keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 623/10.12.2019 privind aprobarea Statului de funcţii pentru Filarmonica Banatul Timişoara

10.12.2019

Hotararea Consiliului Local 623/10.12.2019
privind aprobarea Statului de funcţii pentru Filarmonica Banatul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2019 - 31350/04.12.2019 de aprobare a Proiectului de hotărâre privind modificarea Statului de Funcţii la Filarmonica " Banatul " Timişoara, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.6.525/04.12.2019 al Filarmonicii Banatul Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.12.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 6.525/04.12.2019 al Filarmonicii Banatul Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Resuse Umane nr. SC2019 - 31350/04.12.2019 pentru susţinerea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Filarmonica "Banatul " Timişoara;
Având în vedere Nota de Fundamentare privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii pentru Filarmonica Banatul Timişoara - Anexă al Raportul de specialitate nr. 6525/04.12.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139, alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Statul de Funcţii pentru Filarmonica Banatul Timişoara, conform Anexei nr.1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Filarmonica Banatul Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: Referat_stat_functii-Filarmonica.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

NR. ………/…………

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARĂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII

LA FILARMONICA “BANATUL” TIMIȘOARA

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de functii pentru

Filarmonica ˝ Banatul˝ Timişoara

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale Filarmonica „Banatul” din Timişoara este o instituţie de concerte de repertoriu, potrivit

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.206/19.06.2007 privind aprobarea înscrierii

Filarmonicii „Banatul” din Timișoara în categoria instituțiilor de concerte de repertoriu.

În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de

spectacole şi concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara

nr.3/27.01.2004, Filarmonica „Banatul” din Timişoara funcţionează în subordinea Consiliului Local al

Municipiului Timişoara, ca instituţie de concerte, cu deplină autonomie în stabilirea şi realizarea

producţiilor artistice şi a programelor.

Filarmonica „Banatul” din Timişoara a fost înfiinţată prin, Legea nr.131/17.04.1947 pentru

înființarea Orchestrelor Filarmonice „Banatul” din Timișoara și „Oltenia” din Craiova .

În prezent organigrama si statul de functii pentru Filarmonica ˝ Banatul˝ Timişoara, sunt aprobate

prin HCL nr.524 din data de 25.10.2019.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate În conformitate cu prevederile HG nr.286/ 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,cu modificările şi completarile

ulterioare;

Pentru asigurarea funcționării in condiții optime a activității instituției, în Statul de funcţii pe

anul 2019 se propune următoarea modificare:

 Transformarea postului de Consilier Juridic, grad profesional IA, studii superioare, în Consilier, grad profesional I, studii superioare cu atribuții de achiziții publice în instituție.

Transformarea de post solicitată se încadrează în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

Prin modificarea statului de functii pentru Filarmonica ˝ Banatul˝ Timişoara se doreste

îndeplinirea cu eficiență și în condiții de legalitate a atribuțiilor instituționale.

Cod FO53-03,Ver.1

3. Alte informatii

Statul de funcţii pe anul 2019, cuprinde un număr de 221 de posturi, din care:

 Funcţii contractuale de conducere – 6;

 Funcţii contractuale de execuţie – 211;

 Funcţii contractuale de deservire – 4.

4. Concluzii

Propunem aprobarea modificării statului de functii pentru Filarmonica ˝ Banatul˝ Timişoara,

conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta expunere de motive.

PRIMAR

NICOLAE ROBU VICEPRIMAR,

DIACONU DAN

MANAGER,

GÂRBONI IOAN CORIOLAN

Atasament: nota_fundamentare.pdf

ROMÂNIA Anexă la raportul de specialitate nr.6525/ 04.12.2019

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

STRUCTURĂ

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii pentru Filarmonica Banatul Timişoara

Secţiunea 1

Impactul socio-economic al proiectului de hotărâre

Proiectul de hotărâre are impact asupra: DA NU

1.Mediului macro-economic X

(Dacă raspunsul este da, se vor prezenta consecinţele macro-economice produse în urma aplicării actului normativ)

1 1 . Mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat X

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat

produse în urma aplicării actului normativ)

2. Mediului de afaceri X

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecințele asupra mediului de afaceri produse în urma aplicării actului

normativ)

2 1

Sarcinilor administrative ori adăugarea unora noi X

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra sarcinilor administrative produse în urma aplicării actului

normativ)

2 2

Intreprinderilor mici şi mijlocii X

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra întreprinderilor mici şi mijlocii produse în urma aplicării

actului normativ)

3. Mediului social X

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele sociale produse în urma aplicării actului normativ)

4. Mediului natural X

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra mediului produse în urma aplicării actului normativ)

5.Altor domenii X

(Se va completa în cazul în care este necesară prezentarea unor informaţii în plus faţă de cele prezentate la pct. 1-4 supra )

Secţiunea a 2-a

Efectele proiectului de hotărâre asupra legislaţiei in vigoare

1. Este necesară adoptarea de măsuri normative pentru

aplicarea prevederilor proiectului de hotărâre (Hotărâri ale

Consiliului Local în vigoare ce vor fi modificate sau

abrogate, ca urmare a intrării in vigoare a proiectului de

hotărâre)

X

HCL nr.524/25.10.2019 privind modificarea și aprobarea statului de funcții la

Filarmonica „Banatul” Timișoara

Secţiunea a 3-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Aplicarea HCL va avea impact asupra Bugetului Local? X

Dacă răspunsul este DA se va completa tabelul de mai jos:

Sumele necesare sunt prevăzute în bugetul local pe anul 2019

- in mii lei (RON) -

Indicatori Anul Urmatorii Media pe

curent patru ani cinci ani

1 2 3 4 5 6 7

1.Modificări ale veniturilor bugetare,

plus/minus

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

i. cheltuieli de personal : bunuri şi servicii

3. Impact financiar, plus/minus asupra

bugetului local:

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii

cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa reducerea

veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind fundamentarea

modificărilor veniturilor şi/sau cheituielilor

bugetare

7. Alte informaţii Finanţarea acestor cheltuieli se va face cu

incadrarea in bugetul aprobat pentru anul 2019.

Secţiunea a 6-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de hotărâre de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi

organisme sau extinderea competenţelor instituţillor existente - Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect.

2. Alte informaţii - Nu este cazul.

Manager,

GÂRBONI IOAN CORIOLAN

Șef Birou Resurse Umane-Comunicare,

HANGHICEL FIRUCA

Atasament: raport_de_specialitate.pdf

APROBAT

Nr.6525/04.12.2019 PRIMAR

NICOLAE ROBU

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea

Statului de funcții pentru Filarmonica ˝ Banatul˝ Timişoara

Prin prezentul raport, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului

Timişoara, modificarea Statului de funcţii al Filarmonicii ˝ Banatul˝ Timișoara, instituție aflată în

subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

În conformitate cu prevederile HG nr.286/ 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,cu

modificările şi completarile ulterioare;

Pentru asigurarea funcționării in condiții optime a activității instituției, în Statul de funcţii

pe anul 2019 se propune următoarea modificare:

 Transformarea postului de Consilier Juridic, grad profesional IA, studii superioare, în Consilier, grad profesional I, studii superioare cu atribuții de achiziții publice în instituție.

Transformarea de post solicitată se încadrează în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul

2019.

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să aprobaţi iniţierea proiectului de hotărâre de

modificare a Statului de funcţii a Filarmonicii ˝ Banatul˝Timișoara, în forma prezentată conform

anexei nr.1.

Manager,

GÂRBONI IOAN CORIOLAN

Întocmit,

Șef Birou Resurse Umane-Comunicare,

HANGHICEL FIRUCA

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Filarmonica Banatul Timişoara Bv. C.D.Loga nr. 2 Tel.: 0040 (0) 256 492521 RO – 300022 TIMIŞOARA 0040 (0) 256 495012 www.filarmonicabanatul.ro Fax.: 0040 (0) 256 499127

E-mail: [email protected]

Atasament: stat_de_fuctii.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

NICOLAE ROBU

de conducere de execuţie

1 S 1 II

2 Director adjunct administrativ S 1 II

3 S 1 II

4 Dirijor orchestra S 2 IA

5 Dirijor cor S 1 IA

6 Maestru cor S 1 I

7 Corepetitor S 1 I

8 Consultant artistic S 1 IA

9 Consultant artistic S 1 I

10 Solist concertist S 4 IA

11 Bibliotecar S 1 II

12 Concert maestru S 3 IA

13 Şef partidă S 13 IA

14 Solist instrumentist S 10 IA

15 Solist instrumentist S 6 I

16 Artist instrumentist S 38 IA

17 Artist instrumentist S 17 I

18 Artist instrumentist S 19 II

19 Instrumentist M 2 I

20 Instrumentist M 3 III

21 Şef partidă S 4 IA

22 Artist liric S 29 IA

23 Artist liric S 11 I

24 Artist liric S 12 II

25 Corist M 1 I

26 Corist M 3 III

27 S 1 II

28 Economist S 2 IA

29 Economist S 1 II

30 Referent de specialitate S 1 I

31 Referent M 1 IA

32 Casier M/G 1 I

33 Sef Birou Resurse Umane- Comunicare S 1 II

34 Economist S 1 IA

Director adjunct artistic

Manager (director general)

Contabil şef

ANEXA NR.1 La Raportul de specialitate nr6525/04.12.2019

APROBAT

FILARMONICA" BANATUL" TIMIŞOARA PRIMAR

STAT DE FUNCŢII

FILARMONICA BANATUL TIMIŞOARA

Nr.

crt Funcţii

Nivel

studii

Nr.

posturi

propuse

Grad Treapta

35 Referent de specialitate S 1 I

36 Sef orchestră S 1 I

37 Secretar PR S 1 I

38 Curier M 1 I

39 S 1 II

40 Consilier juridic S 1 IA

41 Consilier S 1 I

42 Referent de specialitate S 3 I

43 Expert (GDPR) S 1 III

44 Auditor S 1 I

45 Operator sunet S 1 I

46 Recuziter M/G 3 I

47

Muncitor din activ.specifica

inst.de spect.si concerte M/G 2 I

48 Garderobier M/G 1 I

49 Plasator sală M/G 3 I

50 Portar M/G 4 I

221

Număr total de posturi, din care:221

▫ Conducere 6

▫ Executie 211

▫ Deservire 4

Director general,

Gârboni Ioan Coriolan

Sef Birou Juridic- Contractare

Întocmit,

Șef Birou Resurse Umane-Comunicare,

Hanghicel Firuca