keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 42/24.07.2012 privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliul de Administraţie al Filarmonicii Banatul

24.07.2012

Hotararea Consiliului Local 42/24.07.2012
privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliul de Administraţie al Filarmonicii Banatul


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-016066/06.07.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Adresa nr. SC2012-016066/05.07.2012 a Filarmonicii Banatul;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa de Guvern nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 3/27.01.2004 - privind trecerea Filarmonicii Banatul sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 57/28.02.2012 privind aprobarea Statului de Funcţii, Organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Filarmonica Banatul;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se numeşte ca membru al Consiliului Local al Municipiului Timisoara în Consiliul de Administratie al Filarmonicii Banatul, d-nul consilier Ştefan Constantin Sandu.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Biroul Relatii Publice, Învăţământ, Cultură din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Instiuţiei Arhitect Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice ;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Mediu ;
- Direcţiei Fiscale ;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice, Învăţământ, Cultură;
- Filarmonicii Banatul;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE Biroul Relaţii Publice, Învăţământ, Cultură SC 2012-016066/ 06.07.2012

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Administraţie al Filarmonicii Banatul

Avându-se în vedere adresa Filarmonicii Banatul cu nr. SC2012 – 016066/ 05.07.2012 prin care se propune numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Administraţie al Filarmonicii Banatul;

Având în vedere prevederile art.19 lit. b) din O.G. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.353/2007 si Legea cadru nr. 330/ 2009;

În conformitate cu art.17 din Anexa 3 la HCL nr. 57/ 28.02.2012 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Filarmonicii Banatul, potrivit căruia Consiliul de Administraţie este format din cinci membrii, dintre care reprezentantul autorităţii administraţiei publice centrale ori locale în subordinea căreia funcţionează instituţia de spectacole sau concerte şi, după caz, reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de acesta.

Ţinând cont de faptul că mandatul d-lui consilier Bungău Ionel, membru în Consiliul de Administraţie al filarmonicii, a expirat in urma alegerilor locale din iunie 2012 şi având in vedere necesitatea numirii unui alt reprezentant al Consiliului Local in Consiliul de Administraţie al Filarmonicii Banatul, susţinem propunerea acestei instituţii de a numi ca membru al Consiliul de Administraţie al Filarmonicii pe domnul Ştefan Constantin Sandu, consilier PDL. Alina Pintilie Sef Birou Relatii Publice Lavinia Simion Avizat juridic Consilier

FP53-01 ver1