keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 64/25.02.2014 privind indexarea pentru anul 2014 a tarifelor pentru serviciile funerare şi a tarifelor pentru permisele de lucru şi a locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara

25.02.2014

Hotararea Consiliului Local 64/25.02.2014
privind indexarea pentru anul 2014 a tarifelor pentru serviciile funerare şi a tarifelor pentru permisele de lucru şi a locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-2871 / 05.02.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Guvern nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr.3/2003;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.231/2005 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al cimitirelor şi al crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.354/25.10.2011;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.266/2005 şi Hotărârii Consiliului Local nr.291/2013 privind aprobarea concesionării serviciilor din cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.40/23.02.2010 privind indexarea cu rata inflaţiei a tarifelor pentru serviciile funerare, Hotărârii Consiliului Local nr.316/29.07.2010 privind reactualizarea cu T.V.A.24% a tarifelor pentru serviciile funerare, a tarifelor permiselor de lucru şi a locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 01.07.2010 şi Hotărârii Consiliului Local nr.20/31.01.2012 privind indexarea cu rata inflaţiei a tarifelor permiselor de lucru şi a locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârea Consiliului Local nr. 301/2002 privind preluarea de la S.C.ADP S.A. a unor activităţi de către Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) coroborat cu art.36 alin.5 lit.(a) şi art.36 alin.2 lit.(d) coroborat cu art.36 alin.6 lit.(a) pct.17 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă majorarea pentru anul 2014 a tarifelor pentru serviciile funerare, a tarifelor pentru permisele de lucru şi a tarifelor de concesionare a locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, cu 3,98% reprezentând rata de inflaţie stabilită pentru anul 2013, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Serviciul Clădiri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- S.C. G.O.D. Company S.R.L.;
- S.C. DenisAlex S.R.L.;
- S.C. ADHMatkons S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la H.C.L.nr.______________________/ ______________________

NOTĂ DE FUNDAMENTARE pentru tarifele pentru serviciile funerare, tarifele permise de lucru amenajare locuri noi pentru construcţii funerare şi tariful concesionare loc de veci în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara

Nr. Crt.

Denumirea serviciului funerar şi/sau

Defalcare pe nr.locuri de veci (pentru permise de lucru)

U.M. Tarif actual cu TVA (aprobat prin H.C.L.

316/29.07.2010 pentru serv.funerare

şi prin H.C.L. 20/31.01.2012

pentru permise de lucru şi

concesionare locuri de veci)

Majorare conform ratei inflaţiei anului 2013

(3,98%)

Tarif majorat pentru

anul 2014

Tarif final rotunjit

pentru anul 2014

1. Săpat groapă înhumare adult (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/groapă

209,86

8.35

218,21

218,2

2. Săpat groapă înhumare copil (pînă la 14 ani-inclusiv) (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/groapă

106,70

4.25

110,95

111

3. Tarif înhumare adult (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/sicriu

183,30

7,30

190,6

190,6

4. Tarif înhumare copil (pînă la 14 ani-inclusiv) (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/sicriu

92,53

3,68

96,21

96,2

5. Depunere capelă Lei/sicriu/zi 59,30 2,36 61,66 61,7 6. Închiriat masă catafalc Lei/zi 20,21 0,80 21,01 21 7. Catafalcare Lei/sicriu 59,30 2,36 61,66 61,7 8. Ridicat şi remontat capac Lei/pisanie 104,93 4,18 109,11 109,1 9. Deschidere-închidere cavou Lei/cavou 455,46 18,13 473,59 473,6 10. Tarif exhumare după 7 ani Lei/cadavru 834,23 33,20 867,43 867,4 11. Tarif exhumare înainte de 7 ani, dar nu mai

devreme de 1 an Lei/cadavru 1.727,46 68,75 1796,21 1796,2

12. Tarif de reînhumare a osemintelor după 7 ani Lei/oseminte 172,56 6,87 179,43 179,4 13. Tarif groapă zidită simplă suprapusă Lei/groapă 419,83 16,71 436,54 436,5 14. Tarif groapă zidită dublă suprapusă Lei/groapă 837,99 33,35 871,34 871,3 15. Ladă pentru depunere cadavru adult – pentru

înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

160,37

6,38

166,75

166,8

16. Ladă pentru depunere cadavru copil (pînă la 14 ani inclusiv) - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

79,51

3.16

82,67

82,7

17. Cruce - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

31,05

1,23

32,28

32,3

18. Plăcuţă de identificare - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

14,80

0,58

15,38

15,4

19. Transport cadavru (de la morgă la cimitir) - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/cadavru

35,00

1,39

36,39

36,4

20. Tarif de reînhumare a osemintelor – în cazul înhumării persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/oseminte

32,30

1,29

33,59

33,6

21. Permis de lucru amenajare locuri noi 1 loc pentru construcţii funerare

Lei/lucrare/lună 81,20 3,23 84,43 84,4

22. Permis de lucru amenajare locuri noi 2 locuri pentru construcţii funerare

Lei/lucrare/lună 125,50 4,99 130,49 130,5

23. Permis de lucru amenajare locuri noi 3 locuri pentru construcţii funerare

Lei/lucrare/lună 173,90 6,92 180,82 180,8

24. Permis de lucru amenajare locuri noi 4 locuri pentru construcţii funerare

Lei/lucrare/lună 219,60 8,74 228,34 228,3

25. Permis de lucru amenajare capelă 4-8 locuri Lei/lucrare/trim. 513,30 20,43 533,73 533,7 26. Permis de lucru amenajare capelă 8-12 locuri Lei/lucrare/trim. 1025 40,80 1065,8 1065,8 27. Permis de lucru amenajare capelă peste 12

locuri Lei/lucrare/trim. 1538,20 61,22 1599,42 1599,4

28. Concesionare loc de veci Lei/loc/7 ani 92,70 3,69 96,39 96,4 29. Concesionare casetă urnă/45 ani Lei/casetă 349.20 13,90 363,1 363,1

Viceprimar, Director, Şef Serviciu, Compartiment, Traian Stoia Martin Staia Otilia Sîrca Nicolae Cacuci

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE Aprobat, SERVICIUL CLĂDIRI P R I M A R COMPARTIMENTUL CIMITIRE ŞI COŞERIT NR.SC2014-2871/05.02.2014 NICOLAE ROBU

REFERAT

privind modificarea tarifelor pentru serviciile funerare aprobate prin H.C.L. nr.316/29.07.2010, prin indexare pentru anul 2014 cu rata

inflaţiei corespunzătoare anului 2013 şi modificarea tarifelor permiselor de lucru si locurilor de veci aprobate

prin H.C.L. nr.20/31.01.2012, prin indexare pentru anul 2014 cu rata inflaţiei corespunzătoare anului 2013,

tarife practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara

Având în vedere faptul că serviciile funerare, de curăţenie, lucrărilor şi bunurilor

necesare realizării serviciilor funerare în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara au fost concesionate prin licitaţie publică, în baza H.C.L.M.T. nr.266/28.06.2005 şi H.C.L.M.T. nr.291/30.05.2013 societăţilor S.C. DenisAlex S.R.L., S.C. G.O.D. Company S.R.L. şi S.C. ADH Matkons S.R.L. În conformitate cu Regulamentul de funcţionare a cimitirelor şi a crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara H.C.L.nr.354/25.10.2011, tarifele aferente lucrărilor şi serviciilor funerare precum şi tarifele permiselor de lucru şi concesionări locuri de veci sunt aprobate prin hotărârea Consiliului Local.

Astfel, prin Hotărîrea Consiliului Local nr. 316/29.07.2010 s-au reactualizat cu TVA 24% începând din 01.07.2010, tarifele pentru serviciile funerare practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, tarife care sunt actuale. Aceste tarife au fost majorate anterior prin H.C.L.nr.40/23.02.2010 cu rata inflaţiei pentru anul 2010.

În luna Ianuarie 2014 s-a indexat cu rata inflaţiei, corespunzătoare anului 2013 redevenţa pe care o au de achitat la bugetul local, societăţile concesionare de mai sus, conform contractelor de concesiune.

Astfel, se impune modificarea tarifelor pentru serviciile funerare practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, prin indexarea cu rata inflaţiei stabilită pentru anul 2013, adică 3,98%.

De asemenea se impune majorarea tarifelor permiselor de lucru şi locurilor de veci cu acelaşi procent de 3,98%, care ne-a fost comunicat de către Institutul Naţional de Statistică–Direcţia Regională de Statistică Timiş.

Cod FO 53-01, vers.2

Menţionăm că tarifele de concesionare a locurilor de veci şi tarifele permiselor de

lucru au fost actualizate în anul 2012 cu rata inflaţiei corespunzătoare anului 2011, prin Hotărîrea Consiliului Local nr. 20/23.01.2012.

Anexăm nota de fundamentare a tarifelor serviciilor funerare, tarifelor permiselor de lucru şi locurilor de veci modificate cu rata inflaţiei aferente anului 2013, respectiv 3,98%, tarife care urmează a fi practicate odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara.

VICEPRIMAR, pentru SECRETAR, Traian Stoia Simona Drăgoi DIRECTOR, Avizat juridic, Martin Staia ŞEF SERVICIU, Otilia Sîrca COMPARTIMENT, Nicolae Cacuci Cod FO 53-01, vers.2