keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 406/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. VIRTUŢII"

26.09.2006

Hotararea Consiliului Local 406/26.09.2006
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. VIRTUŢII"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 -13743/11.07.2006 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 alin.2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată de Legea nr.286/2006;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Virtuţii", conform proiectului nr.W-3806 întocmit de S.C. CosMun West S.R.L., cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic
- Biroului Control Intern
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr 0... din 46.05 cloo6 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI Conform documentației Studiu de fezabilitate nr.W-3806 „Amenajare str.Virtuții Timișoara” întocmită de S.C. CosMun West S.R.L. principalii indicatori tehnico- econmici ai investiţiei sunt: Valoarea totală a investitiei: 993.501 lei din care construcții montaj: 878.415 lei Durata de realizare a investiţiei: 3,0 luni Capacități: a) carosabil 2510 m? b) trotuare 916 m* c) accese 230 m? d) parcaje 180 m* DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ Ing. DUMIȚRU ANDOR ) CONSILIER Ing. MARGARETA GEORGIADES 75 ŞEF SERVICIU R.P.,

Atasament: Referat_-_SF_Str._Virtutii.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară B.Infrastr. Transport dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2006 - ________ din _______________

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

"AMENAJARE STR. VIRTUŢII"

Direcţia Edilitară are în program întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii “Amenajare str.Virtuţii”.

Strada Virtuţii este situată în zona de nord-est a oraşului şi face legătura între strada Baader şi Kogălniceanu. Această stradă are o lungime de cca. 355 m şi are trei zone distincte. În zona str. Baader – intersecţie str. Înfrăţirii carosabilul este din pământ. În zona intersecţiei cu strada Înfrăţirii carosabilul este cu îmbrăcăminte din pavele cu fundaţie necorespunzătoare, existând denivelări pronunţate.

În zona str. Înfrăţirii – str. M. Kogălniceanu carosabilul este cu pavaj din piatră brută, datorită fundaţiei necorespunzătoare există denivelări.

Pe ambele părţi ale fronturilor clădite, în multe zone există trotuare de 1,00 m lăţime din beton şi din dale. Există zone in care trotuarele existente sunt degradate sau lipsesc.

Din cauza stării carosabilului (îmbrăcăminte şi lăţime) şi lipsei trotuarelor pe anumite sectoare, circulaţia rutieră şi pietonală se desfăşoară anevoios, mai ales în perioadele ploioase.

Studiul de fezabilitate se realizează în vederea creerii unor condiţii corespunzătoare desfăşurării circulaţiei pietonilor şi autovehiculelor pe tot parcursul anului, din punct de vedere al confortului şi siguranţei utilizatorilor.

Necesitatea şi oporturtunitatea investiţiei rezultă din cele menţionate mai sus, la acestea mai trebuie adăugat şi faptul că lucrările necesare colectării şi evacuării apelor de suprafaţă sunt inexistente, strada având introduse reţele de gospodărie subterană (apă, canalizare, gaz etc.). Prin realizarea unei îmbrăcăminţi bituminoase moderne din beton asfaltic, se asigură o circulaţie corespunzătoare pe acestă stradă atât pentru autovehicule cât şi pentru pietoni şi o evacuare corespunzătoare a apelor de suprafaţă.

Descrierea funcţională şi tehnologică Strada Virtuţii este din pământ, parţial pavată, cu fundaţie necorespunzătoare. Menţionăm faptul că pe acestă stradă nu este configurată partea carosabilă. Prin tema de proiectare se solicită realizarea unei străzi colectoare de categoria III-a clasa de importanţă C cu următoarele elemente geometrice: parte carosabilă 6,0 m şi trotuare de 1,50 m. În cadrul proiectului este curpinsă şi amenajarea acceselor în incinte. La solicitarea locatarilor din blocurile de locuinţe existente în zona intersecţiei cu strada Baader se vor amenaja locuri de parcare amplasate perpendicular adiacente carosabilului. Astfel se prevede un număr de 16 locuri de parcare. Viteza de circulaţie este de 30 km/h ţinând cont de caracterul străzii. Corecţiile sunt legate de linia roşie a părţii carosabile, prin aceasta urmărindu-se realizarea scurgerii apelor în corelare cu accesele la imobilele existente. Apele meteorice de pe suprafaţa carosabilă cât şi de pe trotuare sunt preluate de gurile de scurgere de pe partea carosabilă, iar de acolo vor fi dirijate spre canalizarea existentă.

În profil transversal strada se realizează cu profilul transversal sub formă de acoperiş cu panta transversală de 2,5 %, iar trotuarele au panta transversală de 1,0 % spre partea carosabilă. După execuţia carosabilului se vor realiza marcaje la sol şi va fi completată semnalizarea prin indicatoare rutiere.

Structura constructivă.

Elementele geometrice în profil transversal solicitate de beneficiar pentru această stradă corespund unei străzi colectoare, adică o stradă de categoria a III-a şi anume: - partea carosabilă 6,00 m; - panta transversală 2,5 %; - trotuare 1,00 m. Pe sectorul de carosabil nou se prevede: - 4 cm beton asfaltic B.A. 16; - 6 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 25; - 20 cm piatră spartă; - 20 cm balast; - 7 cm strat filtrant nisip. La parcaje: - 4 cm grilaj gazon;

- 30 cm balast. Trotuare: - 6 cm dale din beton; - 2 cm nisip; - 15 cm balast. Accese: - 8 cm dale din beton; - 2 cm nisip; - 15 cm balast. Scurgerea şi evacuarea apelor

Scurgerea apelor de suprafaţă de pe zona străzii se realizează prin gurile de scurgere de la marginea părţii carosabile şi prin rigole care se formează între carosabil şi bordura ridicată. Pentru uşurarea evacuării apelor la marginea părţii carosabile s-a prevăzut a se executa dale din beton. Partea carosabilă s-a proiectat cu o pantă transversală de 2,5 %. Trotuarele s-au proiectat cu o pantă a părţii carosabile de 1,0 % spre zonele verzi. Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare str.Virtuţii”. este estimată la 993.501RON, reprezentând 280.143euro.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate “Amenajare str.Virtuţii”se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2006, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR Ec. ADRIAN BODO

ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF SERVICIU JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES

Atasament: Deviz_-_SF_Str._Virtutii.pdf

3,546 curs valutar

ANEXA HCL NR……DIN….

Lei Euro Lei Euro PARTEA I

1. Capitolul 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea

l i2. 1.1.Obţinerea terenului 0 0 0 0 3. 1.2.Amenajarea terenului 0 0 0 0 4. 1.3.Amenajări pentru protecţia mediului 0 0 0 0

5. Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

0 0 0 0

6. Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

7. 3.1. Studii de teren, geo,topo 4.000 1.128 4.000 1.128 8. 3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri 2.500 705 0 0 9. 3.3. Cheltuieli pentru proiectare 30.000 8.459 30.000 8.459

10. 3.4. Cheltuieli pentru organizare licitaţii 3.000 846 0 0

11. 3.5. Consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect 15.000 4.230 15.000 4.230 12. Total cheltuieli proiectare şi asistenţă tehnică 54.500 15.368 49.000 13.817

13. Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

14. 4.1. OB 1 Lucrări rutiere 832.810 234.833 832.810 234.833 15. 4.2. OB 2 Zone verzi 15.900 4.483 15.900 4.483 16. Total cheltuieli pentru investiţia de bază 848.710 239.316 848.710 239.316

17. Capitolul 5. Alte cheltuieli 18. 5.1. Organizare şantier (3,5%) 29.705 8.376 29.705 8.376 19. 5.2. Comisioane, taxe etc 20. 5.2.1. Comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 4.392 1.238 0 0 21. 5.2.2. Cota Inspecţiei de Stat în Construcţii (0,8% 6.790 1.915 0 0 22. 5.2.3. Fond casa soc.a constr. (0,5%) 4.244 1.197 0 0 23. 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 45.161 12.734 0 0 24. TOTAL GENERAL 993.501 280.143 908.415 256.151 25. Din care C+M 878.415 247.692 0 0

Curs valutar B.N.R. (26 Mai 2006) 1 Euro = 3,5464 lei

privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei "Amenajare str. Virtutii"

Nr . Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA) Supusă licitaţieTotală

DEVIZ GENERAL