keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 400/13.12.2011 privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii unui schimb de teren la solicitarea S.C. JOMRIŢA INVESTIŢII S.R.L.

13.12.2011

Hotararea Consiliului Local 400/13.12.2011
privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii unui schimb de teren la solicitarea S.C. JOMRIŢA INVESTIŢII S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2011- 22841,3540 /24.11.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresele nr . UR2011-3540/22.02.2011 a S.C. JOMRIŢA INVESTIŢII S.R.L. şi UR2011-22841/ 21.11.2011 prin care s-a comunicat acordul de principiu al PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A.;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) şi art. 121 alin. 4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se împuterniceşte Comisia de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr.350/2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/2010, să negocieze cu S.C. JOMRIŢA INVESTIŢII S.R.L. un schimb de teren privind parcela cu nr. top. 422820, înscrisă în C.F. 422820 Timişoara, transcrisă din C.F. 408729 Timişoara, cu suprafaţa de 4730 mp, teren pentru drum, proprietatea S.C. JOMRIŢA INVESTIŢII S.R.L, şi suprafaţa de 3719 mp din drumurile de exploatare proprietatea Municipiului Timişoara cu următoarele nr. cadastrale: De 1317/1, nr.cad 425118, înscris în C.F.425118, De 1318/3, nr.cad 424832, înscris în C.F.424832 şi De 1318/4, nr.cad 425275, înscris în C.F.425275, în conformitate cu prevederile P.U.D."Reconfigurare zonă pentru spaţii comerciale, servicii, show room, depozite", Calea Şagului (DN59), km7+300,Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 482/2009.

Art.2: În urma încheierii contractului de schimb se va institui asupra loturilor de teren de mai sus, în suprafaţă totală de 3719 mp, în favoarea PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A., ipoteca imobiliară de rang I pentru 10.000.000 EURO, reprezentând credite acordate de către PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A ,dobânzi, comisioane, penalităţi şi alte costuri aferente, totodată operându-se radierea acestei ipoteci asupra parcelei cu nr. top. 422820, înscrisă în C.F. 422820 Timişoara, cu suprafaţa de 4730 mp.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, Directia Patrimoniu şi Serviciul Banca de Date Urbană şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
-Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara,
- S.C. JOMRIŢA INVESTIŢII S.R.L;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT, INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF PRIMAR SERVICIUL BANCA DE DATE URBANĂ ŞI CADASTRU SC2011-22841,3540 /24.11.2011 Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în

vederea negocierii unui schimb de teren la solicitarea S.C. JOMRIŢA INVESTIŢII S.R.L.

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara adresa nr. UR2011-3540 / 25.02.2011 şi completarea nr. UR2011-22841/ 21.11.2011 depusă de S.C. JOMRIŢA INVESTIŢII S.R.L. prin care solicită un schimb de teren privind : - parcela cu nr. top. 422820, înscrisă în C.F. 422820 Timişoara, transcrisă din C.F. 408729 Timişoara, cu suprafaţa de 4730 mp, teren pentru drum, proprietatea S.C. JOMRIŢA INVESTIŢII S.R.L, şi - suprafaţa de 3719 mp din drumurile de exploatare proprietatea Municipiului Timişoara cu următoarele nr. cadastrale:

-De 1317/1, nr.cad 425118, înscris în C.F.425118 -De 1318/3, nr.cad 424832, înscris în C.F.424832 -De 1318/4, nr.cad 425275, înscris în C.F.425275, în conformitate cu prevederile

P.U.D.”Reconfigurare zonă pentru spaţii comerciale, servicii, show room, depozite”, Calea Şagului (DN59), km7+300,Timişoara, aprobat prin H.C.L.482/2009.

Menţionăm că în extrasul de C.F. 422820 este notată interdicţie de înstrăinare, grevare de orice sarcini şi dezmembrare asupra parcelei cu nr. top. 422820, proprietatea S.C. JOMRIŢA INVESTIŢII S.R.L, propusă pentru schimb, prin urmare anexăm acordul de principiu comunicat de PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A., în care se precizează că “în urma încheierii contractului de schimb se va institui asupra loturilor de teren de mai sus, în suprafaţă totală de 3719 mp, în favoarea PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A., ipoteca imobiliară de rang I pentru 10.000.000 EURO, reprezentând credite acordate de către PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A ,dobânzi, comisioane, penalităţi şi alte costuri aferente.”

Anexăm prezentului referat extrase ale cărţilor funciare menţionate mai sus, plan parcelar cu terenurile propuse pentru schimb, documentaţiile de dezmembrare ale drumurilor proprietatea Municipiului Timişoara propuse la schimb, anexe la P.U.Z. aprobat prin H.C.L.482/2009. Având în vedere cele de mai sus Propunem 1. Împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificată prin Hotărârârea Consiliului Local nr. 66/2009 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/2010, să negocieze cu S.C. JOMRIŢA INVESTIŢII S.R.L un schimb de teren în compensare pentru terenul în suprafaţa de 4730 mp, proprietatea acestora. ARHITECT ŞEF ŞEF SERVICIU BANCA DE DATE URBANĂ ŞI CADASTRU Arh. CIPRIAN SILVIU CĂDARIU Ing. DAN ROBESCU

CONSILIER SERVICIU B.D.U.C.

Ing. DIANA ROF AVIZAT DIRECTOR PATRIMONIU BIROU ADMINISTRARE IMOBILE Ec. MARTIN STAIA Ing. CĂLIN PÎRVA

SERVICIU JURIDIC Cons. Jr. DANIEL VĂCĂRESCU FP 53-01 VER 1