keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 534/24.10.2018 privind aprobarea adeziunii Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor pentru Energie şi Climă (Covenant of Mayors for Climate and Energy)

24.10.2018

Hotararea Consiliului Local 534/24.10.2018
privind aprobarea adeziunii Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor pentru Energie şi Climă (Covenant of Mayors for Climate and Energy)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae Robu, cu nr.SC2018-22890 din data de 03.10.2018;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018 - 22891 din data de 03.10.2018 al Direcţiei de Mediu - Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecţie şi Ameliorare Mediu, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25.10.2012 privind eficienţa energetică;
Având în vedere prevederile Legii nr.121/18.07.2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere proiectul Strategiei Energetice a României pentru perioada 2018-2030, cu perspectiva anului 2050;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.739/05.10.2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.550/11.11.2014 privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor (Covenant of Mayors) şi aprobarea Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu cerinţele Convenţiei Primarilor privind Clima şi Energia şi obligaţiile asumate de Municipiul Timişoara în calitate de semnatar al Convenţiei Primarilor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1), alin. (2) litera b) şi alin. (4) litera e) şi f) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (2) lit.(f) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă adeziunea Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor pentru Climă şi Energie (Covenant of Mayors for Climate and Energy), în vederea atingerii obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pe teritoriul municipiului Timişoara cu cel puţin 40% până în anul 2030, prin măsuri şi acţiuni-cheie pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice şi utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi pentru îndeplinirea obiectivului de creştere a capacităţii de adaptare şi a rezilienţei ecosistemului urban şi reducerea vulnerabilităţii la efectele schimbărilor climatice.

Art.2: Prin adoptarea prezentei hotărâri, Municipiul Timişoara se angajează să parcurgă următoarele etape:
-Realizarea unei evaluări a riscurilor şi vulnerabilităţilor legate de schimbările climatice pentru teritoriul administrativ al Municipiului Timişoara;
-Să elaboreze Planul de Acţiune privind Energia Durabilă şi Clima (PAEDC) în termen de 2 ani de la data aprobării de către Consiliul Local a adeziunii, pe baza Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă a Municipiului Timişoara 2014-2020 (PAED).
-Să elaboreze rapoarte privind progresele înregistrate, cel puţin o dată la doi ani, începând cu data prezentării Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Clima, în scopul evaluării, monitorizării şi verificării.

Art.3: Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Timişoara - Domnul Nicolae ROBU în vederea semnării formularului de adeziune a Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor pentru Climă şi Energie, prezentat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi a celorlalte documente conexe acestei adeziuni.

Art.4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5:Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Biroului Sport-Cultură;
- Serviciului Şcoli Spitale;
- Serviciului Juridic;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Oficiului Convenţiei Primarilor pentru Climă şi Energie Bruxelles;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_de_specialitate_adeziune_Municipiul_Timisoara_la_Conventia_Primarilor_pentru_Clima_si_Energie..pdf

FO 53-01, Ver.1

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA DE MEDIU

Serviciul Reglementare, Monitorizare,

Protecție și Ameliorare Mediu

SC2018- / .10.2018.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Timișoara la

Convenția Primarilor pentru Energie și Climă (Covenant of Mayors for Climate and

Energy)

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018- / .10.2018 a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Timișoara la Convenția

Primarilor pentru Energie și Climă (Covenant of Mayors for Climate and Energy).

Facem următoarele precizări:

Contextul european:

În Octombrie 2014, Consiliul European a convenit asupra cadrului Uniunii Europene de politici

privind clima și energia pentru anul 2030, fixând un obiectiv ambițios, la nivelul întregii economii,

de reducere cu cel puțin 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră. Punerea în aplicare a cadrului de

politici privind clima și energia pentru anul 2030, astfel cum a fost convenit de Consiliul European,

a devenit o prioritate a UE după încheierea Acordului de la Paris.

Comisia Europeană a înaintat mai multe propuneri-cheie pentru a atinge obiectivul UE de a reduce

emisiile de gaze cu efect de seră până în anul 2030, după cum urmează:

—în anul 2015, propunerea de reformă a schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii,

pentru a garanta că sectorul energetic și industriile energointensive vor respecta obiectivul de

reducere a emisiilor;

—în data de 25 februarie 2015, Strategia-cadru pentru o uniune energetică, care cuprinde cinci

dimensiuni: securitatea energetică, piața internă a energiei, eficiența energetică, decarbonizarea

economiei, cercetarea, inovarea și competitivitatea;

—în anul 2016, Cadrul privind clima și energia pentru anul 2030 a fost completat cu mai multe

inițiative: Pachetul privind securitatea energetică care urmărește creșterea producției de energie din

surse regenerabile și dezvoltarea în continuare a pieței europene a energiei, Pachetul din vară -

privind „Uniunea energetică și o politică privind schimbările climatice orientată spre viitor”, pentru

punerea în aplicare a strategiei privind uniunea energetică, prin evidențierea principiului „eficiența

energetică înainte de toate” și plasarea gospodăriilor și consumatorilor în centrul pieței europene a

energiei, precum și Pachetul din iarnă „O energie curată pentru toți europenii – stimularea

potențialului de creștere al Europei” – ultimul pachet de reglementare al cadrului privind energia și

clima pentru 2030. Propunerile sale vizează: eficiența energetică, proiectarea ecologică, energia din

surse regenerabile, organizarea pieței energiei electrice, securitatea aprovizionării cu energie

electrică precum și reguli de guvernanță pentru uniunea energetică.

Astfel, se stabilește cadrul pentru implementarea politicilor privind energia și clima, aplicabile la nivel

european până în anul 2030, pornind de la progresele înregistrate în atingerea obiectivelor stabilite pentru

anul 2020 în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), eficiența energetică și

promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, fiind stabilite astfel noi ținde de reducere a GES și

FO 53-01, Ver.1

anume: reducerea cu cel puțin 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2030, comparativ cu

anul 1990.

Trebuie subliniat faptul că, Acordul de la Paris din Decembrie 2015 impune obligaţii juridice

tuturor Părţilor pentru realizarea obiectului global pe termen lung de menţinere a creşterii

temperaturii globale sub 2°C faţă de nivelul din perioada pre-industrială, în funcţie de capacităţile şi

responsabilităţile de care dispun. Prin Acord se stabilește ținta de 1,5 °C pentru limitarea creşterii

temperaturii medii globale, respectiv posibilitatea realizării unui obiectivul global de menţinere a

creşterii temperaturii globale sub 1.5°C, având în vedere că astfel s-ar reduce semnificativ riscurile

şi efectele negative al schimbărilor climatice.

Consiliul European a convenit asupra Cadrului privind clima și energia pentru 2030 pentru Uniunea

Europeană, și a adoptat concluzii și obiective, precum:

 un obiectiv obligatoriu al UE privind reducerea gazelor cu efect de seră cu cel puțin 40 % până

în 2030, comparativ cu 1990,

 un obiectiv, obligatoriu la nivelul UE, privind un consum de energie din surse regenerabile de cel

puțin 27 % în 2030, și

 un obiectiv indicativ la nivelul UE privind îmbunătățirea eficienței energetice cu cel puțin

27 % în 2030.

Comisia Europeană susține și recunoaște eforturile autorităților locale în demersul lor de implementare a

politicilor locale privind energia și clima, prin inițiativa Convenției Primarilor pentru Climă și Energie,

care integrează noi abordări ce privesc atenuarea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la aceste

efecte, numărul autorităților locale care se mobilizează în cadrul acestei inițiative fiind în continuă

creștere.

Orașele semnatare ale Convenției Primarilor pentru energie și climă se angajează să atingă obiectivul

Uniunii Europene de reducere a GES cu 40% până în anul 2030 și să integreze în planurile lor strategice

de dezvoltare și măsuri de atenuare a efectelor schimbărilor climatice și de adaptare la aceste efecte.

Punerea în practică a acestor angajamente se realizează prin parcurgerea unor etape, și anume:

—Elaborarea unui inventar de referință al emisiilor și a unei Evaluări a riscurilor și a vulnerabilităților

legate de schimbările climatice;

—Realizarea unui Plan de Acțiune privind Energia și Clima în termen de 2 ani de la data aprobării

adeziunii;

—Elaborarea unui raport privind progresele înregistrate, cel puțin o dată la doi ani, începând cu data

prezentării Planului de Acțiune pentru Energie și Climă/Sustainable Energy and Climate Action Plan

(PAEDC/SECAP), în scopul evaluării, monitorizării și verificării;

Contextul local:

Municipiul Timișoara este din anul 2010 semnatar al Convenției Primarilor și a aprobat Planul de

Acțiune pentru Energie Durabilă în forma sa reevaluată, prin Hotărârea Consiliului Local

nr.550/11.11.2014, implementând în activitatea curentă diverse acțiuni și măsuri-cheie care, contribuie în

mod cumulat la atingerea obiectivele specifice și a țintelor stabilite în domeniul eficienței energetice și

dezvoltării sustenabile.

Municipiul Timișoara are elaborat Inventarul de Referință al Emisiilor (IRE, an de referință 2008),

Inventare de Monitorizare a Emisiilor și Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă (PAED) 2014 ‒

2020, fiind necesară adițional realizarea unei evaluări a riscurilor și a vulnerabilităților legate de

schimbările climatice și completarea PAED existent cu măsuri-cheie pentru atenuarea și adaptarea la

efectele schimbărilor climatice, în vederea creșterii rezilienței teritoriului administrativ al municipiului

Timișoara. De asemenea, pentru parcurgerea foii de parcurs, va fi necesară monitorizarea progresului și a

rezultatelor obținute în implementarea măsurilor, prin efectuarea monitorizării anuale.

FO 53-01, Ver.1

Adeziunea la Convenția Primarilor pentru energie și climă este voluntară, autoritatea locală împărtășind

alături de mii de autorități locale europene viziunea pentru dezvoltare durabilă, prin implementarea unor

măsuri concrete de atenuare a efectelor schimbărilor climatice dar și de adaptare la efectele acesteia,

astfel încât să se creeze un echilibru din punct de vedere ecologic, social și economic.

Având în vedere preocuparea Municipiului Timișoara de a-și adapta rapid structurile și capacitățile

administrative pentru a face față schimbărilor climatice, de a respecta legislația europeană (politica

energetică a UE) transpusă în legislația națională în domeniu, dar și strategiile naționale – Strategia

Națională privind Schimbările Climatice, adeziunea la Convenția Primarilor pentru Climă și Energie va

asigura suportul pentru acțiunile locale municipale în domeniul dezvoltării sustenabile, în contextul

schimbărilor climatice.

Soluțiile la provocările locale din domeniul climei și energiei vor contribui la asigura furnizării de energie

sigură, obținută în mod sustenabil, accesibil pentru cetățeni, dar și la reducerea dependenței energetice și

la protejarea consumatorilor vulnerabili, pentru a preveni fenomenul sărăciei energetice.

Având în vedere Declarația de sprijin exprimată de Primarul Municipiului Timișoara, în Februarie 2018

la Viena, în ceea ce privește Convenția Primarilor pentru Energie și Climă, având ca obiectiv declarat

atingerea până în anul 2030 a țintelor de reducere a emisiilor de GES, creșterea rezilienței teritoriului

Municipiului Timișoara și furnizarea accesului la servicii energetice sigure, sustenabile și accesibile

pentru toți cetățenii, în scopul creșterii calității vieții și asigurării securității energetice;

Propunem aprobarea aderării Municipiului Timișoara la Convenția Primarilor pentru Energie și

Climă (Covenant of Mayors for Climate and Energy) și împuternicirea Domnului Primar Nicolae

ROBU pentru semnarea acestei adeziuni, în vederea atingerii obiectivului de reducere a emisiilor

de gaze cu efect de seră pe teritoriul municipiului Timișoara cu cel puțin 40% până în anul 2030,

prin măsuri și acțiuni–cheie pentru îmbunătățirea eficienței energetice și utilizării energiei din surse

regenerabile, precum și pentru îndeplinirea obiectivului de creştere a capacităţii de adaptare şi a

rezilienţei ecosistemului urban şi reducerea vulnerabilităţii la efectele schimbărilor climatice.

În concluzie, Direcția de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

opinează că se impune promovarea și supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului

Timișoara a documentelor privind aderarea Municipiului Timișoara la Convenția Primarilor pentru

Energie și Climă (Covenant of Mayors for Climate and Energy) și împuternicirea Domnului Primar

Nicolae ROBU pentru semnarea acestei adeziuni, aceste documente îndeplinind condițiile pentru a

fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Anexe:

—Convenția Primarilor pentru Climă și Energie;

—Declarația de suport a Primarului Municipiului Timișoara – Februarie 2018, Viena;

—Adeziunea Municipiului Timișoara la Convenția Primarilor pentru Climă și Energie;

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU,

Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI

ȘEF SERVICIU REGLEMENTARE, MONITORIZARE, CONSILIER,

PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU,

Alexandru GHIULAI Iudit BERE – SEMEREDI

Red.BSI, Dact: BSI, Ex.2

Atasament: Conventia_Primarilor_pentru_energie_si_clima_RO.pdf

1

Noi, primarii semnatari ai acestei convenții, împărtășim o viziune pentru un viitor durabil -

indiferent de dimensiunea localității noastre sau de amplasarea acesteia pe harta lumii.

Această viziune comună stă la baza acțiunilor noastre de abordare a unor provocări

interdependente: atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la efectele acestora și energia

durabilă. Împreună, suntem pregătiți să prezentăm măsuri concrete, pe termen lung, care să

creeze un mediu stabil din punct de vedere ecologic, social și economic pentru generațiile

prezente și viitoare. Ține de responsabilitatea noastră colectivă să construim teritorii mai

durabile, mai atractive, mai locuibile, mai rezistente și mai eficiente din punct de vedere

energetic.

NOI, PRIMARII, RECUNOAȘTEM CĂ:

Schimbările climatice se fac deja simțite și reprezintă una dintre cele mai mari provocări globale

ale epocii noastre, necesitând luarea de măsuri imediate și cooperarea între autoritățile locale,

regionale și naționale din întreaga lume;

Autoritățile locale sunt principalii promotori ai tranziției energetice și ai combaterii schimbărilor

climatice la nivelul de guvernanță cel mai apropiat de cetățeni. Autoritățile locale împărtășesc

responsabilitatea pentru acțiunile de combatere a schimbărilor climatice la nivel național și regional

și sunt dispuse să acționeze independent de angajamentele altor părți. Indiferent de amplasarea

geografică și de situațiile socio-economice în care se află, autoritățile locale și regionale se află în

linia întâi a eforturilor de reducere a vulnerabilității teritoriilor lor în fața diverselor efecte ale

schimbărilor climatice. Cu toate că se depun deja eforturi de reducere a emisiilor, adaptarea

rămâne un complement necesar și indispensabil al atenuării;

Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la efectele acestora pot aduce numeroase avantaje

mediului, societății și economiei. Abordate împreună, ele deschid noi oportunități pentru

promovarea dezvoltării locale durabile. Printre aceste oportunități se numără construirea de

comunități incluzive, rezistente la schimbările climatice și eficiente din punct de vedere energetic;

îmbunătățirea calității vieții; stimularea investițiilor și a inovării; stimularea economiei locale și

crearea de locuri de muncă; consolidarea implicării părților interesate și a cooperării dintre acestea;

Soluțiile locale la provocările din domeniul energiei și al climei contribuie la furnizarea unei energii

sigure, durabile, competitive și accesibile pentru cetățeni și, prin urmare, contribuie totodată la

reducerea dependenței energetice și la protejarea consumatorilor vulnerabili.

CONVENȚIA PRIMARILOR PENTRU CLIMĂ ȘI ENERGIE

Covenant of Mayors as for Climate & Energy www.eumayors.eu

2

NOI, PRIMARII, ÎMPĂRTĂȘIM O VIZIUNE COMUNĂ PENTRU ANUL 2050 ÎN CEEA CE PRIVEȘTE:

Decarbonizarea teritoriilor, contribuind astfel la menținerea creșterii temperaturii medii

globale cu mult sub 2°C în comparație cu nivelurile preindustriale, în conformitate cu

acordul internațional privind schimbările climatice încheiat cu ocazia conferinței COP 21 de

la Paris din decembrie 2015;

Creșterea rezistenței teritoriilor, pregătindu-le astfel pentru efectele negative

inevitabile ale schimbărilor climatice;

Accesul universal la servicii energetice sigure, durabile și accesibile pentru toți,

îmbunătățind astfel calitatea vieții și securitatea energetică.

PENTRU REALIZAREA ACESTEI VIZIUNI, NOI, PRIMARII, NE ANGAJĂM LA:

Reducerea emisiilor de CO2 (și, posibil, și de alte gaze cu efect de seră) pe teritoriul

localităților noastre cu cel puțin 40 % până în 2030, prin îmbunătățirea eficienței

energetice și printr-o utilizare sporită a surselor regenerabile de energie;

Intensificarea rezistenței noastre prin adaptarea la efectele schimbărilor climatice;

Împărtășirea viziunii, a rezultatelor, a experienței și a know-how-ului nostru cu alte

autorități locale și regionale din UE și din afara acesteia, prin cooperare directă,

precum și prin schimburi inter pares, în special în contextul Convenției mondiale a

primarilor.

Pentru a transpune în fapte angajamentele autorităților noastre locale, ne angajăm să urmăm o

foaie de parcurs etapizată, prezentată în anexa I, inclusiv să dezvoltăm un Plan de acțiune privind

energia durabilă și clima și să monitorizăm periodic progresele realizate.

NOI, PRIMARII, RECUNOAȘTEM CĂ ANGAJAMENTUL NOSTRU NECESITĂ:

Puternice calități de lider;

Stabilirea unor obiective ambițioase pe termen lung, dincolo de mandatele politice;

O (inter)acțiune coordonată între măsurile de atenuare și cele de adaptare, prin

mobilizarea tuturor departamentelor municipale implicate;

O abordare teritorială holistică și intersectorială;

Alocarea de resurse umane, tehnice și financiare corespunzătoare;

Implicarea tuturor părților interesate relevante de pe teritoriile noastre;

Covenant of Mayors as for Climate & Energy www.eumayors.eu
LUĂ
LUĂ

3

Responsabilizarea cetățenilor ca principali consumatori de energie, ca „prosumatori”,

precum și ca participanți la un sistem energetic bazat pe cerere;

Luarea de măsuri imediate, în special prin intermediul unor măsuri flexibile, de tipul

„fără regrete”;

Implementarea unor soluții inteligente pentru abordarea provocărilor tehnice și

societale ale tranziției energetice;

Ajustări regulate ale acțiunilor noastre în funcție de rezultatelor monitorizării și ale

evaluării;

Asigurarea unei cooperări orizontale și verticale atât între autoritățile locale, cât și cu

toate celelalte niveluri administrative.

NOI, PRIMARII, SALUTĂM:

Inițiativa Comisiei Europene de a regrupa atenuarea și adaptarea, ambele

constituind piloni ai luptei împotriva schimbărilor climatice, într-un text unic și de a

consolida și mai mult sinergiile cu alte politici și inițiative relevante ale UE;

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru extinderea modelului de convenție a

primarilor la alte părți ale lumii prin intermediul Convenției mondiale a primarilor;

Sprijinul acordat de Comitetul Regiunilor, în calitatea sa de purtător de cuvânt al

autorităților locale și regionale din UE, pentru Convenția primarilor și pentru

realizarea obiectivelor acesteia;

Sprijinul acordat autorităților locale de statele membre, de regiuni, de provincii, de

orașele-mentor și de alte structuri instituționale în ceea ce privește respectarea

angajamentelor de atenuare și de adaptare pe care autoritățile locale și le-au

asumat în temeiul Convenției primarilor.

NOI, PRIMARII, INVITĂM:

‒ ALTE AUTORITĂȚI LOCALE:

Să se alăture comunității semnatare a Convenției primarilor;

Să facă schimb de cunoștințe și să se implice în activitățile de consolidare a

capacităților în temeiul Convenției primarilor.

LUĂ
LUĂ
Covenant of Mayors as for Climate & Energy www.eumayors.eu

4

‒ AUTORITĂȚILE REGIONALE / SUBNAȚIONALE:

Să ne furnizeze o orientare strategică, precum și sprijin politic, tehnic și financiar

pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea planului (planurilor) nostru

(noastre) de acțiune și a măsurilor conexe;

Să ne sprijine în vederea promovării cooperării și a abordărilor comune pentru

acțiuni mai eficiente și mai integrate.

‒ GUVERNELE NAȚIONALE:

Să își asume responsabilitatea în ceea ce privește combaterea schimbărilor

climatice și să contribuie cu o politică și o asistență tehnică și financiară

corespunzătoare la pregătirea și la implementarea strategiilor noastre locale de

adaptare și de atenuare;

Să se implice în pregătirea și în implementarea strategiilor naționale de atenuare și

de adaptare;

Să asigure accesul adecvat la mecanismele de finanțare pentru a veni în sprijinul

măsurilor locale privind clima și energia;

Să recunoască impactul eforturilor noastre de la nivel local, să țină seama de nevoile

noastre și să ne reflecte opiniile în procesele europene și internaționale pe tema

climei.

‒ INSTITUȚIILE EUROPENE:

Să consolideze cadrele de politică care stau la baza implementării strategiilor locale

privind clima și energia, precum și a cooperării între orașe;

Să ne pună la dispoziție asistența operațională, tehnică și promoțională

corespunzătoare;

Să continue includerea Convenției primarilor în politicile relevante, precum și în

programele și activitățile de sprijin relevante ale Uniunii Europene, implicându-ne

totodată în etapele de pregătire și de implementare;

Să pună la dispoziție în continuare oportunități de finanțare pentru implementarea

angajamentelor noastre, precum și să propună mecanisme de asistență pentru

LUĂ
LUĂ
Covenant of Mayors as for Climate & Energy www.eumayors.eu

5

elaborarea de proiecte specifice care să ne ajute să elaborăm, să scoatem la

licitație și să lansăm programe de investiții;

Să recunoască rolul și eforturile noastre în ceea ce privește atenuarea schimbărilor

climatice și adaptarea la acestea și să promoveze realizările noastre în rândul

comunității internaționale.

‒ ALTE PĂRȚI INTERESATE1:

Să mobilizeze și să facă schimb de cunoștințe, de know-how, de tehnologii și de

resurse financiare care să completeze și să consolideze eforturile noastre de la

nivel local, să intensifice consolidarea capacităților, să încurajeze inovarea și să

stimuleze investițiile;

Să participe activ la tranziția energetică și să ne sprijine prin implicarea în acțiuni

comunitare.

1 De exemplu, sectorul privat, instituțiile financiare, societatea civilă, comunitatea științifică și mediul academic.

LUĂ
LUĂ
Covenant of Mayors as for Climate & Energy www.eumayors.eu

6

ANEXA I

CONVENȚIA PRIMARILOR: PROCES ETAPIZAT ȘI PRINCIPII

DIRECTOARE

O FOAIE DE PARCURS COMUNĂ PENTRU O VIZIUNE COMUNĂ:

În vederea îndeplinirii obiectivelor lor de atenuare și de adaptare, semnatarii Convenției primarilor

se angajează să realizeze o serie de etape:

ETAPE \ PILONI ATENUARE ADAPTARE

1) Demarare și

analiza de referință

Pregătirea unui Inventar de

referință al emisiilor

Pregătirea unei Evaluări a riscurilor

și a vulnerabilităților legate de

schimbările climatice

2) Stabilirea și

planificarea

obiectivelor

strategice

Prezentarea unui Plan de acțiune privind energia durabilă și clima

(SECAP)

și integrarea considerațiilor în materie de atenuare și de adaptare*

în politicile, strategiile și planurile relevante

în termen de doi ani de la decizia Consiliului Municipal

3) Implementare,

monitorizare și

raportare

Elaborarea unui raport privind progresele înregistrate, o dată la doi ani,

începând de la data prezentării SECAP

pe platforma inițiativei

* Strategia de adaptare ar trebui să facă parte din SECAP și/sau să fie dezvoltată și integrată într-

unul sau mai multe documente separate. Semnatarii pot opta pentru formatul preferat - a se vedea

paragraful referitor la „parcursul adaptării” de mai jos.

Primii doi ani vor stabili bazele planului, punând accentul pe evaluarea situației (principalele surse

de emisii și potențialele de reducere aferente, principalele riscuri și vulnerabilități în materie de

climă și provocările actuale/viitoare aferente), identificând prioritățile în ceea ce privește atenuarea

și adaptarea și primele realizări, consolidând implicarea comunității și mobilizând suficiente resurse

și capacități pentru a lua măsurile necesare. În următorii ani, accentul se va pune pe consolidarea

și pe intensificarea acțiunilor și a proiectelor demarate cu scopul de a accelera schimbarea.

Covenant of Mayors as for Climate & Energy www.eumayors.eu

7

PARCURSURI FLEXIBILE ȘI ADAPTABILE LA REALITĂȚILE LOCALE:

Parcursul atenuării Parcursul flexibil al adaptării

1) Analiză de referință

2) Stabilire și planificare a obiectivului

strategic

Raport de monitorizar

e

Angajament politic

Anul 2Anul 0

Anul 4/6/8… (la fiecare 2 ani)

Îmbunătățirea înțelegerii

3) Implementare, monitorizare și

raportare

Plan de acțiune

Convenția primarilor stabilește un cadru de acțiune, care ajută autoritățile locale să transforme în

realitate ambițiile lor legate de atenuare și de adaptare, ținând totodată seama de diversitatea

existentă la fața locului. Localitățile semnatare vor beneficia de flexibilitate în ceea ce privește

alegerea metodei optime de implementare a măsurilor la nivel local. Chiar dacă prioritățile variază,

autoritățile locale sunt invitate să acționeze într-un mod integrat și holistic.

‒ Parcursul atenuării

„Parcursul” atenuării permite un anumit grad de flexibilitate pentru semnatari, în special în ceea ce

privește inventarul emisiilor (de exemplu, anul de referință, sectoarele-cheie care trebuie abordate,

factorii de emisie utilizați pentru calcul, unitatea de emisii utilizată pentru raportare2 etc.).

‒ Parcursul adaptării

„Parcursul” adaptării este menținut suficient de flexibil pentru a integra noi cunoștințe și descoperiri

și pentru a reflecta modificarea condițiilor și a capacităților semnatarilor. În termenul de doi ani

asupra căruia s-a convenit trebuie să se efectueze o evaluare a riscurilor și a vulnerabilităților în

materie de climă. Rezultatele vor pune bazele pentru definirea modalității prin care teritoriul

respectiv poate deveni mai rezistent. Strategia de adaptare, care ar trebui integrată în Planul de

acțiune privind energia durabilă și clima și/sau în alte documente de planificare, poate fi consolidată

și ajustată în timp. Măsurile de tip „fără regrete” ar putea fi luate în considerare primele, ele putând

fi completate de alte măsuri de-a lungul anilor (de exemplu atunci când situația este reevaluată la

fiecare doi ani, cu ocazia revizuirii planului de acțiune); acest lucru va permite o adaptare în timp

util și cu costuri mai scăzute.

2 Semnatarii pot alege să raporteze emisiile în CO2 (dioxid de carbon) sau în CO2 echivalent. Acesta din urmă le permite să ia în

considerare și alte emisii de gaze cu efect de seră, în special CH4 (metan) și N2O (protoxid de azot).

Covenant of Mayors as for Climate & Energy www.eumayors.eu

8

O MIȘCARE CREDIBILĂ ȘI TRANSPARENTĂ:

Sprijin politic: Angajamentul, Planul de acțiune privind energia durabilă și clima,

precum și alte documente de planificare relevante trebuie să fie ratificate printr-o

rezoluție sau o decizie a Consiliului Municipal. Acest lucru permite garantarea unui

sprijin politic pe termen lung.

Un cadru de compilare și de raportare a datelor solid, coerent, transparent și

armonizat: Pe baza experienței acumulate de municipalități, de regiuni și de

rețelele de orașe, metodologia Convenției primarilor se întemeiază pe o bază

științifică și tehnică solidă, elaborată împreună cu Comisia Europeană. Au fost

elaborate principii metodologice și modele de raportare comune, care le permit

semnatarilor să monitorizeze, să raporteze și să facă publice progresele

înregistrate într-un mod structurat și sistematic. Planul de acțiune privind energia

durabilă și clima prezentat este pus la dispoziția publicului pe profilul online al

semnatarilor publicat pe site-ul web al Convenției primarilor. Acest fapt garantează

transparența, legitimitatea și comparabilitatea măsurilor locale luate de aceștia în

materie de climă.

Recunoașterea și puternica vizibilitate a eforturilor întreprinse: Rezultatele

individuale și colective, colectate prin intermediul unor modele de raportare, sunt

puse la dispoziția publicului, și anume pe site-ul web al Convenției primarilor, cu

scopul de a inspira și de a facilita schimburile de informații și autoevaluarea.

Raportarea datelor prin intermediul Convenției primarilor le permite semnatarilor să

demonstreze impactul extins al acțiunilor lor la fața locului. Datele compilate prin

intermediul cadrului de raportare al Convenției primarilor oferă, de asemenea,

factorilor de decizie naționali, europeni și internaționali un feedback esențial cu

privire la acțiunile întreprinse la nivel local.

Evaluarea datelor raportate de semnatari: Acest control al calității contribuie la

garantarea credibilității și fiabilității întregii inițiative privind Convenția primarilor.

Suspendare în caz de neconformitate: Semnatarii acceptă să fie suspendați din

cadrul inițiativei, sub rezerva unui preaviz prezentat în scris de biroul Convenției

primarilor, în caz de neprezentare, în termenele stabilite, a documentelor

menționate mai sus (și anume, Planul de acțiune privind energia durabilă și clima și

rapoartele de monitorizare). Această procedură asigură transparența, robustețea și

corectitudinea față de ceilalți semnatari care își îndeplinesc angajamentele

asumate.

LUĂ
LUĂ
Covenant of Mayors as for Climate & Energy www.eumayors.eu

9

ANEXA II

ISTORIC ȘI CONTEXT

Semnatarii Convenției primarilor se angajează la această mișcare, fiind perfect conștienți de

următoarele considerații:

Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) a reafirmat, în cel

de-al cincilea raport de evaluare, că schimbările climatice sunt o realitate și că

activitățile umane continuă să afecteze planetei noastre;

Potrivit constatărilor IPCC, atenuarea și adaptarea reprezintă abordări

complementare de reducere a riscurilor legate de efectele schimbărilor climatice în

momente de timp diferite;

Guvernele naționale au convenit, în cadrul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor

Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), cu privire la obiectivul colectiv de

menținere a creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2°C în comparație cu

nivelurile preindustriale;

Guvernele naționale au convenit, în contextul Conferinței Organizației Națiunilor

Unite Rio+20, asupra unui set de obiective de dezvoltare durabilă (ODD); dintre

acestea, ODD 7 impune comunității internaționale „asigurarea accesului tuturor la

energie la prețuri accesibile, din surse sigure, durabile și moderne”; ODD 11

prevede „crearea unor orașe și așezări omenești incluzive, sigure, rezistente și

sustenabile”, iar ODD 13 prevede „întreprinderea unor acțiuni concrete pentru

combaterea schimbărilor climatice și a efectelor acestora”;

Inițiativa privind Energia durabilă pentru toți, lansată de Secretarul General al ONU

în 2011, se axează pe atingerea până în 2030 a următoarelor trei obiective

interdependente: „asigurarea accesului universal la servicii energetice moderne”,

„dublarea ratei globale de îmbunătățire a eficienței energetice” și „dublarea ponderii

energiei regenerabile în cadrul mixului energetic global”;

În 2008, Comisia Europeană (CE) a lansat Convenția primarilor și, ca acțiune-cheie

a Strategiei UE privind adaptarea la schimbările climatice (CE, 2013), inițiativa

Mayors Adapt („Primarii se adaptează”) din 2014, având drept scop implicarea și

sprijinirea autorităților locale în ceea ce privește luarea de măsuri de atenuare a

schimbărilor climatice și de adaptare la acestea;

De la elaborarea sa, Convenția primarilor a fost recunoscută ca un instrument

esențial al UE pentru accelerarea tranziției energetice și îmbunătățirea securității

LUĂ
LUĂ
Covenant of Mayors as for Climate & Energy www.eumayors.eu

10

aprovizionării cu energie, fapt care se regăsește în special în strategia privind

uniunea energetică (CE, 2015) și în strategia pentru securitate energetică (CE,

2014);

În octombrie 2014, UE a adoptat Cadrul de politici privind clima și energia pentru

2030, care stabilește noi obiective în materie de climă și de energie: reducerea

emisiilor de gaze cu efect de seră în UE cu cel puțin 40 %, atingerea unei ponderi

de cel puțin 27 % a energiei din surse regenerabile în consumul energetic din UE,

precum și reducerea consumului energetic cu cel puțin 27 %;

Comisia Europeană a adoptat, în 2011, „Foaia de parcurs pentru trecerea la o

economie competitivă cu emisii scăzute de carbon”, care vizează reducerea

emisiilor de gaze cu efect de seră ale UE cu 80-95 % până în 2050, comparativ cu

1990; această inițiativă a fost de asemenea salutată de Parlamentul European și

de Consiliul Uniunii Europene.

Comitetul Regiunilor al UE (CoR) a subliniat angajamentul său consolidat față de

sprijinirea în continuare a Convenției primarilor, de exemplu prin intermediul unei platforme

special concepute în cadrul CoR, cât și prin intermediul altor instrumente, astfel cum se

subliniază în avizul său privind viitorul convenției (ENVE-VI-006).

LUĂ
LUĂ
Covenant of Mayors as for Climate & Energy www.eumayors.eu

11

ANEXA III

GLOSAR

Adaptare: acțiuni întreprinse pentru a anticipa efectele negative ale schimbărilor climatice,

pentru a preveni sau a reduce la minimum daunele pe care le pot provoca acestea sau

pentru a profita de oportunitățile care ar putea apărea.

Schimbări climatice: orice schimbare în timp a climei, fie din cauza variabilității naturale,

fie ca urmare a activității umane.

Inventar al emisiilor: cuantificarea cantității de gaze cu efect de seră (exprimate în CO2

sau CO2 echivalent) emise ca urmare a consumului energetic pe teritoriul unui semnatar

al Convenției primarilor în decursul unui anumit an; acesta permite identificarea

principalelor surse de emisii și a potențialelor de reducere asociate.

Atenuare: acțiuni întreprinse pentru a reduce concentrațiile de gaze cu efect de seră emise

în atmosferă.

Raport de monitorizare: document pe care semnatarii Convenției primarilor se angajează

să îl prezinte la fiecare doi ani după prezentarea SECAP și care conține rezultatele

intermediare ale implementării, obiectivul acestui raport fiind de a urmări realizarea

obiectivelor prevăzute.

Opțiuni de tip „fără regrete” (adaptare): activități care oferă avantaje de mediu și

economice imediate. Acestea sunt utile în toate scenariile climatice plauzibile.

Prosumatori: consumatori proactivi, cu alte cuvinte consumatori care, în plus față de

consumul de energie, își asumă și responsabilitatea pentru producerea acesteia.

Rezistență: capacitatea unui sistem social sau ecologic de a absorbi perturbările,

menținând totodată aceleași moduri de funcționare, precum și capacitatea de a se

adapta la stres și la schimbări (climatice).

Evaluare a riscurilor și a vulnerabilităților: o analiză care determină tipul și amploarea

riscurilor, prin analizarea eventualelor pericole și evaluarea vulnerabilităților care ar putea

reprezenta o potențială amenințare la adresa oamenilor, a proprietăților, a mijloacelor de

subzistență și a mediului de care depind; ea permite identificarea unor domenii de

preocupare gravă și, prin urmare, oferă informații pentru procesul de luare a deciziilor.

Evaluarea ar putea aborda riscurile legate de inundații, de temperaturile extreme și de

valurile de căldură, de secetă și de deficitul de apă, de furtuni și de alte fenomene

meteorologice extreme, de creșterea numărului de incendii forestiere, de creșterea

nivelului mării și de eroziunea costieră (dacă este cazul).

Risc: probabilitatea unor consecințe dăunătoare sau a unor pierderi în sectoarele social,

economic sau al mediului (de exemplu vieți umane, stare de sănătate, mijloace de

subzistență, bunuri și servicii) care ar putea apărea în viitor într-o comunitate sau

societate afectată de condiții vulnerabile într-o perioadă de timp dată.

LUĂ
LUĂ
Covenant of Mayors as for Climate & Energy www.eumayors.eu

12

Plan de acțiune privind energia durabilă și clima (SECAP): document-cheie în care un

semnatar al Convenției primarilor descrie modul în care intenționează să își

îndeplinească angajamentele. Acest document definește acțiunile de atenuare și de

adaptare necesare pentru atingerea obiectivelor, precum și calendarele și

responsabilitățile atribuite.

Vulnerabilitate: măsura în care un sistem este susceptibil la efectele negative ale

schimbărilor climatice, inclusiv la variabilitatea climatică și la extreme, precum și măsura

în care este incapabil să le facă față (opusul rezistenței).

LUĂ
LUĂ
Covenant of Mayors as for Climate & Energy www.eumayors.eu

Atasament: Expunere_de_motive_adeziune_Municipiul_Timisoara_la_Conventia_Primarilor_pentru_Clima_si_Energie..pdf

FO 53-03, Ver.2

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR SC2018- / __.10.2018.

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea aderării Municipiului Timișoara la Convenția Primarilor pentru

Energie și Climă (Covenant of Mayors for Climate and Energy)

1. Descrierea situației actuale: Convenția Primarilor pentru Climă și Energie este o inițiativă a Comisiei Europene care reunește

autorități locale și regionale care se angajează voluntar să implementeze măsuri și acțiuni menite să

contribuie la atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul energiei și climei pe teritoriiile lor

administrative.

Semnarea adeziunii la Convenția Primarilor pentru energie și climă reprezintă un angajament politic

care trebuie transpus în proiecte și măsuri – cheie practice și constituie un proces de implementare pe

termen lung, de monitorizare a rezultatelor, raportare și verificare.

Municipiul Timișoara în calitate de semnatar al Convenției Primarilor încă din anul 2010, implementează

acțiunile și măsurile Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă 2014-2020, plan strategic aprobat prin

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.550/11.11.2014, derulând în activitatea curentă

diverse acțiuni care, contribuie în mod cumulat la atingerea obiectivele specifice și a țintelor stabilite în

domeniul eficienței energetice și dezvoltării sustenabile.

Punerea în practică a angajamentului privind semnarea adeziunii Convenției Primarilor privind clima și

energia presupune parcurgerea unor etape, și anume:

—Elaborarea unui inventar de referință al emisiilor și a unei Evaluări a riscurilor și a vulnerabilităților legate de schimbările climatice;

—Realizarea unui Plan de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (PAEDC) în termen de 2 ani de la

data aprobării de către Consiliul Local a adeziunii. Strategia de adaptare trebuie să fie parte integrantă a

PAEDC și/sau să fie elaborată și integrată într-un document separat ori mai multe documente de

planificare, existând în acest sens libertatea alegerii de către semnatari a formatului documentului de

planificare.

—Elaborarea unui raport privind progresele înregistrate, cel puțin o dată la doi ani, începând cu data

prezentării Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă/Sustainable Energy and Climate Action

Plan (PAEDC/SECAP), în scopul evaluării, monitorizării și verificării;

Angajamentul de adeziune la Convenția Primarilor pentru Climă și Energie va necesita: stabilirea

unor obiective și ținte ambițioase, pe termen lung, care să fie susținute de către consiliul local

dincolo de mandatele politice care vor succede adeziunii, presupunând o interacțiune coordonată

prin mobilizarea resurselor umane din cadrul compartimentelor de specialitate relevante ale

instituției, printr-o abordare holistică și intersectorială pentru care, Consiliul Local al Municipiului

Timișoara trebuie să aloce resurse financiare corepunzătoare. De asemenea, planificarea strategică

în domeniul climei și energiei se va realiza prin implicarea tuturor părților interesate, prin

responsabilitarea cetățenilor ca principali consumatori de energie, ca „prosumatori” și participanți la

sistemul energetic bazat pe cerere, prin luarea de măsuri imediate, flexibile (de tipul „fără regrete”

dar și de soluții „inteligente” care să asigure o abordare inovativă a soluțiilor tehnice și societale pe

care le presupune tranziția energetică. În final, trebuie menționat și aspectul deosebit de important

pe care îl va avea etapa de monitorizare a rezultatelor, care va conduce fie ajustări fie la

intensificarea ritmului de implementare. Nu în ultimul rând, trebuie subliniată și importanța

activității de cooperare interinstituțională atât la nivel orizontal – cu alte autorități locale cât și

cooperarea verticală – cu celelalte niveluri administrative.

FO 53-03, Ver.2

Propunem în acest sens: aprobarea adeziunii Municipiului Timișoara la Convenția Primarilor

pentru Energie și Climă (Covenant of Mayors for Climate and Energy) și împuternicirea Domnului

Primar Nicolae ROBU pentru semnarea acestei adeziuni.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate: Adeziunea la Convenția Primarilor pentru Energie și Climă constituie un angajament ferm, în vederea

sprijinirii reducerii cu cel puțin 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2030, comparativ cu

anul 1990, potrivit Pachetului de măsuri privind clima și energia din surse regenerabile. De asemenea,

autoritățile locale se alătură demersului de integrare a strategiilor de atenuare a efectelor schimbărilor

climatice și de adaptare la aceste efecte, în vederea accelerării procesului de decarbonizare a teritoriilor,

consolidarea capacităților de adaptare la impactul inevitabil al schimbărilor climatice precum și pentru

accesul cetățenilor la energie sigură, competitivă, obținută în mod sustenabil și achiziționabilă la prețuri

accesibile.

Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la efectele acestora vor aduce avantaje locale atât pentru

mediu cât și pentru societate și economie, deschizând noi oportunități pentru promovarea dezvoltării

locale durabile: comunități incluzive, reziliență la schimbările climatice, creșterea eficienței energetice,

îmbunătățirea calității vieții, stimularea cercetării și inovării, stimularea investițiilor, a economiei locale și

a competitivității, consolidarea implicarii părților interesate și a cooperării locale.

3. Concluzii: Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea

proiectului de hotărâre privind aderarea Municipiului Timișoara la Convenția Primarilor pentru

Energie și Climă (Covenant of Mayors for Climate and Energy) și împuternicirea Domnului Primar

Nicolae ROBU pentru semnarea acestei adeziuni, aceste documente îndeplinind condițiile pentru a

fi supuse dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU,

Nicolae ROBU Adrian – Amedeo BERE SEMEREDI

Atasament: Anexa_1.pdf

2030

Subsemnatul, Nicolae ROBU, în calitate de Primar al MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, am fost împuternicit de Consiliul Local al Municipiului Timișoara la data de ___.10.2018, să semnez Convenția primarilor privind clima și energia, fiind pe deplin conștient de angajamentele stabilite în Documentul de angajament oficial și sintetizate în cele ce urmează. Prin urmare, autoritatea mea locală se angajează, în principal, la:

Reducerea emisiilor de CO2 (și, eventual, și reducerea altor gaze cu efect de seră) pe teritoriul localității sale cu cel puțin 40 % până în 2030, prin îmbunătățirea eficienței energetice și printr-o utilizare sporită a surselor regenerabile de energie;

Intensificarea rezistenței sale prin adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

Pentru a transforma aceste angajamente în realitate, autoritatea mea locală se angajează să urmeze abordarea descrisă în continuare în următoarele etape:

Efectuarea unui Inventar de referință al emisiilor și a unei Evaluări a riscurilor și a vulnerabilităților legate de schimbările climatice;

Prezentarea unui Plan de acțiune privind energia durabilă și clima în termen de doi ani de la data deciziei Consiliului Municipal;

Elaborarea unui raport privind progresele înregistrate, cel puțin o dată la doi ani începând cu data prezentării Planului de acțiune privind energia durabilă și clima, în scopul evaluării, monitorizării și verificării.

Sunt de acord ca autoritatea mea locală să fie suspendată din cadrul inițiativei, sub rezerva unui preaviz prezentat în scris de către biroul Convenției primarilor, în caz de neprezentare, în termenele stabilite, a documentelor menționate mai sus (și anume, Planul de acțiune privind energia durabilă și clima și rapoartele privind progresele înregistrate). MUNICIPIUL TIMIȘOARA B-dul C.D. Loga nr.1, Timișoara, cod poștal 300030 Județul Timiș, România

[Numele, adresa de e-mail și numărul de telefon al persoanei de contact]

SEMNĂTURA

Convenţia primarilor privind Clima şi Energia

Atasament: ATTJTKPG.pdf

meof: the local authority], [C bb
Covenant of Mayors for Climate & Energy Il, the undersigned [Name, Surname] DV As an elected representative of [Na ountry] „RAMA Express my full support to the EU Covenant of Mayors and intend to present the following 2030 commitments to the next municipal council meeting: Reduce CO: (and possibly other greenhouse gas) emissions by at least 40% by 2030 Increase resilience by adapting to the impacts of climate change Provide access to secure, sustainable and affordable energy services for all, enhancing quality of life and improving energy security. lagree to contribute to the overall objectives of the Paris Agreement and | express my keen interest in sharing my local authority's results before the next UN Climate Change Conference (COP24) to be held in December 2018 in Katowice. 24-02 [Date & Signature] Signed on the occasion of the Urban Future Global Conference on 28'" of February 2018 in Vienna
WwwWwwW.eumayors.eu