keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 44/15.02.2019 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara ca partener al Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption", finanţat în cadrul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2014-2020

15.02.2019

Hotararea Consiliului Local 44/15.02.2019
privind aprobarea participării Municipiului Timişoara ca partener al Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption", finanţat în cadrul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2014-2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae Robu, cu nr. SC2019-3085 din data de 08.02.2019;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 3086 din data de 08.02.2019 al Direcţiei de Mediu - Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecţie şi Ameliorare Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.02.2019 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2019-3086/08.02.2019;
Având în vedere Adresa nr. SC2019-3086/08.02.2019, a Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, nr. 403/05.02.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara - Direcţia de Mediu cu nr. CDM2019-46/07.02.2019, cu privire la finanţarea proiectului "Smart And Sustainable Energy Consumption", acronym SASEC, e-MS RORS-300;
Având în vedere Ghidul Aplicantului Programului INTERREG IPA CBC România-Serbia 2014-2020.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 550/11.11.2014 privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor (Covenant of Mayors) şi aprobarea Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 534/24.10.2018 privind aprobarea adeziunii Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor pentru Energie şi Climă (Covenant of Mayors for Climate and Energy);
Având în vedere Strategia Energetică a României pentru perioada 2018-2030, cu perspectiva anului 2050;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 739/05.10.2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) şi e), alin. (4), litera a) şi alin. (7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. (a) şi (d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara în calitate de partener al Proiectului "Smart And Sustainable Energy Consumption", acronim SASEC, e-MS nr. RORS-300, finanţat în cadrul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2014-2020, alături de Oraşul Zrenjanin - Serbia - Lider de Proiect, Agenţia Regională pentru Dezvoltare Socio-Economică Banat - Serbia - Partener de Proiect şi Clusterul de Energii Sustenabile din România ROSENC - Partener de Proiect.

Art. 2: Se aprobă finanţarea din bugetul local al Municipiului Timişoara a cheltuielilor aferente implementării Proiectului "Smart And Sustainable Energy Consumption", acronim SASEC, e-MS nr. RORS-300, finanţat în cadrul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2014-2020 şi avansarea din bugetul local al Municipiului Timişoara a sumelor necesare pentru implementarea activităţilor proiectului, în valoare totală eligibilă de 79.598,40 EUR, din care 67.658,64 EUR reprezentând contribuţia UE în cadrul Programului, în procent de 85%, 11.939,76 EUR reprezentând contribuţia partenerului în procent de 15%, având ca surse: bugetul local, în procent de 2%, adică 1.591,968 EUR, şi bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în procent de 13%, adică 10.347,792 EUR, urmând ca sumele avansate să fie recuperate după încheierea perioadei de raportare, finalizarea tuturor controalelor şi validarea cheltuielilor, potrivit cerinţelor şi condiţiilor Programului, conform fluxurilor financiare şi programului de plăţi al Programului INTERREG IPA CBC România-Serbia 2014-2020.

Art. 3: Se aprobă asigurarea şi susţinerea co-finanţării de la bugetul local al Municipiului Timişoara a cheltuielilor aferente Proiectului "Smart And Sustainable Energy Consumption", acronim SASEC, e-MS nr.RORS-300, finanţat în cadrul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2014-2020, în procent de 2%, în valoare 1.591,968 EUR precum şi acoperirea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile sau conexe care pot apărea pe parcursul implementării proiectului.

Art. 4: Se aprobă asigurarea din bugetul local a disponibilităţii temporare a fondurilor până când acestea sunt rambursate de program, prin asigurarea lichidităţii şi stabilitatăţii financiare necesare implementării activităţilor, în conformitate cu prevederile specificate în Ghidul Aplicantului nr. 2.

Art. 5: Se împuterniceşte Domnul Nicolae ROBU în calitate de reprezentant legal al UAT Municipiul Timişoara în vederea semnării tuturor documentelor Proiectului "Smart And Sustainable Energy Consumption", acronim SASEC, e-MS nr. RORS-300, semnării Acordului de parteneriat, încheierii Contractului de co-finanţare naţională, precum şi a documentelor ulterioare, în conformitate cu prevederile specificate în Ghidul Aplicatului nr. 2, precum şi a Declaraţiei privind gratuitatea rezultatelor proiectului şi a Declaraţiei privind Decizia organelor abilitate cu privire la disponibilitatea resurselor proprii, disponibilitatea temporară a fondurilor pentru activităţile lor până la rambursare (potrivit modelelor prevăzute în Anexa 7 şi 8 din Ghidul Aplicantului), care constituie Anexa 1, respectiv Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Seviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Primăriei Oraşului Zrenjanin;
- Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ANDRA - ANCA BLOŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: SC2019-3086_Aviz_Directia_Economic_.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/25BBD0D0276BE7E1C225839B002FA05A/SC2019-3086_Aviz_Directia_Economic was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Notificarea_RORS-300_CDM2019_46_din_7_Februarie_2019.pdf

lam de ra nana — IRA OBS Ha Regi “v/ do dedo nj ity nj jova oviceg .zrenj Regi pe şoa posa ages: the applicant must present t according to national legislatio perform works for which build to national legislation in force, 5 Zrenjanin; The applicants must present an official stating that the project observes the leg Serbian applicants must submit a suitable
CDL Romania- Serbia
stration No/Date In attention of: Mr. mir Ja ic Institution: C ofZre anin Contact: n.vukan rad anin.rs From: onal Office for Cross Border Coo ration Timi ra Tel./Fax: +40-356-426360 ; +40-356-426361 Reference: Joint Monitoring Committee decision regarding the projects submitted within the INTERREG-IPA CBC Romania-Serbia, Call for Pro Isno2 P 3 Notification letter Dear Mr. Cedomir Janjic, We are pleased to inform you that the Joint Monitoring Committee of the Interreg - IPA Cross- border Cooperation Romania-Serbia Programme has approved for financing, your project “Smart And Sustainable Energy Consumption”, e-MS ro. RORS-300. Please be advised that the contracts for the selected projects will be signed only after the European Commission Decision for approving the Programme modification is issued and the revised financial allocations are approved. In the next period, the Joint Secretariat within RO CBC Timisoara will start the pre-contracting phase for the projects proposed for financing. In this regard we kindly asking you to submit the following documents in accordance with the Applicant's Guide - Call for proposals No 1, section 2.3.3. Electronic Monitoring System (e-MS): 1. Urban planning/ constructions and works permit (for infrastructure actions) - Lead Partner, City of Zrenjanin; In case the project involves construction/rehabilitation/modernization of infrastructure, he Urban planning/ constructions and works permit or, n in force, approval/consent from the relevant authority to ing permit is not required (except in cases when, according such appr val/consent is not needed). 2. Environment agreement (for infrastructure actions) - Lead Partner, City of act from the competent environment authority al provisions of environment protection. The Environmental Impact Assessment (Statement) covering the proposed development or a written confirmation from the environmental Office of the Local authority that such a document is not required. Regional Office for Cross-border Cooperation Timisoara 5 Proclamaţia deh: lunar Pen Joint Secretariat ES First Level Control nule BOA LIS hui BO ARIE n Code 7SA www.brct-timisoara.ro www.romania-serbia.net
BR CT m > 0302.

urces (including non-eligible expenditure), r activities until reimbursement (according ide) and appointing their representatives in e provided by each Partner. This would include ng the employees to work on the project and its ary for financing in that year of the value project, within the entire cross border cooperation ofinancing and own contribution are foreseen, in rdinance 29/2015, and the norms for the application of ch shows that the beneficiary e contract was/ is not convicted or icant Guide under eligibility of app ts oftwo documents, one is issued Belgrade, Special Department (for organized cording to national legislation of the Republic ility of Legal Entities for Criminal Offences lo. 97/08 of 27 October 2008) that defines
sniLCrTECYTIFTA DIN Romania- Serbia
3. Documents which are the object of the own responsibility statements, For Serbian Beneficiaries two documents ar: to be submitted: Tax Certificate issued by Tax Administration of Ministry of Finance for Legal Entities Regarding Fees and Taxes and Tax Certificate for Legal Entities Regarding Local Fees and Taxes. (Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija da je izmirio dospele poreze i doprinose Il Uverenje nadlezne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osSnovu izvornih lokalnih javnih prihoda). 4. Bank accounts especially opened for the implementation of the project; 5, Partnership agreement signed by all project partners (see Annex E of the Applicant Guide Model Partnership Agreement); 6. The decisions of the empowered bodies (county council, board of directors etc.) regarding the availability of own reso temporary availability of funds for thei to model of Annex 8 of the Applicant Gu the project management team must b copies of the original documents appointi English translation. 7. For the Romanian public authorities must be also submitted the proof (budgetary substantiation sheet- "fisa de fundamentare") that the budget ofthe Romanian Beneficiary, is financed from the state budget, from the state social insurance budget or from the special funds budgets and the amounts necess corresponding to the part of the project, including the national C accordance with the provisions of O Government Ordinance no. 29/2015. These documents must be provided in the pre- contractual phase 8. Criminal record (for both the institution and legal representative/ person empowered to sign the contract), whi and legal representative/person empowered to sign th was/ is not in one of the situations presented in the Appl licants. For beneficiaries in Serbia Criminal record consis by relevant Basic Court and the other by Higher Court in crime). If Criminal record cannot be issued ac of Serbia, having in mind Law on the Liab ("Official Gazette of the Republic of Serbia” N Exclusion and Limitation of Liability and according to which the Republic of Serbia, the autonomous province and the local-self government unit, that is, government authorities and authorities of the autonomous province and local-self government unit cannot be liable for criminal offences, nor other legal entities vested with public powers by virtue of law can be liable for criminal offences committed when exercising such public powers, Regional Office for Cross-border Cooperation Timisoara HI A di br Pa Joint Secretariat Hs Toti da FEL IRI, E in titi TA First Level Control pi SIE Ezigal a dt, ta www.brct-timisoara.ro www.rornania-serbia.net

IRA În e na misgara
DL Romania- Serbia
then beneficiaries must sign a declaration certifying that they do not fall into any of the exclusion situations cited under sections 2.3.3.1 and 2.3.3.2 of PRAG. 9. Financial identification forms (EUR and RON/ RSD accounts) and account balance; The euro account identification form must be accompanied by a bank statement regarding the balance of the account which must be 0,00 euro. 10. Declaration of gratuitousness (Annex 7- of the Applicant Guide); In order to satisfy itself of the sound management of the contracting process, at any stage the MA may request additional documents from the beneficiary. The JS must ensure that the documents are submitted to the MA in due time according to specific MA requirements. 11.CVs of the project management team (the positions that have a role in the implementation of the project). Furthermore, according to section 2.5 of the Applicant's Guide - The selection of projects - Pre- contractual conditions (“During the preparation phase of the on-site visits recommendations (conditions) of Evaluation Committee / Joint Monitoring Committee for the selection phase, shall be introduced (e.g. recommendations of the Evaluation Committee regarding the project, budget cuts, correction of arithmetical errors etc.)”) we would like to inform you that the following changes to the Application Form must be made: e Correct quantification of the contribution to PA2.0l1 Infrastructure, equipment built/ installed/ modernized in the field of cross border services for environmental protection. The supporting documents submitted by the beneficiaries which are in the national language of the applicant shall be accompanied by the appropriate translation in English. Considering the above, we kindly ask you to submit to the Joint Secretariat 1 original and 1 copy (which must bear on each page “according to the original”, applied by the beneficiaries) on paper of the entire application form, including its annexes and supporting documents. Please be advised that the above-mentioned documents must be provided for all project partners if not mentioned otherwise and that the deadline for submitting all the above- mentioned documents is 10 working days since receiving this letter and these documents must also be uploaded in the e-MS within the same deadline Thank you for your support and cooperation. LI Sincerely e. Anca RI A Catalin Radu Executive Head of JS RO CBC Timisoara RO CBC Ti Regional Office for Cross-border Cooperation Timisoara “Proc sli de le HO, Lima, țării, Rolla Joint Secretariat SL DOTATE CI IF SA al First Level Control ret 04 UB IAD, Pasi BD Ia www.romania-serbia.net

Atasament: ATTOSMQU.pdf

FO 53-03, Ver.2

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR SC2019- / .02.2019.

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea participării Municipiului Timișoara ca partener al Proiectului

„Smart And Sustainable Energy Consumption”, finanțat în cadrul INTERREG IPA de

Cooperare Transfrontalieră România-Serbia

1. Descrierea situației actuale: În cursul anului 2018, Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara împreună cu

Clusterul de Energii Sustenabile din România ROSENC (a cărui membru este Municipiul

Timișoara) au colaborat cu Primăria Orașului Zrenjanin din Serbia, pentru a depune o aplicație de

proiect în cadrul Programului INTERREG IPA CBC România – Serbia, și anume Proiectul „Smart

And Sustainable Energy Consumption”, acronym SASEC, e-MS RORS-300, în cadrul Priorității

PA 2 „Environmental protection and risk management”/„Protecția Mediului și managementul

riscurilor”, Obiectivul specific 2.1.— „Environmental protection and sustainable use of natural

resources”/„Protecția mediului și utilizare sustenabilă a resurselor naturale”.

În data de 31.01.2019, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara, prin adresa nr.

403/05.02.2019, înregistrată la Direcția de Mediu cu nr.CDM2019-46/07.02.2019, a transmis

decizia Secretariatului Comun cu privire la finanțarea proiectului și declanșarea etapei de pre-

contractare precum și etapele care trebuie parcurse pentru încheierea contractului de finanțare.

Proiectul „Smart And Sustainable Energy Consumption”, acronym SASEC se concentrează pe

tematica eficienței energetice (EE) cu provocările sale cheie: reducerea consumului de energie,

producția de energie din surse regenerabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră GES, într-

un mod integrat, la nivelul zonei transfrontaliere, aceasta având un potențial ridicat de îmbunătățire

în acest domeniu.

Ambele țări urmăresc îndeplinirea obiectivelor și țintelor europene privind eficiența energetică

pentru atingerea obiectivul de reducere a emisiilor GES cu 20%, creșterea la 20% a ponderii

surselor regenerabile de energie în consumul final de energie și creșterea cu 20% a eficienței

energetice, până în anul 2020, având ca an de referință 1990.

Municipiul Timișoara, prin semnarea adeziunii la Convenția Primarilor pentru Climă și Energie, s-a

obligat la atingerea unor ținte și mai ambiționase, și aanume reducerea emisiilor de GES, cu cel puțin

40% până în anul 2030, creșterea rezilienței și furnizarea accesului la servicii energetice sigure,

sustenabile și accesibile pentru toți cetățenii, în scopul creșterii calității vieții și asigurării securității

energetice, prin măsuri și acțiuni–cheie pentru îmbunătățirea eficienței energetice și utilizării

energiei din surse regenerabile, precum și pentru îndeplinirea obiectivului de creştere a capacităţii

de adaptare şi a rezilienţei ecosistemului urban şi reducerea vulnerabilităţii la efectele schimbărilor

climatice.

În acest context, activitățile proiectului SASEC și implementarea Planului de Acțiune pentru

Energie Durabilă a Municipiului Timișoara 2014-2020 converg către aceleași obiective și ținte.

Propunem în acest sens: 1. Participarea Municipiului Timişoara în calitate de partener al Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption”, acronim SASEC, e-MS nr. RORS-300, finanțat în cadrul

INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, alături de Municipiul Zrenjanin –

Serbia – Lider de Proiect, Agenția Regională pentru Dezvoltare Socio – Economică Banat–și

Clusterul de Energii Sustenabile din România ROSENC– Parteneri de Proiect.

FO 53-03, Ver.2

2. Finanțarea din bugetul local al Municipiului Timișoara a cheltuielilor aferente implementării proiectului Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption” și avansarea din bugetul

local al Municipiului Timișoara a sumelor necesare pentru implementarea activităților proiectului,

în valoare totală eligibilă de 79.598,40 EUR, din care: 67.658,64 EUR reprezentând contribuția (co-

finanțarea) UE în cadrul Programului, în procent de 85%, 11.939,76 EUR reprezentând contribuția

partenerului în procent de 15%, având ca sursă bugetul local în procent de 2%, adică 1.591,968

EUR, și bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în procent

de 13%, adică 10.347,792 EUR, urmând ca sumele avansate să fie recuperate după încheierea

fiecărei perioade de raportare, finalizarea controalelor și validarea cheltuielilor.

3. Co-finanţarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara a cheltuielilor aferente Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption”, în procent de 2%, în valoare 1.591,968

EUR precum şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe

parcursul implementării proiectului.

4. Semnarea în calitate de Primar al Municipiului Timişoara a documentelor Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption”, acronim SASEC, e-MS nr. RORS-300, necesare în

vederea încheierii contractului de finanțare și co-finanțare națională.

5. Depunerea tuturor diligențelor prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara pentru elaborarea, respectiv obținerea documentelor solicitate pentru

completarea dosarului proiectului, în vederea încheierii cu succes a etapei de precontractare,

respectiv contractare;

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate: Implementarea activităților Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption”, acronim SASEC,

e-MS nr. RORS-300, vor contribui la creșterea capacității administrative în domeniul eficienței

energetice, reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterii gradului de responsabilizare a grupurilor

țintă, sensibilizarea tinerei generații și întărirea relațiilor de cooperare în aria tematică a protecției

mediului și managementului riscului în zona transfrontalieră.

3. Concluzii: Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea

proiectului de hotărâre aprobarea participării Municipiului Timișoara ca partener al Proiectului

„Smart And Sustainable Energy Consumption”, finanțat în cadrul INTERREG IPA de Cooperare

Transfrontalieră România-Serbia, aceste documente îndeplinind condițiile pentru a fi supuse

dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU,

Nicolae ROBU Adrian – Amedeo BERE SEMEREDI

Atasament: Raport_de_specialitate..pdf

FO 53-01, Ver.1

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA DE MEDIU

Serviciul Reglementare, Monitorizare,

Protecție și Ameliorare Mediu

SC2019- / .02.2019.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara

ca partener al Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption”, finanțat în

cadrul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2019- /08.02.2019 a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara ca

partener al Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption”, finanțat în cadrul

INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia.

Facem următoarele precizări:

Prin Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia sunt finanțate

proiecte de cooperare transfrontalieră în zona de graniță româno-sârbă pentru perioada de

programare 2014-2020, prin intermediul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II), cu

sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state.

Obiectivul general al programului este de a realiza o dezvoltare economico-socială durabilă şi

echilibrată a regiunii de graniţă dintre România și Serbia, prin creşterea competitivităţii economice

globale a acestei regiuni şi prin îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor din zona de graniţă a

ambelor ţări.

În cursul anului 2018, Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara împreună cu

Clusterul de Energii Sustenabile din România - ROSENC (a cărui membru este Municipiul

Timișoara) au colaborat cu Primăria Municipiului Zrenjanin din Serbia, pentru a depune o aplicație

de proiect în cadrul Programului INTERREG IPA CBC România – Serbia, și anume Proiectul

„Smart And Sustainable Energy Consumption”, acronym SASEC, e-MS RORS-300, în cadrul

Priorității PA 2 „Environmental protection and risk management”/„Protecția Mediului și

managementul riscurilor”, Obiectivul specific 2.1.— „Environmental protection and sustainable

use of natural resources”/„Protecția mediului și utilizare sustenabilă a resurselor naturale”.

În data de 31.01.2019, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara, prin adresa nr.

403/05.02.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara – Direcția de Mediu cu nr.

CDM2019-46/07.02.2019, a transmis prin intermediului Liderului de Proiect – Municipalitatea din

Zrenjanin decizia Secretariatului Comun cu privire la finanțarea proiectului și declanșarea etapei de

pre-contractare precum și etapele care trebuie parcurse pentru încheierea contractului de finanțare.

Proiectul „Smart And Sustainable Energy Consumption”, acronym SASEC se concentrează

pe tematica eficienței energetice (EE) cu provocările sale cheie: reducerea consumului de energie,

producția de energie din surse regenerabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră GES, într-

un mod integrat, la nivelul zonei transfrontaliere, aceasta având un potențial ridicat de îmbunătățire

în acest domeniu. Ambele țări urmăresc îndeplinirea obiectivelor și țintelor europene privind

FO 53-01, Ver.1

eficiența energetică pentru atingerea obiectivul de reducere a emisiilor GES cu 20%, creșterea la

20% a ponderii surselor regenerabile de energie în consumul final de energie

și creșterea cu 20% a eficienței energetice, până în anul 2020, având ca an de referință 1990.

Municipalitatea din Zrenjanin apreciază că Serbia se situează în urma țărilor UE, cu un consum mai

ridicat de energie, fiind necesar transferul de cunoaștere și bune practici pentru a complini lipsa de

expertiză. Această provocare ar putea fi abordată în Serbia prin creșterea capacității și a

competențelor, prin centre de consiliere care vor contribui la conceptele privind protecția climei,

managementul energiei, transferul de know-how, instruire și sensibilizare și responsabilizare a

cetățenilor și părților interesate. Acesta este motivul principal pentru înființarea în cadrul

Municipiului Zrenjanin a Centrului Regional pentru Eficiență Energetică - Banat (RCEE), care va

reprezenta prima „clădire inteligentă” în Banatul sârbesc, iar împreună cu „camera demo" vor

constitui spațiul de demonstrație pentru diferite tehnologii și echipamente noi pentru o mai mare

eficiență energetică.

Obiectivul general al proiectului este deci contribuția la realizarea obiectivelor UE privind clima și

energia „20-20-20” prin promovarea sustenabilității energetice în comunitățile locale din regiunea

transfrontalieră, îmbunătățirea capacității de planificare și gestionare a acțiunilor integrate de

economisire a energiei și generare de energie din surse regenerabile. Proiectul prevede o abordare

multidimensională, care va conduce la:

—Sprijin instituțional pentru dezvoltarea durabilă a energiei și aplicarea principiilor EE în regiunea

transfrontalieră;

—Îmbunătățirea capacității administrative a instituțiilor și promovarea rețelei transfrontaliere de

educație și studii privind mediul și resursele naturale;

—Sensibilizarea populației cu privire la importanța realizării economiei de energie și a utilizării

surselor regenerabile în energie, dezvoltarea unei societăți durabile din punct de vedere energetic.

Principalele rezultate ale proiectului care au fost definite în planul de lucru sunt:

—Realizarea unei platforme pentru eficiență energetică – EE;

—Realizarea Planul de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED), ca parte a Master Planului, în

Serbia;

—Acțiuni de cercetare (proiecte pilot);

—Dezvoltarea capacității administrative prin participarea grupurilor țintă, care vor dobândi

cunoștințe în domeniul eficienței energetice și utilizarea durabilă a resurselor naturale;

—Activități de sensibilizare a cetățenilor;

—Înființarea în Zrenjanin a Centrului Regional pentru Eficiență Energetică - Banat (RCEE);

—Elaborarea unui Ghid pentru cele mai bune practici în domeniul eficienței energetice;

—Realizarea primei „clădiri inteligente" din regiunea Banatului Sârb cu „cameră demo” – RCEE;

Partenerii proiectului sunt:

1. Municipiul Zrenjanin – Serbia – Lider de Proiect;

2. Municipiul Timișoara – România – Partener de Proiect;

3. Agenția Regională pentru Dezvoltare Socio – Economică Banat – Serbia – Partener de Proiect;

4. Clusterul de Energii Sustenabile din România ROSENC – România – Partener de Proiect;

Perioada de derulare: Proiectul se va derula pe o perioada de 20 de luni (2019 – 2020)

Bugetul proiectului este de 852.001,51 EUR. Municipiul Timisoara are un buget de 79.598,40

EUR, din care 67.658,64 EUR reprezentând 85% contribuție UE și 11.939,76 EUR reprezentând

co-finanțarea de 15%, din care 2% din bugetul local, adică 1.591,968 EUR și 13% din bugetul de

stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, adică 10.347,792 EUR.

Trebuie menționat faptul că, principiul aplicabil fluxurilor financiare și programului de plăți al

Programului INTERREG IPA CBC România-Serbia 2014-2020 este acela de rambursare a

costurilor numai după încheierea perioadei de raportare și finalizarea tuturor controalelor. În acest

context, Municipiul Timișoara trebuie să asigure sumele aferente co-finanțării dar și să avanseze

FO 53-01, Ver.1

sumele necesare implementării activităților proiectului de la bugetul local, rambursarea

cheltuielilor urmând să se realizeze după validarea cheltuielilor și aprobarea cererilor de

rambursare. De asemenea, cheltuielile neeligibile care pot să apară în perioada de implementare a

proiectului, și care nu au putut fi anticipate în propunerea de proiect, se vor suporta din bugetul

local al Municipiului Timișoara.

În cadrul Programului, România îndeplinește rolul de Autoritate de Management prin Ministerul

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Având în vedere preocuparea Municipiului Timișoara de a-și adapta rapid structurile și capacitățile

administrative pentru a face față schimbărilor climatice, de a respecta legislația europeană (politica

energetică a UE) transpusă în legislația națională în domeniu, dar și strategiile naționale – Strategia

Națională privind Schimbările Climatice, implementarea Proiectului „Smart And Sustainable Energy

Consumption” este în perfectă consonanță cu recenta adeziune a Municipiului Timișoara la

Convenția Primarilor pentru Climă și Energie, asigurând suportul pentru acțiunile locale municipale în

domeniul dezvoltării sustenabile, în contextul schimbărilor climatice, precum și întărirea relațiilor cu

autoritățile publice și instituțiile similare în zona transfrontalieră.

În contextul adeziunii în luna Noiembrie 2018 a Municipiului Timișoara la Convenția Primarilor pentru

Energie și Climă (Covenant of Mayors for Climate and Energy), adică după depunerea cererii de

finanțare, se modifică și obiectivele și țintele inițiale către unele mai ambițioase și anume: atingerea până

în anul 2030 a țintelor de reducere a emisiilor de GES, cu cel puțin 40%, creșterea rezilienței teritoriului

Municipiului Timișoara și furnizarea accesului la servicii energetice sigure, sustenabile și accesibile

pentru toți cetățenii, în scopul creșterii calității vieții și asigurării securității energetice, prin măsuri și

acțiuni–cheie pentru îmbunătățirea eficienței energetice și utilizării energiei din surse regenerabile,

precum și pentru îndeplinirea obiectivului de creştere a capacităţii de adaptare şi a rezilienţei

ecosistemului urban şi reducerea vulnerabilităţii la efectele schimbărilor climatice. Acest aspect însă

nu va fi de natură să modifice activitățile asumate de Municipiul Timișoara ci să stabilească ținte mai

ambițioase, utilizând aceleași resurse umane și financiare.

Propunem în acest sens:

1. Aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de partener al Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption”, acronim SASEC, e-MS nr. RORS-300, finanțat în cadrul

INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, alături de Municipiul Zrenjanin –

Serbia – Lider de Proiect, Agenția Regională pentru Dezvoltare Socio – Economică Banat–

Partener de Proiect și Clusterul de Energii Sustenabile din România ROSENC– Partener de Proiect.

2. Aprobarea finanțării din bugetul local al Municipiului Timișoara a cheltuielilor aferente implementării proiectului Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption”, acronim

SASEC, e-MS nr. RORS-300, finanțat în cadrul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră

România-Serbia și avansarea din bugetul local al Municipiului Timișoara a sumelor necesare

pentru implementarea activităților proiectului, în valoare totală eligibilă de 79.598,40 EUR, din

care: 67.658,64 EUR reprezentând contribuția (co-finanțarea) UE în cadrul Programului, în procent

de 85%, 11.939,76 EUR reprezentând contribuția partenerului în procent de 15%, având ca sursă

bugetul local în procent de 2%, adică 1.591,968 EUR, și bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării

Regionale și Administrației Publice în procent de 13%, adică 10.347,792 EUR, urmând ca sumele

avansate să fie recuperate după încheierea perioadei de raportare, finalizarea tuturor controalelor și

validarea cheltuielilor.

3. Aprobarea co-finanţării de la bugetul local al Municipiului Timişoara a cheltuielilor aferente Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption”, acronim SASEC, e-MS nr. RORS-300,

finanțat în cadrul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, în procent de

2%, în valoare 1.591,968 EUR precum şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui

proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului.

4. Aprobarea împuternicirii Domnului Nicolae ROBU în calitate de Primar al Municipiului Timişoara în vederea semnării tuturor documentelor Proiectului „Smart And Sustainable Energy

FO 53-01, Ver.1

Consumption”, acronim SASEC, e-MS nr. RORS-300, necesare în vederea încheierii contractului

de finanțare și co-finanțare națională.

5. Depunerea de către conducerea Direcției de Mediu și a Direcției Economice a Primăriei Municipiului Timișoara a tuturor diligențelor pentru elaborarea, respectiv obținerea documentelor

pentru completarea dosarului proiectului, în vederea încheierii cu succes a etapei de precontractare,

după cum urmează: deschiderea conturilor în moneda RON și EUR – special dedicate proiectului, a

formularelor de identificare financiară, a extraselor cont, certificatului de cazier fiscal, certificatului

de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, a certificatului de atestare fiscală

privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, a fișei de fundamentare

bugetară, caziere judiciare, etc. în vederea finalizării dosarului până la data de 18.02.2019.

6. Numirea prin dispoziție a Primarului a echipei de implementare a proiectului și a fișelor de post corespunzătoare.

În concluzie, Direcția de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

opinează că se impune promovarea și supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului

Timișoara a documentelor privind aprobarea participării Municipiului Timișoara ca partener al

Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption”, acronim SASEC, e-MS nr. RORS-300,

finanțat în cadrul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, aceste

documente îndeplinind condițiile pentru a fi supuse dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU,

Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI

ȘEF SERVICIU REGLEMENTARE, MONITORIZARE, CONSILIER,

PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU,

Alexandru GHIULAI Iudit BERE – SEMEREDI

Red.BSI, Dact: BSI, Ex.2/07.02.2019

Atasament: ATTKXN1E.pdf

Decision of the empowered bodies regarding the availability

of own resources, temporary availability of funds for their

activities until reimbursement

Project identification

Project number RORS-300

Project name Smart And Sustainable Energy Consumption

Project acronym SASEC

Partner identification

Name of the project partner Municipality of Timisoara

By signing this decision the partner confirms that:

 it understands the financial flows and payment schedule of the INTERREG IPA CBC

Romania-Serbia Programme 2014-2020 (most importantly the principle of the programme

reimbursing costs only after the end of the reporting period and the completion of all due

controls);

 it has the necessary liquidity and financial stability to implement the partner activities and

budget according to the provisions specified in APPLICANT’S GUIDE Call for proposals No. 2

and the Subsidy Contract model;

 approves the coverage of the expenditure (eligible and non-eligible) related to the project;

 provides its own contribution in percentage of 2% meaning 1,591.968 euro from the total

eligible budget which is 79,598.40 euro

 provides the non-eligible expenditure, 0.00 euro

 ensures the temporary availability of funds until they are reimbursed by the programme;

Date ____.2.2019

Signature

stamp (according to the national

legislation provisions)

Name of the signatory Nicolae ROBU

Position in the organization Mayor

Lead partner organization Grad Zrenjanin/City of Zrenjanin

iiterreg-iPA CoC BB Romania - Serbia

Atasament: ATTO19PR.pdf

ROMÂNIA

TIMIȘ COUNTY

MUNICIPALITY OF TIMIŞOARA

MAYOR

SC2019- / .02.2019

Declaration on gratuitousness

of project results

I, the undersigned Nicolae ROBU – Mayor of Timișoara, in my capacity of legal

representative of the MUNICIPALITY OF TIMIȘOARA, Constantin Diaconovici Loga

Boulevard no.1, Timişoara, postal code 300030, Timiş County, Romania, Fiscal Code

14756536, acting as the Project Partner, knowing that false in declaration represents a

crime under the Criminal Code, hereby declare that

- the results of the project entitled „Smart And Sustainable Energy Consumption” – Project acronym SASEC, shall be available free of charge for anybody under equal

conditions; even during the period of sustainability i.e. five year after the end of the

project;

- the results of the project shall not be transferred; - the investment shall be maintained even during the period of sustainability i.e. five years

after the end of the project;

- has to be based on a wide dissemination (programme web site and central newspaper) in order to ensure that the measure is not selective

- economic activities shall not be carried out, if there is any – the net revenue (exceeding operating costs) shall be reimbursed to the MA;

- all related costs and prices, in connection to the activities developed, shall be based on real market prices;

- the applicant and the partners are deemed to comply with public procurement legislation according to art. 45 of Commission Implementing Regulation (EC) No 447/2014;

I hereby also declare that I shall be subject to continuous monitoring carried out by the

Managing Authority and the Serbian National Authority.

Date/place

____.02.2019

Timișoara, Romania

_____________________

signature,

stamp (according to the national legislation provisions)

Nicolae ROBU

MUNICIPALITY OF TIMIȘOARA

O Timișoara 2021 European Capital of Culture
e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene