keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 47/13.02.2015 privind atribuirea în folosinţă gratuită a locului de veci din cimitirul situat în Calea Şagului parcela 24A rândul 16 mormântul 17 unde este înhumat Eduard Pamfil personalitate marcantă a oraşului Timişoara

13.02.2015

Hotararea Consiliului Local 47/13.02.2015
privind atribuirea în folosinţă gratuită a locului de veci din cimitirul situat în Calea Şagului parcela 24A rândul 16 mormântul 17 unde este înhumat Eduard Pamfil personalitate marcantă a oraşului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 2889/04.02.2015, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.91/23.04.2002 - pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al cimitirelor şi al crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local nr. 354/25.10.2011 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.132/24.03.2009 privind conferirea unei identităţi culturale, artistice, turistice şi educative Timişoarei prin realizarea în Parcul Central a unei Alei a personalităţilor de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36,alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a locului de veci din cimitirul situat în Calea Şagului parcela 24A rândul 16 mormântul 17 unde este înhumat Eduard Pamfil, personalitate marcantă a oraşului Timişoara.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse şi Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare;
- Numitului Mihai Ungureanu Pamfil;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA A P R O B A T DIRECŢIA CLĂDIRI, TERTENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE P R I M A R BIROUL GARAJE,CIMITIRE, COŞERIT ŞI SPAŢII UTILITARE NR _____________/_____________ NICOLAE ROBU

R E F E R A T privind atribuirea în folosinţă gratuită a locului de veci din cimitirul situat în Calea

Şagului parcela 24A rândul 16 mormântul 17 unde este înhumat Eduard Pamfil personalitate marcantă a oraşului Timişoara

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 91/2002, s-a aprobat Regulamentul de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara. HCLMT 91/2002 a fost modificat prin HCLMT 316/2003, HCLMT 231/2005 şi HCLMT 354/2011. Conform art.23 alin. 2 din Anexa 2 la HCLMT 354/2011, locurile atribuite în folosinţă pe bază de tarif pentru înhumarea unor personalităţi marcante ale localităţii, pot fi transformate în locuri de înhumare gratuite pe veci prin Hotărârea Consiliului Local. Eduard Pamfil figurează pe lista personalităţilor marcante conform HCLMT 132/24.03.2009 privind conferirea unei identităţi culturale, artistice, turistice şi educative Timişoarei prin realizarea în Parcul Central a unei Alei a personalităţilor de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara. În acest an, cu ocazia Zilei Timişoarei în Parcul Central, pe Aleea Personalităţilor,a fost dezvelit bustul cel înfăţişează pe Eduard Pamfil. Eduard Pamfil (1912-1994), creatorul psihiatriei antropologice din România, fondatorul disciplinei de psihiatrie al Facultăţii de Medicină a Universităţii din Timişoara este o personalitate marcantă a vieţii culturale. Clinica de Psihiatrie „ Edouard Pamfil” din Timişoara a fost numită după el. Prin cererea înregistrată cu nr. CT2014-6437/28.11.2014 se solicită gratuitatea locului de veci unde este înhumat Eduard Pamfil. Prin urmare propunem conform HCLMT 354/2011 atribuirea în folosinţă gratuită a locului de veci din cimitirul situat în Calea Şagului parcela 24A rândul 16 mormântul 17 unde este înhumat Eduard Pamfil. ADMINISTRATOR PUBLIC, SECRETAR, Sorin Drăgoi Ioan Cojocari DIRECTOR, Laura Koszegi Stoianov ŞEF BIROU, Otilia Sîrca Întocmit, AVIZAT JURIDIC, Nicolae Cacuci Cod FO53-01 ver.1