keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 413/27.07.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Cresterea eficientei energetice prin reabilitare constructii si instalatii la Spitalul Clinic nr.4. V.Babes Timişoara la corpurile C2-7 din CF- respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Infectioase I si II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica"

27.07.2018

Hotararea Consiliului Local 413/27.07.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Cresterea eficientei energetice prin reabilitare constructii si instalatii la Spitalul Clinic nr.4. V.Babes Timişoara la corpurile C2-7 din CF- respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Infectioase I si II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC 2018-16682/13.07.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-16683/13.07.2018 al Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul nr. SC2018-16683/16.07.2018 al Serviciului Juridic- Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-16683/13.07.2018;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2018-16735/16.07.2018 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit. b) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico economică elaborată la faza D.A.L.I., pentru investiţia: "Cresterea eficientei energetice prin reabilitare constructii si instalatii la Spitalul Clinic nr.4. V.Babes Timişoara la corpurile C2-7 din CF- respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Infectioase I si II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica", în vederea finanţării, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri Publice.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico economici ai investiţiei: "Cresterea eficientei energetice prin reabilitare constructii si instalatii la Spitalul Clinic nr.4. V.Babes Timişoara la corpurile C2-7 din CF- respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Infectioase I si II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica", conform Anexei 1, în vederea finanţării, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri Publice.

Art. 3: Se aprobă Anexa 2, privind descrierea sumară a investiţiei: "Cresterea eficientei energetice prin reabilitare constructii si instalatii la Spitalul Clinic nr.4. V.Babes Timişoara la corpurile C2-7 din CF- respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Infectioase I si II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica", propusă a fi realizată prin proiect.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2018-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Cresterea eficientei

energetice prin reabilitare constructii si instalatii la Spitalul Clinic nr.4. V.Babes Timişoara la corpurile C2-7 din CF- respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital

Infectioase I si II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica"

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - ..........................….... a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Cresterea eficientei energetice prin reabilitare constructii si instalatii la Spitalul Clinic nr.4. V.Babes Timişoara la corpurile C2-7 din CF- respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Infectioase I si II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica", Facem următoarele precizări: În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei şi a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare este Hotărârea consiliului local de aprobare documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect. Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice la cele șase corpuri de clădire amplasate 13 în incinta Spitalului Clinic V. Babeș pe str. Ghe. Adam nr.13, respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Infectioase I si II si Spalatorie – Farmacie – Atelier - Centrala Termica sun amplasate pe str. Ghe. Adam nr. 13 în incinta Spitalului Clinic V. Babeș. Lucrările de intervenţie cuprinse în proiect care determină diminuarea consumurilor energetice și lucrările conexe care contribuie la implementarea proiectului cuprind: reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii, reabilitarea termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum, inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat de eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii precum și lucrări conexe care contribuie la implementarea proiectului: adaptări la nevoile persoanelor cu dizabilități, lucrări pentru obtinerea avizului ISU.

2

Documentatia pentru avizarea lucrărilor de intervenții a fost contractată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice și a Ghidului specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri Publice prin contractul de prestare de servicii nr. 131/31.08.2017 și a fost avizată favorabil conform Fișei tehnice nr. 48/22.06.2018 emisă de Comisia Tehnico-Economică. Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică la faza D.A.L.I. – nr. proiect 171_131/12/2017 este elaborate în baza H.G. nr. 907 / 2016 de către SC GRAPHIC SPACE SRL. În concluzie, prin documentația tehnico-economică de mai sus au fost stabilite următoarele : - valoarea totala a obiectivului de investitii exprimata in lei, cu TVA este de 12.392.985,55 lei, din care constructii montaj (C+ M ) este de 9.788.942,19 lei cu TVA, in conformitate cu devizul general; - indicatorii tehnici / indicatori de performanta rezultați în urma elaborării D.A.L.I. conform Anexei 1 la prezentul raport de specialitate; - descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul raport de specialitate; Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907 / 2016 și Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri Publice, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Cresterea eficientei energetice prin reabilitare constructii si instalatii la Spitalul Clinic nr.4. V.Babes Timişoara la corpurile C2-7 din CF- respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Infectioase I si II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica", îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Şef Serviciul G.M.P.F.I.N.L. Magdalena Nicoară

Şef Birou Proiecte Diverse Daniela Ghinea

Consilier Marcel Marcel

Atasament: Expunere_motive.pdf

1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a

anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Cresterea eficientei energetice prin reabilitare constructii si instalatii la Spitalul Clinic nr.4. V.Babes Timişoara la corpurile C2-7 din CF-

respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Infectioase I si II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica"

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale În prezent clădirile din incinta Spitalului Victor Babeș sunt mari consumatoare de energie ținând

seama de activitatea desfășurată în această unitatea, de anul construcției acestora. Pentru a putea realiza creșterea performanțelor energetice a acestor clădiri publice în concordanță cu prevederile legislației actuale, la redeschiderea apelulului de proiecte și în vederea depunerii proiectului spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei şi a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice, este necesară aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a unui numar de șase clădiri din cadrul Spitalul Clinic nr.4. V.Babes Timişoara Timisoara, prin realizarea unor lucrări de intervenţie care determină diminuarea consumurilor energetice și lucrări conexe care contribuie la implementarea proiectului.

Reducerea consumului de energie pentru incalzirea cladirilor publice are ca efecte reducerea costurilor de intretinere cu incalzirea, diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cresterea independentei energetice prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic. Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect sunt: scăderea consumului anual de energie finală în clădirile publice, scăderea consumului anual specific de energie primară, numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice.

3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea documentației tehnico- economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Cresterea eficientei energetice prin reabilitare

2

constructii si instalatii la Spitalul Clinic nr.4. V.Babes Timişoara la corpurile C2-7 din CF- respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Infectioase I si II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica".

PRIMAR Şef Serviciul G.M.P.F.I.N.L. NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

Atasament: Anexa_2.pdf

1

Anexa 2 la HCL nr..................................

DESCRIEREA INVESTITIEI

I. DATE GENERALE:

Denumire proiect: Cresterea eficientei energetice prin reabilitare constructii si instalatii

la Spitalul Clinic nr.4. V.Babes Timişoara la corpurile C2-7 din CF- respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Infectioase I si II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica

Amplasament: Titularul investitiei:

str. Gh.Adam, nr.13,Timisoara, judeţul Timis Municipiul Timişoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Beneficiar: Spitalul Clinic nr.4. V.Babes Timişoara, str. Gh.Adam, nr.13,Timisoara

II. DATE TEHNICE - Clădire Administrativ, S+P+1E, An constr. 1933 ,S constr.= 314 mp,S desf.existenta = 942

mp, S desf.propusa = 942 mp - Clădire Laboratoare, P+2E, An constr. 1977, S constr.= 721 mp,S desf.existenta = 1329 mp,

S desf.propusa = 1329 mp - Clădire Spital TBC, P+2E, An constr. 1942, S constr.existenta = 878 mp,S desf.existenta =

2334 mp, S constr.propusa = 905,16 mp,S desf.propusa = 2415,48 mp - Clădire Spital Infectioase I, S+P+1E, An constr. 1933, S constr.existenta = 760 mp,

S desf.existenta = 2280 mp, S constr.propusa = 836,85 mp , S desf.propusa = 2510,55 mp - Clădire Spital Infectioase II, S+P+2E, An constr. 1977, S constr.existenta = 589 mp,

S desf.existenta = 2803 mp, S desf.propusa = 2803 mp, - Clădire Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica, P, An constr. 1933, 1980,1998,

S constr.= 715 mp, S desf.existenta = 715 mp, S desf.propusa = 715 mp, III. INDICATORI VALORICI

- Valoarea totala a obiectivului de investitii exprimata in lei, cu TVA este de 12.392.985,55 lei, din care constructii montaj (C+ M ) este de 9.788.942,19 lei cu TVA. - Consumul total de energie primara care este realizat din surse regenerabile de energie ( la nivel de proiect) minim 10,6%

- Performanta energetica a cladirilor va ajunge la minim clasa B cu un consum total intre 125- 155 kWh/mp/an, respectiv un nivel anual specific al emisiilor echivalent CO2 cu valori cuprinse in intervalul 27-43 kg CO2/ mp/an

2

IV. DESCRIEREA INVESTITIEI

Interventiile propuse, pe corpuri de cladiri, pentru cresterea eficientei energetice precum și lucrările conexe necesare pentru impementarea proiectului:

C2-CLĂDIRE ADMINISTRATIV

Aceasta cladire prin elementele arhitecturale care le prezinta este un simbol arhitectural al inceputului de secol XX, interventiile propuse au fost stabilite astfel incat sa fie atins atat scopul proiectului de crestere a eficientei energetice a cladirii, dar si sa fie pastrate/ conservate elementele arhitecturale existente, iar reabilitarea cladirii sa produca un efect minim asupra fatadelor in ansamblu si sa fie pastrata arhitectura initiala.

Pentru corpul de cladire Administrativ sunt prevazute lucrari de inlocuire in totalitate a tamplariei exterioare existente (usi si ferestre), atat cea veche de lemn cat si cea din PVC,cu tamplarie din lemn stratificat cu geam termoizolant, pastrand caracterul tamplariei vechi. Usa de acces in cladire (care in prezent este din PVC) se va inlocui cu o usa din lemn stratificat si va fi prevazuta cu brat hidraulic si manar antipanica. La ferestre se vor monta glafuri interioare din lemn, finisate la producator, iar la exterior glafuri din tabla galvanizata .

Izolarea termica a fatadei, in scopul producerii unui efect minim asupra elementelor de fatada, se va realiza tencuieli termoizolante de 4 cm grosime ( tencuiala naturala pe baza de perlita expandata , pastrand arhitectura initiala ) avand stratul vizibil de finisaj o vopsea minerala respirabila (cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa) - zugraveala murala eco compatibila pe baza de silicat de potasiu stabilizat. Elementele decorative existente(brauri, cornise,etc) se vor reface/reabilita. La realizarea lucrarilor pregatirea suprafetelor ( desfacere tencuieli existente, curatire suprafete, etc), aplicarea tencuielii termoizolante si zugravelii vor respecta fisele tehnice ale produselor si tehnologia agrementata a producatorului. Pentru reabilitarea acoperisului sunt propuse urmatoarele lucrari: interventii structurale la sarpanta ( inlocuire sau consolidare a elementelor de sarpanta degradate), înlocuirea in totalitate a invelitorii din tigla ceramica cu invelitoare din tigla ceramica solzi, a paziilor si streasinilor cu pazii si streasini din scandura geluita si faltuita; înlocuirea elementelor de preluare a apelor meteorice jgheaburi si burlane existente cu jgheaburi si burlane din tabla galvanizata/zincata; montarea unor opritori de zapada perimetral la nivelul invelitorii; copertina existenta din tabla, care asigura protectia accesului in cladire se va reface in totalitate (structura aparenta din lemn, invelitoare din tabla din otel galvanizat); Pe toata suprafata demisolului, exceptand casele de scara, se va realiza termoizolarea planseului de pe sol cu polistiren extrudat de 5 cm grosime. In acest sens se vor executa lucrari de desfacere pardoseli, desfacere placa de beton si desfacere strat de ruperea capilaritatii, urmand a se realiza urmatoarea stratificatie: strat balast -15 cm; termoizolatie – polistiren extrudat 5 cm; folie de separatie PVC; placa beton armat 10 cm; sapa de egalizare; sapa autonivelanta; strat de uzura – covor PVC antibacterian, recomandat pentru spatii medicale.

La peretii din demisolul cladirii se vor realiza tencuieli transpirante de asanare si protectie a zidariilor impotriva umiditatii si sarurilor, care apoi vor fi gletuiti cu glet de netezire transpirant eco- compatibil din var natural pur si zugraviti cu vopsea minerala respirabila ( cu permeabilitate

3

ridicata la vaporii de apa) după realizarea lucrărior de pregatire a suprafetelor (desfacere tencuieli existente la pereti, curatire suprafete, etc), Termoizolarea podului se va realiza cu placi de vata minerala de 10 cm grosime. Intre aceasta si planseu, respectiv termoizolatia existenta se va pune o bariera de vapori, iar pentru protectia termoizolatiei la circulatia in pod se propune o podina din scandura de rasinoase de 2,5 cm grosime, fixata pe grinzisoare de lemn. Pentru incadrarea in cerintele Normativului NP051-2012 s-a proiectat o noua rampa, adaptata atat pentru adulti cat si pentru copii si s-a realizat reconformarea accesului in cladire (trepte si podest) pentru racordarea rampei propuse la podestul de intrare. Stratul de uzura (de finisaj) pentru podest, trepte si rampa este propus din placi de piatra naturala de 3 cm grosime, fiamate pentru a fi antiderapante. Sunt prevazute balustrade metalice vopsite cu mana curenta la 60 cm (pentru copii) si la 90 cm (pentru adulti).

C3-CLĂDIRE LABORATOARE

Pentru corpul Laboratoare s-au prevazut lucrari de inlocuire a tamplariei exterioare din lemn, existenta (care nu a fost inlocuita in interventile anterioare), mai exact tamplaria de la nivelul parterului (fatadei de nord) cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant. Desi Blocul Alimentar a fost reabilitat, asupra acestuia nu s-au facut lucrari de termoizolare, interventile pe aceasta zona urmand a fi realizate atat la exterior cat si la interior. Vor fi prevazute glafuri din PVC la interior, iar la exterior glafuri din tabla galvanizata. Tamplaria metalica din zona spatiului tehnic va fi inlocuita.

Pentru izolarea termica a fatadei s-a propus un sistem termoizolant cu polistiren de 10 cm si tencuiala decorativa. Se vor monta profile metalice pentru soclu, pentru colturi si profile de legatura pentru usi si ferestre care sunt parte integranta din sistemul termoizolant de fatada . La ferestre se vor monta glafuri exterioare din tabla galvanizata . In zonele degradate ale fatadei se vor executa reparatii la tencuielile exterioare. La izolarea termica a fatadei se va aplica un sistem termoizolant agrementat tehnic iar executia se va realiza respectand instructiunile si tehnologia producatorului.

Pentru reabilitarea acoperisului sunt propuse urmatoarele lucrari: desfacere invelitoare din tabla; reparatii partiale la astereala si inlocuire pazie; realizare invelitoare de tabla din otel galvanizat cu sistem multistrat de acoperire, faltuita; înlocuirea elementelor de preluare a apelor meteorice jgheaburi si burlane existente cu jgheaburi si burlane din tabla galvanizata/zincata cu strat de protectie; montarea unor opritori de zapada perimetral la nivelul invelitorii, termoizolarea invelitorii tip terasa prin desfacerea si refacerea membranei bituminoase pentru Blocul Alimentar;

Avand in vedere ca acest corp de cladire nu are demisol, interventiile de izolare termica a planseului se realizeaza doar la nivelul podului, respectiv termoizolarea acestuia se va realiza cu vata minerala de 10 cm grosime. Intre aceasta si planseul, respectiv termoizolatia existenta se va pune o bariera de vapori, iar pentru protectia termoizolatiei la circulatia in pod se propune o podina din scandura de rasinoase de 2,5 cm grosime, fixata pe grinzisoare de lemn.

4

C4 - CLĂDIRE SPITAL TBC Pentru corpul TBC s-au prevazut lucrari de inlocuire a tamplariei exterioare din lemn, existenta (care nu a fost inlocuita in interventile anterioare), cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant doar pe fatada nordica, fatada sudica avand in prezent lucrari in curs de executie. Vor fi prevazute glafuri din PVC la interior, iar la exterior glafuri din tabla galvanizata . Usa exterioara de acces, care este din PVC va fi inlocuita cu usa de aluminiu cu brat hidraulic si maner antipanica. Pentru izolarea termica a fatadei s-a propus sistemul termoizolant cu polistiren de 10 cm si tencuiala decorativa. Se vor monta profile metalice pentru soclu, pentru colturi si profile de legatura pentru usi si ferestre care sunt parte integranta din sistemul termoizolant de fatada . La ferestre se vor monta glafuri exterioare din tabla galvanizata . In zonele degradate ale fatadei se vor executa reparatii la tencuielile exterioare. La izolarea termica a fatadei se va aplica un sistem termoizolant agrementat tehnic iar executia se va realiza respectand instructiunile si tehnologia producatorului. Pentru reabilitarea acoperisului sunt propuse urmatoarele lucrari: desfacere invelitoare din tabla; desfacere si refacere sarpanta la acoperisul teraselor (balcoanelor); reparatii partiale la astereala atat in camp cat si la streasina; realizarea invelitorii de tabla din otel galvanizat cu sistem multistrat de acoperire, faltuita; înlocuirea elementelor de preluare a apelor meteorice jgheaburi si burlane existente cu jgheaburi si burlane din tabla galvanizata/zincata cu strat de protectie; montarea unor opritori de zapada perimetral la nivelul invelitorii; Pentru corpul de cladire TBC termoizolarea podului se va realiza cu vata minerala de 10 cm grosime. Intre aceasta si planseulse va pune o bariera de vapori, iar pentru protectia termoizolatiei la circulatia in pod se propune o podina din scandura de rasinoase de 2,5 cm grosime, fixata pe grinzisoare de lemn.

Lucrari conexe necesare pentru obtinerea avizului ISU: se mai propune o scara de evacuare, necesara pentru a satisfice cerintele de siguranta la foc si siguranta in exploatare. Scara va realiza pe verticala legatura de la nivelul cotei terenului sistematizat la nivelul parterului, a etajului 1 si a etajului 2. Pozitionarea casei de scara nou creata, la corp TBC, se va definitiva la faza de proiect tehnic, (conform avizului ISU si altor avize/acorduri ce se obtin in proiectul de scenariu la incendiu, iar cantitatile de lucrari necesare realizarii acesteia afiind cuprinse in devizele de lucrari aferente.

C5 - CLĂDIRE SPITAL INFECTIOASE I Avand in vedere ca aceasta cladire prin elementele arhitecturale care le prezinta este un simbol arhitectural al inceputului de secol XX, interventiile propuse au fost stabilite astfel incat sa fie atins atat scopul proiectului de crestere a eficientei energetice a cladirii, dar si sa fie pastrate/ conservate elementele arhitecturale existente, iar reabilitarea cladirii sa produca un efect minim asupra fatadelor in ansamblu si sa fie pastrata conotatia arhitecturala initiala. Pentru corpul de cladire Infectioase I sunt prevazute lucrari de inlocuire in totalitate a tamplariei exterioare existente (usi si ferestre), atat cea veche de lemn cat si cea din PVC, cu tamplarie din lemn stratificat cu geam termoizolant, pastrand caracterul tamplariei vechi. La ferestre se vor monta glafuri interioare din lemn, finisate la producator, iar la exterior glafuri din tabla galvanizata .

5

Pentru izolarea termica a fatadei, in scopul producerii unui efect minim asupra elementelor de fatada, se vor realiza tencuieli termoizolante de 4 cm grosime ( tencuiala naturala pe baza de perlita expandata , pastrand arhitectura initiala ) avand stratul vizibil de finisaj o vopsea minerala respirabila ( cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa) - zugraveala murala eco compatibila si minerale naturale colorate , pe baza de silicat. Elementele decorative existente (brauri, cornise, etc.) se vor reface/reabilita ( dupa caz). La realizarea lucrarilor, pregatirea suprafetelor (desfacere tencuieli existente, curatire suprafete, etc), aplicarea tencuielii termoizolante si zugravelii se vor respecta fisele tehnice ale produselor si tehnologia agrementata a producatorului . Pentru reabilitarea acoperisului sunt propuse urmatoarele lucrari: interventii structurale la sarpanta ( inlocuire sau consolidare a elementelor de sarpanta degradate); la culoarul ( pasarela) de legatura dintre corpul administrativ si corpul infectioase I sarpanta se va reface in totalitate; înlocuirea in totalitate a invelitorii din tigla ceramica cu invelitoare din tigla ceramica solzi, a paziilor si streasinilor cu pazii si streasini din scandura geluita si faltuita. Pentru a pastra arhitectura initiala culoarul (pasarela) de legatura dintre corpul administrativ si corpul infectioase I este propus cu invelitoare de tabla din otel galvanizat cu sistem multistrat de acoperire, faltuita, pe suport rigid de astereala din scandura. Pe fatada cu accesul cladirii , inchiderea vitrata termoizolanta pe structura din aluminiu / metalica propusa se va acoperi cu panou termoizolant sandwich de acoperis cu 5 cute, cu spuma poliuretanica de 100 mm grosime si tabla galvanizata protejata anticoroziv, fixata pe structura metalica. Inlocuirea elementelor de preluare a apelor meteorice jgheaburi si burlane existente cu jgheaburi si burlane din tabla galvanizata/zincata cu strat de protectie; montarea unor opritori de zapada perimetral la nivelul invelitorii. Termoizolarea podului se va realiza cu placi de vata minerala de 10 cm grosime. Intre aceasta si planseu, respectiv termoizolatia existenta se va pune o bariera de vapori, iar pentru protectia termoizolatiei la circulatia in pod se propune o podina din scandura de rasinoase de 2,5 cm grosime, fixata pe grinzisoare de lemn. La culoarul de legatura dintre cladirea administrativa si cladirea infectioase I , termoizolatia se monteaza in planul invelitorii intre astereala de scandura ( suportul invelitorii din tabla) si tavanul din lemn din interior.

Pe suprafata nereabilitata a demisolului se va realiza termoizolarea planseului de pe sol cu polistiren extrudat de 5 cm grosime. In acest sens se vor executa lucrari de desfacere pardoseli, desfacere placa de beton si desfacere strat de ruperea capilaritatii, urmand a se realiza urmatoarea stratificatie: strat balast -15 cm; termoizolatie – polistiren extrudat 5 cm; folie de separatie PVC; placa beton armat 10 cm; sapa de egalizare; sapa autonivelanta; strat de uzura – covor PVC antibacterian, recomandat pentru spatii medicale.

La peretii din demisolul cladirii, doar pe zona nereabilitata, se vor realiza tencuieli transpirante de asanare si protectie a zidariilor impotriva umiditatii si sarurilor , care apoi vor fi gletuiti cu glet de netezire transpirant eco- compatibil din var natural pur si zugraviti cu vopsea minerala respirabila ( cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa) In vederea realizarii acestor lucrari la pregatirea suprafetelor (desfacere tencuieli existente la pereti, curatire suprafete, etc) , Lucrari conexe necesare pentru obtinerea avizului ISU: se propune o scara de evacuare, necesara pentru a satisfice cerintele de siguranta la foc si siguranta in exploatare (conform avizului ISU si altor avize/acorduri ce se obtin in proiectul de scenariu la incendiu ). In acest context intreg accesul a fost reconfigurat.Scara este propusa in zona actualului acces si va facilita pe vertical legatura de la nivelul cotei terenului sistematizat la nivelul parterului si a

6

etajului 1. Noul corp propus va avea o structura in cadre, cu grinzi, stalpi si plansee din B.A., pe care se vor sprijini rampele si podestele de scara propuse tot din B.A. Inchderile se vor realiza din fatade de tip cortina si pe anumite portiuni din zidarie izolata cu tencuiala termoizolanta. Invelitoarea va fi una de tip terasa. Corpul de scara in discutie se propune a fi dotat cu o platforma elevatoare pentru a ajuta accesul in cladire a persoanelor cu dizabilitati. Platforma pentru persoane cu dizabilitati a fost propusa doarece cladirea trebuie adaptata la nevoile persoanelor cu handicap iar situatia existenta nu permite amplasarea unei rampe pentru persoanele cu handicap care sa indeplineasca conditiile si cerintele Normativului NP051-2012. C6- CLĂDIRE SPITAL INFECTIOASE II

Pentru corpul Spital infectioase II s-au prevazut lucrari de inlocuire a tamplariei exterioare din lemn, existenta (care nu a fost inlocuita in interventiile anterioare), cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant. Se vor monta glafuri din PVC la interior, iar la exterior glafuri din tabla galvanizata. Usile exterioare de acces, care sunt din PVC, se vor inlocui cu usi de aluminiu cu brat hidraulic si maner antipanica. Pentru izolarea termica a fatadei s-a propus sistemul termoizolant cu polistiren de 10 cm si tencuiala decorativa. Se vor monta profile metalice pentru soclu, pentru colturi si profile de legatura pentru usi si ferestre care sunt parte integranta din sistemul termoizolant de fatada . La ferestre se vor monta glafuri exterioare din tabla galvanizata . In zonele degradate ale fatadei se vor executa reparatii la tencuielile exterioare. La izolarea termica a fatadei se va aplica un sistem termoizolant agrementat tehnic. Pentru reabilitarea acoperisului sunt propuse urmatoarele lucrari: desfacere invelitoare din tigla;înlocuire/ consolidare a elementelor deteriorate de la sarpanta; refacere pazii si streasini; se va realiza invelitoare din tigla ceramica profilata; înlocuirea elementelor de preluare a apelor meteorice jgheaburi si burlane existente cu jgheaburi si burlane din tabla galvanizata/zincata cu strat de protectie; montarea opritorilor de zapada perimetral la nivelul invelitorii. Pe suprafata nereabilitata a demisolului, doar pe suprafata nereabilitata, se va realiza termoizolarea plăcii de pe sol cu polistiren extrudat de 5 cm grosime. In acest sens se vor executa lucrari de desfacere pardoseli, desfacere placa de beton si desfacere strat de ruperea capilaritatii, urmand a se realiza urmatoarea stratificatie: strat balast -15 cm; termoizolatie – polistiren extrudat 5 cm; folie de separatie PVC; placa beton 10 cm slab armat cu plasa sudata 4; șapa de egalizare; strat de uzura – covor PVC antibacterian, recomandat pentru spatii medicale

La peretii din demisolul cladirii – zona nereabilitata, se vor realiza tencuieli transpirante de asanare si protectie a zidariilor impotriva umiditatii si sarurilor , care apoi vor fi gletuiti cu glet de netezire transpirant eco- compatibil din var natural pur si zugraviti cu vopsea minerala respirabila (cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa). Termoizolarea podului se va realiza cu placi de vata minerala de 10 cm grosime. Intre aceasta si planseu, respectiv termoizolatia existenta se va pune o bariera de vapori, iar pentru protectia termoizolatiei la circulatia in pod se propune o podina din scandura de rasinoase de 2,5 cm grosime, fixata pe grinzisoare de lemn.

Cladirea se va adaptata la nevoile persoanelor cu handicap. Pentru incadrarea in cerintele Normativului NP051-2012 este necesar a se proiecta o noua rampa, adaptata atat pentru adulti cat si pentru copii care se va racorda la podestul existent de la cota 0.00 .Treptele si podestul de acces in cladire sunt propuse a fi reabilitate. Stratul de uzura (de finisaj) pentru podest, trepte si

7

rampa este propus din placi de piatra naturala de 3 cm grosime, fiamate pentru a fi antiderapante .Sunt prevazute balustrade metalice vopsite cu mana curenta la 60 cm (pentru copii) si la 90 cm (pentru adulti). C7 - CLĂDIRE FARMACIE, SPĂLĂTORIE, ATELIER, CENTRALA TERMICĂ Pentru acest corp de cladire s-au prevazut urmatoarele lucrari: inlocuirea ferestrelor exterioare din lemn existente (care nu a fost inlocuite in interventiile anterioare), cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant. Se vor monta glafuri din PVC la interior, iar la exterior glafuri din tabla galvanizata. Usile exterioare de acces, care sunt din PVC /lemn, se vor inlocui cu usi de aluminiu cu brat hidraulic si maner antipanica. Pentru izolarea termica a fatadei s-a propus urmatoarele: sistem termoizolant cu polistiren de 10 cm si tencuiala decorativa pe intreg tronsonul in care functioneaza atelierul, spalatoria si farmacia si partial (fatada nereabilitata) pe tronsonul cu structura din zidarie in care functioneza centrala termica . Se vor monta profile metalice pentru soclu, pentru colturi si profile de legatura pentru usi si ferestre care sunt parte integranta din sistemul termoizolant de fatada. Tabla cutata protejata multistrat la tronsonul in care functioneaza centrala termica si care are peretii de inchidere din panouri sandwich. Tabla cutata se va fixa pe o structura metalica, distantata de peretii existenti asigurand astfel prin golul de aer o izolare termica a fatadei. Pentru reabilitarea acoperisului sunt propuse urmatoarele lucrari la tronsonul de cladire cu destinatia atelier, spalatorie, farmacie: desfacere invelitoare din tigla; înlocuire pazii si streasini; se va realiza invelitoare din tigla ceramica solzi, înlocuirea elementelor de preluare a apelor meteorice jgheaburi si burlane existente cu jgheaburi si burlane din tabla galvanizata; montarea opritorilor de zapada perimetral la nivelul invelitorii. La tronsonul de cladire cu destinatia centrala termica – cu structura din zidarie si acoperis terasa:desfacere hidroizolatie existenta si glafuri de tabla de la atic, montare termoizolatie din polistiren extrudat de 16 cm grosime, șapa de egalizare slab armata; hidroizolatie in doua straturi cu membrane hidroizolante; montare glafuri din tabla pe atic. Termoizolarea podului se va realiza cu placi de vata minerala de 10 cm grosime. Intre aceasta si planseu se va aplica o bariera de vapori, iar pentru protectia termoizolatiei la circulatia in pod se propune o podina din scandura de rasinoase de 2,5 cm grosime, fixata pe grinzisoare de lemn. În centrala termica se vor inlocui toate conductele de distributie impreuna cu armaturile aferente cu inlocuirea cazanelor cu unele cu randament ridicat, în conensație, care sa respecte si normele actuale de emisii CO2.. În scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru creşterea eficienţei energetice şi a randamentului sistemului de instalaţii, în cadrul corpului Centralei termice se vor folosi: panouri solare şi pompe de căldură split aer-apă pentru producerea agentului termic pentru incalzire si a apei calde menajere.Se propune un sistem format din minim 30 colectori solari plani, dispusi pe 5 campuri cu min 6 colectori solari plani pe fiecare camp, cu o putere totala instalata instalata minima de 60kW. Numarul de colectori se vor stabili la faza de proiect tehnic, functie de producator, pentru a se atinge valoarea minima de 60 kW. Pompele de căldură propuse sunt split aer-apă cu invertor. Se vor monta minim 6 pompe de caldura aer-apa cu o putere instalata de 25 kW/bucata pentru incalzire si preparare apa calda,

8

rezultand o putere totala instalata minima de 150 kW. Pompele de căldură sunt legate pe una din serpentinele boilerelor pentru a produce apă caldă într-un mod eficient, până la o temperatură de 60 grade. Se are in vedere prevederea unor sisteme inteligente de control si monitorizare a centralei termice, a panourilor solare si pompeor de caldura si/sau monitorizare, cat si echipamente de masurare a consumurilor de energie pentru incalzire si apa calda. Se propune realizarea unei automatizari functie de temperatura exterioara si temperatura interioara pentru echipamentele componente ale centralei termice. Pentru toate cele sase clădiri se vor executa lucrări de instalatii care contribuie la cresterea performantelor energetice: Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum vor cuprinde: înlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire, înlocuirea corpurilor de incalzire vechi din fonta, care nu au fost inlocuite in interventiile anterioare , cu radiatoare din otel; montarea de corpuri de incalzire din otel in incaperile unde nu este acoperit necesarul de caldura; înlocuirea distributiei instalatiilor de apa calda de consum; montarea de baterii amestecatoare cu temporizare cu consum redus de apa la toate obiectele sanitare ( lavoare, spalatoare din inox, dusuri) Lucrari de inlocuire a corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata de viata mare: corpuri de iluminat cu LED. Agentul termic pentru obiectiv destinat incalzirii spitalului si prepararii apei calde de consum este furnizat de la Centrala termica aflata in interiorul Corpului C7. Distributia agentului termic si apa calda menajera de la centrala termica pana la punctele de consum se face in prezent cu teava izolata cu vata de sticla montata ingropat pana la intrarea in cladirea C5 ( demisolul corpului Infectioase I) de unde reteaua se distribuie in toate cladirile adiacente : C2- Corp Administrativ, C3- Laboratoate, C4 – Spital TBC, C6 – Infectioase II. Corpul de cladire C7 este este alimentat direct din Centrala termica. In cadrul acestui proiect, aceasta retea termica exterioara se va reabilita prin inlocuirea conductelor existente cu conducte noi din teava de otel preizolata. Alte lucrări care se vor executa si care care contribuie la implementarea proiectului: În zonele de interventie se vor repara tencuielile, se va gletui si zugravi. Se va reface trotuarul de protectie al cladirii, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura cladirii. Pentru protectia cladirilor impotriva trasnetelor s-a propus montarea instalatie de paratrasnet cu PDA. Instalatia de paratrasnet se monteaza in coama cladirii si se compune din trei parti: dispozitivul de captare ( paratrasnet, tija si catarg de sustinere, fixari pentru acest sistem si racord pentru coborari), conductoarele de coborare si priza/prizele de legare la pamant (conductoare, tarusi, racordurile aferente si legaturile de echipotentializare) Pentru a impiedica infiltratiile de apa in demisolul cladirilor s-a propus realizarea unui dren orizontal care va capta si evacua apele in exces de langa cladiri. Amplasarea drenului este prevazut in apropierea cladirilor Corp Administrativ si Corp Infectioase I. În zonele de interventie se vor reface zonele verzi afectate de executarea lucrarilor.

9

Selectarea scenariului optim in cadrul D.A.L.I. a avut in vedere concluziile expertizei tehnice, auditului energetic, analiza cost-beneficiu, valoarea mai redusă a investitiei precum si situatia existenta, respectiv faptul că în toate corpurile de cladire sunt zone reabilitate ( radiatoare din otel, corpuri de iluminat , finisaje interioare pardoseli, pereti si tavane ).

Proiectant

SC GRAPHIC SPACE SRL

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 la HCL nr. / INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I. DENUMIRE PROIECT " Cresterea eficientei energetice prin reabilitare constructii si

instalatii la Spitalul Clinic nr.4. V.Babes Timişoara la corpurile C2-7 din CF- respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Infectioase I si II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica"

AMPLASAMENT str. Gh.Adam, nr.13,Timisoara, judeţul Timis TITULARUL INVESTIŢIEI Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1, Timişoara, BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Spitalul Clinic nr.4. V.Babes Timişoara, str. Gh.Adam nr.13,Timisoara NUMĂR PROIECT 171_131/12/2017 DATE TEHNICE Corp C2- Administrativ, regim de inaltime: S+P+1E, suprafata desfasurata existenta 942 mp, suprafata desfasurata propusa 942 mp

Corp C3 – Laboratoare, regim de inaltime: P+2E, suprafata desfasurata existenta1329 mp, suprafata desfasurata propusa 1329 mp Corp C4 - Spital TBC, regim de inaltime: P+2E, suprafata desfasurata existenta 2334 mp, suprafata desfasurata propusa 2415,48 mp. Corp C5 - Spital Infectioase I, regim de inaltime S+P+1E, suprafata desfasurata existenta 2280 mp, suprafata desfasurata propusa 2510,55 mp Copr C6 - Spital Infectioase II, regim de inaltime: S+P+2E, suprafata desfasurata existenta 2803 mp, suprafata desfasurata propusa 2803 mp C7 - Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica, regim de inaltime: P, suprafata desfasurata existenta 715 mp, suprafata desfasurata propusa 715 mp. NUMĂRUL CLĂDIRILOR CARE BENEFICIAZĂ DE MĂSURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE: 6 clădiri INDICATORI MAXIMALI: Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 12.392.985,55 lei din care C+M: 9.788.942,19 lei INDICATORI MINIMALI - la finalul implementarii proiectului este atins un nivel de min.10,6 % din consumul total de energie primara care este realizat din surse regenerabile de energie ( la nivel de proiect) - indicatori de proiect

Corp C2 – Administrativ Indicatorii de realizare/ de proiect dupa implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice (fara utilizare RES)

Valoare %

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră [echivalent to CO2/an ]

52,06 19,38 32,68 62,77%

Scăderea consumului anual de energie primară [kWh/an]

334.551,86 111.432,99 223.118,87 66,69%

Scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile [kWh/m2/an]

402,48 129,40 273,08 67,85%

Scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile [tep]

23,062 7,73 15,33 66,48%

Indicator

Valoarea indicatorului la

începutul implementării

proiectului

Valoarea indicatorului la

finalul implementării

proiectului

Reducere

Indicatori de realizare/ de proiect

Corp C3 – Laboratoare Indicatorii de realizare/ de proiect dupa implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice (fara utilizare RES)

Valoare %

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră [echivalent to CO2/an ]

93,22 34,70 58,52 62,77%

Scăderea consumului anual de energie primară [kWh/an]

405.253,57 190.271,97 214.981,59 53,05%

Scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile [kWh/m2/an]

251,55 117,33 134,22 53,36%

Scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile [tep]

27,051 13,16 13,89 51,34%

Indicator

Valoarea indicatorului la

începutul implementării

proiectului

Valoarea indicatorului la finalul

implementării proiectului

Reducere

Indicatori de realizare/ de proiect

Corp C4 - Spital TBC Indicatorii de realizare/ de proiect dupa implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice (fara utilizare RES)

Valoare %

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră [echivalent to CO2/an ]

119,83 44,61 75,22 62,77%

Scăderea consumului anual de energie primară [kWh/an]

997.837,39 262.162,20 735.675,19 73,73%

Scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile [kWh/m2/an]

347,49 79,48 268,01 77,13%

Scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile [tep]

69,827 17,80 52,03 74,51%

Indicator

Valoarea indicatorului la

începutul implementării

proiectului

Valoarea indicatorului la

finalul implementării

proiectului

Reducere

Indicatori de realizare/ de proiect

Corp C5 - Spital Infectioase I Indicatorii de realizare/ de proiect dupa implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice (fara utilizare RES)

Valoare %

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră [echivalent to CO2/an ]

117,66 43,80 73,86 62,77%

Scăderea consumului anual de energie primară [kWh/an]

1.045.316,89 251.454,69 793.862,20 75,94%

Scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile [kWh/m2/an]

341,64 130,30 211,34 61,86%

Scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile [tep]

76,782 17,44 59,34 77,29%

Indicator

Valoarea indicatorului la

începutul implementării

proiectului

Valoarea indicatorului la

finalul implementării

proiectului

Reducere

Indicatori de realizare/ de proiect

Corp C6 - Spital Infectioase II Indicatorii de realizare/ de proiect dupa implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice (fara utilizare RES)

Valoare %

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră [echivalent to CO2/an ]

122,05 45,43 76,61 62,77%

Scăderea consumului anual de energie primară [kWh/an]

959.075,54 350.101,83 608.973,71 63,50%

Scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile [kWh/m2/an]

314,61 79,48 235,13 74,74%

Scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile [tep]

66,913 24,23 42,68 63,78%

Indicator Valoarea indicatorului

la începutul implementării

proiectului

Valoarea indicatorului la finalul

implementării proiectului

Reducere

Indicatori de realizare/ de proiect

Corp C7 - Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica Indicatorii de realizare/ de proiect dupa implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice (fara utilizare RES)

Valoare %

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră [echivalent to CO2/an ]

43,23 16,09 27,13 62,77%

Scăderea consumului anual de energie primară [kWh/an]

162.998,08 91.579,50 71.418,58 43,82%

Scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile [kWh/m2/an]

141,04 131,04 10,00 7,09%

Scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile [tep]

10,712 6,35 4,36 40,73%

Indicator

Valoarea indicatorului la

începutul implementării

proiectului

Valoarea indicatorului la

finalul implementării

proiectului

Reducere

Indicatori de realizare/ de proiect

PROIECTANT GRAPHIC SPACE S.R.L.