keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 341/22.06.2018 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului "REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region" - Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene (fonduri FEDR) şi a contribuţiei Municipiului Timişoara în acest proiect

22.06.2018

Hotararea Consiliului Local 341/22.06.2018
privind aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului "REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region" - Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene (fonduri FEDR) şi a contribuţiei Municipiului Timişoara în acest proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-13603/11.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-13604/11.06.2018 al Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-13604/21.06.2018- Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018-13604/11.06.2018;
Având în vedere adresa Direcţiei Economice nr. SC2018-13604/20.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Programului Transnaţional Dunărea 2014-2020 adoptat de către Comisia Europeană la 20.08.2015;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului "REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region", în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene. Proiectul are o durată de 36 de luni, începând din anul 2018.


Art. 2: Se aprobă valoarea totală a bugetului propus pentru Municipiul Timişoara în sumă de 171.158,05 Euro, pentru implementarea Proiectului prevăzut la Art. 1, defalcat pe surse de finanţare, după cum urmează:
- contribuţia FEDR (asistenţă financiară nerambursabilă) de 85% - în valoare de 145.484,34 Euro;
- cofinanţare naţională prin MDRAPFE de 13% - în valoare de 22.250,55 EUR;
- contribuţia proprie de 2% - în valoare de 3.423,16 EUR din bugetul local al Municipiului Timişoara.


Art. 3: Se aprobă alocarea în bugetul local a contravalorii în lei a sumei de 171.158,05 EUR ce constituie cheltuieli eligibile, reprezentând valoarea integrala corespunzătoare părţii proprii de proiect pe care şi-o asumă Municipiul Timişoara în cadrul proiectului la Art. 1, precum şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului.


Art. 4: Contribuţia FEDR şi cofinanţarea naţională se vor recupera de către Municipiul Timişoara conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015.


Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism şi Dezvoltare Urbană, Direcţia Economică şi Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.


Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_de_specialitate_REDISCOVER.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2018-13604/11.06.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene (fonduri FEDR) şi a contribuţiei Municipiului Timişoara în acest proiect Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-13603/11.06.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region”, prin care se propune: - aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului “REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region”, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene - aprobarea valorii totale a bugetului propus pentru Municipiul Timişoara în sumă de 171.158,05 Euro, pentru implementarea Proiectului prevăzut la Art. 1, defalcat pe surse de finanțare, după cum urmează: - contribuția FEDR (asistență financiară nerambursabilă) de 85% - în valoare de 145.484,34 Euro; - cofinanţare națională prin MDRAPFE de 13% - în valoare de 22.250,55 EUR; - contribuţia proprie de 2% - în valoare de 3423,16 EUR din bugetul local al Municipiului Timişoara. - aprobarea alocării în bugetul local a contravalorii în lei a sumei de 171.158,05 EUR ce constituie cheltuieli eligibile, reprezentând valoarea integrala corespunzătoare părţii proprii de proiect pe care şi-o asumă Municipiul Timişoara în cadrul proiectului prevazut la Art. 1, precum și a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului; - contribuția FEDR şi cofinanțarea națională se vor recupera conform OG 29/2015; În luna mai 2018, Autoritatea de Management a Programului Transnațional Dunărea 2014- 2020 a informat liderul de proiect (Municipiul Szeged din Ungaria) că proiectul REDISCOVER a Cod FO53-01,Ver.l

fost aprobat de către Comitetul de Monitorizare, scrisoarea de accept fiind apoi înaintată partenerilor şi înregistrată de Municipiul Timişoara cu nr. CDD2018-261/13.06.2018. Acordul de parteneriat a fost semnat la începutul lunii iunie 2018. Prezentăm obiectivele şi activitățile proiectului “REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region”: Obiectivul general al proiectului este: utilizarea potențialului patrimoniului cultural evreiesc al oraşelor partenere, în prezent nedescoperit, şi dezvoltarea unor soluții în domeniul turismului bazate pe vizibilitate, accesibilitate şi durabilitate. Obiectivele specifice pentru toți partenerii, sunt: - elaborarea unor modele eficiente şi durabile de implicare comunitară, cu scopul recunoaşterii valorii patrimoniului cultural evreiesc ca instrument de dezvoltare urbană; - dezvoltarea unor produse şi servicii culturale care au ca sursa comunitatea locală, prin valorificarea patrimoniului cultural evreiesc; - crearea în regiunea danubiană a unei rețele durabile de oraşe şi de organizaţii care au ca obiect de activitate patrimoniul cultural. Principalele activităţi ale proiectului vor fi : - Un studiu al patrimoniului material şi imaterial al comunității evreieşti; - Elaborarea unei baze de date a patrimoniului cultural evreiesc din oraşele partenere; - Dezvoltarera, armonizarea şi integrarea atracțiilor turistice comune; - Dezvoltarea instrumentelor de sprijin a turismului cultural în oraşele partenere; - Crearea unor rute turistice tematice transfrontaliere; - Implementarea conceptului de « walkshop » (workshop organizat în aer liber, sub forma unei plimbări, care permite o abordare mai profundă a aspectelor culturale, turistice şi de patrimoniu); - Elaborarea unui Plan de Acţiune transnațional privind patrimonial cultural evreiesc; - Elaborarea Strategiei Comune de Vizibilitate; - Elaborarea unui Manual de valorizare a patrimoniului cultural evreiesc. Activităţile propuse sunt eligibile în conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent celui de-al doilea apel de proiecte din cadrul Programului Transnaţional Dunărea 2014-2020. Bugetul total a proiectului este de 1.846.346,45 Euro, din care contribuţia FEDR este de 1.569.394,48 Euro. Pentru Municipiul Timişoara bugetul aprobat este de 171.158,05 Euro, din care contribuţia FEDR este de 145.484,34 Euro (85% din bugetul pentru Timişoara). Municipiul Timişoara va suporta o cotă parte de 15% din suma de 171.158,05 euro, respectiv 25.673,71 euro. Municipiul Timişoara va putea solicita cofinanțarea proiectului în proporţie de 13% de la bugetul de stat al României, respectiv 22.250,55 Euro, după primirea ultimei tranşe de finanțare din fonduri FEDR, în baza unui contract de cofinanţare ce va fi semnat ulterior, în conformitate cu OG 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanțării publice naţionale, pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană. Cod FO53-01,Ver.l

În concluzie, pentru a realiza activităţile propuse în cadrul proiectului REDISCOVER, este posibilă accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014- 2020 al Comisiei Europene, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite de finanţator, în temeiul actelor normative menţionate în preambulul Proiectului de hotărâre: Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020 adoptat de către Comisia Europeană la 20.08.2015 ; Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală-art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. a) şi art. 45; Legea nr. 500/2002, a finanţelor publice; Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale; Ordonanţa Guvernului nr. 292015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare). accesării de fonduri europene nerambursabile în domeniul identificat prin Expunerea de motive nr. SC2018-13603/11.06.2018, nu-l fundamentează din punct de vedere economic şi al legalităţii şi nu stabileşte necesitatea şi oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre conform Legii 215/2001. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului ,„REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region”, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. ȘEF SERVICIU G.M.P. Magdalena NICOARĂ ŞEF BIROU PROIECTE(DIVERSE Daniela GHINEA COMPARTIMENT A.L.G.P.L.R.M.E Cons. Florjana ȘTEFAN 1 Cod FO53-01,Ver.l

Atasament: Aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr, SC2018-13604/11.06.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC Nr.SC2018-13604/21.06.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” în cadrul Programului Transnaţional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene (fonduri FEDR) şi a contribuției Municipiului Timişoara în acest proiect Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană nr. SC2018-13604/11.06.2018 conform cărora este necesară aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene (fonduri FEDR) şi a contribuției Municipiului Timişoara în acest proiect, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene; Având în vedere Adresa Direcţiei Economice cu nr. 13604/20.06.2018 prin care se asumă faptul că „cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timişoara, defalcată pe surse de finanțare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr.273 privind Finanțele Publice Locale”; Având în vedere prevederile Programului Transnaționa! Dunărea 2014-2020 adoptat de către Comisia Europeană la 20.08.2015; În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea: fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare; În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin.(2) lit. e), alin. (6) lit.a) și alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată: (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: e) atribuţii privind cooperarea interinstituțională pe plan intern şi extern. (7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit e), consiliul local: a) hotărăşte, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-13604/13.06.2018 conform cărora este necesară ” aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the

Danube Region” în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene (fonduri FEDR) şi a contribuției Municipiului Timișoara în acest proiect”; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind „aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” în cadrul Programului Transnaţional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene (fonduri FEDR) şi a contribuției Municipiului Timișoara în acest proiect” şi nu valorează aviz / viza de legalitate conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie şi nu privește indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Expunere_motive_REDISCOVER.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR - D603 ii EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene (fonduri FEDR) şi a contribuției Municipiului Timişoara în acest proiect Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situației actuale În anul 2017, Municipiul Timişoara a acceptat invitația liderului de proiect, Municipiul Szeged din Ungaria, de a participa în calitate de partener în cadrul proiectului „REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region”, depus în anul 2017 prin Programul Transnațional "Dunărea" 2014-2020, Axa Prioritară 2 - Responsabilitatea faţă de mediu și cultură în Regiunea Dunării, Prioritatea de Investiţii 2.2 - Sprijinirea folosirii sustenabile moştenirii naturale și culturale și a resurselor. Municipiul Timişoara a semnat Acordul de parteneriat, proiectul fiind aprobat spre finanțare în anul 2018. Parteneri în proiect sunt: Szeged (Ungaria) — lider proiect, Municipiul Timişoara, Municipiul Galaţi (România), administrații locale și instituții culturale/turistice din oraşele Regensburg (Germania), Subotica (Serbia), Murska Sobota (Slovenia), Osijek (Croația), Kotor (Muntenegru), Banja Luka (Bosnia şi Heţegovina), parteneri asociați (inclusiv Comunitatea Evreilor din Timişoara) 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului este: utilizarea potențialului patrimoniului cultural evreiesc al oraşelor partenere, în prezent nedescoperit, şi dezvoltarea unor soluţii în domeniul turismului bazate pe vizibilitate, accesibilitate şi durabilitate. Rezultatul principal preconizat pentru toți partenerii constă în redescoperirea patrimoniului evreiesc local şi transformarea acestuia în active turistice. Efectele pozitive ale proiectului includ creşterea gradului de conştientizare a generațiilor tinere privind moştenirea culturală evreiască, o mai mare vizibilitate internațională şi consolidarea economiei generate de turism în oraşele partenere. Alte rezultate ale proiectului, cum ar fi Strategia comună de vizibilitate sau Manualul de valorificare a patrimoniului cultural evreiesc, vor contribui la replicarea inițiativei în alte oraşe din regiunea Dunării. 3. Alte informații Nu este cazul Cod FO53-03,Ver.2

4. Concluzii Timişoara deţine un important patrimoniu cultural evreiesc cu un potenţial turistic remarcabil, însă în prezent acesta nu este cunoscut publicului larg. Implementarea proiectului REDISCOVER va duce la o mai mare vizibilitate a moştenirii culturale evreieşti din Timişoara, la includerea în circuite turistice tematice create alături de oraşele partenere şi la atragerea unei categorii specifice de vizitatori, aceste aspecte fiind deosebit de importante în contextul desemnării oraşului nostru Capitală Culturală Europeană în anul 2021. În acest sens, considerăm necesară şi oportună aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „REDISCOVER” şi a contribuției financiare aferente. PRIMAR DIRECȚIA URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ NICOLAE ROBU ȘEF SERVICIU G.M.P.F.IN.L. MAGDALENA NICOARĂ iu 6 Cod FOS3-03,Ver.2

Atasament: Adresa_Dir._Economica.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIREȚIA ECONOMICĂ Nr. SC2018 — 13604/20.06.2018 Către, DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Avand în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2018 - 13604/11.06.2018, vă comunicăm faptul că mu necesită aviz din partea Direcţiei Economice, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local a participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener la proiectul „REDISCOVER”, - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish beritage of the Danube Region” în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 ai Comisiei Europene (fonduri FEDR) şi a contribuției Municipiului Timişoara în acest proiect” şi a contribuției Municipiului Timişoara. Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timisoara cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timisoara, defalcata pe surse de finantare aprobate aferente proiectului, conform art, 45 din Legea nr. 273 privind Finantele Publice Locale.