keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 23/29.01.2019 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Filarmonica Banatul Timisoara

29.01.2019

Hotararea Consiliului Local 23/29.01.2019
privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Filarmonica Banatul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-030933/19.12.2018 - privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 7095/17.12.2018, al Filarmonicii Banatul Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.01.2019 - Anexa la Raportul de specialitate al Filarmonicii Banatul Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Resuse Umane nr. SC2018 -30933/27.12.2018 privind sustinerea proiectului de hotarare privind modificarea si aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Filarmonica Banatul Timisoara;
Avand in vedere Nota de fundamentare - Anexa la Raportul de specialitate nr. 7095/17.12.2018, a Filarmonicii Banatul Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica si se aproba Organigrama si Statul de Functii pentru Filarmonica Banatul Timisoara, conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 - parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Filarmonica Banatul Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciulul Juridic;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Filarmonicii Banatul Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ANDRA - ANCA BLOTIU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: raport_de_specialitate.pdf

Cod FO53-01,Ver.1

APROBAT

Nr.inreg. 7095/ 17.12.2018 PRIMAR NICOLAE ROBU

RAPORT DE SPECIALITATE Privind proiectul de hotărâre pentru modificarea

Organigramei și Statului de funcții pentru Filarmonica ˝ Banatul˝ Timişoara

Prin prezentul referat propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara, modificarea Organigramei și a Statului de funcţii al Filarmonicii ˝ Banatul˝ Timișoara, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Ținând cont de faptul că, în anul 2021, Timișoara este Capitală Culturală Europeană și Filarmonica ˝ Banatul˝ Timișoara este una din instituțiile implicate direct în aceasta activitate;

Pentru asigurarea funcționării in condiții optime a activității instituției, în Organigrama şi Statul de funcţii pe anul 2018 se propun următoarele modificări:

1. Urmare a dezbaterii publice privind organigrama Filarmonicii ˝ Banatul˝ Timişoara din data de 22 noiembrie 2018, încheiată prin elaborarea Minutei nr. SC2018- 288921/04.12.2018, creșterea numărului de posturi la Compartimentul orchestră de la 91 la 111, prin înfințarea unui post de Concertmaestru grad profesional IA, a 10 posturi de Solist instrumentist grad profesional IA , a 6 posturi de Solist instrumentist grad profesional I și a 3 posturi de Instrumentist treaptă profesională III, studii medii;

2. Urmare a dezbaterii publice privind organigrama Filarmonicii ˝ Banatul˝ Timişoara din data de 22 noiembrie 2018, încheiată prin elaborarea Minutei nr. SC2018- 288921/04.12.2018, înfințarea unui post de Maestru cor grad profesional I, a unui post de Corepetitor grad profesional I, precum și a unui post de Corist treaptă profesională III, studii medii la Compartimentul Cor.

3. Înființarea postului de Director adjunct artistic, gradul II, ca urmare a recomandării Corpului de Control și Antifraudă al Primarului Timișoarei, nr.SC2018-6370/10.09.2018, înregistrat la Filarmonicia ˝ Banatul˝ Timișoara cu numărul 4812/13.09.2018;

4. Crearea Biroului Juridic-Contractare 1+6 posturi, prin comasarea Compartimentului Juridic- Contencios cu Compartimentul Organizare- Marketing , mutarea postului de Consilier juridic cu atribuții de achiziții publice, de la Serviciul Financiar -Contabilitate și înfințarea în cadrul acestui birou a unui post de Expert, grad profesional III, care să fie responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentului

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Filarmonica Banatul Timişoara Bv. C.D.Loga nr. 2 Tel.: 0040 (0) 256 492521 RO – 300022 TIMIŞOARA 0040 (0) 256 495012 www.filarmonicabanatul.ro Fax.: 0040 (0) 256 499127 E-mail: [email protected]

Cod FO53-01,Ver.1

(UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privekjuşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

5. Înființarea unui post de Portar, la Compartimentul Pază- Protecție, treaptă profesională I, studii medii; Statul de funcţii pe anul 2017, cuprindea un număr de 194 de posturi, structurate pe

servicii şi compartimente , în funcţie de activitatea desfăşurată în instituţie, astfel cum au fost aprobate prin HCL nr.289/28.07.2017.

Organigrama şi statul de funcţii înaintate spre aprobare, structurează organigrama astfel încât ajustarea și reașezarea structurii funcționale să permită îndeplinirea cu eficiență și în condiții de legalitate a atribuțiilor instituționale.

Numărul total de posturi propuse pentru anul 2018 este de 221, din care:

• Funcţii contractuale de conducere – 6; • Funcţii contractuale de execuţie – 211; • Funcţii contractuale de deservire – 4.

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să aprobaţi iniţierea proiectului de hotărâre de

modificare a Organigramei şi a Statului de funcţii a Filarmonicii ˝ Banatul˝Timișoara în forma prezentată conform anexei nr.1 şi anexei nr.2.

DIRECTOR GENERAL, GÂRBONI IOAN CORIOLAN

ȘEF BIROURESURSE UMANE-COMUNICARE, HANGHICEL FIRUCA

Atasament: nota_fundamentare.pdf

ROMÂNIA Anexă la raportul de specialitate nr.7095/ 17.12.2018 JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA STRUCTURĂ

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii pentru Filarmonica

Banatul Timişoara

Secţiunea 1

Impactul socio-economic al proiectului de hotărâre

Proiectul de hotărâre are impact asupra: DA NU

1.Mediului macro-economic X

(Dacă raspunsul este da, se vor prezenta consecinţele macro-economice produse în urma aplicării actului normativ)

11. Mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat X

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat

produse în urma aplicării actului normativ)

2. Mediului de afaceri X

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecințele asupra mediului de afaceri produse în urma aplicării actului

normativ)

21 Sarcinilor administrative ori adăugarea unora noi X

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra sarcinilor administrative produse în urma aplicării actului

normativ)

22 Intreprinderilor mici şi mijlocii X

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra întreprinderilor mici şi mijlocii produse în urma aplicării

actului normativ)

3. Mediului social X

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele sociale produse în urma aplicării actului normativ)

4. Mediului natural X

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra mediului produse în urma aplicării actului normativ)

5.Altor domenii X

(Se va completa în cazul în care este necesară prezentarea unor informaţii în plus faţă de cele prezentate la pct. 1-4 supra )

Secţiunea a 2-a

Efectele proiectului de hotărâre asupra legislaţiei in vigoare

1. Este necesară adoptarea de măsuri normative pentru aplicarea prevederilor proiectului de hotărâre (Hotărâri ale Consiliului Local în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării in vigoare a proiectului de hotărâre)

X

HCL nr.289/28.07.2017 privind modificarea și aprobarea statului de funcții la

Filarmonica „Banatul” Timișoara

Secţiunea a 3-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Aplicarea HCL va avea impact asupra Bugetului Local? X

Dacă răspunsul este DA se va completa tabelul de mai jos:

Sumele necesare sunt prevăzute în bugetul local pe anul 2018

- in mii lei (RON) -

Indicatori Anul Urmatorii Media pe curent patru ani cinci ani

1 2 3 4 5 6 7 1.Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

i. cheltuieli de personal 12.220 ii. bunuri şi servicii

3. Impact financiar, plus/minus asupra bugetului local:

220 330041254125 450 2444

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheituielilor bugetare

7. Alte informaţii Finanţarea acestor cheltuieli se va face cu incadrarea in bugetul aprobat pentru anul ............,

Secţiunea a 6-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de hotărâre de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţillor existente

Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiec. 2. Alte informaţii (Se vor preciza orice alte informaţii considerate relevante pentru proiectul de hotărâre,

care nu au fost prezentate la pct. 1 supra)

DIRECTOR GENERAL, GÂRBONI IOAN CORIOLAN

ȘEF BIROURESURSE UMANE-COMUNICARE, HANGHICEL FIRUCA

Cod FO53-12,Ver.1

Atasament: stat_de_fuctii.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

NICOLAE ROBU

de conducere de execuţie

1 S 1 II

2 Director adjunct administrativ S 1 II

3 S 1 II

4 Dirijor orchestra S 2 IA

5 Dirijor cor S 1 IA

6 Maestru cor S 1 I

7 Corepetitor S 1 I

8 Consultant artistic S 1 IA

9 Consultant artistic S 1 I

10 Solist concertist S 4 IA

11 Bibliotecar S 1 II

12 Concert maestru S 3 IA

13 Şef partidă S 13 IA

14 Solist instrumentist S 10 IA

15 Solist instrumentist S 6 I

16 Artist instrumentist S 38 IA

17 Artist instrumentist S 12 I

18 Artist instrumentist S 24 II

19 Instrumentist M 2 I

20 Instrumentist M 3 III

21 Şef partidă S 4 IA

22 Artist liric S 29 IA

23 Artist liric S 8 I

24 Artist liric S 15 II

25 Corist M 1 I

26 Corist M 3 III

27 S 1 II

28 Economist S 2 IA

29 Economist S 1 II

30 Referent de specialitate S 1 I

31 Referent M 1 IA

32 Casier M/G 1 I

33 Sef Birou Resurse Umane- Comunicare S 1 II

34 Economist S 1 IA

Nr.

crt Funcţii

Nivel

studii

Nr.

posturi

propuse

Grad Treapta

Director adjunct artistic

Manager (director general)

Contabil şef

ANEXA NR.2 La Raportul de specialitate nr.7095/17.12.2018

APROBAT

FILARMONICA" BANATUL" TIMIŞOARA PRIMAR

STAT DE FUNCŢII

FILARMONICA BANATUL TIMIŞOARA

35 Referent de specialitate S 1 I

36 Sef orchestră S 1 I

37 Secretar PR S 1 I

38 Curier M 1 I

39 S 1 II

40 Consilier juridic S 2 IA

41 Referent de specialitate S 3 I

42 Expert (GDPR) S 1 III

43 Auditor S 1 I

44 Operator sunet S 1 I

45 Recuziter M/G 3 I

46

Muncitor din activ.specifica

inst.de spect.si concerte M/G 2 I

47 Garderobier M/G 1 I

48 Plasator sală M/G 3 I

49 Portar M/G 4 I

221

Număr total de posturi, din care:221

▫ Conducere 6

▫ Executie 211

▫ Deservire 4

Director general,

Gârboni Ioan Coriolan

Șef Birou Resurse Umane-Comunicare,

Hanghicel Firuca

Sef Birou Juridic- Contractare

Atasament: Organigrama_1_cu_amendament.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA APROBAT

FILARMONICA BANATUL TIMIȘOARA PRIMAR,

ANEXA NR. 1 LA Raportul de Specialitate nr. 7095/17.12.2018 NICOLAE ROBUANEXA NR. 1 LA Raportul de Specialitate nr. 7095/17.12.2018 NICOLAE ROBU

ORGANIGRAMĂ

CONSILIUL LOCAL AL PRIMAR

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA PRIMAR

DIRECTOR GENERAL 1

DIRECTOR ADJUNCT

ADMINISTRATIV 1

DIRECTOR ADJUNCT

ARTISTIC 1

CONTABIL

ȘEF 1 RESURSE UMANE

COMUNICARE 1

JURIDIC

CONTRACTARE 1

COMPARTIMENT

AUDITADMINISTRATIV ARTISTIC ȘEF COMUNICARE CONTRACTARE AUDIT

1

COMPARTIMENT

PAZĂ- PROTECȚIE

COMPARTIMENT

AUXILIAR

SCENĂ ȘI

COMPARTIMENT

ORCHESTRĂ SIMFONICĂ

COMPARTIMENT

COR

ION ROMÂNU

COMPARTIMENT

FUNCȚII ARTISTICE

BIROU

FINANCIAR -

CONTABIL

BIROU

RESURSE UMANE -

COMUNICARE

BIROU

JURIDIC -

CONTRACTARE

4

PROTECȚIE SCENĂ ȘI DESERVIRE

SIMFONICĂ ION ROMÂNU ARTISTICE FINANCIAR -

CONTABIL

RESURSE UMANE -

COMUNICARE CONTRACTARE

10 111 60 12 6 5 6 Concertmaestru=3 Sopran=21

Flaut= 4 Alto=14

Oboi= 4 Tenor=13 TOTAL ANGAJAȚI 221

Intocmit, Hanghicel Firuca

Oboi= 4 Tenor=13 TOTAL ANGAJAȚI 221 Clarinet=4 Bas=12 CONDUCERE 6 Fagot=4 EXECUȚIE 211 Corn= 6 DESERVIRE 4 Trompetă= 4

Trombon= 4

Tubă=1 Director General, Percuție= 5 Gârboni Ioan Coriolan Hanghicel Firuca

Violoncel= 12

Contrabas= 8

Percuție= 5 Gârboni Ioan Coriolan Harpa=1

Vioara I=21

Vioara a II-a= 16

Violă= 14

Atasament: expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. ………/…………

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și statului de functii pentru

Filarmonica ˝ Banatul˝ Timişoara

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale Filarmonica „Banatul” din Timişoara este o instituţie de concerte de repertoriu, potrivit

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.206/19.06.2007 privind aprobarea înscrierii Filarmonicii „Banatul” din Timișoara în categoria instituțiilor de concerte de repertoriu.

În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole şi concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.3/27.01.2004, Filarmonica „Banatul” din Timişoara funcţionează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, ca instituţie de concerte, cu deplină autonomie în stabilirea şi realizarea producţiilor artistice şi a programelor.

Filarmonica „Banatul” din Timişoara a fost înfiinţată prin, Legea nr.131/17.04.1947 pentru înființarea Orchestrelor Filarmonice „Banatul” din Timișoara și „Oltenia” din Craiova .

În prezent organigrama si statul de functii pentru Filarmonica ˝ Banatul˝ Timişoara, sunt aprobate prin HCL nr.289 din data de 28.07.2017.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate Schimbările preconizate a avea loc în Filarmonica ˝ Banatul˝ Timişoara sunt:

- Urmare a dezbaterii publice privind organigrama Filarmonicii ˝ Banatul˝ Timişoara din data de 22 noiembrie 2018, încheiată prin elaborarea Minutei nr. SC2018-288921/04.12.2018,creșterea numărului de posturi la Compartimentul orchestră de la 91 la 111, prin înfințarea unui post de Concertmaestru grad profesional IA, a 10 posturi de Solist instrumentist grad profesional IA , a 6 posturi de Solist instrumentist grad profesional I și a 3 posturi de Instrumentist treaptă profesională III, studii medii;

- Urmare a dezbaterii publice privind organigrama Filarmonicii ˝ Banatul˝ Timişoara din data de 22 noiembrie 2018, încheiată prin elaborarea Minutei nr. SC2018-288921/04.12.2018, înfințarea unui post de Maestru cor grad profesional I, a unui post de Corepetitor grad profesional I, precum și a unui post de Corist treaptă profesională III, studii medii la Compartimentul Cor.

- Înființarea postului de Director adjunct artistic, gradul II, ca urmare a recomandării Corpului de Control și Antifraudă al Primarului Timișoarei, nr.SC2018-6370/10.09.2018, înregistrat la Filarmonicia ˝ Banatul˝ Timișoara cu numărul 4812/13.09.2018;

- Crearea Biroului Juridic-Contractare 1+6 posturi, prin comasarea Compartimentului Juridic- Contencios cu Compartimentul Organizare- Marketing , mutarea postului de Consilier juridic cu

Cod FO53-03,Ver.1

atribuții de achiziții publice, de la Serviciul Financiar -Contabilitate și înfințarea în cadrul acestui birou a unui post de Expert, grad profesional III, care să fie responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

- Înființarea unui post de Portar, la Compartimentul Pază- Protecție, treaptă profesională I, studii medii; Prin modificarea organigramei si statului de functii pentru Filarmonica ˝ Banatul˝ Timişoara se

doreste îndeplinirea cu eficiență și în condiții de legalitate a atribuțiilor instituționale.

3. Alte informatii

Statul de funcţii pe anul 2017, cuprindea un număr de 194 de posturi și numărul posturilor propuse pentru anul 2018 este de 221, din care:

• Funcţii contractuale de conducere – 6; • Funcţii contractuale de execuţie – 211; • Funcţii contractuale de deservire – 4.

4. Concluzii

Propunem aprobarea organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare pentru Filarmonica ˝ Banatul˝ Timişoara, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta expunere de motive.

PRIMAR NICOLAE ROBU VICEPRIMAR,

DIACONU DAN

DIRECTOR GENERAL, GÂRBONI IOAN CORIOLAN