keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 336/29.07.2008 pentru suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 424/23.12.2002 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP 30, str. Vasile Lupu nr. 29/a, Timişoara"

29.07.2008

Hotararea Consiliului Local 336/29.07.2008
pentru suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 424/23.12.2002 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP 30, str. Vasile Lupu nr. 29/a, Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2008-8006/14.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor;
Având ăn vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 424/23.12.2002 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP 30, str. Vasile Lupu nr. 29/a, Timişoara"
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă suplimentarea devizului general în valoare de 98.680 RON cu TVA aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 424/23.12.2002, cu suma de 259.602,28 RON conform proiectului de execuţie nr.223/2007, întocmit de SC "KNG COMP" SRL, în baza contractului de proiectare nr.69/08.06.2007 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale;
Presedinte de sedinta
BÂRLEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R, SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE Nr.SC2008-8006/14.04.2008 dr.ing.Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T

Privind suplimentarea devizului general aprobat prin HCL 424/23.12.2002 pentru realizarea investiţiei „Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP 30,

str. V.Lupu nr. 29/a, Timişoara” Grădiniţa PP 30 este situată în Timişoara str. V. Lupu nr.29/a iar lucrările sunt cuprinse in bugetul local, la cap.65.02.03.01-Învăţămînt preşcolar, A –Lucrări în continuare, pentru care există fonduri aprobate în bugetul anului 2008. Proiectul şi caietul de sarcini au fost executate de către SC”KNG COMP”SRL în baza contractului de proiectare nr.69/08.06.2007, constatându-se că valoarea totală a lucrării se ridică la suma de 358.282,28 RON cu tot cu valoarea de proiectare, în loc de 98.680 RON cât a fost prevăzut în studiul de fezabilitate, rezultând o diferenţă de 259.602,28 RON. Studiu de fezabilitate s-a aprobat în 2002 cu valorile aferente lucrărilor din acel an, iar proiectul tehnic şi caietul de sarcini s-a executat în anul 2007 cu valorile lucrărilor din acest an. Eşalonarea investiţiei : 2008 Durata de realizare a investiţiei: 5 luni 4. DEVIZUL GENERAL 4.1 REABILITARE INST. APĂ CALDĂ MENAJERĂ 43.820,71 RON 4.2 REABILITARE SALA CAZAN 16.433,29 RON 4.3 CENTRALĂ TERMICĂ 25.394,27 RON 4.4 INSTALATII ELECTRICE 2.181,47 RON 4.5 INSTALAŢII INTERIOARE DE INCĂLZIRE 115.185,90 RON 4.6 ALIM. INSTALATIE CU APĂ RECE 3.367,24 RON 4.7 INSTALAŢII GAZ 30.178,55 RON 4.8 LISTA DE UTILAJE 52.516,11 RON 4.9 CHELTUIELI DE PROIECTARE 12.000,00 RON TOTAL FĂRĂ TVA 301.077,54 RON TVA 57.204,74 RON TOTAL CU TVA 358.282,28 RON

P r o p u n e m:

1. Suplimentarea devizului general în valoare de 98.680 RON cu TVA aprobat prin HCL nr. 424/23.12.2002, cu suma de 259.602,28 RON conform proiectului de execuţie nr.223/2007, întocmit de SC"KNG COMP" SRL, în baza contractului de proiectare nr.69/08.06.2007 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Realizarea lucrărilor se va face pe parcursul anului 2008. 3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta spre aprobare Consiliului Local în vederea aprobării investiţiei. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma CONSILIER, Ing. Severina Călinescu Avizat: SERVICIUL JURIDIC

Cod. FP 53-01.ver.1