Consiliul Local Timisoara

Hotararea 231/22.04.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "MARLEN" Timişoara, parcela A 596/5

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 231/22.04.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "MARLEN" Timişoara, parcela A 596/5


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22008-001378/07.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ţtiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi modificată;
In baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c şi alin. 5 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, repulicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - MARLEN (parcela A 596/5) Calea Torontalului nr. 131, Timişoara, având ca beneficiar pe BUDUR MARILENA, întocmit conform Proiectului nr.10/2007, realizat de B.I.A. BUGAR SAVU, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de D+P+2E+M - D+P+4E+M, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de1.2, spaţii verzi conform reglememtarilor in vigoare din RGU.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat in suprafata totala de 33.700 mp, este înscris în C.F. nr.102781/A, având nr.cadastral Cc 596/5/1 teren cu hala fabrica de ciocolata si produse zaharoase + punct trafo cu cadru poarta si platforma tehnologica, in suprafaţă de 5000 mp; nr. cadastral A596/5/2 teren arabil având o suprafaţă de 8560 mp, nr. cadastral A596/5/3 teren arabil având o suprafaţă de 929 mp, nr. cadastral A596/5/4 teren arabil având o suprafaţă de 19211 mp, fiind proprietatea lui BUDUR MARILENA.

Art. 4: Autorizatia de Construire se va emite doar dupa ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public, conform Declaratiei notariale nr. 1575 din 08.04.2008 din documentatie.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal - MARLEN (parcela A 596/5), Calea Torontalului nr. 131, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 6 :Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Control şi Audit Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrul de Consiliere Cetăţeni;
-Beneficiarului BUDUR MARILENA;
-Proiectantului B.I.A. BUGAR SAVU;
-Mass - media locale.

Cod FP 53 - 02, Ver. 1


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53 – 01, ver. 1

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPATIALA U22008-001378/07.04.2008

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal – MARLEN (parcela A 596/5)

Calea Torontalului nr. 131, Timişoara, Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U22002-001378/29.02.2008, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal – MARLEN (parcela A 596/5) Calea Torontalului nr. 131, Timişoara,

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 2494 din 04.05.2007; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – MARLEN(parcela A 596/5) Calea Torontalului nr. 131, Timişoara,

Documentaţia Plan Urbanistic Zonal – MARLEN (parcela A 596/5), Calea Torontalului nr. 131, Timişoara, a fost elaborată de B.I.A. BUGAR SAVU, proiect nr. 10/2007, la cererea beneficiarului BUDUR MARILENA.

Terenurile propuse pentru construire sunt situate in zona nordica a orasului, în teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara (in intravilanul extins).

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice. Conform Legii nr. 350/2001, pentru aceasta documentatie a fost obtinut Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 15 din 21.02.2008, cu conditii.

Conform PUG Timisoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit cu HCL nr. 139/2007 pe terenul studiat este propusa functiunea de locuire, in regim P+2E.

Suprafata totala a terenurile studiate este de 33.700 mp si sunt proprietatea beneficiarul BUDUR MARILENA, identificate prin C.F. nr. 102781/A, nr. cadastral Cc 596/5/1 teren cu hala fabrica de ciocolata si produse zaharoase + punct trafo cu cadru poarta si platforma tehnologica, in suprafaţă de 5000 mp; nr. cadastral A596/5/2 teren arabil având o suprafaţă de 8560 mp, nr. cadastral A596/5/3 teren arabil având o suprafaţă de 929 mp, nr. cadastral A596/5/4 teren arabil având o suprafaţă de 19211 mp;

Prin documentatie se propune parcelarea terenului intr-un numar de 25 de loturi din care 24 de loturi sunt propuse pentru locuinte individuale si colective, cu functiuni complementare in regim de inaltime D+P+2E+M, iar un lot este propus pentru dotari cu un regim de inaltime D+P+4E+M.

Se vor asigura parcari la nivelul terenului si parcaje colective la subsolul cladirilor in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH2007-000000/00.09.2007.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, in conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL 139/2007.

Autorizatia de Construire se va emite doar dupa ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public, conform Declaratiei notariale nr. 1575 din 08.04.2008 din documentatie.

Cod FP 53 – 01, ver. 1

Indicii propusi prin documentatie:

POT max = 40% CUT max = 1,2 Regim de inaltime – D+P+2E+M Spatii verzi – conform reglememtarilor in vigoare din RGU

La realizarea constructiilor se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic Zonal – MARLEN (parcela A 596/5) Calea Torontalului nr. 131, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Sef. Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU, CONSILIER Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Gabriela POPA

AVIZAT JURIDIC, Red./Dact.G.P.

Atasament: PUZ_MARLENE_reglementari_Model_(1).pdf

Atasament: PUZ_MARLENE_existent_Model_(1).pdf

Atasament: PUZ_MARLENE_incadrare_Model_(1).pdf