keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 464/15.12.2009 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si realizarea obiectivului de investitie "Reabilitare si refunctionalizare imobil P-ta Libertatii nr. 1, Timisoara"

15.12.2009

Hotararea Consiliului Local 464/15.12.2009
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si realizarea obiectivului de investitie "Reabilitare si refunctionalizare imobil P-ta Libertatii nr. 1, Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2009- 28358/18.11.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit.(b) şi (c) şi alin.4 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Documentatia de Avizare a lucrarilor de interventii şi realizarea obiectivului de investiţii "REABILITAREA SI REFUNCTIONALIZAREA IMOBILULUI DIN P-TA LIBERTATII NR.1, TIMISOARA" , în valoare de 7.537.256 lei (inclusiv TVA) întocmit de S.C. "ZAM GRUP" S.R.L. cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Termenul de executie a lucrarilor este de 24 luni, pe parcursul anilor 2010-2012.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA WOLF
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU APROBAT SERVICIUL TEHNIC EDILITATE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2009- 28358/18.11.2009 REFERAT Privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si realizarea obiectivului de investitie

Reabilitare si refunctionalizare imobil P-ta Libertatii nr. 1, Timisoara Imobilul din P-ta Libertatii nr. 1 apartinand Primariei Municipiului Timisoara, este situat in centrul istoric al orasului Timisoara, avand o forma regulata cu o orientare pe directia N-S.Cladirea a fost ridicata intre anii 1731-1734 de catre populatia autohtona (romani si sarbi) chiar daca in ea a functionat Primaria Germana mai multi ani. In prezent in imobilul din P-ta Libertatii nr. 1 functioneaza spatii administrative pentru birouri si servicii din cadrul Directiei de Dezvoltare Agricola, birouri SAPARD si spatii ocupate de Facultatea de Muzica apartanand Universitatii de Vest, spatiile functionand in baza contractelor de inchiriere cu Primaria Municipiului Timisoara. Datorita faptului ca imobilul prezinta un stadiu avansat de uzura atat din cauza vechimii cat si a lipsei lucrarilor de intretinere, precum si a necesitatii functionarii birourilor administrative ale Primariei Municipiului Timisoara s-a intocmit expertiza tehnica a cladirii, Auditul energetic si Documentatia de Avizare a lucrarilor de Interventii pentru reabilitarea si refunctionalizarea acestui imobil. Pe baza concluziilor expertizei tehnice a cladirii analizate s-au propus urmatoarele interventii: -consolidarea subsolului in zona gangului de acces, -consolidarea planseelor cu tiranti metalici,

-renuntare la curtea de lumina si amenajare scara, -desfiintarea cursivei din curtea interioara (latura estica), -desfacerea unor nise si a unor pereti in vederea refacerii circulatiilor originale, -demolarea corpului adiacent fatadei estice (parter) in vederea regularizarii fatadelor interioare, -reparare partiala acoperis cu inlocuirea unor parti din sarpanta si inlocuirea totala a invelitorii din tigla -reabilitarea instalatiilor electrice, sanitare, canalizare, termice si curenti slabi -recompartimentari ale spatiilor existente Reabilitarea si consolidarea intregului imobil se va realiza mentinandu-se toate elementele

arhitectonice existente. Conform Documentatiei de Avizare a lucrarilor de interventii asupra imobilului din P-ta Libertatii

nr. 1 rezulta reabilitarea şi refuncţionalizarea cladirii care va functiona ca sediu administrativ pentru o parte din personalul Primariei Municipiului Timisoara. Având în vedere Documentatia de Avizare a lucrarilor de interventii reabilitare si refunctionalizare imobil P-ta Libertatii nr. 1, proiect nr. 18/2009 intocmit de SC ZAM GRUP SRL, conform contractului de prestare de servicii nr.244/23.12.2008, finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 51.02.01.03, Autoritati executive PMT.

Eşalonarea investiţiei : 2010 - 2012 Durata de realizare a investiţiei: 24 luni P r o p u n e m: 1. Aprobarea Documentatiei de Avizare a lucrarilor de interventii şi realizarea obiectivului de investiţii „REABILITAREA SI REFUNCTIONALIZAREA IMOBILULUI DIN P-TA LIBERTATII NR.1,

TIMISOARA " , în valoare de 7.537.256 lei (inclusiv TVA) întocmit de SC’ ZAM GRUP”SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul . 2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2010 - 2012.

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării Documentatiei de avizare a Lucrarilor de Interventii si a investiţiei.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ DIRECTIA ECONOMICA ŞEF SERVICIU, DIRECTOR ing. Lucian Ciobanu Ec. Smaranda Haraciu Intocmit, ing.Pavleac Silvia

Avizat: SERVICIUL JURIDIC,

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR………. Indicatori Tehnico- economici pentru realizarea investiţiei „REABILITAREA SI REFUNCTIONALIZAREA IMOBILULUI DIN P-TA LIBERTATII NR. 1, TIMISOARA"

DEVIZUL GENERAL REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL LIBERTATII NR. 1, TIMISOARA

1 Valoarea totala a investitiei : 7.537.256,00 lei (inclusiv TVA) 2 Esalonarea investitiei : 24 luni 3 Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 24 luni

DIRECTOR ŞEF SERVICIU Ec. Nicuşor C-tin Miuţ ing. Lucian Ciobanu Intocmit ing. Pavleac Silvia