keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 361/25.10.2011 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apa"

25.10.2011

Hotararea Consiliului Local 361/25.10.2011
privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apa"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr 21185/26.09.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 181/20.09.2011, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. b) şi c) şi alin.(4) lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Pod Uzina de Apa", întocmit de S.C. APECC S.R.L., conform Contractului de prestare de servicii nr. 40/13.05.2009, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.396/27.10.2009.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri şi Poduri Nr. SC 2011 –

REFERAT privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul

,,Consolidare Pod Uzina de Apă”

Direcţia Tehnică are în programul de investiţii pe anul 2011 obiectivul de investiţii ,,Consolidare Pod Uzina de Apă”. Podul, amplasat în partea de est a municipiului Timişoara, asigură traversarea Canalului Behela, realizând legătura între strada Uzinei şi strada Rozelor, este într-o avansată stare de degradare.

Asupra structurii de rezistenţă a podului nu au fost executate recent lucrări de întreţinere sau reparaţii, astfel că podul a ajuns într-o stare care nu mai conferă siguranţă desfăşurării traficului auto. Datorită stării total necorespunzătoare a structurii existente din punct de vedere a capacităţii portante şi a gabaritului se impune proiectarea unui pod nou, dimensionat hidraulic şi la clasa E de încărcare pentru două benzi de circulaţie. Prin HCL nr. 396 / 27.10.2009 a fost aprobată documentaţia tehnico-economică aferentă acestui obiectiv, cu o valoare totală (inclusiv TVA) a investiţiei estimată la 1.332,885 mii lei, reprezentând 316,954 mii euro, conform devizului general.

În vederea lansării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru execuţia de lucrări, în conformitate cu HG 28/2008, anexa.4, art.5 este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu pentru actualizarea Studiului de Fezabilitate.

Datorită procesului de inflaţie mai 2009 – mai 2011 = 1,1705 (raport INS) precum şi a adoptării unor măsuri suplimentare împotriva fenomenelor hidrometeorologice apărute tot mai des în ultima perioadă, valoarea investiţiei a crescut la 2.056,938 mii lei (inclusiv TVA), reprezentând 486,009 mii euro.

Creşterea valorii investiţiei ,,Consolidare Pod Uzina de Apă” în anul 2011 faţă de faza Studiu de Fezabilitate din 2009 se datorează următorilor factori (conform expunerii de motive din partea proiectantului):

- îmbunătăţirea soluţiei de fundare prin prisma fenomenelor hidrometeorologice din anul 2010, pentru a preîntâmpina producerea de afuieri şi implicit periclitarea stabilităţii structurii; s-au prevăzut incinte din palplanşe pierdute, care protejează fundaţia şi permit concomitent ridicarea cotei de fundare;

- protejarea albiei cu saltele de gabioane pentru a se preîntămpina producerea de afuieri la debite mari; - sporirea lăţimii structurii (infrastructură şi suprastructură) pentru a se include în gabarit o pistă pentru

ciclişti, cu lăţimea de 2m; - realizarea elevaţiilor culeelor în soluţie cu ziduri întoarse şi plăci de racordare, faţă de soluţia iniţială

“culee înecată”; - protejarea anticorozivă a betonului la infrastructură şi suprastructură; - amplificarea sistemului de canalizare, care nu este cuprins pe acest tronson în programul de investiţii

al Primăriei Timişoara. La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

nr.396 din 27/10/2009.

VICEPRIMAR, DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SORIN GRINDEANU CHIŞ CULIŢĂ DIRECTOR ECONOMIC, ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ec. SMARANDA HARACICU IOAN GANCIOV

AVIZAT JURIDIC, CONSILIER VIOLA DUMITRU FP 53-01, Ver.1

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Pod Uzina de Apă”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. APECC S.R.L., aferent obiectivului de

investiţii ,,Pod Uzina de Apă”, conform contractului de proiectare nr. 40 din data de 13.05.2009 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 12 luni Varianta cu investiţie medie: Valoare de investitie (INV) 2.056.938 lei (inclusiv TVA)

486.009 euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 1.723.891 lei (inclusiv TVA)

407.318 euro (inclusiv TVA) Capacităţi:

• Lungime pod proiectat 16,84m • Lăţime pod proiectat 11,50m • Lungime parapet pietonal 1x16,80m • Lungime parapet rutier 1x16,80m • Lungime parapet separator 1x10,20m • Lungime străzi 93,39m • Suprafaţă albie protejată 172 mp • Borduri 20x25x50cm(străzi) 197m • Borduri 10x15x50cm(trotuare) 161m

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ing. CHIŞ CULIŢĂ ing. IOAN GANCIOV CONSILIER,

ing. VIOLA DUMITRU