keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 426/27.11.2007 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Consiliul Administrativ al Filarmonicii "Banatul" Timişoara şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Administrativ al Filarmonicii "Banatul" Timişoara

27.11.2007

Hotararea Consiliului Local 426/27.11.2007
privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Consiliul Administrativ al Filarmonicii "Banatul" Timişoara şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Administrativ al Filarmonicii "Banatul" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D72007- 006186/15.11.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.3/27.01.2004 privind trecerea Filarmonicii "Banatul" din Timişoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2007-012550/30.05.2007 a Filarmonicii "Banatul" Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), art.19 alin.(1) şi alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.4 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În baza dispoziţiilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se numeşte reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Consiliul Administrativ al Filarmonicii "Banatul" Timişoara, în persoana domnului consilier local Pavel Ţepeneu.

Art.2: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Administrativ al Filarmonicii "Banatul" Timişoara, conform Anexei, care face parte integrantă din prima hotărâre.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Relaţii Publice, Învăţământ, Sport şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi Filarmonica "Banatul" Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Filarmonicii "Banatul" Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa. La H.C.L. nr.426 127.17 2007 REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI ADMINISTRATIV AL FILARMONICII “BANATUL?” TIMIŞOARA CAPITOLUL LPREVEDERI GENERALE Art.1 În conformitate cu prevederile art.18 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activității de impresariat artistic, "conducerea instituțiilor de spectacole sau concerte este asigurată de directorul general sau, după caz, de director”. Art.2. Activitatea directorului general sau, după caz, a directorului este sprijinită de un Consiliu Administrativ, organism cu rol deliberativ în problemele administrative ale instituției. CAPITOLUL ILLCOMPONENȚĂ ȘI STRUCTURĂ Art.3.În conformitate cu prevederile art.19 alin(1) din Ordonanța: Guvernului nr.21/31.01.2007, Consiliul Administrativ se înființează prin decizie a directorul general sau, după caz, a directorului şi are următoarea componență: a) Preşedinte: Directorul general sau, după caz, directorul; b) Membri: 1, Directorul adjunct ; Contabilul şef, Consilierul juridic; Delegatul Sindicatului reprezentativ, propus de acesta; Reprezentantul autorității administrației publice locale în subordinea căreia funcţionează instituția de spectacole sau concerte. Mm > N CAPITOLUL IIL.ATRIBUȚII Art.4.Consiliul Administrativ are următoarele atribuții principale: a) Aprobă programele de activitate ale instituției; b) Aprobă colaborările Filarmonicii cu alte persoane fizice şi juridice, din țară şi străinătate, altele decât cele artistice; c) Aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituției, în vederea avizării acestuia de către ordonatorul principal de credite, iar după avizarea lui, defalcarea pe activități specifice; d) Elaborează şi supune aprobării Consiliului Local Timişoara programele anuale de investiții şi reparații capitale necesare instituției; e) Supune, anual, aprobării Consiliului Local Timişoara, Organigrama şi Statul de funcții al instituției, ținând seama de scopul, obiectivele şi

5 B) h) i) J atribuțiile principale ale acesteia şi propune modificări ale Regulamentului de organizare şi funcționare a instituției; Aprobă măsuri pentru organizarea eficientă a muncii, vizând studii şi propuneri de perfecționare a activității, Urmăreşte buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi financiare ale instituției, luând măsurile necesare pentru asigurarea inteprității patrimoniului din administrare şi, după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite; Stabileşte modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii; Soluţionează contestațiile în legătură cu acordarea sporurilor, premiilor şi a altor drepturi salariale; Aprobă Regulamentul de ordine interioară al Filarmonicii “Banatul” Timişoara; Ari.5.În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Administrativ adoptă hotărâri. CAPITOLUL IV.FUNCȚIONARE Art.6.Consiliul Administrativ îşi desfăşoară activitatea după cum urmează: a) b) 3) Consiliul Administrativ se întruneşte, la sediul Filarmonicii, B-dul CD.Loga nr.2, în sesiuni ordinare o dată pe lună, sau în sesiuni extraordinare ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui sau la solicitarea a 1/3 din numărul membrilor săi; Consiliul Administrativ este legal întrunit în prezența a 2/3 din numărul total al membrilor săi şi 1a hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenți, dacă nu este îndeplinită această condiție, şedinţa Consiliului Administrativ se poate repograma într-un interval de cel mult 15 zile, având acecaşi ordine de zi; Consiliul Administrativ este prezidat de Preşedinte; Dezbaterile Consiliului Administrativ au loc potrivit ordinii de zi stabilită de Preşedinte şi comunicată membrilor săi prin grija secretarului de şedinţă, cu cel puțin 2(două) zile înainte de data desfăşurării şedinţelor, cu excepția cazurilor de urgență când acest termen se poate reduce până la l(una) zi ; Dezbaterile Consiliului Administrativ se consemnează în procesul verbal de şedinţă, mnserat în registrul de şedinţe, sigilat şi parafat; Procesul verbal de şedinţă se semnează de către toți participanții la lucrările Consiliului, iar în situația când există obiecţiuni, acestea se consemnează distinct. La şedinţele Consiliului Administrativ pot fi invitate personalități culturale, specialişti, reprezentanți ai societății civile, în funcție de specificul şi importanța problemelor care sunt dezbătute.

T / MN XS pi : 2 „BANATUL Fi î/S
h) Consiliul Administrativ va verifica modul de îndeplinire a hotărârilor adoptate; 1) Consiliul Administrativ îşi constituie un secretariat propriu. CAPITOLUL V.DISPOZITII FINALE Art.7 Prezentul Regulament se completează de drept cu orice alte acte normative aprobate ulterior intrării sale în vigoare. Director, Ioan Coriolan Gârboni /

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE COMUNICARE Biroul Relaţii Publice D72007- 006186/15.11.2007

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

Privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Consiliul Administrativ al Filarmonicii „Banatul” Timişoara şi aprobarea Regulamentului

de organizare şi funcţionare a Consiliului Administrativ al Filarmonicii ”Banatul” Timişoara

Având în vedere referatul de specialitate al Filarmonicii „Banatul” Timişoara cu nr.

D72007-006186/08.11.2007 prin care Filarmonica „Banatul” solicită numirea d-lui consilier

Pavel Ţepeneu ca membru al Consiliului de Administraţie al Filarmonicii „Banatul” Timişoara

în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, propunem spre

aprobare Proiectul de Hotărâre, referatul de specialitate şi Regulamentul de organizare şi

funcţionare al Consiliului Administrativ anexate.

Violeta Mihalache

Director

Alina Pintilie

Şef Birou Relaţii Publice

Mirela Lasuschevici

Avizat Juridic

2.ex.

  • R E F E R A T