keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 466/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Polonă"

15.12.2009

Hotararea Consiliului Local 466/15.12.2009
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Polonă"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 028384 / 18.11.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 74/17.11.2009, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.b) şi alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,"Amenajare zona Polonă", întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 129 / 07.09.2009 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA WOLF
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_-_Zona_Polona.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

,,Amenajare zona Polonă”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare zona Polonă” , conform contractului de proiectare nr. 129 din data de 07.09.2009 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei : Durata de realizare a investiţiei: 5 luni Varianta cu investiţie medie: Valoare de investitie (INV) 2.285.521 lei (inclusiv TVA)

539.802 euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 1.931.191 lei (inclusiv TVA)

456.115 euro (inclusiv TVA) Capacităţi:

• Lungime carosabil acces 902,17ml • Lăţime alei pietonale 458,95ml • Suprafaţa carosabil 5.420,00mp • Suprafaţa parcaje 715,00mp • Suprafaţă trotuare 2.725,00mp • Suprafaţă alei pietonale 1.965,00mp • Suprafaţă zone verzi 9.387mp • Borduri din beton 20x25 2.330ml • Borduri din beton 10x20 1.661 ml • Borduri din beton 10x15 2.195ml • Marcaje rutiere 121,55mp • Indicatoare rutiere 71 buc • Stâlpi indicatoare 56 buc • Arbori 213 buc • Arbuşti 60buc • Guri de scurgere noi 20buc • Răsuflători gaz cu capac 15 buc • Ridicare la nivel a armăturilor 33,00 buc

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ing. CHIŞ CULIŢĂ ing. IOAN GANCIOV ŞEF BIROU PROMOVARE LUCRĂRI, CONSILIER,

ing. MARINELA LUCUŢ ing. PÎRVU LILIANA

Atasament: Referat_-_Zona_Polona.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Direcţia Drumuri şi Transporturi Serviciul Drumuri şi Poduri Biroul Promovare Lucrări Nr. SC 2009 – 28384 / 18.11.2009

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

,,Amenajare zona Polonă”

Direcţia Drumuri şi Transporturi are în programul de investiţii pe anul 2009 întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare zona Polonă”.

Zona de locuinţe care urmează a fi amenajată este amplasată în partea de sud a municipiului Timişoara, având ca punct de reper strada Polonă, iar tronsonul propus spre amenajare este zona de locuinţe din spatele blocurilor.

Astfel, pe partea stângă (sensul de mers Timişoara – Utvin) a străzii Polonă, se va amenaja (în zona cuprinsă între blocul de locuinţe nr.2, bl.Z, sc.A şi blocul 8, având o lungime de cca. 568,0m), un nou sistem rutier, cu trotuare şi parcări, realizându-se o exploatare judicioasă a zonei.

Pe partea dreaptă (sensul de mers Timişoara – Utvin) a străzii Polonă, se va amenaja (în zona cuprinsă între blocul de locuinţe nr.4 şi blocul nr.3 sc.B, având o lungime de cca. 352,0m), un nou sistem rutier, cu trotuare şi parcări, realizându-se o exploatare judicioasă a zonei.

În situaţia actuală, zona de locuinţe nu are o structură rutieră de drum, ea fiind realizată din pământ. Nu există o delimitare a trotuarelor, partea carosabilă fiind la acelaşi nivel pe întreaga lăţime între fronturile clădite, iar în situaţia unor ploi străzile devin impracticabile.Canalizarea a fost realizată, la nivel de canal colector, dar nu au fost prevăzute guri de scurgere pentru stradă.

Din aceste considerente, este necesară şi oportună, realizarea sistemului rutier în această zonă de locuinţe, acest fapt conducând la îmbunătăţirea accesului rutier şi pietonal în zonă.

Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat în cursul anului 2009 Studiul de Fezabilitate pentru ,, Amenajare zona Polonă”, realizat de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L. conform contractului de proiectare nr. 129 /07.09.2009.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei ,,Amenajare zona Polonă” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 2.285.521 lei (cu TVA), respectiv 539.802 Euro (1 Euro = 4,2340lei la data de 15.09.2009).

Durata de realizare a lucrărilor este estimată la 5 luni. Durata totală se extinde pe 8 luni, primele 3 luni fiind necesare proiectării şi procedurilor de achiziţie pentru contractarea execuţiei lucrării şi a dirigenţiei de şantier.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate ,,Amenajare zona Polonă”se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2009, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, DIRECTOR ECONOMIC, ing. CHIŞ CULIŢĂ ec. SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ŞEF SERVICIU JURIDIC,

ing. IOAN GANCIOV jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU PROMOVARE LUCRĂRI, CONSILIER ing. MARINELA LUCUŢ ing.PÎRVU LILIANA

FP 53-01, Ver.1