keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 343/22.06.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 232/08.05.2018 cu modificarile aduse prin Hotărârea Consiliului Local nr. 246/18.05.2018 privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmboviţa I" şi a cheltuielilor aferente

22.06.2018

Hotararea Consiliului Local 343/22.06.2018
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 232/08.05.2018 cu modificarile aduse prin Hotărârea Consiliului Local nr. 246/18.05.2018 privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmboviţa I" şi a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-14579/21.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-14580/21.06.2018 al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018 - 14580/21.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;
În conformitate cu dispoziţiile art.36 alin.(2), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 232/08.05.2018 astfel:
"Se aprobă valoarea totală a proiectului "Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmboviţa I", în cuantum de 2.916.654,32 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 2.886.854,81 lei şi valoare totală neeligibilă de 29.799,51 lei"

Art.2: Se modifică art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 232/08.05.2018 cu modificarile aduse prin Hotărârea Consiliului Local nr. 246/18.05.2018 astfel:
ˇ "Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 1.184.541,44 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.154.741,93 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmboviţa I"

Art.3: Se modifică art.5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 232/08.05.2018 astfel:
ˇ "Se aprobă recuperarea contribuţiei ce revine asociaţiilor de proprietari, în cuantum de 709.540,51 lei, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, reprezentând:
o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 679.741,00 lei;
o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 29.799,51 lei;


Art.4: Celelalte articole rămân neschimbate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea HCLMT nr. 232/08.05.2018 modificat prin HCLMT nr. 246/18.05.2018 privind

aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmbovița I” şi a cheltuielilor aferente

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Municipiul Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmbovița I”, SMIS 117520, în cadrul apelului POR/173/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a unui numar de cinci blocuri de locuinţe din Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrări de intervenţie care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încalzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii. Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:  Îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic interior pentru clădirile rezidenţiale/ apartamentele supuse reabilitării.  Creșterea eficienţei energetice în clădirile care fac obiectul proiectului.  Creșterea nivelului de protecţie a mediului înconjurător.

Implementarea acestui proiect presupune reabilitarea termică a 5 clădiri rezidenţiale multietajate, respectiv a unui număr de 162 de apartamente; reducerea pierderilor de căldura și a consumurilor energetice în clădirile / apartamentele reabilitate și la reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

3. Alte informaţii

Pe parcursul procesului de evaluare și selecție, ca urmare a modificărilor intervenite în situația pe teren față de situația la data depunerii proiectului, a fost necesară actualizarea documentației tehnico- economice prin cuprinderea în proiect a modificărilor respective.

4. Concluzii În data de 18.06.2018, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a solicitat modificarea documentațiilor tehnico-economice aferente componentelor proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei

Cod FO53-03,Ver.1

energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmbovița I”, implicit a valorilor eligibile și neeligibile din bugetul proiectului. În concluzie este necesară actualizarea valorilor aprobate ale proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmbovița I”.

PRIMAR Şef Serviciul G.M.P.F.I.N.L. NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ NR. SC2018-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea HCLMT nr. 232/08.05.2018 modificat prin HCLMT nr. 246/18.05.2018 privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmbovița I” şi a cheltuielilor aferente

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - ..........................….... a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmbovița I” şi a cheltuielilor aferente, prin care se propune: Modificarea art.2 din HCLMT nr. 232/08.05.2018 astfel:

 „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmbovița I”, în cuantum de 2.916.654,32 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 2.886.854,81 lei şi valoare totală neeligibilă de 29.799,51 lei”

Modificarea art.3 din HCLMT nr. 232/08.05.2018 cu modificarile aduse prin HCLMT astfel:

 “Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 1.184.541,44 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.154.741,93 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmbovița I” "

Modificarea art.5 din HCLMT nr. 232/08.05.2018 astfel:

 „Se aprobă recuperarea contribuției ce revine asociațiilor de proprietari, în cuantum de 709.540,51 lei, în conformitate cu HCLMT nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, reprezentând:

o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 679.741,00 lei;

o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 29.799,51 lei;

Precizăm următoarele:

2

În proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv recuperarii de la asociatiile de proprietari a cheltuielilor care le revin (cheltuieli eligibile și neeligibile). Contribuția ce revine Municipiului Timișoara a fost calculată în conformitate cu prevederile POR 2014-2020, respective Ghidului solicitantului aferent axei prioritare 3 – prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, oportunitatea de investiții A – clădiri rezidențiale. Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului menționat în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea HCLMT nr. 232/08.05.2018 modificat prin HCLMT nr. 246/18.05.2018 privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmbovița I” şi a cheltuielilor aferente, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Menționăm că prezentul raport de specialitate nu privește oportunitatea demersului privind modificarea HCLMT nr. 232/08.05.2018 cu modificările aduse prin HCLMT nr. 246/18.05.2018 și nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

Şef Serviciul G.M.P.F.I.N.L. Magdalena Nicoară

Şef Birou Proiecte Diverse Daniela Ghinea