keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 524/25.10.2019 privind modificarea si aprobarea Statului de Funcţii pentru Filarmonica "Banatul" Timişoara

25.10.2019

Hotararea Consiliului Local 524/25.10.2019
privind modificarea si aprobarea Statului de Funcţii pentru Filarmonica "Banatul" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive nr. 5367/09.10.2019 - privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
   Având în vedere Raportul de specialitate  nr. 5357/09.10.2019 al Filarmonicii "Banatul" Timişoara;
   Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.10.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 5357/09.10.2019 al Filarmonicii "Banatul" Timişoara;
   Având în vedere Avizul Serviciului Resuse Umane nr. SC2019-25575/17.10.2019 privind susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Filarmonica "Banatul" Timişoara;
   Având în vedere Nota de fundamentare - Anexă la Raportul de specialitate nr. 5357/09.10.2019 a Filarmonicii Banatul Timişoara;
   Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
   Având în vedere prevederile art. 129, alin.  (2) lit. a) si  alin. (3), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;      
   În conformitate cu prevederile art. 196, alin. (1), lit. a) coroborat cu art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica si se aproba Statul de functii al Filarmonicii "Banatul" Timişoara conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Filarmonica "Banatul" Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se  comunică:
   - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
   - Primarului Municipiului Timişoara;
   - Serviciului Juridic;
   - Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
   - Direcţiei Economice;
   - Direcţiei Urbanism;
   - Direcţiei Dezvoltare;
   - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
   - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
   - Direcţiei de Mediu;
   - Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
   - Biroului Audit;
   - Biroului Managementul Calităţii;
   - Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
   - Filarmonicii "Banatul" Timişoara;
   - Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: nota_fundamentare.pdf

ROMÂNIA Anexă la raportul de specialitate nr.5357/ 09.10.2019

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

STRUCTURĂ

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii pentru Filarmonica Banatul Timişoara

Secţiunea 1

Impactul socio-economic al proiectului de hotărâre

Proiectul de hotărâre are impact asupra: DA NU

1.Mediului macro-economic X

(Dacă raspunsul este da, se vor prezenta consecinţele macro-economice produse în urma aplicării actului normativ)

1 1 . Mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat X

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat

produse în urma aplicării actului normativ)

2. Mediului de afaceri X

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecințele asupra mediului de afaceri produse în urma aplicării actului

normativ)

2 1

Sarcinilor administrative ori adăugarea unora noi X

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra sarcinilor administrative produse în urma aplicării actului

normativ)

2 2

Intreprinderilor mici şi mijlocii X

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra întreprinderilor mici şi mijlocii produse în urma aplicării

actului normativ)

3. Mediului social X

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele sociale produse în urma aplicării actului normativ)

4. Mediului natural X

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra mediului produse în urma aplicării actului normativ)

5.Altor domenii X

(Se va completa în cazul în care este necesară prezentarea unor informaţii în plus faţă de cele prezentate la pct. 1-4 supra )

Secţiunea a 2-a

Efectele proiectului de hotărâre asupra legislaţiei in vigoare

1. Este necesară adoptarea de măsuri normative pentru

aplicarea prevederilor proiectului de hotărâre (Hotărâri ale

Consiliului Local în vigoare ce vor fi modificate sau

abrogate, ca urmare a intrării in vigoare a proiectului de

hotărâre)

X

HCL nr.23/29.01.2019 privind modificarea și aprobarea statului de funcții la

Filarmonica „Banatul” Timișoara

Secţiunea a 3-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Aplicarea HCL va avea impact asupra Bugetului Local? X

Dacă răspunsul este DA se va completa tabelul de mai jos:

Sumele necesare sunt prevăzute în bugetul local pe anul 2019

- in mii lei (RON) -

Indicatori Anul Urmatorii Media pe

curent patru ani cinci ani

1 2 3 4 5 6 7

1.Modificări ale veniturilor bugetare,

plus/minus

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

i. cheltuieli de personal : 1400

ii. bunuri şi servicii

3. Impact financiar, plus/minus asupra

bugetului local:

15 225 310 400 450 280

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii

cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa reducerea

veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind fundamentarea

modificărilor veniturilor şi/sau cheituielilor

bugetare

7. Alte informaţii Finanţarea acestor cheltuieli se va face cu

incadrarea in bugetul aprobat pentru anul 2019.

Secţiunea a 6-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de hotărâre de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi

organisme sau extinderea competenţelor instituţillor existente - Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect.

2. Alte informaţii - Nu este cazul.

Manager,

GÂRBONI IOAN CORIOLAN

Șef Birou Resurse Umane-Comunicare,

HANGHICEL FIRUCA

Atasament: raport_de_specialitate.pdf

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea

Statului de funcții pentru Filarmonica ˝ Banatul˝ Timişoara

Prin prezentul raport, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului

Timişoara, modificarea Statului de funcţii al Filarmonicii ˝ Banatul˝ Timișoara, instituție aflată în

subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

În conformitate cu prevederile HG nr.286/ 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,cu

modificările şi completarile ulterioare;

Pentru încadrarea personalului pe grade / trepte profesionale imediat superioare, în urma

examenului de promovare organizat și desfășurat în data de 10 și 11 septembrie 2019, în Statul

de funcţii pe anul 2019 se propun următoarele modificări:

1. Transformarea a 5(cinci) posturi de Artist Instrumentist , grad profesional II, studii superioare, în 5(cinci) posturi de Artist Instrumentist, grad profesional I, studii

superioare.

2. Transformarea a 3(trei) posturi de Artist liric, grad profesional II, studii superioare, în 3(trei) posturi de Artist liric, grad profesional I, studii superioare.

Transformările de posturi solicitate se încadrează în bugetul de venituri și cheltuieli pe

anul 2019.

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să aprobaţi iniţierea proiectului de hotărâre de

modificare a Statului de funcţii a Filarmonicii ˝ Banatul˝Timișoara, în forma prezentată conform

anexei nr.1.

Manager,

GÂRBONI IOAN CORIOLAN

Șef Birou Resurse Umane-Comunicare,

HANGHICEL FIRUCA

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Filarmonica Banatul Timişoara Bv. C.D.Loga nr. 2 Tel.: 0040 (0) 256 492521 RO – 300022 TIMIŞOARA 0040 (0) 256 495012 www.filarmonicabanatul.ro Fax.: 0040 (0) 256 499127

E-mail: [email protected]

Atasament: expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

NR. ………/…………

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de functii pentru

Filarmonica ˝ Banatul˝ Timişoara

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale Filarmonica „Banatul” din Timişoara este o instituţie de concerte de repertoriu, potrivit

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.206/19.06.2007 privind aprobarea înscrierii

Filarmonicii „Banatul” din Timișoara în categoria instituțiilor de concerte de repertoriu.

În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de

spectacole şi concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara

nr.3/27.01.2004, Filarmonica „Banatul” din Timişoara funcţionează în subordinea Consiliului Local al

Municipiului Timişoara, ca instituţie de concerte, cu deplină autonomie în stabilirea şi realizarea

producţiilor artistice şi a programelor.

Filarmonica „Banatul” din Timişoara a fost înfiinţată prin, Legea nr.131/17.04.1947 pentru

înființarea Orchestrelor Filarmonice „Banatul” din Timișoara și „Oltenia” din Craiova .

În prezent organigrama si statul de functii pentru Filarmonica ̋Banatul ̋ Timişoara, sunt aprobate

prin HCL nr.23 din data de 29.01.2019.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate În conformitate cu prevederile HG nr.286/ 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,cu modificările şi completarile

ulterioare;

Pentru încadrarea personalului pe grade / trepte profesionale imediat superioare, în urma

examenului de promovare organizat și desfășurat în data de 10 și 11 septembrie 2019, schimbările

preconizate a avea loc în Filarmonica ̋Banatul ̋ Timişoara sunt:

- Transformarea a 5(cinci) posturi de Artist Instrumentist , grad profesional II, studii superioare, în 5(cinci) posturi de Artist Instrumentist, grad profesional I, studii superioare.

- Transformarea a 3(trei) posturi de Artist liric, grad profesional II, studii superioare, în 3(trei) posturi de Artist liric, grad profesional I, studii superioare.

Prin modificarea statului de functii pentru Filarmonica ˝ Banatul˝ Timişoara se doreste

îndeplinirea cu eficiență și în condiții de legalitate a atribuțiilor instituționale.

Cod FO53-03,Ver.1

3. Alte informatii

Statul de funcţii pe anul 2019, cuprinde un număr de 221 de posturi, din care:

 Funcţii contractuale de conducere – 6;

 Funcţii contractuale de execuţie – 211;

 Funcţii contractuale de deservire – 4.

4. Concluzii

Propunem aprobarea modificării statului de functii pentru Filarmonica ˝ Banatul˝ Timişoara,

conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta expunere de motive.

PRIMAR

NICOLAE ROBU VICEPRIMAR,

DIACONU DAN

MANAGER,

GÂRBONI IOAN CORIOLAN

Atasament: stat_de_fuctii.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

NICOLAE ROBU

de conducere de execuţie

1 S 1 II

2 Director adjunct administrativ S 1 II

3 S 1 II

4 Dirijor orchestra S 2 IA

5 Dirijor cor S 1 IA

6 Maestru cor S 1 I

7 Corepetitor S 1 I

8 Consultant artistic S 1 IA

9 Consultant artistic S 1 I

10 Solist concertist S 4 IA

11 Bibliotecar S 1 II

12 Concert maestru S 3 IA

13 Şef partidă S 13 IA

14 Solist instrumentist S 10 IA

15 Solist instrumentist S 6 I

16 Artist instrumentist S 38 IA

17 Artist instrumentist S 17 I

18 Artist instrumentist S 19 II

19 Instrumentist M 2 I

20 Instrumentist M 3 III

21 Şef partidă S 4 IA

22 Artist liric S 29 IA

23 Artist liric S 11 I

24 Artist liric S 12 II

25 Corist M 1 I

26 Corist M 3 III

27 S 1 II

28 Economist S 2 IA

29 Economist S 1 II

30 Referent de specialitate S 1 I

31 Referent M 1 IA

32 Casier M/G 1 I

33 Sef Birou Resurse Umane- Comunicare S 1 II

34 Economist S 1 IA

Director adjunct artistic

Manager (director general)

Contabil şef

ANEXA NR.1 La Raportul de specialitate nr.5357/09.10.2019

APROBAT

FILARMONICA" BANATUL" TIMIŞOARA PRIMAR

STAT DE FUNCŢII

FILARMONICA BANATUL TIMIŞOARA

Nr.

crt Funcţii

Nivel

studii

Nr.

posturi

propuse

Grad Treapta

35 Referent de specialitate S 1 I

36 Sef orchestră S 1 I

37 Secretar PR S 1 I

38 Curier M 1 I

39 S 1 II

40 Consilier juridic S 2 IA

41 Referent de specialitate S 3 I

42 Expert (GDPR) S 1 III

43 Auditor S 1 I

44 Operator sunet S 1 I

45 Recuziter M/G 3 I

46

Muncitor din activ.specifica

inst.de spect.si concerte M/G 2 I

47 Garderobier M/G 1 I

48 Plasator sală M/G 3 I

49 Portar M/G 4 I

221

Număr total de posturi, din care:221

▫ Conducere 6

▫ Executie 211

▫ Deservire 4

Director general,

Gârboni Ioan Coriolan

Sef Birou Juridic- Contractare

Șef Birou Resurse Umane-Comunicare,

Hanghicel Firuca