keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 455/09.09.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)"

09.09.2019

Hotararea Consiliului Local 455/09.09.2019
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 18823/25.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 18823/25.07.2019 al Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.07.2019 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2019 -18823/25.07.2019;
Având în vedere adresa Direcţiei Economice nr. SC2019 -18823/26.07.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. CTE2019 - 18/01.07.2019 a Comisiei tehnico-economice;
Avand in vedere prevederile art. 129 alin. (2), lit. c) şi lit. d), alin. (4), lit. d) şi lit. e), alin. (7) lit. m) precum şi alin. (14) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin.(1) şi art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii, "Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)", a fost întocmit de către S.C. Pod Proiect SRL, Iaşi în baza Contractului de prestare de servicii nr. 152/16.10.2017;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)", întocmit de S.C. Pod Proiect SRL, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Obiectivul de investiţie "Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_HCL.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)”

Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții, „Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)”, întocmit de către S.C. Pod Proiect SRL, Iași în baza contractului de prestare de servicii nr. 152/16.10.2017 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de execuție a lucrărilor: 14 luni Valoare de investitie (INV) 48.308.735,48 lei (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 39.340.621,79 lei (inclusiv TVA) d. Capacităţi (în unităţi fizice ): - Lungimea podului 70,00 m - Lungimea rampelor de acces 117,00 m + 119,00 m = 236,00 m - Lățime carosabil 14,00 m - Lățime trotuare 2,50...3,25 m - Lățime totală pe pod 21,00 m - Lățime totală pe rampe 19,50 m DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU D.P.P., CONSILIER VASILE OLAR LILIANA PÎRVU

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. ________________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)”

1. Descrierea situației actuale Podul Iuliu Maniu (Muncii) este amplasat în municipiul Timişoara şi asigură continuitatea bulevardului Iuliu Maniu peste Canalul Bega, realizând astfel legătura rutieră între zona Gării de Nord şi zona Calea Şagului. Podul Iuliu Maniu (Muncii) este un pod dalat pe fâşii cu goluri prefabricate, prezintă o lungime totală de 72,30 m, cu deschidere centrală de 32,10 m peste râul Bega şi două deschideri laterale egale de 20,10 m fiecare. Calea pe pod prezintă o lăţime totală de 20,50 m compusă din zonă carosabilă de 14,00 m pentru 4 benzi de circulaţie de 3,50 m lăţime fiecare şi două trotuare pietonale denivelate de 3,25 m lăţime fiecare. În urma expertizei tehnice s-a constatat starea necorespunzătoare a suprastructurii, a elementelor de rezistenţă care susţin calea, a infrastructurii, a aparatelor de reazem, degradări ale malurilor şi modificări de albie, degradări în zona carosabilă şi trotuare. Având în vedere starea avansată de degradare a structurii în ansamblu, capacitatea sa portantă redusă, precum şi necesităţile traficului actual şi de perspectivă, soluţia optimă în acest caz ar fi reabilitarea acestui pod. Din aceste considerente şi prin faptul că prognoza traficului prevede o creştere semnificativă a intensităţii traficului, lucrările de reabilitare sunt impetuos necesare şi oportune.

Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții, ,,Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)”, a fost întocmit de S.C. Pod Proiect SRL în baza contractului de prestare de servicii nr. 152/16.10.2017. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate - Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii).

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei sunt:

• asigurarea accesul în condiţii bune de siguranţă şi confort atât a locuitorilor din zonă cât și a turiștilor; • se asigură o îmbunătăţire a aspectului arhitectural al zonei; • reducerea poluării prin scăderea suspensiilor în aer; • creearea premiselor dezvoltării ulterioare a zonei; Concluzii

Prin urmare, în conformitate cu art. 139 și art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ şi Ordinul nr.49/27.01.1998 cap.3, pct.3.8. supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie – Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii).

PRIMAR, DIRECTOR GENERAL D.G.D.P.P.R.U.

NICOLAE ROBU CULIȚĂ CHIȘ cod FO53-03,Ver.

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01, ver.1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA DIRECȚIA GENERALĂ DRUMURI, PODURI, PARCAJE și REȚELE DE UTILITĂȚI SERVICIUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, ALIM.CU APĂ BIROUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE Nr. _____________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii

,,Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului și Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)”. Facem următoarele precizări: Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități prin Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2019 obiectivul de investiţii ,,Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)”. Podul Iuliu Maniu (Muncii) este amplasat în municipiul Timişoara şi asigură continuitatea bulevardului Iuliu Maniu peste Canalul Bega, realizând astfel legătura rutieră între zona Gării de Nord şi zona Calea Şagului. Podul Iuliu Maniu (Muncii) este un pod dalat pe fâşii cu goluri prefabricate, prezintă o lungime totală de 72,30 m, cu deschidere centrală de 32,10 m peste râul Bega şi două deschideri laterale egale de 20,10 m fiecare. Calea pe pod prezintă o lăţime totală de 20,50 m compusă din zonă carosabilă de 14,00 m pentru 4 benzi de circulaţie de 3,50 m lăţime fiecare şi două trotuare pietonale denivelate de 3,25 m lăţime fiecare. În urma expertizei tehnice s-a constatat starea necorespunzătoare a suprastructurii, a elementelor de rezistenţă care susţin calea, a infrastructurii, a aparatelor de reazem, degradări ale malurilor şi modificări de albie, degradări în zona carosabilă şi trotuare. Având în vedere starea avansată de degradare a structurii în ansamblu, capacitatea sa portantă redusă, precum şi necesităţile traficului actual şi de perspectivă, soluţia optimă în acest caz ar fi reabilitarea acestui pod. Din aceste considerente şi prin faptul că prognoza traficului prevede o creştere semnificativă a intensităţii traficului, lucrările de reabilitare sunt impetuos necesare şi oportune.

Lucrările vor consta în reabilitarea podului prin înlocuirea totală a suprastructurii cu o structură mixtă oțel- beton. Calea pe pod va fi formată din 4 benzi de circulație de 3,50m lățime fiecare. Trotuarele vor avea lățimea totală de 3,25m (0,50- pentru montare parapet; 1,75m destinat circulației pietonale și 1,00m destinat circulației bicicliștilor) și vor fi delimitate de partea carosabilă prin parapete pietonale. Se vor înlocui scările de acces din beton cu scări noi din metal. Central scara va fi prevăzută cu tiranți verticali care vor avea rol de suport al vegetației urcătoare poziționată la bază și vor fi iluminate prin montarea de proiectoare.

Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții ,,Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)”, a fost întocmit de S.C. Pod Proiect SRL în baza contractului de prestare de servicii nr. 152/16.10.2017. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate - Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii). Valoarea totală a investiţiei ,,Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 43.308.735,48 lei (inclusiv TVA), din care construcții montaj C+M – 39.340.621,79 lei (inclusiv TVA). Durata pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 14 luni. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.01. Drumuri și Poduri.

Cod FO 53-01, ver.1

Ținând cont de prevederile: - O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicat și Ordinul nr.49/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, cap.3, pct. 3.8: “Desfiinţarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administraţia Națională a Drumurilor din România", în cazul drumurilor naţionale, prin hotărâre a consiliilor locale, în cazul străzilor, şi la propunerea consiliilor judeţene, în cazul drumurilor judeţene.” și - având în vedere cele expuse în prezentul raport propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivul de investiţii ,,Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)”. DIRECTOR GENERAL D.G.D.P.P.R.U., ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., Culiţă CHIŞ Ioan GANCIOV ŞEF BIROU B.D.P.P., CONSILIER, Vasile OLAR Liliana PÎRVU

Atasament: HCL_Deviz_genera_Iuliu_Maniu.pdf

Pag 1

Faza: DALIOBIECTIV: [02] - Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) -

Scenariul 2

Beneficiar: Primaria Timisoara

Proiectant: SC POD PROIECT SRL

Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) - Scenariul 2

Anexa Nr. 7DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investitii

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare

(fara TVA) TVA

Valoare

cu TVA

lei lei lei

1 32 4 5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea

initiala

64.130,56 12.184,81 76.315,37

1.3.1 [02.2] Lucrari de protectie a mediului 64.130,56 12.184,81 76.315,37

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 1.529.479,84 290.601,17 1.820.081,01

1.4.1 [02.3] Retele edilitare 1.529.479,84 290.601,17 1.820.081,01

TOTAL CAPITOL 1 1.896.396,38 302.785,98 1.593.610,40

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 2.1 [02.6] Bransamente 15.500,00 2.945,00 18.445,00

TOTAL CAPITOL 2 18.445,00 2.945,00 15.500,00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si

autorizatii

32.900,28 6.251,05 39.151,33

3.3 Expertizare tehnica 5.800,00 1.102,00 6.902,00

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 71.000,00 13.490,00 84.490,00

3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de

interventii si deviz general

26.000,00 4.940,00 30.940,00

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

23.000,00 4.370,00 27.370,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de

executie

0,00 0,00 0,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 22.000,00 4.180,00 26.180,00

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanta 308.335,64 58.583,78 366.919,42

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 154.167,82 29.291,89 183.459,71

3.7.2 Auditul financiar 154.167,82 29.291,89 183.459,71

3.8 Asistenta tehnica 165.167,82 31.381,89 196.549,71

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 11.000,00 2.090,00 13.090,00

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 11.000,00 2.090,00 13.090,00

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul

de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat

în Constructii

0,00 0,00 0,00

Pag 2

DEVIZUL GENERAL: Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) - Scenariul 2

1 32 4 5

3.8.2 Dirigentie de santier 154.167,82 29.291,89 183.459,71

TOTAL CAPITOL 3 694.012,46 110.808,72 583.203,74

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Constructii si instalatii 30.833.564,35 5.858.377,23 36.691.941,58

4.1.1 [02.1] Reabilitare Pod 26.356.527,29 5.007.740,19 31.364.267,48

4.1.2 [02.3] Retele edilitare 285.823,95 54.306,55 340.130,50

4.1.3 [02.4] Amenajare arhitecturala 3.953.283,11 751.123,79 4.704.406,90

4.1.4 [02.5] Teste si verificari 237.930,00 45.206,70 283.136,70

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 36.691.941,58 5.858.377,23 30.833.564,35

CAPITOL 5

Alte cheltuieli 5.1 Organizare de santier 678.338,42 128.884,30 807.222,72

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 616.671,29 117.167,55 733.838,84

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 61.667,13 11.716,75 73.383,88

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 363.652,81 0,00 363.652,81

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 165.296,73 0,00 165.296,73

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,

urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

33.059,35 0,00 33.059,35

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 165.296,73 0,00 165.296,73

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

construire/desfiintare

0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 6.535.768,51 1.241.796,02 7.777.564,53

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 50.000,00 9.500,00 59.500,00

TOTAL CAPITOL 5 9.007.940,06 1.380.180,32 7.627.759,74

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00

48.308.735,48 7.655.097,25TOTAL GENERAL 40.653.638,23

39.340.621,79 6.281.275,75din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 33.059.346,04

1 euro = 4,7182 lei, curs la data de 11.06.2019

Beneficiar, Proiectant,

Primaria Timisoara SC POD PROIECT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

IX a DY N