keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 330/03.08.2010 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

03.08.2010

Hotararea Consiliului Local 330/03.08.2010
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010- 17540/22.07.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protectie sociala, turism,ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.a) si alin.(3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara, conform Anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Fiscale;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ROMANIŢA JUMANCA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Stat_de_functii.pdf

Anexa d fa HCL nr. STAT DE FUNCȚII APROBAT PRIMAR Dr.Ing.(ţiuhandy Denumirea functiei Nivel Funcţia publică/Post Nr.ort studii | Nr.posturi Gls. Grad I. FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA 1 PRIMAR 1 2 VICEPRIMAR 2 Total functii demnitate publica 3 IEAPARAT PROPRIU A. Functii publice de conducere 3 Secretar Ss 1 4 Director executiv Ss 56 5 Arhitect Şef s 1 6 Sef serviciu Ss 23 7 Şef birou s 18 Total functii publice de conducere 50 B. Functii publice de executie 8|Consilier s 124 l superior S9|Consilier Ss 54 l principal 10|Consilier Ss 131 asistent 11|Consilier s 1 debutant 12|Consilier juridic Ss 5 t superior 13|Consilier juridic Ss 4 principal 14|Consilier juridic Ss 7 asistent 15|Consilier juridic Ss 3 i debutant 16|Auditor s 4 superior 17| Auditor Ss 1 l principal 18|Auditor s 1 [ asistent 19|Referent de specialitate SSD 10 H superior 20|Referent M 34 N superior 21|Referent M 3 NU principal 22|Referent M & NN asistent [_ zs[Referent M 0 II] debutant Total functii publice de executie 390 Total functii publice 440 RU 1. Functii personal contractual de conducere ___ 24| Administrator Public Ss 1 25|Sef serviciu inspector de specialitate IA Ss 2 IA Total personal contractual de conducere 3 C.2. Functii personal contractual executie 26;Inspector de specialitate Ss 6 IA 27 Inspector de specialitate Ss 2 28|Inspector de specialitate Ss 11 Il 29|Referent SSD 2 IA 30|Referent M 6 IA 31|Referent M 3 Il 32|Referent M 2 Ii 33|Inspector M 12 IA 34|Inspector M 2 l 35|inspector M 2 If 36|Casier M 4 Total personal contractual de executie 52 C.3 Functii contractuale de deservire 37 |ngrijitor 8 1 38|Paznic 3 39|Magaziner 2 1 40|Sofer 5 4t|Administrator 1 | 42|Muncitor calificat 2 Î 43|Muncitor calificat 3 IH 44 |Muncitor calificat 1 N Total personal contractual de deservire 25 Total personal contractual 80 D.TOTAL APARAT PROPIU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 520 E. TOTAL GENERAL 523 SEF SERVICIU RESURSE UMANE RODICA AURELIA| vi

Atasament: Organigrama.pdf

personal contractual de executie 77 personal contractual de conducere functii publice de conducere functii publice de executie 50 390 21 IULIE 2010 TOTAL POSTURI DIN CARE de demnitate publică 523 EVIDENTA PERSOANEI COMUNITAR LOCAL SERVICIUL PUBLIC SOCIALA A MUN TIMISOARA DIRECTIA DE ASISTENTA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL DIRECTIA FISCALA SERVICIUL PUBLIC ASISTENTA MEDICALA SCOLARA DIRECTIA POLITIA COMUNITARA MUNICIPIULUI TIMISOARA CASA DE CULTURA A a E ARHIVĂ SERVICIUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR SERVICIUL JURIDIC 1+8 BIROUL CONTENCIOS 1+16 SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA 1+7 BIROUL ANALIZA SI ELABORARE DOCUMENTE CONSILIUL LOCAL SERVICIUL ADMINISTRATIE —— LOCALA 17 1+5 SERVICIUL PROTECTIA MEDIULUI SERVICIUL = a| SPATII VERZI COMPARTIMENT GRADINA ZOOLOGICA COMPARTIMENT [SERVICIUL AUTORIZARE CONTROL COMERCIAL i PUBLICITATE SI COMERT SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE BIROUL LICITATII CONTRACTE SI SPATII CU ALTA DESTINATIE 1+7 BIROUL URMARIRE-VENITURI BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE N COMPARTIMENT 7 CARTE FUNCIARA, a DIRECTIA DE MEDIU DIRECTOR EXECUTIV 46 L+_] 32 10 COMPARTIMENT COMPLEX BEGA SERVICIUL ADMINISTRARE ral PATRIMONIU - BAZE SPORTIVE 1+5+2 COMPARTIMENT SALA OLIMPIA zl BIROUL TEHNIC SERVICIUL LOCUINTE COMPARTIMENT POMPE FUNEBRE COMPARTIMENT FOND LOCATIV COMPARTIMENT ADMINISTRATIV COMPARTIMENT ILUMINAT PUBLIC SERVICIUL ENERGETIC SI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE COMPARTIMENT ASOCIATII DE PROPRIETARI, 1+8 COMPARTIMENT an | REABILITARE TERMICA CLADIRI BIROUL HIDROTEHNIC BIROUL AVIZE Si GESTIUNE DESEURI DIRECTIA DIRECTOR EXECUTIV 1 E PATRIMONIU 55 16 9 SERVICIUL SALUBRIZARE BIROUL INFRASTRUCTURA IN TRAN! R SERVICIUL DRUMURI SI PODURI BIROUL TRANSPORT SI SIGURANTA CIRCULATIEI SERVICIUL REGLEMENTARI TRANSPORTURI URBANE BIROUL CONTABILITATE 1+7+3 nB mm 88 39 <3 DIRECTIA TEHNICA B SERVICIUL BUGET BIROUL AUTORIZARI e [BIROUL DISCIPLINA an | IN CONSTRUCTII DIRECTIA m mA BA 30 4 3 ECONOMICA 16] 22 - 59 SECRETAR VICEPRIMAR VICEPRIMAR COMPARTIMENT GOORDONARE FUG x [BIROUL INFORMATIZARE SI E-COMUNICARE INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF ARHITECT SEF FRI Li 25 ADMINISTRATOR PUBLIC ez ? IROUL RELATII PUBLICE] G | INVATAMANT CULTURA N PRESA = BIROUL COMUNICARE COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE, SERVICIUL PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA ERVICIUL DEZVOLTARE LOCALA SI INTEGRARE EUROPEANA, BIROUL COOPERARE INTERNA SI INTERNATIONALA DIRECTIA COMUNICARE 37 x î SERVICIUL INVESTITII CENTRUL DE COORDONARE PENTRU REABILITARE ARTIERE ISTORICE GTZi +8+2 COMPARTIMENT INFOCENTRU TURISTIC = | SERVICIUL RESURSE DIRECTIA DIRECTOR EXECUTIV DEZVOLTARE 48 ră 61 - UMANE SERVICIUL AUDIT PIJBLIC INTERN BIROUL CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL CALITATII 1+7 COMPARTIMENT VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA & CONSILIUL LOCAL ANEXA NR.1 LA HCL nr. ORGANIGRAMA PRIMARIEI MUNICIPIULUI TIMISOARA ) i £ a GH ARROBAT 4 IMAR E CIUHANDU

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR SERVICIUL RESURSE UMANE SC2010— Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 352, fax:+40 256 490 635, 0356-819 909 e-mail: resurse.umaneQiprimariatm.ro internet: www.primariatm.ro APROBAT PR, R Dr.Ing.GHEO CIUHANDU REFERAT privind modificarea şi aprobarea organigramei şi a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara În vederea punerii în aplicare a prevederilor din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. respectiv în vederea reducerii cheltuielilor de personal şi încadrării în numărul maxim de posturi comunicat de către Instituţia Prefectului prin adresa nr.8099/S4/13.07.2010 , respectiv 1169 de posturi din care: - 810 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului (800 + 10 posturi pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile) - 311 posturi la Direcţia Poliția Comunitară - 48 posturi la Direcţia de Evidenţă a Persoanei se impune reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului si a serviciilor publice înftințate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara cu excepția acelora finanțate din capitolele bugetare "Învăţământ" şi "Asigurări și asistență socială", finanţate din bugetele locale, precum şi din capitolului bugetar "Sănătate", indiferent de sursa de finanțare. În numărul de 810 posturi sunt incluse numărul de posturi din cadrul aparatului de spccialitate al Primarului. Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara şi din capitolul bugetar Învăţământ finanțat din venituri proprii. Reorganizarea activității aparatului de specialitate al Primarului presupune: E reducerea unui număr de 203 posturi din care 95 posturi funcţii publice şi 108 posturi personal contractual şi desființarea/ transformarea unor servicii şifin birouri în compartimente; - comasarea Direcţiei Edilitare cu Direcţia Drumuri şi Poduri în Direcția Tehnică şi reducerea unui post de director executiv (vacant) al Direcţiei Ediliiare : - includerea Compartimentului Grădină Zoologică în cadrul Direcţiei de Mediu: - desfiinţarea Serviciului Informatizare prin comasarea activității acestuia cu Biroul e- Comunicare şi înființarea Biroul Informatizare şi e-Comunicare în cadrul Direcţiei Comunicare; - desființarea cabinetelor demnitarilor. Față de cele de mai sus propunem aprobarea organigramei şti a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului. conform anexelor 1-2 la prezentul referat. Şef Serviciu Resurse Umane Rodica Aurelifir, dat FP 53-01, ver.1