keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 98/27.03.2020 privind aprobarea protocolului de cooperare între Municipiul Timişoara şi Universitatea Politehnica Timişoara

27.03.2020

Hotararea Consiliului Local 98/27.03.2020
privind aprobarea protocolului de cooperare între Municipiul Timişoara şi Universitatea Politehnica Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-7229/20.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate SC2020- 7229/20.03.2020, al Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 20.03.2020 - Anexă la Raportul de spcialitate nr. SC2020- 7229/20.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 535/31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 395/22.09.2015 privind aprobarea candidaturii Municipiului Timişoara şi a angajamentului de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene "Capitală Europeană a Culturii" pentru anul 2021 în România;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.e) şi d); alin. (7) lit. a) şi d); alin.(9), lit.a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 ali.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Municipiul Timisoara şi Universitatea Politehnica Timişoara conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timisoara să semneze Protocolul prevazut la art.1.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Universităţii Politehnica Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: scan.pdf

ANEXA HCL PROTOCOL DE COOPERARE PREAMBUL Prin dosarul de candidatură la titlul de Capitală Europeană a Culturii, s-a asumat, printre altele - şi asumarea revine Municipiului Timişoara-, realizarea unui obiectiv complex, cu numele de Centru de Artă, Ştiinţă, Tehnologie şi Experiment -în abreviere: „MULTIPLEXITY”. În cadrul acestuia, se are în vedere să se desfăşoare următoarele activități: a) activități creative de interferență artă-ştiință-tehnologie; b) conferințe, seminarii şi workshop-uri în artă, ştiinţă şi tehnologie; c) expoziții cu creații de interferență artă-ştiință-tehnologie; d) spectacole; e) experimente în artă, ştiinţă şi tehnologie şi la interferența acestora, ale profesioniştilor f) experimente în artă, ştiinţă şi tehnologie şi la interferența acestora, ale publicului vizitator; g) activități recreative; h) activități administrative; î) activităţi logistice [suport pentru activitățile de la lit. a) la lit. h), de asigurare a acceselor din şi spre zona publică, parcări, depozitări, servicii tehnice diverse etc.]. Municipiul Timişoara (MT) are deja realizate, respectiv în curs de realizare părți din acest obiectiv. Gata, deja dată în folosință este, în locația proprietate a MT situată pe Bd. Take Ionescu, nr. , o sală multifuncţională cu anexe, adecvată pentru activități din categoriile a) — g) de mai sus. În curs de realizare sunt, într-o locaţie vecină cu precedenta —vis-a-vis de ea-, situată pe Bd. Take Ionescu, nr. , consolidări, reabilitări, refuncționalizări ale unor clădiri foste ale Societăţii de Transport Public a Timişoarei (STPT), şi, posibil, chiar construcții noi, după cum se va stabili prin concursul de soluții aflat în plină derulare; toate acestea vor servi drept extensii ale facilităților suport pentru activități din categoriile a) — g) de mai sus, dar şi ca spații pentru activități de tipul h) şi i) de mai sus. Universitatea Politehnica Timişoara (UPT) deţine, într-un spațiu propriu —o hală relativ recent reabilitată, aflată în stare foarte bună-, un obiectiv numit ”Experimentarium” —ansamblu de standuri pentru experiențe diverse de fizică-, realizat în cooperare cu Facultatea de Fizică a Universității de Vest (UVT), precum şi un Muzeu Tehnic, cu exponate istorice şi standuri multimedia, inclusiv de realitate virtuală şi realitate augmentată.

ANEXA HCL În aceste premize: Art. 1. Municipiul Timişoara, CUL enescu, CU Sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga Nr. 1, reprezentată legal prin Primar, la data semnării prezentului în persoana d-lui Nicolae Robu, în calitate de Partener 1, denumit în continuare “MT”, Universitatea Politehnica Timişoara, cod fiscal 4269282, cu sediul în Timişoara, P-ţa Victoriei, Nr. 2, reprezentată legal prin Rector, la data semnării prezentului în persoana d-lui Florin Drăgan, în calitate de Partener 2, denumit în continuare “UPT”, denumite în continuare în mod individual „partea” şi în mod colectiv „Ppărțile”, au convenit să încheie prezentul Protocol de cooperare, cu respectarea următoarelor prevederi: Art.2. Obiectul protocolului 2.1. Integrarea funcţională -nu însă şi patrimonială, a obiectivelor "Experimentarium", respectiv "Muzeu Tehnic" ale UPT în Centrul de Artă, Ştiinţă, Tehnologie şi Experiment —în abreviere: „MULTIPLEXITY” al MT 2.2. Dezvoltarea celor două obiective ale UPT -"Experimentarium", respectiv "Muzeu Tehnic"- cu suport financiar al ambelor părți, din partea MT exclusiv prin echipamente şi alte obiecte de inventar achiziționate de MT, păstrate în patrimoniul MT şi lăsate în custodie în Hala UPT, pentru exploatare în "Experimentarium", respectiv în "Muzeul Tehnic", ca părți ale MULTIPLEXITY 2.3. Contribuția comună cu personal la asigurarea funcționării celor două obiective - "Experimentarium", respectiv "Muzeu Tehnic"-, ca părți ale MULTIPLEXITY 2.4. Depunerea de diligențe separat şi împreună pentru includerea Centrului de Artă, Ştiinţă, Tehnologie şi Experiment în abreviere: „MULTIPLEXITY”, în accepțiune extinsă, cu cele două obiective aparținând UPT -"Experimentarium", respectiv în "Muzeul Tehnic"- incluse, în circuitele turistice ale municipiului Timişoara. Art. 3. Principiile colaborării dintre părţi 3.1.Colaborarea dintre părți este întemeiată pe conceptele de parteneriat, respect reciproc, bună credință şi transparență 3.2. Pe parcursul derulării Protocolului de cooperare, părțile vor folosi toate modalitățile legale ce le stau la dispoziție, ca instituții publice, ce se vor impune pentru asigurarea succesului parteneriatului

ANEXA HCL Art. 4. Obligații comune ale părţilor 4.1. Părţile se obligă să colaboreze îndeaproape pentru reuşita parteneriatului 4.2.Părţile vor face tot ce le stă în putință pentru punerea în valoare cât mai bună a obiectivelor ce fac obiectul parteneriatului 4.3. Părţile se obligă să depună toate eforturile pentru asigurarea durabilității parteneriatului 44. Părţile se obligă să acționeze cu respectarea celor mai înalte standarde de etică profesională 4.5.Părţile se angajează să facă schimb de informații ori de câte ori este oportun, precum și să îşi acorde consiliere în probleme ce ţin de bunul mers al parteneriatului 4.6.Părţile convin să monitorizeze şi să evalueze periodic rezultatele parteneriatului Art. 5. Obligația de confidențialitate S.1.În cazul în care oricare dintre părţi, cu ocazia încheierii sau executării prezentului Protocol de cooperare, obține informații şi date confidențiale care aparțin altei părți, aceasta se obligă să păstreze confidențialitatea lor față de terți, precum şi să nu le folosească în scopuri proprii fără a avea consimțământul prealabil, expres, scris, al părţii căreia îi aparțin respectivele informații şi date confidențiale. Exemplificativ, constituie informații confidențiale: orice informații de ordin intern; orice informații de ordin tehnic privind dezvoltarea, producţia, capacitatea, costurile, know-how-ul, procedurile interne etc. Art. 6. Durata protocolului 6.1.Prezentul protocol intră în vigoare a doua zi după aprobarea lui în forurile deliberative ale ambelor părți, respectiv în Consiliul Local al Municipiului Timişoara, respectiv în Consiliul de Administrație al Universității Politehnica Timişoara 6.2.Durata protocolului este nelimitată, el putând fi, însă, reziliat fie cu acordul ambelor părți, fie prin denunțare unilaterală, de către oricare dintre părți, prin notificarea celeilalte; în acest ultim caz, protocolul încetează începând cu a 31 zi de după notificare Art. 7. Dispoziţii finale 7.1. Nu există alte convenții verbale sau scrise cu privire la obiectul prezentului Protocol de cooperare. Orice alte convenții anterioare vor fi înlocuite de prevederile prezentului Protocol de cooperare. Modificările şi completările prezentului Protocol de cooperare necesită formă scrisă. 7.2. Orice notificare adresată de către una dintre părți celeilalte este valabil efectuată dacă este transmisă în scris, la adresa / sediul prevăzut în art. ] al acestui Protocol de cooperare 7.3. Orice diferend ivit între părți din sau în legătură cu prezentul Protocol de cooperare, care nu a putut fi soluționat pe cale amiabilă de către acestea, va fi soluţionat de instanțele de judecată.

ANEXA HCL 74. Persoane de contact: a) din partea Municipiului Timişoara: D-şoara Sanda Greblă -Şef Serviciu Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură b) din partea Universității Politehnica Timişoara: APROBAT APROBAT în şedinţa Consiliului Local al MT, în şedinţa Biroului Consiliului de Administraţie din data de............ „prin HCL ar. x/y UPT, din data de 20.03.2020, Semnat astăzi, .......-2020, în 2 (două) exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, de: DIN PARTEA DIN PARTEA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA: UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA TIMIŞOARA: Nicolae Robu, Florin Drăgan, PRIMAR RECTOR Eduard $uli Alina Atanasescu Secretar Consilier Juridic

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA | JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA S.U.LP.LC. SC2020- 7229/ 20.03.2020 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea protocolului de cooperare intre Municipiul Timisoara si Universitatea Politehnica Timişoara Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare si Proiectul de hotarare privind aprobarea protocolului de cooperare între Municipiul Timişoara şi Universitatea Politehnica Timişoara, prin care se propune integrarea functională a obiectivelor "Experimentarium", respectiv "Muzeul Tehnic" ale UPT în Centrul pentru Artă, Tehnologie şi Experiment (Multiplexity) al Municipiului Timişoara precum și dezvoltarea acestora cu scopul includerii Centrului pentru Artă, Tehnologie şi Experiment în accepţiune extinsă, cu cele doua obiective aparținand UPT, în circuitele turistice ale Municipiului Timişoara. Facem următoarele precizări: Municipiul Timişoara şi-a asumat prin dosarul de candidatură la titlul de Capitală Europeană a Culturii realizarea unui obiectiv complex, cu numele de Centrul pentru Artă, Tehnologie şi Experiment —în abreviere: „MULTIPLEXITY”. MultipleXity (MX) este centrul în care arta și ştiinţa se întâlnesc în experimente care să genereze inspirație pentru modul în care comunitatea şi audiența vor naviga viitorul. Datorităcomplexitățiiprogramului, a mizei ridicate ținând cont de contextul social şi cultural, proiectul ce urmează a fi implementat trebuie să răspundă unui set mare de nevoi ale oraşului cu un concept sustenabil, inovator şi integrator. Municipiul Timişoara (MT) a realizat părţi din acest, fiind dată în folosinţă o sală multifuncţională cu anexe, în locația proprietate a MT situată pe Bd. Take Ionescu, nr. . De asemenea, sunt în curs de realizare consolidări, reabilitări, refuncționalizări ale unor clădiri foste ale Societății de Transport Public a Timişoarei (STPT), şi, posibil, chiar construcții noi, aflate într-o locaţie vecină cu precedenta —vis-a-vis de ea-. Universitatea Politehnica Timişoara (UPT) deţine, într-un spaţiu propriu —o hală relativ recent reabilitată, aflată în stare foarte bună-, un obiectiv numit ”Experimentarium” —ansamblu de standuri pentru experiențe diverse de fizică, realizat în cooperare cu Facultatea de Fizică a Universității de Vest (UVT), precum şi un Muzeu Tehnic, cu exponate istorice şi standuri multimedia, inclusiv de realitate virtuală şi realitate augmentată. Oportunitatea integrării obiectivelor "Experimentarium", respectiv "Muzeu Tehnic" ale UPT în Centrul pentru Artă, Tehnologie şi Experiment (MX) este determinată de realizarea interesului public general privind accesul la cultură şi al dezvoltării unor valori recunoscute în ADN-ul european: deschidere, participare, responsabilitate, inovație şi conectare. Dezvoltarea celor două obiective ale UPT -"Experimentarium", respectiv "Muzeu Tehnic" se face cu suport financiar al ambelor părți, din partea MT exclusiv prin echipamente şi alte obiecte de inventar achiziționate de MT, păstrate în patrimoniul MT şi lăsate în custodie în Hala UPT, pentru exploatare în "Experimentarium", respectiv în "Muzeul Tehnic", ca părți ale MULTIPLEXITY. Cooperarea are ca scop includerea Centrului pentru Artă, Tehnologie şi Experiment —în abreviere: „MULTIPLEXITY”, în accepțiune extinsă, cu cele două obiective aparţinând UPT - "Experimentarium", respectiv în "Muzeul Tehnic!- în circuitele turistice ale municipiului Timişoara

În cadrul acestui obiectiv complex se vor desfăşura activități creative de interferență artă-ştiință- tehnologie, conferințe, seminarii, expoziții interactive, spectacole dar şi experimente de artă, ştiinţă şi tehnologiecu rolul de a facilita şi încuraja prin experiment inițiative şi proiecte aflate la granița dintre tehnologie şi artă. Având in vedere prevederile legale şi cele expuse mai sus, apreciem ca fiind oportună promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea şi semnarea Protocolului de cooperare între Municipiul Timişoara şi Universitatea Politehnica Timișoara, conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre. ŞEF SERVICIU U.LP.IC, CONSILIER S.U.LP.LC,, SANDA GREBLĂ MĂLINA BUDA

Atasament: Referat_de_aprobare.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2020- 7229/20.03.2020 Referat de aprobare a proiectului de hotărâre Secţiunea a 2-a Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situaţiei actuale În anul 2016 Timişoara a câştigat titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru 2021 iar unul din obiectivele de investiții propuse privind modernizarea infrastructurii şi punerii în valoare a patrimoniului Municipiului Timişoara este revitalizarea şi completarea infrastructurii culturale pe raza Municipiului. Prin dosarul de candidatură, Municipiului Timişoara şi-a asumat realizarea unui obiectiv complex, cu numele de Centrul pentru Artă, Tehnologie şi Experiment —în abreviere: „MULTIPLEXITY”, MultipleXity (MX) este centrul în care arta şi ştiinţa se întâlnesc în experimente, un proiect complex, care va răspunde unui set mare de nevoi ale orașului, sustenabil, inovator şi integrator. Programul TM2021 (bidbook-ul) şi Strategia culturala a orașului Timisoara (HCL 535/31.10.2014) sunt documente carefac referire la Centrul pentru Artă, Tehnologie şi Experiment şi la necesitatea lui pentru evoluția oraşului. MultipleXity va revitaliza unul dintre cele mai mari spaţii care face parte din istoria oraşului Timişoara şi patrimoniul său industrial: Muzeul de Transport Public Corneliu Miklosi şi atelierele de lucru aferente. Universitatea Politehnica Timişoara (UPT) deţine, într-un spațiu propriu —o hală relativ recent reabilitată, aflată în stare foarte bună-, un obiectiv numit ”Experimentarium” —ansamblu de standuri pentru experiențe diverse de fizică-, realizat în cooperare cu Facultatea de Fizică a Universității de Vest (UVT), precum şi un Muzeu Tehnic, cu exponate istorice şi standuri multimedia, inclusiv de realitate virtuală şi realitate augmentată. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate În vederea îndeplinirii obiectivelor asumate de Municipiul Timişoara ca urmare a câștigării titlului de Capitală Europeană a Culturii 2021, este oportună colaborarea întemeiată pe conceptele de parteneriat, respect reciproc, bună credință şi transparență între Municipiul Timişoara şi Universitatea Politehnica Timişoara, colaborare ce va avea ca obiect integrarea funcțională a obiectivelor "Experimentarium", respectiv "Muzeu Tehnic" ale UPT în Centrul de Artă, Știință, Tehnologie şi Experiment —în abreviere: „MULTIPLEXITY” al MT cât şi Dezvoltarea acestor două obiective ale UPT. Aprobarea protocolului de cooperare intre Municipiul Timisoara si Universitatea Politehnica Timişoara va contribui, de asemenea, la punerea în valoare a spațiilor cu destinații culturale pentru completarea infrastructurii pentru cultură în mod considerabil şi la stimularea interesului cetatenilor pentru cultura. În cadrul Centrului de Artă, Ştiinţă, Tehnologie şi Experiment -în abreviere: „MULTIPLEXITY”, în accepţiune extinsă, cu cele două obiective aparținând UPT -"Experimentarium", respectiv în COD FO33-03, Ver.1

"Muzeul Tehnic" se are în vedere desfăşurarea activităților creative de interferență artă-ştiință- tehnologie, conferințelor, seminarilor şi workshop-urilor în artă, ştiinţă şi tehnologie, expozițiilor, spectacolelor, experimentelor de artă, ştiinţă şi tehnologie, activităţilor recreative, administrative şi logistice. 3.Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea şi semnarea Protocolului de colaborare privind integrarea functională a obiectivelor "Experimentarium", respectiv "Muzeul Tehnic" ale UPT în Centrul pentru Artă, Tehnologie şi Experiment (Multiplexity) al Municipiului Timişoara precum şi dezvoltarea acestora cu scopul includerii Centrului pentru Artă, Tehnologie şi Experiment în accepțiune extinsă, cu cele doua obiective aparținand UPT, în circuitele turistice ale Municipiului Timişoara, şi-l supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara. PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU DAN DIACONU Şef Serviciu U.LP.LC. Sanda Greblă COD FO33-03, Ver.1