keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 85/26.10.2004 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie la Filarmonica "Banatul" din Timişoara

26.10.2004

Hotararea Consiliului Local 85/26.10.2004
privind numirea membrilor Consiliului de administraţie la Filarmonica "Banatul" din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 16438/ 20.09.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, dl. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisie pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi a Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Anexei nr. 9 din Legea nr. 507/2003 a bugetului de stat pe anul 2004;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.442/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă judeţeană şi a celor de sub autoritatea consiliilor locale;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 312/2003 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 3/27.01.2004 privind trecerea sub autoritatea Consiliului Local Timişoara a Filarmonicii "Banatul";
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 23/ 20.07.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Filarmonica Banatul din Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin 1, alin 2, lit. (e) şi lit.(i) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se numeşte Consiliul de administraţie la Filarmonica "Banatul", cu sediul pe strada C.D. Loga nr. 2, în următoarea componenţă:
- Ioan Fernbach
- Pavel Ţepeneu
- Florin Bîrsăşteanu
- Ovidiu Ganţ
- Bodo Barna
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Filarmonicii "Banatul" din Timişoara;
- Mass - media locale


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_C.A._Filarmonica.pdf

Red 2 ex. L.P.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA BIROUL RELAŢII PUBLICE SC 2004 – 16438/ 20.09.2004

Se aprobă Primar Gheorghe CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Referat

Privind numirea membrilor Consiliului de administraţie la Filarmonica „Banatul” din Timişoara

Ca urmare a preluării de către Consiliul Local Timişoara a Filarmonicii „Banatul”

prin HCL nr. 3/ 27.01.2004 şi a HCL nr. 23/ 20.07.2004, prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare, propunem spre aprobare componenţa Consiliului de administraţie.

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare art.7 alin.(2) Consiliul de Administraţie este format din cinci membrii, dintre care directorul instituţiei, 2 consilieri locali şi 2 personalităţi din viaţa culturală locală.

Comisia pentru Cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în şedinţa din data de 14.09.2004, a nominalizat pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Filarmonicii „Banatul” 2 consilieri din cadrul Comisiei: dl. Pavel Ţepeneu şi dl. Florin Bîrsăşteanu.

Conducerea Filarmonicii „Banatul” a propus 2 personalităţi culturale locale: prof.dr. Bodo Barna şi prof. Ovidiu Ganţ. În şedinţa din 21.09.2004, Comisia pentru Cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara a aprobat aceste propuneri.

Având în vedere toate cele mai sus menţionate propunem numirea Consiliului de administraţie la Filarmonica Banatul în următoarea componenţă:

- Ioan Fernbach - Pavel Ţepeneu - Florin Bîrsăşteanu - Ovidiu Ganţ - Bodo Barna

Adrian Bragea Şef birou

Lavinia Popescu, Inspector

Avizat Şef Birou Juridic

Mirela Lasuschevici