keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 231/24.05.2005 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara

24.05.2005

Hotararea Consiliului Local 231/24.05.2005
privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand în vedere Referatul nr. SC2005 - 007217 din 18.04.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Luând in considerare adresa cu numărul SC 2005-0001559/ 31.01.2005 din partea S.C. Monumental S.R.L, S.C. Norocosul S.R.L., S.C. Ultimul Popas S.R.L., S.C. Ziborg S.R.L. si S.C. Gearox Lain S.R.L. si adresa numărul SC 2005-001747/ 02.02.2005 din partea Asociaţiei Foştilor Refugiaţi, Strămutaţi si Expulzaţi din Ardealul de Nord;
Luând in considerare adresa nr. SC2005-791 din 10.02.2005 a Serviciului Administraţie Locala;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.91/2002 privind Regulamentul de funcţionare şi administrare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.316/2003 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.91/2002;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 84/22.04.2003 - privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciilor funerare, de curăţenie, lucrărilor şi bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în Cimitirul din Calea Lipovei, Cimitirul din strada Stuparilor, Cimitirul din Calea Buziaşului, Cimitirul din din Calea Şagului şi Cimitirul din Strada Rusu Şirianu, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi si revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 57/2003;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi a crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.91/2002 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.316/2003, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Regulamentul de organizare şi funcţionare al cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara va fi conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Societăţilor concesionare;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SILVIU SARAFOLEAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_modif._Regulament.pdf

1

ANEXA nr.1 la H.C.L. nr._____/_________

ANEXA

PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE FUNCŢIONARE A CIMITIRELOR ŞI CREMATORIILOR APARŢINÂND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA NR.91/2002

MODIFICATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA NR.316/16.12.2003

La art. 5 primul aliniat se adaugă : …din cadrul Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi “şi firmele concesionare”

sînt obligate să respecte … La art. 6 ultimul aliniat devine : Construirea împrejmuirilor şi a capelelor se face pe baza permisului de lucru, emise de

Primăria Municipiului Timişoara “conform legii”. La art. 7 aliniatul 6 va avea următoarea formă : “Aceste dimensiuni sunt valabile în situaţia în care se execută lucrări funerare cu grindă”. La art. 9 ultimul aliniat va fi enunţat astfel : Societăţile concesionare din cimitire nu răspund de furtul sau deteriorarea acestora. Lucrările

deteriorate de persoane necunoscute se vor reface pe cheltuiala Primăriei Municipiului Timişoara ”. La art. 11 se scoate : …pe o singură poartă de acces considerată poarta principală. În cazul cimitirelor care

beneficiază de mai multe porţi… La art. 11 se înlocuieşte: „ Acestea” cu „ Porţile de acces” La art. 12 se adaugă : Închiderea porţilor este anunţată “de către personalul de pază” cu 15 minute…cu excepţia

personalului de pază “şi a angajaţilor societăţilor concesionare”. Art. 15 se elimină. La art. 16 se adaugă : …cu excepţia firmelor autorizate să evacueze gunoiul din cimitire “şi a

vehiculelor societăţilor concesionare”. La art. 17 se modifică unde apare cuvântul lucrări funerare cu construcţii funerare. La art. 17 la primul aliniat se adaugă : …cu autovehivule care transportă materiale “gata

preparate sau semifabricate” pentru construcţii funerare… La art. 17 se adaugă următorul aliniat : “tariful pentru accesul acestor autovehicule va fi stabilit de către Primăria Municipiului

Timişoara prin Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi la propunerile societăţilor concesionare”.

La art. 18 se adaugă la aliniatul 1 : “Realizarea şi întreţinerea locurilor amenajate pentru depozitarea gunoaielor şi deşeurilor,

intră în sarcina firmelor concesionare,care vor fi desemnate prin licitatie publica”. La art. 19 se adaugă aliniatul 3 cu următorul cuprins : “Sunt exceptate de la prevederile aliniatului 1 beneficiarii Legilor de la art. 21 din

prezentul Regulament”.

2

La art. 20 primul aliniat devine : Atribuirea în folosinţă a locurilor de înhumare se face pe o perioadă de 7 ani pe bază de tarife

“stabilite prin H.C.L.” prin act de folosinţă cu posibilitatea prelungirii dreptului de folosinţă pentru aceeaşi perioadă.

La art. 20 se adaugă aliniatul 2 cu următorul cuprins : “Excepţie fac beneficiarii legilor 42/1990, 118/1990, 44/1994, 55/1998 şi 189/2000.

Aceştia beneficiază de loc de înhumare gratuit conform art. 22 din prezentul Regulament”. Art. 22 aliniat 1 se modifică astfel : “Beneficiarii legilor 42/1990, 118/1990, 44/1994, 55/1998, 189/2000 beneficiază de

locuri de înhumare gratuite la cerere. Acestea se vor atribui în folosinţă în funcţie de terenul liber existent cu dovada încadrării în aceste legi.”

Art. 22 se elimină aliniatul 2. Art. 23 se modifică astfel : “Atribuirea locurilor de veci persoanelor cu vârstă înaintată (70 de ani) ce nu au

aparţinători se acordă la cerere ( cu acte doveditoare : certificat naştere, dispoziţie testamentară, declaraţie notarială pe proprie răspundere ) cu aprobarea Compartimentului Administrare Cimitire şi Coşerit din cadrul Direcţiei Patrimoniu – Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi. Atribuirea locurilor de veci pentru persoane în viaţă poate fi acordată şi în situaţii deosebite ( boală gravă incurabilă certificată de medic ) cu aprobarea Compartimentului Administrare Cimitire şi Coşerit din cadrul Direcţiei Patrimoniu – Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi.”

La art.27 se adaugă următorul aliniat: “Locurile de veci neîngrijite, abandonate pe perioada celor doi ani, vor fi întreţinute şi

îngrijite pe cheltuiala Primăriei Municipiului Timişoara.” La art. 28 se introduce aliniatul 2 : “Pentru lucrările de construcţii funerare degradate pe care foştii titulari nu le desfiinţează,

desfiinţarea va fi executată de către societăţile concesionare,care vor fi desemnate prin licitatie publica. Pe aceste locuri de veci se vor executa construcţii funerare noi de către societăţile concesionare de mai sus.”

La art. 31 se modifică : …societatea concesionară cu “Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi.” La art. 31 se adaugă : “Accesul la baza de date va fi şi al firmelor concesionare, ce vor propune şi arăta locurile de

înhumare”. La art. 32 se adaugă încă un punct : “-3 – rudele pînă la gradul IV sau persoanele aflate în întreţinerea unor persoane cu domiciliul

stabil în municipiul Timişoara”. La art. 36 se adaugă aliniatul 2 : “Societatea concesionară, cu acordul scris a Compartimentului Cimitire şi Coşerit din

cadrul Serviciului Public Administrare Locuinţe şi Utilităţi, poate executa lucrări funerare în avans în locuri din cimitir unde există o motivaţie bine întemeiată (deponee clandestine de gunoi, locuri de veci expirate mai mult de 2 ani, lucrări funerare care nu au aparţinători) pentru buna desfăşurare a activităţii”.

La art. 38 se introduce aliniatul: “În cazuri excepţionale (cazuri sociale, cu motive bine întemeiate) deshumările şi

reînhumările se fac fără perceperea tarifelor aferente cu aprobarea consiliului local.” Capitolul 7 : Administratorii se modifică cu Societatea concesionară. La art. 41 se modifică : Societatea concesionară are următoarele obligaţii : … La art. 41 punctul 3 se modifică:

3

„ 3 – atenţionarea Biroului Cimitire din cadrul Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi de executarea oricăror construcţii funerare în situaţia în care se constată o încălcare a prezentului regulament şi dacă se constată lipsa permisului de lucru.”

La art. 41 punctul 6 se înlocuieşte: „….. luarea de măsuri…..” cu „…..înştiinţarea Biroului Cimitire din cadrul Serviciului

Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi….” La art 41 se scoate punctul 16. Aliniatele următoare se renumerotează. La art. 41 aliniatul 2 şi 3 se elimină. La art. 44 se elimină obligativitatea 9. La art. 46 se adaugă următorul aliniat după terminarea aliniatului 1 : “societatea concesionară cu acordul Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi va

moderniza serviciile funerare la standarde europene prin modernizarea capelelor ( montare de tâmplărie nouă, podele noi, frigidere etc. ), sediului administrativ, refacerea instalaţiilor de apă şi curent. Societatea concesionară, prin investiţiile stabilite în baza contractului de concesiune, se va ocupa şi de reparaţii alei şi garduri. Toate aceste investiţii se vor derula cu acordul Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi în condiţiile stipulate în contractul de concesiune”.

La art. 46 ultimul aliniat se adaugă : …prin HCL “la propunerea societăţilor concesionare cu justificarea legală a modificărilor de

tarife”. La art. 48 se modifică aliniatul 1 astfel : …vor achita societăţii concesionare o taxă reprezentând 30% “din valoarea de deviz a

construcţiilor funerare de acelaşi fel executate de către societatea concesionară. Societatea concesionară va executa reparaţii alei, curăţenie alei, reparaţii şi realizări de locuri de depozitare a deşeurilor în valoarea acestei taxe”.

În tot capitolul 10 se înlocuieşte …< lucrări funerare > cu <construcţii funerare>. În art.49 se înlocuieşte astfel : Construcţiile funerare se vor executa numai pe timpul orarului “Luni - Vineri 7 –17 în

perioada 1 Aprilie –30 Octombrie.” În art.49 se introduce aliniatul 2 : “Prin grija Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi la intrarea în cimitire va fi

afişată lista societăţilor comerciale autorizate să execute construcţii funerare în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara.”

La art.50 se modifică astfel: Societăţile comerciale sau persoanele fizice autorizate să execute construcţii funerare în

cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara “vor respecta prevederile prezentului regulament.”

Articolul54 se plasează după articolul 49 şi se redefineşte art.50. Art.50 va deveni : Construcţiile funerare supraterane care nu depăşesc înălţimea de 1,80 m se autorizează de

către Primăria Municipiului Timişoara prin Direcţia Patrimoniu eliberîndu-se permisul de lucru. În cazuri deosebite (personalităţi marcante), se pot autoriza construcţii funerare supraterane cu înălţime mai mare de 1,80 m cu aprobarea, prealabilă, a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

La art 51 aliniatul 1 se elimină. De la art. 51 aliniatul 2 se elimină : “…borduri sau împrejmuiri ,monumente, obeliscuri, capace etc.sau în subteran ( cripte,

bolte, cavouri, gropi zidite ) “ La art. 51 aliniatul 2 se introduce: …Tariful ”pentru eliberarea permisului de lucru”…

4

La art. 51 se va introduce aliniatul 3 : “Executarea săpăturilor pentru lucrările funerare în subteran (gropi zidite, bolte, cavouri

etc.) se face de catre societatea concesionară în termen de maxim 3 zile de la plata serviciului respectiv”.

La art. 52 se înlocuieşte cuvântul lucrarea cu cuvântul construcţia. La art. 53 aliniatul 1 : “Administratorul numit al cimitirului” se înlocuieşte cu “concesionarul cimitirului”.Se

introduce …permisul de lucru şi tabelul cu personalul societăţii comerciale… La art. 53 se adaugă aliniatul 2: “Personalul de pază are obligaţia să nu permită participarea la executarea construcţiilor

funerare a nici unei persoane care nu are relaţii juridice de muncă cu societatea executantă.În cazul construcţiilor funerare executate în regie proprie persoanele participante trebuie să dovedească că sunt rude cu titularul locului de veci.”

Articolul 55 devine articolul 54 şi se scot în final următoarele fraze : …aşa cum prevede H:C:L:M:T nr.191/10.07.2001, menţionată la art. 54… de Direcţia

Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişara, respectiv a Consiliului Local al Municipiului Timişoara…

La art. 55 se introduce ultimul aliniat : “Este interzisă executarea de construcţii funerare fără permis de lucru eliberat. Societatea

comercială care va executa o construcţie funerară fără permis de lucru eliberat nu va mai avea dreptul de lucru în cimitirele administrate de Primăria Municipiului Timişoara”.

La art. 56 se introduce ultimul aliniat : “Permisul de lucru se prelungeşte în condiţiile în care construcţia funerară nu s-a executat din

motive întemeiate (alegerea pentru terminarea construcţiei funerare a unei alte societăţi comerciale, condiţii meteo nefavorabile) în termenele de mai sus. Prelungirea permisului de lucru se face prin achitarea contravalorii pe încă o perioadă permisă de lucru. Concesionarul cimitirului este obligat să verifice şi să transmită Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi Biroul Cimitire respectarea termenului de execuţie a construcţiei funerare stabilit în permisul de lucru şi să informeze în cazul în care acest termen este depăşit. Personalul de pază va interzice intrarea persoanelor în cimitire prin alte locuri decît pe porţile de acces”.

La art. 57 se înlocuieşte cuvântul “lucrare” cu “construcţie funerară”. La art. 64 se modifică : “din afara cimitirelor” cu “din incinta cimitirelor”. Art. 67 se modifică astfel : “Dacă o construcţie funerară prezintă o stare de degradare avansată (care ar pune în pericol

securitatea publică sau mormintele vecine etc. , informare primită în scris de la societatea concesionară ) se va întocmi un proces verbal de către Biroul Cimitire din Cadrul Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi după care se va proceda la o somaţie….”

“În situaţia în care familia aparţinătoare (titularul locului de veci) nu doreşte, nu poate fi găsită sau nu are posibilitatea să suporte costurile de remediere a construcţiei funerare, locul de veci va fi atribuit altui solicitant care va plăti lucrările de remediere ce vor fi executate de către societatea concesionară”.

La art. 76 aliniatul 2 se va modifica astfel : Nişele vor putea fi atribuite pe durata “de 45 ani” numai după decesul unei persoane ce

urmează a fi incinerată, printr-un act de folosinţă pe bază de tarife. Tarifele se vor propune de către societatea concesionară şi se vor aproba prin hotărârea Consiliului Local.

La art. 79 subaliniatul A se introduce următoarea contravenţie : “4 -neamenajarea aleilor din cimitire”.

5

La art. 80 subaliniatul A , subpunctul 1 devine „ 1 – neinformarea Biroului Cimitire din Cadrul Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi despre prezenţa în cimitir a unor societăţi sau persoane fizice care execută construcţii funerare fără a avea aprobările necesare”

La art. 80 se scoate aliniatul 1 : “Contravenţii care se aplică administratorilor cimitirelor : “. Contravenţiile de la art. 80 trec la

art. 79, art. 80 devenind art. 79, iar contravenţiile respective se aplică societăţii concesionare. La art. 81 se modifică astfel : Contravenţii care se aplică “asociaţiilor familiale, persoanelor fizice şi firmelor private care

execută construcţii funerare în cimitire”, personal auxiliar, vizitatori : La art. 81 subaliniatul C se introduce următoarea contravenţie : “4-executarea de construcţii funerare neautorizate sau fără permis de lucru ”. La art. 81 subaliniatul E se modifică astfel :

1-participarea directă sau indirectă la construcţiile funerare efectuate de firme private în cimitire “de către persoane ce nu au relaţii juridice de muncă cu firmele respective”.

La art. 81 se introduce punctul H : “Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 10.000.000 lei – 20.000.000 lei

efectuarea de înregistrări foto, audio-video în scopuri care contravin moralei”. În art. 82 se înlocuieşte: expresia “societatea concesionară” cu expresia “Primăria Municipiului Timişoara prin

Direcţia Patrimoniu”. VICEPRIMAR DIRECTOR Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor C-tin Miuţ SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE

LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI Ing. Otilia Sîrca

BIROU ADMINISTRARE CIMITIRE ŞI COŞERIT Ing. Nicolae Cacuci

Atasament: Referat-1.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE LOCUINŢE ŞI UTILITAŢI Nr. ____________ din ________________ Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU R E F E R A T

Privind modificarea H.C.L.M.T. nr. 316/16.12.2003 prin care a fost aprobat si modificat Regulamentul de funcţionare al cimitirelor şi crematoriilor administrate de Primăria Municipiului Timişoara.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 91/2002, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 316/16.12.2003 a fost aprobat Regulamentul de funcţionare al cimitirelor şi crematoriilor administrate de Primăria Municipiului Timişoara.

Având în vedere faptul că după punerea în practică a acestui regulament s-au creat situaţii care nu erau reglementate de acesta şi pentru o bună funcţionare a cimitirelor precum şi a activităţii prestate de firmele care-şi desfăşoară activitatea în acestea, se impune modificarea anumitor articole din acest Regulament motivate de cele de mai jos.

Totodată a fost luata in considerare solicitarea cu numărul SC 2005-0001559 din 31.01.2005 transmisa de către S.C. Monumental S.R.L, S.C. Norocosul S.R.L., S.C. Ultimul Popas S.R.L., S.C. Ziborg S.R.L. si S.C. Gearox Lain S.R.L. prin care aceştia solicita modificarea regulamentului si convocarea unei dezbateri publice pe aceasta tema.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicata în 2004 în baza răspunsului nr. SC2005-003377 primit de la Direcţia Urbanism din cadrul primăriei Timişoara, se impune modificarea articolelor din Regulamentul de Funcţionare al Cimitirelor privind execuţia construcţiilor funerare supraterane.

De asemenea a fost luata in considerare solicitarea cu numărul SC 2005- 001747 din 02.02.2005 transmisa de către Asociaţia Foştilor Refugiaţi, Strămutaţi si Expulzaţi din Ardealul de Nord prin care aceştia solicita modificarea regulamentului si convocarea unei dezbateri publice pe aceasta tema.

Precizam ca Serviciul Administraţie Locala, ca urmare a şedinţei pe comisii din data de 08.02.2005 a comunicat prin adresa nr. SC2005-791 din 10.02.2005, solicitarea Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor de a aduce in dezbatere publica proiectul de hotărâre privind Regulamentul de funcţionare al cimitirelor si crematoriilor administrate de Primăria Municipiului Timişoara.

Multe persoane cu o vârstă înaintată, au cerut posibilitatea să li se atribuie un loc de veci cât sunt în viaţă pentru a putea să-l amenajeze, având în vedere faptul că nu au aparţinători ( lucru care trebuie dovedit prin acte ). În acest context, trebuie modificate şi articolele care precizează expres faptul că nu se atribuie loc de veci decât în caz de deces.

S-au înregistrat cereri de la persoane care se situează în grupa cazurilor sociale pentru efectuarea unor servicii funerare (deshumări, reânhumări) de către societăţile concesionare fără a percepe tarife aferente.

S-au primit semnale de la beneficiarii Legilor 42/1990, 44/1994, 118/1990, 55/1998, 189/2000 care doresc, conform acestor legi, obţinerea de locuri de veci cât sunt în viaţă pentru a le putea amenaja şi în multe din aceste cazuri motivaţia fiind siguranţa amenajării unui loc de veci pe timpul vieţii lor.

În cazul nişelor pentru urne, H.C.L. nr. 91/2002 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 316/16.12.2003, prevedea perioada lor de concesionare de 7 ani, însă, când cimitirele au fost administrate de SC “Administrarea Domeniului Public” SA, perioada de concesionare a lor a fost de 99 ani, tarifele percepute în acest sens fiind evaluate pentru perioada de 99 ani. Majoritatea concesionarilor de nişe pentru urne sunt cetăţeni străini care ar dori ca achitarea concesiunii acestor nişe să se facă pe o perioadă mai mare decât 7 ani. De aceea, ar fi imperios necesară modificarea termenului de concesiune pentru nişe la 45 ani.

În H.C.L. nr. 91/2002 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 316/16.12.2003, nu este precizat clar programul de lucru pentru executarea de lucrări funerare, de aceea, ar fi necesar clarificarea acestui lucru şi anume de luni-vineri între orele 07 - 17 în perioada 1 APRILIE-30 OCTOMBRIE. În cazuri speciale, programul de lucru pentru executarea de lucrări funerare poate fi modificat cu acordul societăţii concesionare şi cu acordul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi.

În cimitirele administrate de Primăria Municipiului Timişoara sunt locuri unde se formează periodic deponee clandestine de gunoi şi pământ, împiedicând buna desfăşurare a activităţii specifice din cimitire. Aceste locuri de veci neîngrijite, abandonate pe perioada celor doi ani de la expirarea termenului de concesiune a locului de veci propunem să fie întreţinute pe cheltuiala Primariei Municipiului Timişoara.

Conform H.C.L. 84/22.04.2003, cimitirele au fost concesionate prin licitaţie publică deschisă unor societăţi. Ca obiect de activitate aceste societaţi au concesionate serviciile funerare (săpătură , gropi etc.).

În consecinta propunem ca realizarea săpăturilor pentru lucrările funerare în subteran ( gropi zidite, bolte etc. ) să fie executate de către concesionarii cimitirelor.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 316/16.12.2003 construcţiile funerare supraterane care nu depăşesc înălţimea de 1,80 m se autorizau de către Direcţia Urbanism. Pentru construcţia de capele era nevoie de autorizaţie de construcţie. Conform Legii 50/29.07.1991, reactualizată prin Legea 401/07.10.2003, lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, la art. 8 aliniat l lucrările de construcţii funerare subterane şi supraterane se pot executa cu avizul Administraţiei cimitirului. În acest sens, art. 54 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 316/16.12.2003 trebuie modificat în consecinţă.

Datorită unor neclarităţi apărute în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 316/16.12.2003 privind obligaţia asigurării pazei, aceasta

fiind obligaţia Primăriei Municipiului Timişoara, propunem în art. 82 înlocuirea expresiei : “societatea concesionară” cu expresia “Primăria Municipiului Timişoara ”.

Ca urmare a celor arătate mai sus propunem modificarea, conform anexei nr.1 la prezentul referat, a anumitor articole din acest regulament precum si aducerea in dezbatere publica a proiectului de hotărâre privind Regulamentul de funcţionare al cimitirelor si crematoriilor administrate de Primăria Municipiului Timişoara

VICEPRIMAR DIRECTOR Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor C-tin. Miuţ

Serviciul Public de Administrare Locuinte si Utilitati

Ing. Otilia Sîrca

Compartiment Administrare Cimitire

Ing. Nicolae Cacuci AVIZAT JURIDIC jurist Mirela Lasuschevici

Atasament: Referat-2.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA PATRIMONIU PRIMAR SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI Dr. Ing.GHEORGHE CIUHANDU NR.

R E F E R A T

Prin Referatul nr.SC2005-002409 din 11.02.2005, s-au făcut propuneri privind modificarea HCLMT nr.316 din 16.12.2003, Regulamentul de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor administrate de Primăria Municipiului Timişoara.

Pe parcursul a 10 zile s-au primit recomandări cu privire la Proiectul de hotărîre de modificare a Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor administrate de Primăria Municipiului Timişoara, acesta fiind supus, în final, dezbaterii publice din data de 17.03.2005.

În urma dezbaterii, s-au făcut şi alte propuneri pentru unele articole, în contradictoriu cu propunerile existente înainte de dezbaterea publică care reprezintă anexa 2 la Proiectul de hotărâre. Aceste propuneri făcute de către societăţi comerciale cu profil de construcţii funerare, de Asociaţia foştilor refugiaţi, strămutaţi şi expulzaţi din Ardealul de Nord, transmise, ulterior în scris, se cer a fi introduse în propunerile de modificare a Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor administrate de Primăria Municipiului Timişoara. Dintre aceste propuneri prezentate la dezbaterea publică, Asociaţia foştilor refugiaţi, strămutaţi şi expulzaţi din Ardealul de Nord la art. 19 alineat 2 şi art. 21 cere complectarea articolelor pentru a defini locurile de înhumare gratuite, adăugîndu-se cuvîntul “pe veci”. De asemenea, la art. 80, în cadrul dezbaterii, s-a cerut asigurarea pazei cimitirelor “24 ore din 24 ore”.

Ca urmare a celor arătate mai sus, propunem modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor administrate de Primăria Municipiului Timişoara, conform propunerilor făcute în proiectul de hotărâre înaintat cu Referatul nr. SC2005-002409 din 11.02.2005 cu complectarea şi modificarea articolelor 19,21 şi 80 potrivit celor menţionate anterior. VICEPRIMAR DIRECTOR

Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor C-tin Miuţ SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI Ing Otilia Sîrca BIROU ADMINISTRARE CIMITIRE ŞI COŞERIT Ing. Nicolae Cacuci AVIZAT JURIDIC Jurist Mirela Lasuschevici

Atasament: Regulament_-_HCL.pdf

1

ANEXA nr.2

La H.C.L. nr._____/_________

REGULAMENTUL DE ADMINISTRARE ŞI FUNCŢIONARE

A CIMITIRELOR ŞI CREMATORIILOR APARŢINÂND PRIMĂRIEI

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE Art. 1. Prezentul Regulament se aplică cimitirelor aparţinând Primăriei Municipiului

Timişoara.

Art. 2. În Municipiul Timişoara, înhumările se fac în cimitirele aparţinând Primăriei sau

în cimitirele amenajate şi întreţinute de cultele religioase recunoscute prin lege.

Art. 3. Cimitirele care aparţin Primăriei sunt :

1. Cimitirul nr. 1 din Calea Lipovei cu sectoarele :

- Cimitirul Ortodox

- Cimitirul Eroilor

- Cimitirul Mixt

- Cimitirul Săracilor

2. Cimitirul nr. 2 din Calea Buziaşului

3. Cimitirul nr. 3 din strada Rusu Şirianu

4. Cimitirul nr. 4 din Bld. 16 Decembrie 1989 ( Calea Şagului )

5. Cimitirul nr. 5 din strada Stuparilor

Art. 4. Cimitirele, cât şi activitatea publică ce ţine de acestea, vor putea fi :

- concesionate în tot sau în parte, în condiţiile Legii nr. 219/1998 privind

regimul concesiunilor şi a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin HG nr.

216/1999 ;

- închiriate în tot sau în parte, în condiţiile legii ;

- administrate prin gestiune directă, indirectă sau delegată de o persoană

juridică sau de un serviciu public al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în condiţiile legii.

Art. 5. În cimitire sunt aplicabile dispoziţiile legate de domeniul edilitar, urbanistic,

sanitar şi de mediu, iar Biroul Administrare Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Public de

Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi firmele concesionare sunt obligate să respecte legislaţia în

vigoare atât la extinderea şi înfiinţarea de cimitire sau crematorii, cât şi în ceea ce priveşte

organizarea şi administrarea acestora.

2

Cimitirele vor funcţiona pe baza autorizaţiei eliberate de Primăria Municipiului

Timişoara.

CAPITOLUL II – AMENAJAREA, VIZITAREA, ÎNTREŢINEREA Art. 6. În Municipiul Timişoara cimitirele vor fi delimitate de împrejmuiri cu garduri

din materiale de construcţii cu respectarea reglementărilor privind arhitectura zonei în care sunt

amplasate.

Terenurile aparţinând cimitirelor nu vor putea fi atribuite în folosinţă decât pentru

înhumarea persoanelor decedate. Excepţie fac sediile firmelor concesionare unde îşi vor desfăşura

activitatea angajaţii acestora.

Construirea împrejmuirilor şi a capelelor se face pe baza „permisului de lucru” emis de

Primăria Municipiului Timişoara „conform legii”.

Art. 7. (1)Terenul aparţinând cimitirelor se împarte în parcele, rânduri şi morminte.

Locurile de înhumare au dimensiunile de 2,60 m x 1,30 m pentru un loc de înhumare simplu,

intervalele dintre locurile de înhumare sunt de maxim 0,20 m ( trotuar comun, după cum permite

configuraţia terenului ) necesare pentru circulaţie şi îngrijirea locului.

(2)Pentru două locuri de înhumare dimensiunile sunt de 2,60 m x 2,30 m.

(3)Pentru trei locuri de înhumare dimensiunile sunt 2,60m x 3,30 m.

(4)Pentru patru locuri de înhumare dimensiunile sunt 2,60 m x 4,30 m.

(5)Adâncimea gropii pentru toate situaţiile enumerate mai sus, va fi de 2 m, iar acolo

unde terenul permite aceasta va fi de 2,20 m.

(6)Aceste dimensiuni sunt valabile în situaţia în care se execută construcţii funerare cu grindă.

(7)Dacă terenul nu permite se pot executa lucrări funerare de 2, 3 sau 4 locuri fără

grindă, lăţimea terenului fiind cu 0,20 m mai îngust.

(8)Suprafaţa atribuită pentru un loc de veci în vederea executării unei lucrări funerare

este de 4,2 mp ( 2,80 m x 1,50 m ) cu loc de trotuar inclus.

Art. 8. Vizitarea locurilor de veci în cimitire este permisă zilnic :

- 01 apr. – 15 nov. între orele 08,00 – 21,00 ;

- 16 nov. – 31 mar. între orele 08,00 – 17,00.

Art. 9. Titularii dreptului de folosinţă a locului de înhumare au obligaţia de amenajare şi

întreţinere a acestor locuri şi a lucrărilor funerare existente, asigurându-le un aspect curat, îngrijit.

Societăţile concesionare din cimitire nu răspund de semnele şi obiectele funerare

acceptate cum ar fi cruci şi plăci funerare. Celelalte semne şi obiecte funerare cum ar fi : obeliscuri,

piramide, împrejmuiri, jardiniere, statuete, coloane, felinare nu au voie să depăşească limitele

locului de înhumare prevăzut la art. 7. Dacă acestea depăşesc limitele locului de înhumare, la

cererea expresă a Biroului Administrare Cimitire şi Coşerit, aparţinătorii trebuie să şi le desfiinţeze.

3

Societăţile concesionare din cimitire nu răspund de furtul sau deteriorarea acestora.

“Lucrările deteriorate de persoane necunoscute se vor reface pe cheltuiala Primăriei Municipiului

Timişoara.”

Art. 10. În situaţia în care titularii dreptului de folosinţă a locului de înhumare nu au

posibilitatea întreţinerii acestor locuri, datorită faptului că domiciliază în altă localitate sau nu le

permite vârsta sau sănătatea, la solicitarea lor această întreţinere va putea fi făcută contra cost de

către personalul angajat al societăţii concesionare din cimitire. Tarifele aferente vor fi aprobate prin

hotărâre a Consiliului Local.

Dacă titularii dreptului de folosinţă doresc să facă întreţinerea mormintelor cu alte

persoane fizice sau juridice altele decât cele menţionate la aliniatul 1, aceştia au obligaţia să anunţe

societatea concesionară din cimitire despre identitatea acestora.

La intrarea în cimitir, persoanele menţionate la aliniatul 2, se vor legitima, vor prezenta

aprobările necesare şi se vor înregistra într-un registru special.

CAPITOLUL III – ACCESUL ÎN CIMITIRE Art. 11. Accesul în cimitire pentru vizitatori se face conform orarului de funcţionare

aprobat. „Porţile de acces” pot fi folosite şi în situaţii deosebite ( accesul autovehiculelor cu

specific pompe funebre, accesul autovehiculelor şi utilajelor necesare salubrizării cimitirelor ).

Circulaţia în cimitire se face numai pe alei, fiind interzisă călcarea monumentelor etc.

Art. 12. Închiderea porţilor este anunţată de către personalul de pază cu 15 minute

înainte de expirarea programului menţionat la art.8. Personalul de pază are obligaţia să invite

publicul să părăsească cimitirul la expirarea programului, după acea nici o persoană nu mai are voie

să rămână şi să intre în cimitir, cu excepţia personalului de pază “şi a angajaţilor societăţilor

concesionare”.

CAPITOLUL IV - INTERDICŢII Art. 13. Este interzis accesul în cimitire a următoarelor persoane :

1 – aflate în stare de ebrietate ;

2 – persoane care practică comerţul ;

3 – îmbrăcate sumar sau cu îmbrăcăminte indecentă ;

4 – copiilor în vârstă de până la 10 ani, neînsoţiţi ;

5 – însoţite de câini sau alte animale domestice.

În incinta cimitirului se interzice : 1 – consumul de alcool ;

2 – consumul de seminţe ;

3 – fumatul ;

4

4 – cântatul, mai puţin muzica aprobată prin ceremonie ;

5 – folosirea zgomotoasă a aparatelor de radio şi a casetofoanelor.

Art. 14. Este interzis accesul în cimitire a autovehiculelor de orice fel destinate

transportului de persoane şi materiale, fără acordul societăţii concesionare. Fac excepţie de la

aceasta persoanele cu handicap locomotor sau cu mobilitate redusă şi care deţin un certificat din

care să rezulte această situaţie, precum şi vehiculele care transportă corpul neînsufleţit la locul de

veci.

Art. 15. Accesul şi evacuarea în şi din cimitire a materialelor cu mijloace de transport

cu o capacitate mai mare de 1,5 tone este interzisă, cu excepţia firmelor autorizate să evacueze

gunoiul din cimitire “şi a vehiculelor societăţilor concesionare”.

Art. 16. Persoanelor fizice sau juridice care execută construcţii funerare l-i se permite

accesul cu autovehicule care transportă materiale gata preparate sau semifabricate pentru construcţii

funerare sau cu utilaje folosite la construcţiile funerare numai cu un permis de lucru eliberat contra

cost de Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi care se va afla asupra lor. Acestea vor

mai avea asupra lor : copia contractului încheiat cu beneficiarul lucrării, un document care să

conţină traseul de acces spre locul de execuţie a lucrării şi condiţiile particulare de execuţie (

termenele, modul de manipulare a materialelor şi deşeurilor ) şi dovada achitării la zi a utilităţilor.

“Tariful pentru accesul acestor autovehicule va fi stabilit de către Primăria Municipiului

Timişoara prin Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi la propunerile societăţilor

concesionare”.

Zilnic şi la finalizarea lucrărilor, persoanele în cauză vor lăsa locul curat.

Art. 17. Depozitarea gunoaielor şi a deşeurilor este permisă numai în locurile special

amenajate ( pubele, platforme, containere sau coşuri de gunoi ) păstrându-se curăţenia şi ordinea

acestora.” Realizarea şi întreţinerea locurilor amenajate pentru depozitarea gunoaielor şi deşeurilor

intră în sarcina firmelor concesionare,care vor fi desemnate prin licitatie publica.”

Locurile special amenajate se vor indica prin plăcuţe şi săgeţi.

CAPITOLUL V – ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ A LOCURILOR DE ÎNHUMARE

Art. 18. Locurile de înhumare din cimitirele publice aparţinând Primăriei Municipiului

Timişoara sunt atribuite în folosinţă pe o perioadă de 7 ani pe bază de tarife stabilite prin H:C:L,:

prin act de folosinţă încheiat între Compartimentul Administrare Cimitire şi Coşerit din cadrul

Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi familia aparţinătoare în condiţiile

prezentului Regulament.

5

Tariful pentru asigurarea locului de folosinţă pe timp de 7 ani a unui loc de veci, se

propune de către Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi se aprobă prin hotărârea

Consiliului Local.

“Sunt exceptate de la prevederile aliniatului 1 beneficiarii Legilor de la art. 21 din

prezentul Regulament”.

Art. 19. „Atribuirea în folosinţă a locurilor de înhumare se face pe o perioadă de 7 ani

pe bază de tarife stabilite prin H.C.L. prin act de folosinţă, cu posibilitatea prelungirii dreptului de

folosinţă pentru aceeaşi perioadă.”

“Excepţie fac beneficiarii legilor 42/1990, 118/1990, 44/1994, 55/1998 şi 189/2000.

Aceştia beneficiază de loc de înhumare gratuit pe veci conform art. 21 din prezentul Regulament”.

Art. 20. Locurile atribuite în folosinţă nu se pot înstrăina sau schimba. Acestea pot fi

lăsate cu titlu de moştenire până la rude de gradul IV ( gradul de rudenie să fie certificat cu acte

doveditoare ).

Art. 21. Beneficiarii legilor : 42/1990, 44/1994, 118/1990, 55/1998, 189/2000

beneficiază de locuri de înhumare gratuite pe veci la cerere. Acestea se vor atribui în folosinţă în

funcţie de terenul liber existent “cu dovada încadrării în aceste legi.” .

Art. 22. “Atribuirea locurilor de veci persoanelor cu vârstă înaintată (70 de ani) ce nu

au aparţinători se acordă la cerere ( cu acte doveditoare : certificat naştere, dispoziţie testamentară,

declaraţie notarială pe proprie răspundere ) cu aprobarea Compartimentului Administrare Cimitire

şi Coşerit din cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi.

Atribuirea locurilor de veci pentru persoane în viaţă poate fi acordată şi în situaţii deosebite ( boală

gravă incurabilă certificată de medic ) cu aprobarea Compartimentului Administrare Cimitire şi

Coşerit din cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi.”

Art. 23. Atribuirea în folosinţă a locurilor de înhumare în cazul decesului, se face în

baza actelor doveditoare după plata tarifelor stabilite.

Personalităţilor marcante ale localităţii l-i se pot atribui locurilor de înhumare gratuite

pe veci în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, prin Hotărârea Consiliului Local.

Tot astfel, locurile atribuite în folosinţă pe bază de tarif pentru înhumarea unor

personalităţi marcante ale localităţii, pot fi transformate în locuri de înhumare gratuite pe veci prin

Hotărârea Consiliului Local.

În cazurile prevăzute la aliniatele 2 şi 3, obligaţia de întreţinere a locurilor de înhumare

revine societăţii concesionare în care scop se va încheia o convenţie cu Primăria Municipiului

Timişoara, cu excepţia cazurilor în care aparţinătorii solicită în scris preluarea acestor obligaţii.

Art. 24. Aprobarea atribuirii locurilor de înhumare în cazul decesului, se acordă de către

Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi în baza adeverinţei de deces. Pentru o

persoană decedată se atribuie un loc de înhumare, în acel loc se pot înhuma titularii dreptului de

6

folosinţă, soţii acestora, precum şi ascendenţii şi descendenţii lor până la gradul IV inclusiv,

conform art. 21.

Dacă lângă un loc de veci atribuit în folosinţă există un teren liber şi titularul locului de

veci solicită terenul respectiv, acesta se poate atribui în folosinţă cu aprobarea Serviciul Public de

Administrare Locuinţe şi Utilităţi, cu condiţia ca pe terenul respectiv să se execute o lucrare

funerară de două locuri.

Art. 25. Dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare încetează :

a) la expirarea duratei de folosinţă ;

b) când titularul dreptului de folosinţă renunţă la acest drept în favoarea

Compartimentului Administrare Cimitire şi Coşerit ;

c) în caz de părăsire sau menţinere în stare de neîngrijire a locurilor de înhumare pe o

perioadă mai mare de 2 ani.

Art. 26. Societatea concesionară verifică prin administratorii angajaţi ai acestora, anual,

starea de fapt a mormintelor şi aduce la cunoştinţa Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi

Utilităţi situaţia, urmând ca aceasta din urmă să hotărască asupra dreptului de folosinţă în funcţie de

starea de întreţinere. În cazul în care se constată că anumite locuri de înhumare sunt părăsite sau

menţinute în stare de neîngrijire mai mult de 2 ani, chiar dacă dreptul de folosinţă nu a expirat,

proprietarii îşi vor pierde dreptul de folosinţă asupra locului respectiv. Excepţie de la prevederile de

mai sus fac mormintele funerare din patrimoniul naţional, monumentele istorice şi operele de artă.

“Locurile de veci neîngrijite,abandonate pe perioada celor doi ani, vor fi întreţinute şi

îngrijite pe cheltuiala Primăriei Municipiului Tmişoara.”

Art. 27. În cazul în care dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare a încetat şi pe

aceste locuri există lucrări funerare, foştii titulari sunt obligaţi să le desfiinţeze şi să elibereze

terenul în termen de 90 zile de la încetare. În caz contrar, lucrările funerare trec în patrimoniul

Compartimentului Administrare Cimitire şi Coşerit după trecerea celor 90 zile.

“Pentru lucrările de construcţii funerare degradate pe care foştii titulari nu le

desfiinţează, desfiinţarea va fi executată de către societăţile concesionare,care vor fi desemnate prin

licitatie publica. Pe aceste locuri de veci se vor executa construcţii funerare noi de către societăţile

concesionare de mai sus”.

Art. 28. Societatea concesionară, cu avizul Serviciului Public de Administrare Locuinţe

şi Utilităţi, are obligaţia să anunţe situaţiile prevăzute la art. 26 şi art. 27 după următoarea

procedură: somaţie la adresa din registru şi din evidenţa computerizată, înştiinţări lipite pe

mormintele în cauză şi la avizierul cimitirului, respectiv, publicarea anuală în presa locală a unui

anunţ privind expirarea dreptului de folosinţă.

Art. 29. Titularii dreptului de folosinţă au obligaţia să anunţe în scris despre schimbarea

domiciliului Compartimentul Administrare Cimitire şi Coşerit.

7

Art. 30. Serviciul Public de Administare Locuinţe şi Utilităţi va păstra şi va conduce

evidenţa tuturor locurilor de veci şi a înhumărilor în registre speciale şi într-o evidenţă

computerizată.”Accesul la baza de date va fi şi al firmelor concesionare ce vor propune şi arăta

locurile de înhumare.”

CAPITOLUL VI – ÎNHUMĂRILE ŞI DESHUMĂRILE Art. 31. Dreptul de înhumare în cimitirele menţionate la art. 3 îl au :

1 – persoanele decedate cu ultimul domiciliu în Municipiul Timişoara ;

2 – persoanele decedate cu ultimul domiciliu în alte localităţi, dar care la data intrării în

vigoare a prezentului Regulament au dreptul de folosinţă asupra unui loc de veci într-unul din

cimitirele menţionate la art. 3 ;

“3 - rudele pînă la gradul IV sau persoanele aflate în întreţinerea unor persoane cu

domiciliul stabil în municipiul Timişoara”.

4 – persoanele decedate fără aparţinători şi cu ultimul domiciliu în alte localităţi.

Acestea vor fi înhumate în locul indicat de Primăria Municipiului Timişoara.

Pentru alte situaţii decât cele prevăzute la art. 32, dreptul la înhumare în cimitirele

prevăzute la art. 3 îl au şi alte persoane cu aprobarea Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 32. Înhumările se fac numai în baza adeverinţei de înhumare eliberată de Oficiul

Stării Civile care a înregistrat decesul. Înmormântarea decedaţilor aduşi din alte localităţi se face pe

baza autorizaţiei sanitare de transport vizată de Centrul Sanitar Antiepidemic teritorial ( în cazul

cadavrelor aflate în stadiul de putrefacţie ) şi adeverinţelor de înhumare.

Art. 33. Decedaţii care au suferit de boli contagioase nu vor fi depuşi la capele, ci vor fi

înhumaţi direct la groapă.

Art. 34. Înhumările se fac direct sau prin depunerea prealabilă a decedaţilor la capelă.

Depunerea decedaţilor la capelă se poate face pentru cel mult 72 ore de la data decesului, fără nici o

excepţie.

Art. 35. Înhumările se pot face în gropi simple, gropi zidite şi cavouri. Gropile zidite şi

cavourile se execută potrivit dispoziţiilor şi normelor în vigoare în baza permisului de lucru şi sub

controlul administratorilor cimitirelor numiţi de societatea concesionară. În gropile care au

dimensiunile prevăzute la capitolul II art. 7 aliniat 1 pot fi înhumate cel mult două persoane.

“Societatea concesionară, cu acordul scris a Compartimentului Cimitire şi Coşerit din

cadrul Serviciului Public Administrare Locuinţe şi Utilităţi, poate executa lucrări funerare în avans

în locuri din cimitir unde există o motivaţie bine întemeiată (deponee clandestine de gunoi, locuri de

veci expirate mai mult de 2 ani, lucrări funerare care nu au aparţinători) pentru buna desfăşurare a

activităţii.”

8

Art. 36. Mormintele nu pot fi deschise decât după 7 ani de la data înhumării, cu

excepţia înhumărilor succesive ale titularului sau aparţinătorilor decedatului, cu asigurarea

măsurilor de protecţie sanitară prevăzute de lege. Prin excepţie, acestea vor putea fi deschise până la

2 ani cu respectarea dispoziţiilor legale.

După 2 ani, cadavrul deshumat este obligatoriu introdus într-un sicriu metalic, ermetic

închis sau într-un sicriu de lemn căptuşit cu tablă şi ermetic închis în vederea respectării normelor

sanitaro-antiepidemice. Aceasta se face în baza autorizaţiei eliberată de Direcţia de Sănătate Publică

teritorială.

Mormintele se pot deschide în orice moment, cu aprobarea Parchetului.

Art. 37. Deshumările şi reînhumările se fac în mod obligatoriu în prezenţa unui

reprezentant al familiei decedatului şi sub supravegherea administratorului numit de societatea

concesionară, iar operaţiunea se consemnează în registrul de evidenţă şi în evidenţa computerizată.

În cazul când în termen de 60 zile de la înştiinţare, reprezentantul familiei decedatului nu se

prezintă pentru deshumare, deşi a fost anunţat în scris cu confirmare de primire, operaţiunea de

deshumare se desfăşoară numai în prezenţa administratorului numit, care consemnează în registrul

de evidenţă şi în bazele de date computerizate operaţiunea de reînhumare a osemintelor. La fel se

procedează şi în cazul în care nu mai există în viaţă nici o rudă a decedatului.

“În cazuri excepţionale (cazuri sociale, cu motive bine întemeiate) deshumările şi

reînhumările se fac fără perceperea tarifelor aferente cu aprobarea consiliului local.”

Art. 38. Dacă la expirarea termenului dreptului de folosinţă, acesta nu se prelungeşte, se

pierde dreptul de folosinţă şi locul de înhumare se atribuie, în caz de deces, altei persoane,

osemintele rezultate din deshumare se depun alături de noul înhumat. Costul procesiunii de

înhumare a osemintelor se suportă de noul titular al dreptului de folosinţă.

Art. 39. Transportul persoanelor decedate în aceeaşi localitate în altă localitate sau în

altă ţară, se face cu vehicule mortuare şi cu mijloace de transport special amenajate, cu respectarea

normelor sanitaro-antiepidemice. Efectuarea acestor transporturi se asigură cu respectarea

dispoziţiilor din convenţiile internaţionale în care Statul Român este parte şi potrivit dispoziţiilor

legale în materie. Plata pentru transportul persoanelor decedate se face potrivit tarifelor stabilite.

CAPITOLUL VII – SOCIETATEA CONCESIONARĂ Art. 40. Societatea concesionară are următoarele obligaţii :

1 – ţinerea evidenţei înhumărilor pe parcele, rânduri şi locuri de înhumare ( morminte )

şi evidenţa înhumărilor ( repertoar cu decedaţii în ordine alfabetică, pe ani de înhumare ) ;

2 – întocmirea planului cu organizarea cimitirului ;

9

3 –atenţionarea Biroului Cimitire din cadrul Serviciului Public de Administrare

Locuinţe şi Utilităţi de execuţia oricăror construcţii funerare în situaţia în care se constată o

încălcare a prezentului Regulament şi dacă se constată lipsa permisului de lucru ;

4 – inventarierea lucrărilor funerare cu arhitectură deosebită şi urmărirea întreţineri lor ;

5 – marcarea parcelelor, rândurilor şi locurilor de înhumare ;

6 – urmărirea şi verificarea executării lucrărilor funerare, respectarea dimensiunilor şi

celelalte condiţii stipulate în autorizaţia de construire şi înştiinţarea Biroului Cimitire din cadrul

Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi în cazul încălcării legislaţiei în vigoare ;

7 – inventarierea anuală a locurilor de înhumare libere ;

8 – verificarea pe teren împreună cu aparţinătorii locului de înhumare atribuit, marcarea

locului pentru săparea gropii şi urmărirea executării acestei operaţiuni, precum şi verificarea

modului în care se închide şi se profilează mormîntul ;

9 – răspunde de personalul care execută săparea gropii pentru a se evita deteriorarea

mormintelor şi lucrărilor funerare învecinate ;

10 – oprirea execuţiei oricăror lucrări funerare în situaţia în care constată o încălcare a

prezentului Regulament şi a dispoziţiilor prevăzute în autorizaţia de construire ;

11 – obligarea constructorilor să repare prejudiciile cauzate de aceştia pe cheltuiala

acestora în cel mai scurt timp ;

12 – urmărirea unei exploatări şi funcţionări a utilităţilor în cimitire ( energie electrică,

apă-canal etc. ) ;

13 – urmărirea stării de curăţenie şi luarea măsurilor pentru menţinerea acesteia ;

14 – executarea în condiţii corespunzătoare a ceremoniilor funerare, precum şi

asigurarea conduitei şi ţinutei personalului angajat ;

15 – afişarea în locuri vizibile a Regulamentului de funcţionare şi administrare a

cimitirelor şi urmărirea respectării întocmai a acestuia ;

16 – respectarea orarului de funcţionare a cimitirelor ;

17 – ţinerea evidenţei înhumărilor personalităţilor importante ;

18 – colaborarea cu reprezentanţii tuturor confesiunilor religioase, legal recunoscute de

lege, în vederea respectării cerinţelor legate de înhumare a acestora.

Societăţii concesionare îi este interzis :

1. să permită efectuarea unor lucrări fără permis de lucru şi să accepte persoane pentru

efectuarea unor lucrări fără verificarea documentelor pe care acestea trebuie să le deţină ;

2. tăierea de pomi sau arbori fără aprobare ;

3. efectuarea locurilor de înhumare la alte dimensiuni decât cele prevăzute în prezentul

Regulament ;

10

4. permiterea aplicării unor obiecte funerare care depăşesc limita locului de înhumare

aprobat ;

5. deschiderea mormintelor şi deshumarea cadavrelor fără aprobare ;

6. executarea unor împrejmuiri, gropi zidite sau cavouri fără permis de lucru ;

7. aprobarea efectuării unor lucrări pregătitoare în alte locuri decât cele stabilite ;

8. să aplice alte tarife decât cele aprobate ;

9. să înstrăineze sau să schimbe locul de înhumare fără aprobare ;

10. să îndepărteze semnele funerare fără acceptul familiei aparţinătoare, cu excepţia

celor care şi-au pierdut dreptul de folosinţă.

CAPITOLUL VIII – PERSONALUL CIMITIRELOR Art. 41. Societatea concesionară va asigura toate condiţiile necesare pentru a avea la

dispoziţie un număr suficient de personal, cum ar fi : gropari, îngrijitori, vânzători, în funcţie de

mărimea fiecărui cimitir. Aceştia se subordonează direct societăţii concesionare.

Art. 42. Tot personalul cimitirelor au obligaţia să supravegheze şi să semnalizeze orice

neregulă pe care o constată în incinta cimitirelor.

Art. 43. Personalul de gropari şi îngrijitori va avea următoarele obligaţii :

1. săparea gropilor, respectiv deschiderea cavourilor sau a nişelor ;

2. coborârea sicrielor în gropi sau cavouri ;

3. în caz de deshumare, extragerea sicrielor, transferul sicrielor, reînhumarea,

incinerarea resturilor de sicrie ;

4. acoperirea gropilor, respectiv închiderea cavourilor sau nişelor ;

5. menţinerea în stare de întreţinere a sculelor şi uneltelor necesare activităţii în

cimitire;

6. purtarea unei ţinute decente pe timpul ceremoniilor de înhumare ;

7. menţinerea stării de curăţenie în cimitire ;

8. menţinerea în stare curată a locurilor de depozitare a resturilor, gunoaielor şi darea

concursului la ridicarea acestora ;

9. orice alte lucrări care ar fi necesare în operaţiunile de înhumare, exhumare sau igiena

publică a cimitirelor ;

Art. 44. Personalului cimitirelor le este interzis :

1 – să comercializeze orice obiect care este folosit pentru întreţinerea sau ornamentarea

mormintelor ;

2 – să-şi însuşească orice material sau obiect care provine de la locurile de înhumare a

cărui drept de folosinţă a expirat ;

11

3 – să solicite familiilor sau firmelor foloase necuvenite pentru efectuarea unor activităţi

care nu intră în atribuţiunile sale de serviciu ;

4 – să ţină vreo conversaţie ori să adopte o atitudine sau ţinută vestimentară care să

dăuneze operaţiunilor funerare ce se desfăşoară în incinta cimitirelor ;

5 – să distrugă sau să degradeze mobilierul şi obiectele funerare ;

6 – să degradeze sau să rupă florile şi coroanele de pe morminte ;

7 – să scrie cuvinte obscene pe obiectele funerare ;

8 – să depoziteze resturi sau gunoaie în alte locuri decât cele prevăzute ;

9 – să depoziteze pământ, materiale sau alte obiecte pe mormintele vecine ;

10 – să consume alcool, să cânte sau să asculte muzica în incinta cimitirelor.

CAPITOLUL IX – PRESTAREA DE SERVICII FUNERARE Art. 45. Societatea concesionară asigură întrega gamă de servicii, lucrări şi obiecte

necesare ceremoniilor funerare, precum şi alte servicii şi lucrări de amenajare şi întreţinere a

locurilor de înhumare, astfel încât cerinţele populaţiei în cazul decesului unei persoane să poată fi

satisfăcută într-un singur loc cu operativitate şi în condiţii corespunzătoare.

“Societatea concesionară cu acordul Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi

Utilităţi va moderniza serviciile funerare la standarde europene prin modernizarea capelelor (

montare de tâmplărie nouă, podele noi, frigidere etc. ), sediului administrativ, refacerea instalaţiilor

de apă şi curent. Societatea concesionară, prin investiţiile stabilite în baza contractului de

concesiune, se va ocupa şi de reparaţii alei şi garduri. Toate aceste investiţii se vor derula cu acordul

Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi în condiţiile stipulate în contractul de

concesiune”.

Prestarea serviciilor funerare se va face în baza solicitărilor celor interesaţi cu plata

preţurilor şi tarifelor aferente.

Tarifele specifice serviciilor şi lucrărilor funerare se aprobă prin hotărârea Consiliului

Local la propunerea societăţilor concesionare, cu justificarea legală a modificărilor de tarife.

Art. 46. Toate persoanele fizice sau juridice care înhumează decedaţi în cimitirele

aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara vor achita contravaloarea serviciilor funerare

obligatorii ( săparea gropii, transportul decedaţilor la groapă etc. ) societăţii concesionare.

Art. 47. Persoanele fizice şi juridice autorizate care sunt agreate de către aparţinători să

efectueze servicii şi construcţii funerare în cimitire, vor achita societăţii concesionare o taxă

reprezentând 30% din valoarea de deviz a serviciului efectuat sau construcţiei funerare de acelaşi fel

executată de către societatea concesionară. Societatea concesionară va executa reparaţii alei,

curăţenie alei, reparaţii şi reamenajări de locuri de depozitare a deşeurilor în valoarea acestei taxe.

12

Autovehiculele aparţinând persoanelor menţionate la aliniatul 1 vor avea acces în cimitir

numai după achitarea unui tarif stabilit de către societatea concesionară, aprobat prin hotărâre de

Consiliul Local.

CAPITOLUL X – EXECUTAREA DE CONSTRUCŢII FUNERARE ÎN CIMITIRE

Art. 48. În cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara se pot executa

construcţii funerare de către societatea concesionară sau de către societăţi comerciale de profil care

funcţionează în baza Legii nr. 31/1990 republicată sau de persoane fizice autorizate în condiţiile

legii, decizia alegerii executantului lucrării rămânând la latitudinea aparţinătorilor. Construcţiile

funerare se vor executa numai pe timpul orarului Luni-Vineri 7 -17 în perioada 1 Aprilie -30

Octombrie. Excepţie fac unele cazuri speciale cu aprobarea prealabilă a societăţii concesionare.

Prin grija Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi la intrarea în cimitire va

fi afişată lista societăţilor comerciale autorizate să execute construcţii funerare în cimitirele

aparţinînd Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 49. Societatăţile comerciale sau persoanele fizice autorizate să execute construcţii

funerare în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara “vor respecta prevederile

prezentului regulament.”

Art. 50. Se pot executa următoarele construcţii funerare:

a – la suprafaţă : borduri sau împrejmuiri, capele, mausolee, monumente, obeliscuri,

capace, alte lucrări de artă plastică ;

b – în subteran : cripte, bolte, cavouri, gropi zidite.

Construcţiile funerare supraterane care nu depăşesc înălţimea de 1,80 m (capele,

mausolee) se autorizează de către Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara,

eliberîndu-se permisul de lucru. În cazuri deosebite (personalităţi marcante), se pot autoriza

construcţii funerare supraterane cu înălţime mai mare de 1,80 m cu aprobarea Consiliului Local al

Municipiului Timişoara.

Prin excepţie de la aliniatul de mai sus, lucrările de construcţii funerare subterane şi

supraterane se fac cu avizul Compartimentului Administrare Cimitire şi Coşerit din cadrul

Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi – în conformitate cu Legea nr. 453 /

18.07.2001 " Legea nr. 401/07.10.2003 şi Legea nr. 199/25.05.2004" pentru modificarea şi

completarea Legii nr. 50/1991, după plata tarifului prevăzut la art. 50 aliniatul 2.

Art. 51. Executarea construcţiilor funerare la suprafaţă :se fac în baza unui permis de

lucru eliberat de Compartimentul Administrare Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Public de

Administrare Locuinţe şi Utilităţi. Tariful “pentru eliberarea permisului de lucru” va fi aprobat de

13

către Consiliul Local la propunerea Compartimentul Administrare Cimitire şi Coşerit din cadrul

Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi.

Executarea săpăturilor pentru lucrările funerare în subteran (gropi zidite, bolte, cavouri

etc.) se face de catre societatea concesionară în termen de maxim 3 zile de la plata serviciului

respectiv.

Art. 52. Eliberarea documentelor pentru construcţiile funerare se face după plata

tarifelor, în funcţie de suprafaţa pe care se execută construcţia.

Art. 53. Executanţii lucrărilor de construcţii au obligaţia să prezinte la societatea

concesionară a cimitirului permisul de lucru şi tabelul cu personalul societăţii comerciale ce

lucrează în cimitire.

Personalul de pază are obligaţia să nu permită participarea la executarea construcţiilor

funerare a nici unei persoane care nu are relaţii juridice de muncă cu societatea executantă.În cazul

construcţiilor funerare executate în regie proprie persoanele participante trebuie să dovedească că

sunt rude cu titularul locului de veci.

Art. 54. Actele necesare pentru avizarea, respectiv autorizarea construirii de monumente

funerare sunt :

1 – cerere în numele persoanei care solicită executarea lucrării şi care cuprinde :

- numele, prenumele, adresa ;

- cimitirul, parcela, rândul, mormântul unde urmează să se execute lucrarea ;

- denumirea firmei care execută lucrarea.

2 – document eliberat de societatea concesionară din care să rezulte :

- numele plătitorului ;

- parcela, rândul, mormântul unde se execută lucrarea ;

- dovada achitării dreptului de folosinţă al fiecărui loc de înhumare.

3 – copie xerox după actul care dovedeşte valabilitatea dreptului de folosinţă al locului de

înhumare respectiv ;

4 – pentru construire de capele, pe lângă actele menţionate mai sus, mai sunt necesare :

- avizul sanitar :

- proiectul de construcţie a capelei executat de firme autorizate şi vizat de

Direcţia Urbanism.

Actele menţionate mai sus se prezintă pentru verificare, avizare şi aprobare, Pe baza

aprobării date se emite permisul de lucru, care se întocmeşte în 3 exemplare :

- un exemplar firmei care execută lucrarea ;

- un exemplar la dosarul societăţii concesionare ;

- un exemplar la dosarul Compartimentului Administrare Cimitire şi Coşerit.

Autorizaţia se eliberează numai după plata taxelor legale.

14

Este interzisă executarea de construcţii funerare fără permis de lucru eliberat. Societatea

comercială care va executa o construcţie funerară fără permis de lucru eliberat nu va mai avea

dreptul de lucru în cimitirele administrate de Primăria Municipiului Timişoara.

Art. 55. Agenţii economici care urmează să execute construcţii funerare în cimitirele

aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara sunt obligaţii să execute lucrările astfel :

- pentru lucrările, obişnuite în 30 zile de la data eliberării documentelor

necesare construcţiei ( permisul de lucru ) ;

- pentru capele, în 3 luni de la data eliberării autorizaţiei.

Permisul de lucru se prelungeşte în condiţiile în care construcţia funerară nu s-a

executat din motive întemeiate (alegerea pentru terminarea construcţiei funerare a unei alte societăţi

comerciale, condiţii meteo nefavorabile ) în termenele de mai sus. Prelungirea permisului de lucru

se face prin achitarea contravalorii pe încă o perioadă permisă de lucru.

Concesionarul cimitirului este obligat să verifice şi să transmită Serviciului Public de

Administrare Locuinţe şi Utilităţi Biroul Cimitire respectarea termenului de execuţie a construcţiei

funerare stabilit în permisul de lucru şi să informeze în cazul în care acest termen este depăşit.

Personalul de pază va interzice intrarea persoanelor în cimitire prin alte locuri decât pe porţile de

acces.

Art. 56. Este interzisă orice construcţie funerară în afara limitei suprafeţei locului aflat

în folosinţă şi menţionat la art. 7. Societăţile comerciale care prestează construcţii funerare în

cimitire, cât şi persoanele fizice care execută lucrări în regie proprie, au obligaţia respectării

dimensiunilor locurilor de înhumare concesionate. Trotuarele turnate nu pot depăşi 0,20 m între

lucrări.

Art. 57. Încălcarea art. 54, 55 şi 56 atrage sancţiunile şi măsurile stabilite potrivit

legislaţiei pentru asigurarea disciplinei în construcţii.

Art. 58. Săpăturile făcute pentru construirea cavourilor şi a monumentelor funerare vor

trebui, prin grija constructorilor, să fie înconjurate cu bariere sau protejate cu obstacole vizibile

pentru rezistenţa şi pentru a se evita orice pericol. Lucrările vor fi executate în aşa fel încât să nu

compromită cu nimic securitatea şi integritatea publicului.

Art. 59. Constructorii nu vor putea depozita nici măcar temporar pământ, materiale şi alte

obiecte pe mormintele vecine. Aceştia vor trebui să ia toate măsurile necesare pentru a nu murdări

sau deteriora mormintele înconjurătoare pe timpul execuţiei lucrărilor.

Art. 60. Este interzis sub orice formă, sub pretextul facilitării execuţiei lucrărilor :

deplasarea sau îndepărtarea semnelor funerare ce există pe marginea construcţiilor, fără acordul

scris al familiilor aparţinătoare.

Art. 61. Materialele necesare pentru construcţie nu vor fi aduse la locul de executare

decât pe măsura nevoilor.

15

Art. 62. Nu este permis în cimitire depozitarea materialelor de construcţii, stingerea

varului, cioplirea pietrelor, turnarea plăcilor şi crucilor în cofraje, ci doar efectuarea de lucrări

pregătitoare.

Art. 63. Pământul rezultat din săpătură, resturile de orice natură rezultate din operaţiile

de construcţie, deşeurile de orice fel se transportă în fiecare zi de către constructorii lucrărilor la

locurile special amenajate din incinta cimitirelor.

Art. 64. Este interzisă montarea de bănci, de ornamente şi alte lucrări auxiliare pe

trotuarul dintre locurile de înhumare, iar cele existente care împiedică circulaţia şi ocupă spaţiul

dintre mormintele vecine, vor fi desfiinţate.

Art. 65. Este interzisă tăierea de pomi şi arbori, precum şi desfiinţarea vegetaţiei,

excepţie făcând arborii care periclitează siguranţa lucrărilor funerare sau cei care împiedică

concesionarea de teren pentru înhumare.

Art. 66. Dacă o construcţie funerară prezintă o stare de degradare avansată ( care ar pune

în pericol securitatea publică sau mormintele vecine etc., informare primită în scris de la societatea

concesionară), se va întocmi un proces verbal de către Biroul Cimitire din cadrul Serviciului Public

de Administrare Locuinţe şi Utilităţi , după care se va proceda la o somaţie adresată familiei

aparţinătoare prin care i se va pune în vedere remedierea monumentului. În situaţia în care familia

aparţinătoare( titularul locului de veci) nu doreşte, nu poate fi găsită sau nu are posibilitatea să

suporte costurile de remediere a construcţiei funerare locul de veci va fi atribuit altui solicitant care

va plătii lucrările de remediere ce vor fi executate de către societatea concesionară.

Art. 67. Obiectele declarate monumente de artă nu pot fi reparate, modificate sau

demolate decât cu avizul prealabil al Comisiei Locale a Monumentelor.

Art. 68. Monumentele de artă şi arhitectură şi operele comemorative ale eroilor şi

mormintele personalităţilor, şi monumentele nefunerare aflate în cimitirele aparţinând Primăriei

Municipiului Timişoara sunt întreţinute şi îngrijite de societatea concesionară pe bază de convenţie

încheiată cu Primăria Municipiului Timişoara.

CAPITOLUL XI – CREMATORIILE Art. 69. Biroul Administrare Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Public de

Administrare Locuinţe şi Utilităţi poate înfiinţa crematorii care au ca obiect incinerarea persoanelor

decedate şi executarea operaţiunilor premergătoare acesteia, asigurarea depozitării şi conservării

urnelor cu cenuşă, precum şi executarea altor operaţii legate de incinerare, cu aprobarea Primăriei

Municipiului Timişoara.

Art. 70. La incinerarea persoanelor decedate se vor aplica în mod corespunzător

prevederile art. 32, 33, 34 şi 35.

16

Art. 71. Incinerarea persoanelor decedate se va face după plata tarifelor legale în ordinea

aducerii lor la crematorii, cu excepţia cazurilor de boli contagioase care vor avea prioritate.

Tarifele se vor propune de către societatea concesionară şi se vor aproba, prin hotărâre,

de Consiliul Local.

Art. 72. Cenuşa provenită de la incinerarea persoanelor decedate, se depune în urne puse

la dispoziţie de societatea concesionară, contra cost.

Art. 73. Urnele individualizate vor avea etichete care vor cuprinde datele de identificare a

persoanelor incinerate.

Art. 74. Familiile şi reprezentanţii persoanelor incinerate vor hotărî asupra locurilor unde

va fi depusă urna conţinând cenuşa persoanei incinerate.

Art. 75. Crematoriile vor fi dotate cu nişe pentru depunerea şi păstrarea urnelor

conţinând cenuşa rezultată din incinerarea persoanelor decedate.

Nişele vor putea fi atribuite pe durata de 45 ani, numai după decesul unei persoane ce

urmează a fi incinerată printr-un act de folosinţă pe bază de tarife. Tarifele se vor propune de către

societatea concesionară şi se vor aproba prin hotărârea Consiliului Local.

Art. 76. Instalarea de însemne sau lucrări de artă plastică etc. la nişele atribuite în

folosinţă, se poate face numai cu autorizarea acestor lucrări de Compartimentul Administrare

Cimitire şi Coşerit.

Art. 77. Unei familii i se va putea atribui în folosinţă o nişă în care va fi depusă, în afară

de urna conţinând cenuşa titularului dreptului de folosinţă şi urnele conţinând cenuşa membrilor de

familie prevăzuţi la art. 20.

CAPITOLUL XII – CONTRAVENŢII Art. 78. Contravenţii care se aplică societăţii concesionare :

A. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000.000 lei şi

10.000.000 lei următoarele fapte :

1 – funcţionarea cimitirelor fără autorizaţie eliberată de Primăria Municipiului

Timişoara ;

2 – neîmprejmuirea cimitirelor cu garduri din materiale de construcţii ;

3 – executarea acestora fără autorizaţie de construcţie ;

4– neamenajarea aleilor din cimitire

B. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 lei şi

3.000.000 lei următoarele fapte :

1 – neefectuarea inventarierii anuale a locurilor de înhumare libere ;

17

2 – neaplicarea la loc vizibil a Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi a orarului de

funcţionare ;

3 – neîntocmirea evidenţei înhumărilor personalităţilor importante ;

C. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000.000 lei şi

7.000.000 lei următoarele fapte :

1 – neasigurarea întregii game de servicii, lucrări şi obiecte necesare ceremoniei funerare;

2 – nestabilirea locurilor special amenajate pentru efectuarea lucrărilor pregătitoare

pentru construcţii în cimitir ;

3 – neamenajarea, nemarcarea vizibilă a locurilor de depozitare a gunoaielor.

D. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 3.000.000 lei şi

5.000.000 lei următoarele fapte :

1 – Neinformarea Biroului Cimitire din cadrul Serviciului Public de Administrare

Locuinţe şi Utilităţi despre prezenţa în cimitir a unor societăţi sau persoane fizice care execută

construcţii funerare fără să a avea aprobările necesare.

E. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 7.000.000 lei şi

9.000.000 lei următoarele fapte :

1 – efectuarea locurilor de înhumare la alte dimensiuni decât cele prevăzute în

Regulamentul de funcţionare ;

2 – nerespectarea spaţiilor dintre locurile de veci ;

3 – permiterea aplicării unor obiecte funerare care depăşesc limita locului de înhumare

aprobat.

F. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000.000 lei şi

10.000.000 lei următoarele fapte :

1 – deschiderea mormintelor şi deshumarea cadavrelor fără aprobare ;

2 – executarea de construcţii funerare fără a avea eliberat permisul de lucru;

G. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 lei şi

5.000.000 lei următoarele fapte :

1 – nerespectarea orarului de funcţionare a cimitirului ;

2 – nerespectarea obligaţiei de păstrare a crucilor şi plăcilor funerare ;

3 – neefectuarea lucrărilor de întreţinere la locurile de veci încredinţate ;

4 – nemenţinerea stării de curăţenie şi ordine în cimitir ;

5 – neîntocmirea documentelor de evidenţă şi a planului de organizare a cimitirelor.

H. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 3.000.000 lei şi

5.000.000 lei următoarele fapte :

1 – aplicarea altor tarife pentru activităţile din cimitire decât cele aprobate prin hotărâre

a Consiliului Local ;

18

2 – înstrăinarea sau schimbarea locurilor de înhumare fără acceptul Serviciului Public

de Administrare Locuinţe şi Utilităţi ;

3 – îndepărtarea semnelor funerare fără acordul familiei aparţinătoare, cu excepţia

pierderii dreptului de folosinţă a locului de veci.

Art. 79. Contravenţii care se aplică asociaţiilor familiale, persoanelor fizice şi firmelor

private care execută construcţii funerare în cimitire, personal auxiliar, vizitatori :

A. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000.000 lei şi

7.000.000 lei următoarele fapte :

1 – practicarea unor activităţi care aduc atingere intimităţii locului de veci ;

2 – călcarea peste morminte ;

3 – distrugerea şi degradarea obiectelor funerare ;

4 – tăierea de pomi şi arbori fără aprobare.

5 – degradarea gardului de împrejmuire ;

6 – degradarea mobilierului dispus în cimitire ;

7 – degradarea sau ruperea florilor şi a coroanelor de pe mormânt ;

8 – înscrierea unor cuvinte obscene pe obiectele funerare.

B. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 lei şi

3.000.000 lei următoarele fapte :

1 – accesul în cimitir prin alte locuri decât pe porţile de acces ;

2 – accesul autovehiculelor şi vehiculelor în cimitir fără aprobare ;

3 – depozitarea resturilor şi gunoaielor în alte locuri decât cele prevăzute.

C. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000.000 lei şi

10.000.000 lei următoarele fapte :

1 – însuşirea oricărui material sau obiect care provine de la locul de înhumare ;

2 – comercializarea unor obiecte folosite pentru ornamentarea mormintelor ;

3 – adoptarea unei ţinute sau atitudini care să dăuneze ceremoniilor funerare.

4 – executarea de construcţii funerare neautorizate sau fără permis de lucru.

D. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 lei şi

4.000.000 lei următoarele fapte :

1 – nesemnalizarea săpăturilor pentru cavouri şi gropi zidite ;

2 - depozitarea de pământ, a materialelor sau a altor obiecte pe mormintele vecine ;

3 – montarea de bănci, ornamente sau alte obiecte funerare pe trotuarele de lângă

locurile de înhumare ;

4 – distrugerea, degradarea sau desfiinţarea spaţiilor verzi.

5 – crearea de stocuri de materiale la locurile de construcţii în cimitire ;

19

E. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.000.000 lei şi

2.000.000 lei următoarele fapte :

1 – participarea directă sau indirectă la construcţiile funerare efectuate de firme private

în cimitire "de către persoane ce nu au relaţii juridice de muncă cu firmele respective.".

F. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 lei şi

4.000.000 lei următoarele fapte :

– accesul în cimitire a persoanelor :

1. în stare de ebrietate

2. fără o îmbrăcăminte decentă

3. însoţite de câini sau alte animale domestice

4. care practică comerţul ambulant

5. care practică cerşitul

G. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.000.000 lei şi

2.000.000 lei următoarele fapte :

- consumul de alcool

- consumul de seminţe

- fumatul

- cântatul, înafara muzicii aprobate de eveniment

- folosirea unor instrumente muzicale izolate

- audierea zgomotoasă a aparatelor de radio şi casetofoanelor

H. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 10 milioane -20 milioane

efectuarea de înregistrări foto,audio-video în scopuri care contravin moralei.

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către persoanele împuternicite prin

dispoziţie a primarului, conform Ordinului nr. 2/2001 privind regimul contravenţiilor.

Pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor se recuperează conform legii.

CAPITOLUL XIII – DISPOZIŢII FINALE Art. 80. Primăria Municipiului Timişoara prin Direcţia Patrimoniu are obligaţia

asigurării pazei 24 de ore din 24. Aceasta se face de o societate comercială sau instituţie de profil în

baza unui contract. Acestea răspund de toate bunurile mobile sau imobile aflate în incinta

cimitirelor, inclusiv de controlul obiectelor ce intră şi ies din cimitir.

Art. 81. Societatea concesionară poate înfiinţa în cimitire puncte mobile de vânzare a

florilor, lumânărilor etc. Această activitate se face numai de către societăţile concesionare.

Art. 82. Societatea concesionară răspunde de aplicarea şi respectarea prezentului

Regulament în cimitirele la care se referă acesta.

20

Art. 83. Actele de concesionare a locurilor de înhumare eliberate de administraţiile

cimitirelor până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament rămân valabile.