keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 41/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman"

15.02.2011

Hotararea Consiliului Local 41/15.02.2011
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-499/10.01.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 111/01.06.2010, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Amenajare strada Gheorghe Cotoşman", întocmit de S.C. BETARMEX S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 26/22.01.2010 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

,,Amenajare strada Gheorghe Cotoşman”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. BETARMEX S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare strada Gheorgfhe Cotoşman”, conform contractului de proiectare nr. 26 din data de 22.01.2010 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei : Durata de realizare a investiţiei: 3 luni Valoare de investitie (INV) 536,42 mii lei (fără TVA)

130,04 mii euro (fără TVA) Din care constructii montaj C+M 476,61mii lei (fără TVA)

115,54 mii euro (fără TVA) Capacităţi:

• Lungimea stradă 354 ml • Structură rutieră trotuar 354 ml • Structură rutieră pistă de ciclişti 354 ml • Marcaje rutiere 336,30 mp

VICEPRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SORIN GRINDEANU CHIŞ CULIŢĂ ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER, IOAN GANCIOV PÎRVU LILIANA

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri şi Poduri Nr. SC 2011 – 499/10.01.2011

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

,,Amenajare strada Gheorghe Cotoşman”

Direcţia Tehnică, Serviciul Drumuri şi Poduri are în programul de investiţii pe anul 2010 întocmirea

Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare strada Gheorghe Cotoşman”. Strada Gheorghe Cotoşman este amplasată în zona de sud a municipiului Timişoara, iar sectorul de drum

care se propune a se amenaja are o lungime totală de aproximativ 360m, fiind delimitată de străzile: Mureş şi Muzicescu.

În situaţia actuală, strada Gheorghe Cotoşman nu are o structură rutieră de drum, strada fiind realizată din amestec de piatră spartă cu balast, fără delimitări între partea carosabilă şi trotuare. Partea carosabilă nu este la acelaşi nivel pe întreaga lăţime între fronturile clădite, fapt ce duce la acumulări de ape pe toată suprafaţa, motiv pentru care circulaţia rutieră şi pietonală este îngreunată.

De asemenea strada Gheorghe Cotoşman are un sistem rutier necorespunzător, incapabil să suporte chiar traficul uşor cu autoturisme, mai ales pe perioada de iarnă, când nu se poate realiza accesul autovehicolelor de colectare a resturilor menajere, precum şi a celorlalte autovehicole de interes general.

Canalizarea a fost executată pe mijlocul străzii, la nivel de canal colector, dar nu au fost prevăzute guri de scurgere pentru colectarea apelor pe suprafaţa străzii.

Strada Gheorghe Cotoşman, beneficiază de utilităţile urbane având realizată reţeaua de alimentare cu apă potabilă, gaze naturale şi reţeaua de alimentare cu energie electrică . Se vor lua toate măsurile care se impun, astfel încât stabilitatea stâlpilor de iluminat să nu fie afectată de realizarea drumului.

Având în vedere cele menţionate, este necesară şi oportună, realizarea tronsonului de drum propus de aproximativ 360m, acest fapt conducând la îmbunătăţirea accesului rutier şi pietonal în zonă.

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03.Străzi, Cap. C Studii şi proiecte. În vederea asigurării unei circulaţii corespunzătoare pe această stradă atât pentru autovehicule cât şi

pentru pietoni, precum şi pentru evaluarea investiţiei, este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate. Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat în cursul anului 2010 Studiul de Fezabilitate pentru

,,Amenajare strada Gheorghe Cotoşman”, realizat de S.C. BETARMEX S.R.L. conform contractului de proiectare nr. 26 /22.01.2010.

Valoarea totală a investiţiei ,,Amenajare strada Gheorghe Cotoşman” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 536,42 mii lei (fără TVA), respectiv 130,04 mii Euro (1 Euro = 4,1252 lei la data de 23.02.2010).

Investiţia se va realiza în decurs de 3 luni. Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate ,,Amenajare strada Gheorghe

Cotoşman”se face din Bugetul local, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

VICEPRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SORIN GRINDEANU SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERV. DRUMURI ŞI PODURI, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

AVIZAT JURIDIC CONSILIER, LILIANA PÎRVU FP 53-01, Ver.1