keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 73/27.03.2007 privind schimbarea denumirii imobilului situat în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr.2 din Cinematograful Capitol în Sala Capitol şi atribuirea acestuia în folosinţa gratuită a Filarmonicii Banatul

27.03.2007

Hotararea Consiliului Local 73/27.03.2007
privind schimbarea denumirii imobilului situat în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr.2 din Cinematograful Capitol în Sala Capitol şi atribuirea acestuia în folosinţa gratuită a Filarmonicii Banatul


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D82007-666/05.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1792/13.12.2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm" în domeniul public al unor oraşe, municii şi/sau judeţe şi în administrarea consiliilor locale sau, după caz, judeţene ale acestora;
Având în vedere procesul-verbal nr. SC2007-649/16.01.2007 care face parte integrantă din Protocolul de predare-primire a imobilului ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 3/27.01.2004 privind trecerea Filarmonicii Banatul din Timişoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr.D82007-666/27.02.2007 a Filarmonicii Banatul ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2, lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă schimbarea denumirii imobilului situat în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr.2 înscris în C.F.15224 cu nr.top 5 şi 6 din Cinematograful Capitol în Sala Capitol.

Art.2: Se atribuie în folosinţă gratuită imobilul situat în Timişoara, Bd. CD. Loga nr.2 sub denumirea de Sala Capitol care face parte din domeniul public al Municipiului Timişoara, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, către Filarmonica Banatul din Timişoara .
Contractele cu furnizorii de utilităţi vor fi încheiate de Filarmonica Banatul.

Art.3 : Predarea-primirea imobilului se va face pe baza unui protocol de predare-primire încheiat între cele două părţi.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Filarmonicii Banatul;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Imobil_Filarmonica.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R, SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE Nr. D82007-666/05.03.2007 dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T Privind schimbarea denumirii imobilului situat în Timişoara, bv. CD.Loga nr.2 din Cinematograful Capitol în Sala Capitol şi atribuirea acestuia în folosinţa gratuită a

Filarmonicii Banatul. În baza HG.1792/13.12.2006 imobilul situat în Timişoara, bv. CD.Loga nr.2 înscris în CF.15224 aflat pe parcela cu nr.top.5 şi 6, a fost transmis din domeniul privat al Statului Român şi din administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor România Film în domeniul public al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Local. Urmare a acestei Hotărâri s-a procedat la predarea-preluarea imobilului pe baza procesului-verbal de predare-primire nr.SC2007-649/16.01.2007, proces-verbal care face parte integrantă din Protocolul de predare-primire încheiat între cele două părţi. Potrivit art.2 din HGR.1792/2006 şi a anexei acesteia s-a stabilit că imobilul în cauză să aibă destinaţia de sediu şi sală de concerte pentru Filarmonica Banatul din Timişoara. Totodată, prin adresa nr.D82007-666/27.02.2007 Filarmonica Banatul din Timişoara, care se află sub aurtoritatea Consiliului Local al municipiului Timişoara, conform H.C.L. nr. 3/27.01.2004, solicită atribuirea imobilului în folosinţă gratuită cât şi schimbarea denumirii acestuia din Cinematograful Capitol în Sala Capitol. Având în vedere cele de mai sus,

P r o p u n e m : 1. Emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe schimbarea denumiri imobilului situat în Timişoara, bv. CD. Loga nr.2 înscris în CF.15224 cu nr.top 5 şi 6 din Cinematograful Capitol în Sala Capitol. 2. Atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în Timişoara, bv. CD. Loga nr.2 sub denumirea de Sala Capitol care face parte din domeniul public al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara către Filarmonica Banatul Timişoara, pe perioada fiinţării acesteia.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ Pt. ŞEF SERVICIU, Ing. Călin Pîrva

Avizat : SERVICIUL JURIDIC,

Red. IC Dact. MH Ex.2.