keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 366/15.07.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 319/15.06.018 prin aprobarea devizului general actualizat conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, precum si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii : Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str. Verde, Silistra - zona Lipovei, Timisoara

15.07.2019

Hotararea Consiliului Local 366/15.07.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 319/15.06.018 prin aprobarea devizului general actualizat conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, precum si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii : Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str. Verde, Silistra - zona Lipovei, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-15835/26.06.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-15835/26.06.2019 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.06.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 15835/26.06.2019;
Avand in vedere Adresa Directiei Economice nr. SC2019-15835/26.06.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114 /2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba actualizarea devizului general conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 pentru obiectivul de investitii Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str. Verde, Silistra - zona Lipovei, Timisoara, dupa cum urmeaza:
Valoarea lucrarilor de constructii-montaj (C+M) creste de la 18.137.799,96 lei (TVA inclus), la 19.971.722,46 lei (TVA inclus), reprezentand o crestere de 10,11 %;
Valoarea taxei ISC creste de la 91.451,09 lei, la 100.697,76 lei;
Valoarea taxei CSC creste de la 76.209,24 lei, la 83.914,80 lei;
Valoarea totala a devizului general actualizat creste de la 24.564.714,53 lei (TVA inclus), la 26.416.359,81 lei (TVA inclus), reprezentand o crestere de 7.53 %.


Art. 2: Se aproba finantarea din bugetul local a sumei actualizate pentru obiectivul de investitii Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str. Verde, Silistra - zona Lipovei, Timisoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Dezvoltare si Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE SERV.GENERARE MANAGEMENT PROIECTE CU

FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ, NAȚIONALĂ SI LOCALĂ SC2019 -

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTATARE privind modificarea HCL 319/15.06.018 prin aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018, precum si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii : Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str.Verde, Silistra – zona Lipovei, Timisoara

Motivul emiterii proiectului de hotarare

1.Descrierea situatiei actuale Primaria Municipiului Timisoara doreste sa realizeze obiectivul de investitii: Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str.Verde, Silistra – zona Lipovei, Timisoara, in conformitate cu documentatia tehnico-economica Studiu de fezabilitate aprobata prin HCL nr. 319 din 15.06.2018.. Este de mentionat faptul ca Intre Municipiul Timisoara, in calitate de Achizitor si S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. in calitate de Prestator, este in derulare Contractul de prestare de servicii nr.179/07.12.2017 avand ca obiect servicii de proiectare SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str.Verde, Silistra – zona Lipovei, Timisoara. In data de 13.06.2019 s-a depus solicitarea pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, urmand ca dupa obtinerea acesteia sa procedam la achizitia executiei lucrarilor si a asistentei tehnice prin diriginti de santier. 2.Modificari survenite Conform prevederilor OUG 114/2018, privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, proiectantul S.C. RHEINBRUCKE S.R.L ,prin adresa SC2019-015022/18.06.2019 a transmis , pentru obiectivul de investitii mai sus amintit, devizul general si devizele de lucrari actualizate . Prin aplicarea prevederilor art. 71 din OUG 114/2018, respectiv a cresterii manoperei orare la 17,928 lei/ora si a reducerii CAM de la 2,25% la 0,3375 %, se modifica urmatoarele valori din devizul general, dupa cum urmeaza: Valoarea lucrarilor de constructii-montaj (C+M) creste de la 18.137.799,96 lei (TVA inclus), la 19.971.722,46 lei (TVA inclus), reprezentand o crestere de 10,11 % Valoarea taxei ISC creste de la 91.451,09 lei, la 100.697,76 lei Valoarea taxei CSC creste de la 76.209,24 lei, la 83.914,80 lei Valoarea totala a devizului general actualizat creste de la 24.564.714,53 lei (TVA inclus), la 26.416.359,81 lei (TVA inclus), reprezentand o crestere de 7.53 %. 3.Concluzii Avand in vedere: prevederile OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare si Devizul general actualizat, se impune aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018 si aprobarea finantarii investitiei Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot

O) Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
IT TTX LOST IT IT TI
— ES romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str.Verde, Silistra – zona Lipovei, Timisoara din bugetul local al Municipiului Timisoara , in conformitate cu cele aratate mai sus.

Primar Director Directia Dezvoltare Nicolae ROBU Magdalena NICOARĂ

(0 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE SERV.GENERARE MANAGEMENT PROIECTE CU

FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ, NAȚIONALĂ SI LOCALĂ SC2019-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea HCL 319/15.06.2018 prin aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018, precum si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii : Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str.Verde, Silistra – zona Lipovei, Timisoara Avand in vedere nr. HCL nr. 319 din 15.06.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie: Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str.Verde, Silistra – zona Lipovei, Timisoara; Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019- a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de Hotarare privind: privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018 si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii : Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str.Verde, Silistra – zona Lipovei, Timisoara, prin care se propune : -aprobarea devizului general actualizat ca urmare a majorarii acestuia datorita cresterii manoperei orare la 17,928 lei/ora si a reducerii CAM de la 2,25% la 0,3375 %, conform prevederilor OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare. Prin aplicarea prevederilor art. 71 din OUG 114/2018, respectiv a cresterii manoperei orare la 17,928 lei/ora si a reducerii CAM de la 2,25% la 0,3375 %, se modifica urmatoarele valori din devizul general, dupa cum urmeaza: Valoarea lucrarilor de constructii-montaj (C+M) creste de la 18.137.799,96 lei (TVA inclus), la 19.971.722,46 lei (TVA inclus), reprezentand o crestere de 10,11 % Valoarea taxei ISC creste de la 91.451,09 lei, la 100.697,76 lei Valoarea taxei CSC creste de la 76.209,24 lei, la 83.914,80 lei Valoarea totala a devizului general actualizat creste de la 24.564.714,53 lei (TVA inclus), la 26.416.359,81 lei (TVA inclus), reprezentand o crestere de 7.53 %. In baza celor de mai sus apreciem ca Proiectul de Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018 si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii : Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str.Verde, Silistra – zona Lipovei, Timisoara, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii Plenului Consiliului Local Timisoara. Prezentul raport fundamenteaza proiectul de hotarare din punct de vedere tehnic, nu il fundamenteaza din punct de vedere economic si al legalitatii si nu stabileste necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare conform Legii 215/2001. Director Directia Dezvoltare Inspector de Specialitate Magdalena NICOARĂ Diana PAUSAN

O) Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
IT TTX LOST IT IT TI
— ES romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene