren cu casă Str. Răscoala din 1907 nr.15 789 Freidorf 277/2 1079

Statul Român- teren Prop.Part.cţii L 112

1016 / 2005 poz.2446 3742 145665,00

862 Grădină 790 Freidorf 435261 TM 749 1439

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2447

Mun.TM d.public asupra A1, 3743 194265,00

863 Intravilan cu casă

Str. Ioan Slavici 59

792 Freidorf 422045 TM 128-130/b 2841

Statul Român- teren Prop.Part.cţii

1016 / 2005 poz.2448

Mun.TM d.public asupra A1, 3744 383535,00

864 Fâneţe

În câmp lângă CFR spre Cruceni 795 Freidorf

1063/28/a 1097/a

144 3226

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2449 3745 269600,00

865 Teren arabil Str. Sulina 796 Freidorf 504/51/a 738

Statul Român expropriere D187/1945

1016 / 2005 poz.2450 3746 99630,00

866 Teren cu casă Str. N. Andreescu 60

797 Freidorf 417918 TM 423/b 7672

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2451

RESPINGERE /PROPRIETARI KANTOR ECATERINA 3747 1035720,00

867 Teren arabil 800 Freidorf 634/a/1/1 634/a/1/4

3962 351

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2452 3748 345040,00

868 Teren arabil 804 Freidorf 637/7/b 1079,00 Statul Român - D 223/1974

1016 / 2005 poz.2453

RESPINGERE - extravilanul localitati 3749 145665,00

869 Grădină Polona-Slavici 808 Freidorf 435400 TM 702/a/1 471,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2454

Mun.TM d.public asupra A1, 3750 63585,00

870 Teren intravilan 810 Freidorf 1176/320/b 4244,00 Statul Roman D111/1951

1016 / 2005 poz.2455 3751 572940,00

871 Teren intravilan 810 Freidorf 1182/319 777,00 Statul Roman D111/1951

1016 / 2005 poz.2455 3752 104895,00

872 Teren arabil 819 Freidorf 646/a 5755,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2456 3753 776925,00

873 Teren arabil 821 Freidorf 534/1/2 6379,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2457 3754 861165,00

874 Teren 822 Freidorf 435308 TM

392/37 664/1/1

4100 10680

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2458

Mun.TM d.public asupra A1, 3755 1182400,00

875 Teren I.Slavici- Valiug

831 Freidorf 435277 TM 504/1/a 417,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2459

Mun.TM d.public asupra A1, 3756 56295,00

876 Teren arabil 831 Freidorf 650/b/3 1828,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2460 3757 246780,00

877 Teren arabil 831 Freidorf 650/b/1/2 310,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2460 3758 41850,00

878 Canal 831 Freidorf 787/a/2 160,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2461 3759 21600,00

879 Canal 831 Freidorf 787/a/1/1 2153,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2461 3760 290655,00

880 Teren arabil 831 Freidorf 585/b/1/a/1 4227,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2462 3761 570645,00

881 Teren cu casă str.N.Andreesc u nr.75

845 Freidorf 412722 TM 400/c/2 1612,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.2463

Mun.TM d.public asupra A1, 3762 217620,00

882 Teren arabil str.Baba Novac 859 Freidorf 384/a 219,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2464 3763 29565,00

883 Teren arabil 859 Freidorf 384/b/16/1 2644,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2464 3764 356940,00

884 Teren arabil 859 Freidorf 384/b-15/3 547,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2464 3765 73845,00

885 Teren arabil 859 Freidorf 384/b-15/8 29,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2464 3766 3915,00

886 Teren arabil 859 Freidorf 384/b-15/13 155,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2464 3767 20925,00

887 Teren arabil si casa

str.Ardealul nr.71

861 Freidorf 427553 TM 384/b-1 611,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2465

H.C.L. 295/30.05.20

13 Mun.TM d.public asupra

A1, 3768 82485,00

888 Teren cu casă str.Comuna din Paris nr.19

867 Freidorf 433616 TM 384/b/9 611,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2466

Mun.TM d.public asupra A1, 3769 82485,00

889 Teren cu casă str.C.Nottara nr.6/a

880 Freidorf 417925 TM

1188/42- 44/b/1/48/k/a 601,00

Statul Roman Decret 223/1974

1016 / 2005 poz.2467

Mun.TM d.public asupra A1, 3770 81135,00

890 Teren arabil str.Sofocle nr.43 887 Freidorf 1161/378 7762,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2468 3771 1047870,00

891 Intravilan cu casă

str.Paganini nr.11

651 Freidorf 435260 TM 139/14/6 1162,00

Statul Roman teren, Decret 223/1974

1016 / 2005 poz.2469

Mun.TM d.public asupra A1, 3772 156870,00

892 Teren

str.Daniel Constantin nr.12

654 Freidorf 435380 TM 504/8 604,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2470

Mun.TM d.public asupra A1, 3773 81540,00

893 Casa, curte si gradina

str.Ioan Slavici nr.94

655 Freidorf 417876 TM 1185/71-73/b 2068,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2471

Mun.TM d.public asupra A1, 3774 279180,00

894 Teren cu casă str.Podgoriei nr.28 656 Freidorf 159-160/a/z 1144,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2472 3775 154440,00

895 Grădină 661 Freidorf 435307 TM 703/b/1 219,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2473

Mun.TM d.public asupra A1, 3776 29565,00

896 Teren arabil si casa

str.Nicolae Filimon nr.9 662 Freidorf 512/c 1439,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2474 3777 194265,00

897 Casa, curte si gradina

str.Nicolae Filimon nr.11

663 Freidorf 435287 TM 512/b 1726,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.2475

Mun.TM d.public asupra A1, 3778 233010,00

898 Teren arabil 669 Freidorf 515/b/1/a/1 47,00

Statul Roman teren, Decret 223/1974

1016 / 2005 poz.2476 3779 6345,00

899 Teren arabil 670 Freidorf 658/b 11510,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2477 3780 1553850,00

900 Teren arabil 688 Freidorf 919/b/1/1/2 551,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2478 3781 74385,00

901 Teren str.Ioan Slavici nr.48

694 Freidorf 415693 TM 29-31/2 2864,00

Statul Roman teren, Decret 223/1974

1016 / 2005 poz.2479

Mun.TM d.public asupra A1, 3782 386640,00

902 Teren arabil str.Rachitei 695 Freidorf 386/27/3, 386/27/3

18 90

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2480 3783 14580,00

903 Teren arabil 700 Freidorf 342 3255,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2481 3784 439425,00

904 Teren arabil 701 Freidorf 858 5755,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2482 3785 776925,00

905 Teren arabil str.Polona 703 Freidorf 1048/b/1 4611,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2483 3786 622485,00

906 Teren arabil 706 Freidorf 664/5/b/1 3485,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2484 3787 470475,00

907 Fanete str.Rascoala

din 1907 720 Freidorf 1063/42/a 1748,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2485 3788 235980,00

908 Teren arabil 720 Freidorf 801/b/2 1481,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2486 3789 199935,00

909 Teren intravilan str.Ioan Slavici nr.36 745 Freidorf 23-25/a/2 2082,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2487 3790 281070,00

910 Teren arabil str.Ardealul - Rachitei 748 Freidorf 386/28/1 270,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2488 3791 36450,00

911 Teren arabil str.Ardealul - Rachitei 748 Freidorf 386/28/2 18,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2488 3792 2430,00

912 Teren arabil str.Ardealul - Rachitei 748 Freidorf 386/28/3 90,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2488 3793 12150,00

913 Teren arabil str.Ardealul - Rachitei 748 Freidorf 386/28/4/1 71,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2488 3794 9585,00

914 Teren arabil str.Ardealul - Rachitei 748 Freidorf 386/28/5/1 77,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2488 3795 10395,00

915 Teren arabil 750 Freidorf 863 11510,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2489 3796 1553850,00

916 Teren intravilan str.Comuna din Paris nr.24 902 Freidorf 384/b-16/10/b 36,00

Statul Roman 1/2, particular 1/2

1016 / 2005 poz.2490 3797 4860,00

917 Teren intravilan str.Comuna din Paris nr.24 902 Freidorf 384/b-17/10/b 165,00

Statul Roman 1/2, particular 1/2

1016 / 2005 poz.2490 3798 22275,00

918 Teren arabil str.Comuna din Paris nr.38 905 Freidorf

384/b- 16/16/16/b 36,00

Statul Roman teren, Propr.particular art.c-tii

1016 / 2005 poz.2491 3799 4860,00

919 Teren arabil str.Comuna din Paris nr.38 905 Freidorf 384/b-17/16/b 165,00

Statul Roman teren, Propr.particular art.c-tii

1016 / 2005 poz.2491 3800 22275,00

920 Teren arabil str.Comuna din Paris nr.38 905 Freidorf 385/b-15/b 32,00

Statul Roman teren, Propr.particular art.c-tii

1016 / 2005 poz.2491 3801 4320,00

921 Pasune str.Romanitei nr.35 908 Freidorf 311/b/2 1079,00

Statul Roman teren, Propr.particular art.c-tii

1016 / 2005 poz.2492 3802 145665,00

922 Teren cu casă str.Romanitei nr.15

916 Freidorf 411456 TM 311/b/10 1079,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2493

HCL 158/23.10.20

12 Mun.TM d.privat asupra

A1, 3803 145665,00

923 Teren cu casă str.Romanitei nr.1

918 Freidorf 405575 TM 311/b/12 1079,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2494

Mun.TM d.public asupra A1, 3804 145665,00

924 Teren cu casă str.C.Nottara nr.17

921 Freidorf 435286 TM 311/b/15/1 441,00

Statul Roman cumparare

1016 / 2005 poz.2495

Mun.TM d.public asupra A1, 3805 59535,00

925 Pasune cu casa str.Bagdazar nr.3 923 Freidorf 311/b/17 1079,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2496 3806 145665,00

926 Pasune cu casa str.Bagdazar nr.5 924 Freidorf 311/b-18/a 647,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2497 3807 87345,00

927 Teren cu casă str.Bagdazar nr.9

925 Freidorf 435267 TM 311/b/19 1079,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2498

Mun.TM d.public asupra A1, 3808 145665,00

928 Curte cu anexa gosp, gradina

str.Bagdazar nr.23/a

931 Freidorf 435280 TM 311/b/25/1 917,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2499

Mun.TM d.public asupra A1, 3809 123795,00

929 Pasune cu casa str.Bagdazar nr.25

932 Freidorf 403549 TM 311/b/26 1079,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2500

Mun.TM d.public asupra A1, 3810 145665,00

930 Pasune cu casa str.Contempora nul nr.7

937 Freidorf 413674 TM 311/b/31/a 539,00

Statul Roman D223/74

1016 / 2005 poz.2501

Mun.TM d.public asupra A1, 3811 72765,00

931 Pasune cu casa str.Contempora nul nr.3

939 Freidorf 423044 TM 311/b/33 1079,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2502

Mun.TM d.public asupra A1, 3812 145665,00

932 Pasune cu casa str.Romanitei nr.1

941 Freidorf 421777 TM 311/b/36 1079,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2503

Mun.TM d.public asupra A1, 3813 145665,00

933 Teren str.Comuna din Paris

956 Freidorf 435406 TM 384/b/15/7 86,00

Statul Roman D111/51

1016 / 2005 poz.2504

Mun.TM d.public asupra A1, 3814 11610,00

934 Teren str.Baba Novac 956 Freidorf 435403 TM 385/b/21 68,00

Statul Roman D111/51

1016 / 2005 poz.2505

Mun.TM d.public asupra A1, 3815 9180,00

935 Teren cu casa str.Sofocle nr.47/a

956 Freidorf 435404 TM 384/b/15/12/2 116,00

Statul Roman D111/51

1016 / 2005 poz.2506

Mun.TM d.public asupra A1, 3816 15660,00

936 Teren arabil 959 Freidorf 664/5/a 1439,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2507 3817 194265,00

937 Intravilan cu casă

str.Muncii nr.21

965 Freidorf 427982 TM

395/b/1/a/1/b/ 3 263,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2508

Mun.TM d.public asupra A1, 3818 35505,00

938 Intravilan cu casă

str.Muncii nr.25

966 Freidorf 435309 TM

395/b-1/a-1/a- 2 334,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2509 3819 45090,00

939 Intravilan str.Paganini nr.5-7

974 Freidorf 422777 TM 145-146/a/1 716,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2510

Mun.TM d.public asupra A1, 3820 96660,00

940 Teren arabil cu casă

str.N.Andreesc u nr.73

987 Freidorf 407432 TM 397/a/3/9 529,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2511

Mun.TM d.public asupra A1, 3821 71415,00

941 Teren arabil Calea Sagului 992 Freidorf 483/1/1 1380,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2512 3822 186300,00

942 Canal 994 Freidorf 1072/1 273,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2513 3823 36855,00

943 Teren arabil cu casă

str.Ardealul nr.56

995 Freidorf 422179 TM 397/a/1/2 421,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2514

Mun.TM d.public asupra A1, 3824 56835,00

944 Pasune cu casa str.Romanitei nr.29

997 Freidorf 435276 TM 311/b/5/a 432,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.2515

RESPINGERE propr.TUCA PETRE

Ordin prefect 181/2006 3825 58320,00

945 Teren arabil str.Rascoala din 1907 nr.13

999/a Freidorf 1063/40 1489,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2516 3826 201015,00

946 Casa si curte str.Ardealul nr.60

1004 Freidorf

428843 TM 396/3/1 385,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2517

Mun.TM d.public asupra A1, 3827 51975,00

947 Teren arabil cu casa str.Pacii nr.40

1022 Freidorf

418332 TM 402/4 539,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2518

HCL 335/29.09.20

09 Mun.TM d.privat asupra

A1, 3828 72765,00

948 Teren arabil cu casa str.Pacii nr.36

1023 Freidorf

414170 TM 402/5/a 402/5/b

270 54

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2519

Mun.TM d.public asupra A1, 3829 43740,00

949 Teren arabil cu casa str.Pacii nr.32

1025 Freidorf

401434 TM 402/7 719,00

Statul Roman 3/16 teren, Part.c- tii L 112

1016 / 2005 poz.2520

Mun.TM d.public asupra A1, 3830 97065,00

950

Teren arabil cu casă Teren arabil str.Păcii nr.30

1026 Freidorf

428837 TM 402/8 402/9/9

539 180

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2521

HCL 157/23.10.20

12 Mun.TM d.privat asupra

A1, 3831 97065,00

951 Casa str.Păcii nr.2

1028 Freidorf

407845 TM 403/2/b/2/a 539,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2522

Mun.TM d.public asupra A1, 3832 72765,00

952 Teren arabil cu casă str.Păcii nr.10

1029 Freidorf

414359 TM 402/15 360,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2523

Mun.TM d.public asupra A1, 3833 48600,00

953 Teren arabil cu casă str.Păcii nr.19

1041 Freidorf

428583 TM 404/14 360,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2524

Mun.TM d.public asupra A1, 3834 48600,00

954 Teren arabil cu casă str.Păcii nr.37/a

1047 Freidorf

413865 TM 404/6 539,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2525

Mun.TM d.public asupra A1, 3835 72765,00

955 Teren arabil str.Octavian Bancila nr.8

1058 Freidorf 405/b/1/a 1367,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.2526 3836 184545,00

956 Teren arabil cu casă

str.Ardealul nr.28

1058 Freidorf

435265 TM 392/7/b/1 101,00 Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.2527

Mun.TM d.public asupra A1, 3837 13635,00

957 Teren arabil str.Vaslui nr.5

1067 Freidorf

434554 TM 396/28 403,00 Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.2528

Mun.TM d.public asupra A1, 3838 54405,00

958 Teren arabil cu casă

str.Corneliu Baba

1070 Freidorf

431171 TM 399/29 399/30

396 396

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2529

RESPINGERE / propr.particulari

PERSZEN IULIA si NICOLAE 3839 106920,00

959 Teren arabil cu casă

str.Revolutiei din 1917 nr.25

1070 Freidorf

431171 TM 400/a/1/3 400/a/1/4

277 341

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2530

RESPINGERE / propr.particulari

PERSZEN IULIA si NICOLAE 3840 83430,00

960 Casa curte si gradina

str.Ioan Slavici nr.102

1076 Freidorf

408218 TM 77-79/a/2 2140,00 Statul Roman Decret 223/1974

1016 / 2005 poz.2531

Mun.TM d.public asupra A1, 3841 288900,00

961 Intravilan cu casă str.Muncii nr.17

1080 Freidorf

418208 TM 395/b-1/a-2/a- 2 252,00

Statul Roman Decret 223/1974

1016 / 2005 poz.2532

H.C.L. nr.355/2009

Mun.TM d.privat asupra A1 3842 34020,00

962 Teren arabil str.Ardealul nr.40

1083 Freidorf

430495 TM

392/13/12 399/12, 398/17

245 468

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2533

Mun.TM d.public asupra A1, 3843 33075,00

963 Teren intravilan cu casă

str.Corneliu Baba nr.8

1083 Freidorf

430495 TM

392/13/12 399/12, 398/17

54 169 468

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2534

Mun.TM d.public asupra A1, 3844 30105,00

964 Casa, curte si gradina

str.Proletarul nr.35

1098 Freidorf

431065 TM 397/a/1/b 397/a/2/b/2

302 234

Statul Roman adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2535

Mun.TM d.public asupra A1, 3845 72360,00

965 Teren arabil cu scoala str.Vaslui nr.24

1105 Freidorf 396/37 403,00

Statul Roman nationalizare

1016 / 2005 poz.2536 3846 54405,00

966 Teren intravilan cu casă

str.Veac Nou nr.21

1113 Freidorf

429063 TM 362/d/2/e/1 665,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2537

Mun.TM d.public asupra A1, 3847 89775,00

967 Casa, curte si gradina

str.Ioan Slavici nr.102

1121 Freidorf

435270 TM 5-6/a 2158,00 Statul Roman adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2538

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1 3848 291330,00

968 Teren arabil cu casa str.Pacii nr.1

1164 Freidorf 403/1/a 504,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.2539 3849 68040,00

969 Teren arabil cu casa

str.Pavel Dan nr.33

1165 Freidorf

409168 TM 397/a/1/7, 397/a/2/b/3 302,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2540

Mun.TM d.public asupra A1, 3850 40770,00

970 Teren arabil cu casa str.Vaslui nr.3

1169 Freidorf

429635 TM 396/27/c 378,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2541

Mun.TM d.public asupra A1, 3851 51030,00

971 Teren cu casa str.Rascoala din 1907 nr.23

1184 Freidorf

430298 TM 311/b/42/3 543,00

Statul Roman 1/6 cumparare, Part.5/6 cumparare

1016 / 2005 poz.2542

RESPINGERE propr.HOTEA PETRU 3852 73305,00

972 Pasune cu casa str.Rascoala din 1907 nr.25

1185 Freidorf

429524 TM 311/b/42/4 541,00 Statul Roman adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2543

Mun.TM d.public asupra A1, 3853 73035,00

973 Teren intrvilan zona Polonă - Canal Bega

1235 Freidorf

435281 TM 311/b/42/10/1 /b/2/4 432,00

Statul Roman adm.Sfat Pop Timisoara

1016 / 2005 poz.2544

Mun.TM d.public asupra A1, 3854 58320,00

974 Teren intrvilan zona Polonă - Canal Bega

1238 Freidorf

435303 TM 311/b/42/10/1 /a 575,00

Statul Roman adm.Sfat Pop Timisoara

1016 / 2005 poz.2545

Mun.TM d.public asupra A1, 3855 77625,00

975 Teren arabil cu casa

str.Baba Novac nr.7

1249 Freidorf

405235 TM 385/b/23/9 396,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2546

Mun.TM d.public asupra A1, 3856 53460,00

976 Teren arabil cu casa

str.Proletarul nr.22

1255 Freidorf

405396 TM 396/13 403,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2547

Mun.TM d.public asupra A1, 3857 54405,00

977 Teren arabil cu casa str.Pacii nr.50

1272 Freidorf

435450 TM 402/1-b 252,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.2548 Mun.TM d.public asupra

A1, 3858 34020,00

978 Casă şi teren intravilan

Str.N.Andreesc u nr.11

1275 Freidorf

435503 TM 414/5 759,00 Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2549

Mun.TM d.public asupra A1, 3859 102465,00

979 Teren arabil cu casă Str. Păcii Nr.5

1273 Freidorf

424102 TM 404/21 539,00

Statul Roman- teren Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2550

Mun.TM d.public asupra A1, 3860 72765,00

980 Teren arabil str.N.Filimon nr.1-3

1286 Freidorf

435504 TM 514/b/2 630,00 Statul Roman teren 12/16

1016 / 2005 poz.2551

Mun.TM d.public asupra A1, 3861 85050,00

981 Teren arabil cu casă str.Vaslui nr.31

1296 Freidorf

403994 TM 396/39/a 201,00 Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2552

Mun.TM d.public asupra A1, 3862 27135,00

982 grădină suplimentară

str.A.Bacalbasa nr.41

1316 Freidorf

435455 TM 254 29,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2553

Mun.TM d.public asupra A1, 3863 3915,00

983 Teren industrial str.Agronomiei nr.47

1319 Freidorf

430959 TM 406/9 432,00 Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2554

Mun.TM d.public asupra A1, 3864 58320,00

984 Teren arabil str.I.Slavici - Valiug

1322 Freidorf 504/1/b 1439,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2555 3865 194265,00

985 Casă, curte şi grădină

1324 Freidorf

431067 TM 1216/80-82 2841,00

teren Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2556

RESPINGERE / proprietar particular / top

dezmembrat 3866 383535,00

986 Casă şi curte Str. Bacalbaşa Nr.28

1248 Freidorf

414650 TM 524/b/1 1079,00

teren Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2557

Mun.TM d.public asupra A1, 3867 145665,00

987 Teren intravilan str.Valiug nr.2/a

1336 Freidorf

311/b/42/10/1 /b/2/2/b 504,00

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2558 3868 68040,00

988 Teren industrial str.Ardealul

1338 Freidorf

428214 TM 392/6/5 417,00 Comuna Freidorf

donare 1016 / 2005

poz.2559 Mun.TM d.public asupra

A1, 3869 56295,00

989 Teren industrial str.Agronomiei 1338

Freidorf 406/6 1331,00 Comuna Freidorf

donare 1016 / 2005

poz.2560 3870 179685,00

990 Teren industrial str.Agronomiei 1338

Freidorf 406/24 2661,00 Comuna Freidorf

donare 1016 / 2005

poz.2560 3871 359235,00

991 Teren industrial str.Agronomiei 1338

Freidorf 406/46 1334,00 Comuna Freidorf

donare 1016 / 2005

poz.2560 3872 180090,00

992 Teren industrial str.Agronomiei 1338

Freidorf 407/3/10 1288,00 Comuna Freidorf

donare 1016 / 2005

poz.2560 3873 173880,00

993 Teren industrial str.Agronomiei 1338

Freidorf 406/33/2 62,00 Comuna Freidorf

donare 1016 / 2005

poz.2560 3874 8370,00

994 Teren industrial str.Agronomiei 1338

Freidorf 406/33/3 191,00 Comuna Freidorf

donare 1016 / 2005

poz.2560 3875 25785,00

995 Teren cu casa str.N.Andreesc unr.41

1339 Freidorf

400232 TM 409/a/2 709,00

teren Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2561

Mun.TM d.public asupra A1 3876 95715,00

996 Teren intravilan Polona-canal Bega

1345 Freidorf

435459 TM 311/b/42/10/1 /b/2/2/a 72,00

Statul Roman Expropriere

1016 / 2005 poz.2562

Mun.TM d.public asupra A1 3877 9720,00

997 Teren arabil str.Polona 1354

Freidorf 1120 10071,00 Statul Român Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2563 3878 1359585,00

998 Casa curte si gradina

str.Ioan Slavici nr.9/a

1359 Freidorf

435460 TM 208/b/2 1025,00 Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2564

Mun.TM d.public asupra A1 3879 138375,00

999 Casa si gradina str.N.Filimon nr.14/a

1384 Freidorf

413463 TM 225 1439,00

teren Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2565

Mun.TM d.public asupra A1 3880 194265,00

1000 Casa curte si gradina

str.I.Slavici nr.2

1408 Freidorf

412190 TM 1-2/a/1/b 2014,00 Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2566

Mun.TM d.public asupra A1 3881 271890,00

1001 Casa si curte str.Rascoala din 1907 nr.19

1411 Freidorf

420917 TM 311/b/42/2/a 194,00

teren Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2567

Mun.TM d.public asupra A1 3882 26190,00

1002 Pasune str.Rascoala din 1907 nr.19

1411 Freidorf 311/b/42/1/a 496,00

teren Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2567 3883 66960,00

1003 Casa curte si gradina

str.I.Slavici nr.43

1414 Freidorf

416082 TM 145-146/a/2 , 144/b 1945,00

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2568

Mun.TM d.public asupra A1 3884 262575,00

1004 Teren arabil cu casa

1419 Freidorf 398/2 496

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2569

HCL 66/28.02.201

2 Mun.TM d.privat asupra

A1, 3885 66960,00

1005 Casă şi curte Str. N. Andreescu 69

1421 Freidorf

409316 TM 401/b/1 324,00

Statul Roman- teren Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2570

Mun.TM d.public asupra A1, 3886 43740,00

1006 Casă, curte şi grădină

Str. I. Slavici 37

1437 Freidorf

417054 TM 148-149/2 1439,00

Statul Roman- teren Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2571

Mun.TM d.public asupra A1, 3887 194265,00

1007 Teren intravilan cu casă

Str. Romaniţei 40

1443 Freidorf

406105 TM 53-55/a/2 1079,00

Statul Roman- teren Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2572

Mun.TM d.public asupra A1, 3888 145665,00

1008 Teren arabil str.Dreptatea

1448 Freidorf

410802 TM 436/1 464 Statul Român Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2573

Mun.TM d.public asupra A1, 3889 62640,00

1009 Teren arabil str.Dreptatea

1448 Freidorf

410803 TM 436/2 460 Statul Român Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2573

Mun.TM d.public asupra A1, 3890 62100,00

1010 Teren arabil str.N.Andreesc u

1460 Freidorf

433578 TM 414/14 144 50

Statul Român Nationalizare

1016 / 2005 poz.2574

Mun.TM d.public asupra A1, 3891 6750,00

1011 Teren cu casa str.Armata Rosie nr.21

1643 Freidorf

405219 TM 385/b/23/5/2 196

Statul Roman- teren Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.2575

Mun.TM d.public asupra A1, 3892 26460,00

1012 Casă, curte şi grădină str.Slavici nr.90

1682 Freidorf

409046 TM 68-70/a 3676 Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2576

Mun.TM d.public asupra A1, 3893 496260,00

1013 Teren arabil

in camp linga linia CFR spre Cruceni

1489 Freidorf

1095/1 1095/3

5774 1245

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2577 3894 561520,00

1014 Teren arabil cu casa

str.N.Andreesc u nr.25

1493 Freidorf

423769 TM

414/11 414/10/a, 414/11

719 845

Statul Roman- teren Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.2578

Mun.TM d.public asupra A1, 3895 97065,00

1015 Teren arabil cu casa

str.N.Andreesc u nr.25

1493 Freidorf

423769 TM

414/10/a 414/11, 414/10/ a

126 845

Statul Roman- teren Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.2578

Mun.TM d.public asupra A1, 3896 17010,00

1016 Casa si curte str.Ioan Slavici 28

1496 Freidorf

424447 TM 16/b 3093,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2579

Mun.TM d.public asupra A1, 3897 417555,00

1017 Teren arabil str.C.Silvestri nr.2

1498 Freidorf 364/2/b/2 2921,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2580 3898 394335,00

1018

Pamant industrial si casa

str.Agronomiei nr.36

1501 Freidorf 406/14 439,00

Statul Român adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2581 3899 59265,00

1019 Loc de casa str.G.Georgesc u nr.35

1528 Freidorf

435475 TM 392/6/4 223,00 Statul Român D111/1951

1016 / 2005 poz.2582

Mun.TM d.public asupra A1, 3900 30105,00

1020 Loc de casa str.Agronomiei

1528 Freidorf

435476 TM 406/13 216,00 Statul Român D111/1951

1016 / 2005 poz.2583

Mun.TM d.public asupra A1, 3901 29160,00

1021 Loc de casă cu casă Teren

Str. Agronomiei 30

1531 Freidorf

432845 TM 406/17 405/c/a/4

442 243

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2584

Mun.TM d.public asupra A1, 3902 92475,00

1022 Grădină cu casă Teren intravilan

Str. Paganini 20

1537 Freidorf

432450 TM 289/b/1 290/1/b

150 219

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2585

Mun.TM d.public asupra A1, 3903 49815,00

1023 Teren arabil cu casă şi garaj

Str. Dreptatea 30

1564 Freidorf

410794 TM 436/17 406,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2586

Mun.TM d.public asupra A1, 3904 54810,00

1024 Teren arabil cu casă

Str. Varga Ecaterina 48

1570 Freidorf

423100 TM 408/3 432,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2587

Mun.TM d.public asupra A1, 3905 58320,00

1025 Teren arabil cu casă

str.Ardealul nr.17

1592 Freidorf

402089 TM 322/a/1 322/a/1/a

4334 1635

Statul Roman- 4227/4334 teren

Particulari- construcţii-

107/4334 teren 1016 / 2005

poz.2588 Mun.TM d.public asupra

A1, 3906 585090,00

1026 Teren arabil cu casă

str.N.Andreesc u nr.21

1604 Freidorf

435451 TM 414/8/b 446,00 Statul Român D223/1974

1016 / 2005 poz.2589

Mun.TM d.public asupra A1, 3907 60210,00

1027 Teren Calea Sagului 1609

Freidorf 479/b/1/3/1 386,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2590

RESPINGERE / DECRET-LEGE 115/- 1938 - INCIDENTA

L18/1991 3908 52110,00

1028 Teren arabil Calea Sagului 1609

Freidorf 479/b/1/1/1/1 748,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2590

RESPINGERE / DECRET-LEGE 115/- 1938 - INCIDENTA

L18/1991 3909 100980,00

1029 Teren arabil cu casa

str.N.Andreesc u nr.33

1627 Freidorf

433580 TM 504/3/c 575,00

Statul Român Expropriere

1016 / 2005 poz.2591

Mun.TM d.public asupra A1, 3910 77625,00

1030 Teren industrial cu casa

str.Agronomiei nr.10

1630 Freidorf

414733 TM

406/38 406/38, 407/3/9

252 417

Statul Roman- teren Part.construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2592

Mun.TM d.public asupra A1, 3911 34020,00

1031 Teren industrial cu casa

str.Agronomiei nr.10

1630 Freidorf

414733 TM

407/3/9 406/38, 407/3/9

165 417

Statul Roman- teren Part.construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2592

Mun.TM d.public asupra A1, 3912 22275,00

1032 Teren industrial cu casa

str.Agronomiei nr.10

1630 Freidorf

435653 TM 405/c/b/3 194,00

Statul Roman- teren Part.construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2592

Mun.TM d.public asupra A1, 3913 26190,00

1033 Teren arabil str.N.Andreesc u

1652 Freidorf 504/24/2 235,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2593

RESPINGERE LEGEA 18/1991 3914 31725,00

1034 Teren arabil str.N.Andreesc u

1652 Freidorf 420/a/2/b/2 1208,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2593

RESPINGERE LEGEA 18/1991 3915 163080,00

1035 Teren arabil 1660

Freidorf 681 11510,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2594

RESPINGERE LEGEA 18/1991 3916 1553850,00

1036 Teren arabil str.N.Filimon nr.5

1669 Freidorf

428604 TM 1209/513/b/1 1709,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2595

Mun.TM d.public asupra A1, 3917 230715,00

1037 Teren str.N.Andreesc u nr.25

1671 Freidorf

417459 TM

504/3/b/1 414/15, 504/3/b/1

330 474

Statul Român expropriere D47/89

1016 / 2005 poz.2596

Mun.TM d.public asupra A1, 3918 108540,00

1038 Loc de casa si casa

str.N.Andreesc u nr.31

1672 Freidorf

435666 TM

414/13/b 414/13/b, 504/3/d/1

230 360

Statul Român expropriere D47/89

1016 / 2005 poz.2597

Mun.TM d.public asupra A1, 3919 31050,00

1039 Loc de casa si casa

str.N.Andreesc u nr.31

1672 Freidorf

435666 TM

504/3/d/1 414/13/b, 504/3/d/1

130 360

Statul Român expropriere D47/89

1016 / 2005 poz.2597

Mun.TM d.public asupra A1, 3920 17550,00

1040 Loc de casa str.Maramures

1688 Freidorf

435655 TM 387/21/3 133,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2598

Mun.TM d.public asupra A1, 3921 17955,00

1041 Teren arabil cu casa

str.Maramures nr.11

1690 Freidorf

435656 TM 387/48, 388- 389/10 460,00

Statul Roman- teren Part.construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2599

Mun.TM d.public asupra A1, 3922 62100,00

1042 Gradina si casa str.Eliberarii nr.5

1274 Freidorf

407086 TM 215/a 540,00 Statul Român adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2600

Mun.TM d.public asupra A1, 3923 72900,00

1043 Teren str.N.Andreesc u nr.37

1481 Freidorf

435683 TM 414/17/1/1 414/14/1/1 99,00

Statul Român D47/89

1016 / 2005 poz.2601

Mun.TM d.public asupra A1, 3924 13365,00

1044 Teren arabil str.Lacului nr.28

1722 Freidorf 392/25/1/1/1 1343,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2602

RESPINGERE / face obiectul Legii 18/1991 3925 181305,00

1045 Teren str.Paganini nr.19

1726 Freidorf

428414 TM

139/16/a/1/2 139/16/a/1/2, 279/a/1/2

141 538

Statul Roman- teren Part.construcţii

1016 / 2005 poz.2603

Mun.TM d.public asupra A1, 3926 19035,00

1046 Teren cu casa str.Paganini nr.19

1726 Freidorf

428414 TM

279/a/1/2 139/16/a/1/2, 279/a/1/2

397 538

Statul Roman- teren Part.construcţii

1016 / 2005 poz.2603

Mun.TM d.public asupra A1, 3927 53595,00

1047 Teren cu casa str.Rachitei nr.8 1740

Freidorf 387/32 468,00 Statul Român adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2604

66/28.02.201 2

Mun.TM d.privat asupra A1, 3928 63180,00

1048 Teren arabil cu casa str.Rachitei nr.10

1745 Freidorf

405618 TM 387/31 482,00

Statul Roman- teren Part.construcţii

1016 / 2005 poz.2605

Mun.TM d.public asupra A1, 3929 65070,00

1049 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 386/1/b 151,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3930 20385,00

1050 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 386/2/a 892,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3931 120420,00

1051 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 386/2/b 198,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3932 26730,00

1052 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 386/3/a 122,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3933 16470,00

1053 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 386/3/b 83,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3934 11205,00

1054 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 386/16/6 83,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3935 11205,00

1055 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 386/18/5 219,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3936 29565,00

1056 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 386/30/3 7,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3937 945,00

1057 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 386/32/1 72,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3938 9720,00

1058 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 386/32/3 11,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3939 1485,00

1059 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 386/33/a 129,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3940 17415,00

1060 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 385/b/23/54 158,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3941 21330,00

1061 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 387/9 162,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3942 21870,00

1062 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 386/18/7/1 165,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3943 22275,00

1063 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 386/22/6/2 392,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3944 52920,00

1064 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 386/24/6/1 76,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3945 10260,00

1065 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 386/22/7 104,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3946 14040,00

1066 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 387/5/1 158,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3947 21330,00

1067 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 387/5/2 133,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3948 17955,00

1068 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 387/6/1 158,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3949 21330,00

1069 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 387/6/3 194,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3950 26190,00

1070 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 387/7/1 11,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3951 1485,00

1071 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 387/7/2 126,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3952 17010,00

1072 Teren arabil str.Rachitei nr.1-23

1755 Freidorf 386/31/d/1 278,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2606 3953 37530,00

1073 Teren arabil str.Rachitei 1755

Freidorf 386/34 762,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2607 3954 102870,00

1074 Teren arabil str.Rachitei 1755

Freidorf 386/29/5 14,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2607 3955 1890,00

1075 Teren arabil str.Rachitei 1755

Freidorf 386/29/6 7,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2607 3956 945,00

1076 Teren arabil str.Rachitei 1755

Freidorf 386/30/2 14,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2607 3957 1890,00

1077 Teren arabil str.Rachitei 1755

Freidorf 386/33/d 29,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2607 3958 3915,00

1078 Teren arabil str.Rachitei 1755

Freidorf 385/b/23/25 370,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2607 3959 49950,00

1079 Teren arabil str.Rachitei 1755

Freidorf 386/30/1/1 553,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2607 3960 74655,00

1080 Teren arabil str.Rachitei 1755

Freidorf 386/29/2/2 17,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2607 3961 2295,00

1081 Teren arabil str.Rachitei 1755

Freidorf 386/29/3/2 16,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2607 3962 2160,00

1082 Gradina Spl.Sofocle nr.5 1755

Freidorf 386/29/4/2/2 10,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2607 3963 1350,00

1083 Teren arabil str.Maramures 1757

Freidorf 387/15 3262,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2608 3964 440370,00

1084 Casa curte si gradina

str.Rachitei nr.216

1777 Freidorf

435692 TM 386/32/2 241,00

Statul Roman- teren Part.construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2609

Mun.TM d.public asupra A1, 3965 32535,00

1085 Casa curte si gradina

str.Rachitei nr.216

1777 Freidorf

435693 TM 387/3 140,00

Statul Roman- teren Part.construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2609

Mun.TM d.public asupra A1, 3966 18900,00

1086 Casa si curte str.Ardealul nr.16/a

1783 Freidorf

404095 TM 408/2/2 216,00

Statul Roman- teren Part.construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2610

Mun.TM d.public asupra A1, 3967 29160,00

1087 Teren arabil Spl.Sofocle nr.6

1794 Freidorf

431005 TM 387/20 1295 360

Statul Roman D223/1974

1016 / 2005 poz.2611

Mun.TM d.public asupra A1, 3968 174825,00

1088 Pasune si casa str.Rascoalei nr.24

1813 Freidorf

412890 TM 311/b/37/a 1342,00 Statul Român adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2612

Mun.TM d.public asupra A1, 3969 181170,00

1089 Teren arabil cu casa

str.Lamâiţei nr.1/a

1835 Freidorf

433571 TM 414/17/2 302,00 Statul Român adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2613

Mun.TM d.public asupra A1, 3970 40770,00

1090 Casă, curte şi grădină

Str. Ioan Slavici 81

1848 Freidorf

427985 TM 107-109/a 2877,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2614

Mun.TM d.public asupra A1, 3971 388395,00

1091 Teren cu casă Str. I.Slavici 69

1852 Freidorf

426954 TM 122-124/1 2868,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2615

Mun.TM d.public asupra A1, 3972 387180,00

1092 Teren cu casă Str. I.Slavici 35 1857

Freidorf 150 2815,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2616

teren castigat in instanta , de scos CF ptr verificare 3973 380025,00

1093 Casă şi curte Str. Paganini 26

1870 Freidorf

435657 TM

139/21/1 139/21/1, 139/20/2

183 284

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2617

Mun.TM d.public asupra A1, 3974 24705,00

1094 Curte Str. Paganini 26

1870 Freidorf

435657 TM

139/20/2 139/21/1, 139/20/2

101 284

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2617

Mun.TM d.public asupra A1, 3975 13635,00

1095 Grădină Str. Paganini 26

1870 Freidorf

435658 TM

290/2/1 290/2/1, 290/3/2

273 442

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2617

Mun.TM d.public asupra A1, 3976 36855,00

1096 Grădină Str. Paganini 26

1870 Freidorf

435658 TM

290/3/2 290/2/1, 290/3/2

169 442

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2617

Mun.TM d.public asupra A1, 3977 22815,00

1097 Loc de casă cu casă Str.Paganini nr.2

1835 Freidorf

434281 TM 137-138/a/1 572,00 Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2618

Mun.TM d.public asupra A1, 3978 77220,00

1098 Casă, curte şi grădină

Str. Podgoriei 30

1879 Freidorf

435033 TM 161-162/2 2488,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2619

Mun.TM d.public asupra A1, 3979 335880,00

1099 Teren arabil cu casă

Str. Ardealului 32

1880 Freidorf

414669 TM 405/a/2/1 3586,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2620

Mun.TM d.public asupra A1, 3980 484110,00

1100 Loc de casa cu casa

str.Rascoala din 1907 nr.1/a

1886 Freidorf 277/10/1/2 462,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2621

HCL 155/24.04.20

12 Mun.TM d.privat asupra

A1, 3981 62370,00

1101 Teren arabil cu casă Spl.Sofocle nr.6

1896 Freidorf

422518 TM 387/19 360,00 Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2622

Mun.TM d.public asupra A1, 3982 48600,00

1102 Teren str.Romanitei nr.22

1897 Freidorf

435643 TM 74-76/c 119,00 Statul Român D967/79

1016 / 2005 poz.2623

Mun.TM d.public asupra A1, 3983 16065,00

1103 Grădină str.Vaslui

1906 Freidorf

423711 TM 395/b/2/a/2 1716,00

Statul Român prin Sfatul Pop.Timisoara

1016 / 2005 poz.2624

Mun.TM d.public asupra A1, 3984 231660,00

1104 Loc de casă cu casă

Str. Octavian Băncilă 6

1912 Freidorf

428509 TM 405/a/1/6 719,00

Statul Roman- teren Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2625

Mun.TM d.public asupra A1, 3985 97065,00

1105 Casă Str. I. Slavici nr.84

1913 Freidorf

435568 TM 62-64/a/2 1791,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2626 Mun.TM d.public asupra

A1, 3986 241785,00

1106 Casă, curte şi grădină

Str. I. Slavici nr.37/A

1994 Freidorf

420227 TM 148-149/1 1439,00 Statul Român - teren Part.c-ţii

1016 / 2005 poz.2627

Mun.TM d.public asupra A1, 3987 194265,00

1107 Teren cu casă Str. I. Slavici nr.46

2002 Freidorf

430202 TM 29-31/1 2864,50 Statul Român - teren Part.c-ţii

1016 / 2005 poz.2628

Mun.TM d.public asupra A1, 3988 386707,50

1108 Teren arabil str.N.Andreesc u

2009 Freidorf

433575 TM 414/4/1 150,00

Statul Român Expropriere 47/89

1016 / 2005 poz.2629

Mun.TM d.public asupra A1, 3989 20250,00

1109 Casă, curte şi grădină

Str. I. Slavici nr.34

2010 Freidorf

430199 TM 20-22/a 2877,00 Statul Român - Expr.D223

1016 / 2005 poz.2630

Mun.TM d.public asupra A1, 3990 388395,00

1110 Casă şi grădină Str.N.Andreesc u nr.7

2014 Freidorf

435654 TM 311/b/42/ 10/1/b/2/1/2 254,00

Statul Român - Expr.

1016 / 2005 poz.2631

Mun.TM d.public asupra A1, 3991 34290,00

1111 Teren arabil cu casă

Str. N. Andreescu 52

2020 Freidorf

430289 TM

403/4/a/2 403/4/a/2, 403/4/b/1,

420/a/2/a/2/1, 420/b/1/1/1

29 293

Statul Roman- teren Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2632

Mun.TM d.public asupra A1, 3992 3915,00

1112 Teren arabil cu casă

Str. N. Andreescu 52

2020 Freidorf

430289 TM

420/a/2/a/2 403/4/a/2, 403/4/b/1,

420/a/2/a/2/1, 420/b/1/1/1

1629 293

Statul Roman- teren Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2632

Mun.TM d.public asupra A1, 3993 29915,00

1113 Teren arabil cu casă

Str. N. Andreescu 52

2020 Freidorf

430289 TM

420/b/1/1 403/4/a/2, 403/4/b/1,

420/a/2/a/2/1, 420/b/1/1/1

737 293

Statul Roman- teren Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2632

Mun.TM d.public asupra A1, 3994 99495,00

1114 Teren arabil cu casă

Str. N. Andreescu 52

2020 Freidorf

430289 TM

403/4/b/1 403/4/a/2, 403/4/b/1,

420/a/2/a/2/1, 420/b/1/1/1

105 293

Statul Roman- teren Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2632

Mun.TM d.public asupra A1, 3995 14175,00

1115

Str. N. Andreescu 52 top unificat si dezmembrat de verificat

1016 / 2005 poz.2632 0,00

1116 Casă, curte şi grădină

Str. Podgoriei 35

2024 Freidorf

421616 TM 180-182/1 3428,00

Statul Roman- teren Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2633

Mun.TM d.public asupra A1, 3996 462780,00

1117 Teren arabil cu casă

Str. N. Andreescu nr.15

2025 Freidorf

410730 TM 414/7/a 446,00

Statul Roman- teren Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.2634

Mun.TM d.public asupra A1, 3997 60210,00

1118 Teren arabil cu casă

Str. N. Andreescu nr.32/b

2055 Freidorf

435682 TM 515/b/2/2 555,00

Statul Roman- teren Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.2635

Mun.TM d.public asupra A1, 3998 74925,00

1119 Teren intravilan P-ţa Eliberării nr.6

2056 Freidorf

433582 TM 311/a/11 539,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2636 Mun.TM d.public asupra

A1, 3999 72765,00

1120 Casă, curte şi grădină

str.Răscoala din 1907 Nr.1

2056 Freidorf

417421 TM 277/9 1079,00 Statul Român 3/4 Particular 1/4

1016 / 2005 poz.2637

Mun.TM d.public asupra A1,cota 3/4 4000 145665,00

1121 Grădină cu casă str.Romaniţei nr.9/a

2064 Freidorf

422883 TM 311/b/13/2 539,00 Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2638

RESPINGERE PROPR.PARTICULARI -

GROZA 4001 72765,00

1122 Casă şi teren I. Slavici 53

2091 Freidorf

435681 TM 134-136/2 1177,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2639

Mun.TM d.public asupra A1,cota 3/4 4002 158895,00

1123 Casă, curte şi grădină I. Slavici 73/a

2093 Freidorf

402898 TM 116-118/2 2851,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2640

Mun.TM d.public asupra A1,cota 3/4 4003 384885,00

1124 Casă şi teren I. Slavici 16

2105 Freidorf

411022 TM 7-8/b 1277,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2641

Mun.TM d.public asupra A1, 4004 172395,00

1125 Casă şi teren Str. Ardealul 4/c

2110 Freidorf

415613 TM

392/3/d/2 392/3/d/2, 411/1/a/2

304 626

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2642

Mun.TM d.public asupra A1, 4005 41040,00

1126 Casă şi teren Str. Ardealul 4/c

2110 Freidorf

415613 TM

411/1/a/2 392/3/d/2, 411/1/a/2

322 626

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2642

Mun.TM d.public asupra A1, 4006 43470,00

1127 Teren str.Anton Bacalbaşa

2112 Freidorf

435665 TM 504/14 2374,00 Statul Roman-

L187/45 1016 / 2005

poz.2643 Mun.TM d.public asupra

A1, 4007 320490,00

1128 Teren cu casă Str. Paganini19/A

2113 Freidorf

429603 TM

139/16/a/1/1 139/16/a/1/1,

279/a/1/1 140 538

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2644

Mun.TM d.public asupra A1, 4008 18900,00

1129 Teren Str. Paganini19/A

2113 Freidorf

429603 TM

279/a/1/1 139/16/a/1/1,

279/a/1/1 398 538

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2644

Mun.TM d.public asupra A1, 4009 53730,00

1130 Teren industrial str.Polona

2123 Freidorf

435749 TM 315/a-317/2;

1148/a/2/1/1/1 1900,00

Statul Roman adm.Fabrica de

Zahar 1016 / 2005

poz.2645 Mun.TM d.public asupra

A1, 4010 256500,00

1131 Teren industrial str.Polona

2123 Freidorf

420854 TM

315/a-317/2; 114/8/a/2/1/1/

3 21816,00

Statul Roman adm.Fabrica de

Zahar 1016 / 2005

poz.2645 Mun.TM d.public asupra

A1, 4011 2945160,00

1132 Teren industrial str.Polona

2123 Freidorf

420145 TM 315/a-317/2; 114/8/a/2/3/1 7363,00

Statul Roman adm.Fabrica de

Zahar 1016 / 2005

poz.2645 Mun.TM d.public asupra

A1, 4012 994005,00

1133 Teren industrial str.Polona

2123 Freidorf

421761 TM 315/a-317/2; 114/8/a/2/7/1 2005,00

Statul Roman adm.Fabrica de

Zahar 1016 / 2005

poz.2645 Mun.TM d.public asupra

A1, 4013 270675,00

1134 Teren industrial str.Polona

2123 Freidorf

415903 TM

1057-1063/34- 36; 1064-

1071; 1076/1- 2/2/1/1/1/1 13084,00

Statul Roman adm.Fabrica de

Zahar 1016 / 2005

poz.2645 Mun.TM d.public asupra

A1, 4014 1766340,00

1135 Teren industrial str.Polona

2123 Freidorf

417843 TM

1057-1063/34- 36; 1064-

1071; 1076/1- 2/2/1/1/1/4 364,00

Statul Roman adm.Fabrica de

Zahar 1016 / 2005

poz.2645 Mun.TM d.public asupra

A1, 4015 49140,00

1136 Teren industrial str.Polona

2123 Freidorf

417912 TM 1119-

1139/1/1/1/2 983,00

Statul Roman adm.Fabrica de

Zahar 1016 / 2005

poz.2645 Mun.TM d.public asupra

A1, 4016 132705,00

1137 Teren industrial str.Polona

2123 Freidorf

423817 TM

314/1-314/6; 315/b; 1141-

1153/b; 1148/b/1/6/1 9213,00

Statul Roman adm.Fabrica de

Zahar 1016 / 2005

poz.2645 Mun.TM d.public asupra

A1, 4017 1243755,00

1138 Teren industrial str.Polona

2123 Freidorf

419612 TM

314/1-314/6; 315/b; 1141-

1153/b; 1148/b/1/6/2 1415,00

Statul Roman adm.Fabrica de

Zahar 1016 / 2005

poz.2645 Mun.TM d.public asupra

A1, 4018 191025,00

1139 Casă şi curte str.N.Filimon nr.7

2198 Freidorf

404411 TM 1209/513/a 450,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.2646

Mun.TM d.public asupra A1, 4019 60750,00

1140 Casă, curte şi grădină

Str.Podgoriri nr.12, 14

2207 Freidorf

422486 M 155 1798,00 Statul Român -

adm.ICRAL 1016 / 2005

poz.2647 Mun.TM d.public asupra

A1, 4020 242730,00

1141 Teren str.Lămâiţei nr.15

2214 Freidorf

433896 TM 392/2/2/1 40,00 Statul Român expropriere

1016 / 2005 poz.2648

Mun.TM d.public asupra A1, 4021 5400,00

1142 Teren str.Lămâiţei nr.15

2214 Freidorf

433897 TM 392/2/2/3 80,00 Statul Român expropriere

1016 / 2005 poz.2648

Mun.TM d.public asupra A1, 4022 10800,00

1143 Teren str.Baba Novac

2216 Freidorf

435787 TM 385/b/23/27/2 220,00 Statul Român

D187/45 1016 / 2005

poz.2649 Mun.TM d.public asupra

A1, 4023 29700,00

1144 Casă, curte şi grădină

Str. I. Slavici 19

2221 Freidorf

412697 TM 205/b 647,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2650

Mun.TM d.public asupra A1, 4024 87345,00

1145 Teren cu casă Str. Păcii 1

2224 Freidorf

419613 TM 404/23 216,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2651

Mun.TM d.public asupra A1, 4025 29160,00

1146 Loc de casă spl.Sofocle nr.57

2240 Freidorf

435793 TM 386/29/4/1 250,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.2652 Mun.TM d.public asupra

A1, 4026 33750,00

1147 Teren cu casă str.N.Andreesc u nr.36

2246 Freidorf

429392 TM 416/a/1/1/1 269,00 Statul Roman adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2653

Mun.TM d.public asupra A1, 4027 36315,00

1148 Casă şi curte str.I.Slavici nr.33

2257 Freidorf

418527 TM 151/1 1259,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2654

Mun.TM d.public asupra A1, 4028 169965,00

1149 Casă şi teren Str. N. Andreescu 85

2259 Freidorf

435822 TM

398/24/15/1- 398/24/14/c/3- 398/24/16/1- 398/24/13/c/2 285,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2655

Mun.TM d.public asupra A1, 4029 38475,00

1150 Casă, curte şi grădină

Str. Podgoriei 30/a

2273 Freidorf

421335 TM 161-162/1 1430,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2656

Mun.TM d.public asupra A1, 4030 193050,00

1151 Teren cu casă Str. Podgoriei 44

2298 Freidorf

429101 TM 170-172/a/1 2738,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2657

Mun.TM d.public asupra A1, 4031 369630,00

1152 Teren cu casă str.C.Daniel nr.6

2301 Freidorf

408514 TM 1209/513/b/2/

2 219,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.2658

Mun.TM d.public asupra A1, 4032 29565,00

1153

Teren cu două corpuri de clădiri

str.I.Slavici nr.55-57

2324 Freidorf

400122 TM 131-133/1 624,00

Statul Roman- 32,93% teren +

imobil nr.55, Particular -

67,07% teren + imobil nr.57

1016 / 2005 poz.2659

Mun.TM d.public asupra A1, 4033 84240,00

1154 Teren cu construcţie

str.Lamâiţei nr.5

2329 Freidorf

433569 TM 411/2/3/1 284,00 Statul Român Expropriere

1016 / 2005 poz.2660

Mun.TM d.public asupra A1 4034 38340,00

1155 Teren cu construcţie

str.Lamâiţei nr.5

2329 Freidorf

433569 TM 412/2/3/1 231,00 Statul Român Expropriere

1016 / 2005 poz.2660

Mun.TM d.public asupra A1 4035 31185,00

1156 Teren cu casa str.Lamâiţei nr.7

2330 Freidorf

433568 TM 411/2/2 1526,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2661 Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1 4036 206010,00

1157 Teren str.Lamâiţei nr.7

2330 Freidorf

435188 TM 412/2/2 536,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2661 Mun.TM d.public asupra

A1 4037 72360,00

1158 Teren Calea Sagului DERMATINA

2343 Freidorf

435756 TM 446/1 389,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2662 Mun.TM d.public asupra

A1 4038 52515,00

1159 Teren Calea Sagului DERMATINA

2343 Freidorf

428895 TM 447/1 5100,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2662 Mun.TM d.public asupra

A1 4039 688500,00

1160 Casă şi curte str.Muncii nr.9

2357 Freidorf

409839 TM 395/b/1/b/2/1 395,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2663

Mun.TM d.public asupra A1 4040 53325,00

1161 Casă şi curte str.I.Slavici nr.23

2359 Freidorf 153/b 511,00

Statul Român - ap.1, Partcicular - ap.2

1016 / 2005 poz.2664 nu se intabuleaza 4041 68985,00

1162 Casă, curte şi grădină Str. Paganini34

2363 Freidorf

431017 TM

139/25/b, 139/24/b

139/25/b;139/ 24/b

324 144 468

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2665

Mun.TM d.public asupra A1 4042 63180,00

1163 Teren cu casă str.Ardealul nr.50

2366 Freidorf

407939 TM 397/a/2/a/1/a/2 1256,00 Statul Roman

adm.C.Pop.Tim 1016 / 2005

poz.2666

RESPINGERE DOSAR L10/2001 - DISPOZITIE

409/2009 4043 169560,00

1164 Teren cu casă str.Vasia Vasilescu nr.12

2369 Freidorf

405166 TM 448/1 405166

6900 6957

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.2667

Mun.TM d.public asupra A1 4044 939195,00

1165 Teren cu casă spl.Sofocle nr.49

2382 Freidorf

404272 TM 385/b/23/1 131,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.2668

Mun.TM d.public asupra A1 4045 17685,00

1166 Teren cu casă str.N.Filimon nr.2/a

2383 Freidorf

405692 TM 215/b-216/8 730,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.2669

RESPINGERE - tb scos un cf 4046 98550,00

1167 Casă, curte şi grădină

str.Podgoriei nr.12-14

2388 Freidorf

424325 TM 156-281 4470,00

Statul Roman- ap.1

Particulari-ap.2 1016 / 2005

poz.2670 Mun.TM d.public asupra

A1 4047 603450,00

1168 Casă şi curte str.Răscoala din 1907 Nr.10

2398 Freidorf

409117 TM 88/5/b 719,00 Statul Roman-

ap.2 1016 / 2005

poz.2671 Mun.TM d.public asupra

A1 4048 97065,00

1169 Teren ptr.chioşc ILF Ardealul - Văliu

2405 Freidorf

429424 TM 1222 54,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2672 Mun.TM d.public asupra

A1 4049 7290,00

1170 Spaţii verzi şi aleVăliug

2406 Freidorf

415705 TM 1223 604,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2673 Mun.TM d.public asupra

A1 4050 81540,00

1171 Stradă Văliug

2407 Freidorf

427520 TM 1224 2333,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2674 Mun.TM d.public asupra

A1 4051 314955,00

1172 Teren cu post trafo Văliug

2408 Freidorf

431077 TM 1225 42,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2675 Mun.TM d.public asupra

A1 4052 5670,00

1173 Spaţii verzi Văliug

2409 Freidorf

407635 TM 1226/1/1/1/1/1/ 25928,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2676 Mun.TM d.public asupra

A1 4053 3500280,00

1174 Teren cu dispensar

Ardealul - Văliug Mircea Hoinic nr.8

2423 Freidorf

408389 TM 1240 408389 155,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2677

Mun.TM d.public asupra A1 4054 20925,00

1175 Stradă Văliug

2426 Freidorf

412491 TM 1243 2016,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2678 Mun.TM d.public asupra

A1 4055 272160,00

1176 Teren cu post trafo

Văliug - Ion Slavici

2427 Freidorf

431090 TM 1244 49,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2679 Mun.TM d.public asupra

A1 4056 6615,00

1177 Teren cu punct termic Văliug nr.5

2429 Freidorf

420527 TM 1246 432,00 Statul Român adm.CALOR

1016 / 2005 poz.2680

Mun.TM d.public asupra A1, Statul Roman asupra

A1.1, drept de administrare RA TERMOFICARE

CALOR 4057 58320,00

1178 Teren cu post trafo Văliug

2436 Freidorf

431092 TM 1253 53,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2681 Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1 4058 7155,00

1179 Stradă Văliug

2441 Freidorf

431200 TM 1258 219,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2682 Mun.TM d.public asupra

A1 4059 29565,00

1180 Teren cu Şcoală generală nr.29 Vaslui nr.24

2468 Freidorf

423716 TM 395/a/6 1491,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2683 Mun.TM d.public 4060 201285,00

1181 Stradă Vaslui

2480 Freidorf

431124 TM 395/a/18 564,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2685 Mun.TM d.public asupra

A1 4061 76140,00

1182 Stradă Vaslui

2480 Freidorf

431125 TM 395/a/19 1262,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2685 Mun.TM d.public asupra

A1 4062 170370,00

1183 Stradă Vaslui

2480 Freidorf

431126 TM 392/16/1 174,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2685 Mun.TM d.public asupra

A1 4063 23490,00

1184 Teren

Calea Şagului ( pct.control in oraş )

2546 Freidorf

431096 TM 562/2 600,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2686 Mun.TM d.public asupra

A1 4064 81000,00

1185 Teren cu o cantină Polonă nr.2

2678 Freidorf

407699 TM

1057-1063/34- 36, 1064- 1071, 1076/1- 2/2/2 1357,00

Statul Român - teren Part.c-tii

1016 / 2005 poz.2687

Mun.TM d.public asupra A1, SC BEGA TURISM SA TIMISOARA asupra

A1.1 4065 183195,00

1186 Teren cu căminul nr.3 Polonă nr.2

2679 Freidorf

421611 TM

1057-1063/34- 36, 1064- 1071, 1076/1- 2/2/3 400,00

Statul Român - teren Pimăria Timişoara c-tii

1016 / 2005 poz.2688

Mun.TM d.public asupra A1, PMT asupra A1.1 4066 54000,00

1187 Teren cu căminul nr.4 Polonă nr.2

2680 Freidorf

415262 TM

1057-1063/34- 36, 1064- 1071, 1076/1- 2/2/4 400,00

Statul Român - teren Pimăria Timişoara c-tii

1016 / 2005 poz.2689

Mun.TM d.public asupra A1, PMT asupra A1.1 4067 54000,00

1188 Teren cu căminul nr.6 Polonă nr.2

2679 Freidorf4214

21458 TM

1057-1063/34- 36, 1064- 1071, 1076/1- 2/2/6 400,00

Statul Român - teren Pimăria Timişoara c-tii

1016 / 2005 poz.2690

Mun.TM d.public asupra A1, PMT asupra A1.1 4068 54000,00

1189 Teren cu corp B clădire Wilhelm Tell

3195 Freidorf

403638 TM

315/a- 317/1,114/8/a/ 1/3 533,00

Statul Român - teren Fotbal club c-tii

1016 / 2005 poz.2692

Mun.TM d.public asupra A1, SC BIJU SRL asupra

A1.1 4069 71955,00

1190 Teren cu corp C clădire Wilhelm Tell

3195 Freidorf

431199 TM

315/a- 317/1,114/8/a/ 1/4 291,00

Statul Român - teren Fotbal club c-tii

1016 / 2005 poz.2692

Mun.TM d.public asupra A1, FOTBAL CLUB AUTO TIMISOARA

asupra A1.1 4070 39285,00

1191 Casă cu teren P-ţa Eliberării nr.6b

3707 Freidorf

433587 TM 212-213/c/2/1 224,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2694

Mun.TM d.public asupra A1 4071 30240,00

1192 Casă, curte şi grădină

str.N.Filimon nr.10

3713 Freidorf

413645 TM 222-223/a 1079,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2695

Mun.TM d.public asupra A1 4072 145665,00

1193 Loc de casă

Str. G. Georgescu (Ecaterina Varga) 25

3767 Freidorf

428300TM 408/39 432

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2696

Mun.TM d.public asupra A1 4073 58320,00

1194 Drum

4355 Freidorf

417405 TM

421/a/1/b/1/1; 422/2/1/1, 2/2 423/a/1/1/a/2; 504/23/a/b/25/ 26/a/1/3

38 76

3876

Primaria Municipiului Timisoara ( servitute de trecere ptr.CF 4015 Freidorf)

1016 / 2005 poz.2697

Mun.TM d.public asupra A1 4074

1195 Teren arabil str.Pavel Dan

4401 Freidorf

435813 TM 397/a/3/19 878,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.2698 Mun.TM d.public asupra

A1 4075 118530,00

1196 Teren arabil str.Macarie

4402 Freidorf

435803 TM 398/23 928,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.2699 Mun.TM d.public asupra

A1 4076 125280,00

1197 Teren cu casa

N.Filimon 27 N.Filimon nr.31

4433 Freidorf

425285 TM 506/a, 507/a 1439 3835

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2700

H.C.L. nr.166 /

29.03.2013 Mun.TM d.privat asupra

A1 4077 711990,00

1198

Curţi construcţi în intravilanul extins Calea Şagului

4540 Freidorf

415569 TM 1265/1/b 7850,00

Primaria Municipiului Timisoara ( servitute de trecere ptr.top 1265/2)

1016 / 2005 poz.2701

Mun.TM d.public asupra A1 4078 1059750,00

1199

Teren industrial cu post trafo, sala pompe, stavilare, canal spl.Sofocle

4742 Freidorf

428235 TM

386/30/4, 386/30/5, 386/31/a, 386/31/b/2, 386/31/c/2, 386/29/1, 386/29/3/1, 386/29/7, 386/29/4/2/1 1674,00

Statul Roman teren, Termoelectrica c- tii

1016 / 2005 poz.2702

Mun.TM d.public asupra A1 4079 225990,00

1200 Teren cu camin vizitare canal str.Ardealul

4743 Freidorf

435867 TM 391/2 12,00

Statul Roman teren, Termoelectrica c-

1016 / 2005 poz.2703

Mun.TM d.public asupra A1 4080 1620,00

1201 Teren cu camin vizitare canal

4743 Freidorf

435869 TM 637/8/2 15,00

Statul Roman teren, Termoelectrica c-

1016 / 2005 poz.2704

Mun.TM d.public asupra A1 4081 2025,00

1202 Teren cu camin vizitare canal

4743 Freidorf 637/a/2/2 6,00

Statul Roman teren, Termoelectrica c- tii

1016 / 2005 poz.2704 4082 810,00

1203 Teren ar.pt.drum extr.

4750 Freidorf

415571 TM 1264/c/1/2 3789,00

Primaria Municipiului Timisoara

1016 / 2005 poz.2705

Mun.TM d.public asupra A1 4083 511515,00

1204

Curţi construcţi în intravilanul extins

4750 Freidorf

415572 TM 1265/1/a/2 1315,00

Primaria Municipiului Timisoara

1016 / 2005 poz.2705

Mun.TM d.public asupra A1 4084 177525,00

1205 Drum extravilan

4751 Freidorf

435802 TM DE 1227/1/1 2252,00

Primaria Municipiului Timisoara

1016 / 2005 poz.2706

Mun.TM d.public asupra A1 4085 304020,00

1206 Teren arabil

4753 Freidorf

435865 TM A 1359/1/1/d 284,00

Statul Roman prin Consiliul Local Timisoara

1016 / 2005 poz.2707

Mun.TM d.public asupra A1 4086 38340,00

1207 Grădina

Iancu Văcărescu nr.33 A

9347 405551

16971 16971; 16972

1113 1645

Statul Român - teren Patrim.Sf.Pop.Ti m c-tii

1016 / 2005 poz.2708

Mun.TM d.public asupra A1 4087 150255,00

1208 Casă şi curte

Iancu Văcărescu nr.33 A

9347 405551

16972 16971; 16972

532 1645

Statul Român - teren Patrim.Sf.Pop.Ti m c-tii

1016 / 2005 poz.2708

Mun.TM d.public asupra A1 4088 71820,00

1209 Străzii Iancu Văcărescu

2 402372 17040 22941,00

Primăria Municipiului Timisoara

1016 / 2005 poz.2709

Mun.TM d.public asupra A1 4089 3097035,00

1210

Teren cu complex Rudolf Walther

Rudolf Walther nr.1

66694 405757

8084/2 8084/2,8102/2 ,8104/1/2/1,81 06/2/1,8107/2 /1,8084/3,808 3,8070,8069,8 055/2

800 80000

Statul Român - teren Fundaţia Rudolf Walther c-tii

1016 / 2005 poz.2710

Mun.TM d.public asupra A1, KINDERZUKUNFT -

FUNDATIA RUDOLF WALTHET FILIALA TIMISOARA asupra

A1.1 4090 108000,00

1211

Teren cu complex Rudolf Walther

Rudolf Walther nr.1

66694 405757

8102/2 8084/2,8102/2 ,8104/1/2/1,81 06/2/1,8107/2 /1,8084/3,808 3,8070,8069,8 055/2 4000 80000

Statul Român - teren Fundaţia Rudolf Walther c-tii

1016 / 2005 poz.2710

Mun.TM d.public asupra A1, KINDERZUKUNFT -

FUNDATIA RUDOLF WALTHET FILIALA TIMISOARA asupra

A1.1 4091 540000,00

1212

Teren cu complex Rudolf Walther

Rudolf Walther nr.1

66694 405757

8104/1/2/1 8084/2,8102/2 ,8104/1/2/1,81 06/2/1,8107/2 /1,8084/3,808 3,8070,8069,8 055/2 38991 80000

Statul Român - teren Fundaţia Rudolf Walther c-tii

1016 / 2005 poz.2710

Mun.TM d.public asupra A1, KINDERZUKUNFT -

FUNDATIA RUDOLF WALTHET FILIALA TIMISOARA asupra

A1.1 4092 5263785,00

1213

Teren cu complex Rudolf Walther

Rudolf Walther nr.1

66694 405757

8106/2/1 8084/2,8102/2 ,8104/1/2/1,81 06/2/1,8107/2 /1,8084/3,808 3,8070,8069,8 055/2

958 80000

Statul Român - teren Fundaţia Rudolf Walther c-tii

1016 / 2005 poz.2710

Mun.TM d.public asupra A1, KINDERZUKUNFT -

FUNDATIA RUDOLF WALTHET FILIALA TIMISOARA asupra

A1.1 4093 129330,00

1214

Teren cu complex Rudolf Walther

Rudolf Walther nr.1

66694 405757

8107/2/1 8084/2,8102/2 ,8104/1/2/1,81 06/2/1,8107/2 /1,8084/3,808 3,8070,8069,8 055/2

21280 80000

Statul Român - teren Fundaţia Rudolf Walther c-tii

1016 / 2005 poz.2710

Mun.TM d.public asupra A1, KINDERZUKUNFT -

FUNDATIA RUDOLF WALTHET FILIALA TIMISOARA asupra

A1.1 4094 2872800,00

1215

Teren cu complex Rudolf Walther

Rudolf Walther nr.1

66694 405757

8084/3 8084/2,8102/2 ,8104/1/2/1,81 06/2/1,8107/2 /1,8084/3,808 3,8070,8069,8 055/2 1281 80000

Statul Român - teren Fundaţia Rudolf Walther c-tii

1016 / 2005 poz.2710

Mun.TM d.public asupra A1, KINDERZUKUNFT -

FUNDATIA RUDOLF WALTHET FILIALA TIMISOARA asupra

A1.1 4095 172935,00

1216

Teren cu complex Rudolf Walther

Rudolf Walther nr.1

66694 405757

8083 8084/2,8102/2 ,8104/1/2/1,81 06/2/1,8107/2 /1,8084/3,808 3,8070,8069,8 055/2 4780 80000

Statul Român - teren Fundaţia Rudolf Walther c-tii

1016 / 2005 poz.2710

Mun.TM d.public asupra A1, KINDERZUKUNFT -

FUNDATIA RUDOLF WALTHET FILIALA TIMISOARA asupra

A1.1 4096 645300,00

1217

Teren cu complex Rudolf Walther

Rudolf Walther nr.1

66694 405757

8070 8084/2,8102/2 ,8104/1/2/1,81 06/2/1,8107/2 /1,8084/3,808 3,8070,8069,8 055/2 1880 80000

Statul Român - teren Fundaţia Rudolf Walther c-tii

1016 / 2005 poz.2710

Mun.TM d.public asupra A1, KINDERZUKUNFT -

FUNDATIA RUDOLF WALTHET FILIALA TIMISOARA asupra

A1.1 4097 253800,00

1218

Teren cu complex Rudolf Walther

Rudolf Walther nr.1

66694 405757

8069 8084/2,8102/2 ,8104/1/2/1,81 06/2/1,8107/2 /1,8084/3,808 3,8070,8069,8 055/2 1860 80000

Statul Român - teren Fundaţia Rudolf Walther c-tii

1016 / 2005 poz.2710

Mun.TM d.public asupra A1, KINDERZUKUNFT -

FUNDATIA RUDOLF WALTHET FILIALA TIMISOARA asupra

A1.1 4098 251100,00

1219

Teren cu complex Rudolf Walther

Rudolf Walther nr.1

66694 405757

8055/2 8084/2,8102/2 ,8104/1/2/1,81 06/2/1,8107/2 /1,8084/3,808 3,8070,8069,8 055/2 4170 80000

Statul Român - teren Fundaţia Rudolf Walther c-tii

1016 / 2005 poz.2710

Mun.TM d.public asupra A1, KINDERZUKUNFT -

FUNDATIA RUDOLF WALTHET FILIALA TIMISOARA asupra

A1.1 4099 562950,00

1220 Casă şi curte str.Plaja nr.3 18856

406270 8098 861,00 Statul Roman adm.Aquatim

1016 / 2005 poz.2711

Mun.TM d.public asupra A1, 4100 116235,00

1221 Teren arabil Rudolf Walther nr.2

18856 414791 8099 11692,00

Statul Roman adm.Aquatim

1016 / 2005 poz.2712

Mun.TM d.public asupra A1, 4101 1578420,00

1222 Drum 18856

414793 8041 11758,00 Statul Roman adm.Aquatim

1016 / 2005 poz.2713

Mun.TM d.public asupra A1, 4102 1587330,00

1223 Şanţ

18856 141772 435918 8085 840,00

Statul Roman adm.Aquatim

1016 / 2005 poz.2714

Mun.TM d.public asupra A1, 4103 113400,00

1224 Şanţ

18856 141772 435919 8089 1032,00

Statul Roman adm.Aquatim

1016 / 2005 poz.2715

Mun.TM d.public asupra A1, 4104 139320,00

1225 Şanţ

18856 141772 425502 8091 1012,00

Statul Roman adm.Aquatim

1016 / 2005 poz.2716

Mun.TM d.public asupra A1, 4105 136620,00

1226 Casă şi curte str.Uranus nr.4

18856 141772 435889 8086 167,00

Statul Roman adm.Aquatim

1016 / 2005 poz.2717

Mun.TM d.public asupra A1, 4106 22545,00

1227 Casă şi curte str.Uranus nr.4

18856 141772 435890 8087 440,00

Statul Roman adm.Aquatim

1016 / 2005 poz.2717

Mun.TM d.public asupra A1, 4107 59400,00

1228 Teren arabil str.Uranus nr.6

18856 141772 429196 8088 8017,00

Statul Roman adm.Aquatim

1016 / 2005 poz.2718

Mun.TM d.public asupra A1, 4108 1082295,00

1229 Teren arabil str.Uranus nr.8

18856 141772 436120 8090 8330,00

Statul Roman adm.Aquatim

1016 / 2005 poz.2719

Mun.TM d.public asupra A1, 4109 1124550,00

1230 Teren arabil str.Plaja nr.6

18856 141772 425632 8092 4054,00

Statul Roman adm.Aquatim

1016 / 2005 poz.2720

Mun.TM d.public asupra A1, 4110 547290,00

1231 Teren arabil str.Plaja nr.4 str.Miristei nr.1

18856 425633 8094 15245,00

Statul Roman adm.Aquatim

1016 / 2005 poz.2721 4111 2058075,00

1232 Casă şi curte str.Stâna de Vale nr.5

18856 141772 436016 8095 481,00

Statul Roman adm.Aquatim

1016 / 2005 poz.2722

Mun.TM d.public asupra A1, 4112 64935,00

1233 Casă şi curte str.Stâna de Vale nr.3

18856 96764

436017 8096 1255,00 Statul Roman adm.Aquatim

1016 / 2005 poz.2723

Mun.TM d.public asupra A1, 4113 169425,00

1234 Teren arabil Spl.N.Titulescu 18856

410079 17741/1 2145,00 Statul Român - Adm.Aquatim

1016 / 2005 poz.2724

Mun.TM d.public asupra A1, 4114 289575,00

1235 Grădină Str.Fara Nume 18856

412536 8101/1 11611,00 Statul Român - Adm.Aquatim

1016 / 2005 poz.2725

Mun.TM d.public asupra A1, 4115 1567485,00

1236 Teren 18856

412538 8102/1/1 908,00 Statul Român - Adm.Aquatim

1016 / 2005 poz.2726

Mun.TM d.public asupra A1, 4116 122580,00

1237 Teren str.Miristei nr.1 18856

412540 8102/3/1 2611,00 Statul Român - Adm.Aquatim

1016 / 2005 poz.2726

Mun.TM d.public asupra A1, 4117 352485,00

1238 Teren

18856 141772 412543 8102/3/3 1820,00

Statul Român - Adm.Aquatim

1016 / 2005 poz.2726

Mun.TM d.public asupra A1, 4118 245700,00

1239 Teren arabil pt. drum

Str.Fara Nume 2

18856 432457 8104/2/1 1310,00

Statul Român - Adm.Aquatim

1016 / 2005 poz.2727

Mun.TM d.public asupra A1, 4119 176850,00

1240 Teren arabil Str.Fara Nume 2 str.Campului

18856 433507 8104/2/3 1170,00

Statul Român - Adm.Aquatim

1016 / 2005 poz.2728

Mun.TM d.public asupra A1, 4120 157950,00

1241 Teren arabil Str.Fara Nume 2

133772 411433 TM 8104/2/2 5120,00

Statul Român - fol.R.Walther

1016 / 2005 poz.2729

Mun.TM d.public asupra A1, 4121 691200,00

1242 Strada 133773 435894 8104/2/4/5/1 1895,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1016 / 2005 poz.2730

Mun.TM d.public asupra A1, 4122 255825,00

1243 Teren intravilan zona Câmpului nr.1

133773 200859 435896 8104/2/4-5/2 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1016 / 2005 poz.2731

Mun.TM d.public asupra A1, 4123 31050,00

1244 Teren intravilan zona Câmpului nr.3

133773 138759 417579 8104/2/4-5/3 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1016 / 2005 poz.2732

Mun.TM d.public asupra A1, 4124 31050,00

1245 Teren intravilan zona Câmpului nr.5

133773 138760 418828 8104/2/4-5/4 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1016 / 2005 poz.2733

Mun.TM d.public asupra A1, 4125 31050,00

1246 Teren intravilan zona Câmpului nr.7

133773 138750 430575 8104/2/4-5/5 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1016 / 2005 poz.2734

Mun.TM d.public asupra A1, 4126 31050,00

1247 Teren intravilan zona Câmpului nr.9

133773 138766 423762 8104/2/4-5/6 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1016 / 2005 poz.2735

Mun.TM d.public asupra A1, 4127 31050,00

1248 Teren intravilan zona Câmpului nr.11

133773 138767 435911 8104/2/4-5/7 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1016 / 2005 poz.2736

Mun.TM d.public asupra A1, 4128 31050,00

1249 Teren intravilan zona Câmpului nr.13

133773 138761 402260 8104/2/4-5/8 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1016 / 2005 poz.2737

Mun.TM d.public asupra A1, 4129 31050,00

1250 Teren intravilan zona Câmpului nr.15

133773 138763 413497 8104/2/4-5/9 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1016 / 2005 poz.2738

Mun.TM d.public asupra A1, 4130 31050,00

1251 Teren intravilan zona Câmpului nr.17

133773 138752 435923 8104/2/4-5/10 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1016 / 2005 poz.2739

Mun.TM d.public asupra A1, 4131 31050,00

1252 Teren intravilan zona Câmpului nr.19

133773 138757 405313 8104/2/4-5/11 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1017 / 2005 poz.2740

Mun.TM d.public asupra A1, 4132 31050,00

1253 Teren intravilan zona Câmpului nr.21

133773 138756 427285 8104/2/4-5/12 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1017 / 2005 poz.2741

Mun.TM d.public asupra A1, 4133 31050,00

1254 Teren intravilan zona Câmpului nr.23

133773 138762 422690 8104/2/4-5/13 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1017 / 2005 poz.2742

Mun.TM d.public asupra A1, 4134 31050,00

1255 Teren intravilan zona Câmpului nr.24

133773 138754 433784 8104/2/4-5/14 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1017 / 2005 poz.2743

Mun.TM d.public asupra A1, 4135 31050,00

1256 Teren intravilan zona Câmpului nr.22

133773 139479 406334 8104/2/4-5/15 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1017 / 2005 poz.2744

Mun.TM d.public asupra A1, 4136 31050,00

1257 Teren intravilan zona Câmpului nr.20

133773 138753 431038 8104/2/4-5/16 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1017 / 2005 poz.2745

Mun.TM d.public asupra A1, 4137 31050,00

1258 Teren intravilan zona Câmpului nr.18

133773 138764 433471 8104/2/4-5/17 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1017 / 2005 poz.2746

Mun.TM d.public asupra A1, 4138 31050,00

1259 Teren intravilan zona Câmpului nr.16

133773 139087 429638 8104/2/4-5/18 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1017 / 2005 poz.2747

Mun.TM d.public asupra A1, 4139 31050,00

1260 Teren intravilan zona Câmpului nr.14

133773 138768 422845 8104/2/4-5/19 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1017 / 2005 poz.2748

Mun.TM d.public asupra A1, 4140 31050,00

1261 Teren intravilan zona Câmpului nr.12

133773 138765 410610 8104/2/4-5/20 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1017 / 2005 poz.2749

Mun.TM d.public asupra A1, 4141 31050,00

1262 Teren intravilan zona Câmpului nr.10

133773 138751 416196 8104/2/4-5/21 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1017 / 2005 poz.2750

Mun.TM d.public asupra A1, 4142 31050,00

1263 Teren intravilan zona Câmpului nr.8

133773 138758 404488 8104/2/4-5/22 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1017 / 2005 poz.2751

Mun.TM d.public asupra A1, 4143 31050,00

1264 Teren intravilan zona Câmpului nr.6

133773 418901 8104/2/4-5/23 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1017 / 2005 poz.2752

Mun.TM d.public asupra A1, 4144 31050,00

1265 Teren intravilan zona Câmpului nr.4

133773 147906 408734 8104/2/4-5/24 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1017 / 2005 poz.2753

Mun.TM d.public asupra A1, 4145 31050,00

1266 Teren intravilan zona Câmpului nr.2

133773 139478 414337 8104/2/4-5/25 230,00

Primăria Timişoara - fol.ANL

1017 / 2005 poz.2754

Mun.TM d.public asupra A1, 4146 31050,00

1267 Casă şi teren str.Tampa nr.1 13603

402163 160 577,00

Statul Roman- teren Particulari- construcţii- L112/1995

1017 / 2005 poz.2755

Mun.TM d.public asupra A1, 4147 77895,00

1268 Casă şi curte str.Drubeta nr.12

13870 423359 11643 559,00

Statul Roman- teren Particulari- construcţii- L112/1995

1017 / 2005 poz.2756

Mun.TM d.public asupra A1, 4148 75465,00

1269 Teren str.Gheorghe Doja nr.21

14588 431395

11904- 11905/2 682,00

Statul Roman teren, Fol.Sf.Pop.Timis oara

1017 / 2005 poz.2757

Mun.TM d.public asupra A1, 4149 92070,00

1270 Casa si curte Str. Iosif Vulcan nr.6

15300 410847 6077 673,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2758

Mun.TM d.public asupra A1, 4150 90855,00

1271 Teren arabil Diaconu Coresi 15773

423657 8707 683,00 Orasul Timisoara 1016 / 2005

poz.2759 Mun.TM d.public asupra

A1, 4151 92205,00

1272 Teren arabil Diaconu Coresi 15773

423043 8708 672,00 Orasul Timisoara 1016 / 2005

poz.2759 Mun.TM d.public asupra

A1, 4152 90720,00

1273 Teren arabil Str.Bucegi 15773

423042 8709 683,00 Orasul Timisoara 1016 / 2005

poz.2760 Mun.TM d.public asupra

A1, 4153 92205,00

1274 Strada Diaconu Coresi 15773

423041 8695/1 176,00 Orasul Timisoara 1016 / 2005

poz.2761 Mun.TM d.public asupra

A1, 4154 23760,00

1275 Strada Diaconu Coresi 15773

422596 8695/3 625,00 Orasul Timisoara 1016 / 2005

poz.2761 Mun.TM d.public asupra

A1, 4155 84375,00

1276 Strada Diaconu Coresi 15773

422599 8694/1 497,00 Orasul Timisoara 1016 / 2005

poz.2761 Mun.TM d.public asupra

A1, 4156 67095,00

1277 Strada Diaconu Coresi 15773

429389 8693/1 377,00 Orasul Timisoara 1016 / 2005

poz.2761 Mun.TM d.public asupra

A1, 4157 50895,00

1278 Strada Diaconu Coresi 15773

429415 8693/3 90,00 Orasul Timisoara 1016 / 2005

poz.2761 Mun.TM d.public asupra

A1, 4158 12150,00

1279 Strada Diaconu Coresi 15773 8692/1 292,00 Orasul Timisoara 1016 / 2005

poz.2761 4159 39420,00

1280 Strada Diaconu Coresi 15773 8692/4 157,00 Orasul Timisoara 1016 / 2005

poz.2761 4160 21195,00

1281 Strada Diaconu Coresi 15773

429570 8682/1 171,00 Orasul Timisoara 1016 / 2005

poz.2761 Mun.TM d.public asupra

A1, 4161 23085,00

1282 Strada Diaconu Coresi 15773

429571 8682/3 264,00 Orasul Timisoara 1016 / 2005

poz.2761 Mun.TM d.public asupra

A1, 4162 35640,00

1283 Strada Diaconu Coresi 15773

422600 8681/1 471,00 Orasul Timisoara 1016 / 2005

poz.2761 Mun.TM d.public asupra

A1, 4163 63585,00

1284 Casa,curte si gradina

Str.Popa Sapca 22 15916 926-927 972,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2762 4164 131220,00

1285 Grădină Str.Independent ei 18

5522 425391

11672 11672,11673

1272 2079

Statul Roman D 92/50

1016 / 2005 poz.2763

Mun.TM d.public asupra A1 4165

1286 Casa si curte Str.Independent ei 18

5522 425391

11673 11673,11672

807 2079

Statul Roman D 92/50

1016 / 2005 poz.2763

Mun.TM d.public asupra A1 4166

1287 Casa,curte si gradina Str.Boliac 19

17484 405861 6260-6261 1230,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2764

Mun.TM d.public asupra A1 4167 166050,00

1288 Grădină cu casa Str.Aprodul Movila 35

18219 408619 20367/2 409,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2765

Mun.TM d.public asupra A1, Tudic Vasile asupra

A1.1 4168 55215,00

1289 Loc de casa cu casa

Intr.Corsarilor 2

19447 413921 22503/3 250,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2766

Mun.TM d.public asupra A1, Toderean Sever

asupra A1.1 4169 33750,00

1290 Casa si curte Str.Turgheniev 1

57 412417 9910 696,00

Min.Culturii - teren in adm.Sfatului Popular Timisoara, Particular c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2767

Mun.TM d.public asupra A1 4170 93960,00

1291 Teren Str.N.Iorga 6 856

429252 555-556 559-560/1 1057,00

Statul Roman expropriere

1016 / 2005 poz.2768

Mun.TM d.public asupra A1 4171 142695,00

1292 Casa si curte Str.Stefan cel Mare nr.17

1526 419554 6845 502,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2769

Mun.TM d.public asupra A1 4172 67770,00

1293 Casa si curte Str.Negruzzi 27 1597

403169 5942 466,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2770

Mun.TM d.public asupra A1 4173 62910,00

1294 Casa si curte Str.Telegrafului 52

2055 429314 27255

562 1020

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2771

Mun.TM d.public asupra A1, drept de

adm.operativa ICRAL Timisoara, Merca Cornel

asupra A1.1 4174 250090,00

1295 Gradină Str.Randunelel or 15

3670 429309

4728 4728,4729

458 1020

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2772

RESPINGERE /PROPRIETARI JITARASU FLOARE 4175 203810,00

1296 Casa si curte Str.Randunelel or 15

3670 429309

4729 4729, 4728

402 1020

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2772

RESPINGERE /PROPRIETARI JITARASU FLOARE 4176 178890,00

1297 Gradină Str.Apateu 22 4401

429359 7991 7991, 7992

218 461

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2773

Mun.TM d.public asupra A1, Svestac Mihai asupra

A1.1 4177 97010,00

1298 Casa si curte Str.Apateu 22 4401

429359 7992 7992,7991

243 461

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2773

Mun.TM d.public asupra A1, Svestac Mihai asupra

A1.1 4178 108135,00

1299 Curte şi grădină Str.Romulus 80 4621

426012 12343/1 12344/1

586 139

Statul Roman folosinta Sfatului Popular Timisoara

1016 / 2005 poz.2774

Mun.TM d.public asupra A1 4179 322625,00

1300 Gradină, curte Str.Romulus 78 4621

426024 12345/1 12346/1

383 554

Statul Roman folosinta Sfatului Popular Timisoara

1016 / 2005 poz.2775

Mun.TM d.public asupra A1 4180 416965,00

1301 Teren Str.Romulus 60 4627

429317 12364/1 1845,00

Statul Roman folosinta Sfatului Popular Timisoara

1016 / 2005 poz.2776

Mun.TM d.public asupra A1 4181 249075,00

1302 Gradină Str.Treboniu Laurean 7 a

4643 419385 12231 1135,00

Statul Roman folosinta Sfatului Popular Timisoara

1016 / 2005 poz.2777

Mun.TM d.public asupra A1 4182 153225,00

1303 Casa curte si gradina

Str.Odobescu 30

4997 412860 12290-12291 1072,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2778

Mun.TM d.public asupra A1 4183 144720,00

1304 Casa si curte Str.Timotei Cipariu 3

5286 427437 12181 644,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2779

Mun.TM d.public asupra A1 4184 86940,00

1305 Teren arabil Str.Lidia 48 5439 13875 1632,00

Statul Român - Folosinta Min.Inv.

1016 / 2005 poz.2780

Mun.TM d.public asupra A1 4185 220320,00

1306 Teren arabil Str.Lidia 48 5439 13876 955,00

Statul Român - Folosinta Min.Inv.

1016 / 2005 poz.2780 4186 128925,00

1307 Teren arabil Str.Lidia 48 5439

431012 13877 268,00

Statul Român - Folosinta Min.Inv.

1016 / 2005 poz.2780 4187 36180,00

1308 Teren arabil Str.Lidia 48 5439 13878 1742,00

Statul Român - Folosinta Min.Inv.

1016 / 2005 poz.2780

Mun.TM d.public asupra A1 4188 235170,00

1309 Teren arabil Str.Lidia 48 5439

431013 13879 2104,00

Statul Român - Folosinta Min.Inv.

1016 / 2005 poz.2780

Mun.TM d.public asupra A1 4189 284040,00

1310 Teren arabil Str.Lidia 48 5439

431012 13880 1832,00

Statul Român - Folosinta Min.Inv.

1016 / 2005 poz.2780

Mun.TM d.public asupra A1 4190 247320,00

1311 Strada proiectata

Str.Ulpia Traiana 82

5439 429250 14663

Statul Român - Folosinta Min.Inv.

1016 / 2005 poz.2781

Mun.TM d.public asupra A1 4191 0,00

1312 Loc de casa

Str.Ludwig von Ybl. ( Minotaurului )

5439 416515

14576/10- 14576/12/10 532,00

Statul Român - Folosinta Min.Inv.

1016 / 2005 poz.2782

Mun.TM d.public asupra A1 4192 71820,00

1313 Strada

Str.Ludwig von Ybl. ( Minotaurului )

5439 429248 14576/22/1 498,00

Statul Român - Folosinta Min.Inv.

1016 / 2005 poz.2783

Mun.TM d.public asupra A1 4193 67230,00

1314 Strada

Str.Ludwig von Ybl. ( Minotaurului )

5439 429249 14576/22/5 120,00

Statul Român - Folosinta Min.Inv.

1016 / 2005 poz.2783

Mun.TM d.public asupra A1 4194 16200,00

1315 Teren Str.Letea 2 5439

429247 13572/31/1 73,00

Statul Român - Folosinta Min.Inv.

1016 / 2005 poz.2784

Mun.TM d.public asupra A1 4195 9855,00

1316 Drum de acces Str.Letea 5439

429246 13560/4/2 88,00

Statul Român - Folosinta Min.Inv.

1016 / 2005 poz.2785

Mun.TM d.public asupra A1 4196 11880,00

1317 Loc de casa

Str.Ludwig von Ybl. ( Minotaurului )

5439 429245 14576/21/1 614,00

Statul Român - Folosinta Min.Inv.

1016 / 2005 poz.2786

Mun.TM d.public asupra A1 4197 82890,00

1318 Loc de casa Str.Mures 5439

429244 14577/1 561,00

Statul Român - Folosinta Min.Inv.

1016 / 2005 poz.2787

Mun.TM d.public asupra A1 4198 75735,00

1319 Teren Str.Minotaurul ui 4

5439 416508 14576/18/1 597,00

Statul Român - Folosinta Min.Inv.

1016 / 2005 poz.2788

Mun.TM d.public asupra A1, actiune civila

formulata de Episcopia Romano Catolica - retrocedare ternuri 4199 80595,00

1320 Teren Str.Minotaurul ui 6

5439 416519 14576/17/1 654,00

Statul Român - Folosinta Min.Inv.

1016 / 2005 poz.2789

Mun.TM d.public asupra A1, actiune civila

formulata de Episcopia Romano Catolica - retrocedare ternuri 4200 88290,00

1321 Teren Str.Drubeta 97 5439

429243 14579/1/1 40,00

Statul Român - Folosinta Min.Inv.

1016 / 2005 poz.2790

Mun.TM d.public asupra A1 4201 5400,00

1322 Loc de casa Str.Muzicescu 6 5439 14576/1/1 378,00

Statul Român - Folosinta Min.Inv.

1016 / 2005 poz.2791 4202 51030,00

1323 Teren Str.Mures 76 5439

416509 14578/1 487,00

Statul Român - Folosinta Min.Inv.

1016 / 2005 poz.2792

Mun.TM d.public asupra A1, actiune civila

formulata de Episcopia Romano Catolica - retrocedare ternuri 4203 65745,00

1324 Casa si curte Str.1 Decembrie 15

5615 401054 9964 921,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2793

Mun.TM d.public asupra A1 4204 124335,00

1325 Casa si curte Str.Eneas 12 5758

425917 13411 507,00 Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.2794

Mun.TM d.public asupra A1 /Schinteie Matei asupra A1.1 Dosar PMT 846/2008 4205 68445,00

1326 Teren Str.Tirnava 5904

420346 9594/2/1 302,00

Statul Roman concesionare 237 mp teren Institutul Cercetari Timisoara

1016 / 2005 poz.2795

Mun.TM d.public asupra A1, concesiune asupra 237 mp Institutul de Cercetare a Materiei

Condensate 4206 40770,00

1327 Casa curte si gradina Str.Daliei 9

6746 419531 29060 769,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2796

Mun.TM d.public asupra A1, Groza Monica asupra

A1.1 4207 342205,00

1328 Casa si curte Str.Nicolint nr.1/a

6758 402450 7181/2, 7182/2

240 516

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2797

Mun.TM d.public asupra A1, Muntean Mihai

asupra A1.1 4208 106800,00

1329 Gradină Str.Nicolint nr.1/a

6758 402450 7182/2, 7181/2

276 516

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2797

Mun.TM d.public asupra A1, Muntean Mihai

asupra A1.1 4209 122820,00

1330 2 Case si curte

B-dul 16 Decembrie 1989, nr.38

8062 405499 17098 2089,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2798

Mun.TM d.public asupra A1 4210 929605,00

1331 2 Case si curte Str.Olanescu 10

8085 416421 17658/1 544,00

Statul Roman succesiune vacanta

1016 / 2005 poz.2799

Mun.TM d.public asupra A1 4211 73440,00

1332 Gradină Str.Pop de Basesti 7 8346 17449 582,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2800 4212 78570,00

1333 Casa si curte Str.Pop de Basesti 7 8346 17450 979,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2800 4213 132165,00

1334 Gradină Str.Pop de Basesti 11 8344 17445 586,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2801 4214 79110,00

1335 Casa si curte Str.Pop de Basesti 11 8344 17445 1000,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2801 4215 135000,00

1336 Casa si curte B-dul 6 Martie, nr.42

8629 400312

17095 17095, 17096

852 1212

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2802

HCL 388/26.10.20

10 Mun.TM d.privat asupra

A1 4216 379140,00

1337 Gradină cu 2 garaje

B-dul 6 Martie, nr.42

8629 400312

17096 17095, 17096

360 1212

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2802

HCL 388/26.10.20

10 Mun.TM d.privat asupra

A1 4217 161090,00

1338 Casă şi curte Str. Vlahuţă 5 8650 16660 670

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2803

HCL 427/24.11.20

09 Mun.TM d.privat asupra

A1 4218 90450,00

1339 Grădină Casă şi curte

str.Herastrau nr.14

10579 421894

20590 20591

352 381

Statul Roman- teren

Biserica Baptista- construcţii

1016 / 2005 poz.2804

Biserica Baptista- proprietar asupra A1.A1.1

- LEGEA 18 4219 326185,00

1340 Grădină Casă şi curte

Str. Iancu Flondor 5

10631 427981

22931 22932

412 300

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2805

Mun.TM d.public asupra A1 4220 316840,00

1341 Casă şi curte Bv. Cetăţii 85

10756 201069 404900

28262 50098 564

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2806

Mun.TM d.public asupra A1 4221 76140,00

1342 Casă şi curte Grădină

Calea Torontalului 24

10891 403971

23157 23158

761 3268

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2807

Mun.TM d.public asupra A1 4222 543915,00

1343 Casă şi curte Str. Ţebea 13 11445

407157 20486 550

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2808

Mun.TM d.public asupra A1 4223 74250,00

1344 Grădină Casă şi curte

Calea Bogdăneştilor 58

12443 428946

20889 20890

146 337

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2809

Mun.TM d.public asupra A1, prin H.G.977/2002 4224

1345 Loc de casă str.Mureş nr.62/a

14297 433842

14695-14703 14705- 14722/1 1208,00

Statul Roman- Decizia

Consiliului Pop.Timiş 42/70

1016 / 2005 poz.2810

Mun.TM d.public asupra A1 4225 163080,00

1346 Loc de casă Fundătura VII 14297

432155

14695-14703, 14705- 14722/8 356,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2811

Mun.TM d.public asupra A1 4226 48060,00

1347 Loc de casă Fundătura VI 14297

432169

14695-14703, 14705- 14722/23 353,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2812

Mun.TM d.public asupra A1 4227 47655,00

1348 Loc de casă Fundătura V 14297

432159

14695-14703, 14705- 14722/36 374,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2813

Mun.TM d.public asupra A1 4228 50490,00

1349 Loc de casă Fundătura IV 14297

432167

14695-14703, 14705- 14722/49 339,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2814

Mun.TM d.public asupra A1 4229 45765,00

1350 Loc de casă Fundătura III 14297

432189

14695-14703, 14705- 14722/64 311,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2815

Mun.TM d.public asupra A1 4230 41985,00

1351 Stradă 14297

432220

14695-14703, 14705- 14722/72 101,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2816

Mun.TM d.public asupra A1 4231 13635,00

1352 Loc de casă Fundătura 14297

432201

14695-14703, 14705- 14722/76 341,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2817

Mun.TM d.public asupra A1 4232 46035,00

1353 Loc de casă Fundătura I 14297

432198

14695-14703, 14705- 14722/91 336,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2818

Mun.TM d.public asupra A1 4233 45360,00

1354 Loc de casă Str.Zaharina ( parcare)

14297 432174

14695-14703, 14705- 14722/99 1111,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2819

Mun.TM d.public asupra A1 4234 149985,00

1355 Teren 14297

432177

14695-14703, 14705- 14722/14/2 50,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2820

Mun.TM d.public asupra A1 4235 6750,00

1356 Teren 14297

432173

14695-14703, 14705- 14722/15/2 50,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2821

Mun.TM d.public asupra A1 4236 6750,00

1357 Teren 14297

432181

14695-14703, 14705- 14722/16/2 50,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2822

Mun.TM d.public asupra A1 4237 6750,00

1358 Teren 14297

432158

14695-14703, 14705- 14722/17/2 50,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2823

Mun.TM d.public asupra A1 4238 6750,00

1359 Teren 14297

427068

14695-14703, 14705- 14722/29/2 51,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2824

Mun.TM d.public asupra A1 4239 6885,00

1360 Teren 14297

432162

14695-14703, 14705- 14722/30/2 51,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2825

Mun.TM d.public asupra A1 4240 6885,00

1361 Teren 14297

427069

14695-14703, 14705- 14722/31/2 51,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2826

Mun.TM d.public asupra A1 4241 6885,00

1362 Teren 14297

432186

14695-14703, 14705- 14722/43/2 54,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2827

Mun.TM d.public asupra A1 4242 7290,00

1363 Teren 14297

432156

14695-14703, 14705- 14722/55/2 55,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2828

Mun.TM d.public asupra A1 4243 7425,00

1364 Teren 14297

432206

14695-14703, 14705- 14722/56/1 100,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2829

Mun.TM d.public asupra A1 4244 13500,00

1365 Teren 14297

432182

14695-14703, 14705- 14722/56/2 55,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2830

Mun.TM d.public asupra A1 4245 7425,00

1366 Teren 14297

432219

14695-14703, 14705- 14722/57/2 50,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2831

Mun.TM d.public asupra A1 4246 6750,00

1367 Teren 14297

431917

14695-14703, 14705- 14722/58/1 100,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2832

Mun.TM d.public asupra A1 4247 13500,00

1368 Teren 14297

431918

14695-14703, 14705- 14722/58/2 55,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2833

Mun.TM d.public asupra A1 4248 7425,00

1369 Teren 14297

432187

14695-14703, 14705- 14722/82/1 100,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2834

Mun.TM d.public asupra A1 4249 13500,00

1370 Teren 14297

432188

14695-14703, 14705- 14722/82/2 52,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2835

Mun.TM d.public asupra A1 4250 7020,00

1371 Teren 14297

432166

14695-14703, 14705- 14722/83/1 100,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2836

Mun.TM d.public asupra A1 4251 13500,00

1372 Teren 14297

432170

14695-14703, 14705- 14722/83/2 52,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2837

Mun.TM d.public asupra A1 4252 7020,00

1373 Teren 14297

432218

14695-14703, 14705- 14722/84/2 50,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2838

Mun.TM d.public asupra A1 4253 6750,00

1374 Teren 14297

432404

14695-14703, 14705- 14722/85/2 53,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2839

Mun.TM d.public asupra A1 4254 7155,00

1375 Teren 14297

432171

14695-14703, 14705- 14722/86/2 30,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2840

Mun.TM d.public asupra A1 4255 4050,00

1376 Teren 14297

432163

14695-14703, 14705- 14722/87/2 30,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2841

Mun.TM d.public asupra A1 4256 4050,00

1377 Teren 14297

432185

14695-14703, 14705- 14722/87/3 40,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2842

Mun.TM d.public asupra A1 4257 5400,00

1378 Teren 14297

432203

14695-14703, 14705- 14722/88/1 60,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2843

Mun.TM d.public asupra A1 4258 8100,00

1379 Teren 14297

432217

14695-14703, 14705- 14722/88/2 30,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2844

Mun.TM d.public asupra A1 4259 4050,00

1380 Teren 14297

432191

14695-14703, 14705- 14722/88/3 60,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2845

Mun.TM d.public asupra A1 4260 8100,00

1381 Teren 14297

432160

14695-14703, 14705- 14722/89/2 30,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2846

Mun.TM d.public asupra A1 4261 4050,00

1382 Teren 14297

432161

14695-14703, 14705- 14722/89/3 40,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2847

Mun.TM d.public asupra A1 4262 5400,00

1383 Teren 14297

432202

14695-14703, 14705- 14722/90/2 30,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2848

Mun.TM d.public asupra A1 4263 4050,00

1384 Teren 14297

432183

14695-14703, 14705- 14722/95/2 50,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2849

Mun.TM d.public asupra A1 4264 6750,00

1385 Loc de casă Str.Muzicescu 14297

401100

14695-14703, 14705- 14722/98/1 286,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2850

Mun.TM d.public asupra A1 4265 38610,00

1386 Loc de casă Str.Muzicescu 14297

432184

14695-14703, 14705- 14722/98/2 198,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2851

Mun.TM d.public asupra A1 4266 26730,00

1387 Loc de casă Str.Muzicescu 14297

432190

14695-14703, 14705- 14722/98/4 203,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2852

Mun.TM d.public asupra A1 4267 27405,00

1388 Loc de casă Str.Muzicescu 14297

432157

14695-14703, 14705- 14722/98/5 203,00

Statul Român Decizia Cons.Pop.Tim 42/70

1016 / 2005 poz.2853

Mun.TM d.public asupra A1 4268 27405,00

1389 Grădină Str.Rarau nr.9 27896

432214 18758/2 663,00 Statul Român adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2854

Mun.TM d.public asupra A1 4269 89505,00

1390 Spaţii verzi Str.Lucerna nr.2

65923 432154 29968 409,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2855

Mun.TM d.public asupra A1 4270 55215,00

1391 Spaţii verzi Str.Lucerna nr.10

65923 432168 29980 731,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2856

Mun.TM d.public asupra A1 4271 98685,00

1392 Spaţii verzi Str.L.Pasteur nr.38

65923 432164 30133 1400,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2857

Mun.TM d.public asupra A1 4272 189000,00

1393 Spaţii verzi Str.Pomiculturi i

65923 427443 30178 360,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2858

Mun.TM d.public asupra A1 4273 48600,00

1394 Spaţii verzi Str.Pomiculturi i nr.41

65923 412789 30097/1 3105,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2859

Mun.TM d.public asupra A1 4274 419175,00

1395 Spaţii verzi Str.L.Pasteur nr.26-28

65923 432195 30147/1 1350,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2860

Mun.TM d.public asupra A1 4275 182250,00

1396 Teren Calea Aradului nr.15a

66626 409664

27201/1/1/2/1 , 27202/2/1, 27202/1/2, 27209/1/1/1/1 /1/2, 27209/1/2/4

1697 2813 489 287 Statul Român

1016 / 2005 poz.2861

Mun.TM d.public asupra A1, dr.de fol gratuita pe

45 ani Centru Crestin TM 4276 2352270,00

1397 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/10

66815 428550 14357/1/19 300,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2862

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4277 133500,00

1398 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/10 A

66815 430316 14357/1/20 300,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2863

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4278 133500,00

1399 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/12

66815 418376

14357/1/23 14357/1/23, 14357/1/24

300 600 Statul Român

1016 / 2005 poz.2864

HCL 365/30.10.20

07

Mun.TM d.privat asupra A1, drept de folosinta

ulterior concesionare SC BRAYTIM SA 4279 133500,00

1400 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/12 A

66815 418376

14357/1/24 14357/1/23, 14357/1/24

300 600 Statul Român

1016 / 2005 poz.2865

Mun.TM d.public asupra A1, drept de folosinta

ulterior concesionare SC BRAYTIM SA 4280 133500,00

1401 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/26

66815 430317 14357/1/41 261,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2866

HCL 365/30.10.20

07

Mun.TM d.privat asupra A1, drept de folosinta

ulterior concesionare SC BRAYTIM SA 4281 116145,00

1402 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/26 A

66815 430318 14357/1/42 125,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2867

HCL 365/30.10.20

07

Mun.TM d.privat asupra A1, drept de folosinta

ulterior concesionare SC BRAYTIM SA 4282 55625,00

1403 Teren arabil, pt.strazi alei

Calea Martirilor

66815 427448 14357/1/55 1328,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2868

Mun.TM d.public asupra A1, drept de folosinta

ulterior concesionare SC BRAYTIM SA 4283 106240,00

1404 Teren arabil, pt.post trafo

Calea Martirilor

66815 432374 14357/1/59

50 30 Statul Român

1016 / 2005 poz.2868

Mun.TM d.public asupra A1, drept de folosinta

ulterior concesionare SC BRAYTIM SA 4284 13350,00

1405 Gheorghe Pomut nr.1/A

66815 412829

14357/1/56/1- 12, 14357/1/57/10 , 14357/1/63, 14357/1/64/6- 7, 14357/1/60/b, 14357/1/74/b 712,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2871,

2872, 2873, 2868

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4285 96120,00

1406 Gheorghe Pomut nr.2 421733 421733 342,00 Statul Român

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4286 46170,00

1407 Emanuel de Martonne nr.4 421734 421734 308,00 Statul Român

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4287 41580,00

1408 Gheorghe Pomut nr.6

66815 415542

14357/1/56/1- 12, 14357/1/57/10 , 14357/1/63, 14357/1/64/6- 7, 14357/1/60/e Statul Român

1016 / 2005 poz.2871,

2872, 2873, 2868

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4288 0,00

1409 Teren arabil, pt.giratie

Calea Martirilor

66815 432351 14357/1/71 2382,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2872

Mun.TM d.public asupra A1, drept de folosinta

ulterior concesionare SC BRAYTIM SA 4289 321570,00

1410 Teren arabil, alei, zona verde

Calea Martirilor

66815 432353 14357/1/72 3004,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2872

Mun.TM d.public asupra A1, drept de folosinta

ulterior concesionare SC BRAYTIM SA 4290 405540,00

1411 Teren arabil, pt.modernizare

Calea Martirilor

66815 432352 14357/1/73 1565,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2872

Mun.TM d.public asupra A1, drept de folosinta

ulterior concesionare SC BRAYTIM SA 4291 211275,00

1412

Teren arabil, pt.strazi zone verzi

Calea Martirilor

66815 414094 14357/1/74/a Statul Român

1016 / 2005 poz.2872

Mun.TM d.public asupra A1, drept de folosinta

ulterior concesionare SC BRAYTIM SA 4292 0,00

1413

Teren arabil, pt.strazi zone verzi

Calea Martirilor 66815 14357/1/74/b Statul Român

1016 / 2005 poz.2872 4293 0,00

1414 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/37

66815 415789

14357/1/56/1- 12, 14357/1/57/10 , 14357/1/63, 14357/1/64/6- 7, 14357/1/60/f Statul Român

1016 / 2005 poz.2873,

2868, 2900

HCL 365/30.10.20

07

Mun.TM d.privat asupra A1, drept de folosinta

ulterior concesionare SC BRAYTIM SA 4294 0,00

1415 Teren arabil Gheorghe Pomut nr.1

66815 405073

14357/1/56/1- 12- 14357/1/57/1- 4/a 231,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2873,

2868

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4295 31185,00

1416 Teren arabil Gheorghe Pomut

66815 410639

14357/1/56/1- 12- 14357/1/57/1- 4/b 132,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2873,

2868

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4296 17820,00

1417 Teren arabil Gheorghe Pomut nr.3

66815 409446

14357/1/56/1- 12- 14357/1/57/1- 4/c, 14357/1/56/1- 12- 14357/1/57/1- 4/d 355,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2873,

2868

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4297 47925,00

1418 Teren arabil Calea Martirilor

66815 414441

14357/1/56/1- 12- 14357/1/57/1- 4/e 64,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2873,

2868

HCL 365/30.10.20

07

Mun.TM d.privat asupra A1, drept de folosinta

ulterior concesionare SC BRAYTIM SA 4298 8640,00

1419 Teren arabil Calea Martirilor

66815 414443

14357/1/56/1- 12- 14357/1/57/1- 4/f 300,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2873,

2868

HCL 365/30.10.20

07

Mun.TM d.privat asupra A1, drept de folosinta

ulterior concesionare SC BRAYTIM SA 4299 40500,00

1420 Teren arabil Gheorghe Pomut nr.7

66815 415353

14357/1/56/1- 12- 14357/1/57/5, 14357/1/56/1- 12- 14357/1/57/6- 7/a 461,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2873,

2868

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4300 62235,00

1421 Teren arabil Gheorghe Pomut nr.9

66815 412199

14357/1/56/1- 12- 14357/1/57/6- 7/c, 14357/1/56/1- 12- 14357/1/57/6- 7/b 371,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2873,

2868

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4301 50085,00

1422 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/67

66815 430223

14357/1/56/1- 12- 14357/1/57/8 299,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2873,

2868

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4302 40365,00

1423 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/35

66815 422363 14357/1/58/1 298,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2885

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4303 40230,00

1424 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/37 A

66815 430220 14357/1/58/3 240,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2886

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4304 32400,00

1425 Teren arabil Calea Martirilor

66815 411978

14357/1/58/4- 14357/1/58/5/ 300,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2887,

HCL 365/30.10.20

Mun.TM d.privat asupra A1 - Braytim 4305 40500,00

1426 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/40

66815 417334 14357/1/58/6 300,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2889

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4306 40500,00

1427 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/41

66815 413483 14357/1/58/7 300,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2890

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4307 40500,00

1428 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/42

66815 430229 14357/1/58/8 292,50 Statul Român

1016 / 2005 poz.2891

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4308 39487,50

1429 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/43

66815 410609 14357/1/58/9 240,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2892

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4309 32400,00

1430 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/44

66815 430222 14357/1/58/10 252,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2893

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4310 34020,00

1431 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/48

66815 430224 14357/1/58/11 289,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2894

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4311 39015,00

1432 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/49

66815 430228

14357/1/56-1- 12- 14357/1/57/9- 14357/1/64/1 291,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2895

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4312 39285,00

1433 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/50

66815 430314

14357/1/64/2- 3/c 97,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2896

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4313 13095,00

1434 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/50

66815 414235

14357/1/64/2- 3/a 300,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2896

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4314 40500,00

1435 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/52

66815 416441 14357/1/64/4 291,40 Statul Român

1016 / 2005 poz.2898

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4315 39339,00

1436 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/53

66815 416442 14357/1/64/5 300,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2899

HCL 365/30.10.20

07

Mun.TM d.privat asupra A1, drept de folosinta

ulterior concesionare SC BRAYTIM SA 4316 40500,00

1437 Stradă Cheia 67008

432314 30315 590,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2902 Mun.TM d.public asupra

A1 4317 79650,00

1438 Stradă Azuga 67008

432315 30328 1050,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2903 Mun.TM d.public asupra

A1 4318 141750,00

1439 Stradă Măgura 67008

426762 30342 2904,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2904 Mun.TM d.public asupra

A1 4319 392040,00

1440 Stradă Lidia 67008

411285 30447 1512,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2905 Mun.TM d.public asupra

A1 4320 204120,00

1441 Zonă verde Daliei nr.11 75205

415351 31046 137,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2906 Mun.TM d.public asupra

A1 4321 18495,00

1442 Zonă verde Daliei nr.11 75205

432305 31048 283,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2906 Mun.TM d.public asupra

A1 4322 38205,00

1443 Drum str.Trubadur nr.12

75205 432306 31066 751,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2907

Mun.TM d.public asupra A1 4323 101385,00

1444 Zonă verde str.Trubadur nr.16

75205 432304 31067 759,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2908

Mun.TM d.public asupra A1 4324 102465,00

1445 Zonă verde str.Milcov nr.4 75205

432302 31087 365,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2909 Mun.TM d.public asupra

A1 4325 49275,00

1446 Loc de joacă

B-dul Eroilor de la Tisa nr.47- 51

75205 432301 31008 1800,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2910

Mun.TM d.public asupra A1 4326 243000,00

1447 Drum str.Milcov 75205

432307 31093 667,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2911 Mun.TM d.public asupra

A1 4327 90045,00

1448 Zonă verde str.Daliei nr.17 75205

432380 31061/1 57,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2912 Mun.TM d.public asupra

A1 4328 7695,00

1449 Zonă verde str.Daliei nr.21 75205

432381 31063/1 1147,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.2913 Mun.TM d.public asupra

A1 4329 154845,00

1450 Drum de acces str.Trubadur nr.1

75205 432379 31055/1 462,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2914

Mun.TM d.public asupra A1, sentinta pe teren nr.8984/2011 - dosar

nr.846/2008 - SCHINTEIE MARIA 4330 62370,00

1451 Drum de acces str.Miorita nr.4- 8

75205 432378 31090/1 1203,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2915

Mun.TM d.public asupra A1 4331 162405,00

1452 Zonă verde str.Trubadur nr.18

75205 427786 31079/1 655,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2916

Mun.TM d.public asupra A1 4332 88425,00

1453 Drum de accs ale str.Lascăr Catargiu nr.6

75205 432377 31050/1 1095,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2917

Mun.TM d.public asupra A1 4333 147825,00

1454 Zonă verde str.Lascăr Catargiu nr.6

75205 423697 31051/1/1 1301,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.2917

Mun.TM d.public asupra A1 4334 175635,00

1455 Teren cu staţie de benzină

B-dul Liviu Rebreanu

89987 415327 13558/2 1272,00

Primăria Timişoara - teren Particular c-tii

1016 / 2005 poz.2918

Mun.TM d.public asupra A1, drepr de folosinta SC

MOL ROMANIA PETROLEUM 4335 171720,00

1456 Teren cu caminul nr.1

Calea Bogdăneştilor 32/A

104761 424458 26614/2 900,00

Statul Român adm.Municipiul Timişoara

1016 / 2005 poz.2919

Mun.TM d.public asupra A1 4336 121500,00

1457

Teren cu bazine,chiosc, cladire vestiare

B-dul Iosif Bulbuca

106597 421358 14169/3/1/1 7521,00

Statul Român - teren ELBA c-tii

1016 / 2005 poz.2920

Mun.TM d.public asupra A1 4337 1015335,00

1458

Teren cu scoala, camin, cantina, cab.poarta

P-ta Huniade nr.3

109933 419232 195/2 8553,00

Statul Român - teren Ministerul Inv.Inspectoratul Scolar c-tii

1016 / 2005 poz.2921

Mun.TM d.public H.G.977/2002 asupra A1

- suprafata 3415/8553 H.G.1016/2005 asupra

A1 - suprafata 5138/8553 4338 1154655,00

1459

Cladire - Liceul C.D.Loga cu 2 etaje si curte

B-dul C.D.Loga nr.34

113026 407561 165 6473,00

Primaria Municipiului Timisoara -teren Ministerul Inv.Inspectoratul Scolar c-tii

1016 / 2005 poz.2922

Mun.TM d.public H.G. 977/2002 - asupra A1,

A1.1 4339 873855,00

1460 Casă cu parter şi curte

Bv. Circumvalaţiun ii 17

116326 407228 1278 510

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2923

Mun.TM d.public asupra A1 cota 23/34 4340 68850,00

1461 Teren cu c-tii prov. ( garaje )

str.I.Brezeanu nr.7 117293 31169 60,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.2924 4341 8100,00

1462 Teren cu c-tii prov. ( garaje )

str.I.Brezeanu nr.5 117293 31170 101,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.2925 4342 13635,00

1463 Parcare str.Dep.din Baragan 117293 31175 804,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.2926 4343 108540,00

1464 Loc de casă cu casă

Str. Diaconu Coresi 131

15616 418255 8651 723

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.2927

Mun.TM d.public asupra A1 4344 97605,00

1465 Loc de casă cu casă

str.Capitan Damşescu nr.3

15880 417533

16444/2 16114/9 16115/6

195 344 93

Statul Roman- teren

CARITAS- construcţii

1016 / 2005 poz.2928

Mun.TM d.public asupra A1 4345 281240,00

1466 Grădină cu casă str.Semenic nr.10

16047 416954

601/1 602/1/1

291 164

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.2929

Mun.TM d.public asupra A1 4346 202475,00

1467 Teren str.Ion Barac nr.3

16342 408940 16230/2 173,00

Statul Român adm.Cons.Pop.Ti mişoara

1016 / 2005 poz.2930

Mun.TM d.public asupra A1 4347 23355,00

1468 Teren cu bloc str.Ion Barac nr.15

16342 424703 16230/1/1/1/1 369,00

Statul Român adm.Cons.Pop.Ti mişoara

1016 / 2005 poz.2931

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1 4348 49815,00

1469 Teren 16342

424707 16230/1/1/1/2 620,00

Statul Român adm.Cons.Pop.Ti mişoara

1016 / 2005 poz.2931

Mun.TM d.public asupra A1 4349 83700,00

1470 Teren 16342

401383 16230/1/1/1/4 6271,00

Statul Român adm.Cons.Pop.Ti mişoara

1016 / 2005 poz.2931

Mun.TM d.public asupra A1 4350 846585,00

1471 Teren 16342

400144 16230/1/1/1/3/ 402,00

Statul Român adm.Cons.Pop.Ti mişoara

1016 / 2005 poz.2931

Mun.TM d.public asupra A1 4351 54270,00

1472 Teren str.Noua 16889

429915 1245/1/1/2 1260,00

Statul Roman adm. Electrometal

1016 / 2005 poz.2938

Mun.TM d.public asupra A1 4352 170100,00

1473 Teren str.Noua 16889

429916 1245/1/1/3 67,00

Statul Roman adm. Electrometal

1016 / 2005 poz.2938

Mun.TM d.public asupra A1 4353 9045,00

1474 Teren str.Noua 16889

429917 1384/1/1 323,00

Statul Roman adm. Electrometal

1016 / 2005 poz.2938

Mun.TM d.public asupra A1 4354 43605,00

1475

Biserica, clopotnita, casa parohiala, curte si gradina

Sf.Apotoli Petru si Pavel nr.1

18889 408656 28003 5567,00

Statul Roman teren, Par.Ortodoxa Romana c-tii

1016 / 2005 poz.2940

Mun.TM d.public asupra A1, adm.op.Biserica Ortodoxa Romana 4355 751545,00

1476 str.Anvers nr.23

19020 430290 18674/1 729,00

1016 / 2005 poz.2941

RESPINGERE /ATRIBUIT LA LEGEA

18 4356 98415,00

1477

Teren cu strand termal si constructii

B-dul V.Pirvan, nr.9

19375 404664 9507/2/1 14523,00

Statul Roman teren, PMT - c- tii

1016 / 2005 poz.2942

Mun.TM d.public asupra A1, c-tii PMT 4357 12925470,00

1478 Grădină str.Negoi nr.9 22567

429863 8883/2 64,00

Statul Roman adm. Mun.Timisoara

1016 / 2005 poz.2944

Mun.TM d.public asupra A1 4358 28480,00

1479 Grădină Calea Girocului nr.23

22567 429865 10877/2 261,00

Statul Roman adm. Mun.Timisoara

1016 / 2005 poz.2945

Mun.TM d.public asupra A1 4359 116145,00

1480 Teren B-dul Ştefan Plăvăţ, nr.144

22567 418923 10873/1 910,00

Statul Roman adm. Mun.Timisoara

1016 / 2005 poz.2946

Mun.TM d.public asupra A1 4360 404950,00

1481 Grădină Calea Girocului nr.17

22567 429866 10870/2/2 614,00

Statul Roman adm. Mun.Timisoara

1016 / 2005 poz.2947

Mun.TM d.public asupra A1 4361 273230,00

1482 Teren B-dul Ştefan Stâncă nr.105

22567 429867 10882/2/1 123,00

Statul Roman adm. Mun.Timisoara

1016 / 2005 poz.2948

Mun.TM d.public asupra A1 4362 54735,00

1483 Teren B-dul Ştefan Stâncă nr.105

22567 429868 10881/2/1 254,00

Statul Roman adm. Mun.Timisoara

1016 / 2005 poz.2948

Mun.TM d.public asupra A1 4363 113030,00

1484 Teren B-dul Ştefan Plăvăţ, nr.148

22567 407607

14160/1/1/1/1 /1, 10876/2/2 6039,00

Statul Roman adm. Mun.Timisoara

1016 / 2005 poz.2949

Mun.TM d.public asupra A1, in adm.Consiliului

Local 4364 2687355,00

1485 Teren cu construcţii

str.Dr.Ştefan Stâncă nr.64

33432 429844 26479 86,00

Statul Roman adm. Cons.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.2951

Mun.TM d.public asupra A1 4365 38270,00

1486 Stradă str.Cosminului 33432

429845 26482 1682,00

Statul Roman adm. Cons.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.2952

Mun.TM d.public asupra A1 4366 134560,00

1487 Stradă str.Naturii 33432

429846 26514 3799,00

Statul Roman adm. Cons.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.2953

Mun.TM d.public asupra A1 4367 303920,00

1488 Teren în faţa casei

Calea Girocului nr.46

33432 429848 26527/a 44,00

Statul Roman adm. Cons.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.2954

Mun.TM d.public asupra A1 4368 19580,00

1489 Teren în faţa casei

Calea Girocului nr.44

33432 429850 26528/a 44,00

Statul Roman adm. Cons.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.2955

Mun.TM d.public asupra A1 4369 19580,00

1490 Teren cu construcţii

33432 429851 26547 960,00

Statul Roman adm. Cons.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.2956

Mun.TM d.public asupra A1 4370 427200,00

1491 Spaţii verzi şi alei pietonale

str.Versului nr.2

33432 429852 26593 5532,00

Statul Roman adm. Cons.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.2957

Mun.TM d.public asupra A1 4371 442560,00

1492 Stradă str.Ştefan Stâncă

33432 429853 26598 4828,00

Statul Roman adm. Cons.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.2958

Mun.TM d.public asupra A1 4372 386240,00

1493 Teren cu bloc de locuinte

str.Sorin Titel nr.1

34755 403404 9894/1

566 522

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.2959

Mun.TM d.public asupra A1 4373 232290,00

1494 Teren cu 3 garaje

str.Sorin Titel nr.1

34755 425550

9894/2, 9894/3, 9894/4 44,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.2959

Mun.TM d.public asupra A1 4374 19580,00

1495 Teren cu garaje c-tii provizorii

str.Cantului nr.3

37389 406967 27095/3 5658,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.2960

Mun.TM d.public asupra A1 4375 2517810,00

1496 Teren cu garaje c-tii provizorii

str.Cantului nr.3

37389 432935 27095/1 354,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.2960

Mun.TM d.public asupra A1 4376 157530,00

1497 Spaţiu verde B-dul Dâmboviţa nr.4

37601 432918 26644 518,00

Statul Roman teren, Expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2961

Mun.TM d.public asupra A1 4377 230510,00

1498 Spaţiu verde

B-dul Dâmboviţa nr.14-38

37601 432917 26679 1173,00

Statul Roman teren, Expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2962

Mun.TM d.public asupra A1 4378 521985,00

1499 Spaţiu verde 37601

432916 26694 255,00

Statul Roman teren, Expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2963

Mun.TM d.public asupra A1 4379 113475,00

1500 Spaţiu verde 37601

432915 26697 892,00

Statul Roman teren, Expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2963

Mun.TM d.public asupra A1 4380 396940,00

1501 Spaţiu verde str.Vulturilor nr.21

37601 420170 26706 2181,00

Statul Roman teren, Expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2964

Mun.TM d.public asupra A1 4381 174480,00

1502 Spaţiu verde str.Frunyei nr.41-43

37601 432911 26738 180,00

Statul Roman teren, Expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2965

Mun.TM d.public asupra A1 4382 80100,00

1503 Stradă str.Frunzei 37601

432910 26742 601,00

Statul Roman teren, Expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2966

Mun.TM d.public asupra A1 4383 267445,00

1504 Stradă str.Frunzei 37601

432909 26748 3748,00

Statul Roman teren, Expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2966

Mun.TM d.public asupra A1 4384 299840,00

1505 Spaţiu verde str.Ana Ipătescu nr.5

37601 412881 26749 1841,00

Statul Roman teren, Expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2967

Mun.TM d.public asupra A1 4385 819245,00

1506 Stradă str.Leonard 37601

426774 26776 2303,00

Statul Roman teren, Expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2968

Mun.TM d.public asupra A1 4386 1024835,00

1507 Spaţii verzi şi alei

str.Aleea Cutezătorilor nr.1-3

37601 432920

26965/1 2965/1/1

4078 3673

Statul Roman teren, Expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2969

Mun.TM d.public asupra A1 4387 293840,00

1508 Spaţii verzi şi alei

str.Vegetaţiei nr.1-3

37601 432912 26906/1 2181,00

Statul Roman teren, Expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2970

Mun.TM d.public asupra A1 4388 174480,00

1509 Spaţii verzi şi alei

str.Actorilor nr.1

37601 432913 26888/1 1832,00

Statul Roman teren, Expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2971

Mun.TM d.public asupra A1 4389 815240,00

1510 Spaţii verzi şi alei

B-dul Dâmboviţa nr.45

37601 432914 26741/1/1 804,00

Statul Roman teren, Expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2972

Mun.TM d.public asupra A1 4390 357780,00

1511 Stradă B-dul Ana Ipătescu

37601 410970 26930 13670,00

Statul Roman teren, Expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2973

Mun.TM d.public asupra A1 4391 1093600,00

1512 Spaţii verzi şi alei

str.Talăngii nr.2-6

37601 422980 26942 3210,00

Statul Roman teren, Expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2974

Mun.TM d.public asupra A1 4392 256800,00

1513 Stradă str.Sitarului 47996

432950 28711 958,00

Statul Roman teren, Expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2975

Mun.TM d.public asupra A1 4393 76640,00

1514

Spaţii verzi cu garaje (c-ţii prov) Aleea Sanatatii

53717 402777

29073/1/1/1/1 /1/1 29073/1/1/1/1 /1/1/1

48645 47572 Statul Roman

1016 / 2005 poz.2976

Mun.TM d.public asupra A1 4394 3805760,00

1515 Teren

zona Circumvalaţiun ii

69686 420343 26609/2 3230,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.2977

HCL 205/23.11.20

12 Mun.TM d.privat asupra

A1 4395 1437350,00

1516 Teren Str.Lorena nr.1 27726 4633/1/1 5049,00

Statul Roman adm.Fabrica Ciorapi

1016 / 2005 poz.2978 4396 2246805,00

1517 Teren str.Câmpina nr.10

2810 431043 2065/1 1436,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.2979

Mun.TM d.public asupra A1, dr.de adm. Ministerul

Apărării Naţionale UM 02517 Craiova 4397 639020,00

1518 Loc de casă str.Armoniei nr.2

2441 432976 2052/6 415,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.2980

Mun.TM d.public asupra A1 4398 184675,00

1519 Casă şi curte Grădină

str.Câmpina nr.24

2493 426269

2098 2099

299 1667

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.2981

Mun.TM d.public asupra A1 4399 265410,00

1520 Teren

B-dul Republicii nr.10

16535 433005 1096/1 191,00

Statul Roman Fol.Cons.Pop. Timişoara

1016 / 2005 poz.2982

Mun.TM d.public asupra A1 4400 169990,00

1521 Teren

B-dul Republicii nr.10

16535 433006 1096/3 792,00

Statul Roman Fol.Cons.Pop. Timişoara

1016 / 2005 poz.2982

Mun.TM d.public asupra A1 4401 704880,00

1522 Casă şi curte Grădină

str.Ioan Slavici nr.9

82 Freidorf 413661 TM 208/b/1 1026,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.2983

Mun.TM d.public asupra A1 4402 456570,00

1523 Teren arabil 153 Chişoda 885/3 8861,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.2984 RESPINGERE 4403 3943145,00

1524 Casă şi curte

171 Chişoda 403823 Giroc 388-389 1798,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.2985

Mun.TM d.public asupra A1 4404 800110,00

1525

Spaţii verzi cu c-ţii provizorii ( garaje)

str.13 Decembrie nr.28 8711 400559 17346/1/1 823,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.2986

Mun.TM d.public asupra A1 4405 366235,00

1526 Spaţii verzi si alei cu garaje str.Lirei

42684 415390 28154 4762,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.2987

Mun.TM d.public asupra A1 4406 2119090,00

1527 Spaţii verzi si alei str.Verdi nr.2-12

37601 431562 26817 974,00

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2988

Mun.TM d.public asupra A1 4407 433430,00

1528 Strada str.Verdi 37601

431560 26818 2760,00 Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2989

Mun.TM d.public asupra A1 4408 220800,00

1529 Spaţii verzi si alei

str.Leonard nr.11A

37601 431576 26831 135,00

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2990

Mun.TM d.public asupra A1 4409 60075,00

1530 Spaţii verzi si alei

Calea Sagului nr.52

37601 421954 26862 1368,00

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2991

Mun.TM d.public asupra A1, concesiune SC

RUMEX FARM SRL 4410 109440,00

1531 Strada Gradinii 37601

412880 26884 1088,00 Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2992

Mun.TM d.public asupra A1 4411 870040,00

1532 Strada Vegetatiei 37601

431561 26890 1007,00 Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2993

Mun.TM d.public asupra A1 4412 448115,00

1533 Alee Actorilor 37601

431551 26924 860,00 Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2994

Mun.TM d.public asupra A1 4413 382700,00

1534 Spaţii verzi si alei Actorilor

37601 431557 26925 725,00

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2994

Mun.TM d.public asupra A1 4414 322625,00

1535 Spaţii verzi si alei str.Teatrului

37601 431558 26931 230,00

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2995

Mun.TM d.public asupra A1 4415 102350,00

1536 Strada str.Teatrului 37601

431568 26932 763,00 Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2995

Mun.TM d.public asupra A1 4416 339535,00

1537 Strada str.Talangii 37601

431575 26941 420,00 Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2996

Mun.TM d.public asupra A1 4417 186900,00

1538 Aleea str.Cutezatorilo r

37601 431570 26966 1520,00

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2997

Mun.TM d.public asupra A1 4418 676400,00

1539 Spaţii verzi si alei

str.Cutezatorilo r

37601 424327 26977 3636,00

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2997

Mun.TM d.public asupra A1 4419 1618020,00

1540 Strada str.Filateliei 37601

431552 26978 1699,00 Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2998

Mun.TM d.public asupra A1 4420 756055,00

1541 Spaţii verzi si alei str.Gradinii

37601 423307 26982 4920,00

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.2999

Mun.TM d.public asupra A1 4421 2189400,00

1542 Strada str.Fructelor 37601

431548 26983 3012 3013

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.3000

Mun.TM d.public asupra A1 4422

1543 Spaţii verzi si alei str.Fructelor

37601 431549 26984 200,00

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.3000

Mun.TM d.public asupra A1 4423 89000,00

1544 Spaţii verzi si alei str.Fraternitatii

37601 431550 26993 1662,00

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.3001

Mun.TM d.public asupra A1 4424 739590,00

1545 Strada str.Fraternitatii 37601

431566 26994 1267,00 Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.3001

Mun.TM d.public asupra A1 4425 563815,00

1546 Spaţii verzi, loc de joaca str.Fraternitatii

37601 431564 26995 1030,00

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.3001

Mun.TM d.public asupra A1 4426 458350,00

1547 Spaţii verzi si alei

37601 431565 27001 1881,00

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.3002

Mun.TM d.public asupra A1 4427 837045,00

1548 Strada str.Gradinii 37601

431571 27011 1030,00 Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.3003

Mun.TM d.public asupra A1 4428 458350,00

1549 Strada str.Fructelor 37601

431572 27012 1407,00 Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.3004

Mun.TM d.public asupra A1 4429 626115,00

1550 Spaţii verzi si alei str.Fructelor

37601 413394 27018 1954,00

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.3004

Mun.TM d.public asupra A1 4430 869530,00

1551 Strada str.Fructelor 37601

413397 27019 1547,00 Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.3004

Mun.TM d.public asupra A1 4431 688415,00

1552 Spaţii verzi si alei

str.Ana Ipatescu

37601 408114 27023 1339,00

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.3005

Mun.TM d.public asupra A1 4432 595855,00

1553 Strada str.Lacului 37601

431574 26957 3323,00 Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.3006

Mun.TM d.public asupra A1 4433 1478735,00

1554 Calea Sagului 37601

407829 27026/1 37724,00 Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.3007

Mun.TM d.public asupra A1 4434 16787180,00

1555 Teren

B-dul Dimbovita nr.34

37601 431563 26685/1 353,00

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.3008

Mun.TM d.public asupra A1 4435 157085,00

1556 Spaţii verzi si alei

B-dul Dimbovita nr.8A

37601 422993 26650/1 566,00

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.3009

Mun.TM d.public asupra A1 4436 251870,00

1557 Spaţii verzi si alei

B-dul Dimbovita nr.2C

37601 431559 26643/1 247,00

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.3010

Mun.TM d.public asupra A1 4437 109915,00

1558 Spaţii verzi si alei

B-dul Dimbovita nr.1A ( 15 )

37601 431556 26786/1 28,00

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.3011

Mun.TM d.public asupra A1 4438 12460,00

1559 Spaţii verzi si alei

B-dul Dimbovita nr.1A ( 15 )

37601 431555 26786/2 66,00

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.3011

Mun.TM d.public asupra A1 4439 29370,00

1560 Spaţii verzi si alei

B-dul Dimbovita nr.1A ( 15 )

37601 431554 26786/4 141,00

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.3011

Mun.TM d.public asupra A1 4440 62745,00

1561 Spaţii verzi si alei

B-dul Dimbovita nr.1A ( 15 )

37601 431569 26786/6 27,00

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.3011

Mun.TM d.public asupra A1 4441 12015,00

1562 Spaţii verzi si alei

B-dul Dimbovita nr.1A ( 15 )

37601 431553 26786/8 33,00

Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.3011

Mun.TM d.public asupra A1 4442 14685,00

1563 Teren str.Transilvania 37601

431567 26693/1 911,00 Statul Roman expr.nr.4978

1016 / 2005 poz.3012

Mun.TM d.public asupra A1 4443 405395,00

1564 Teren

179 Chişoda

436447 TM 690/3/2 83936,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3013 Mun.TM d.public asupra

A1 4444 11331360,00

1565 Teren arabil

406 Chisoda

402364 TM 632/a 12186,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3014

Mun.TM d.public asupra A1, HCL 204/2009 -

drept de folosinta gratuita 49 ani - Biserica

Ortodoxa Romana 4445 1645110,00

1566 Casă, curte şi grădină Str. Bujorilor 9

574 Chişoda

416653 TM

1692/635- 637/1,

1692/635- 637/2 576

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3015

Mun.TM d.public asupra A1 4446 77760,00

1567 Casă Teren arabil

Str. Bujorilor 29

583 Chişoda 436444 TM

1704/635- 637,

1706/635-637 129 878

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3016

Mun.TM d.public asupra A1 4447 135945,00

1568 Teren arabil cu casă

Str.Bujorilor nr.37

590 Chisoda

420317 TM 1723/635-637 1439,00 Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3017

Mun.TM d.public asupra A1 4448 194265,00

1569 Casă şi teren Str. Bujorilor 51

598 Chişoda 429934 TM

1731/635-637 429934

1439 1335

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3018

Mun.TM d.public asupra A1 4449 180225,00

1570 Teren arabil Str. Bujorilor 51

599 Chişoda

425848 TM

1732/635-

637/1 1620,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3018

Mun.TM d.public asupra A1, nu am cf verificat 4450 218700,00

1571 Teren arabil cu casă

Str.Bujorilor nr.57

603 Chisoda

408892 TM 1736/635- 637/1 1602,00

Statul Român adm.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.3019

Mun.TM d.public asupra A1, nu am cf verificat 4451 712890,00

1572 Teren arabil cu casă

Str.Bujorilor nr.55

604 Chisoda 1736/635-637 1726,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3020

Mun.TM d.public asupra A1, nu am cf verificat 4452 233010,00

1573 Teren arabil cu casă

Str. Bujorilor 75

611 Chişoda

433902 TM 1745/635-637 1079

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3021

Mun.TM d.public asupra A1 4453 145665,00

1574 Teren arabil cu casă

Str.Bujorilor nr.20

620 Chisoda

436454 TM 2064/646/648/ a 1302,00

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3022

Mun.TM d.public asupra A1 4454 175770,00

1575 Casă si curte Str.Bujorilor

621 Chisoda

436477 TM 2067/646/648/ 1 420,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3023

Mun.TM d.public asupra A1 4455 56700,00

1576 Casă si curte Str.Bujorilor nr.30

624 Chisoda

436410 TM 2070/646/648/ 1 284,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3024

Mun.TM d.public asupra A1 4456 38340,00

1577 Teren cu casă Calea Şagului nr.25 NR.81

658 Chisoda

436411 TM 2104/646/ 648 1439,00

Statul Român , c- tii 961/1439 teren

1016 / 2005 poz.3025

Mun.TM d.public asupra A1 4457 194265,00

1578 Casă Teren intravilan

Str. Bujorilor 23

676 Chişoda 420980 TM

1700/635- 637,

1701/635- 637/1

805 198

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3026

Mun.TM d.public asupra A1 4458 135405,00

1579 Casă şi teren arabil 699 Chişoda 729/b/1 11159,00

Statul Român Fol.Min.F.Arm

1016 / 2005 poz.3027 4459 1506465,00

1580 Casă şi teren arabil 699 Chişoda 729/b/2 11159,00

Statul Român Fol.Min.F.Arm

1016 / 2005 poz.3027 4460 1506465,00

1581 Casă, curte şi grădină

Str.Bujorilor nr.78

726 Chisoda

436402 TM 2095/646- 648/1 1695,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3028

Mun.TM d.public asupra A1 4461 228825,00

1582 Teren arabil Calea Şagului

757 Chisoda

411199 TM 2109/646-648 1439,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3029 Mun.TM d.public asupra

A1 4462 194265,00

1583 Teren cu casă Calea Şagului nr.101

767 Chisoda

436442 TM 2113/646-648 1439,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3030 Mun.TM d.public asupra

A1 4463 194265,00

1584 Teren cu casă str.Herculane nr.12

805 Chisoda

420408 TM 1945/635- 637/2 1208,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3031

Mun.TM d.public asupra A1 4464 163080,00

1585 Teren cu casă str.Chişodei nr.5

806 Chisoda

410856 TM 1957/635/ 637 827,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3032 Mun.TM d.privat asupra

A1, nu am cf verificat 4465 111645,00

1586 Teren cu casă Str. Chişodei 1 812 Chişoda 1959/635-637 766

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3033

proprietate privata asupra A1, A1.1, nu am cf

verificat 4466 103410,00

1587 Teren Calea Şagului 816 Chişoda 436463 TM

2116/646- 648/1 1635,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3034

Mun.TM d.public asupra A1 4467 220725,00

1588 Casă, curte şi grădină

Str. Chişodei nr.64

818 Chişoda

429291 TM 1826/635-637 1079

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3035

Mun.TM d.public asupra A1 4468 145665,00

1589 Teren Calea Şagului 851 Chişoda 436438 TM

2119/646- 648/1 167,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3036

Mun.TM d.public asupra A1 4469 22545,00

1590 Teren arabil cu ctii prov.garaje Calea Şagului

854 Chişoda 436443 TM

2105/646- 648/1 1394,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3037

Mun.TM d.public asupra A1 4470 188190,00

1591 Teren cu casă Str. Chişodei 9 876 Chişoda 417367 TM 1955/635-637 820

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3038

Mun.TM d.public asupra A1 4471 110700,00

1592 Teren cu casă Str. Bujorilor 33A

880 Chişoda 430562 TM 1715/635-637 719,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3039

Mun.TM d.public asupra A1 4472 97065,00

1593 Teren intravilan

Str. Bujorilor 33A 880 Chişoda

1714/635- 637/a/2 65,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3039 4473 8775,00

1594 Casă, curte şi grădină str.Fratelia nr.15

881 Chisoda

432586 TM 1718/635-637 719,00 Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3040

Mun.TM d.public asupra A1 4474 97065,00

1595 Teren cu casă str.Fratelia nr.7

884 Chisoda

420318 TM 1721/635- 637/a 396,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3041

Mun.TM d.public asupra A1 4475 53460,00

1596

Intravilan cu casă Grădină Grădină

str.A.Ipătescu nr.30

919 Chisoda

410133 TM

1683/635- 637/1

1684/635- 637/b/2/1 1684/635- 637/a/2/1

270 135 135

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.3042

Mun.TM d.public asupra A1 4476 72900,00

1597 Arabil cu casă Str. Fratelia 14 1139

Chişoda

2151/635- 637/b,

2153/635- 637/b,

2155/635- 637/b,

1705/635- 637/b,

1707/635- 637/b

4 72 18 36

266

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3043 4477 53460,00

1598 Casa si curte Str. Bujorilor 114

1280 Chişoda

422697 TM 2121/646-

648/6/1/4/1 817

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3044

Mun.TM d.public asupra A1 4478 110295,00

1599 Arabil cu casă str.Chişodei nr.22

1289 Chisoda

436470 TM 1842/635- 637/b 719,00

Statul Român D892/1988

1016 / 2005 poz.3045

Mun.TM d.public asupra A1 4479 97065,00

1600 Arabil cu casă str.Herculane nr.18

1311 Chisoda

420923 TM 1947/635- 637/c 727,00

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3046

Mun.TM d.public asupra A1 4480 98145,00

1601 Arabil cu casă Str. Lothar Rădăceanu 58

1333 Chişoda

1589/635- 637/b/2, 1590/b 360,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3047

Mun.TM d.public asupra A1 4481 48600,00

1602 Arabil cu casă Str. Lothar Rădăceanu 58

1333 Chişoda

1590/b 360,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3047

RESPINGERE / nu exista top.1590/b 4482 48600,00

1603 Teren cu casă str.Chişodei nr.95

1389 Chisoda

436497 TM 1453/635- 637/a 1044,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3048 4483 140940,00

1604 Arabil cu casă str.Victor Hugo nr.88

1425 Chisoda

429187 TM 1580/635-637 755,00 Statul Român - teren

1016 / 2005 poz.3049

Mun.TM d.public asupra A1 4484 101925,00

1605 Teren cu casă str.Chişodei nr.48

1428 Chisoda

428107 TM

1833/635- 634/b, 1836/635-637

539 720

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3050

Mun.TM d.public asupra A1 4485 169965,00

1606 Teren cu casă Str. Shakespeare 24

1503 Chişoda

408351 TM 1165/633/b 539

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3051

Mun.TM d.public asupra A1 4486 72765,00

1607 Arabil cu casă str.Chişodei nr.22

1508 Chişoda 1434/635-637/a 935,00

Statul Roman adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3052

RESPINGERE imobil dobindit prin Legea 58/1974 incidenta

L18/1991 / probleme 4487 126225,00

1608 Teren cu casa Str.Emil Zola nr.3

1553 Chisoda

415475 TM 1609/635-637/b 892,00 Statul Roman adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3053

HCL 388/26.10.20

10 Mun.TM d.privat asupra

A1 4488 120420,00

1609 Loc de casă şi casă

str.Lothar Radaceanu nr.39

1579 Chisoda

430481 TM 1607/635- 637/4 539,00

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3054

Mun.TM d.public asupra A1 4489 72765,00

1610 Loc de casă cu casă Str. Chişoda 71

1588 Chişoda

436469 TM 1462/635- 637/c 1104

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3055

Mun.TM d.public asupra A1 4490 149040,00

1611 Arabil cu casă str.Chişodei nr.25

1691 Chisoda

436468 TM

1912/635- 637/a/2 1913/635- 637/a/2 504 83

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3056

Mun.TM d.public asupra A1 4491 79245,00

1612 Loc de casă cu casă

Str. Muncitorilor 26

1776 Chişoda

435832 TM 1371/633/a 539

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3057

Mun.TM d.public asupra A1 4492 72765,00

1613 Loc de casă Str. Victor Hugo 42

1786 Chişoda

416830 TM

1925/635- 637/a/1,

1926/635- 637/a/1

164 327

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3058

Mun.TM d.public asupra A1 4493

1614 Curte str.Herculane nr.19

1787 Chişoda

436481 TM 1937/635- 637/a/2 538,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3059

Mun.TM d.public asupra A1 4494 72630,00

1615 Arabil cu casă str.Steaua nr.11

1801 Chisoda 436482 TM

21218646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/3 568,00

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3060

Mun.TM d.public asupra A1 4495 76680,00

1616 Teren arabil

1801 Chisoda

436483 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/2 1618,00

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3060

Mun.TM d.public asupra A1 4496 218430,00

1617 Teren arabil str.Islaz nr.80

1824 Chisoda 436547 TM

2098/646- 648/c/2 432,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3061

Mun.TM d.public asupra A1 4497 58320,00

1618 Teren cu casă Str. Fratelei 4

1823 Chişoda

436545 TM 1849/635- 637/a/1/a

680 686

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3062

Mun.TM d.public asupra A1 4498 92610,00

1619 Teren arabil

str.Chişodei ne.144 ( nr.postal schimbat 146)

1828 Chisoda

416993 TM 1440/635-637/a 742,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3063

HCL 171/02.11.20

12 Mun.TM d.privat asupra

A1 4499 100170,00

1620 Teren arabil cu casă

Str. Victor Hugo 70

1850 Chişoda

415133 TM 1997/635-

637/a 360

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3064

Mun.TM d.public asupra A1 4500 48600,00

1621 Teren arabil cu casă

str.Victor Hugo nr.80

1860 Chisoda

406913 TM

1575/635- 637/b/2, 1575/635- 637/b, 1577/635- 637/a/2 576,00

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3065

Mun.TM d.public asupra A1 4501 77760,00

1622 Teren arabil cu casă

str.Victor Hugo nr.80

1860 Chisoda

436485 TM 1577/635- 637/a/2 241,00

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3065

Mun.TM d.public asupra A1 4502 32535,00

1623 Loc de casă str.Bujorilor nr.73

1871 Chisoda

415268 TM 1744/635- 637/b 173,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3066

Mun.TM d.public asupra A1 4503 23355,00

1624 Loc de casă cu casă

str.Martir Petru Haţeganu nr.2A

1879 Chisoda

436501 TM 1434/635- 637/b/1 489,00

Statul Român, fol.Comb.Ind. Tim

1016 / 2005 poz.3067

Mun.TM d.public asupra A1 4504 66015,00

1625 Teren arabil cu casă

str.Herculane nr.139

1897 Chisoda

408440 TM 1527/635- 637/a 993,00 Statul Român 1/2

1016 / 2005 poz.3068

Mun.TM d.public asupra A1 4505 134055,00

1626 Loc de casă cu casă

1902 Chisoda

436487 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/4/b/1/b 770,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3069

Mun.TM d.public asupra A1 4506 103950,00

1627 Teren str.Bujorilor nr.32

1902 Chisoda

436488 TM 2071/646- 648/2 1250,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3069

Mun.TM d.public asupra A1 4507 168750,00

1628 Arabil cu casă Str. Muzicescu 100

1916 Chişoda

413098 TM 1268/633/b 436

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3070

Mun.TM d.public asupra A1 4508 58860,00

1629 Loc de casă cu casă

str.Emil Zola nr.3

1932 Chisoda

436579 TM 1422/635- 637/c/2 486,00

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3071

Mun.TM d.public asupra A1 4509 65610,00

1630 Loc de casă cu casă

str.Progresul nr.31

1946 Chisoda

401454 TM 1208/633/1 597,00 Statul Român

3/16 1016 / 2005

poz.3072 Mun.TM d.public asupra

A1 4510 80595,00

1631 Arabil cu casă str.Galilei nr.1

1979 Chisoda

418444 TM 1571/635- 637/4 270,00

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3073

Mun.TM d.public asupra A1 4511 36450,00

1632 Arabil cu casă str.Steaua nr.6

1999 Chisoda

436681 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/27/a/2 284,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3074

Mun.TM d.public asupra A1 4512 38340,00

1633 Teren str.Islaz nr.88

2047 Chisoda

436683 TM

2121/646- 648/b/1/1/2/b/ 1/a/1/1/3/c/1/a /1 40,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3075

Mun.TM d.public asupra A1 4513 5400,00

1634 Teren

2047 Chisoda

436682 TM

2121/646- 648/b/1/1/2/b/ 1/a/1/1/3/c/1/a /3 10,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3075

Mun.TM d.public asupra A1 4514 1350,00

1635 Casă şi curte str.Steaua nr.22

2048 Chisoda

408301 TM

2121/646- 648/b/1/12/b/ 1/a/1/22/a/2 763,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3076

Mun.TM d.public asupra A1 4515 103005,00

1636 Loc de casă cu casă Str. Pavlov 38

2453 Chişoda

404541 TM 1116/633/a 539

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii-

1016 / 2005 poz.3077

Mun.TM d.public asupra A1 4516 72765,00

1637 Teren cu casă str.Bujorilor nr.124

2466 Chisoda

436631 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/42/b/4/8/a/ 1 1226,00

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3078

Mun.TM d.public asupra A1 4517 165510,00

1638 Loc de casă

2479 Chisoda

424054 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /103-109/12 644,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3079

Mun.TM d.public asupra A1 4518 86940,00

1639 Teren str.Florilor

2481 Chisoda

436632 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /182/1/1 94,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3080

Mun.TM d.public asupra A1 4519 12690,00

1640 Teren

2481 Chisoda

436633 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /179/2/2/1 89,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3080

Mun.TM d.public asupra A1 4520 12015,00

1641 Loc de casă cu casă str.Islaz nr.100

2497 Chisoda

436620 TM

2121/646- 648/b/1/12/b/ 1/a/1/37/c 334,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3081

Mun.TM d.public asupra A1 4521 45090,00

1642 Loc de casă

2501 Chisoda

436625 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/10/a 899,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3082

Mun.TM d.public asupra A1 4522 121365,00

1643 Loc de casă

2502 Chisoda

436670 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/10/b 719,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3083

Mun.TM d.public asupra A1 4523 97065,00

1644 Loc de casă şi casă str.Islaz nr.102

2509 Chisoda

436668 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/a/1/41/b 360,00

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3084

Mun.TM d.public asupra A1 4524 48600,00

1645 Zonă verde str.Eternitaţii nr.8

2511 Chisoda

424699 TM 2373/2/1 239,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3085 Mun.TM d.public asupra

A1 4525 32265,00

1646 Loc de casă şi casă

str.Eternităţii nr.5

2513 Chisoda

436866 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/38/a/1 496,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3086

Mun.TM d.public asupra A1 4526 66960,00

1647 Teren arabil cu casă

Str. Herculane nr.131

2517 Chişoda

436823 TM 1553/635-

637/a 79,00

Statul Roman- teren Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3087

Mun.TM d.public asupra A1 4527 10665,00

1648 Teren arabil cu casă

2517 Chişoda

436824 TM 1552/635-

637/a/b 288,00

Statul Roman- teren Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3087

Mun.TM d.public asupra A1 4528 38880,00

1649 Teren intravilan

2517 Chişoda

436859 TM 1528/635-

637/b/2 539,00

Statul Roman- teren Particulari- construcţii-

1016 / 2005 poz.3087

RESPINGERE / dobandire teren

RUSNEAC 4529 72765,00

1650 Teren str.Florilor

2526 Chişoda

436857 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b

/175- 261,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3088

RESPINGERE / dobandire teren sentinta

civila nr.584/PI/1994 4530 35235,00

1651 Loc de casă cu casă

str.Eternităţii nr.6

2536 Chisoda

436831 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/42/b/4/b/1 81/a/1 299,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3089

Mun.TM d.public asupra A1 4531 40365,00

1652 Teren str.Islaz nr.86

2349 Chisoda

436832 TM

2121/646- 648/b/1/12/b/ 1/a/1/13/c/1/b/ 1 83,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3090

Mun.TM d.public asupra A1 4532 11205,00

1653 Loc de casă cu casă

str.Fratelia nr.23

2345 Chisoda

436843 TM 1714/635- 637/b 259,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3091

Mun.TM d.public asupra A1 4533 34965,00

1654 Teren str.Islaz nr.64/a

2345 Chisoda

436847 TM 1975/635- 637/1 125,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3092

Mun.TM d.public asupra A1 4534 16875,00

1655 Teren 2345

Chisoda 1976/635-637 166,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3093 4535 22410,00

1656 Teren

2345 Chisoda

436964 TM 1980/635- 9637/2/2 18,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3094

Mun.TM d.public asupra A1 4536 2430,00

1657 Teren

2345 Chisoda

436851 TM

1979/635- 6357/1, 1980/635- 637/1/2 127,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3095

Mun.TM d.public asupra A1 4537 17145,00

1658 Teren

2345 Chisoda

436850 TM 1981/635- 637/2 164,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3096

Mun.TM d.public asupra A1 4538 22140,00

1659 Teren

2345 Chisoda

436912 TM 1982/635- 637/2 88,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3097

Mun.TM d.public asupra A1 4539 11880,00

1660 Teren str.Chişodei nr.34

2345 Chisoda

436846 TM 1839/635- 637/2 1097,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3098

Mun.TM d.public asupra A1 4540 148095,00

1661 Teren 2345

Chisoda 1840/635- 637/a/2 1097,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3099

RESPINGERE / nu corespund datele de identificare imobil 4541 148095,00

1662 Teren 2345

Chisoda 1840/635- 637/b/1/2/2 18,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3100 4542 2430,00

1663 Casă si curte str.Steaua nr.38

2341 Chisoda

436835 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/14/b/1 293,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3101

Mun.TM d.public asupra A1 4543 39555,00

1664 Loc de casă cu casă str.Steaua nr.24

2328 Chisoda

436833 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/22/b/1 219,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3102

Mun.TM d.public asupra A1 4544 29565,00

1665 Teren cu casă str.Steaua nr.14

2297 Chisoda

436826 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/16/1 1275,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3103

Mun.TM d.public asupra A1 4545 172125,00

1666 Teren arabil

2287 Chisoda

2289 Chisoda

436963 TM

2121/646- 648/b/1/12/b/ 1/a/1/6/b 935,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3104

Mun.TM d.public asupra A1 4546 126225,00

1667 Loc de casă Str. Comarnic nr.8

2265 Chisoda

436931 TM 1794/635- 637/a/4

164 162

Statul Român teren Part.c-tii 1/3

1016 / 2005 poz.3105

Mun.TM d.public asupra A1 4547 21870,00

1668 Loc de casă cu casă

Str. Comarnic nr.7

2264 Chişoda

418693 TM 1794/635-

637/a/3 164 162

Statul Roman- teren Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3106

Mun.TM d.public asupra A1 4548 21870,00

1669 Loc de casă cu casă Str. Aluniş 24

2236 Chişoda 1252/633/b 360

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3107 4549 48600,00

1670 Loc de casă cu casă Str. Aluniş 24A

2236 Chişoda

423259 TM 1252/633/c 360

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3107

RESPINGERE teren dobindit prin mostenire 4550 48600,00

1671 Teren arabil cu casă Str. Cercului 9

2227 Chişoda

436827 TM 1487/635-

637/b/9 263

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3108

Mun.TM d.public asupra A1 4551 35505,00

1672 Casă, curte şi grădină Str. Pavlov 23

2218 Chişoda

431946 TM 1134/633/a/2 457

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3109

Mun.TM d.public asupra A1 4552 61695,00

1673 Teren Str. Steaua 21

2207 Chişoda

436822 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/

1/a/1/a/1/1 757,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3110 Mun.TM d.public asupra

A1 4553 102195,00

1674 Loc de casă şi casă str.Islaz nr.33

2204 Chişoda

418205 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /155/b 360

Statul Roman teren, Part.c-tii L112

1016 / 2005 poz.3111

HCL 171/02.11.20

12 Mun.TM d.privat asupra

A1 4554 48600,00

1675 Teren str.Islaz nr.96

2203 Chişoda

436871 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/14/a/1/1 396

Statul Român adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3112

Mun.TM d.public asupra A1 4555 53460,00

1676 Loc de casă cu casă

Str. Shakespeare 53

2198 Chişoda

415583 TM 1178/633/b 539

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3113

Mun.TM d.public asupra A1 4556 72765,00

1677 Teren arabil cu casă str.Kirov nr.8

2192 Chisoda

436934 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/27/a/1/a 295,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3114

Mun.TM d.public asupra A1 4557 39825,00

1678 Teren cu casă Teren

Str. Emil Zola 119

2140 Chişoda

426031 TM

1772/635- 637/3/a,

1773/635- 637/a/3/a

180 299

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3115

Mun.TM d.public asupra A1 4558 64655,00

1679 Casă si curte str.Steaua nr.32

2092 Chisoda

436830 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/17/a/1 270,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3116

Mun.TM d.public asupra A1 4559 36450,00

1680 Teren arabil cu casă str.Steaua nr.17

2061 Chisoda

436834 TM

2121/646- 648/b/1/12/b/ 1/a/1/5/a 1144,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3117

Mun.TM d.public asupra A1 4560 154440,00

1681 Teren intravilan cu casă

str.Fratelia nr.17

2053 Chisoda

434526 TM 1717/635- 637/b 360,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3118

Mun.TM d.public asupra A1 4561 48600,00

1682 Teren arabil cu casă

Str. Victor Hugo Nr.18

2762 Chişoda

424367 TM 1931/635-

637/a 727

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3119

Mun.TM d.public asupra A1 4562 98145,00

1683 Teren arabil

Str.Anton Bacalbaşa nr.2A

2770 Chişoda

431905 TM 643/4 1392,00 Municipiul Timisoara

1016 / 2005 poz.3120

RESPINGERE / DOBANDIT PRIN

LEGEA 15/1990, HG 834/1991 - BEGA

MINERALE 4563 187920,00

1684 Loc de casă cu casă

str.Muncitorilor nr.28

2787 Chisoda

436842 TM 1371/633/b 539,00 Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3121

Mun.TM d.public asupra A1 4564 72765,00

1685 Loc de casă de casă str.Steaua nr.3/a

2801 Chisoda

436915 TM 2121/646- 648/b/5/c/2/4 309,00

Statul Român 6/8, D223, D65

1016 / 2005 poz.3122

Mun.TM d.public asupra A1 4565 41715,00

1686 Grădină cu casă

2823 Chisoda

402666 TM 378-379/a 378-379/a/1

1917 791

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3123

RESPINGERE / top dezmembrat proprietate

particulara TOMA 4566 106785,00

1687 Teren Arabil 2825

Chisoda 625/b/1/3 4654,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3124 4567 628290,00

1688 Loc de casă cu casă Str. Aluniş 19

2836 Chişoda

428284 TM 1160/633/a/1 234

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3125

Mun.TM d.public asupra A1 4568 31590,00

1689 Teren

2850 Chişoda

436836 TM 2121/646-

648/6/7/1/2 311,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3126 Mun.TM d.public asupra

A1 4569 41985,00

1690 Teren

2850 Chişoda

436837 TM 2121/646-

648/6/7/2/2 238,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3126 Mun.TM d.public asupra

A1 4570 32130,00

1691 Teren

2850 Chişoda

436969 TM 2121/646- 648/6/8/1 520,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3126

Mun.TM d.public asupra A1 4571 70200,00

1692 Teren

2850 Chişoda

436970 TM 2121/646- 648/6/8/3 210,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3126

Mun.TM d.public asupra A1 4572 28350,00

1693 Teren

2850 Chişoda

436953 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/

1/a/1/28- 32/1/2 144,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3126

Mun.TM d.public asupra A1 4573 19440,00

1694 Teren

2850 Chişoda

436954 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/

1/a/1/28- 32/2/1 122,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3126

Mun.TM d.public asupra A1 4574 16470,00

1695 Teren

2850 Chişoda

436958 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/

1/a/1/28- 32/3/2 42,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3126

Mun.TM d.public asupra A1 4575 5670,00

1696 Teren 2850

Chişoda

2121/646- 648/6/1/12/b/

1/a/1/28- 32/3/3 71,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3126 4576 9585,00

1697 Teren 2850

Chişoda

2121/646- 648/6/1/12/b/

1/a/1/28- 32/4/1 291,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3126 4577 39285,00

1698 Teren

2850 Chişoda

436972 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/

1/a/1/28- 32/4/2 753,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3126

Mun.TM d.public asupra A1 4578 101655,00

1699 Teren

2850 Chişoda

436967 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/

1/a/1/28- 32/5/1 1199,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3126

Mun.TM d.public asupra A1 4579 161865,00

1700 Teren

2850 Chişoda

436968 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/

1/a/1/28- 32/5/2 102 Statul Român

1016 / 2005 poz.3126

Mun.TM d.public asupra A1 4580 13770,00

1701 Teren cu casă str.Eternităţii nr.13

2852 Chisoda

436916 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/39/2/1

194 54 Statul Român

1016 / 2005 poz.3127

Mun.TM d.public asupra A1 4581 33480,00

1702 Teren cu casă str.Eternităţii nr.11

2908 Chisoda

436917 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/39/1/1 370,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3128

Mun.TM d.public asupra A1 4582 49950,00

1703 Teren cu casă str.Progresul nr.49

2916 Chisoda

414928 TM 1202/633/a/2 1202/633/a/1 352 352

Statul Român - teren Municipiul Timişoara c-ţii

1016 / 2005 poz.3129

Mun.TM d.public asupra A1 4583 95040,00

1704 Teren arabil cu casă Str. Birsei 28

2917 Chişoda

430205 TM 2121/646-

648/b/1/9/a/2 720

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3130

Mun.TM d.public asupra A1 4584 97200,00

1705 Teren

2926 Chişoda

436861 TM

2121/646- 648/b/1/12/b/ 1/a/1/13/a/2/1 144 Statul Român

1016 / 2005 poz.3131

Mun.TM d.public asupra A1 4585 19440,00

1706 Teren cu casă Casa nr.1 din str.XVII

2935 Chisoda

436862 TM

2121/646- 648/b/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /175-178/10/b 252,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3132

Mun.TM d.public asupra A1 4586 34020,00

1707 Casă, curte şi grădină str.Islaz nr.47

2936 Chisoda

436955 TM

1906/635- 637/b 1907/635- 637/a

432 666

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3133

Mun.TM d.public asupra A1 4587 58320,00

1708 Casă, curte şi grădină str.Islaz nr.45

2936 Chisoda

418267 TM 1907/635/a 234,00 Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3133 4588 31590,00

1709 Loc de casă cu casă str.Islaz

2938 Chisoda

436856 TM

2121/646- 648/b/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /175-178/4/1 324,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3134

Mun.TM d.public asupra A1 4589 43740,00

1710 Loc de casă cu casă

Str. Progresului nr.46

2994 Chişoda

430553 TM 1192/633/b 633

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3135

Mun.TM d.public asupra A1 4590 85455,00

1711 Loc de casă cu casă str.Islaz nr.112

2995 Chisoda

436875 TM

2121/646- 648/b/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /175-178/5/1 322,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3136

Mun.TM d.public asupra A1 4591 43470,00

1712 Loc de casă cu casă

str.Ceferiştilor nr.1

2996 Chisoda

436873 TM

2121/646- 648/b/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /103-104/4 471,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3137

Mun.TM d.public asupra A1 4592 63585,00

1713 Loc de casă cu casă

Calea Şagului nr.125

2172 Chisoda

436921 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 4/a/1/42/b/1/a 770,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3138

Mun.TM d.public asupra A1 4593 103950,00

1714 Teren str.Bujorilor

2172 Chisoda

436938 TM 2091/646-

648/2 350

1555 Statul Român 1016 / 2005

poz.3139 Mun.TM d.public asupra

A1 4594 47250,00

1715 Teren str.Florilor nr.15

2172 Chisoda

436868 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /103-109/10/2 318 Statul Român

1016 / 2005 poz.3140

Mun.TM d.public asupra A1 4595 42930,00

1716 Teren

2172 Chisoda

436870 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /103-109/11/1 162 Statul Român

1016 / 2005 poz.3141

Mun.TM d.public asupra A1 4596 21870,00

1717 Teren str.Bujorilor nr.70

2172 Chisoda

2090/646- 648/2/1 218 Statul Român

1016 / 2005 poz.3142 4597 29430,00

1718 Teren str.Bujorilor nr.72

2172 Chisoda

2092- 2094/646- 648/2/1/2 3096 Statul Român

1016 / 2005 poz.3143 4598 417960,00

1719 Teren 2172

Chisoda 639-

641/1/6/1/2/2 2234 Statul Român 1016 / 2005

poz.3144 4599 301590,00

1720 Teren 2690

Chisoda 1009/b 2877 Statul Român 1016 / 2005

poz.3145 4600 388395,00

1721 Teren arabil cu casă str.Steaua nr.10

2100 Chisoda

436864 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/27/a/1/b 647,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3146

Mun.TM d.public asupra A1 4601 87345,00

1722 Teren arabil

2062 Chisoda

436863 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/

b/1/a/1/25 1439 Statul Român 1016 / 2005

poz.3147 Mun.TM d.public asupra

A1 4602 194265,00

1723 Teren arabil cu casă str.Kirov nr.16

2062 Chisoda

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/21/1 719,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3148 4603 97065,00

1724 Loc de casă cu casă str.Islaz nr.75/a

2510 Chisoda

1985/635- 637/b/1 1750/635- 637/1/b/1

61 273

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3149 4604 45090,00

1725 Loc de casă cu casă

str.Steaua nr.3/a

2516 Chisoda

2121/646- 648/b/5/c/2/1/ 1 264,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3150 4605 35640,00

1726 Teren cu casă str.Steaua nr.5

3518 Chisoda

436881 TM

2121/646- 648/b/5/c/2/3/ 1 281,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3151

Mun.TM d.public asupra A1 4606 37935,00

1727 Teren 3518

Chisoda

2121/646- 648/b/5/c/2/3/ 2 18,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3151 4607 2430,00

1728 Teren 3518

Chisoda

2121/646- 648/b/5/c/2/3/ 3 100,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3151 4608 13500,00

1729 Loc de casă

3530 Chisoda

436876 TM

2121/646- 648/b/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /77-91/33/a 504,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3152

Mun.TM d.public asupra A1 4609 68040,00

1730 Teren cu casă str.Ciocanu nr.18

3548 Chisoda

427969 TM

2121/646- 648/b/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /114-129/17 644,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.3153

Mun.TM d.public asupra A1 4610 86940,00

1731 Teren arabil cu casă

str.Chişodei nr.112/b

3565 Chisoda

427984 TM 1973/635- 637/b/2 606,00

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3154

Mun.TM d.public asupra A1 4611 81810,00

1732 Teren arabil str.Chişodei nr.148

3583 Chisoda

436855 TM 1441/635-637 1266,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3155 Mun.TM d.public asupra

A1 4612 170910,00

1733 Teren arabil str.Chişodei nr.125

3583 Chisoda

419577 TM 1443/635-637 2302,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3156 Mun.TM d.public asupra

A1 4613 310770,00

1734 Teren arabil str.Chişodei nr.150

3583 Chisoda

1442/635- 637/a 586,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3157 4614 79110,00

1735 Casă şi curte str.Mehedinţi nr.11 10159 22937 353,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3158 4615 47655,00

1736 Grădină str.Mehedinţi nr.11 10159 22938 985,00

Statul Român , succesiune vacanta

1016 / 2005 poz.3158

proprietate privata FARKAS EMERIC

asupra A1, A1.1 4616 132975,00

1737 Teren cu c-tii prov. ( garaje )

Piaţa Crucii nr.10

95733 412916

9950- 9951/2/2 294,00

Statul Român teren

1016 / 2005 poz.3159

Mun.TM d.public asupra A1 4617 130830,00

1738 Zonă verde Zonă Trubadur 131632 31051/1/2 6,00

Statul Român concesionare Brol Medical Center

1016 / 2005 poz.3160 4618 2670,00

1739 Zonă verde Zonă Trubadur 131632 31051/1/3 24,00

Statul Român concesionare Brol Medical Center

1016 / 2005 poz.3160 4619 10680,00

1740 Zonă verde Zonă Trubadur 131632 31051/1/4 39,00

Statul Român concesionare Brol Medical Center

1016 / 2005 poz.3160 4620 17355,00

1741 Teren cu şcoală str.Aluniş nr.41/a

3585 Chisoda

1110/633 1111/633 1112/633

1079 1079 1040

Statul Român teren Ministerul Invatamintului c- tii

1016 / 2005 poz.3161,

3162 Mun.TM d.public HG

977/2002 4621 286065,00

1742 Teren cu c-tii Calea Şagului nr.104

3623 Chisoda

436879 TM 2121/646- 648/6/7/1/1 270,00

Statul Român adm.Extraceram

1016 / 2005 poz.3163

Mun.TM d.public asupra A1 4622 36450,00

1743 Teren

3623 Chisoda

436880 TM 2121/646- 648/6/7/2/1 91,00

Statul Român adm.Extraceram

1016 / 2005 poz.3163

Mun.TM d.public asupra A1 4623 40495,00

1744 Teren

3623 Chisoda

436884 TM 2121/646- 648/6/8/2 825,00

Statul Român adm.Extraceram

1016 / 2005 poz.3163

Mun.TM d.public asupra A1 4624 111375,00

1745 Teren

3623 Chisoda

436885 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/28- 32/1/1 240,00

Statul Român adm.Extraceram

1016 / 2005 poz.3163

Mun.TM d.public asupra A1 4625 32400,00

1746 Teren 3623

Chisoda

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/28- 32/2/2 74,00

Statul Român adm.Extraceram

1016 / 2005 poz.3163 4626 9990,00

1747 Teren 3623

Chisoda

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/28- 32/3/1 210,00

Statul Român adm.Extraceram

1016 / 2005 poz.3163 4627 28350,00

1748 Teren 3623

Chisoda

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/28- 32/4/3 15,00

Statul Român adm.Extraceram

1016 / 2005 poz.3163 4628 2025,00

1749 Teren cu casă Str. Lothar Rădăceanu 52

3641 Chişoda

436920 TM 1592/635-

637/c/2 360

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3164

Mun.TM d.public asupra A1 4629 48600,00

1750 Grădină Casă şi curte Bv. Eroilor 8

7372 412333

9225 9226

150 502

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3165

Mun.TM d.public asupra A1 4630 88020,00

1751 Teren arabil Calea Sagului

3020 Chisoda

434889 TM 692-693/1/1/1 2464,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3166 Mun.TM d.public asupra

A1 4631 332640,00

1752 Teren arabil Calea Sagului

3020 Chisoda

436903TM 692-693/1/1/3 300,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3166 Mun.TM d.public asupra

A1 4632 40500,00

1753 Loc de casă cu casă

str.Ceferiştilor nr.2

3040 Chisoda

436918 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /103-109/5 471,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3167

Mun.TM d.public asupra A1 4633 63585,00

1754 Loc de casă cu casă

str.Ceferistilor nr.7

3042 Chişoda

424306 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /103-109/16/b 263 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3168

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1 4634 35505,00

1755 Loc decasă cu casă

Str. Emil Zola 149

3057 Chişoda

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/3

7-39/b/3 655

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3169 4635 88425,00

1756 Loc de casă cu casă

str.Ceferiştilor nr.3

3065 Chisoda

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /103-109/6 568,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3170 4636 76680,00

1757 Teren str.Bujorilor nr.82

3119 Chisoda

436874 TM 2098/646- 648/a/2/1/1 220,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3171

Mun.TM d.public asupra A1 4637 29700,00

1758 Teren arabil

3123 Chisoda

436872 TM 2121/646- 648/b/3/b 180,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3172

Mun.TM d.public asupra A1 4638 24300,00

1759 Teren cu casă Str. Muzicescu 50

3151 Chişoda

424499 TM 1616/635-

637/a 575

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3173

Mun.TM d.public asupra A1 4639 77625,00

1760 Teren arabil cu casă

Str. Chişodei 96

3160 Chişoda

436904 TM 1424/635-637 684

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3174

Mun.TM d.public asupra A1 4640 92340,00

1761 Teren arabil cu casă

str.Emil Zola nr.120

3166 Chisoda 436877 TM

1768/635- 637/2/b/2 ; 1769/635- 637/1/b/2 ; 1769/635- 637/2/b/2

50 70

104 Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3175

Mun.TM d.public asupra A1

4641 4642 4643 27540,00

1762 Loc de casă cu casă

Str. Vânătorilor 19/a

3320 Chişoda 1160/633/a/2 270

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3176 4644 36450,00

1763 Loc de casă str.Emil Zola nr.168

3348 Chişoda

428443 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /134-154/26 719,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3177

Mun.TM d.public asupra A1 4645 97065,00

1764 Teren

3707 Chişoda

436886 TM 2121/646- 648/6/1/12/a/3 64,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3178

Mun.TM d.public asupra A1 4646 8640,00

1765 Loc de casă str.Avântul nr.40-42

3715 Chişoda 1088/633/1/2 289,50 Statul Român

1016 / 2005 poz.3179 39082,50

1766 Teren str.Steaua nr.19 3738

Chişoda

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/7/a/1/1 1260,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3180 170100,00

1767 Casă curte şi grădină

str.Vânătorilor nr.30

3753 Chişoda

411702 TM 1139/633/2 540 Statul Roman teren

1016 / 2005 poz.3181

HCL 157/23.10.20

12 Mun.TM d.privat asupra

A1 4646 72900,00

1768 Teren cu casă str.Steaua nr.23 3768

Chişoda

2121/646- 648/6/1/12/b/a

/1/9 1619 Statul Român 1016 / 2005

poz.3182 218565,00

1769 Teren cu casă str.Bujorilor nr.92

3775 Chişoda

2121/646- 648/3/a 1187

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.3183 160245,00

1770 Teren 3790

Chişoda

2128/635- 637/a-

2033/635- 637/1 520 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3184 70200,00

1771 Loc de casă str.Emil Zola nr.159

3802 Chişoda

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /40-62/1-3, 6-

8 4435

Statul Roman Adm.Directia

Drumuri şi Poduri

1016 / 2005 poz.3185 598725,00

1772 Loc de casă cu casă

str.Dimineţii nr.10

3830 Chişoda

414795 TM 632/b/3/2 250 Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.3186

Teren persoana fizica, atribuit pe Ordinul

Prefectului 33750,00

1773 Casă cu grădină str.Bujorilor nr.114A

3893 Chişoda

420495 TM 2121/646- 648/b/1/5/1 1737

Statul Roman teren, Part.c-tii L112

1016 / 2005 poz.3187

HCL 157/23.10.20

12 Mun.TM d.privat asupra

A1 4647 234495,00

1774 Casă cu teren intravilan

Str. Chişodei 50

3916 Chişoda

406990 TM 1832/635- 637/a/1/b 356

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3188 48060,00

1775 Casă şi curte Str.Aluniş nr.39

3929 Chişoda

426708 TM 1135/633/1 520 Statul Roman adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3189 70200,00

1776 Loc de casă

4052 Chişoda

435520 TM

2121/646- 648/6/1/12/b/

1/a/1/28- 32/8/2

2121/646- 648/6/1/12/b/

1/a/1/28- 32/9/3

113 37

Statul Roman adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3190 20250,00

1777 Teren intravilan cu casă

str.Victor Hugo nr.94

4157 Chişoda

435538 TM 1583/635-637 1201 Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.3191 162135,00

1778 Casă şi curte Calea Şagului nr.88

4209 Chişoda

429157 TM

639- 641/1/7/1/4/1/

1 Statul Roman adm.Dermatina

1016 / 2005 poz.3192

Sentinta civila nr.19041/2009, Dosar

nr.1071/325/2008 - uzucapiune ZETYK

IOSIF 0,00

1779 Teren cu casă Str. Fratelia 2/b

4220 Chişoda

428047 TM 2190/635- 637/a/2/2 277

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3193

Mun.TM d.public asupra A1 37395,00

1780 Teren cu casă

str.Ana Ipătescu nr.34/a

4239 Chisoda

436939 TM 1964/635- 637/2 242,00

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3194

Mun.TM d.public asupra A1 32670,00

1781 Teren cu casă

str.Ana Ipătescu nr.34/a

4239 Chisoda

1684/635- 637/a/3/2/2 110,00

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3194 14850,00

1782 Teren cu casă

str.Ana Ipătescu nr.34/a

4239 Chisoda

1684/635- 637/b/3/2/2 88,00

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3194 11880,00

1783 Casă şi curte str.Victor Hugo nr.60

4248 Chisoda

429528 TM 1645/635- 637/1 536,00

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3195 72360,00

1784 Casă curte şi grădină

Calea Şagului nr.79

4252 Chisoda 2103/646-648 2877,00

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3196 388395,00

1785 Teren cu casă str.Bujorilor nr.28

4262 Chisoda

2069/646- 648/1 294,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3197 39690,00

1786 Teren cu casă str.Nicoreşti nr.1

4265 Chisoda 650-651/2/10 716,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3198 96660,00

1787 Casă curte şi grădină

str.Bujorilor nr.22

4276 Chisoda

436932 TM 2066/646-

648/1 366 Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.3199

Mun.TM d.public asupra A1 49410,00

1788 Teren cu casă Str. Chişodei nr.44

4300 Chişoda

409098 TM 1835/635-637 1439

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3200

Mun.TM d.public asupra A1 194265,00

1789 Teren Calea Şagului 4306

Chişoda 639-

641/1/7/5/1/2 90

Statul Roman- teren

adm.Municipiulu i Timişoara

1016 / 2005 poz.3201 12150,00

1790 Loc de casă cu casă

str.Barbu Lăutaru nr.34

4329 Chişoda

2121/646- 648/b/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b

/11-36/60 647 Statul Roman teren

1016 / 2005 poz.3202 87345,00

1791 Teren str.Izlaz nr.92 4335

Chişoda

2121/646- 648/b/1/12/b/ 1/a/1/13/a/3/1 55 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3203 7425,00

1792 Teren 4335

Chişoda

2121/646- 648/b/1/12/b/ 1/a/1/13/a/3/3 11 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3203 1485,00

1793 Casă şi curte str.Islaz nr.17 4379

Chisoda 1896/635/b/1 302,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3204 40770,00

1794 Teren cu casă str.Belşugului nr.62

4381 Chisoda 334-335/a/2/3 150

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.3205 20250,00

1795 Teren cu casă str.Belşugului nr.6

4382 Chisoda 334-335/a/2/2 150

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.3206 20250,00

1796 Teren cu casă str.Shakespeare nr.37

4416 Chisoda

421539 TM 1183/633/1 538,5

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3207

HCL 188/2010

Mun.TM d.privat asupra A1 72697,50

1797 Teren cu casa str.Bujorilor nr.130A

4462 Chişoda

416316 TM

2121/646- 648/b/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /11-36/2/1 549

Statul Roman teren

1016 / 2005 poz.3208

Mun.TM d.public asupra A1 4648 74115,00

1798 Casă şi curte str.Steaua nr.36 4470

Chisoda

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/15/b/1/1 367,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3209 49545,00

1799 Casă şi curte str.Steaua nr.34 4471

Chisoda

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/15/b/2/1 240,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3210 32400,00

1800 Casă şi curte Str. Cehov 38

4477 Chişoda

430889 TM 1032/633/1/1 248

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3211 33480,00

1801 Casă şi curte Str. Florilor 5

4489 Chişoda

405744 TM

639- 641/1/2/1/a/1/

a/2/1 532

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3212 71820,00

1802 Loc de casă cu casă

str.Emil Zola nr.101

4543 Chişoda

403922 TM 1422/635- 637/a/1/a 593

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.3213 80055,00

1803 Teren cu 8 boxe str.Chisodei

4638 Chişoda

409242 TM 576/9 84

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.3214 11340,00

1804 Teren cu 8 boxe str.Chisodei 4639

Chişoda 576/10 84

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.3214 11340,00

1805 Teren cu 8 boxe str.Chisodei 4640

Chişoda 576/11 84

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.3214 11340,00

1806 Teren cu c-tii str.Nicoreşti nr.19

4852 Chişoda

423346 TM

652/2 653/2

654/a/2

1530 4295 1375

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.3215 972000,00

1807 Strazi si parcari Zona Steaua- Bujorilor

4963 Chisoda

420262 TM 2203 2583,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3216 Mun.TM d.public asupra

A1 4649 348705,00

1808

Zona verde cu c- tii prov ( garaje)

Zona Steaua- Bujorilor bl.16

4968 Chisoda

420087 TM 2209 2050,00 Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.3217

Mun.TM d.public asupra A1 4650 276750,00

1809

Zona verde cu c- tii prov ( garaje)

Zona Steaua- Bujorilor bl.13- 15

4969 Chisoda

418373 TM 2210/1 5010,00 Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.3218

Mun.TM d.public asupra A1 4651 676350,00

1810 Strada

Steaua- Bujorilor ( str.Dudu Marcu)

4973 Chisoda

420044 TM 2217/1 6079,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3219

Mun.TM d.public asupra A1, concesiune - Lazar

Mircea 4652 820665,00

1811

Zona verde cu c- tii prov ( garaje)

Zona Steaua- Bujorilor bl.12

4974 Chisoda

417935 TM 2218 2050,00 Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.3220

Mun.TM d.public asupra A1 4653 276750,00

1812 Zona verde Zona Steaua- Bujorilor bl.11

4980 Chisoda

420052 TM 2231 5580,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3221 Mun.TM d.public asupra

A1 4654 753300,00

1813 Zona verde Zona Steaua- Bujorilor

4981 Chisoda

420039 TM 2232 2046,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3222 Mun.TM d.public asupra

A1 4655 276210,00

1814 Zona verde Zona Steaua- Bujorilor bl.9

4982 Chisoda

420261 TM 2233 2000,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3223 Mun.TM d.public asupra

A1 4656 270000,00

1815 Zona verde Zona Steaua- Bujorilor

4986 Chisoda

420041 TM 2237 1336,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3224 Mun.TM d.public asupra

A1 4657 180360,00

1816 Zona verde Zona Steaua- Bujorilor

4987 Chisoda

419848 TM 2238 2238/1/1

3927 2772 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3225

Mun.TM d.public asupra A1 4658 374220,00

1817 Zona verde Zona Steaua- Bujorilor bl.7

4988 Chisoda

420040 TM 2239 1247,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3226 Mun.TM d.public asupra

A1 4659 168345,00

1818 Zona verde Zona Steaua- Bujorilor

4991 Chisoda

420030 TM 2243 1721,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3227 Mun.TM d.public asupra

A1 4660 232335,00

1819 Strada

Intre str.Bujorilor si Eternitatii

4994 Chisoda

420335 TM 2246 8522,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3228 Mun.TM d.public asupra

A1 4661 1150470,00

1820 Teren de joaca

Str.Martir Ioan Stanciu (Naturii ) nr.2/A

138270 417316 TM 27190/1 14057,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3229

Mun.TM d.public asupra A1, inchiriere 99mp pe 10

ani - SC AMELY SRL 4662 1897695,00

1821

Platforma de beton si acces, zona verde

str.Bujorilor nr.74-76

4998 Chisoda

420085 TM 2261 1134,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3230 Mun.TM d.public asupra

A1 4663 153090,00

1822 Teren str.Bujorilor nr.74-76

4999 Chisoda

420042 TM 2260 180,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3230 Mun.TM d.public asupra

A1 4664 24300,00

1823 Zona verde Zona Steaua- Bujorilor bl.36

5001 Chisoda

420031 TM 2265 2872,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3231 Mun.TM d.public asupra

A1 4665 387720,00

1824 Zona verde Zona Steaua- Bujorilor

5011 Chisoda

420073 TM 2283/1/1 1074,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3232 Mun.TM d.public asupra

A1 4666 144990,00

1825 Zona verde Zona Steaua- Bujorilor bl.44

5015 Chisoda

420049 TM 2292 997,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3233 Mun.TM d.public asupra

A1 4667 134595,00

1826 Zona verde si alei pietonale

Zona Steaua- Bujorilor bl.41

5020 Chisoda

420054 TM 2297 1068,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3234 Mun.TM d.public asupra

A1 4668 144180,00

1827 Teren pentru strada

Zona Steaua acces la bl.42B, 42 A si 42

5021 Chisoda

420038 TM 2298 1630,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3235 Mun.TM d.public asupra

A1 4669 220050,00

1828 Zona verde si alei pietonale

Zona Steaua- Bujorilor bl.42 B

5022 Chisoda

420089 TM 2301 808,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3236 Mun.TM d.public asupra

A1 4670 109080,00

1829 Zona verde

Zona Steaua- Bujorilor bl.50, 51, 52

5034 Chisoda

420036 TM 2318 4300,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3237 Mun.TM d.public asupra

A1 4671 580500,00

1830 Parcare Zona Steaua- Bujorilor

5036 Chisoda

404286 TM 2325 716,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3238 Mun.TM d.public asupra

A1 4672 96660,00

1831 Zona verde cu garaje

Zona Steaua- Bujorilor bl.50, 70

5039 Chisoda

412983 TM 2331/1 1337,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3239

Mun.TM d.public asupra A1, drept de concesiune asupra 17 mp pe 10 ani -

MIHAI REMUS 4673 180495,00

1832 Parcare Zona Steaua- Bujorilor

5040 Chisoda

420033 TM 2336 1244,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3240 Mun.TM d.public asupra

A1 4674 167940,00

1833 Zona verde Zona Steaua- Bujorilor bl.58

5055 Chisoda

400540 TM 2353 2518,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3241

Mun.TM d.public asupra A1, drept de concesiune asupra 15 mp pe 5ani -

MARCSO ALEXANDRU 4675 339930,00

1834 Teren pentru parcare Str.Florilor

5057 Chisoda

420086 TM 2355 804,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3242 Mun.TM d.public asupra

A1 4676 108540,00

1835 Zona verde Str.Florilor

5061 Chisoda

420084 TM 2374/3 94,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3243 Mun.TM d.public asupra

A1 4677 12690,00

1836 Zona verde Str.Florilor

5061 Chisoda

420320 TM 2374/1/1 689,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3243 Mun.TM d.public asupra

A1 4678 93015,00

1837 Zona verde Calea Sagului nr.131-135

5065 Chisoda

433999 TM 2385 2064,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3244 4679 278640,00

1838 Parcari si alei Str.Eternitatii

5073 Chisoda

420043 TM 2394/1 1012,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3245 Mun.TM d.public asupra

A1 4680 136620,00

1839

Zona verde cu c-tii prov ( garaje) Zona Steaua

5929 Chisoda

402254 TM 2210/2-2217/2 306,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3246 Mun.TM d.public asupra

A1 4681 41310,00

1840 Loc de casă str.Barbu Lăutaru nr.5

6196 Chisoda

408477 TM

2121/646- 648/b/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /11-36/1/4; 2121/646- 648/b/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /11-36/12/2

479 75

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.3247

hot.jud.Sentinta civ. Nr.12300/1995, Ordin

Prefect nr.217/2009 - A1 - SARGAU IULIA 74790,00

1841 Loc de casă cu casă şi garaj

str.Eternităţii nr.1/A

6632 Chisoda

435521 TM

2121/646- 648/B/1/12/b/ 1/a/1/28- 32/9/2 150,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.3248 20250,00

1842 Teren str.Bujorilor nr.53

6654 Chisoda 1733/635-637/2 191,00

Primăria Timişoara

1016 / 2005 poz.3249 25785,00

1843 Teren 6654

Chisoda 1734/635-637/2 349,00 Primăria Timişoara

1016 / 2005 poz.3249 47115,00

1844 Teren str.Vânătorilor nr.48/A

6849 Chisoda 1147/633/2 438,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3250 59130,00

1845

Teren cu c-tii ( Baza de producţie Steaua)

7119 Chisoda

422237 TM

2121/646- 648/b/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /11-36/51/2; - //52/2;-//53/2;- //54/2;-//55;- //57/1;-//58/1;- //59;-//1/5/2/1 3618,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.3251 488430,00

1846 Teren arabil pt drum

7277 Chisoda A1227/5/1/2/2 109,00

Primăria Timişoara

1016 / 2005 poz.3252 14715,00

1847 Teren pt c-tii 7277

Chisoda A1227/5/1/1/1/ 2350,00 Primăria Timişoara

1016 / 2005 poz.3252 317250,00

1848 Teren arabil pt drum

7277 Chisoda A1227/5/2/2/2 403,00

Primăria Timişoara

1016 / 2005 poz.3252 54405,00

1849 Teren pt c-tii 7277

Chisoda A1227/5/2/1/1/ 3138,00 Primăria Timişoara

1016 / 2005 poz.3252 423630,00

1850 Stradă 7284

Chisoda XIV/1 1408,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3253 190080,00

1851 Stradă 7284

Chisoda XV/1 2410,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3253 325350,00

1852 Stradă 7284

Chisoda XXIX/1 1003,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3253 446335,00

1853 Stradă 7284

Chisoda XXV/1 435,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3253 193575,00

1854 Stradă 7284

Chisoda XXV/5 5632,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3253 2506240,00

1855

Teren Teren cu culoar şi conductă termică

7285 Chisoda

; 2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /77-91/17/3; XXIX/3; XXIX/5; 2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /77-91/27/3; - //-/28/3; -//- /29/3; -//-

40 9

60 17 23 23 26 29 28 17 77 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3254 47116,00

1856 Teren cu construcţii

7465 Chisoda

420911 TM

648/b/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /11-36/51/2; - //52/2;-//53/2;- //54/2;-//55;- //57/1;-//58/1;- //59;-//1/5/2/2 2054,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.3255 277290,00

1857

Teren pt.c-ţii extravilan - drum

7481 Chisoda

A 1227/5/2/1/1/ 1/1/2 211,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.3256 28485,00

1858

Teren pt.c-ţii extravilan - drum

7481 Chisoda

A 1227/5/3/1/1/ 1/2 177,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.3256 23895,00

1859

Teren pt.c-ţii extravilan - drum

7481 Chisoda A 1227/5/4/1/1 167,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.3256 22545,00

1860

Teren pt.c-ţii extravilan - drum

7481 Chisoda

A 1227/5/5/1/1/ 1/1/2 164,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.3256 22140,00

1861 Teren industrial in extravilan

7533 Chisoda 403506 Giroc Cc 646/1/2 447988,00

Statul Roman adm. Termoelectrica

1016 / 2005 poz.3257

Mun.TM d.public asupra A1, in adm.SC COLTERM SA 4682 60478380,00

1862 Drum de exploatare bet.

7533 Chisoda 403462 Giroc De 657/1 4287,00

Statul Roman adm. Termoelectrica

1016 / 2005 poz.3257

Mun.TM d.public asupra A1, in adm.SC COLTERM SA 4683 578745,00

1863 Teren cu cale ferata uzinala

7533 Chisoda 403507 Giroc Df 640/2/2 68014,00

Statul Roman adm. Termoelectrica

1016 / 2005 poz.3257

Mun.TM d.public asupra A1, in adm.SC COLTERM SA 4684 9181890,00

1864 Drum de exploatare bet.

7534 Chisoda 403457 Giroc De 660/8/20 3275,00

Statul Roman - teren adm. Termoelectrica c- tii

1016 / 2005 poz.3258

Mun.TM d.public asupra A1, in adm.SC COLTERM SA 4685 442125,00

1865

Teren cu estacada zgura+cenusa

7534 Chisoda 403459 Giroc Cc 660/8/21 5983,00

Statul Roman - teren adm. Termoelectrica c- tii

1016 / 2005 poz.3258

Mun.TM d.public asupra A1, in adm.SC COLTERM SA 4686 807705,00

1866 Teren şi c-ţii pt.popas turistic

72740 405009 3565/1/3/2 43480,00

Statul Roman teren, Camping c- ţii

1016 / 2005 poz.3259 5869800,00

1867 Grădină cu casă

Calea Bogdăneştilor nr.95

12698 428126 19917 533,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3260 71955,00

1868 Casă şi curte Str. Feldioara nr.16/a

13788 423604 10314/1 551,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3261 245195,00

1869 Casă şi curte

Str. Mitr.Varlaam nr.9

5422 419376 9764 751,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3262

Mun.TM d.public asupra A1 - HG 849/2009 334195,00

1870 Casă şi curte Grădină

Str. Sava Petrovici 3

5060 408272

10115 10116

798 342

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3263

Mun.TM d.public asupra A1 - HG 849/2009 153900,00

1871 Casă şi curte Str. Iuliu Maniu 37

122188 401907 16893 1474,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3264 655930,00

1872 Spaţii verzii str.Lirei- Amiciţiei

42730 433439 28208/1/1/1 7921,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3265 1069335,00

1873 Teren cu post trafo

str.Biruinţei nr.4 65924 30048 25,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3266 3375,00

1874 Teren cu post trafo

str.Pasteur nr.22

65924 425446 30176 30,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3267 4050,00

1875 Teren cu post trafo

str.Pomiculturii nr.4-6 65924 30231 30,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3268 4050,00

1876 Spaţii verzii str.Bucovina C24-34

77742 406748 30862/1 784,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3269 105840,00

1877

Teren cu restaurant "Vaporul"

Aleea Spiru Haret

112876 419136 1194/2 1771,00

PMT - teren Bega SA c-tii

1016 / 2005 poz.3270

Mun.TM d.public asupra A1 4687 239085,00

1878 Păşune 385

Freidorf 277/12 20555,00 Comuna Freidorf 1016 / 2005

poz.3271 2774925,00

1879 Casă curte şi grădină

385 Freidorf

420543 TM 311/b/1/1 311/b/1/4

2121 256 Comuna Freidorf

1016 / 2005 poz.3272

1880 Pasune

str.Dumitru Bagdasar - Canal Bega

385 Freidorf 5032

Freidorf 311/b/42/10/2 /1/1/1/1/1/a/1 138970,00 Comuna Freidorf

1016 / 2005 poz.3273 4688 18760950,00

1881 Pasune

str.Dumitru Bagdasar - Canal Bega

385 Freidorf 200074 TM

311/b/42/10/2 /1/1/1/1/1/a/4 2767,00 Comuna Freidorf

1016 / 2005 poz.3273

Mun.TM d.public asupra A1 4689 373545,00

1882 Pasune

str.Dumitru Bagdasar - Canal Bega

385 Freidorf 200075 TM

311/b/42/10/2 /1/1/1/1/1/a/5 4271,00 Comuna Freidorf

1016 / 2005 poz.3273

Mun.TM d.public asupra A1 4690 576585,00

1883

Teren cu complex hotelier - Continental

B-dul Revolutiei nr.5 72619

173/1/1/1/2 182/2/2 9250,00

Statul Roman teren, Turism Banat c-tii

1016 / 2005 poz.3274

Mun.TM d.public asupra A1 1210

1884 Teren Aleea Amiciţiei 42722 28199/1 105,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3275 14175,00

1885 Loc de casă cu casă str.IV, nr.56/B

3028 CHISODA

2121/646- 648/6/1/12/b/ 1/a/1/13/c/2/1 360,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3276 48600,00

1886 Casă şi teren str.Lothar Radaceanu nr.5

3298 CHISODA 428778 TM

1623/635- 637/1 1014,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.3277 136890,00

1887 Casă, curte Calea Şagului nr.61-63

3298 CHISODA 405139 TM 1685/635-637 1511,00

Statul Roman 50% Particular 50%

1016 / 2005 poz.3278

Mun.TM d.public asupra A1 203985,00

1888 Casă şi curte Str. Anul 1848, nr 30

3874 Chişoda

416821 TM 1059/633/1 539,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3279 72765,00

1889 Casă şi curte Herculane nr.75

4042 CHISODA

409564 TM

1659/635- 637/b- 1660/635- 637/b 716,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L112

1016 / 2005 poz.3280

HCL 288/18.12.20

12 Mun.TM d.privat asupra

A1 4691 96660,00

1890 Teren cu casă str.Victor Hugo nr.80

4338 Chişoda

1577/635- 637/a/1 424,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3281 57240,00

1891 Teren arabil cu casă

str.Chişodei nr.87

2296 Chişoda 1456/635-637 1482,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L112

1016 / 2005 poz.3282 200070,00

1892 Teren str.Demetriade 99178

436581 1718/2 1246,00

Statul Roman teren, Adm.Timcon

1016 / 2005 poz.3283 554470,00

1893 Teren str.Demetriade 99178

404772 1720/1/1/1/1/ 1/2 15600,00

Statul Roman teren, Adm.Timcon

1016 / 2005 poz.3283 6942000,00

1894 Casă şi curte

Calea Martirilor nr.51/14

123761 418047 14357/1/27 300,00

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3284

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4692 133500,00

1895 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/14 A

123761 430320 14357/1/28 168,00

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3285

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4693 74760,00

1896 Casă şi curte

Calea Martirilor nr.51/33

123761 428160

14357/1/51, 14357/1/52

300 252 552

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3286,

3287

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4694

1897 Casă şi curte

Calea Martirilor nr.51/11

123833 418456 14357/1/21 300,00

Statul Roman teren Part.c-tii edificare

1016 / 2005 poz.3288

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4695 133500,00

1898 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/11 A

123833 430311 14357/1/22 300,00

Statul Roman teren

1016 / 2005 poz.3289

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4696 133500,00

1899 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/32 A

125002 412996

14357/1/49 - 14357/1/50

298 300 598

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3291

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4697

1900

Teren cu casă şi curte Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/19 A şi nr.51/19

125806 401492

14357/1/37 14357/1/38

298 300 600

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3292,

3293

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4698

1901 Arabil cu casă şi curte

Calea Martirilor nr.51/28

126312 418029 14357/1/45 300,00

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3294

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4699 133500,00

1902 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/28 A

126312 425791 14357/1/46 264,00

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3295

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4700 117480,00

1903

Arabil cu casă şi curte Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/47 A şi nr.51/47

126633 409191

14357/1/67 14357/1/68

300 274 574

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3296,

3297

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4701

1904 Casă şi curte Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/1

126680 404679

14357/1/1 14357/1/2

300 235 535

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3298

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4702

1905 Casă şi curte Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/45

126681 409764

14357/1/69 14357/1/70

300 410 710

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3299

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4703

1906 Casă şi curte Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/16

126628 409399

14357/1/31 14357/1/32 558,00

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3300

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4704 248310,00

1907 Casă şi curte Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/17

126629 427191

14357/1/33 14357/1/34

300 317 617

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3301

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4705

1908 Arabil cu casă şi curte

Calea Martirilor nr.51/7

126743 405963 14357/1/13 300,00

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3302

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4706 133500,00

1909 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/7 A

126743 405965 14357/1/14 300,00

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3303

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4707 133500,00

1910 Arabil cu casă şi curte

Calea Martirilor nr.51/27

126806 400674 14357/1/43 300,00

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3304

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4708 133500,00

1911 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/27 A

126806 430319 14357/1/44 147,00

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3305

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4709 65415,00

1912 Arabil cu casă şi curte

Calea Martirilor nr.51/18

126943 430227 14357/1/35 300,00

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3306

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4710 133500,00

1913 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/18 A

126943 430315 14357/1/36 273,00

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3307

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4711 121485,00

1914 Arabil cu casă şi curte

Calea Martirilor nr.51/25

127306 430221 14357/1/48 105,00

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3308

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4712 46725,00

1915

Arabil cu casă şi curte Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/3

127320 402993

14357/1/5 14357/1/6

300 300 600

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3309

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4713

1916

Arabil cu casă şi curte Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/46 A si 51/46

127802 406517

14357/1/65 14357/1/66

300 363 663

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3310,

3311

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4714

1917 Arabil cu casă şi curte

Calea Martirilor nr.51/9

127803 430225 14357/1/17 300,00

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3312

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4715 133500,00

1918 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/9 A

127803 430322 14357/1/18 200,00

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3313

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4716 89000,00

1919 Arabil cu casă

Calea Martirilor nr.51/31

127842 416616 14357/1/47 232,00

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3314

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4717 103240,00

1920

Casă cu garaj, terasă Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/13

127901 420400

14357/1/25 14357/1/26

300 200 500

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3315

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4718

1921 Casă şi curte Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/4 şi 51/4 A

127568 414436

14357/1/7 14357/1/8

300 300 600

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3316,

3317

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4719

1922 Casă şi curte Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/2

128006 417350

14357/1/3 14357/1/4

300 300 600

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3318

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4720

1923 Casă şi curte Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/15

128007 406201

14357/1/29 14357/1/30

300 240 540

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3318

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4721

1924 Casă şi curte Teren arabil

Calea Martirilor nr.51

128206 426543

14357/1/39 14357/1/40

300 172 472

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3320

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4722

1925 Aabil cu casă

Calea Martirilor nr.51/6

128448 416045 14357/1/11 300,00

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3321

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4723 133500,00

1926 Teren arabil

Calea Martirilor nr.51/6 A

128448 430313 14357/1/12 300,00

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3322

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4724 133500,00

1927 Casă şi curte Arabil

Calea Martirilor nr.51/8

129678 416169

14357/1/15 14357/1/16

300 200 500

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3323

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4725

1928 Casă şi curte Arabil

Calea Martirilor nr.51/24

129593 423907

14357/1/53 14357/1/54

300 185 485

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3324

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4726

1929 Casă şi curte Arabil

Calea Martirilor nr.51/15

134213 400310

14357/1/9 14357/1/10

300 300 600

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3325

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4727

1930 Teren arabil cu casă

Calea Martirilor nr.51/36

136035 428977 14357/1/58/2 240,00

Statul Roman teren Part.c-tii concesionare teren

1016 / 2005 poz.3326

HCL 365/30.10.20

07 Mun.TM d.privat asupra

A1 - Braytim 4728 106800,00

1931 Stradă Lugojului 41129

430513 27268 5154,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3327 Mun.TM d.public asupra

A1 4729 2293530,00

1932 Spaţii verzi şi alei

str.Lugojului nr.39-43

41141 433021 27331 1000,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3328

Mun.TM d.public asupra A1 4730 445000,00

1933 Spaţii verzi şi alei

str.Simion Bărnuţiu nr.47

41174 431459 27366 204,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3329

Mun.TM d.public asupra A1 4731 90780,00

1934 Teren cu garaje str.Lacului nr.10-12

111614 412210 26965/2 408,00

Statul Roman Part-garaje

1016 / 2005 poz.3330

Mun.TM d.public asupra A1 4732 181560,00

1935 Spaţii verzi şi alei cu garaje str.Lirei nr.3-9

42684 415390 28154 4762,00

Statul Roman Part-garaje

1016 / 2005 poz.3331

Mun.TM d.public asupra A1 4733 1071450,00

1936 Drum de acces

B-dul L.Rebreanu nr.132-134

47145 433014 28556 50,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3332

Mun.TM d.public asupra A1 4734 11250,00

1937 Spaţiu de circulaţie

str.Salcâmilor nr.19

47145 433017 28654 15,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3333

Mun.TM d.public asupra A1 4735 3375,00

1938 Spaţii verzi şi alei

Intr.Vişinului nr.6-8

47145 433015 28611/1/1 1241,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3334

Mun.TM d.public asupra A1 4736 279225,00

1939 Teren arabil cu casă

str.Frateliei nr.14

1139 Chişoda

432989 TM

637/b 2153/635- 637/b 2155/635- 637/b

4 72 18 36

266

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3335

Mun.TM d.public asupra A1 4737 176220,00

1940 Teren arabil 1122

Chişoda 889/b 3287,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3336 1462715,00

1941 Loc de casă cu casă Str. Izlaz 6

1108 Chişoda

434328 TM 2128/635-

637/2 101,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3337 44945,00

1942 Casă şi curte Str. Aluniş 35

1086 Chişoda

435228 TM 1136/633/2 539,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3338 239855,00

1943 Casă curte şi grădină

str.Herculane nr.9

1084 Chişoda

427398 TM 2049/635-637 737,00 Comuna Fratelia 1016 / 2005

poz.3339 327965,00

1944 Teren arabil cu casă

str.Avantul nr.38

1078 Chisoda 1087/633 1079,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3340 480155,00

1945 Teren arabil cu casă str.Pvlov nr.41

1001 Chisoda 1127/633/b 539,00

Statul Român 1/4, Particular 3/4

1016 / 2005 poz.3341 239855,00

1946 Teren arabil cu casă

str.Avântul nr.37

1009 Chisoda 415998 TM 1105/633/a 539,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii

1016 / 2005 poz.3342 239855,00

1947 Casă, curte şi grădină Str. Pavlov 42

979 Chişoda

414589 TM 1118/633 1079,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3343 480155,00

1948 Loc de casă cu casă Str. Izlaz 37

948 Chişoda

414961 TM 1902/635-

637/b 863,00

Statul Roman teren

Particulari- construcţii-

1016 / 2005 poz.3344 384035,00

1949 Teren arabil cu casă

Str. Victor Hugo 97

943 Chişoda

425944 TM 1597/635-

637/b 719,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3345

PROPRIETAR PARTICULAR /

DECIZIE NR.47/1993 CONSILIUL JUDETEAN 319955,00

1950 Teren arabil cu casă

str.V.Hugo nr.32 939 Chisoda 1970/635-637 737,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3346 327965,00

1951 Teren arabil str.Izlaz nr.13 935 Chisoda 1966/635-637 719,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3347 319955,00

1952 Teren cu casă Str. Avântul 56

1158 Chişoda

405885 TM 1095/633 971,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3348 432095,00

1953 Teren arabil cu casă

Str. Emil Zola 27

1194 Chişoda 1574/635/b 709,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3349 315505,00

1954 Teren arabil cu casă

Str. Herculane nr.80

1199 Chişoda

403207 TM 1516/635-

637/a 838,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3350 372910,00

1955 Teren arabil cu casă

Str. Victor Hugo 59

1214 Chişoda

1625/635- 637/1 762,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3351 339090,00

1956 Teren arabil Str. Emil Zola 88

1217 Chişoda

420533 TM 1419/635-637 755,00

Statul Roman 3/4

Particulari 1/4 1016 / 2005

poz.3352 335975,00

1957 Teren intravilan cu casă

Str. Vânătorilor 27

1221 Chişoda 1157/633/a 539,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3353 239855,00

1958 Loc de casă şi casă

str.Emil Zola nr.24

1223 Chisoda 412562 TM

1650/635- 637/a 719,00

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3354

PROPRIETAR PARTICULAR

CUMPARARE 1/1 ROSOGA 319955,00

1959 Teren arabil Str. Victor Hugo nr.101

1226 Chişoda

1594/635- 637/b/2

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3355 0,00

1960 Teren arabil cu casă

Calea Şagului nr.123

1232 Chisoda

2121/646- 648/5/10 1331,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3356 592295,00

1961 Teren arabil cu casă

str.Herculane nr.43

1269 Chisoda 431650 TM

1903/635- 637/a/2 324,00

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3357 144180,00

1962 Casa si curte Str.Ispirescu nr.2 1593

420935 5947 331,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3358 Mun.TM d.public asupra

A1 4738 147295,00

1963 Casa si curte Str.Mercur ( Zavoi ) nr.4

1582 420933 6022 999,00

Statul Roman fol.SF.Pop.TM

1016 / 2005 poz.3359

Mun.TM d.public asupra A1 4739 444555,00

1964 Casa si curte Str.Mercur ( Zavoi ) nr.6

1581 421044 6020 774,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3360

HCL 448/2010

Mun.TM d.privat asupra A1 4740 344430,00

1965 Casa si curte Str.Mercur ( Zavoi ) nr.3

1578 416187 5749 453,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3361

Mun.TM d.public asupra A1 4741 201585,00

1966 Casa si curte P-ta Traian nr.3 1577

420937 5746 434,00 Statul Roman fol.SF.Pop.TM

1016 / 2005 poz.3362

Mun.TM d.public asupra A1 4742 193130,00

1967 Casa si curte

Str.Maresal Joffre (Ion Mihalache) nr.10

1572 400332 6796 1952,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3363

Mun.TM d.public asupra A1 4743 868640,00

1968 Gradină

Str.Maresal Joffre (Ion Mihalache) nr.16

1569 418387

6790 6790-6791

260 961

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3364

Mun.TM d.public asupra A1 4744

1969 Casa si curte

Str.Maresal Joffre (Ion Mihalache) nr.16

1569 418387

6791 6790-6791

701 961

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3364

Mun.TM d.public asupra A1 4745

1970 Casa si curte Str.Titu Maiorescu nr.9

1559 407604 6804 476,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3365

Mun.TM d.public asupra A1 4746 211820,00

1971 Casa si curte

Str.Cantacuzin o ( C-tin Titel Petrescu) nr.13

1555 408795 6810 693,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3366

Mun.TM d.public asupra A1 4747 308385,00

1972 Casa si curte

Str.Cantacuzin o ( C-tin Titel Petrescu) nr.7

1552 416011 6802/1 2310,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3367

Mun.TM d.public asupra A1 4748 1027950,00

1973 Casa si curte Str.Anton Pann nr.4

1536 400003 6840 451,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3368

Mun.TM d.public asupra A1 4749 200695,00

1974 Casa si curte Str.Stefan cel Mare nr.1

1533 407189 6834 343,00

Statul Roman teren 2/8, Particular 6/8

1016 / 2005 poz.3369

RESPINGERE /PROPRIETARI IONESCU MARIA, DALEA ANGELA 4750 152635,00

1975 Casa si curte

Str.Th.Neculut a ( C-tin Titel Petrescu) nr.11/a

1554 413062 6811/2 446,00

Statul Roman fol.SF.Pop.TM

1016 / 2005 poz.3370

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1 4751 198470,00

1976 Casa si curte Str.E.Teodoroi u nr.22

1603 409026 5960 577,00 Sfatul Pop.TM

1016 / 2005 poz.3371

Mun.TM d.public asupra A1 4752 256765,00

1977 Casa si curte Str.E.Teodoroi u nr.16

1605 407090 5955 515,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3372

Mun.TM d.public asupra A1 4753 229175,00

1978 Casa si curte Str.E.Teodoroi u nr.9

1622 413978 5772 467,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3373

Mun.TM d.public asupra A1 4754 207815,00

1979 Casa si curte Str.E.Teodoroi u nr.13

1624 418221 5774 578,00

Statul Roman fol.SF.Pop.TM

1016 / 2005 poz.3374

Mun.TM d.public asupra A1 4755 257210,00

1980 Casa si curte Str.Ispirescu nr.9

1626 420939 5776 592,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3375

Mun.TM d.public asupra A1 4756 263440,00

1981 Casa si curte Str.Ispirescu nr.10

1635 420968 5995 446,00

Statul Roman fol.SF.Pop.TM

1016 / 2005 poz.3376

Mun.TM d.public asupra A1 4757 198470,00

1982 Casa si curte Str.E.Teodoroi u nr.15

1636 420934 5878/1 402,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3377

Mun.TM d.public asupra A1 4758 178890,00

1983 Casa si curte Str.Timocului nr.8

1661 412837 5767 491,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3378

Mun.TM d.public asupra A1, drept de concesiune asupra 48 mp pe 49 ani- VASIESCU MIRCEA 4759 218495,00

1984 Casa si curte Str.Timocului nr.21

1669 421187 5801 584,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3379

Mun.TM d.public asupra A1 4760 259880,00

1985 Gradină Str.Ofcea nr.8 1681

421029 6954 474,00 Statul Roman adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3380

Mun.TM d.public asupra A1 4761 210930,00

1986 Casa si curte Str.Ion Creanga nr.8

1687 201955 412814 5929 1955,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3381

Mun.TM d.public asupra A1 4762 869975,00

1987 Casa si curte Str.Ion Creanga nr.2

1689 401955 5936 1696,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3382

Mun.TM d.public asupra A1 4763 754720,00

1988 Casa si curte

Str.Maresal Joffre (Ion Mihalache) nr.15 1695 6036 1460,00

Statul Roman fol.Sf.Pop.TM

1016 / 2005 poz.3383

HCL 427/2009

Mun.TM d.privat asupra A1 4764 649700,00

1989 Casa si curte str.Mareşal Joffre nr.17

1696 405337 6037/1 3248,00

Statul Roman fol.SF.Pop.TM

1016 / 2005 poz.3384 1445360,00

1990 Casa si curte str.A.Şaguna nr.1 1764 5862 715,00

Statul Român - adm.ILLT

1016 / 2005 poz.3385 318175,00

1991 Casa si curte Grădină

str.Uzinei nr.5/a str.Uzinei nr.1/a

1781 410685

4423/1 4422/1

428 1402

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3386,

3387 814350,00

1992 Grădină casă şi curte

str.Mătăsarilor nr.2

1786 408059

4426 4427

223 613

Statul Roman fol.SF.Pop.TM

1016 / 2005 poz.3388 372020,00

1993 Casa si curte Grădină

str.Mătăsarilor nr.49

1814 410137

4492 4493

475 477

Statul Roman teren

1016 / 2005 poz.3389 423640,00

1994 Casă şi curte Str. Mătăsarilor 11

1833 404339 4442 369,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3390 164205,00

1995 Grădină casă şi curte

str.Albinelor nr.50

1851 413940

3348 3349

270 303

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3391 254985,00

1996 Casă şi curte

Calea Dorobanţilor 32

1855 404218 4473 378,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3392 168210,00

1997 Casă şi curte str.Pavel Rotariu nr.18 1871 5177 301,00

Statul Roman- casă + teren

10/12 1016 / 2005

poz.3393 133945,00

1998 Casa si curte str.Pavel Rotariu nr.7 1872 5176 323,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3394 143735,00

1999 Casa si curte str.Pavel Rotariu nr.5 1873 5171 562,00

Statul Român - adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3395 250090,00

2000 Teren Teren

str.George Bacovia nr.3 1874

5170/1 5170/3

72 9

Statul Roman- casă + teren

2/6 1016 / 2005

poz.3396 36045,00

2001 Teren

Calea Dorobanţilor 33 1876

5158-5159/1 5158-5159/3

66 35 Statul Român

1016 / 2005 poz.3397 44945,00

2002 Teren

Calea Dorobanţilor 29 1878

5163/1 5163/4

7 92 Statul Român

1016 / 2005 poz.3398 44055,00

2003 Teren

Calea Dorobanţilor 25 1880

5166/1 5166/4

110 58 Statul Român

1016 / 2005 poz.3399 74760,00

2004 Casă şi curte Grădină

str.Prota Trăilă nr.20 1885

5180 5181

288 210 Statul Român

1016 / 2005 poz.3400 221610,00

2005 Casă şi grădină str.Prota Trăilă nr.24 1887 5187 312,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3401 138840,00

2006 Casă şi curte Grădină

str.Prota Trăilă nr.26 1889

5188 5189

181 138 Statul Român

1016 / 2005 poz.3402 141855,00

2007 Curte

Calea Dorobanţilor nr.21 1897 5202/1 187,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3403 83215,00

2008 Curte

Calea Dorobanţilor nr.19 1898 5206/1 1563,00

Statul Român fol.Sf.Pop.Timis oara

1016 / 2005 poz.3404 695535,00

2009 Curte

Calea Dorobanţilor nr.17 1899 5207 444,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3405 197580,00

2010 Curte

Calea Dorobanţilor nr.13 1901 5209 403,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3406 179335,00

2011 Teren

Calea Dorobanţilor nr.3 1904 5257/1/1 320,00

Statul Român fol.Sf.Pop.Timis oara

1016 / 2005 poz.3407 142400,00

2012 Casă şi curte str.Ovidiu nr.2 1906 5261/1 351,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3408 156195,00

2013 Casa si curte str.Ovidiu nr.6 1908 5259 295,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3409 131275,00

2014 Grădină casă şi curte str.Ovidiu nr.20 1913

5241/2 5242/2 195 213 Statul Român

1016 / 2005 poz.3410

2015 Casa si curte str.Ovidiu nr.24 1915 5239 452,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3411 201140,00

2016 Casă şi teren str.Ovidiu nr.28 1917 5237/1 426,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3412 189570,00

2017 Casă şi teren str.Ovidiu nr.30 1918 5236/1 5236/3

181 65 Statul Român

1017 / 2005 poz.3413

2018 Casă şi teren str.Ovidiu nr.32 1919

430867 5235/1 157,00 Statul Român 1018 / 2005

poz.3414 69865,00

2019 Casă Str. Viorelelor 2/a

1945 428483 5306/2 224,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1018 / 2005 poz.3415 99680,00

2020 Casă şi curte Spl.Peneş Curcanul 2

1948 400057 5536 1028,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1018 / 2005 poz.3416 457460,00

2021 Teren str.Viorelelor nr.3 1953 5358/1/2 13,00 Statul Român

1018 / 2005 poz.3417 5785,00

2022 Teren str.Simion Barnutiu 1953 5363/1/2 295,00 Statul Român

1018 / 2005 poz.3418 131275,00

2023 Teren str.S.Micu 1953 5363/1/3 124,00 Statul Român 1018 / 2005

poz.3419 55180,00

2024 Casa si curte str.Viorelelor nr.5 1954 27460/1 179,00 Statul Român

1018 / 2005 poz.3420 79655,00

2025 Casa si curte str.Viorelelor nr 1955 27461/1 180,00 Statul Român 1018 / 2005

poz.3421 80100,00

2026 Casa si curte str.Viorelelor nr 1962 5314/1 334,00 Statul Român 1018 / 2005

poz.3422 148630,00

2027 Casa si curte str.Simion Bărnuţiu nr.70

1976 429342 27432/1 382,00 Statul Român

1018 / 2005 poz.3423 169990,00

2028 Teren str.Simion Bărnuţiu nr.68 1977

27433/1 27433/3

147 24 Statul Român

1018 / 2005 poz.3424 76095,00

2029 Casa si curte str.Simion Bărnuţiu nr.58

1979 435736 5325/1 463,00 Statul Român

1018 / 2005 poz.3425 206035,00

2030 Grădină casă şi curte

str.Simion Bărnuţiu nr.56 1980

5327 5328

417 650

Statul Român - adm.ICRAL

1018 / 2005 poz.3426 474815,00

2031 Casa si curte str.Simion Bărnuţiu nr.54 1981 5329/1 565,00 Statul Român

1018 / 2005 poz.3427 251425,00

2032 Casă curte şi grădină

str.Simion Bărnuţiu nr.50 1983

5333 5332/1

488 98 Statul Român

1018 / 2005 poz.3428 260770,00

2033 Casă curte şi grădină

str.Simion Bărnuţiu nr.48 1984

5334 5335/1

341 90 Statul Român

1018 / 2005 poz.3429 191795,00

2034 Teren str.Simion Bărnuţiu nr.55

2028 401103 27370/1 410,00 Statul Român

1018 / 2005 poz.3430 182450,00

2035 Casă şi curte Str. S. Bărnuţiu 39

2022 401962 27287 928,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1018 / 2005 poz.3431 412960,00

2036 Casa si curte str.Rosetti nr.14 2015

435983 18973 959,00 Statul Roman fol.SF.Pop.TM

1018 / 2005 poz.3432

Mun.TM d.public asupra A1 426755,00

2037 Grădină Str. S. Bărnuţiu nr.3 2006 5484 825,00

Statul Roman fol.SF.Pop.TM

1018 / 2005 poz.3433 367125,00

2038 Casă şi curte

str. Kogalniceanu nr.4 2005 5482 1426,00

Statul Roman fol.SF.Pop.TM

1018 / 2005 poz.3434 634570,00

2039 Teren str.Pavel Rotariu nr.19 1875 5157/1 165,00

Statul Roman adm.ICRAL

1018 / 2005 poz.3435 73425,00

2040 Casa si curte str.Pavel Rotariu nr.19 1896 5196 286,00 Statul Român

1018 / 2005 poz.3436 127270,00

2041 Teren str.Bacovia nr.8 1866 27399/1 266,00 Statul Român

1018 / 2005 poz.3437 118370,00

2042 Teren str.Bacovia nr.2 1964 27396/1 216,00

Statul Roman adm.ICRAL

1018 / 2005 poz.3438 96120,00

2043 Casă şi curte Str. Griviţei 4 1928

410668 5270 308,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1018 / 2005 poz.3439 137060,00

2044 Teren str.Viorelelor nr.23 1961 5316/1 76,00

Statul Roman adm.ICRAL

1018 / 2005 poz.3440 33820,00

2045 Teren Teren

str.Viorelelor nr.27

1963 4085797

5312/1 5313/1

97 279 Statul Român

1018 / 2005 poz.3441

2046 Casă şi curte str.Telegrafului nr.50

2056 418524 27254 306,00 Statul Român

1018 / 2005 poz.3442 136170,00

2047 Grădină 2080

425151 4815/1/2/1 184,00 Statul Roman adm.RETIM

1018 / 2005 poz.3443 81880,00

2048 Teren Aleea C.F.R nr.76-84

2080 410321 3533/2 389,00

Statul Roman adm.Retim

1016 / 2005 poz.3444

Mun.TM d.public asupra A1 4765 173105,00

2049 Teren Aleea Pădurea Verde

2080 426711 3550/2 409,00

Statul Roman adm.Retim

1016 / 2005 poz.3445 182005,00

2050 Teren Aleea Pădurea Verde

2080 426712 3549/2 1445,00

Statul Roman adm.Retim

1016 / 2005 poz.3445 643025,00

2051 Teren Aleea Pădurea Verde

2080 426713 3548/2 32,00

Statul Roman adm.Retim

1016 / 2005 poz.3445 14240,00

2052 Grădină casă şi curte

str.Telegrafului nr.79

2080 409541

4961 4962

781 360

Statul Roman 11/12 teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.3446 507745,00

2053 Casă şi curte

Calea Dorobanţilor nr.57/a

2119 412331 4518/1 551,00

Statul Roman 55/64 adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3447 245195,00

2054 Grădină 2119 4519/1 181,50

Statul Roman 55/64 adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3447 80767,50

2055 Casa si curte Aleea C.F.R nr.4

2124 401274 4624 3608,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3448

HCL 345/25.10.20

11 Mun.TM d.privat asupra

A1 4766 1605560,00

2056 Grădină str.I.I.de la Brad nr.33

2140 422633 TM 2242/3/2 260,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3449 115700,00

2057 Casă şi curte Calea Lipovei nr.44A

2163 425468 2724/2 909,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3450 404505,00

2058 Grădină Teren

str.Ialomiţei nr.23 2175

3059/1 3059/4 132 26 Statul Român

1016 / 2005 poz.3451 70310,00

2059 Casă, curte şi grădină Str. Marginei 4 2185 2117-2118 7161,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3452 966735,00

2060 Grădină str.Campina nr.2

2198 409044 2051/2 4312,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3453 582120,00

2061 Casă, curte şi grădină Stzr. Linistei 3 2222 28861 705,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3454 95175,00

2062 Spaţii verzi Calea Lipovei 2227

417231 28077/1 115,00 Statul Român adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3455 15525,00

2063 Casă şi curte Str. Cronicar Neculce 22

2242 430752 7411/1 200,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3456 89000,00

2064 Casă şi curte Grădină

str.Moise Nicoară nr.20

2243 407536

6155 6156

537 419

Statul Român adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3457

Mun.TM d.public asupra A1 425420,00

2065 Casă şi curte Grădină

str.Campina nr.27

2245 407437

1850 1851

2460 460

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3458 394200,00

2066 Grădină str.Nouă nr.9 2247

425117 6689/2 235,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3459 31725,00

2067 Casă şi curte Piaţa Roosewelt 12

2251 413983 6867 969,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3460 130815,00

2068 Casă şi curte Splaiul Kunz 4 2258

414760 6893 712,00

Statul Român- teren 534/712

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3461 96120,00

2069 Casă şi curte Str. Ovidiu 19 2273

402557 5304 703,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3462 94905,00

2070 Teren str.Simion Barnutiu nr.78 2274 27427/1 138,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3463 61410,00

2071 Grădină str.Nouă nr.9 2298

425116 6689/1 216,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3464 29160,00

2072 Casă şi curte Grădină

str. Kogălniceanu nr.5

2335 423382

5604 5605

671 545

Statul Roman fol.Sf.Pop.TM

1016 / 2005 poz.3465 541120,00

2073 Grădină

str. Kogălniceanu nr.7 2336 5602 640,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3466

top dezmembrat in C.F. 411538 si C.F. 411537 - Mun.TM d.public asupra A1 prin H.G. 849/2009 284800,00

2074 Casă şi curte

str. Kogălniceanu nr.7

2336 401361 5603 593,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3466 263885,00

2075 Casă şi curte

Str. Kogălniceanu nr.9

2337 400825 5601 1204,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3467 535780,00

2076 Casă şi curte Str. 3 August nr.3

2350 406865 5711 655,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3468 291475,00

2077 Casă şi parc Str. Petre Ţegle 2

2386 401933 5712 994,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3470 442330,00

2078 Casă şi curte Str. Caragiale 4 2387

400675 6886 596,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3471 265220,00

2079 Casă şi curte Str. Boliac 6 2393

409545 6309 716,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3472 318620,00

2080 Casă şi curte str.Lalelelor nr.13 2398 5205/1 324,00 Statul Român

1016 / 2005 poz.3473 144180,00

2081 Grădină Casă şi curte

Str. Kogălniceanu nr.21

2399 407503

5569 5570

694 486

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3474 525100,00

2082 Casă şi curte Splaiul Morarilor nr.3

2408 410552 5826 536,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3475 238520,00

2083 Casă şi curte Str. S. Bărnuţiu 65

2417 407651 27380 386,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3476 171770,00

2084 Casă şi curte Grădină

Str. Vasile Cârlova nr.7

2420 427104

6474 6475

656 430

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3477 483270,00

2085 Casa si curte str.Stefan cel Mare nr.55

2433 415503 7448/1 930,00

Statul Roman fol.Sf.Pop.TM

1016 / 2005 poz.3478

Mun.TM d.public asupra A1 4767 413850,00

2086 Casa si curte str.Stefan cel Mare nr.55

2433 415799 7449/1 1533,00

Statul Roman fol.Sf.Pop.TM

1016 / 2005 poz.3478

Mun.TM d.public asupra A1 4768 682185,00

2087 Casă şi curte Str. Timocului 13

2459 429135 5795 693,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3480 308385,00

2088 Casă şi curte str.Ecaterina Teodoroiu nr.7

2460 404686 5771 470,00

Statul Roman fol.Sf.Pop.TM

1016 / 2005 poz.3481 209150,00

2089 Casă şi curte str.12 Aprilie nr.1

2488 407677 1000,00

Statul Roman fol.Sf.Pop.TM

1016 / 2005 poz.3482 445000,00

2090 Casă şi curte str.Lunei nr.27 2545 6591 802,00 Statul Roman fol.Sf.Pop.TM

1016 / 2005 poz.3483 356890,00

2091 Casă şi curte str.Scolii nr.13 2550

403283 7118 494,00 Statul Roman fol.Sf.Pop.TM

1016 / 2005 poz.3484 219830,00

2092 Casă şi curte str.Moise Nicoară nr.11

2551 411736 6061 520,00

Statul Roman fol.Sf.Pop.TM

1016 / 2005 poz.3485 231400,00

2093 Casă şi curte Str. Drăghici 2 2557 5707 504,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3486 224280,00

2094 Casă şi curte Str. Soarelui 12 2568 7436 1504,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3487 669280,00

2095 Casă şi curte str.Iosif Vulcan nr.1

2598 406442 6081 719,00

Statul Roman prin Ministerul Finantelor

1016 / 2005 poz.3488

Sentinta Civila nr.3082/957 - Dosar

3653/957 - proprietar SHVARTZ 319955,00

2096 Casă şi curte Str. Pestalozzi 12

2614 420763 6974 589,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3489 262105,00

2097 Casă şi curte Str. Pestalozzi 20

2624 401010 6991 1224,00

Statul Roman- teren Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3490

HCL 167/29.03.20

13 Mun.TM d.privat asupra

A1 4769 544680,00

2098 Casă şi grădină Spl. Dreghici 7 2642

406387 5690 805,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3491 358225,00

2099 Casă şi grădină Str. Abrud 2 2655

407307 5723 648,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3492 288360,00

2100 Teren cu garaje Spl.Galati nr.6 2661

413659 5698/2 369,00 Statul Roman fol.Sf.Pop.TM

1016 / 2005 poz.3493 164205,00

2101 Casă şi curte Str. A. Şaguna 25

2673 425669 30544 579,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3494

proprietar particular / de VERIFICAT 257655,00

2102 Casă şi curte str.Dragici nr.5 2683

409663 5699 854,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3495 380030,00

2103 Gradină Casa si curte

str.Pindului nr.26

2693 408076

7890 7891

246 450

Statul Român prin ICRAL

1016 / 2005 poz.3496

Mun.TM d.public asupra A1 309720,00

2104 Casă şi curte Str. Borzeşti 50 2733

402465 2502 143,00

Statul Roman- teren

Particulari- construcţii- L112/1995

1016 / 2005 poz.3497 63635,00

2105 Casă şi curte str.Lucerna nr.2 2746 2314 838,00 Statul Român 1016 / 2005

poz.3498 372910,00 2106 0,00 2107 0,00 2108 0,00 2109 0,00 2110 0,00 2111 0,00

2112 0,00

2113 Gradină Casa si curte str.Frigului nr.1

2852 426402 3392, 3393

424 132

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3500

HCL 66/28.02.201

2 Mun.TM d.privat asupra

A1 4770 247420,00

2114 Gradină str.Apateu nr.29 3146

417177 7894 7894,7895

258 571

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3514

HCL 388/26.10.20

10 Mun.TM d.privat asupra

A1 4771 34830,00

2115 Casa si curte str.Apateu nr.29 3146

417177 7895 7895,7894

313 571

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3514

HCL 388/26.10.20

10 Mun.TM d.privat asupra

A1 4772 42255,00

2116 Casă şi curte Grădină

Aleea Ghiroda 14

3475 422537

3966 3967

440 369

Statul Roman- teren

Particulari- 1016 / 2005

poz.3527

HCL 329/18.06.20

13 Mun.TM d.privat asupra

A1 4773 109215,00

2117 Casa si curte str.C.Brancove anu nr.34

4606 422978 12643 650,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3535

HCL 303/27.09.20

11 Mun.TM d.privat asupra

A1 4774 289250,00

2118 Casa si curte str.C.Brancove anu nr.24

4607 401599 12653 1518,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3536

HCL 187/31.05.20

11 Mun.TM d.privat asupra

A1 4775 675510,00

2119 Casa si curte

str.Ciprian Porumbescu nr.17

4696 400936 12562 1057,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3550

HCL 345/25.10.20

11 Mun.TM d.privat asupra

A1 4776 470365,00

2120 Gradină

str.Ciprian Porumbescu nr.17 4696 12563 573,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3550

Mun.TM d.public asupra A1 4777 254985,00

2121 Casa cu etaj si curte

str. C.Brancoveanu nr.49

4708 401146 12874/1 647,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3552

Mun.TM d.public asupra A1 4778 287915,00

2122 Casa cu 1 etaj si curte

str. Gh.Doja nr.58

4712 424539 11767 342,00

Statul Roman teren adm.ICRAL , Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3553

Mun.TM d.public asupra A1 4779 152190,00

2123 Casa cu 1 etaj si curte

str.Feldioara nr.11

4737 414983 10312 638,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3554

Mun.TM d.public asupra A1 4780 283910,00

2124 Casa, curte si gradina

str. Memorandului nr.40

4739 416896 10308-10309 804,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3555

HCL 335/29.09.20

09 Mun.TM d.privat asupra

A1 4781 357780,00

2125 Casa si curte

str. Memorandului nr.56

4746 423092 10288 372,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3556

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1 4782 165540,00

2126 Casa si curte B-dul 6 Martie nr.39

4573 116832 408564 12327 318,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3557

Mun.TM d.public asupra A1 4783 141510,00

2127 Casa si curte

str. C.Brancoveanu nr.1

4573 415622 12328 840,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3557

HCL 157/23.10.20

12 Mun.TM d.privat asupra

A1 4784 373800,00

2128 Casa cu 2 etaje si curte

str.Al.Odobesc u nr.3

4572 426021

12278 12278,12279

726 1306

Statul Roman teren fol.Minist. Sanatatii , c-tii partic.

1016 / 2005 poz.3558

Mun.TM d.public asupra A1 4785

2129 Gradină str.Al.Odobesc u nr.3

4572 426021

12279 12279,12278

580 1306

Statul Roman teren fol.Minist. Sanatatii , c-tii partic.

1016 / 2005 poz.3558

Mun.TM d.public asupra A1 4786

2130 Casa cu 1 etaj si curte

B-dul 6 Martie nr.9

4566 416851 12195 646,00

Statul Roman teren

1016 / 2005 poz.3559/

3560 Mun.TM d.public asupra

A1 4787 287470,00

2131 Casă şi curte str.Vasile Cârlova nr.12

4192 427737 6434 513,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3584

HCL 157/23.10.20

12 Mun.TM d.privat asupra

A1 4788 228285,00

2132 Grădină Casă şi curte

str.Virgilius nr.13

4156 428836

7763 7764

290 372

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3587

HCL 234/04.12.20

12 Mun.TM d.privat asupra

A1 4789 89370,00

2133 Arabil Calea Urseni nr.35

4078 409987 8628/1 8413,00

Statul Roman teren

1016 / 2005 poz.3593

Mun.TM d.public asupra A1 4790 1892925,00

2134 Grădină Casă şi curte str.Torac nr.5

4038 425212

8029 8030

190 275

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3596

HCL 157/23.10.20

12 Mun.TM d.privat asupra

A1 4791 206925,00

2135 Gradină str.Batania nr.33

3891 415461

7862 7863

322 242

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.3603

H.C.L 187/31.05.20

11 Mun.TM d.privat asupra

A1 4792 126900,00

2136 Gradină str.Irland nr.11 3822

406399 30200 399,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3607

H.C.L 421/30.11.20

10 Mun.TM d.privat asupra

A1 4793 177555,00

2137 Casa si curte Calea Lipovei nr.14 3821 30216 363,00

Statul Roman D92/1950

1016 / 2005 poz.3608 4794 161535,00

2138 Casa si curte Calea Lipovei nr.12 3820 30215/1 156,00

Statul Roman D181/1985

1016 / 2005 poz.3609 4795 69420,00

2139 Casa si curte Al.Jandarmilor nr.3 3811 2907 285,00

Statul Roman D111/1951

1016 / 2005 poz.3610 4796 126825,00

2140 Gradina Al.Jandarmilor nr.3 3811 2908 420,00

Statul Roman D111/1951

1016 / 2005 poz.3610 4797 186900,00

2141 0,00DRUM EXPLOATARE POZ.3611-3640 - 30 poz.

2142

Hotel Central cu S,P, 6 etaje si curte str.Lenau nr.6

248 403159 207 820,00

Statul Roman fol.C.R.Banat

1016 / 2005 poz.3641

Mun.TM d.privat asupra A1 4798 729800,00

2143

Hotel Central cu S,P, 6 etaje si curte str.Lenau nr.6

246 402811

208/2 208

225 997

Statul Roman fol.C.R.Banat

1016 / 2005 poz.3641

Mun.TM d.privat asupra A1, dr.de adm.op. cota 144/997 - Sectiunea de Investiti din Cadrul Sfatului Popular al regiunii Banat cota 55/997 - Directia Regionala CEC 4799 200250,00

2144 Teren cu bloc str.Lenau nr.10 246 208/1 772,00

Statul Roman Sent.Civila nr.7022/1951

1016 / 2005 poz.3642 4800 687080,00

2145 Teren cu garaje ( c-tii prov)

Calea Aradului nr.87 56543 29621/1/1/1/1 2439,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3643 4801 1085355,00

2146 Casa si curte str.Gelu nr.2/A 37588

408506 17531/2 335,00 Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.3644

Mun.TM d.privat asupra A1 4802 149075,00

2147

Spatii verzi şi alei cu un garaj (c-tii prov.)

Inter.Bv. Dambovita- str.Transilvania

45227 405632

28461/1/1/2 28461/1/1/2,2 8451

267 552

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.3645

PROPRIETARI Marcov Liliana, Marcov Jiva 4803 21360,00

2148 Casa si curte

B-dul Dambovita nr.40

47786 405632

28451 28451,28461/ 1/1/2

285 552

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.3645

PROPRIETARI Marcov Liliana, Marcov Jiva 4804 22800,00

2149 Spatiu de circulatie str.Banatul nr.19

45227 417281 28385 101,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3646

Mun.TM d.public asupra A1 4805 44945,00

2150 Spatii verzi şi alei

Aleea Muzicii nr.2-4

45227 417282 28436 2532,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3647

Mun.TM d.public asupra A1 4806 1126740,00

2151 Strada str.Ana Ipatescu 45227

408980 28463 643,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3648 Mun.TM d.public asupra

A1 4807 286135,00

2152 Casă şi curte str.Ştefan cel Mare nr.30

1063 146126 413017 7155 491,00

Statul Roman SC Bere c-tii

1016 / 2005 poz.3649

Mun.TM d.public asupra A1 4808 218495,00

2153 Casă şi curte str.Ştefan cel Mare nr.32 1063 7156 550,00

Statul Roman SC Bere c-tii

1016 / 2005 poz.3650 4809 244750,00

2154 Teren str.Ştefan cel Mare

1063 432960 7086/1/1/2 1391,00

Statul Roman SC Bere c-tii

1016 / 2005 poz.3651

Mun.TM d.public asupra A1 4810 618995,00

2155 Casă şi curte str.Ştefan cel Mare nr.34

1063 432961 7157/2 902,00

Statul Roman - teren SC Bere c-tii

1016 / 2005 poz.3652

Mun.TM d.public asupra A1 4811 401390,00

2156 Spaţii verzii şi al str.Daliei nr.14 41442

419277 27784/2 150,00 Statul Roman 1016 / 2005

poz.3653 Mun.TM d.public asupra

A1 4812 66750,00

2157 Teren arabil Ciarada Rosie 1676/4/10 2719,00

Municipiul Timisoara adm.Consiliul Local

1016 / 2005 poz.3654 4813 367065,00

2158 Casă şi curte Grădină str.C.Boliac nr.9

2921 432988

6251 6252

398 615

Statul Roman adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.3655

Mun.TM d.public asupra A1 4814 227925,00

2159 Loc de casă str.Brigadierilo r nr.3

27674 432973

7697, 7703-7729, 7734-7741/9 218,00

Statul Roman fol.Part.L4/1974

1016 / 2005 poz.3656

Mun.TM d.public asupra A1, drept de folosinta

vesnica Bozbici D.Vasile 4815 49050,00

2160 Fânat str.Polonă nr.2

2124 Freidorf

419605 TM

1057-1063/34- 36, 1064- 1071, 1076/1-2/1/1 62454,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3657

Mun.TM d.public asupra A1 4816 1249080,00

2161 Loc de casă str.Brigadierilo r nr.1

22096 432964

7697, 7703-7729, 7734-7741/8 218,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3658

Mun.TM d.public asupra A1 4817 49050,00

2162 Loc de casă str.Brigadierilo r nr.11

22096 432965

7697, 7703-7729, 7734-7741/13 216,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3659

Mun.TM d.public asupra A1 4818 48600,00

2163 Loc de casă str.Brigadierilo r nr.13

22096 432966

7697, 7703-7729, 7734-7741/14 233,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3660

Mun.TM d.public asupra A1 4819 52425,00

2164 Stradă str.Brigadierilo r

22096 412370

7697, 7703-7729, 7734-7741/18 1476,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3661

Mun.TM d.public asupra A1 4820 332100,00

2165 Loc de casă str.Sucului 22096

432952

7697, 7703-7729, 7734-7741/42 237,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3662

Mun.TM d.public asupra A1 4821 53325,00

2166 Loc de casă str.Sucului 22096

432953

7697, 7703-7729, 7734-7741/47 108,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3663

Mun.TM d.public asupra A1 4822 24300,00

2167 Loc de casă str.Sucului 22096

432954

7697, 7703-7729, 7734-7741/48 501,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3664

Mun.TM d.public asupra A1 4823 112725,00

2168 Stradă str.Virgiliu 22096

432956

7697, 7703-7729, 7734-7741/51 75,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3665

Mun.TM d.public asupra A1 4824 16875,00

2169 Loc de casă str.Sucului nr.14 22096

432957

7697, 7703-7729, 7734-7741/53 250,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3666

Mun.TM d.public asupra A1 4825 56250,00

2170 Teren str.Virgilius nr.6 22096

432958

7697, 7703-7729, 7734- 7741/28/2 44,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3667

Mun.TM d.public asupra A1 4826 9900,00

2171 Teren str.Virgilius nr.6 22096

432959

7697, 7703-7729, 7734- 7741/29/2 44,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3667

Mun.TM d.public asupra A1 4827 9900,00

2172 Teren str.Sucului 22096

433027

7697, 7703-7729, 7734- 7741/43/2 44,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3668

Mun.TM d.public asupra A1 4828 9900,00

2173 Teren str.Sucului 22096

433028

7697, 7703-7729, 7734- 7741/44/2 44,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3669

Mun.TM d.public asupra A1 4829 9900,00

2174 Teren str.Sucului - Torac

22096 433031

7697, 7703-7729, 7734-7741/54- 70/2 164,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3670

Mun.TM d.public asupra A1 4830 36900,00

2175 Teren str.Sucului - Torac

22096 433032

7697, 7703-7729, 7734-7741/54- 70/3 40,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3670

Mun.TM d.public asupra A1 4831 9000,00

2176 Teren str.Sucului 22096

433030

7697, 7703-7729, 7734- 7741/46/1 1860,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3671

Mun.TM d.public asupra A1 4832 418500,00

2177 Teren str.Virgiu - Sucului 22096

7697, 7703-7729, 7734-7741/30- 33/2 108,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3672 4833 24300,00

2178 Teren str.Sucului nr.45-47 22096

7697, 7703-7729, 7734- 7741/34/2- 36/2/2 6,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3673 4834 1350,00

2179 Teren str.Sucului nr.45-47

22096 432967

7697, 7703-7729, 7734- 7741/34/2- 36/2/3 50,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3673

Mun.TM d.public asupra A1 4835 11250,00

2180 Teren str.Sucului nr.45-47

22096 432968

7697, 7703-7729, 7734- 7741/34/1/1 9,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3673

Mun.TM d.public asupra A1 4836 2025,00

2181 Teren str.Sucului nr.45-47

22096 432969

7697, 7703-7729, 7734- 7741/35/1/1 25,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3673

Mun.TM d.public asupra A1 4837 5625,00

2182 Teren str.Sucului nr.45-47

22096 432970

7697, 7703-7729, 7734- 7741/36/1/1 34,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3673

Mun.TM d.public asupra A1 4838 7650,00

2183 Teren arabil str.Martirul Ciordaş nr.111

18468 432978 14587/2 325,00

Statul Roman adm.Sfatului. Pop.Banat

1016 / 2005 poz.3674

Mun.TM d.public asupra A1 4839 144625,00

2184 Teren arabil str.Martirul Ciordaş nr.109

5439 416502 14586 977,00

Statul Roman fol.Ministerului Invatamantului

1016 / 2005 poz.3675

Mun.TM d.public asupra A1 4840 434765,00

2185 Grădină Casă şi curte

str.Porumbescu nr.45

4702 407126

12610 12611

149 533

Statul Roman adm. RETIM

1016 / 2005 poz.3676

Mun.TM d.public asupra A1 4841 303490,00

2186 Teren

str.Prota Traila nr.21 ( Lalelelor)

1965 432975 522/1/1 1884,00 Statul Roman

1016 / 2005 poz.3677

Mun.TM d.public asupra A1 4842 838380,00

REDACTAT Loredana Oprisor

1.093.705.520,50TOTAL

SEF BIROU, Calin Nicusor Pirva