keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 392/27.10.2009 Privind susţinerea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în demersul iniţiat de Filarmonica "Banatul" din Timişoara, în vederea recunoaşterii acesteia ca fiind instituţie de cultură de importanţă naţională

27.10.2009

Hotararea Consiliului Local 392/27.10.2009
Privind susţinerea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în demersul iniţiat de Filarmonica "Banatul" din Timişoara, în vederea recunoaşterii acesteia ca fiind instituţie de cultură de importanţă naţională


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 024667/15.10.2009 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învatamânt, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.3/ 27.01.2004 privind trecerea Filarmonicii "Banatul" din Timişoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. 2483/24.09.2009 a Filarmonicii "Banatul" prin care solicită susţinere din partea Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2), lit.d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu art.45 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara susţine demersul Filarmonicii "Banatul" din Timişoara la Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru a fi declarată instituţie de cultură de importanţă naţională, luându - se în considerare întreaga activitate desfăşurată începând cu 1947, anul înfiinţării, până în prezent.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Filarmonica "Banatul".

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Comunicare ;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Filamonicii "Banatul" Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat-Filarmonica.pdf

Red L.S. 2ex

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA COMUNICARE BIROUL RELAŢII PUBLICE SC2009 - 024667 /15.10.2009

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT Privind susţinera Consiliului Local al Municipiului Timişoara în demersul iniţiat de Filarmonica

”Banatul” din Timişoara, în vederea recunoaşterii acesteia ca fiind instituţie de cultură de importanţă naţională

Filarmonica Banatul Municipiului Timişoara a depus referatul nr. 2701/15.10.2009 înregistrat la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2009- 024667- 15.10.2009 prin care solicită susţinerea demersului său pelângă Ministerul Culturii şi Cultelor pentru a deveni instituţie de cultură de importanţă naţională.

Filarmonica „Banatul” din Timişoara, la constituirea ei ca instituţie profesionistă, s-a sprijinit de la bun început pe structura de rezistenţă a unei orchestre simfonice provenind din Societatea filarmonica timişoreană (întemeiata în 1871) şi apoi din Orchestra simfonică municipală întemeiată în anul 1920, sub denumirea de Amicii muzicii. Muzicienii ei, au dat activităţii de concert o ţinută artistică încă de la primele acorduri ale concertului inaugural din 27 aprilie 1947. Stagiunile organizate cu profesionalism, muncă intensă şi talent, s-au succedat până în zilele noastre, fără întrerupere. Succesele repurtate au adus instituţiei un prestigiu artistic, înscriindu-i numele în prima linie a artei interpretative româneşti.

Concertele simfonice săptămânale alternate de concerte de muzică de cameră, recitaluri, concerte corale, concerte educative sau concerte lecţii, înregistrări la radio, televiziune şi pe discuri iar, mai recent pe CD-uri sau DVD-uri, participări la festivaluri de prestigiu din ţară şi de peste hotare au situat instituţia noastră în galeria elitelor naţionale.

Realizărilor din ţară li se adaugă succesele obţinute în numeroase ţări din Europa: Austria, Belgia, Bulgaria, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Serbia, Croaţia, Macedonia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Ungaria sau de pe alte continente, în Brazilia, Taiwan.

Presa de specialitate a închinat muzicienilor timişoreni comentarii dintre cele mai măgulitoare. Luând în considerare întreaga activitate desfăşurată de filarmonică, începând cu 1947, anul

înfiinţării, până în prezent, socotim potrivit momentul şi pe deplin meritată acordarea gradului de instituţie de cultură de interes naţional prestigioasei noastre instituţii. Astfel, s-ar înlătura o discriminare suferită de colectivul filarmonicii timp de ani de zile.

Mai mult, ar fi şi un motiv de mândrie locală, dar şi o obligaţie fermă de a fi întotdeauna la înălţimea acestei recunoaşteri şi cu o implicare şi mai mare în viaţa muzicală şi spirituală din ţară şi străinătate.

Violeta Mihalache Mirela Lasuschevici Director Comunicare Avizat Juridic Alina Pintilie Sef Birou Lavinia Simion Consilier