keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 3/27.01.2004 privind trecerea Filarmonicii Banatul din Timişoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

27.01.2004

Hotararea Consiliului Local 3/27.01.2004
privind trecerea Filarmonicii Banatul din Timişoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2004-794/19.01.2004 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economice, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Adresa nr. SC 2003- 21197/02.12.2003 a Consiliului Judeţean Timiş;
Avand in vedere adresa nr. SC 2004-616/14.01.2004 a Filarmonicii Banatul Timişoara;
Avand in vedere prevederile Anexei nr. 9 din Legea nr. 507/2003 a bugetului de stat pentru anul 2004;
Avand in vedere Hotărâre Consiliului Judeţean Timiş nr. 82/11.12.2003 privind aprobarea propunerii de trecere a unor instituţii de cultură si artă de sub autoritatea Consiliului Judeţean Timiş sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 422/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultură si artă de importanţă judeţeană si a celor de sub autoritatea consiliilor locale;
In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 312/2003 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004 ;
In conformitate cu prevederile art. 38 lit (f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea de la Consiliul Judeţean Timiş la Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a Filarmonicii Banatul din Timişoara cu sediul in B-dul C.D. Loga nr. 2, incepând cu data de 01.01.2004.

Art. 2 : Organigrama, statul de funcţii si patrimoniul Filarmonicii Banatul din Timişoara, vor fi aprobate printr-o hotarâre ulterioară.
Art. 3 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică :
- Prefecturii Judeţului Timis;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroul Relaţii Publice;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni;
- Filarmonicii Banatul ;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PAUL SANDU COSTIN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI