keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 470/13.09.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Extindere iluminat public in Parcul Botanic"

13.09.2018

Hotararea Consiliului Local 470/13.09.2018
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Extindere iluminat public in Parcul Botanic"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare nr. SC 2018- 21353/13.09.2018 a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21353/13.09.2018 al Directiei Edilitare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21353/13.09.2018;
Avand in vedere avozele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publive si comert, regii autonome si socetati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Fisa tehnica nr. 54/13.09.2018 a Comisiei Tehnico-Economice;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului nr. 550/11.11.2014 privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timisoara la Conventia Primarilor (Covenant of Mayors) si aprobarea Planului de Actiune pentru Energia Durabila (PAED) al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate dinfonduri publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) si d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba contractul de sponsorizare cu nr. SC2018-20927/07.09.2018 si "Raportul de audit energetic si luminotehnic de proiect" pentru investitia "Extindere iluminat public in Parcul Botanic" .

Art. 2: Se aproba documentatia tehnico-economica elaborata la faza SF., pentru investitia: "Extindere iluminat public in Parcul Botanic", in vederea finantarii, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea C - Iluminat Public, apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/C/1/7Regiuni.

Art. 3: Se aproba indicatorii tehnico economici ai investitiei: "Extindere iluminat public in Parcul Botanic", conform Anexei 1, in vederea finantarii, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea C-Iluminat public.

Art. 4: Se aproba Anexa 2 privind descrierea sumara a investitiei: "Extindere iluminat public in Parcul Botanic", propusa a fi realizata prin proiect.

Art. 5: Se aproba valoarea totala a proiectului "Extindere iluminat public in Parcul Botanic", in cuantum de 3.820.894,22 lei.

Art. 6: Se aproba contributia proprie in proiect a 18.362,68 lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 76.050,64 lei, reprezentand cofinantarea proiectului "Extindere iluminat public in Parcul Botanic".

Art. 7: Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului "Extindere iluminat public in Parcul Botanic", pentru implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 8: Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 9: Se imputerniceste domnul Primar Nicolae Robu sa semneze toate actele necesare si contractul de finantare in numele UAT Municipiul Timisoara.

Art. 10: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 11: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL EMSUP BIROUL REȚELE ELECTRICE, ILUMINAT, REȚELE DE COMUNICAȚII SC 2018 – _______ din ______________

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-

economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Extindere iluminat public în Parcul Botanic”

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - ................................. a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Extindere iluminat public în Parcul Botanic”.

Facem următoarele precizări: În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei şi a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea C – Iluminat Public, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare este Hotărârea consiliului local de aprobare a documentației tehnico- economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Extindere iluminat public în Parcul Botanic”, precum și ”Raportul de audit energetic și luminotehnic de proiect” care a fost elaborat şi predat instituţiei noastre conform contractului de sponsorizare nr. SC2018-20927/07.09.2018 de către SC ELBA-COM SA.

Documentatia pentru realizarea studiului de fezabilitate a fost contractată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice și a Ghidului specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea C - Iluminat Public prin contractul de prestare de servicii nr. 174 din 14.11.2017 și a fost avizat favorabil conform Fișei tehnice nr. 54/13.09.2018 emisă de Comisia Tehnico-Economică.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică la faza S F. – nr. proiect SIL-350-2018 și este elaborat în baza contractului nr.174 din 14.11.2017 de către SC ELBA-COM SA Timișoara.

În concluzie, prin documentația tehnico-economică de mai sus au fost stabilite următoarele: - valoarea totala a obiectivului de investitii exprimata în lei cu TVA este de 3.820.894,22 lei, din care constructii montaj (C+ M ) este de 2.686.915,29 lei cu TVA, în conformitate cu devizul general;

- indicatorii tehnico-economici rezultați în urma elaborării SF conform Anexei 1 la prezentul raport de specialitate; - descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul raport de specialitate;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907 / 2016 și Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea C - Iluminat Public, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Extindere iluminat public în Parcul Botanic” îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, ȘEF SERVICIU, Culiță CHIȘ Ioan ZUBAȘCU

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR …………………..

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Extindere iluminat public în Parcul Botanic”

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale În prezent Parcul Botanic nu are sistem iluminat public. Iluminatul public în Parcul Botanic are

o importanţă deosebită pentru locuitorii municipiului Timişoara din punct de vedere economic şi social. Realizarea lucrării va îmbunătăţi considerabil confortul şi siguranţa utilizatorilor.

În vederea depunerii proiectului spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei şi a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea C - Iluminat Public, este necesară aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a sistemului de

iluminat public prin folosirea corpurilor de iluminat performante (cu leduri) și prin gestionarea centralizată în timp real a sistemului de iluminat public.

3. Concluzii. Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea documentației tehnico-

economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Extindere iluminat public în Parcul Botanic”.

PRIMAR, DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa 2 la HCL nr……………. DESCRIEREA INVESTITIEI

I. DATE GENERALE: Denumire proiect: Extindere iluminat public în Parcul Botanic Amplasament: Timișoara, Parc Botanic Titularul investitiei: Municipiul Timişoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1 Beneficiar: Municipiul Timişoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

II. DATE TEHNICE - Sistem iluminat public 1 buc. cu componentele: - lungime sistem de iluminat public extins 3400 ml - număr de stâlpi instalați prin proiect 219 buc - numâr de corpuri de iluminat instalate prin proiect 219 buc - Sistem telemanagement 1 buc. cu componentele: - numărul de puncte luminoase controlate prin telegestiune 219 buc. - module elctronice la nivel de punct luminos 219 buc. - module electronice la nivel de punctele de aprindere 2 buc - server 1 buc - soft dedicat telemanagement 1 buc.

III. INDICATORI VALORICI Valoarea totala a investitiei (TVA inclus) = 3.820.894,22 lei, din care constructii montaj (C+ M ) este de 2.686.915,29 lei

IV. DESCRIEREA INVESTITIEI Realizarea unei rețele electrice subterane (LES) noi în lungime de 3400 m, cu cablu armat de-a lungul aleilor din Parcul Botanic.Rețeaua trifazată proiectată este de tip buclat astfel încât, în cazul defectării unui tronson de cablu, să poată fi asigurată continuitatea alimentării cu energie electrică.Pentru această rețea se vor utiliza 4200m cablu ACYAbY3x25+16. Alimentare rețelei electice nou proiectată se va face din două posturi de transformare PT51941, PT51940 . Montarea a două puncte de aprindere. Montarea a 219 stâlpi metalici ornamentali de 3,5 m, cu fundația aferentă. Montarea a 219 aparate de iluminat ornamentale, echipate cu surse de lumină LED. Instalarea și punerea în funcțiune a unui sistem de telemanagement cu diming la nivel de punct luminos.Acesta va cuprinde module electronice pentru punctele de aprindere și patrea de server și program dedicat acestui tip de aplicație.

Elaborat : SC ELBA-COM S.A TIMIȘOARA

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 la HCL nr…………….

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI FAZA SF Denumire proiect: Extindere iluminat public în Parcul Botanic Amplasament: Timișoara, Parcul Botanic Titularul investitiei: Municipiul Timişoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1 Beneficiar: Municipiul Timişoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1 Număr proiect:174 din 14.11.2017

Date tehnice: - Sistem iluminat public 1 buc. cu componentele: - lungime sistem de iluminat public extins 3400 ml - număr de stâlpi instalați prin proiect 219 buc - numâr de corpuri de iluminat instalate prin proiect 219 buc - Sistem telemanagement 1 buc. cu componentele:

- numărul de puncte luminoase controlate prin telegestiune 219 buc. - module elctronice la nivel de punct luminos 219 buc. - module electronice la nivel de punctele de aprindere 2 buc - server 1 buc - soft dedicat telemanagement 1 buc.

Indicatori valorici: Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A este de 3.820.894,22 lei, din care constructii montaj (C+ M ) este de 2.686.915,29 lei

DIRECTOR, Culiță CHIȘ